8

626 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8

 1. 1. 8. Kalendarz przeglądów Obsługa techniczna 8 - 2 Obsługa bieżąca 8 - 2 Przeglądy okresowe 8 - 4 Czynności przeglądowe 8 - 4 Kalendarz przeglądów 8-1
 2. 2. OBSŁUGA TECHNICZNA OBSŁUGA BIEŻĄCA Twój nowy NISSAN został tak zaprojekto- Czynności te wykonywane mogą być przez Opisane i wyszczególnione w niniejszym roz- wany, aby wymagał minimum obsług i kon- właściciela/użytkownika lub zlecane do prze- dziale czynności należy wykonywać w trakcie serwacji przy jednocześnie możliwie długich prowadzenia wykwalifikowanemu mechani- bieżącej eksploatacji. Jeżeli usłyszysz jakiś nie- okresach międzyobsługowych. Oszczędza to kowi czy Dealerowi NISSAN. typowy dźwięk, poczujesz nietypową wibrację jednocześnie Twój czas i pieniądze. Jednak- lub niezwykły zapach zgłoś się niezwłocznie że pewne regularne zabiegi konserwacyjne Przeglądy okresowe do ASO Dealera NISSAN. są niezbędne dla utrzymania Twojego Wszystkie czynności przeglądowe powinny Wykonując czynności obsługowe czy konser- NISSAN’a w należytym stanie technicznym, być wykonywane dokładnie, w regularnych wacyjne stosuj się dokładnie do wskazówek dla zachowania prawidłowego składu spalin odstępach czasu lub przebiegach km. zawartych w rozdz. 7 „Czynności wykonywa- i właściwej pracy silnika. W szczególnie trudnych warunkach użytkowa- ne samodzielnie”. Przestrzeganie terminów i zakresów wyma- nia pewne czynności przeglądowe muszą być Dodatkowe informacje na temat czyn- ganych przeglądów jest obowiązkiem właści- wykonywane dodatkowo, a niektóre częściej. ności oznaczonych „ * „ znajdziesz ciela / użytkownika. również w rozdziale 7. Będąc właścicielem/użytkownikiem samocho- Gdzie się udać do serwisu du, jesteś jedyną osobą, która może mu zapew- W przypadku konieczności przeprowadzenia Na zewnątrz pojazdu nić prawidłową obsługę. Jesteś najważniejszym przeglądu czy naprawy, należy zgłosić się do Jeżeli tego inaczej nie określono, to czynno- ogniwem w łańcuszku dbałości o samochód. ASO Dealera NISSAN. ści wymienione w tym punkcie powinny być wykonywane raz w tygodniu. Obsługa bieżąca Dealerzy NISSAN’a i ich pracownicy są wyso- kokwalifikowanymi specjalistami, stale uzupeł- Ogumienie * Okresowo należy sprawdzać Obsługa bieżąca obejmuje czynności, które niającymi swą wiedzę. Są oni przygotowani do ciśnienie powietrza w oponach (również w kole powinny być wykonywane podczas codziennej wykonywania wszystkich prac przy samocho- zapasowym) i, w przypadku potrzeby, uzupeł- eksploatacji samochodu. Ich rzetelne wykony- dach NISSAN. niać do właściwego poziomu. Sprawdzać wanie ma decydujące znaczenie dla niezawod- Możesz być pewien, że Dealerzy NISSAN’a należy również stan opon, czy nie mają pęknięć, ności i prawidłowości działania wszystkich ze- każdą usługę wykonają najlepiej, najspraw- bąbli lub nie są nadmiernie zużyte. społów pojazdu. Jedynie właściciel/użytkownik jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe niej, w najbardziej niezawodny i ekonomiczny Wycieraczki szyb * Jeżeli nie oczyszczają ich przeprowadzanie. sposób. skutecznie szyb, należy sprawdzić czy nie są uszkodzone lub zużyte. 8-2 Kalendarz przeglądów
 3. 3. Drzwi i pokrywy * Należy sprawdzać (w zi- Kierownica Zauważony nadmierny luz kie- Olej silnikowy * Poziom oleju silnikowego mie częściej) czy wszystkie zamki oraz zawiasy rownicy, konieczność przykładania zwiększo- kontrolować po zaparkowaniu na równym te- drzwi i pokryw działają prawidłowo. W razie nej siły, pojawienie się nowego dźwięku pod- renie i po wyłączeniu silnika. konieczności należy nasmarować zawiasy, czas jej ruchu należy niezwłocznie zgłaszać Płyn układu hamulcowego i sprzęgła * rolki, zamki, linki, itp. do ASO Dealera NISSAN. Upewniać się, że poziom płynu hamulco- Kontrolować, czy drugi zatrzask utrzymuje Pasy bezpieczeństwa Każdorazowo wego w zbiorniczku układu hamulcowego pokrywę silnika po otworzeniu pierwszego sprawdzać, czy wszystkie elementy pasów i sprzęgła utrzymuje się pomiędzy znakami zatrzasku. bezpieczeństwa (taśmy, klamry, uchwyty, re- MAX a MIN. Światła * Upewnić się, że reflektory główne, gulatory naciągu i zwijarki) działają prawidło- Akumulator * Sprawdzać poziom elektrolitu kierunkowskazy, światła stop, światła pozy- wo i czy są prawidłowo przymocowane. w każdej celi. Powinien on się zawierać po- cyjne i pozostałe działają prawidłowo i są Sprawdzać należy również stan taśmy pasów, między liniami MAX a MIN na akumulatorze. dobrze zamocowane. Okresowo sprawdzać czy nie pojawiły się nacięcia, pęknięcia, po- również ustawienie reflektorów. strzępienia lub ślady nadmiernego zużycia. Rotacja kół * Koła powinny być rotowane Pod pokrywą silnika i pod pojazdem co 10.000 km. Częstszą rotacja może być celowa w zależności od stanu nawierzchni Wymienione tutaj czynności powinny być i sposobie użytkowania. wykonywane podczas każdej kontroli pozio- mu oleju silnikowego i/lub podczas każdego Wewnątrz pojazdu tankowania paliwa. Wymienione tutaj czynności powinny być wy- Płyn spryskiwacza szyby przedniej * konywane przy okazji każdego czyszczenia Sprawdzać poziom płynu w zbiorniczkach samochodu lub przeglądu okresowego. spryskiwaczy. Lampki kontrolne i brzęczyk Płyn układu chłodzenia * Kontrolę po- Każdorazowo kontrolować prawidłowość ziomu płynu przeprowadzać przy zimnym działania lampek kontrolnych i ostrzegaw- silniku. czych oraz brzęczyka. Kalendarz przeglądów 8-3
 4. 4. PRZEGLĄDY OKRESOWE Następujące tabele podają podstawowy Użytkowanie samochodu w warunkach duże- zakres czynności dla poszczególnych prze- go zapylenia, na drogach o złej nawierzch- glądów. Dystrybutor lub Dealer może roz- ni, przy dużym obciążeniu silnika i układu szerzyć zakres przeglądu, mając na uwadze napędowego będzie wymagać częstszych dodatkowe uwarunkowania rynku lub obszaru przeglądów. lokalnego. Należy dokładnie zapoznać się z uwa- Należy przestrzegać podanych terminów gami zawartymi w punkcie „Obsługa przeglądów okresowych. Jest to podstawo- w warunkach intensywnej eksploatacji” wy warunek sprawności technicznej i nieza- i stosować je. wodności samochodu przez długie lata. Po przekroczeniu ostatniego określonego Dla samochodów z silnikami benzynowymi: w tabeli stanu licznika, kolejne przeglądy Jeżeli średnioroczny przebieg samochodu należy wykonywać z tą samą częstotliwo- jest większy niż 15.000 km, coroczny prze- ścią i zakresem jak poprzednie. gląd należy wykonywać co 15.000 km. Jeżeli Na wniosek pracownika ASO NISSAN doko- jest mniejszy niż 15.000 km - coroczny prze- nującego jazdy próbnej, w trosce o dalszą gląd należy wykonywać co 12 miesięcy. bezawaryjną eksploatację, zakres czynności Dla samochodów z silnikami diesla: przeglądowych może zostać za zgodą klienta rozszerzony. Jeżeli średnioroczny przebieg samochodu jest większy niż 20.000 km, coroczny prze- Przy odbiorze samochodu z przeglądu pro- gląd należy wykonywać co 20.000 km. Jeżeli simy zwracać się do pracowników ASO jest mniejszy niż 20.000 km - coroczny prze- NISSAN z wszelkimi pytaniami dotyczącymi gląd należy wykonywać co 12 miesięcy. zakresu i terminu kolejnego przeglądu oraz ogólnego stanu technicznego pojazdu. Podstawowy zakres czynności przeglądo- wych podano na następnych stronach. 8-4 Kalendarz przeglądów
 5. 5. 35=(*/ '< 2.5(62:( .DOHQGDU] 3U]HJO GyZ GOD VDPRFKRGX ] VLOQLNLHP EHQ]QRZP 4* 4* 45 SU]HELHJ URF]Q NP
 6. 6. 2%6à8*$ 6,/1,.$ :.$= =112 , 35=(*/ '2:+ 2EMD QLHQLD : ZPLDQD . NRQWUROD MH HOL QLHSUDZLGáRZR ± UHJXODFMD OXE ZPLDQD
 7. 7. 3RGVWDZ F] VWRWOLZR FL SU]HJO GyZ V SU]HELHJL Z NLORPHWUDFK 35=(%,(*, 0, '=2%6à8*2:( FKED H URF]Q SU]HELHJ MHVW PQLHMV] QL NP ZyZ NP [ F]DV ]D SRGVWDZ QDOH SU]M ü ED] F]DVRZ Z PLHVL FDFK
 8. 8. PLHVL FH : NRPRU]H VLOQLND L SRG SRMD]GHP 2OHM VLOQLNRZ WONR $3, 6* 6+ OXE 6-
 9. 9. : : : : : : : : )LOWU ROHMRZ WONR 1LVVDQ *HQXLQH 3DUW
 10. 10. : : : : : : : : 3DVNL NOLQRZH . . . . . . . . 8NáDG FKáRG]HQLD SR]LRP SáQX V]F]HOQR ü
 11. 11. . . . . . . . . 3áQ XNáDGX FKáRG]HQLD VLOQLND SáQ / OXE ]DPLHQQLN
 12. 12. . : . : :NáDG ILOWUD SRZLHWU]D ] SDSLHUX ZLVNRWF]QHJR
 13. 13. . : . : . : . : /X] ]DZRURZH 8:$*$ 3U]HZRG SDOLZRZH L SRGFL QLHQLRZH . . . . ZLHFH ]DSáRQRZH : : : : )LOWU SDOLZD 8:$*$ 6RQGD Lambda 1 8:$*$ . . . . 3U]HZRG XNáDGX SRFKáDQLDF]D RSDUyZ SDOLZD ]H ]ELRUQLF]NLHP Z JOD
 14. 14. . . . . (PLVMD VSDOLQ 8:$*$ . . . . . . . . ]QQR FL ] UXEUN WDN R]QDF]RQFK Z SU]SDGNX HNVSORDWDFML SRMD]GX Z ZDUXQNDFK ]DNZDOLILNRZDQFK GR WUXGQFK SRZLQQ Eü ZNRQZDQH F] FLHM ± ]JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL GRWF] FPL WUXGQFK ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML 8:$*, ± 'OD VLOQLNyZ 4* L 45 UHJXODUQD NRQWUROD QLH MHVW ZPDJDQD 3U]HSURZDG]Lü M SU] SRGZ V]RQHM JáR QR FL UR]U] GX ± )LOWU SDOLZD MHVW EH]REVáXJRZ ± 'RWF] PRGHOL EH] (2%' Kalendarz przeglądów 8-5
 15. 15. 35=(*/ ' 2.5(62:( .DOHQGDU] 3U]HJO GyZ GOD VDPRFKRGX ] VLOQLNLHP EHQ]QRZP 4* 4* 45 SU]HELHJ URF]Q NP
 16. 16. 32':2=,( , 1$':2=,( :.$= =112 , 35=(*/ '2:+ 2EMD QLHQLD : ZPLDQD . NRQWUROD MH HOL QLHSUDZLGáRZR ± UHJXODFMD OXE ZPLDQD
 17. 17. @ Zá F]QLH SU] GDQP SU]HELHJX 3RGVWDZ F] VWRWOLZR FL SU]HJO GyZ V SU]HELHJL Z NLORPHWUDFK 35=(%,(*, 0, '=2%6à8*2:( FKED H URF]Q SU]HELHJ MHVW PQLHMV] QL NP ZyZ NP [ F]DV ]D SRGVWDZ QDOH SU]M ü ED] F]DVRZ Z PLHVL FDFK
 18. 18. PLHVL FH : NRPRU]H VLOQLND L SRG SRMD]GHP 8VWDZLHQLH UHIOHNWRUyZ . . . . . . . . *HRPHWULD ]DZLHV]HQLD Nyá ZZD HQLH URWDFMD ± Z UD]LH SRWU]HE
 19. 19. . . . . . . . . 1DNáDGNLRNáDG]LQ KDPXOFRZH WDUF]HE EQ L LQQH HOHPHQW . . . . . . . . +DPXOHF ]DVDGQLF] U F]Q SHGDá VSU] JáD G]LDáDQLH VNRN MDáRZ
 20. 20. . . . . . . . . 3U]HZRG SRGFL QLHQLRZH L ]DZyU XNáDGX ZVSRPDJDQLD KDPXOF . . . . 3áQ XNáDGX KDPXOFRZHJR L VSU] JáD SR]LRP SáQX V]F]HOQR ü XNáDGX
 21. 21. . . . . . . . . 3áQ KDPXOFRZ : : : : 3áQ ZVSRPDJDQLD XNáDGX NLHURZQLF]HJR SR]LRP V]F]HOQR ü XNáDGX
 22. 22. . . . . . . . . 8NáDG $%6 ± NRQWUROD SDPL FL VDPRGLDJQRVWNL . . . . . . . . 8NáDG 656 SRGXV]NL SRZLHWU]QH QDSLQDF]H
 23. 23. 8:$*$ 3áNRZ ILOWU ZHQWODFML : : : : 2OHM PDQXDOQHM VNU]QL ELHJyZ ROHM 1,66$1 ;=
 24. 24. . :@ . :@ 3áQ DXWRPDWF]QHM VNU]QL ELHJyZ SR]LRP V]F]HOQR ü
 25. 25. . . . : . . . : 3U]HNáDGQLD NLHURZQLF]D L GU NL ]DZLHV]HQLH SyáRVLH XNáDG ZGHFKRZ . . . . 3RZáRND ODNLHUQLF]D L VWDQ QDGZR]LD XV]NRG]HQLD NRUR]MD
 26. 26. 8:$*$ ]QQR FL ] UXEUN WDN R]QDF]RQFK Z SU]SDGNX HNVSORDWDFML SRMD]GX Z ZDUXQNDFK ]DNZDOLILNRZDQFK GR WUXGQFK SRZLQQ Eü ZNRQZDQH F] FLHM ± ]JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL GRWF] FPL WUXGQFK ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML 8:$*, ± 3LHUZV]D NRQWUROD SR ODWDFK D ND GD QDVW SQD FR ODWD ± .RQWUROD FR PLHVL F 8-6 Kalendarz przeglądów
 27. 27. 35=(*/ ' 2.5(62:( .DOHQGDU] 3U]HJO GyZ GOD VDPRFKRGX ] VLOQLNLHP ZVRNRSU QP '''7L
 28. 28. SU]HELHJ URF]Q NP
 29. 29. 2%6à8*$ 6,/1,.$ :.$= =112 , 35=(*/ '2:+ 2EMD QLHQLD : ZPLDQD . NRQWUROD MH HOL QLHSUDZLGáRZR ± UHJXODFMD OXE ZPLDQD
 30. 30. 3RGVWDZ F] VWRWOLZR FL SU]HJO GyZ V SU]HELHJL Z NLORPHWUDFK 35=(%,(*, 0, '=2%6à8*2:( FKED H URF]Q SU]HELHJ MHVW PQLHMV] QL NP ± ZyZF]DV NP [ ]D SRGVWDZ QDOH SU]M ü ED] F]DVRZ Z PLHVL FDFK
 31. 31. PLHVL FH : NRPRU]H VLOQLND L SRG SRMD]GHP 2OHM VLOQLNRZ WONR $3, ) $($ %
 32. 32. : : : : : : )LOWU ROHMRZ WONR ZNáDG (2 1LVVDQ *HQXLQH 3DUW
 33. 33. 8:$*$ : : : : : : 3DVNL NOLQRZH . . . . . . 8NáDG FKáRG]HQLD SR]LRP SáQX V]F]HOQR ü
 34. 34. . . . 3áQ XNáDGX FKáRG]HQLD VLOQLND SáQ / OXE HNZLZDOHQW
 35. 35. . : . : :NáDG ILOWUD SRZLHWU]D ] SDSLHUX ZLVNRWF]QHJR
 36. 36. . : . : . : /X] ]DZRURZH 8:$*$ . . . 3U]HZRG SDOLZRZH L SRGFL QLHQLRZH . . . .R FyZNL ZWUVNLZDF] 8:$*$ )LOWU SDOLZD : : : ]QQR FL ] UXEUN WDN R]QDF]RQFK Z SU]SDGNX HNVSORDWDFML SRMD]GX Z ZDUXQNDFK ]DNZDOLILNRZDQFK GR WUXGQFK SRZLQQ Eü ZNRQZDQH F] FLHM ± ]JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL GRWF] FPL WUXGQFK ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML 8:$*, ±:PLHQQ MHVW ZNáDG ILOWUD ZUD] ] XV]F]HON 2ULQJ NRUSXVX ± 'OD VLOQLNyZ ' UHJXODUQD NRQWUROD QLH MHVW ZPDJDQD 3U]HSURZDG]Lü M SU] SRGZ V]RQHM JáR QR FL UR]U] GX ± : SU]SDGNX VSDGNX PRF VLOQLND GPLHQLD QD F]DUQR OXE SRGZ V]RQHM JáR QR FL GRNRQDü NRQWUROL L UHJXODFML L QLHQLD RWZDUFLD ZWUVNLZDF] L SUDZLGáRZR ü VWUXJL UR]SODQHJR SDOLZD Kalendarz przeglądów 8-7
 37. 37. 35=(*/ ' 2.5(62:( .DOHQGDU] 3U]HJO GyZ GOD VDPRFKRGX ] VLOQLNLHP ZVRNRSU QP '''7L
 38. 38. SU]HELHJ URF]Q NP
 39. 39. 32':2=,( , 1$':2=,( :.$= =112 , 35=(*/ '2:+ 2EMD QLHQLD : ZPLDQD . NRQWUROD MH HOL QLHSUDZLGáRZR ± UHJXODFMD OXE ZPLDQD
 40. 40. @ ± Zá F]QLH SU] GDQP SU]HELHJX 3RGVWDZ F] VWRWOLZR FL SU]HJO GyZ V SU]HELHJL Z NLORPHWUDFK 35=(%,(*, 0, '=2%6à8*2:( FKED H URF]Q SU]HELHJ MHVW PQLHMV] QL NP ± ZyZF]DV NP [ ]D SRGVWDZ QDOH SU]M ü ED] F]DVRZ Z PLHVL FDFK
 41. 41. PLHVL FH : NRPRU]H VLOQLND L SRG SRMD]GHP 8VWDZLHQLH UHIOHNWRUyZ . . . . . . *HRPHWULD ]DZLHV]HQLD Nyá ZZD HQLH URWDFMD ± Z UD]LH SRWU]HE
 42. 42. . . . . . . 1DNáDGNLRNáDG]LQ KDPXOFRZH WDUF]HE EQ L LQQH HOHPHQW . . . . . . +DPXOHF ]DVDGQLF] U F]Q SHGDá VSU] JáD G]LDáDQLH VNRN MDáRZ
 43. 43. . . . . . . 3U]HZRG SRGFL QLHQLRZH L ]DZyU XNáDGX ZVSRPDJDQLD KDPXOF . . . 8NáDG KDPXOFRZ L VSU] JáD SR]LRP SáQX V]F]HOQR ü XNáDGX
 44. 44. . . . . . . 3áQ KDPXOFRZ : : : 8NáDG L SáQ ZVSRPDJDQLD XNáDGX NLHURZQLF]HJR V]F]HOQR ü SR]LRP
 45. 45. . . . . . . 8NáDG $%6 ± NRQWUROD SDPL FL VDPRGLDJQRVWNL . . . . . . 8NáDG 656 SRGXV]NL SRZLHWU]QH L QDSLQDF]H
 46. 46. 8:$*$ 3áNRZ ILOWU ZHQWODFML : : : : : : 2OHM PDQXDOQHM VNU]QL ELHJyZ WONR ROHM 1,66$1 ;=
 47. 47. . . :@ . . :@ 3U]HNáDGQLD NLHURZQLF]D L GU NL ]DZLHV]HQLH SyáRVLH XNáDG ZGHFKRZ . . . . . . 3RZáRND ODNLHUQLF]D L VWDQ QDGZR]LD XV]NRG]HQLD NRUR]MD
 48. 48. 8:$*$ ]QQR FL ] UXEUN WDN R]QDF]RQFK Z SU]SDGNX HNVSORDWDFML SRMD]GX Z ZDUXQNDFK ]DNZDOLILNRZDQFK GR WUXGQFK SRZLQQ Eü ZNRQZDQH F] FLHM ± ]JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL GRWF] FPL WUXGQFK ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML 8:$*, ±3LHUZV]D NRQWUROD SR ODWDFK QDVW SQD FR ODWD ± .RQWUROD FR PLHVL F 8-8 Kalendarz przeglądów
 49. 49. 35=(*/ ' 2.5(62:( .DOHQGDU] 3U]HJO GyZ GOD VDPRFKRGX ] VLOQLNLHP ZVRNRSU QP )4 SU]HELHJ URF]Q NP
 50. 50. 2%6à8*$ 6,/1,.$ :.$= =112 , 35=(*/ '2:+ 2EMD QLHQLD : ZPLDQD . NRQWUROD MH HOL QLHSUDZLGáRZR ± UHJXODFMD OXE ZPLDQD
 51. 51. ' NRQWUROD L RGZRGQLHQLH ILOWUD 3RGVWDZ F] VWRWOLZR FL SU]HJO GyZ V SU]HELHJL Z NLORPHWUDFK 35=(%,(*, 0, '=2%6à8*2:( FKED H URF]Q SU]HELHJ MHVW PQLHMV] QL NP ± ZyZF]DV NP [ ]D SRGVWDZ QDOH SU]M ü ED] F]DVRZ Z PLHVL FDFK
 52. 52. PLHVL FH : NRPRU]H VLOQLND L SRG SRMD]GHP 2OHM VLOQLNRZ WONR $3, 6*' $($ % OXE %
 53. 53. : : : : : : )LOWU ROHMRZ WONR ILOWU (2 1LVVDQ *HQXLQH 3DUW
 54. 54. : : : : : : 3DVHN QDS GX UR]U] GX 8:$*$ :PLDQD FR NP PF 3DVNL NOLQRZH 8:$*$ . . . . . . 8NáDG FKáRG]HQLD SR]LRP SáQX V]F]HOQR ü
 55. 55. . . . . . . 3áQ XNáDGX FKáRG]HQLD VLOQLND SáQ / OXE HNZLZDOHQW
 56. 56. . : . : . : :NáDG ILOWUD SRZLHWU]D . : . : . : /X] ]DZRURZH 8:$*$ .RQWUROD FR NP 3U]HZRG SDOLZRZH L SRGFL QLHQLRZH . . . . . . )LOWU SDOLZD ' : ' : ' : ]QQR FL ] UXEUN WDN R]QDF]RQFK Z SU]SDGNX HNVSORDWDFML SRMD]GX Z ZDUXQNDFK ]DNZDOLILNRZDQFK GR WUXGQFK SRZLQQ Eü ZNRQZDQH F] FLHM ± ]JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL GRWF] FPL WUXGQFK ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML 8:$*, ± :PLHQLRQ SU]HELHJWHUPLQ MHVW SDUDPHWUHP PDNVPDOQPHM ZRWQR FL SDVND L QLH PR H ]RVWDü SU]HNURF]RQ : SU]SDGNX NRQWDNWX ] SDOLZHP ± SDVHN ZPLHQLü QDWFKPLDVW ] VWRWOLZR ü ZPLDQ PXVL Eü X]DOH QLRQD RG ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML NRQNUHWQHJR SRMD]GX ± SDWU] Ä2EVáXJD Z WUXGQFK ZDUXQNDFK HNVSORDWDFML´ ± :PLDQD PDNVPDOQLH FR NP OXE FR PF : SU]SDGNX NRQWDNWX ] SDOLZHP OXE VWZLHUG]HQLX XV]NRG]H ± Z PLHQLü QDWFKPLDVW ± .RQWURO SU]HSURZDG]Lü SU] SRGZ V]RQHM JáR QR FL UR]U] GX Kalendarz przeglądów 8-9
 57. 57. 35=(*/ ' 2.5(62:( .DOHQGDU] 3U]HJO GyZ GOD VDPRFKRGX ] VLOQLNLHP ZVRNRSU QP )4 SU]HELHJ URF]Q NP
 58. 58. 32':2=,( , 1$':2=,( :.$= =112 , 35=(*/ '2:+ 2EMD QLHQLD : ZPLDQD . NRQWUROD MH HOL QLHSUDZLGáRZR ± UHJXODFMD OXE ZPLDQD
 59. 59. @ ± Zá F]QLH SU] GDQP SU]HELHJX 3RGVWDZ F] VWRWOLZR FL SU]HJO GyZ V SU]HELHJL Z NLORPHWUDFK 35=(%,(*, 0, '=2%6à8*2:( FKED H URF]Q SU]HELHJ MHVW PQLHMV] QL NP ± ZyZF]DV NP [ ]D SRGVWDZ QDOH SU]M ü ED] F]DVRZ Z PLHVL FDFK
 60. 60. PLHVL FH : NRPRU]H VLOQLND L SRG SRMD]GHP 8VWDZLHQLH UHIOHNWRUyZ . . . . . . *HRPHWULD ]DZLHV]HQLD Nyá ZZD HQLH URWDFMD ± Z UD]LH SRWU]HE
 61. 61. . . . . . . 1DNáDGNLRNáDG]LQ KDPXOFRZH WDUF]HE EQ L LQQH HOHPHQW . . . . . . +DPXOHF ]DVDGQLF] U F]Q SHGDá VSU] JáD G]LDáDQLH VNRN MDáRZ
 62. 62. . . . . . . 3U]HZRG SRGFL QLHQLRZH L ]DZyU XNáDGX ZVSRPDJDQLD KDPXOF . . . . . . 8NáDG KDPXOFRZ L VSU] JáD SR]LRP SáQX V]F]HOQR ü XNáDGX
 63. 63. . . . . . . 3áQ KDPXOFRZ : : : : : : 8NáDG L SáQ ZVSRPDJDQLD XNáDGX NLHURZQLF]HJR V]F]HOQR ü SR]LRP
 64. 64. . . . . . . 8NáDG $%6 ± NRQWUROD SDPL FL VDPRGLDJQRVWNL . . . . . . 8NáDG 656 SRGXV]NL SRZLHWU]QH L QDSLQDF]H
 65. 65. 8:$*$ 3áNRZ ILOWU ZHQWODFML : : : : : : 2OHM PDQXDOQHM VNU]QL ELHJyZ WONR ROHM 1,66$1 ;=
 66. 66. . . . . . . 3U]HNáDGQLD NLHURZQLF]D L GU NL ]DZLHV]HQLH SyáRVLH XNáDG ZGHFKRZ . . . . . . 3RZáRND ODNLHUQLF]D L VWDQ QDGZR]LD XV]NRG]HQLD NRUR]MD
 67. 67. 8:$*$ ]QQR FL ] UXEUN WDN R]QDF]RQFK Z SU]SDGNX HNVSORDWDFML SRMD]GX Z ZDUXQNDFK ]DNZDOLILNRZDQFK GR WUXGQFK SRZLQQ Eü ZNRQZDQH F] FLHM ± ]JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL GRWF] FPL WUXGQFK ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML 8:$*, ±3LHUZV]D NRQWUROD SR ODWDFK QDVW SQD FR ODWD ± .RQWUROD FR PLHVL F 8-10 Kalendarz przeglądów
 68. 68. 35=(*/ ' 2.5(62:( 2%6à8*$ : 758'1+ :$581.$+ (.63/2$7$-, 3U]HELHJ URF]Q NP 3RGVWDZRZH ]DNUHV SU]HJO GyZ SRGDQH QD SRSU]HGQLFK VWURQDFK GRWF] QRUPDOQFK ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML VDPRFKRGX 3U] LQWHQVZQHM HNVSORDWDFML QLHNWyUH F]QQR FL SRZLQQ Eü ZNRQZDQH F] FLHM MDN Z SRQL V]HM WDEHOL .ODVILNDFMD ZDUXQNyZ $ -D]GD Z WHUHQLH R GX P ]DSOHQLX + ] VWH MD]G Z EáRWQLVWP JU] VNLP % -D]GD QD NUyWNLFK RGFLQNDFK OXE SXVWQQP WHUHQLH +RORZDQLH SU]F]HS , -D]GD ] F] VWP X ZDQLHP KDPXOFD ' ] VWD SUDFD VLOQLND QD ELHJX MDáRZP OXE HNVSORDWDFMD Z JyUDFK ( -D]GD Z HNVWUHPDOQFK WHPSHUDWXUDFK - ] VWD MD]GD WHUHQRZD OXE SU]H] SRZLHWU]D QLVNLFK OXE ZVRNLFK
 69. 69. ZRG ) -D]GD Z VWUHIDFK R GX HM ZLOJRWQR FL . 'áXJRWUZDáD MD]GD ] ZVRN SU GNR SRZLHWU]D OXE WHUHQLH JyU]VWP FL * -D]GD SR GURJDFK SRVSZDQFK VRO / 0RGHOH EH] VVWHPX (2%' EHQ]QRZH
 70. 70. OXE OXE URGNDPL R SRGREQP G]LDáDQLX F] VWD MD]GD PLHMVND QD NUyWNLFK RGFLQNDFK )4
 71. 71. ]QQR ü ] VWRWORZR ü .ODVILNDFMD ZDUXQNyZ R SRGGDZDQH MHVW NRQWUROL REVáXJL 2EVáXJL 2OHM VLOQLNRZ L ILOWU ROHMX 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 :PLDQD R NP OXE FR PF $ % ' 6LOQLN GLHVOD ' :PLDQD R NP OXE FR PF 6LOQLN GLHVOD )4 :PLDQD R OP OXE FR PF 3DVHN UR]U] GX $ % ' + / 6LOQLN GLHVOD )4 :PLDQD ] FLHM ' VWURQD QDVW SQD Kalendarz przeglądów 8-11
 72. 72. ' ]QQR ü ] VWRWORZR ü .ODVILNDFMD ZDUXQNyZ R SRGGDZDQH MHVW NRQWUROL REVáXJL 2EVáXJL :NáDG ILOWUD SRZLHWU]D SDSLHU ZLVNRWF]
 73. 73. $ 6LOQLN EHQ]QRZH 4* 45 :PLDQD R NP OXE FR PF 6LOQLNL GLHVOD ' L )4 :PLDQD R NP OXE FR PF )LOWU SDOLZD 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 :PLDQD 6LOQLN GLHVOD ' :PLDQD R NP OXE FR PF $ ( .RQWUROD L R NP OXE FR PF 6LOQLN GLHVOD )4 RGZRGQLHQLH :PLDQD R NP OXE FR PFH 6RQGD /DPEGD SU]HGQLD
 74. 74. / 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 .RQWUROD R NP OXE FR PF 6RQGD /DPEGD WOQD
 75. 75. / 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 .RQWUROD R NP OXE FR PF )LOWU SáNRZ ZHQWODFML 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 :PLDQD R NP OXE FR PF $ 6LOQLN GLHVOD ' :PLDQD R NP OXE FR PF 6LOQLN GLHVOD )4 :PLDQD R NP OXE FR PF 3áQ KDPXOFRZ 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 :PLDQD R NP OXE FR PF ) 6LOQLN GLHVOD ' :PLDQD R NP OXE FR PF 6LOQLN GLHVOD )4 :PLDQD R NP OXE FR PF 2OHM PDQXDOQHM VNU]QL ELHJyZ + 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 :PLDQD R NP 6LOQLNL GLHVOD ' :PLDQD R NP 3áQ DXWRPDWF]QHM VNU]QL ELHJyZ + 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 :PLDQD R NP OXE FR PFH ' VWURQD QDVW SQD 8-12 Kalendarz przeglądów
 76. 76. ' ]QQR ü ] VWRWORZR ü .ODVILNDFMD ZDUXQNyZ R SRGGDZDQH MHVW NRQWUROL REVáXJL 2EVáXJL .ORFNLV]F] NL KDPXOFRZH WDUF]HE EQ L SR]RVWDáH HOHPHQW XNáDGX 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 .RQWUROD R NP OXE FR PF $ * + , 6LOQLN GLHVOD ' .RQWUROD R NP OXE FR PF 6LOQLN GLHVOD )4 .RQWUROD R NP OXE FR PF 3U]HNáDGQLD NLHURZQLF]D L GU NL ]DZLHV]HQLH SyáRVLH L XNáDG ZGHFKRZ * + 6LOQLNL EHQ]QRZH L GLHVOD )4 .RQWUROD R NP OXE FR PF 6LOQLN GLHVOD ' .RQWUROD R NP OXE FR PF Kalendarz przeglądów 8-13
 77. 77. 35=(*/ ' 2.5(62:( .DOHQGDU] 3U]HJO GyZ GOD VDPRFKRGX ] VLOQLNLHP EHQ]QRZP 4* 4* 45 SU]HELHJ URF]Q ! NP
 78. 78. 2%6à8*$ 6,/1,.$ :.$= =112 , 35=(*/ '2:+ 2EMD QLHQLD : ZPLDQD . NRQWUROD MH HOL QLHSUDZLGáRZR ± UHJXODFMD OXE ZPLDQD
 79. 79. 35=(%,(*, 0, '=2%6à8*2:( 3RGVWDZ F] VWRWOLZR FL SU]HJO GyZ V SU]HELHJL NP [ : NRPRU]H VLOQLND L SRG SRMD]GHP 2OHM VLOQLNRZ WONR $3, 6* 6+ OXE 6-
 80. 80. : : : : : : : : )LOWU ROHMRZ WONR 1LVVDQ *HQXLQH 3DUW
 81. 81. : : : : : : : : 3DVNL NOLQRZH . . . . . . . . 8NáDG FKáRG]HQLD SR]LRP SáQX V]F]HOQR ü
 82. 82. . . . . 3áQ XNáDGX FKáRG]HQLD VLOQLND SáQ / OXE ]DPLHQQLN
 83. 83. . : . : :NáDG ILOWUD SRZLHWU]D ] SDSLHUX ZLVNRWF]QHJR
 84. 84. . : . : /X] ]DZRURZH 8:$*$ 3U]HZRG SDOLZRZH L SRGFL QLHQLRZH . . ZLHFH ]DSáRQRZH : : : : )LOWU SDOLZD 8:$*$ 6RQGD Lambda 1 8:$*$ . . . . 3U]HZRG XNáDGX SRFKáDQLDF]D RSDUyZ SDOLZD ]H ]ELRUQLF]NLHP Z JOD
 85. 85. (PLVMD VSDOLQ 8:$*$ . . . . ]QQR FL ] UXEUN WDN R]QDF]RQFK Z SU]SDGNX HNVSORDWDFML SRMD]GX Z ZDUXQNDFK ]DNZDOLILNRZDQFK GR WUXGQFK SRZLQQ Eü ZNRQZDQH F] FLHM ± ]JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL GRWF] FPL WUXGQFK ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML 8:$*, ± 'OD VLOQLNyZ 4* L 45 UHJXODUQD NRQWUROD QLH MHVW ZPDJDQD 3U]HSURZDG]Lü M SU] SRGZ V]RQHM JáR QR FL UR]U] GX ± )LOWU SDOLZD MHVW EH]REVáXJRZ ± 'RWF] PRGHOL EH] (2%' 8-14 Kalendarz przeglądów
 86. 86. 35=(*/ ' 2.5(62:( .DOHQGDU] 3U]HJO GyZ GOD VDPRFKRGX ] VLOQLNLHP EHQ]QRZP 4* 4* 45 SU]HELHJ URF]Q ! NP
 87. 87. 32':2=,( , 1$':2=,( :.$= =112 , 35=(*/ '2:+ 2EMD QLHQLD : ZPLDQD . NRQWUROD MH HOL QLHSUDZLGáRZR ± UHJXODFMD OXE ZPLDQD
 88. 88. 35=(%,(*, 0, '=2%6à8*2:( 3RGVWDZ F] VWRWOLZR FL SU]HJO GyZ V SU]HELHJL NP [ : NRPRU]H VLOQLND L SRG SRMD]GHP 8VWDZLHQLH UHIOHNWRUyZ . . . . *HRPHWULD ]DZLHV]HQLD Nyá ZZD HQLH URWDFMD ± Z UD]LH SRWU]HE
 89. 89. . . . . 1DNáDGNLRNáDG]LQ KDPXOFRZH WDUF]HE EQ L LQQH HOHPHQW . . . . +DPXOHF ]DVDGQLF] U F]Q SHGDá VSU] JáD G]LDáDQLH VNRN MDáRZ
 90. 90. . . . . 8NáDG ZVSRPDJDQLD KDPXOF ± SU]HZRG SRGFL QLHQLRZH ]DZyU . . 8NáDG KGUDXOLF]Q KDPXOF L VSU] JáD SR]LRP SáQX V]F]HOQR ü XNáDGX
 91. 91. . . . . 3áQ KDPXOFRZ : : 8NáDG L SáQ ZVSRPDJDQLD NLHURZQLF SR]LRP V]F]HOQR ü
 92. 92. . . . . 8NáDG $%6 ± NRQWUROD SDPL FL VDPRGLDJQRVWNL . . . . 8NáDG 656 SRGXV]NL SRZLHWU]QH QDSLQDF]H
 93. 93. 8:$*$ 3áNRZ ILOWU ZHQWODFML : : : : 2OHM PDQXDOQHM VNU]QL ELHJyZ ROHM 1,66$1 ;=
 94. 94. . : . : 3áQ DXWRPDWF]QHM VNU]QL ELHJyZ SR]LRP V]F]HOQR ü
 95. 95. . : . : 3U]HNáDGQLD NLHURZQLF]D L GU NL ]DZLHV]HQLH SyáRVLH XNáDG ZGHFKRZ . . 3RZáRND ODNLHUQLF]D L VWDQ QDGZR]LD XV]NRG]HQLD NRUR]MD
 96. 96. 8:$*$ ]QQR FL ] UXEUN WDN R]QDF]RQFK Z SU]SDGNX HNVSORDWDFML SRMD]GX Z ZDUXQNDFK ]DNZDOLILNRZDQFK GR WUXGQFK SRZLQQ Eü ZNRQZDQH F] FLHM ± ]JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL GRWF] FPL WUXGQFK ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML 8:$*, ± 3LHUZV]D NRQWUROD SR ODWDFK QDVW SQD FR ODWD ± .RQWUROD FR PLHVL F Kalendarz przeglądów 8-15
 97. 97. 35=(*/ ' 2.5(62:( .DOHQGDU] 3U]HJO GyZ GOD VDPRFKRGX ] VLOQLNLHP ZVRNRSU QP '''7L
 98. 98. SU]HELHJ URF]Q ! NP
 99. 99. 2%6à8*$ 6,/1,.$ :.$= =112 , 35=(*/ '2:+ 2EMD QLHQLD : ZPLDQD . NRQWUROD MH HOL QLHSUDZLGáRZR ± UHJXODFMD OXE ZPLDQD
 100. 100. 35=(%,(*, 0, '=2%6à8*2:( 3RGVWDZ F] VWRWOLZR FL SU]HJO GyZ V SU]HELHJL NP [ : NRPRU]H VLOQLND L SRG SRMD]GHP 2OHM VLOQLNRZ WONR $3, ) $($ %
 101. 101. : : : : : : )LOWU ROHMRZ WONR ZNáDG (2 1LVVDQ *HQXLQH 3DUW
 102. 102. 8:$*$ : : : : : : 3DVNL NOLQRZH . . . . . . 8NáDG FKáRG]HQLD SR]LRP SáQX V]F]HOQR ü
 103. 103. . . . . . . 3áQ XNáDGX FKáRG]HQLD VLOQLND SáQ / OXE HNZLZDOHQW
 104. 104. . : . : :NáDG ILOWUD SRZLHWU]D ] SDSLHUX ZLVNRWF]QHJR
 105. 105. . . : . . : /X] ]DZRURZH 8:$*$ . . . 3U]HZRG SDOLZRZH L SRGFL QLHQLRZH . . .R FyZNL ZWUVNLZDF] 8:$*$ )LOWU SDOLZD : : ]QQR FL ] UXEUN WDN R]QDF]RQFK Z SU]SDGNX HNVSORDWDFML SRMD]GX Z ZDUXQNDFK ]DNZDOLILNRZDQFK GR WUXGQFK SRZLQQ Eü ZNRQZDQH F] FLHM ± ]JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL GRWF] FPL WUXGQFK ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML 8:$*, ±:PLHQQ MHVW ZNáDG ILOWUD ZUD] ] XV]F]HON 2ULQJ NRUSXVX ± 'OD VLOQLNyZ ' UHJXODUQD NRQWUROD QLH MHVW ZPDJDQD 3U]HSURZDG]Lü M SU] SRGZ V]RQHM JáR QR FL UR]U] GX ± : SU]SDGNX VSDGNX PRF VLOQLND GPLHQLD QD F]DUQR OXE SRGZ V]RQHM JáR QR FL GRNRQDü NRQWUROL L UHJXODFML L QLHQLD RWZDUFLD ZWUVNLZDF] L SUDZLGáRZR ü VWUXJL UR]SODQHJR SDOLZD 8-16 Kalendarz przeglądów
 106. 106. 35=(*/ ' 2.5(62:( .DOHQGDU] 3U]HJO GyZ GOD VDPRFKRGX ] VLOQLNLHP ZVRNRSU QP '''7L
 107. 107. SU]HELHJ URF]Q ! NP
 108. 108. 32':2=,( , 1$':2=,( :.$= =112 , 35=(*/ '2:+ 2EMD QLHQLD : ZPLDQD . NRQWUROD MH HOL QLHSUDZLGáRZR ± UHJXODFMD OXE ZPLDQD
 109. 109. @ ± Zá F]QLH SU] GDQP SU]HELHJX 35=(%,(*, 0, '=2%6à8*2:( 3RGVWDZ F] VWRWOLZR FL SU]HJO GyZ V SU]HELHJL NP [ : NRPRU]H VLOQLND L SRG SRMD]GHP 8VWDZLHQLH UHIOHNWRUyZ . . . *HRPHWULD ]DZLHV]HQLD Nyá ZZD HQLH URWDFMD ± Z UD]LH SRWU]HE
 110. 110. . . . 1DNáDGNLRNáDG]LQ KDPXOFRZH WDUF]HE EQ L LQQH HOHPHQW . . . . . . +DPXOHF ]DVDGQLF] U F]Q SHGDá VSU] JáD G]LDáDQLH VNRN MDáRZ
 111. 111. . . . . . . 3U]HZRG SRGFL QLHQLRZH L ]DZyU XNáDGX ZVSRPDJDQLD KDPXOF . . 8NáDG KDPXOFRZ L VSU] JáD SR]LRP SáQX V]F]HOQR ü XNáDGX
 112. 112. . . . . . . 3áQ KDPXOFRZ : : 8NáDG L SáQ ZVSRPDJDQLD XNáDGX NLHURZQLF]HJR V]F]HOQR ü SR]LRP
 113. 113. . . . . . . 8NáDG $%6 ± NRQWUROD SDPL FL VDPRGLDJQRVWNL . . . . . . 8NáDG 656 SRGXV]NL SRZLHWU]QH L QDSLQDF]H
 114. 114. 8:$*$ 3áNRZ ILOWU ZHQWODFML : : : : : : 2OHM PDQXDOQHM VNU]QL ELHJyZ WONR ROHM 1,66$1 ;=
 115. 115. . :@ . :@ 3U]HNáDGQLD NLHURZQLF]D L GU NL ]DZLHV]HQLH SyáRVLH XNáDG ZGHFKRZ . . . 3RZáRND ODNLHUQLF]D L VWDQ QDGZR]LD XV]NRG]HQLD NRUR]MD
 116. 116. 8:$*$ ]QQR FL ] UXEUN WDN R]QDF]RQFK Z SU]SDGNX HNVSORDWDFML SRMD]GX Z ZDUXQNDFK ]DNZDOLILNRZDQFK GR WUXGQFK SRZLQQ Eü ZNRQZDQH F] FLHM ± ]JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL GRWF] FPL WUXGQFK ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML 8:$*, ±3LHUZV]D NRQWUROD SR ODWDFK QDVW SQD FR ODWD ± .RQWUROD FR PLHVL F Kalendarz przeglądów 8-17
 117. 117. 35=(*/ ' 2.5(62:( .DOHQGDU] 3U]HJO GyZ GOD VDPRFKRGX ] VLOQLNLHP ZVRNRSU QP )4 SU]HELHJ URF]Q ! NP
 118. 118. 2%6à8*$ 6,/1,.$ :.$= =112 , 35=(*/ '2:+ 2EMD QLHQLD : ZPLDQD . NRQWUROD MH HOL QLHSUDZLGáRZR ± UHJXODFMD OXE ZPLDQD
 119. 119. ' NRQWUROD L RGZRGQLHQLH ILOWUD 35=(%,(*, 0, '=2%6à8*2:( 3RGVWDZ F] VWRWOLZR FL SU]HJO GyZ V SU]HELHJL Z NLORPHWUDFK NP [ : NRPRU]H VLOQLND L SRG SRMD]GHP 2OHM VLOQLNRZ WONR $3, 6*' $($ % OXE %
 120. 120. : : : : : : )LOWU ROHMRZ WONR ILOWU (2 1LVVDQ *HQXLQH 3DUW
 121. 121. : : : : : : 3DVHN QDS GX UR]U] GX 8:$*$ :PLDQD FR NP PF 3DVNL NOLQRZH 8:$*$ . . . . . . 8NáDG FKáRG]HQLD SR]LRP SáQX V]F]HOQR ü
 122. 122. . . . . . . 3áQ XNáDGX FKáRG]HQLD VLOQLND SáQ / OXE HNZLZDOHQW
 123. 123. . : . : . : :NáDG ILOWUD SRZLHWU]D . : . : . : /X] ]DZRURZH 8:$*$ .RQWUROD FR NP 3U]HZRG SDOLZRZH L SRGFL QLHQLRZH . . . )LOWU SDOLZD ' : ' : ' : ]QQR FL ] UXEUN WDN R]QDF]RQFK Z SU]SDGNX HNVSORDWDFML SRMD]GX Z ZDUXQNDFK ]DNZDOLILNRZDQFK GR WUXGQFK SRZLQQ Eü ZNRQZDQH F] FLHM ± ]JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL GRWF] FPL WUXGQFK ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML 8:$*, ± :PLHQLRQ SU]HELHJWHUPLQ MHVW SDUDPHWUHP PDNVPDOQPHM ZRWQR FL SDVND L QLH PR H ]RVWDü SU]HNURF]RQ : SU]SDGNX NRQWDNWX ] SDOLZHP ± SDVHN ZPLHQLü QDWFKPLDVW ] VWRWOLZR ü ZPLDQ PXVL Eü X]DOH QLRQD RG ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML NRQNUHWQHJR SRMD]GX ± SDWU] Ä2EVáXJD Z WUXGQFK ZDUXQNDFK HNVSORDWDFML´ ± :PLDQD PDNVPDOQLH FR NP OXE FR PF : SU]SDGNX NRQWDNWX ] SDOLZHP OXE VWZLHUG]HQLX XV]NRG]H ± Z PLHQLü QDWFKPLDVW ± .RQWURO SU]HSURZDG]Lü SU] SRGZ V]RQHM JáR QR FL UR]U] GX 8-18 Kalendarz przeglądów
 124. 124. 35=(*/ ' 2.5(62:( .DOHQGDU] 3U]HJO GyZ GOD VDPRFKRGX ] VLOQLNLHP ZVRNRSU QP )4 SU]HELHJ URF]Q ! NP
 125. 125. 32':2=,( , 1$':2=,( :.$= =112 , 35=(*/ '2:+ 2EMD QLHQLD : ZPLDQD . NRQWUROD MH HOL QLHSUDZLGáRZR ± UHJXODFMD OXE ZPLDQD
 126. 126. @ ± Zá F]QLH SU] GDQP SU]HELHJX 35=(%,(*, 0, '=2%6à8*2:( 3RGVWDZ F] VWRWOLZR FL SU]HJO GyZ V SU]HELHJL Z NLORPHWUDFK NP [ : NRPRU]H VLOQLND L SRG SRMD]GHP 8VWDZLHQLH UHIOHNWRUyZ . . . . . . *HRPHWULD ]DZLHV]HQLD Nyá ZZD HQLH URWDFMD ± Z UD]LH SRWU]HE
 127. 127. . . . . . . 1DNáDGNLRNáDG]LQ KDPXOFRZH WDUF]HE EQ L LQQH HOHPHQW . . . . . . +DPXOHF ]DVDGQLF] U F]Q SHGDá VSU] JáD G]LDáDQLH VNRN MDáRZ
 128. 128. . . . . . . 3U]HZRG SRGFL QLHQLRZH L ]DZyU XNáDGX ZVSRPDJDQLD KDPXOF . . . 8NáDG KDPXOFRZ L VSU] JáD SR]LRP SáQX V]F]HOQR ü XNáDGX
 129. 129. . . . . . . 3áQ KDPXOFRZ : : : 8NáDG L SáQ ZVSRPDJDQLD XNáDGX NLHURZQLF]HJR V]F]HOQR ü SR]LRP
 130. 130. . . . . . . 8NáDG $%6 ± NRQWUROD SDPL FL VDPRGLDJQRVWNL . . . . . . 8NáDG 656 SRGXV]NL SRZLHWU]QH L QDSLQDF]H
 131. 131. 8:$*$ 3áNRZ ILOWU ZHQWODFML : : : : : : 2OHM PDQXDOQHM VNU]QL ELHJyZ WONR ROHM 1,66$1 ;=
 132. 132. . . . . . . 3U]HNáDGQLD NLHURZQLF]D L GU NL ]DZLHV]HQLH SyáRVLH XNáDG ZGHFKRZ . . . 3RZáRND ODNLHUQLF]D L VWDQ QDGZR]LD XV]NRG]HQLD NRUR]MD
 133. 133. 8:$*$ ]QQR FL ] UXEUN WDN R]QDF]RQFK Z SU]SDGNX HNVSORDWDFML SRMD]GX Z ZDUXQNDFK ]DNZDOLILNRZDQFK GR WUXGQFK SRZLQQ Eü ZNRQZDQH F] FLHM ± ]JRGQLH ] ]DOHFHQLDPL GRWF] FPL WUXGQFK ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML 8:$*, ±3LHUZV]D NRQWUROD SR ODWDFK QDVW SQD FR ODWD ± .RQWUROD FR PLHVL F Kalendarz przeglądów 8-19
 134. 134. 35=(*/ ' 2.5(62:( 2%6à8*$ : 758'1+ :$581.$+ (.63/2$7$-, 3U]HELHJ URF]Q ! NP 3RGVWDZRZH ]DNUHV SU]HJO GyZ SRGDQH QD SRSU]HGQLFK VWURQDFK GRWF] QRUPDOQFK ZDUXQNyZ HNVSORDWDFML VDPRFKRGX 3U] LQWHQVZQHM HNVSORDWDFML QLHNWyUH F]QQR FL SRZLQQ Eü ZNRQZDQH F] FLHM MDN Z SRQL V]HM WDEHOL .ODVILNDFMD ZDUXQNyZ $ -D]GD Z WHUHQLH R GX P ]DSOHQLX + ] VWH MD]G Z EáRWQLVWP JU] VNLP % -D]GD QD NUyWNLFK RGFLQNDFK WHUHQLH +RORZDQLH SU]F]HS , -D]GD ] F] VWP X ZDQLHP KDPXOFD ' ] VWD SUDFD VLOQLND QD ELHJX MDáRZP OXE HNVSORDWDFMD Z JyUDFK ( -D]GD Z HNVWUHPDOQFK WHPSHUDWXUDFK - ] VWD MD]GD WHUHQRZD OXE SU]H] SRZLHWU]D QLVNLFK OXE ZVRNLFK
 135. 135. ZRG ) -D]GD Z VWUHIDFK R GX HM ZLOJRWQR FL . 'áXJRWUZDáD MD]GD ] ZVRN SU GNR SRZLHWU]D OXE WHUHQLH JyU]VWP FL * -D]GD SR GURJDFK SRVSZDQFK VRO / 0RGHOH EH] VVWHPX (2%' EHQ]QRZH
 136. 136. OXE OXE URGNDPL R SRGREQP G]LDáDQLX F] VWD MD]GD PLHMVND QD NUyWNLFK RGFLQNDFK )4
 137. 137. ]QQR ü ] VWRWORZR ü .ODVILNDFMD ZDUXQNyZ R SRGGDZDQH MHVW NRQWUROL REVáXJL 2EVáXJL 2OHM VLOQLNRZ L ILOWU ROHMX 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 :PLDQD R NP $ % ' 6LOQLN GLHVOD ' :PLDQD R NP 6LOQLN GLHVOD )4 :PLDQD R NP 3DVHN QDS GX UR]U] GX $ % ' + / 6LOQLN GLHVOD )4 :PLDQD ] FLHM ' VWURQD QDVW SQD 8-20 Kalendarz przeglądów
 138. 138. ' ]QQR ü ] VWRWORZR ü .ODVILNDFMD ZDUXQNyZ R SRGGDZDQH MHVW NRQWUROL REVáXJL REVáXJL :NáDG ILOWUD SRZLHWU]D SDSLHU ZLVNRWF]
 139. 139. 6LOQLN EHQ]QRZH 4* 45 :PLDQD R NP $ 6LOQLN GLHVOD ' :PLDQD R NP 6LOQLN GLHVOD )4 :PLDQD R NP )LOWU SDOLZD 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 :PLDQD 6LOQLN GLHVOD ' :PLDQD R NP $ ( .RQWUROD L R NP 6LOQLN GLHVOD )4 RGZRGQLHQLH :PLDQD R NP 6RQGD /DPEGD SU]HGQLD
 140. 140. / 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 .RQWUROD R NP 6RQGD /DPEGD WOQD
 141. 141. / 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 .RQWUROD R NP )LOWU SáNRZ ZHQWODFML 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 :PLDQD R NP $ 6LOQLN GLHVOD ' :PLDQD R NP 6LOQLN GLHVOD )4 :PLDQD R NP 3áQ KDPXOFRZ 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 :PLDQD R NP ) 6LOQLN GLHVOD ' :PLDQD R NP 6LOQLN GLHVOD )4 :PLDQD R NP 2OHM PDQXDOQHM VNU]QL ELHJyZ + 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 :PLDQD R NP 6LOQLNL GLHVOD ' :PLDQD R NP ' VWURQD QDVW SQD Kalendarz przeglądów 8-21
 142. 142. ' ]QQR ü ] VWRWORZR ü .ODVILNDFMD ZDUXQNyZ R SRGGDZDQH MHVW NRQWUROL REVáXJL REVáXJL 3áQ DXWRPDWF]QHM VNU]QL ELHJyZ + 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 :PLDQD R NP .ORFNLV]F] NL KDPXOFRZH WDUF]HE EQ L SR]RVWDáH HOHPHQW XNáDGX 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 .RQWUROD R NP $ * + , 6LOQLN GLHVOD ' .RQWUROD R NP 6LOQLN GLHVOD )4 .RQWUROD R NP 3U]HNáDGQLD NLHURZQLF]D L GU NL ]DZLHV]HQLH SyáRVLH L XNáDG ZGHFKRZ 6LOQLNL EHQ]QRZH 4* 45 .RQWUROD R NP * + 6LOQLN GLHVOD ' .RQWUROD R NP 6LOQLN GLHVOD )4 .RQWUROD R NP 8-22 Kalendarz przeglądów

×