แผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
         แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องส่วนประกอบของพีซี
    ...
ภายใน PC นั้น จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆมากมาย ที่ถูกประกอบขึ้นมา โดยมี
microprocessor เป็นศูนย์กลางในการทำางาน ชิ้นส่วนต...
5.  หลักฐาน/ผลงาน/ผลการปฏิบัติความคิดรวบยอด


    ผลการทดสอบโดยใช้ข้อสอบวัดความคิดระดับสูงและการให้เหตุผล

6.  กิจกรร...
2.4 เข้ากลุ่มตามที่ครูจัดแบ่งตามข้อมูลที่ได้ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

     2.5 การให้ข้อมูลหรือการสอน โดยศึกษา ค้นคว...
2. การทดสอบปฏิบัติการใช้งานทางคอมพิวเตอร์           10 คะแนน

   3. การประเมินจากการสังเกตคุณลักษณะอันพึงประ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

5,762 views

Published on

2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • save ไม่ได้ค่ะ ทำยังงัย
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • as
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
5,762
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องส่วนประกอบของพีซี แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา เรือง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ่ เวลา 2 ชั่วโมง คะแนน 40 คะแนน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักพีซี( PC ) สอนครั้งที่ 5 – 6 จำานวนคาบสอนรวม ١٠ ชั่วโมง 1. มาตรฐานการเรียนรู้ 2. สาระการเรียนรู้ 2.1 สาระแกนกลาง 1. เข้าใจหลักการทำางาน บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์ 2. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สาระท้องถิ่น 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความหมาย ประเภท ขนาดของ คอมพิวเตอร์ ระบบของคอมพิวเตอร์ 2. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของคอมพิวเตอร์ ศึกษาเกี่ยวกับ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3. รู้จักเลือกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้ 3. สาระสำาคัญ 3.1 ความคิดรวบยอด/หลักการ
 2. 2. ภายใน PC นั้น จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆมากมาย ที่ถูกประกอบขึ้นมา โดยมี microprocessor เป็นศูนย์กลางในการทำางาน ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นมา นอกจาก microprocessor แล้ว ยังมีตั้งแต่ หน่วยความจำา, ฮาร์ดดิสก์, โมเด็ม ฯลฯ ซึ่งต่างก็ประสาน การ ทำางานร่วมกัน และเรากล่าวได้ว่า เจ้าเครื่อง PC นี้ ถือเป็นเครื่องอเนกประสงค์ ก็ว่าได้ เพราะมัน สามารถ ตอบสนอง ความต้องการของคุณ ได้อย่างหลากหลาย ตังแต่ การทำางานพื้นฐาน อย่าง ้ การพิมพ์งาน, ตาราง ทำาบัญชี รวมไปถึง การสื่อสาร ผ่าน email, chat หรือเล่นอินเตอร์เน็ต ซึ่ง ด้วย บทความนี้ จะช่วยให้คุณ เข้าใจพื้นฐานการทำางานของมัน และเรียนรู้ได้มากขึ้นว่า ส่วน ประกอบทั้งหลายนั้น ประสานการทำางานร่วมกัน ได้อย่างไร 3.2 ทักษะ/กระบวนการ 3.2.1 กระบวนการกลุ่ม 3.2.2 กระบวนการคิด วิเคราะห์ ผสมผสานข้อมูล 3.2.3 กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการประยุกต์ใช้ 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ٣.٣.١ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3.3.2 ความมีวินัยในกระบวนการทำางาน 3.3.3 ความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในอิทธิบาท 4 4. ชุดคำาถามที่สำาคัญ 4.1 microprocessor คืออะไร? 4.2 email หมายถึง ..? 4.3 chat คืออะไร ? 4.4 Central processing unit (CPU) 4.5 Memory - หรือหน่วยความจำา 4.6 ซิปเซ็ต ( Chip Set ) คืออะไร?..ทำาหน้าที่อย่างไร? 4.7 ฮาร์ดดิสก์ (Hard drive) คืออะไร?..ทำาหน้าที่อย่างไร? 4.8 Mainboard ( ในแบบทดสอบก่อน – หลังการเรียนรู้ : เอกสารประกอบการสอน )
 3. 3. 5. หลักฐาน/ผลงาน/ผลการปฏิบัติความคิดรวบยอด ผลการทดสอบโดยใช้ข้อสอบวัดความคิดระดับสูงและการให้เหตุผล 6. กิจกรรมการเรียนรู้ 1. กิจกรรมครู 1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออ้างอิง สื่อการเรียนทั้งสื่อโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ตัวอย่างโครงการของจริง แนะนำารายวิชา วิธีการเรียน การมอบหมายงาน วิธีการ วัดและประเมินผล 1.2 ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ใบทดสอบก่อนการเรียน 1.3 นำาเข้าสู่บทเรียน โดยผู้สอนกล่าวถึงความสำาคัญ ประโยชน์ การเขียนข้อ กำาหนดรายละเอียดในการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจำาวันใช้คำาถามให้ผู้ เรียนแสดงความเห็นเพื่อให้เกิดความสนใจบทเรียน 1.4 การให้ข้อมูลหรือการสอนโดยผู้สอนจัดเตรียมเอกสาร หนังสืออ้างอิง (ดูจาก รายชื่อเอกสารท้ายแผนการสอนหน่วยที่ ٢) สื่อโสตทัศน์ 1.5 แจกชุดการเรียน เรื่อง ส่วนประกอบที่สำาคัญของคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียน ศึกษาควบคู่กับเอกสาร หนังสืออ้างอิงที่เตรียมไว้สังเกต บันทึกพฤติกรรมผู้เรียน ขณะศึกษาบทเรียน คอยช่วยเหลือให้คำาแนะนำาเมื่อผู้เรียนต้องการ 1.6 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผู้เรียนขณะศึกษา คอยช่วยเหลือให้คำาแนะนำาและ สาธิตการใช้คอมพิวเตอร์ให้ดเมื่อผู้เรียนต้องการ ู 1.7 ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติและฝึกหัดของผู้เรียนให้ถูกต้องและครบถ้วน 1.8 การประยุกต์ใช้ โดยให้ผู้เรียน ดำาเนินงานตามที่กำาหนดไว้ในใบมอบหมาย งาน 1.9 การตรวจสอบผลการเรียนรู้ จากข้อทดสอบและการสาธิตการปฏิบัติการทาง คอมพิวเตอร์ เพื่อประเมินและแก้ไขข้อบกพร่อง 2. กิจกรรมผู้เรียน 2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออ้างอิง ตามทีผู้สอนและบทเรียนกำาหนด ่ 2.2 นำาเข้าสู่บทเรียน โดย ฟัง คิดตามแล้วตอบคำาถามเกี่ยวกับความสำาคัญ ประโยชน์ การใช้งานของการเขียนข้อกำาหนดรายละเอียดในเรื่อง ส่วนประกอบ ที่สำาคัญของคอมพิวเตอร์ และสอบถามสิ่งที่ไม่เข้าใจ 2.3 ทำาข้อทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วสลับกันตรวจคำาตอบและให้คะแนน
 4. 4. 2.4 เข้ากลุ่มตามที่ครูจัดแบ่งตามข้อมูลที่ได้ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2.5 การให้ข้อมูลหรือการสอน โดยศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลจากเอกสารตำารา และ เรียนจากชุดการเรียน เรื่อง ส่วนประกอบที่สำาคัญของคอมพิวเตอร์ และสื่อ การเรียนต่าง ๆ 2.6 เมื่อมีปัญหาให้ปรึกษาหรือให้ครูสาธิตให้ดู 2.7 ศึกษาข้อมูลตามขั้นตอนของชุดการเรียนพร้อมตอบคำาถามในข้อทดสอบท้าย บทเรียนแล้วให้ครูตรวจอนุญาตให้ศึกษาหัวข้องานต่อไปทดลองและฝึกปฏิบัติ งานตามขั้นตอนของชุดการเรียน 2.8 ฝึกหัดปฏิบัติงานซำ้าจนเกิดความชำานาญโดยหากมีปัญหาให้ขอคำาแนะนำาจาก ครู 2.٩ ทำาแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ใบทดสอบก่อน/หลังเรียน ท้ายชุดการเรียน 2.1 ٠ ตรวจสอบคำาตอบโดยใช้ใบเฉลยแล้วจัดเก็บคะแนนของแต่ละคนร่วมกับครู สรุปเนื้อหาตามจุดประสงค์การเรียนของหน่วยการเรียนโดยศึกษาเนื้อหาจากใบ ความรู้ ใบปฏิบัติงานหรือชุดการเรียน สื่อโสตทัศน์แล้วทำาแบบทดสอบหากยัง ทำาได้ไม่ครบทำาการทบทวนบทเรียนใหม่ หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้ขอคำาแนะนำา จากผู้สอนและเพื่อนในกลุ่ม 2.1 ١ การประยุกต์ใช้ ทำางานตามใบทดสอบท้ายชุดการเรียนเพื่อนำาความรู้ทักษะ ทีฝึกมาใช้ในการทำางานตามใบทดสอบ ่ 2.1 ٢ ร่วมกับครูตรวจสอบ ประเมินฯตามแบบประเมินให้คะแนนท้ายชุดการเรียน 2.1 ٣ การตรวจสอบผลการเรียนรู้ โดยตรวจสอบดูคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ แล้วนำาไปปรับปรุงการเรียนในหน่วยต่อไป 7. สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้ 1. ใบมอบหมายงาน การปฏิบัติการเบื้องต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 2. ใบความรู้ “ ส่วนประกอบที่สำาคัญของคอมพิวเตอร์ ” 3. แบบทดสอบก่อน – หลังการเรียนรู้ 4. คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 1 ชุด 5. อุปกรณ์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด CPU ฮาร์ทดิสก์ Power Supply ฯลฯ 6. ป้ายนิเทศ “ ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ” แนวทางการให้คะแนน 1. การทดสอบโดยใช้ข้อสอบวัดความคิดระดับสูงและการให้เหตุผล 20 คะแนน
 5. 5. 2. การทดสอบปฏิบัติการใช้งานทางคอมพิวเตอร์ 10 คะแนน 3. การประเมินจากการสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระหว่างการเรียนรู้ 10 คะแนน ประเด็นการพิจารณา 1. ปฏิบัติตามลำาดับขั้นตอนการใช้งานทางคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 2. ทักษะการใช้เครื่องมือในการประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง การประเมินผลงานตามสภาพที่แท้จริง เกณฑ์การประเมินผล : อธิบายลักษณะการทำางานของคอมพิวเตอร์ ระดับคะแนน เกณฑ์การ ประเมิน 4 3 2 1 บอกความหมาย ความหมายและ ความหมายและ ความหมายและ ความหมายและ และคุณสมบัติ คุณสมบัติของ คุณสมบัติของ คุณสมบัติของ คุณสมบัติของ ของส่วน ส่วนประกอบ ส่วนประกอบ ส่วนประกอบ ส่วนประกอบ ประกอบของ คอมพิวเตอร์ที่มี คอมพิวเตอร์ที่มี คอมพิวเตอร์ที่มี คอมพิวเตอร์ที่มี คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โดยการยก อย่างชัดเจนตรง อย่างละเอียดแต่ อย่างคร่าวๆเป็น ตัวอย่างไม่ได้ ประเด็นมี เป็นลักษณะทำา ลักษณะทำางา ตัวอย่าง งานทั่วๆไป นทั่วๆไป ประกอบคำา อธิบาย

×