Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
       Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Kom...
Šis lektoriaus vadovas yra projekto „Kaip transliuoti internetu –
naujųjų medijų naudojimas efektyviam mokymų procesui“
pr...
Turinys

Įžanga ................................................................................................ 4

 Bend...
Įžanga
Interneto transliacijų mokymais siekiama kiek įmanoma atkartoti         Lektoriaus ir
          ...
Interneto transliacijų programinė įranga leidţia uţtikrinti dalyvių indėlį
                        ...
Pasiruošimas mokymams
Planuojant interneto transliacijos mokymus pirmiausia        reikia    Pagrindiniai
nepam...
o Nustatykite indikacinius kriterijus, kurie leistų įvertinti,
      kad pasiekti uţdaviniai prisideda prie tikslų p...
prie vieno kompiuterio sėdi grupė studentų         Optimali
                           ...
o įrangos naudojimosi instrukcijas

    o Daţniausiai pasitaikančias klaidas

6 uţduotis: Paruoškite mokymų planą. Mok...
Mokymų metu
Prieš interneto transliacijos mokymus turi būti atitinkamai pasiruošta,
                   ...
Pagrindinės moderatoriaus pareigos:

     o atstovauti    ir   padėti   organizatoriams    –
      ...
 padėti studentams    bendradarbiauti  (maţose    Interaktyvi
                         ...
Po mokymų
Daugelis esamų interneto transliacijos programinių įrangų leidţia
įrašyti mokymų sesijas. Šios funkcijos panaudo...
Santrauka
Interneto transliacija suteikia išskirtinę galimybę dalyviams susitikti su
ekspertais, kurie kitu atveju būtų ne...
Terminu žodynas

Tekstiniai pokalbiai – priemonė leidţianti keistis teksto ţinutėmis
realiu laiku. Pokalbis gali būti tiek...
Interneto transliacija – garso ir vaizdo perdavimas internetu iš vieno
specifinio šaltinio didesnei grupei dalyvių. Transl...
www.webcasttolearn.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Manual

1,317 views

Published on

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manual

 1. 1. Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. Lektoriaus vadovėlis www.webcasttolearn.com Partneriai
 2. 2. Šis lektoriaus vadovas yra projekto „Kaip transliuoti internetu – naujųjų medijų naudojimas efektyviam mokymų procesui“ produktas, dalinai finansuojamas pagal ES Mokymosi visa gyvenimą programos Leonardo da Vinči priemonę. Vadovėlyje pateikiamos interneto transliavimo mokymo metodikos naudojant transliavimo programine įrangą - pasiruošimas, naudojimas ir įtvirtinimas. Šios programos leidţia mokymuose naudoti demonstracinę medţiagą, vaizdą ir garsą (interneto telefoniją, VOIP). Lektoriaus vadovėlis yra pagalbinė mokomoji priemonė, skirta praktinių ţinių metodiką papildyti pavyzdţiais ir taip palengvinti lektorių darbą. Šios priemonės tikslas - padėti lektoriams organizuoti mokymo procesą naudojant interneto transliacijas bei pademonstruoti visų prieinamų priemonių efektyvumą. Projektą įgyvendina partnerių konsorciumas: Management Observatory Foundation (FOZ) Adam Smith College (ASC) Czech Efficient Learning Node (CELN) VSI Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institutas (IMOTEC) Autoriai: Calum Thomson (ASC) Jaroslav Čech (CELN) Krzysztof Zieliński (FOZ) Vilma Butkute (IMOTEC) Bendradarbiaujant su: Bartosz Kramek (Transmisje On-line) Varšuva 2009 Projektas „Kaip transliuoti internetu – naujųjų medijų naudojimas efektyviam mokymų procesui“ www.webcasttolearn.com 2 webcasttolearn.com
 3. 3. Turinys Įžanga ................................................................................................ 4 Bendravimas ................................................................................... 4 Pasiruošimas mokymams ................................................................... 6 Mokymų metu ................................................................................... 10 Mokymų komanda ......................................................................... 10 Garsas ........................................................................................... 12 Vaizdas .......................................................................................... 12 Po mokymų ...................................................................................... 13 Santrauka ......................................................................................... 14 Terminu žodynas .............................................................................. 15 3 webcasttolearn.com
 4. 4. Įžanga Interneto transliacijų mokymais siekiama kiek įmanoma atkartoti Lektoriaus ir studentų tradicinio mokymo situacijas auditorijoje. virtualaus susitikimo Mokymams naudojama programinė įranga leidţia realizuoti aplinką, vieta kuri yra labai artima tai, kurioje lektorius dalyvauja tiesiogiai. Dėka programinės įrangos sukuriama virtuali aplinka, interaktyviam Virtuali bendravimui (vienu metu pasiekiama iš skirtingu vietovių). Mokymuose interaktyvaus dalyvaujantys lektoriai ir studentai gali būti skirtingose, daţnai bendravimo ir išsibarsčiusių pakankamai nutolusiose vietose, ir tuo pat metu bendrauti tiesiogiai. studentų aplinka Bendravimas Neţiūrint į panašumus, kuriais pasiţymi tradicinis ir interneto Skirtingos transliacijų mokymas, tarp jų yra didţiulis skirtumas. Šie skirtumai grupės elgesio procesų ypač išryškėja kuriant ryšius tarp šių dalyvaujančių dviejų pusių. savybės Neverbalinis bendravimas interneto transliacijose ţymiai skurdesnis nei tradicinių mokymų paskaitos atveju. Lektorius paprastai negali matyti Studentų kūno dalyvių, taigi negali "skaityti" jų neaiškią reakciją į pateiktą medţiagą. kalba nematoma Vis dėlto interneto transliacijos leidţia kontroliuoti studentų dalyvavimą, kuris negali būti kontroliuojamas įprastos paskaitos metu. Tai ypatingai svarbu, kai mokymai yra organizuojami didelėms ir Interneto atviroms grupėms. Toks mokymus vedančio lektoriaus prieţiūra galima transliacija dėl techninių galimybių administruoti ryšio kanalus, suteikiančius teises leidţia ne tik kalbėti auditorijai, moderuoti ir patvirtinti jų patalpintą medţiagą prieš moderuoti ir valdyti publikuojant. prisijungimo Interaktyvi sąveika teises, bet taip pat kon- Interneto transliacija taip pat charakterizuojama skirtingais sąveikos troliuoti inter- būdais, kuriuos galima panaudoti bendraujant su studentais - aktyvaus interneto, taip pat profesionalios programinės įrangos resursai, kurie bendravimo gali būti naudojami mokymams - forumai, klausimynai, kryţiaţodţiai, metodus vaizdo konferencijos. Technologijų įtaka mokymo procesui Atviresnis Internetu transliuojami mokymai sukelia daugybe įdomių mokymo bendravimas efektų, kurie ţenkliai įtakoja kursą ir mokymu efektyvumą. Studentų sklaida ir vizualizavimas didina jų anonimiškumo jausmą. Didesnis Interneto transliacijų studentai yra labiau linkę uţduoti klausimus ir kritiškumas išreikšti savo kritinę nuomonę nei studentai įprastų paskaitų metu. 4 webcasttolearn.com
 5. 5. Interneto transliacijų programinė įranga leidţia uţtikrinti dalyvių indėlį Asinchroninis įrašant tekstinius pokalbius ir garso-vaizdo diskusijas vaizdo e-mokymasis: konferencijos atveju. Be to mokymai gali būti iš naujo perţiūrimi taip sukuriant suteikiant galimybę asinchroniniam dalyvavimui uţsiėmimuose. Iš multimedijos surinktų interneto transliacijos mokymo sesijų (e-mokymosi turinio) mokomųjų išteklių gali būti paruošta multimedijos duomenų saugykla duomenų saugyklą Klausimai ir komentarai yra įrašomi ir matomi ekrane, taigi lektorius anksčiau ar vėliau turi į juos atsiţvelgti. Norint, kad studentai liktų patenkinti, neatsakytų klausimų neturėtų likti. Didesnis po- reikis atsakyti i Studentų reakcijos įrašymas taip pat turi psichologinį efektą, nes studentų klau- tuomet lektorius/vadovas jaučiasi labiau įpareigotas atsakyti į studento simus (laikan- klausima arba reaguoti į jų pastabas/komentarus/pasiūlymus. tis nuoseklaus Klausimai, į kuriuos nebuvo galima atsakyti paskaitos metu paprastai pokalbio tai- yra atsakomi po paskaitos (naudojant elektronines bendravimo syklių) priemones). Naudojamos vertinimo priemonės, tokios kaip statistiniai įrašai arba Kursų įvertini- elektroniniai klausimynai nulemia įvertinimo spartą (kuri ţymiai mo greitis didesnė lyginant su vertinimais taikant tradicinius mokymo būdus). 5 webcasttolearn.com
 6. 6. Pasiruošimas mokymams Planuojant interneto transliacijos mokymus pirmiausia reikia Pagrindiniai nepamiršti, kad tokie mokymai turi atitikti pagrindinius kursų interneto planavimo principus. transliacijos mokymu prin- Pirmiausia turi būti atlikta tikslinės grupės analizė ir mokymosi poreikiu cipai nesiski- ria nuo bet tyrimas. Tuo pat metu turi būti atsiţvelgta į interneto transliacijos kurių įprastų programinės įrangos savybes ir šios įrangos indėlį pasiekti mokymo mokymų rezultatus. Ruošiant interneto transliacijos uţsiėmimus, lektorius turi laikytis Dalyviu savy- bės nulemia nuoseklumo pagal sudarytą programą. Specifines uţduotys arba jų naudojamus eiliškumas gali labai priklausyti nuo kliento, dėstomo dalyko arba metodus ir mo- besimokančiųjų grupės, ir t.t., tačiau įprastu atveju eiliškumas bus kymo priemo- panašus į šį: nes Kuo maţiau studentai yra 1 uţduotis: Grupės analizė – kokia ji?: paţįstami, tuo didesni bus bendravimo interaktyvumo apribojimai Vidiniai/išoriniai studentai - ţmonės iš jūsų įstaigos/ţmonės ne iš jūsų įstaigos Kuo silpnesni įgūdţiai, tuo Naujųjų technologijų išmanymas - įgūdţiai paprasti metodai turėtų būti naudotis interneto programomis; gebėjimai naudojami greitai susiorientuoti naujoje programinėje įrangoje ir naujose situacijose Kuo ţemesnė motyvacija, Motyvacija ir tai, ko tikimasi iš mokymų - tuo trumpesnė turėtų būti sesijos trukmė nustatomas atlikus tikslinės grupės poreikių analizę ir įvertinus tikslinės grupės savybes Kuo ţemesnis tvarkos lygis, Tvarkos lygis - nustatomas atlikus tikslinės tuo labiau riboti mokymo metodai ir tuo maţesnis grupės analizę interaktyvumas 2 uţduotis: Suformuluokite mokymo sesijos uţdavinius: o Nustatykite mokymų uţdavinius - vieną pagrindinį ir kitus, Uţdaviniai turi labiau specifinius. Papildomi klausimai: būti SMART: Specifiniai, ar galima šiuos uţdavinius pasiekti per interneto Išmatuojami, transliacijos mokymus ? Pasiekiami, Realistiniai, Apibrėţti laike kaip turėtų būtų suplanuoti mokymai, kad uţtikrinti šių uţdavinių pasiekimą? 6 webcasttolearn.com
 7. 7. o Nustatykite indikacinius kriterijus, kurie leistų įvertinti, kad pasiekti uţdaviniai prisideda prie tikslų pasiekimo kas parodys, kad mokymo kursai pasiekė numatytus uţdavinius? Dalyko sritis padės apibrėţti 3 uţduotis: Paruoškite turinį: uţdavinius o Nustatykite mokymų ribas - mokymų turinį ir pagrindines temas o Suformuluokite mokymų temas - detalią informaciją apie Interneto sesijos turinį transliacijos kursas turi tu- rėti koncen- o Mokymo programa - detalus planas, parodantis eiliškumą truotą ir labai ir kiekvieno diskusijų aspekto numatomą trukmę įdomią informaciją o Prezentacija - paprastai yra pagrindinė informacijos ir mokymo priemonė naudojama interneto transliacijų metu. Rekomenduojama naudoti paprastą formą su minimalia grafika. Per daug sudėtinga forma gali sukelti technines problemas ir supainioti studentus. o Papildoma medţiaga: uţduotys, straipsniai, duomenų saugykla. 4 uţduotis: Nustatykite mokymų sesijos formą Nustatant o Nustatykite dalyvių skaičių (grupės dydį) grupės dydį reikia atsiţvelg- 2-6 ţmonės – mokymai panašesni į seminarą, ti į keliamus sėkmingas bendravimas tarp dalyvių uţdavinius ir techninius 7-19 ţmonės – gali iškilti problemų bendraujant apribojimus 20-50 ţmonės – ţodinis bendravimas ribotas, dalyviai naudoja papildomas priemones, pvz. teksto Kuo daugiau pokalbius dalyvių, tuo didesnis 51 ar daugiau – ribotas bendravimas, mokymo interaktyvumas sesija turi būti kruopščiai suplanuota o Mokymų sesijos vieta ar mokymai bus organizuojami klasėje, ar bus perkelti į internetą tik virtualūs studentai internete o Dalyvių pasiskirstymas: 7 webcasttolearn.com
 8. 8. prie vieno kompiuterio sėdi grupė studentų Optimali interneto kiekvienas studentas dirba prie atskiro kompiuterio transliacijos trukmė 45-90 o Rekomenduojama modulių trukmė ir kiekis: min. 1 modulis - iki 45 min Nerekomenduoj 2 moduliai, kiekvienas po 45 min. ame interneto transliacijos sesija ilgesnė nei 90 min. sesijas organi- zuoti ilgesnes o Interaktyvių metodų parinkimas nei 90 min. tekstiniai pokalbiai/ţinutės realiu laiku – tai suteikia studentams galimybę bendrauti vienam su kitu, o lektoriui pateikti papildomą ir grįţtamąją informaciją netrukdant visos klasės Metodai: nuo pačių Klausimynai/testai - gali būti naudojami studentų saugiausių ir formaliam vertinimui ir greitam grįţtamajam ryšiui. populiariausių iki maţiausiai Internetinės uţduotys – tai leidţia studentus įtraukti populiarių, kuriuos į interneto transliacijos mokymus, suteikia galimybę sunkiausia pateikti savo sprendimus/atsakymus, kurie įgyvendinti atitinkamai gali nulemti skirtingas galutines išvadas. Imitacinė interaktyvi lenta – gali būti naudojama kaip virtuali studentų bendradarbiavimo aplinka. Vaizdo konferencija – leidţia perduoti audiovizualinę informaciją realiu laiku tarp dalyvių ir lektorių, papildant tiesioginio bendravimo, tradicinėse mokymo klasėse, aplinką. Failų dalijimasis – lektorius paruošia failą ir suteikia studentams teisę parsisiųsti bei redaguoti. Ekrano dalijimasis – realiu laiku rodomas lektoriaus ekranas, kuris leidţia tiesiogiai rodyti pakeitimus, studentams redaguojant dokumentą ir prezentaciją. 5 uţduotis: Informuokite studentus apie įrangos technines galimybes o Programinės įrangos techninius reikalavimus o Techninės įrangos reikalavimus o Esamas funkcijas 8 webcasttolearn.com
 9. 9. o įrangos naudojimosi instrukcijas o Daţniausiai pasitaikančias klaidas 6 uţduotis: Paruoškite mokymų planą. Mokymų plane turi būti Kuo didesnė nurodyta esminė mokymų sesijos informacija bei suplanuota funkcinė grupė, tuo struktūra. Tai glaustas tekstas apimantis: detalesnis turėtų būti o Organizacinę informaciją susijusią su interneto mokymų planas transliacijos mokymais: Mokymų data ir laikas laiko išplanavimas – laikas ir klausimų forma Mokymų sesijos forma Pamokos planas Mokymų grupė – grupės narių pareigos pateikiamas glausta Studentų skaičius santrauka Interaktyvaus bendravimo priemonės o Techninę informaciją Programinė įranga naudojama mokymų metu Techniniai reikalavimui įrangai, norint naudoti atitinkamą programinę įrangą techninės įrangos reikalavimui o Informaciją apie mokymų turinį: tema apimtis programa tvarkaraštis. 9 webcasttolearn.com
 10. 10. Mokymų metu Prieš interneto transliacijos mokymus turi būti atitinkamai pasiruošta, Mokymų efek- t.y išpildyti organizaciniai, turinio ir techniniai reikalavimai. Mokymų tyvumą lemia sesijos organizaciniai ir techniniai aspektai yra ypatingai svarbūs visų dalyvių mokymų sėkmei. pasiruošimas Ypatingai svarbu supaţindinti studentus su mokymų struktūra ir programine įranga, kuri bus naudojama interneto transliacijų sesijose. Pirmojo uţsiėmimo metu paprastai studentų prašoma prisijungti prie platformos bent 30 minučių anksčiau, siekiant išbandyti kompiuterių ir Mokymų ko- interneto ryšį. mandos parei- gos turi atitikti Visi papildomi techniniai reikalavimai ir instrukcijos turi būti paskelbti jų ţinias, įgū- dţius ir atitin- interneto svetainėje arba išsiųsti dalyviams iki uţsiėmimų pradţios. kamą komandos Taip pat turėtų būti pateikiama techninės pagalbos kontaktinė narių skaičių informacija. Mokymų komanda Interneto transliacijos mokymų efektyvumas priklauso nuo keleto Lektoriaus ir esminių pareigų, kurias mokymų komanda turi atlikti. moderatoriaus darbų pobūdis Mokymų komanda paprastai susideda iš lektoriaus ir moderatoriaus. gali kisti pri- klausomai nuo Komandos pastiprinimas gali būti antras lektorius ir techninis jų ţinių ir įgū- asistentas. dţių Lektorius kuris yra susipaţinęs su techninėmis interneto transliacijos technologijomis gali sėkmingai vesti mokymus nedidelei dalyvių grupei (iki 6 asmenų). Interneto transliacijose, kuriose grupė yra didesnė nei 15 dalyvių, moderatoriaus pagalba yra būtina, tam kad būtų galima valdyti studentų dalyvavimą. Pagrindinės lektoriaus pareigos: o Pateikti prezentacijas naudojant studentus įtraukiančius metodus o Atsakyti į studentų klausimus – uţsiėmimų metu ir po jų o Atstovauti ir padėti organizatoriams – pasisveikinti/ atsisveikinti su dalyviais organizatorių vardu, kurie organizavo uţsiėmimus o Palaikyti didaktinį procesą – išlaikyti pozityvią ir stimuliuojančią atmosferą, kuri skatina mokymosi procesą; tikrinti dalyvių įsitraukimą 10 webcasttolearn.com
 11. 11. Pagrindinės moderatoriaus pareigos: o atstovauti ir padėti organizatoriams – Moderatorius pasisveikinti/atsisveikinti su dalyviais organizatorių, kurie gali atsakyti į organizavo uţsiėmimus, vardu paprastus klausimus o Pagyvinti ir moderuoti diskusijas o Atsiskaityti apie uţsiėmimų progresą ir akcentuoti svarbiausią informaciją Moderatorius valdo teksto o Teikti techninę pagalbą – supaţindinti dalyvius su pokalbius ir programine įranga bei padėti efektyviai ja naudotis; kitas bendravi- spręsti bet kokias iškylančias problemas mo priemones o Valdyti bendravimą tarp lektoriaus ir studentų, persiųsti klausimus ir grįţtamąją informaciją o Ruošti mokymams ir rinkodarai skirtą medţiagą bei ją publikuoti (kartu su komentarais) socialiniuose bendravimo tinklų interneto puslapiuose. Interneto transliacijų pobūdis ir dalyvių išsibarstymas nulemia Tekstiniai interaktyvių bendravimo priemonių naudojimą. Daţniausiai pokalbiai – naudojamos priemonės yra šios: priemonė, kuri leidţia o Tekstiniai pokalbiai – naudojami 99% mokymų sesijose, keistis tekstinėmis leidţia lektoriui/moderatoriui: ţinutėmis realiu laikus  efektyviai supaţindinti studentus su mokymo sesija  Akcentuoti svarbiausius mokymų aspektus  Uţduoti klausimus uţsiėmimų metu Testai ir klau- simynai susi- deda iš uţ-  Informuoti apie technines problemas duočių stu- dentams pa- o Testai ir klausimynai realiu laiku leidţia lektoriui ir/arba ruoštų iš ank- moderatoriui: sto arba spe- cialiai tam  Įvertinti studentų progresą kursui. Tokios uţduotys lei-  Įvertinti studentų aktyvumą ir suţinoti nuomones dţia automa- tiškai apdoroti  Padidinti susikoncentravimo lygį atsakymus ir pateikti juos o Interaktyvi lenta lektoriui ir /arba moderatoriui leidţia: statistine išraiška  Išskirti pagrindinį mokymų turinį 11 webcasttolearn.com
 12. 12.  padėti studentams bendradarbiauti (maţose Interaktyvi lenta padeda grupėse) išskirti tam tikras prezenta- o Ekrano dalijimasis lektoriui ir /arba moderatoriui leidţia: cijų ir doku- mentų vietas  Redaguoti dokumentus realiu laiku  Prisidėti prie komandos darbo maţose grupėse  pasitikrinti studentų progresą Ekrano daliji- o Duomenų saugyklos lektoriui ir /arba moderatoriui leidţia: masis - prie- monė, kuri lei-  Spręsti uţduotis dţia perteikti jūsų kompiute-  Išplėsti mokymų temą rio ekrano vaiz- dą vienam ar  Parodyti ţinių pritaikymo pavyzdţius daugiau kom- piuterių o Interneto uţduotys (WebQuests) – konstruktyvistinis mokymo metodas, kurio metu lektoriaus suformuluotų problemų sprendimui naudojami interneto ištekliai. Šis metodas apima vaidmenų atlikimą ir sprendimų paiešką internete. o Ţaidimai internete – nesudėtingi edukaciniai ţaidimai, kurie padeda įsiminti pateiktą didaktinę medţiagą. Garsas Garsas yra esminis lementas interneto transliacijose ir kartu su .ppt Labai svarbu naudoti ausines formato prezentacijomis formuoja pagrindinį perteikiamo mokymo su mikrofonu – turinio kanalą. Todėl garso kokybė ir patikimumas yra labai svarbūs. tai leidţia Pagrindiniai garso perteikimą įtakojantys faktoriai yra trys: išvengti pašalinių garsų, o Efektyviai veikianti programinė įranga aido irk t. o Interneto ryšio sparta o Ausinių ir mikrofono naudojimas (kad išvengti aido efekto) Vaizdas Jeigu interneto transliacijos metu dalyviai rodomi tiesiogiai interneto kamerų pagalba, būtina uţtikrinti apšvietimą (turi būti du šviesos šaltiniai nukreipti į lektorių, kad būtų išvengta stiprių šešėlių; negali būti šviesos šaltinio uţ lektoriaus nugaros, siekiant neapţvitinti kameros). Įstaigos logotipas gali būti patalpinamas uţ lektoriaus nugaros, pateikiamas subtiliomis , nerėţiančiomis spalvomis. 12 webcasttolearn.com
 13. 13. Po mokymų Daugelis esamų interneto transliacijos programinių įrangų leidţia įrašyti mokymų sesijas. Šios funkcijos panaudojimas gali būti skirtas keletui tikslų: o Paruošti ir pateikti po kursų sekančios medţiagos: Lektorius ţinių reklamavimas ir prekybai pateikia automatizuo- duomenų saugyklos išplėtimas tus vertinimus o Mokymų vertinimui: Perţiūrėti mokymų sesijų įrašus; Vidinis lektoriaus ir didaktinių metodų naudojimas; Tekstinių pokalbių ţinučių analizė Statistika: studentų aktyvumas ir jų prisijungimų trukmė Klausimynų vertinimas o Pasibaigusių mokymų veikloms: Lektorius Pasibaigusių mokymų vertinimas atsako į visus klausimus Atsakymai į klausimus uţduotus mokymų metu (pasinaudojant tekstinių pokalbių priemone) Nuorodų, prezentacijų, papildomos medţiagos persiuntimui o Įrašytas sesijų daugkartiniam panaudojimui: Veiksmingas Sukuriama ir išplečiama duomenų saugyklą ţinių valdymas išplatinimas e-mokymosi turinys integruojama į jau esamas sistemas. 13 webcasttolearn.com
 14. 14. Santrauka Interneto transliacija suteikia išskirtinę galimybę dalyviams susitikti su ekspertais, kurie kitu atveju būtų nepasiekiami. Tai taip pat ţymiai sumaţina mokymų kaštus, nes nebelieka kelionės išlaidų ir poreikio prašyti laisvos darbo dienos. Interneto transliacija naudoja interneto išteklius ir moko lankstumo išnaudojant interneto technologijas. Naudodamas interneto transliaciją lektorius gali vesti uţsiėmimus dalyviams iš visos šalies ar net skirtingose pasaulio kraštuose. Vis dėlto be galo svarbu turėti praktikos naudoti interneto transliacijos priemones prieš pradedant pirmąją sesiją, pvz., pasipraktikuoti su maţesnėmis grupėmis bei telekonferencijų metu. Tai jums padės priprasti prie programinės įrangos ir nenatūralios būtinybės „kalbėti su ekranu“. Pirmojo uţsiėmimo metu lektoriui daţnai susidaro įspūdis, kad kalbasi su savimi ir neaišku, ar „kitoje pusėje“ yra bent vienas, jo besiklausantis, asmuo. Dalyvių buvimo patvirtinimas ir grįţtamojo ryšio nebuvimas gali pakenkti lektoriaus pasitikėjimui. Būtent todėl pirmojo uţsiėmimo metu rekomenduojama dirbti kartu su patyrusiu moderatoriumi. Moderatorius gali padėti lektoriui pasirūpindamas organizacine puse ir technine pagalba. Su kiekviena paskiau einančia interneto transliacijos sesija lektorius vis patogiau ir moderatoriaus pagalba bus maţiau reikalinga. Tuomet gali išbandyti paţangesnius studentų įtraukimo metodus ir lankstesnius mokymus. 14 webcasttolearn.com
 15. 15. Terminu žodynas Tekstiniai pokalbiai – priemonė leidţianti keistis teksto ţinutėmis realiu laiku. Pokalbis gali būti tiek viešas (matomas kiekvienam), tiek individualus (matomas tik pasirinktiems dalyviams). Elektroniniai klausimynai – internetinė forma su apgalvotai paruoštais klausimais. Klausimynai leidţia išreikti nuomonę atsakant į uţdarus, pusiau uţdarus, pusiau atvirus ir atvirus klausimus. Atsakymai yra suskaičiuojami ir pateikiami statistine išraiška. Vertinimas – tam tikros programos ar veiklos (pvz. mokymo programos, projekto), kuri naudoja pagal tam tikrus standartus nustatytus kriterijus, dydţių/savybių analizė siekiant uţtikrinti progresą, patobulinimus ir efektyvumą. Vertinimai susideda iš sistemiškai surinktos ir, atsiţvelgiant į tikslų įgyvendinimą uţtikrinančius kriterijus, išanalizuotos informacijos Interaktyvi lenta – priemonė padedanti akcentuoti esmines prezentacijų ir dokumentų vietas. Tai ypatingai svarbu bendradarbiaujant maţose besimokančiųjų grupėse Duomenų saugykla – edukacinės medţiagos – dokumentų, prezentacijų, e-mokymosi kursų, garso ir vaizdo failų – bibliotekos, kurios gali būti panaudotos praplėsti ţinias įgytas interneto transliacijų metu (pvz. videolectures.net, docstoc.com, slideshare.net) Žaidimai internete – programos internete, kurios padeda įsiminti mokymų medţiagą ir susikoncentruoti į mokymų turinį. Testas – uţduotys paruoštos iš anksto arba specialiai tam kursui. Testai sudaryti iš mokymuose pateiktos informacijos pateiktos klausimų forma. Testų sudėtingos formos reikalauja didėlio susikoncentravimo ir dėmesio. Ekrano dalijimasis – priemonė, kuri leidţia perteikti kompiuterio ekrano vaizdą vienam ar daugiau kompiuterių naudotojų. Dalyviai gali matyti visus pasikeitimus realiu laiku. Ši priemonė suteikia techninę pagalbą ir naudojama darbui su dokumentais grupėse. Vaizdo konferencija – interaktyvaus bendravimo priemonė, kuri leidţia bendravimui naudoti vaizdo ir garso persiuntimą tuo pačiu metu. Dalyviai, naudojantys specialią įrangą, gali kalbėti ir matyt vienas kitą vienu metu. Nors priemonė naudojama vaizdo ir garso persiuntimui, ji taip pat gali būti naudinga norint pasidalinti dokumentais, informacija ir pastabomis. 15 webcasttolearn.com
 16. 16. Interneto transliacija – garso ir vaizdo perdavimas internetu iš vieno specifinio šaltinio didesnei grupei dalyvių. Transliavimas gali būti vykdomas tiesiogiai arba „pagal poreikį“. Interneto transliacijos programinė įranga – tai visos kompiuterinės programos, kurios leidţia bendrauti per internetą. Šios programos padeda perduoti prezentacijos atvaizdą, garsą, vaizdą ir tekstinius susirašinėjimus. Papildomai programa gali būti aprūpinta interaktyvia lenta, klausimynais, ekrano dalijimusi. Programinės įrangos pavyzdţiai: Adobe Acrobat Connect Pro, YUGMA, Dim dim, ONIF, WebCT. Interneto transliacijos mokymo planas – tai mokymų planas, kuriame yra pagrindinė informacija (tokia, kaip - tikslai, temos, priemonės, kt.). Planas ypatingai svarbus organizuojant interneto transliacijų mokymus didelėms auditorijoms, kuomet efektyvus laiko planavimas yra lemiamas veiksnys pabaigti mokymus. Interneto transliacijos sesija – vienkartinė interneto sesija. Optimali interneto transliacijos sesijos trukmė turėtų būti 45-90 min. Tai uţtikrina geriausia efektyvumą ir dėmesio sutelkimą į temą. Paieška internete (WebQuest) – remiantis Dodge‘o publikacija tai „į tyrimą orientuota veikla, kurioje dalis arba visa informacija, su kuria besimokantysis sąveikauja, imama iš interneto šaltinių, pasirenkamai ją papildant vaizdo konferencijomis (http://webquest.org). Galima išskirti dviejų rūšių paieškas internete – ilgalaikes ir trumpalaikes. Trumpalaikių paieškų internete metu studentai turi surinkti didelės apimties informaciją per trumpą laikotarpį (1-3 dienas). Ilgalaikėms paieškoms skiriama daug laiko (1 savaitė – 1 mėnuo) susipaţinti su tema. Pagrindinis darbas šiuo atveju yra analizuoti informacijos procesus ir specialių uţduočių metu juos pertvarkyti. 16 webcasttolearn.com
 17. 17. www.webcasttolearn.com

×