Pm Slide

379 views

Published on

ผลงานรัฐบาล 6 เดือน

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pm Slide

  1. 1. ๖ เดือน เดอน กวา กว่ า ๑๐๐ มาตรการ หลายลานความสุข หลายล้ านความสข
  2. 2. วิกฤต 2 ด้ าน
  3. 3. ๖ เดือน เดอน แหงการดูแลคนไทย สังคมไทย แห่ งการดแลคนไทย สงคมไทย เราสญญา เราทาแลว เราสัญญา เราทําแล้ ว
  4. 4. ๑ เกษตรกร ๒ แรงงานนอกภาคเกษตร ๓ เด็กและผู้ปกครอง ๔ ประชาชนผู้มีรายได้ น้อย ู ๕ ผู้สงอายุ ู ๖ ธรกิจเอกชน ธุรกจเอกชน ๗ นักท่องเที่ยว ๘ นกลงทุนตางประเทศ ั ่ ป ศ ๙ ผู้มีรายได้ ประจํา
  5. 5. เรี ยนฟรี ๑๕ ปี เด็กมีสขกว่า ๑๒ ล้ านคน ุ
  6. 6. เบยยงชพสาหรบผู งอาย เบียยังชีพสําหรับผ้ สงอายุ ู กว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐๐ คน
  7. 7. ลดภาระคาครองชพ ช่ วยเหลือประชาชน ลดภาระค่ าครองชีพ ชวยเหลอประชาชน
  8. 8. เชคชวยชาต ชวยใหแบงเบา เช็คช่วยชาติ ช่วยให้ แบ่งเบา ภาระประชาชน 9.6 ล้ านคน
  9. 9. สร้ างงานสร้ างอาชีพ กว่า 192,301 คนแล้ วทัวประเทศ ่
  10. 10. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ทั่ วประเทศจํานวน ๙๘๗,๐๑๙ คน ใน อัตราคนละ ๖๐๐ บาทต่ อเดือน
  11. 11. เกษตรกรมีสุข มาตรการรับจํานําและแก้ ไขปั ญหาราคาสินค้ า เกษตรหลักที่มีผลต่อรายได้ และความเป็ นอยูของ ่ เกษตรกรมากกวา ๑.๕๗ ลานราย เกษตรกรมากกว่า ๑ ๕๗ ล้ านราย
  12. 12. มาตรการ 3 ลด 3 เพิ่ม ลดการเลิกจ้ าง ลดการเคลื่อนย้ ายแรงงาน ลดค่า ครองชีพลูกจ้ างและผู้วางงาน ่ เพมการจางงานและตาแหนงงาน เพมทางเลอกใน เพิ่มการจ้ างงานและตําแหน่งงาน เพิ่มทางเลือกใน การประกอบอาชีพ เพิ่มทักษะฝี มือแรงงาน
  13. 13. กระจายเม็ดเงินสู่ทุกภาคส่ วน เพื่อความสุขของคนไทย
  14. 14. ข่ าวดีประเทศไทย และสัญญาณ ไ เศรษฐกิจที่ ฟืนตััว ิ ี
  15. 15. อตราการเตบโตของ อัตราการเติบโตของ GDP รายไตรมาส ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 15
  16. 16. ดััชนีีผลผลิิต อุตสาหกรรม อตสาหกรรม 16 ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
  17. 17. อตราการใช อัตราการใช้ กาลงการผลต กําลังการผลิต ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 17
  18. 18. พันล้ านบาท ดชนผลการ ัช ี อุปโภคบรโภค อปโภคบริโภค ภ ภาคเอกชนน ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 18
  19. 19. พันล้ านบาท รายได้ จาก VAT ราคาคงที่ ณ ปี 2000 ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 19
  20. 20. พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ การส่ งออก ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
  21. 21. ดชนความเชอมน ดัชนีความเชื่อมั่น ภาคอุุตสาหกรรม ที่มา: สภาอุตสาหกรรมฯ ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 21
  22. 22. 60 70.0% 62.7% 60.0% อตราการเตบโต อัตราการเติบโต ‘000 คัน 55 50.0% ของยอดขาย 40.0% 50 30.0% 30 0% 45 20.0% รถยนต์ 10.0% 6.7% 6.9% 5.1% 40 0.3% 1.5% 0.1% 0.0% -3.0% 3 4% 3 0%-3.4% -5.7% -6.6% -8.7% -10.0% -10.7% 35 -20.0% 20 0% -24.1% 49.8 48.3 46.7 46.8 41.8 44.6 47.7 36.2 58.9 55.6 58.4 53.4 49.8 50.6 30 -30.0% 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 จํานวน อัต รา ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
  23. 23. ‘000 คัน ‘000 คัน อตราการเตบโต อัตราการเติบโต ของยอดขาย รถจักรยานยนต์ ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 23
  24. 24. เห็นสัญญาณที่แสดงการฟื น ตัวของเศรษฐกิจแล้ วหรื อยัง [] ลดลงบ้ าง เพิ่มขึนมาก ฟื นตัวแล้ วและคิดว่ าจะ ตอเนองไปถงป ต่ อเนื่องไปถึงปี 2553 เท่ าเดิม ยังไม่ มี เพิ่มขึนบ้ าง คาดว่ าการลงทุนของบริษัท มีบ้างแต่ ยังไม่ เป็ น สัญญาณที่แสดง จะเป็ นอย่ างไรใน 12 เดือน ความฟื นตัวที่ชัดเจน ขางหนา ข้ างหน้ า ที่มา: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 24
  25. 25. คดวานโยบายกระตุ คิดว่ านโยบายกระต้ น ไม่ น่าพอใจมาก น่ าพอใจมาก เศรษฐกิจมีผลหรื อไม่ ฐ ไม่ น่าพอใจ น่ าพอใจ ไม่ มีผลเลย มีผลมาก เฉยๆ คิดว่ าผลงานของทีม เศรษฐกิจของรั ฐบาลชุด มีผลบ้ าง ปจจุบนเปนอยางไร ปั จจบันเป็ นอย่ างไร ที่มา: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 25
  26. 26. ลงทุนเพื่อคนไทย นับต่ อนีไปความสุขคนไทยจะ เพิ่ มขึนทุกวัน
  27. 27. ลงทุนเพื่ือคนไทยจากนี้ีไป ไ ไ ปคนไทยจะมีีความสุขเพิมขึ้ึนทุกวััน ่ิ
  28. 28. ยกเครื่ ื อง ประเทศไทย ป ไ ลงทุนครัั งใ ใหญ่ เพื่ อคนไทย
  29. 29. สรางและปรบปรุ งแหลงนํําทวประเทศ ้ ปั ป ่ ้ ่ั ป ๑, ๑,๔๖๐ แห่ ง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน ๑, ,
  30. 30. รถไฟฟาคนกรุ งเทพ ๙ สาย ้ ถนนปลอดภยเชอมทุกชุมชน ถนนปลอดภัยเชื่อมทกชมชน รถไฟรางคู่ เชื่อมเหนือและอีสาน
  31. 31. โรงพยาบาลมาตรฐานใกล้ ทุกบ้ าน ฐ •ยกระดับสถานอนามัยระดับชุมชน เป็ นโรงพยาบาล สร้ างเสริมสุขภาพตําบลประมาณ ๑๐,๐๐๐ แห่ ง ุ •ปรั บปรงพัฒนาโรงพยาบาลระดับอําเภอและ โรงพยาบาลระดับจังหวัด กว่ า ๘๐๐ แห่ ง •พฒนาสถานพยาบาลรกษาโรคหวใจจานวน ๔๖แหง •พัฒนาสถานพยาบาลรั กษาโรคหัวใจจํานวน ๔๖แห่ ง โรคมะเร็ง ๓๐แห่ ง และเครื อข่ ายควบคุมการบาดเจ็บ ๓๐ แห่่ ง
  32. 32. ห้ องแล็ปแห่ งชาติเพื่อคนไทย จ้ างงานกว่ า ๗๐,๐๐๐ ตําแหน่ ง เพื่อการ วิจยเพิ่ มความสามารถในการผลิตของ ั อุุตสาหกรรมหลัก ส่ งผลให้ ลดการพึ่งพิง เทคโนโลยีและวัตถุดบจากต่ างประเทศ ิ ลดการนาเขาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ลาน ลดการนําเข้ าประมาณ ๑๐๐ ๐๐๐ ล้ าน บาทต่ อปี
  33. 33. ๓๙๒ โครงการชายแดนใต้ ส่ ูความก้ าวหน้ า จัดตังนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลครบวงจร ้ คาดว่่ าจะสร้้ างงานได้้ ถง ๕,๐๐๐ ตําแหน่่ ง ไ ึ ํ ส่ งเสริมการปลููกปาล์ มนํามันครบวงจร ้ คาดว่ าจะสร้ างงานกว่ า ๗,๐๐๐ ตําแหน่ ง
  34. 34. สวัสดิการชุมชน
  35. 35. ไม่วาเราจะเจอกับปั ญหาอุปสรรคหนัก ่ หนาสาหัสเพียงไหน ผมยังเชื่อในคนไทย และประเทศไทย และผมเชื่อครับว่าถ้ า และผมเชอครบวาถา ผมได้ รับความร่วมมือจากประชาชนคน ไทยทังประเทศ เราจะก้ าวไปข้ างหน้ า ด้้ วยกัน พลังของเราทุกคนจะทํําให้้ ั ั ใ ประเทศไทยเราเขมแขง ประเทศไทยเราเข็มแข็ง

×