Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Booosting nieuwsbrief 74 (Nov 2003)

732 views

Published on

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 feest 15 jaar booosting
03 beamix: creamix
05 kuntjes met staal, bezoek vpt perforeertechniek

VERSLAG
06 moedige mensen van het zwerfkeiteam
07 gevel innovatieprijs 2003

NIEUWS
13 opinie: waarden en normen van ifd

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Booosting nieuwsbrief 74 (Nov 2003)

 1. 1. november 2003 14 nr. 74 sting feest 13 januari 2004 , 15 jaar Booosti het feest ter gelegenheid van het 3e anuari 2004 van 10:30 tot 18.00 uur 31 augustus 1988 is Booosting opgericht met als doel het i niti ëren en facil iteren van projecten op het gebi ed van Ontwikke7ing, Ontwerp en Onderzoek (vandaar de drie o's). 13 januari 2004 viert Booosting haar 3e lustrum met een creatieve dag in het auditorium van de Technische Universiteit te Eindhoven. Wie wat anders wil in de conservatieve bouwmarkt roept een reactie van weerstand over zich af. Succes kent vele vaders, maar de vernieuwing kent altijd veel tegen- standers. Een overdosis vechtlust is echt nodig. Daar kun je steun bij gebruiken. Booosting brengt innovatoren bij elkaar of ze nu uit de industrie, de onrwerpwereld ofhet onderwijs komen. In de branche-ongebonden- heid is Booosting ook uniek. Daardoor en ook door de leeftijd kan Booosting in potentie meer dan ooit een spilfunctie vervullen. Omdat het bestuur van Booosting nog steeds van mening is dat de bouw wel een innovatie- oppepper kan gebruiken, is het plan om op 13 januari 2004 het potentieel van Booosting in te zetten om te komen tot een verzameling van visies, kansen , ideeën, aanbevelingen en acties. Dit als een soort van cadeau aan de samenleving. Via een zorgvuldig opgebouwd programma willen we dan een innovatieversnelling (booost) in de bouw genereren. Daarbij wordt vertrokken van het wegnemen van drempels, maar vooral ook van het beter benutten van kansen. De dag bestaat uit drie delen. Lees meer hierover op pagina 02 6- 16 van deze nieuwsbrief. L .J
 2. 2. r PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA 02 , 0:30 O ntvangst & registratie. Koffie met gebak. Voor de duidelijkheid: 11:00 (Deel 1 DE BELE MMER I NG ) Deel 2 Brainstorm met Forum bouwinnovatiebelemmeringen Syntens Toekomstwijzer is door negen bouwinnovatoren uit diverse disciplines Alleen Toegankelijk voor 12:30 Lunch Booostingaangeslotenen, kortom AVA. Álle andere 13:30 (Dee l 2 DE OPLO SS ING ) programmaonderdelen zijn AVA: Brainstorm met Syntens T oekomstwijzer openbaar. NIET-AVA: Slim Bouwen o.l.v. Jos Lichtenberg AVA Alleen toegankelijk 15:00 (Dee l 3 DE VERSNELLIN G ) Voor Booostingaangeslotene Plenaire uitslag brainstorm bouwinnovatiekansen 15:30 Samenvatting door dagvoorzitter Jan Westra 15:45 Pauze 16:15 Symbolische overdracht van de dagresultaten als het cadeau aan de samenleving 16:35 Afscheid van Jos Lichtenberg als voorzitter van Booosting 16:45 Feestelijke verjaars- en nieuwjaarsborrel ...18 :_ .. E::::~d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--.,;Z ie:.. :ookJ:.:;::, .na 16 van deze nieuwsbrie .....0 0-= in ::.. = ;.::.:.: agi a n t W oor d k a a r t:=
 3. 3. • , --- Aankondiging van ,het bezoek aan Beamix op woensdag 26 november 2003 van ~ .~ ~ 14.30 tot 19.30 uur -te Eindhoven Beamix: CREAMIX! Creatieve morte l toepassingen B eamix is producenr van mortels voor specifi eke toepassinge n in de bouw. Mortels op maat gaat Beamix ook ni et uit de weg. M en heeft van nature de aannemer als klant, maar zoekt bewust het contact met onrwerpers, om al dan niet samen met hen I én leveranciers van componenten en bouwdelen, te komen tot nieuwe toepassin gen. Beamix wenst op 26 november de Booosting-gem eenschap te prikkelen en staa t daarbij voor al les open . Of het nu gaat om het bereiken van oppervlakte-effecten bij gevels of het bespu iten van 3D -vormen, niets is te gek. H et ondelwerp van de dag is dan ook 'Creativiteit met mortel- toepassingen' . Korrweg: C reamix. Beamix za l haar bedrijfsactiviteiten presenteren en ons trakteren op demonstrati es van bij zo ndere oploss ingen en vorm en bereikt met mortels. Wim Berkers en M ark van den Boogaard zull en h ierm ee de ptoductietechnische mogelijkheden verd u idelijken en u op ideeën kunn en brengen voor ni euwe (toepass ingen in) onrwerpen. W e krijgen een verhaal voorgeschoteld van A rno Pronk, d ie zich aa n de TU Eindhoven bezighoudt met ' blobs', waaronder het be- spuiten van tenrdoek. Recent is een mobiel kunstpaviljoen, ontworpen door jtugen Bey, gesel ecteerd voor realisatie in Eindhoven. Dit onderwerp, maar ook andere blobin itiati even in de wereld vorm en de kern van zijn betoog. Marieke M uskens, on langs afgestudeerd aan de TUle, werkt bij Beamix aan creativiteitso nrwikkel ing. Z ij zal, mede ter inl eiding van een discuss ie in groepen, een verhaa l houden over haar erva ringen met productonrwikkel ing en innovati e bij Bea mix en met name de wijze om daa r zoveel mogelijk mensen binnen en buiten Bea mix bij te betrekken. Om de creativiteitsdiscussie die na de pauze is gepland, richting te geven wordt de deelnem ers verzocht om nu alvast na te denken over knelpunren in de bo uw. M ari eke zal dan ter voorbereidin g, vooraf telefoni sch contact met u opnemen ove r uw wensen en id eeë n . ............ to r e n, ge m kt m gli jbe kist ing aa et L......... van gaas ge vorm ol i fa nten word e n voor zi en van ge kl e ur d s pui tb eto n de ..J f03l
 4. 4. r~ ~mobiel kunstpaviljoen 11 -, ~ tu nn e lb ou wpro j ect PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A 14:30 Ontvangst 15:00 Opening door Jos Lichtenberg, voorzitter Booosting 15:10 'Bijzondere toepassingen en vormen met mortel' door Wim Berkers en Mark van den Boogaard, resp. manager strategy & business-development en hoofd verkoop bij Beamix 16:00 'Blobontwikkelingen en het mobiele kwtstpaviljoen' door Arno Pronk, TUle 16:25 'Productontwikkeling en innovatieprocessen bij Beamix' door Marieke Muskens, R&D Beamix 16:45 Pauze 17:00 Creativiteitsdiscussie in groepen 18:00 Slotdiscussie met 'hap & sap' 19:00 Eind • Aa nmeldingen dienen voor 10 november bij het Booosting secreta ri aat binnen te zijn .• Er is een limiet gestel d van max. 30 perso nen .• Bij overboeking wordt een wachtlijst opgesteld en zal gewerkt worden op vo lgorde van ontvangst. • Booostingaa ngeslotenen krijgen voorrang. Inschrijving via de antwoordkaart of booosting@ooo.nl NAAM BEDRIJF ADRES I I POSTCODE WOONPLAATS I I I TELEFOON I I E' MAIL Booosting o komt op >Joensdag 2 november naar Beamix.CreamlX e Eindhoven van 14:30 tot 19:00 uur mer personen. (zie pag. 03-04) Postbus 596 o komt op dinsdag 2 december naar VPT Perforatietechnieken te H eusden van 14:30 tot 19:00 uur met personen. (zie pag. 05) 2600 AN Delft o komt op dinsdag 13 januari 2004 naar 15 jaar Booosting te Eindhoven en schrijft zich in voor: (zie pag. 01-02, /6) O Deei 1 De belemmering: Forum over bouwinnovatiebelemmcringen O Lunch o Deel 2 De oplossing: Brainstorm met Synrens Toekomstwijzerspel. (AVA) O Deei 2 De oplossing: Slim Bouwen o D eel 3 De versnelling o Borrcl AVA staat voor ALLEEN VOOR AANGESLOTENEN
 5. 5. • , Kunstjes met staal Bezoek aa n Pe r foratietec hni ek ca sse t t egev e l ., V ersteeg PerFo ratietechn iek VPT is ee n relati ef kl ein bedrijf met 20 medewerkers met een zéér +-' u ~ C> indrukwekkend machi nepark voo r de bewerking van staal en aluminium. T ot de mogelijldleden .,..., (!) <:: 0 <... ,. '" '" t... Q.. behoren perforeren en rel iëf drukken, laser snijden (gri ll ige vormen), volautomatisch complexe vormen 0. V) <l.J <:: vo uwen met een zeer vernuft ige en voor Nederland un ieke, vouwmachine, zetten, walsen, coaten en .0 '" <l.J ::r: ...., art pu nch. Hi erb ij rekent speciaal ontwikkelde software een gerasterde foto of logo om in een <= (!) Ê ~ (!) perforari epatroon dat bes taa t uit verschi ll ende ga tdi ameters door el kaa r. Altijd bij zo ndere "'<... " (!) <... <:: ,. <l.J klantspecifieke opdrachten, d ie in sa menwerking met de ontwerper tot srand komen . Kortom Idein, 3 "" "" 0 "'" (!) .c :r: ..<::: -'< groot, dik, dun , VPT is voo r geen enkel gat re va ngen. (!) o>+-' '" Een bezoek aan her creati eve bed rijf zal u als ontwerper zeker op n ieuwe id eeën brengen. <= . ~ a; (!) <... <... "" V) <:: "" '" PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A "'" u ::r: "'" 0>"" .; V) +-' <= 14:30 Ontvangst <= -'< 15:00 Welkomstwoord vanjos Lichtenberg, voorzitter Booosting ., "" 0 <= 0 <l.J <l.J '" 15:05 Algemene presentatie door Piet Versteeg, oprichter van VPT 15:30 Pauze 16:30 Toepassingmogelijkheden met VPT producten. Ideeën en voorbeelden van Peter Moser, hoofd verkoop Imarketing bij VPT 17:00 De ontwikkeling van nieuwe hekwerken. Over samenwerken met VPT door Hans KalkhoVC11, partnerarchitect Atelier PRO 17:15 Tegenlezing 17:30 Discussie 18:00 Borrel 19:00 Sluiting U bent van harte welkom! Maximum aantal deelnemers: 25 Inschrijving via de antwoordkaart of booosting@ooo.nl L ..J IJ
 6. 6. --------------~------------------------~'ï , V r s l ag van het bezoe k aan het futur is ti sc he busstat i on e in Hoofdd orp op 20 maart 200 3 De moedige mensen '#@n [h(8;t Z'lVl(8;rfoc(8;~t(8;@lM M oedig, omd at je niet weet waa r je uit komt als je er aa n begin t, aldus ee n va n de aa nwezigen. Een boeiend proces om aan te horen. Ko rt tijdsbestek, nieuw idee uitwerken met branchev reemde maritieme techni eken, nieuwe tOepass in g van piepschuim als co nsrrucri emateriaal, enz. H et woord ve rtrouwen viel herh aaldelijk. Z onder vertrouwe n va n all e bouwpartij en in el ke andere teamgenoot was de prachti ge ZwerA<ei, het futur istische bussta tion in Hoofddorp, nooit ter wereld gekom en. Heer Haan d rikman. opdra c ht ge ve r D e Z uidtange nr kostte uiteindelijk € 25 0 miljoen, voor 14 haltes mér uirstraling. H et was een Europese aa nbestedingsprocedure voo r archirecten. U iteindelijk werd het VHP Architecren uit Rotterdam met architect N io . Voo r de ui tvoering was het proj ect op de markt ni et te slijten. H aandrikman had relatie met aannemer O oms, met wie al ee;'der een halte was gereal iseerd en zo werd her project toch uitgevoerd. H et project wo n twee prijze n: langste busbaa n en meest inn ovatieve proj ect, omdat er ook een trambaa n va n ge maakt moest kunnen worden. Heer Nio. architect H et station is voo r lokaal openbaar vervoer. E r moes t ee n ander beeld van openbaar vervoer komen: uitstraling. Initieel was gedacht aa n ee n visgraatmoti ef met aparte bushokj es. N io wil de ee n integrale aanpak en deze is geaccepteerd. H et moest een ' los' ontwerp zijn. N io prese ntee rde twaalf voorsrellen, met het eindvoorsrel reeds in gedachten. Veel gesprekken zijn gevoerd over de producti emerhode, rraditioneel of industri eel. Een onrwerp van een ligbad op basis va n piepschuim (modul air) was ee n voo rbeeld o m voo r een industriële meth ode te kiezen. D e vraag was hoe krijg je ~ L __________________--______ ~------~ _____________ ~
 7. 7. Verslag Gevelinnovatieprijs 2003 ) ( ""------------ Gevel Innovatieprijs 2003 Net als twee jaar geleden werd tijdens de International e Bouwbeurs in Utrecht in februari 2003, in het Geveltech paviljoen de Innovatiep rijs 2003 uitgereikt. Een initiatief van de VMRG met medewerking van Booosting. De opzet is dat groepen van studenten gedurende een relatief korte periode werken aan een gevel innovati e. Daarbij is de opdracht om te vertrekken vanui t een bepaald product of materiaal en daartoe co ntact met de leverancier te onderhouden. Interessant is daarbij de confrontatie tussen de vaak verstarde industri e en de pos itieve naïviteit en onbevangenheid die studenten kunnen tentoonspreiden. De climax wordt gevormd door tijdens de bouwbeurs het ontwikkelde concept met trots en motivatie in het openbaar te presenteren aan de hand van een prototype. H et project levert de studenten overigens ook studi epunten op. H et mes snijdt dus aan twee kanten. Dit jaar vielen de Delftse studenten door omstandigheden af en bleef het aantal in- zendingen beperkt tot twee Eindhovense bijdragen. De driekoppige jllly bestond uit: Mark van Delft, directeur van de 'Van Delft G roep' (gevel bouwer) , Henk van Laarhoven van Hubert-Jan Henket Architecten en tevens lid van de Raad van Advies van Booosting en Jos Lichtenberg, voorzitter van Booosting. De juty luisterde aandachtig naar beide presentaties en vormde zich aansluitend een oordeel. D e inzendingen bleken moeilijk onderling vergelijkbaar. De groep bestaande uit Hann van Dartel, René Dobbelsteen en Menno van Klundert, was gekoppeld aan Rockwool en had een bottom-up benadering gevolgd , dat wil zeggen: zij vertrokken vanuit het materiaal. Het team ontwikkelde het zogenoemde Rockelement; een sa ndwichconstructie bestaande uit voo rnamel ijk steenwolproducten . Daarbij valt te denken aan het hardgeperste gevelbekledings- materiaal Rockpanel en producten uit het isolatieassortiment. Door te vertrekken va nuit de materiaalkarakreristieken, waaronder een hoge vormstabiliteit, kwam de gtoep op de gedachte om via prints allerlei effecten te realiseren, waaronder een imitatie marm eren gevel en ook een gevel met een baksteen uiterlijk. Plaatnaden werden onzichtbaar weggewerkt zonder gevaar op krimpscheuren. D e ~
 8. 8. . __ _ .. _ r -----------------------11______________________, =---"~;;=<=-============'"==""II_F'"""""",~"",,~~~~-,," . ~ . ~. _~ . de vorm controleerbaar voor productie. Krachtberekeningen zijn statisch uitgevoerd. Voor verlichting e.d. zijn uithollingen gemaakt. Het project was teamwork met veel vertrouwen onder de partners. Heer Lont, aannemer Ooms Bouwmaatschappij bouwt over de gehele wereld veel in bitumen, voor woningbouw en utiliteitsbouw en landingsbanen. Toen Lont het ontwerp van het busstation voor het eerst zag vond hij het een bijzondere fa ntasi e va n de architect. Maar na een gesprek met de arch itect heeft hij gedecideerd gezegd 'We doen het'. Ondanks alle onzekerh eden. Ooms is een innovatief bedrijf en de pr-uitstraling van d it project is erg belangrijk. Na de toezegging kwamen alle technische vragen, over de dichtheid van het piepschuim en de dikte van de polyester, en de daarmee sa menhangende prijs. Toen vormde zich een bouwteam om all e vragen voo r een bouwaanvraag op te lossen. U iteindelijk is het busstation in een tent gemaakt. Heer van der Windt, ingenieur Ingenieursbureau Zonnevel d had al ee rder ervaring opgedaan in projecten met bijzondere vormgeving. In het programma C imatron is het busstation gemodelleerd, inclusief alle voorzieningen. D it programma is ook gebruikt voor de besturingssoftware van de vijfassige freesmachine. H et laminaat van het busstation is zo' n 900 m' en is 5 tot 8 mm dik. De grootste overspanning is 32 meter. De maximale doorbuiging bij wind is 100 mmo Er zijn versch illen in uitzettingscoëfficiënt tussen piepschuim en polyester. De huid van polyeste r va ngt alle krachten op, het pi epschuim fu ngeert als afstandhouder, tegen plooien. Op enkele punten in het model kwam het polyester los van het piepschuim . Hierdoor zijn eisen gesteld aan de kromtestralen in de huid, die moesten gtoter zijn dan 150 mmo Om de krachten naar de fundering te leiden is gewerkt met multiplex en staalplaten. Heer de Boer, freezer Ma rin is een ken nisinstituut voor maritieme constructies. De inbreng in het project was de model- makerij . Marin heeft een vij fass ige freesmachine en kan vo lled ig 3-D freezen (minder banen nodig dan bij drie-assig). De aanpak was het project op te delen in kleine blokken en deze op het werk te verl ijmen . Het project is uitgevoerd in EPS 15, blokafmeting 4xl,25x 1,25 meter. Totaal 200 blokken. ~---------------------------------------------------,~
 9. 9. jUly gaf aan gediscussieerd te hebben of het niet beter zo u zijn geweest om in plaats van imitaties en prints van het natuurlijke rockwool te vertrekken. De achterkant van platen is so ms boeiender dan de voorkant. Anderzijds ge tuigt de keuze van markt- realisme. De hang naar eerlijke oplossingen bestaat vooral bij architecten en minder bij andere beslissers. De andere groep bestaande uit Ivo Janssen, Niels Oudenaarden en Emil Talen, had glas als materiaal gekozen en was gekoppeld aan Pilkingcon. Dit team was van het gebouw als orgaan uitgegaa n en legde, gefascineerd door de transparantie, de gevel uit als een communicati e-element. Dat verklaart de titel van het proj ect Orgaevel. H et model bes tond uit een maquette waarmee een co ncept werd toegelicht. Deze maquette bestond uit een aantal segmenten, waarmee verschillende mogelijkheden werden gecommuni ceerd. Zo werd duidelijk gemaakt dat· je leidingen zichtbaar kunt maken, dat je de brede spo uw (wellicht ook als klimaatgevel interpretabel) als een soort etalage kon beschouwen, enzovoorts. Door de benadering vanu it het concept was de groep wat minder aan de uitwerking toegekomen. Zo ontbraken details of een praktijkvoorbeeld. H et logisch gevolg was dat het eerste ontwerp als real istischer en technisch beter onderbouwd (globale details, materiaalanalyse, bouwfYsische aspecten) en het tweede als oorspronkelijker werd beoordeeld. De doorslag gaf dat de compleetheid van de Rockwool groep (inclusief een mooi gepresenteerde brochure) goed overkwam en ook kreeg de jury de indruk dat deze groep een betere interactie met het bedrijf had gehad. Dat de jury het er nog even over heeft gehad om het prijzengeld te delen geeft al aan dat het moeilijk was een keuze te maken. Die weg wi lde de jury echter ui t principe niet bewandelen. De opdracht was om een winnaar aan te wijzen en na rijp beraad werd gekozen voor de Rockelement-gevel. Als voorzitter van de jUly mocht Jos Lichtenberg tenslotte aan Harm, René en M enno een cheque van € 700,- en aa n Ivo, N iels en Emil een cheque van € 300,- overhand igen. Maarten Willems, Universirair docent TU Eindhoven I Secretaris Booosting Jos Lichtenberg, Directeur A + I Voorzitter Booosting VAN HARTE PROFICIAT!!
 10. 10. 10 r Vooral aan de aansluiting van de diverse vlakken is aandacht geschonken. In het bijzonder moest rekening worden gehouden met de maand levertijd van de blokken, de toleranries van piepschuim van 5 mm/m en de grote afvalsu'oom bij het freesen. Na het freeswerk vo nd geen handmatige nabewerking plaats en zijn de extra mogelijkheden van CNC benut. Heer Schrama, montage, constructie van kunststofwerken Kenmerken van kunststof zijn vormvrij, lichtgewicht, vandaalbestend ig, anrigraffiti, vlamdovend, UV- bestendig en milieuvriendelijk. Polyproducts is gespecialiseerd in de verwerking van vezel versterkte _ _ _ _ _ _.. ... André Roelofsen kunststof voor o.a. gevels, beton mallen, appendages. Het verlijmen van de piepschuimblokken en het aanbrengen van de vezelversterkte kunststof is op de bouwplaats gebeurd in een tijdelijke productiehal (tent). Kritiek punr in de productie was het hijsen en het plaatsen van de dakdelen m.b.v. een hulp- staalconstructie. Schrama roemde de open en constructieve sam enwerking tussen alle projectpartners. Heer Verburg, architect, bestuurslid Booosting, tegenlezer Heeft rwee vragen: Waarom niet vaker kunststof als hoofddraagconstructie? Is het zo dat krappe budgetten innovatief denken bevorderen? Maar is € 800/m 3 wel zo krap? Hij vindt het busstation een prachtig bouwwerk en bewondert ook de samenwerking, maar vraagt zich af wat er nieuw aan is. In de daarop volgende discussie anrwoordt Nio dat het innovatieve vooral in de schaal van het project zit. Niet in de wijze waarop het in elkaar is gezet, wanr daarvoor waren veel handel ingen nodig en zijn traditionele technieken gebruikt. Zo blijkt er ook veel tijd te zijn geschonken aan het wegschaven van de oneffenheden in het lichte schuim. Hij benadrukt dat het freezen en verlijmen wel vernieuwend is. Een grote bottleneck blijkt nog steeds de stap van een organ ische schets naar de computer. De drijfveer om kunststof te gebruiken ligt voor Nio in de mogelijke toepassing van vloeiende vormen, waarvan dit busstation het begin is. Er zijn grote verwachtingen voor de toekomst; piepschuim is veel meer dan isolatie alleen. Nico Noort, Projectmanager Corus Co lors I Bestuurslid Booosting L ____ ~ ______________________________________________ -
 11. 11. ·int.i·Wii,i, _____a.. .:9'--e_n_d----'-a__--' Activiteiten woensdag 26 november Beamix: Creamix te Eindhoven (zie pagina 03-04) dinsdag 2 december VPT Perforatietechniek te Heusden (zie pagina 05) dinsdag 13 januari 2004 15 jaar Booosting te Eindhoven gedeeltel ijk (AVA) (zie pagina 01-02, 16) dinsdag 24 februari Licht (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslotenen van Booosting Booostin9 __d_o_e_l_s_t_e_l_l_i_n....:9,---, • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• Op 31 augustus 1988 is Booosting opgericht vanuit een booosting gecomb ineerd initiatief van industrie, industrieel ontwerpers en arch itecten. Booosting heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw wezenlijk te versnellen; daarvoor wil zij ideeën en projecten op het geb ied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling initiëren en fac iliteren. Door haar structuur en de stimulerende en activerende initiatieven die zij ontplooit heeft Booosting een unieke positie binnen de bouw verworven. Aangeslotenen wordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aan te gaan met aanpalende disciplines. • • • • • • • • • • • • • • • • • • Booostin9 colofon :••• Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft telefoon 015 2629033 telefax 0152629034 e-mail booosting@ooo.nl homepage www.booosting.nl contactpersoon Jolanda Steenhouwer bereikbaar ma en di van 9.00 tot 17. 00 uur en op wo van 9.00 tot 13.00 uur redactie Jolanda Steenhouwer vormgeving Patricia Brouwer Design druk Drukkerij Hans T ruijen met dank aan Wim Berkers, Martike de Grip, Hans Kalkhoven, Peter Moser, Marieke Muskens, Annet Niens, Arno Pronk, Martijn Veldkamp .. voorzitter secretaris Jos Lichtenberg Maarten Willems A+ TU Eindhoven penningmeester André Roeloften Neonis Designers lid Thijs Verburg Verburg Hoogendijk architecten lid Harm Boomsma Boomsma Innovations lid NicoNoort Corus Colors lid Prido v. Nieuwamerongen Arconiko Architecten ~ L. .J
 12. 12. • , Nieuwe participant Buitink Technology. advanced lightweight structures contactpersonen : ir S. R. de Vries , directeur, Hartike de Grip , structu r al designer BUITINK /~,- Bui tink Technology (vh Buitink Zeilmake rij) is ~ TECHNOLOGY ges pecialiseerd in het o ntwikkele n, vervaa rdi ge n en Advaneed Lightweight Struerllres leveren va n talloze prod ucten van zeildoek, technisch Nieuwgraaf 210 textiel en Folie. (Voor)gespann en m em braa nco nstructies, 6921 RR Duiven (dubbelgekro mde) spa n plaFo nds, toepass ingen met T 026-319 4181 ETFE-F lie als luchtkussenda ke n e n inA atabl es (o.a. o F 026-319 4191 springkussens, producrvergrotingen, therapeutische koe- E info@buitink-technology.com baden, doorwerktenren). Een andere specialiteit is het www . bu i tink-techno l ogy . com bedrukken van zeildoek, technisch textiel en ook moeilijk bedru kba re (ETFE) Folies. H et zeer innovati eve bedrijf heeft de techno logie voo r diverse ve rbindingsmethoden in huis en heeft zelf (ETFE) lasmachin es o ntwikkeld. M en is doo r deze Aexibiliteit in staat met, oFop aa nvraag van klanten specifieke producten te o ntwikkelen. Bui tin k is continue op zoek naar ni euwe materialen en technologieën, niet alleen reden o m veel sam en te werken met T UD en TUE, maar ook o m zich aan te sluiten bij Booosting. A + Bureau voor Mat Afbouw COURAGE Bouwprodukrontwikkeling MBI EG"M Architecten ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek De Meeuw Oirschot Hubert-jan Hmket Architecten Aldus bouwinnovatie Octall/be Space Struc/llres jMDS BDA Groep Oskomem MUA, Maurer United Architects Boomsma Irmovations Plnstica Plaat Piode Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau PlatirlOx Special Products RPHS architecten D3BNC J. Polyblock Snelder Vola Petit Arcbitecten dgmr raadgevende illgenieurs Polynorm Bruynzeel jfm 'f ïmmers ing. Karel H Dekker Poly Products 'fillls + Horsting Architecten dorsserblesgraaf RCSystem Verburg Ilooger/dijk Arcbitecten Façade Consulting 6- Engineering Reynolds Architecttlllrsystemen Van WII/'S, Buro voor Architektuur GeNie ConStIlt en Partners Rockwool XX architecten ell bouwmallagement Leylandi Consultancy SAB-Profiel ... RGD, Directie Omwerp 6- Techniek SInvenburgs Bouwbedrijven l'riso Kmmer Schoonderbeek 6- Partners Advies Somfj Nederlmrd jaap Konillg Ingenieursbureau Zonneveld Trespa International Neonis Illd Design 6- Corpomte Gmphics E/sZij/stra Ubbillk Neder/mld Robill /lood Produkties I ~'~I~~~ Wagenbouw Accommodaties TNO Industrie Beamix WentzeI Marcel Vroom BRS Staalwerken ZNS Vall Dam Geveltechniek Bruynzeel Keukens en Kasten Aedes, vereniging /Jan woningcorporaties Buitink Zeilmakerij ArchipelOllwelJ,ers Bouwen met Staal Corus Colors Architectenbureau Boesten-vall Vliet Centrum Hout Eaton Holec Laagspanning Het Architecten CO/lSOrf VMRG Hobone Arconiko Architecten I I • Holonite Atelier PRO flogeschool Bmbant Hunter Douglas Atelier Zei/lStt'fJ, vall der Pol Slixion Hogescbool Enschede Lenco Zonwering Böhtlingk architectenbureau TU Delft, lIakgroep BOltwtechnologie Limburg Kozijnen jan Brouwer TU Delft. Faculteit Lucht- en Limburgia Deuren Bullborst ArchitectC/l en Stedenbouwers mimtcvaflrttechniek Limelight CEPEZED TU Eindhoven,focuheit Bouwkunde L. .J
 13. 13. __ 1IIIIIIIIEIIIII~ m_a__rt 2_0_03 ~1 a __ __ De waarden en normen van IFD Rechtgeaarde ondernemers zoeken voortdurend naar wegen om onderscheidend te kunnen zijn in de verdringingsmarkten waarin ze opereren. Na afloop van de selectieprocedure van de 3e tranche van de IFD-stimuleringsmaatregel 2002 kunnen 22 organisaties in de bouwkolom, nu met wat meer budgettaire ruimte, weer laten zien wat hen zo uitdaagt. E ven wat cijfers. Voor 200 2 was er € 2,5 miljoen beschikbaar, met een maximum van € 250.000,- voor bouwprojecten en € 25 .000,- voor haalbaarheidsonderzoeken. Gebleken is dat menige initiatiefn emer dit de afgelopen jaren als een relevante stimulans heeft ervaren. Zonder deze bijdrage 'zo u het project er niet zijn gekomen' of 'zag de opdrachtgever er geen brood in' is een regelmatig gehoo rde verklaring achteraf. In drie tranches ('99, '00 en '02) sam en zijn er zo'n 289 projecten aangemeld waarvan er 70 zijn aangewezen als demonstratieproject. Hieronder vallen ook een tiental haalbaarheidsonderlOeken. Tot nu zijn hiervan slechts twee projecten niet gerealiseerd. blijvende inspiratie De geselecteerde projecten laten weer van alles zien, van woon- en serviceconcepten tot nieuwe samenwerkingsverbanden en procesinnovaties, van visies op de renovatie van de bestaande woning(hoog-) bouw tot intelligente installatiesystemen. M et een ogenschijnlijk geroutineerde, maar niettemin grote inspanning, streeft de SEV er naar een blij vende inspiratie te bieden op basis va n een gevarieerde informatieverstrekking en promotie rondom de nu in totaal zo'n 70 demonstratieprojecten. Het valt niet te ontkennen dat voor menige deelnemer de te genereren PR dan ook meteen de op één na belangrij kste reden is om in te zenden voor de demonstratiestatus. Een goed voorbeeld daarvan is het veel gelauwerde project De Bolder, het Mammoet hoofdkantoo r in Schiedam. H et zou zonder subsidie nooit zo zijn gebouwd (en zo zal d us nooi t meer gebouwd worden ... ). En behalve de spectaculaire plaats waar het gebouwd is (de Grootint-loods voor boorplatforms in Zwijndrecht) en haar evenzo spectaculaire verplaatsing over het water, is het zeer traditioneel gebouwd en toont het slechts het hijsvermogen van de opdrachtgever. T och lijkt het te hebben geïnspireerd tot een mogelijk nog spectaculairder project. H et kantoorgebouw D e Brug van Unilever in Rotterdam, waar - in de loop van 2003 - 15.000 m' boven (niet op!) een volledig operationele fabriek gebouwd is. ...I 11
 14. 14. Onder de paraplu van het bijna sleetse DuurzaamBouwen is de IFD-strategie door de SEV naar voren geschoven als mogelijk antwoord op het toenemende bouw- en sloopafval (in enkel e jaren gestegen van 15 naar zo' n 19 miljoen ton per jaar) én het consumentgericht bouwen (levensloopbestendigheid). En deze strategie lijkt als een soort killerapplicatie in de altijd wat trage bouwmarkt brede aanhang gevo nden te hebben. Je zo u kunnen zeggen dat het in de afgelop en drie jaar heeft geleid tot het fo cussen van de bouwende partij en op het verhogen van het industrialisatie niveau van hun proj ecten. D e logisti ek van het bouwproces wordt belangrijker. En we zien steeds meer de daarvoor noodzakelijke procesgeoriënteerde invulling van een proj ect zonder dat daa rbij het (product) gebouw uit het oog word t verloren. samenwerking Een tweede aspect word t ook duidelijk, en wel een dat breed wordt gesteund door de aangeslotenen van Booosting. Om echt concurrerend te kunnen zijn en een zinvolle ontwikkeling te kunnen voeden di ent er meer en structureel samengewerkt te worden tussen opdrachtgevers, ontwerpers, toe- leveranciers en marketeers. Er moet een regelmatige betekenisvolle uitwisseling van informatie tot stand worden gebracht, in het algemeen en in het project. H et spreekt voor zich dat de gebruikelijke los/vaste samenwerkingsverbanden in de bouwkolom teveel hebben geleidt tot opportunisme. W e zien dan ook andere orga nisati estructuren ontstaan (CEPEZED systems, RSC) of meer voor het voetlicht treden (De M eeuw bouwsystemen). Gezien de sterk gestegen aanmelding va n projecten is duidelijk dat de SEV een behoorlijke dynamiek heeft weten te genereren. En je mag concluderen dat de suggestie van industrialisatie, flexibiliteit en zel fs die va n de demontabiliteit goed gedijt in de chaotische overgang van een aanbod naar vraaggestuurde markt. H et wekt blijkbaar grote vetwachtingen op het gebied van effici ency en besparingen van tijd, bouw- en sloopafval als een remedie tegen het stijgende kostenniveau, de capaciteitsproblematiek en die zo onbeheersbare consumentenvraag. M aar het zijn grote woorden die alsmaa r verder worden opgerekt, met het gevaar tenslotte uit te lubberen. De vraag is dan ook of de markt met deze huidi ge blijk van interesse bevestigt dat het IFD-bouwen, onder begeleiding van de SEV, tot een duurzame verandering zal leiden. Want daarvoor is meer nodig dan een zak met duiten én gratis publiciteit, hoezeer dat ook aan onze zo praktisch ingestelde aard tegemoet komt. Eco nomische drij fve ren alleen zijn nu eenmaal niet voldoende om de extra inspanning van individuen te eisen die vaak nodig is voor een 'leven na het experiment'. Idealisme zo u zo' n extra drijfveer kunnen zijn. D aaruit spreekt de verwachting dat ook bezieling, drive en enthousiasme het succes va n orga nisati es kunnen bepalen. M aa r het is slechts hier en daar in de proj ecten te zien dat idealistische opvattingen ook een werkelijke rol spelen. bouw - en sloopafval verbieden O ok enige dwang kan een drijfveer zijn om innovaties in de bouw blijvend te stimuleren. Prof ir Jouke Post deed tijdens het debat op de SEV-manifestatie een wel heel rigoureuze voorzet op de vraag wat hij zou doen wanneer hij minister zou worden in het nieuwe kabinet: 'je moet gewoon het storten van bouw- en sloopafval verbieden dan komen de innovaties vanzelf'. De vraag is dan wel of die zich zullen richten op de bouwkolom of toch eerst op het ontwijken van de regelgeving. Mogelijk helpt een vooruit te betalen velw ijd eringsbijdrage naar rato van de milieubelasting om het gebouw over 50 of 100 jaar op te kunn en ruimen (zoals bij ons witgoed). ~-----------------------------------------------------~
 15. 15. r Maar wat vooral opvalt in het overzicht van de 108 projectvoorstellen voor de 3 e tranche is toch het uitblijven van het aanscherpen van de criteria die aan IFD ten grondslag liggen. De voortdurend terugkerende toelichting 'het geheel gebouwd volgens IFD-principe' werkt zodoende op een gegeven moment alleen nog op de lachspieren. Ook voor de jury lijken de belangrijkste criteria te zijn of het - voor Nederland - vernieuwend en inventief is én of de potentie van flexibiliteit is geïntegreerd. En daar mag wel een kritische kanttekening bij geplaatst worden. flexibiliteit Vernieuwend (in de woningbouw) is niet zo'n kunst zou je zeggen, in een industrietak die jaren de vernieuwingen heeft tegen weten te houden door een gebrek aan werkelijke marktwerking. En wat flexibiliteit betreft is het zoals met de overige criteria; over welke flexibiliteit hebben we het eigenlijk (operationele, functionele, esthetische .... ) en hoe verhouden die zich dan ten opzichte van elkaar? Wat is een industriële productie- of bouwwijze; m.a.w. resulteert het project in de noodzakelijke schaalvergroting van de productie, continuïteit van afzet en aldus continuïteit van de onderneming? Wordt er werkelijk een vermindering van bouw- en sloopafval bereikt en is demonteren behalve functioneel ook economisch zinvol? Heeft de voorgestelde manier van IFD-bouwen wat betreft techniek of methode werkelijk de mogelijkheid om breder toegepast te worden; m.a.w. wordt marketing ingezet als professionele discipline? En leidt het project tot een efficiënter bouwproces dat anderen in de markt ook zo kunnen invoeren, m.a.w. hoe staat het met de projectonafhankelijkheid van het resultaat? Hoe zorg je dat de kostbare planningsarbeid niet op één project wordt afgeschreven. En dan natuurlijk de zoektocht naar wat die consument nu eigenlijk wil: 'hoe bepalen we wat gewenst is én gewaardeerd'? oude wijn in nieuwe zakken Omdat in de meeste demonstratieprojecten de antwoorden ook nu weer worden ontweken, wordt terecht door critici het bekende adagium 'oude wijn in nieuwe zakken' uitgesproken. Er bestaat literatuur uit 1946 waarin de principes van industrieel en demontabel bouwen al worden behandeld. Sinds die tijd zijn er al meerde pogingen gedaan om op basis hiervan een verandering in het bouwen te realiseren. Tot nu toe zonder succes, het zijn steeds geïsoleerde experimenten gebleven. Willen we IFD ditmaal wél zien uitgroeien tot een duurzame verandering in de bouw dan is toch een vootwaarde dat de getoonde R&D- en prille marketinginspanningen zich laten synchtoniseren. Zodat werkelijk beleid kan worden geformuleerd op breed gedragen, heldere begripsvorming en algemeen toetsbare criteria. Mogelijk dat de SEV daarvoor nog eens een stimuleringsmaatregel kan optuigen. Booosting neemt in ieder geval het initiatief. Er is een congres in voorbereiding dat de genoemde synchronisatie als thema zal hebben. U bent van harte welkom! André Roelofien, Directeur Neonis I Penningmeester Booosting
 16. 16. vervolg van pagina Ol en 02, aankond iging van de bijeenkomsr Booosring 15 jaar op dinsdag 13 januari 2004 _ 13 januari 2004 I 15 De dag bestaat uit drie delen. ( 0 EEL DE BELEMMERING) Tijdens het eerste deel zal o.l.v. dagvoorzitter Jan Westra een negenral professionele innovatoren, elk vanuit zijn of haar eigen invalshoek, kort en krachtig aan het woord zijn over belemmeringen die zij bij hun streven naar innovatie ervaren. De performers zijn: Kees van der Hoeven (voorzitter BNA), Frank Beijdendijk (directeur woningbouwcorporatie Het Oosten) , Mieke Oostra (senior adviseur Slavenburgs Bouwbedrijven), Dirk Groeneveld (directeur ZNS Van Dam Plaatwerken), Mick Eekhout (TU Delft en Octatube Space Structures), Jouke Post (TUle en XX), Nico Noort (Projectmanager Corus), Wim Verburg (promovendus Bouwmarketing en Waardecreatie), Jan Brouwer (architect). ( DEEL 2 DE OPLOSSING) Het tweede deel wordt ingevuld door Booostingieden, die in zes groepen van tien personen en onder deskundige leiding van Syntens (met het Toekomstwijzer-spd) zullen brainstormen om oplossingen en kansen te genereren. NIET AVA's De overige bezoekers die niet aangesloten zijn bij Booosting, wordt een parallel programma aangeboden. Onder leiding van Jos Lichtenberg (voorzitter Booosting, TUle en A +) vo lgt een inreressanre uiteenzetting over Slim Bouwen met aansluitend een discussie. Slim Bouwen is een open concept met als uitgangspunten een sequenrieel bouwproces, een flexibel product en een industriële productiewijze. Zie ook www.slimbouwen.nl ( DEEL 3 DE VERSNE L LING) Tijdens het derde deel worden de resultaten gepresenreerd en conclusies getrokken. H et resultaat zal symbolisch als Booostingcadeau aan de 'samenleving' worden aangeboden. • Aansluitend toasten wij met elkaar op onze verjaardag, het nieuwe jaar en een nieuwe toekomst. • Geïnreresseerd in deelname? U bent van harte welkom. • Reserveert u inrussen 13 januari van 11.00 uur tot 18.00 uur alvast in uw agenda! • Iedereen dient zich persoonlijk in te schrijven. • Inschrijven vóór 1 december via antwoordkaart of e-mail. • Deelname is kosteloos.

×