Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Noakowski

413 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Noakowski

  1. 1. Wytrzyma³oœæ betonu na rozci¹ganie i jego ... prof. dr hab. in¿. Piotr Noakowski FaAA Düsseldorf/Uniwersytet Dortmund Niemcy Wytrzyma³oœæ betonu na rozci¹ganie i jego przyczepnoœæ do stali Zagadnienia praktyczne i znaczenie w projektowaniu konstrukcji ¿elbetowych TENSILE STRENGTH OF CONCRETE AND BONDING BETWEEN STEEL AND CONCRETE Advanced approach for practical use/Significance in structural design Streszczenie Obliczenia elementów konstrukcji ¿elbetowych ograniczane s¹ czêsto do wyznaczenia ich minimalnych bezpiecznych przekrojów. W tego rodzaju zadaniach in¿ynierskich wy- trzyma³oœæ betonu na rozci¹ganie i jego przyczepnoœæ do stali zbr

×