Demografická statika <br />Zuzana Hurajtová<br />Patrícia Nalevanková<br />
Počet obyvateľov <br />Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa tradične v...
Pohyb obyvateľstva:<br />Rozlišujeme tri typy pohybu obyvateľstva:<br /> A)   PRIRODZENÝ POHYB:<br />     Ako výsle...
   - vysoká P (pôrodnosť) a Ú (úmrtnosť malý prir.prírastok): <br />AFRIKA (Sudán, Somálsko, ČAD)- najvyššia P, Ú klesá...
Štruktúra obyvateľstva:- udáva zloženie obyvateľstva podľa rôznych znakov.<br />Hodnotiace znaky sú:a) biologické: -pohlav...
Štruktúra podľa pohlavia:- vyjadruje sa percentuálnym podielom žien a mužov celkového počtu obyvateľov alebo ukazovateľom ...
Rasová štruktúra:Skupina obyvateľstva s rovnakými znakmi tvorí rasu. Rasa je biologická kategória, jej hlavnými určujúcimi...
Jazyková a náodnostná štruktúra:Pod národnosťou rozumieme príslušnosť obyvateľstva k určitému národu. Národ je spoločenstv...
Náboženská (religiózna) štruktúra:Rozhodné postavenia majú: kresťanstvo (33% - Európa, Sev. a Lat.Amerika, ázijská časť Ru...
ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Demografická Statika1

2,731 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Demografická Statika1

 1. 1. Demografická statika <br />Zuzana Hurajtová<br />Patrícia Nalevanková<br />
 2. 2. Počet obyvateľov <br />Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta, realizujú v desaťročných intervaloch. Sčítania, konané v období okolo roku 2000, boli formou metodických doporučení príslušnými medzinárodnými organizáciami OSN a Európskej únie jednotne pripravené a to na základe Rezolúcie Ekonomickej a sociálnej rady OSN č. 1995/7 zo dňa 19. júla 1995. Nadväzujúcim dokumentom boli Do poručenia pre sčítanie obyvateľov a domov okolo roku 2000 v regióne EHK.<br />K 30. júnu 2009 mala Slovenská republika 5 416 958 obyvateľov.<br />V 1. polroku 2009  bolo uzavretých 11 113 manželstiev a rozviedlo sa 6 673 manželských dvojíc. Narodilo sa  29 228 živých detí a zomrelo 26 442 osôb. Zahraničnou migráciou  získala Slovenská republika  1 918 osôb. Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska dosiahol hodnotu 4 704.<br /> <br />Súčasná veľmi nízka pôrodnosť na Slovensku je príčinou, že okolo roku 2025 sa bude celkový počet obyvateľov znižovať. Keby mal každý pár aspoň dve deti, prirodzená reprodukcia by bola u nás zachovaná. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR), ktoré dnes zverejnili jeho predstavitelia pri prezentovaní Informácie o demografickom vývoji v roku 2007.<br />
 3. 3.
 4. 4. Pohyb obyvateľstva:<br />Rozlišujeme tri typy pohybu obyvateľstva:<br /> A) PRIRODZENÝ POHYB:<br /> Ako výsledok prirodzeného rozmnožovania obyvateľstva- nartalita, mortalita. Charakterizujú populačné procesy. Sú to pôrodnosť (natalita- počet narodených detí v prepočte na 1000 obyvateľov) a úmrtnosť (mortalita – počet zomrelých na 1000 obyvateľov za jeden rok). Oba údaje sa udávajú v promile. Celosvetový priemer pôrodnosti dosahuje 22 promile. Najvyššia je v Afrike , kde viaceré štáty dosahujú až 40 promile, v Latinskej Amerike, v J a JV Ázii. Najnižšie hodnoty (okolo 12 promile) dosahujú štáty západnej Európy a Severnej Ameriky. Druhý základný populačný proces je úmrtnosť obyvateľstva, ktorá má klesajúcu tendenciu. Za posledných 30- 40 rokov rokov sa znížila úmrtnosť o polovicu a v súčasnosti dosahuje v priemere 9 promile. Tento výrazný pokles spôsobil rast životnej úrovne, kultúrnej vyspelosti obyvateľstva vedeckého pokroku.Rozdiel medzi počtom narodených a zomretých v sledovanej populácii sa vyjadruje prirodzeným prírastkom obyvateľstva, môže byť kladný (prírastok- pôrodnosť je vyššia ako úmrtnosť), záporný (úbytok –pôrodnosť nižšia ako úmrtnosť) alebo nulový. Svet v roku 2000 dosiahol hodnotu prírastku 13 promile.<br />
 5. 5. - vysoká P (pôrodnosť) a Ú (úmrtnosť malý prir.prírastok): <br />AFRIKA (Sudán, Somálsko, ČAD)- najvyššia P, Ú klesá- veľký prir.prírastok: <br /> LAT.AMERIKA, ÁZIA (Brazília, Egypt, India)- nízka P a Ú- malý prir.prírastok:<br /> EURÓPA, SEV.AMERIKA (Francúzsko, USA, Taliansko)<br />B) SOCIOEKONOMICKÝ POHYB:<br /> zahŕňa presuny obyvateľstva medzi jednotlivými sociálnymi skupinami (príslušnosť podľa tried, vzdelania, zamestnania)<br />C) MECHANICKÝ POHYB :<br /> mechanický pohyb: - migrácia: obyvateľstvo mení miesto svojho bydliska, podieľa sa na zmene stavu počtu obyvateľov<br />
 6. 6. Štruktúra obyvateľstva:- udáva zloženie obyvateľstva podľa rôznych znakov.<br />Hodnotiace znaky sú:a) biologické: -pohlavie, vek, rasa, zdravotný stav,...b) ekonomické a sociálne: povolanie, zamestnanie,...c) kultúrne: vzdelanie, národnosť, jazyk, náboženstvo,...<br />
 7. 7. Štruktúra podľa pohlavia:- vyjadruje sa percentuálnym podielom žien a mužov celkového počtu obyvateľov alebo ukazovateľom počtu žien na 1000 mužov, resp. opačne. Každý rok sa rodí viac chlapcov ako dievčat, ale muži sa dožívajú v priemere nižšieho veku ako ženy. V roku 2000 žilo na Zemi 50,5% mužov a 49,5% žien.Tento podiel je odlišný v rozdielnych svetadieloch . O niečo väčší počet žien žije v Severnej Amerike, v Európe, v Oceánii. Približne vyrovnané hodnoty majú Afrika a Lat. Amerika. Prevahu mužov má Ázia.<br />Štruktúra podľa veku:- udáva sa v % alebo v promile. Na zobrazenie vekovej štruktúry sa používa veková pyramída. <br />
 8. 8. Rasová štruktúra:Skupina obyvateľstva s rovnakými znakmi tvorí rasu. Rasa je biologická kategória, jej hlavnými určujúcimi znakmi sú: farba pokožky, veľkosť a tvar lebky, črty tváre, farba a tvar vlasov, stavba tela a jeho výška.Rozlišujeme 3 veľké rasy: 1) Europoidná rasa: 43%, rozdeľujeme na dve vetvy: severná (s nízkym stupňom pigmentácie) a južná (s tmavšou pokožkou- JUŽNÁ EURÓPA) - EURÓPA, Južná Sibír, INDIA, USA, S AFRIKA, V AUSTRÁLIA, NOVÝ ZÉLAND.2) Mongoloidná rasa:19%, azijská a americká (pôvodní obyvatelia). - východná Sibír, JV ÁZIA, S KANADA, STREDNÁ AMERIKA, Amazon, horské územia Brazíliea andských štátov Južnej Ameriky3) Ekvatorálna rasa: 7%, negroidná: AFRIKA na juh od Sahary, STREDNÁ AMERIKA, USA, BRAZíLIA. Australoidná (oceánska): AUSTRÁLIA a južná INDIA.Zvyšné prechodné a zmiešané rasové formy: 31%.<br />
 9. 9. Jazyková a náodnostná štruktúra:Pod národnosťou rozumieme príslušnosť obyvateľstva k určitému národu. Národ je spoločenstvo ľudí, ktoré má spoločný historický vývoj, spoločný jazyk, územie, kultúru, spôsob života, tradície. <br /> Najpočetnejšie sú:Čínania, Hindustánci, Američania, Rusi, Bengálci a Japonci.Jazyk, príbuzné jazyky sa zoskupujú do jazykovej rodiny a tie sa ďalej členia na jazykové skupiny. Rozlišujeme 30 jazykových rodín, z nich najväčšie sú: indoeurópska(47%) a čínskotibetská (22%). V Európe sa objavujú 4 jazykové rodiny: indoeurópska (slovanská, baltská, germánska, románska,...), urlaská, altajská, baskická. Najpoužívanejšie jazyky sú: čínština, angličtina, ruština, hindština, španielčina, arabčina.<br />Najpoužívanejším svetovým jazykom v súčasnosti je angličtina.<br />
 10. 10. Náboženská (religiózna) štruktúra:Rozhodné postavenia majú: kresťanstvo (33% - Európa, Sev. a Lat.Amerika, ázijská časť Ruska, južná Afrika, Austrália, Filipíny), islam (od S Afriky do južnej Ázie, Indonézia, centrál.Ázia, JV Európa), hinduizmus (India, Nepál), budhizmus (JV a V Ázia), čínske relígie (Ćína). Tieto náboženstvá vyznáva takmer 90% svetového veriaceho obyvateľstva.<br />Vzdelanostná štruktúra:- na svete žije 956 mil. negramotných ľudí , z toho 2/3 ženy. (Ázia, Afrika, Lat. Amerika)<br />
 11. 11. ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ<br />

×