Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
5. Postępowanie w przypadku awarii


 Koło zapasowe                   5  -  2
 Uszkodzenie opony  ...
KOŁO ZAPASOWE


Samochód może być wyposażony w koło       Tabliczka dojazdowego koła zapasowego     Koło to nie ...
USZKODZENIE OPONY


Mniejsza jego średnica i wyjątkowa   Jeżeli w pojeździe stwierdzisz uszkodzoną   Nigdy nie zmieni...
Uszkodzone koło                              ODKRĘCIĆ
   KlinyUnieruchomienie...
Szmatka        WSKAZÓWKA                   Punkty podparcia i ustawienie podnośnika
       ...
OBRACAĆ ręką
                          DO GÓRY2. Kluczem poluzować nakrętki mocujące  ...
3. Kluczem dokręcić nakrętki do oporu, na-   1,6 km po okresie parkowania.
                       ...
URUCHAMIANIE ZA POMOCĄ
                                         PRZEWODÓW ROZRUCHO...
URUCHAMIANIE SAMOCHODU
                                          PRZEZ POPYCHANIE...
PRZEGRZANIE SILNIKA                                     HOLOWANIE PRZEZ
       ...
Koła przednie uniesione                                Model z automatyczną skrzynią
Zwolni...
Holowanie modelu z automatyczną
skrzynią biegów lub H CVT z wszyst-
kimi kołami toczącymi sie po jezdni
Stosuj się do nast...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5

1,089 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5

 1. 1. 5. Postępowanie w przypadku awarii Koło zapasowe 5 - 2 Uszkodzenie opony 5 - 3 Uruchamianie przy pomocy przewodów rozruchowych 5 - 8 Uruchamianie przez pchanie 5 - 9 Przegrzanie silnika 5 - 9 Holowanie przez pomoc drogową 5 - 10 Hak holowniczy 5 - 12 Postępowanie w przypadku awarii 5-1
 2. 2. KOŁO ZAPASOWE Samochód może być wyposażony w koło Tabliczka dojazdowego koła zapasowego Koło to nie może być montowane na zapasowe tradycyjne (pełnowymiarowe) lub osi przedniej jeżeli samochód poru- w dojazdowe (awaryjne). szać się ma po śniegu czy lodzie. UWAGA (dot. samochodów wyposażonych Dla uniknięcia utraty kontroli nad w układ monitorowania ciśnienia): pojazdem na śniegu czy lodzie, do- jazdowe koło zapasowe powinno być Po każdym korzystaniu z koła zapasowego zamontowane na osi tylnej, podczas tak tradycyjnego jak i dojazdowego, należy gdy na osi przedniej winny znaleźć się dostarczyć samochód do Dealera NISSAN pełnowymiarowe, normalne koła. w celu zresetowania i kalibracji układu moni- torowania ciśnienia powietrza w kołach. UWAGA Nie wolno przekraczać maksymalnego TRADYCYJNE KOŁO (pełnowymiarowe) dopuszczalnego obciążenia osi z ko- Jest to identyczne koło co do typu i wymiaru łem dojazdowym oraz dopuszczalnej jak koła jezdne zamontowane fabrycznie. nośności tego koła, która oznaczona KOŁO DOJAZDOWE (awaryjne) Może ono być stosowane jako koło zapaso- jest na bocznej jego powierzchni. (opcja) we lub jako normalne koło jezdne podczas Pod żadnym pozorem nie wolno rotacji. Koło to jest mniejsze od normalnego koła przekraczać maksymalnej dopusz- jezdnego i służy wyłącznie do awaryjnego czalnej prędkości - 80 km/h. Wyższa UWAGA (dot. samochodów wyposażo- użytku na niewielkim dystansie. Nie wolno prędkość może spowodować uszko- nych w 17'' koła jezdne): nigdy stosować go do wielokilometrowej dzenie koła. - koło zapasowe jest z tarczą stalową jazdy przez dłuższy czas. 16'' i nie może brać udziału w rotacji. Unikaj jazdy po krawężnikach oraz OSTRZEŻENIE nie korzystaj z myjni automatycz- nych. Średnica koła dojazdowego jest Długotrwała jazda na kole dojaz- mniejsza niż koła normalnego, co po- dowym może spowodować jego woduje, że prześwit pod samochodem uszkodzenie oraz być przyczyną jest mniejszy o około 25 mm. utraty kontroli nad pojazdem, a na- Na dojazdowe koło zapasowe nie wol- wet uszkodzenia samochodu. no montować łańcuchów śniegowych. 5-2 Postępowanie w przypadku awarii
 3. 3. USZKODZENIE OPONY Mniejsza jego średnica i wyjątkowa Jeżeli w pojeździe stwierdzisz uszkodzoną Nigdy nie zmieniaj koła w bezpo- konstrukcja uniemożliwiają prawidło- (przebitą) oponę postępuj następująco: średniej bliskości jadących pojazdów. wy i bezpieczny montaż łańcucha. Raczej wezwij pomoc drogową. Zatrzymanie samochodu Zapasowego koła dojazdowego Two- Podnieś pokrywę silnika aby dać znać jego samochodu nie wolno stosować 1. Ostrożnie zjedź samochodem na pobocze. inym uczestnikom ruchu, że Twój sa- w samochodzie innego typu i marki. 2. Włącz światła awaryjne. mochód jest unieruchomiony. Konstrukcyjnie jest ono przystosowa- ne do korzystania wyłącznie w Twoim 3. Ustaw samochód na równej powierzchni, Usuń z pojazdu wszystkie osoby. Do- samochodzie. zaciągnij hamulec ręczny. Dźwignię zmiany pilnuj aby odsunęły się na bezpieczną biegów ustaw w położeniu biegu wstecz- odległość od samochodu i jezdni. Podczas jazdy na dojazdowym kole zapasowym należy unikać gwałtow- nego „R” (w położeniu „P” przy skrzyni nych skrętów oraz nagłego hamowa- biegów H CVT lub automatycznej). nia i przyśpieszania. 4. Wyłącz silnik. Nie wolno (nawet na chwilę) monto- wać w samochodzie więcej niż jedno OSTRZEŻENIE koło dojazdowe. Zanim wysiądziesz z samochodu Bieżnik opony dojazdowego koła za- upewnij się, że hamulec ręczny jest pasowego zużywa się zdecydowanie zaciągnięty, a dźwignia zmiany bie- szybciej niż opony standardowego gów znajduje się w połeniu R (biegu koła jezdnego. Oponę koła dojazdo- wstecznego) (samochód z manualną wego należy wymienić natychmiast po skrzynią) lub P (parking) (samochód ze ukazaniu się indykatorów zużycia. skrzynią automatyczną lub H CVT). Ciśnienie powietrza w dojazdowym Nigdy nie dokonuj zmiany koła na kole zapasowym należy kontrolować pochyłej, śliskiej lub oblodzonej równie regularnie jak w kołach jezd- nawierzchni. nych. Ciśnienie opowinno wynosić: opona T125/90D16 412 kPa = 60 psi = 4,2 kg/cm2 Postępowanie w przypadku awarii 5-3
 4. 4. Uszkodzone koło ODKRĘCIĆ Kliny Unieruchomienie kół Wyjęcie koła zapasowego i narzędzi Koło po przekątnej do uszkodzonego należy Wyjmij narzędzia, podnośnik i koło zapasowe zablokować za pomocą klinów. Zapobiegnie z komory bagażnika. to przetoczeniu się samochodu, kiedy unie- W samochodzie oryginalnie wyposażonym siony będzie na podnośniku. w aluminiowe tarcze kół do odkręcenia śruby OSTRZEŻENIE mocującej niezbędny jest adapter znajdujący się w zestawie narzędzi. Upewnij się, że koła są skutecznie za- blokowane, uniemożliwiając poruszenie się samochodu. 5-4 Postępowanie w przypadku awarii
 5. 5. Szmatka WSKAZÓWKA Punkty podparcia i ustawienie podnośnika Pokrętło pod- Przed instalacją ustawić kołpak w odpowie- nośnika dnim położeniu: mały - obejmy na przeciwko śrub mocowania koła, duży - zawór powietrza w przeznaczonym na niego miejscu. NACISNĄĆ Pokrętło podnośnika NACISNĄĆ Korzystanie z podnośnika i zmiana koła Aby uniknąć ewentualnego zranienia nale- ży uważnie przeczytać ostrzeżenie umiesz- czone na tabliczce podnośnika oraz zasto- sować się do poniższych wskazówek: Zdejmowanie kołpaków kół 1. Ustawić podnośnik dokładnie pod prze- UWAGA znaczonym do tego miejscem podparcia. Ustawić prawidłowo położenie głowicy Kołpaki należy zdejmować przy wyko- podnośnika (jak pokazano na rysunku). rzystaniu pokrętła podnośnika. Zdejmo- wanie nieuzbrojoną ręką może spowo- Podnośnik powinien spoczywać na twar- dować zranienia rąk. dej i równej powierzchni. Postępowanie w przypadku awarii 5-5
 6. 6. OBRACAĆ ręką DO GÓRY 2. Kluczem poluzować nakrętki mocujące Używać jedynie oryginalnego podno- Nie wolno uruchamiać silnika, kiedy koło o jeden czy dwa obroty. Nie wolno śnika. Jest on dostosowany do tego samochód uniesiony jest na podno- odkręcać całkowicie nakrętek koła typu samochodu i służy wyłącznie śniku. dopóki styka się ono z nawierzchnią. do jego podnoszenia w przypadku Nikt nie może przebywać wewnątrz wymiany koła. 3. Obracając korbą podnośnika, ostrożnie samochodu uniesionego na podno- podnieść bok samochodu do momentu Podnośnik umieszczać jedynie pod śniku. uniesienia się opony nad nawierzchnię. punktami podparcia do tego prze- Przed uniesieniem samochodu należy Odkręcić śruby i zdjąć koło. znaczonymi. bezwzględnie odłączyć przyczepę. OSTRZEŻENIE Nie należy unosić samochodu wyżej niż jest to niezbędne. Nigdy nie wchodzić pod samochód oparty wyłącznie na podnośniku. Nigdy nie wolno podkładać czegoś Do pewnego podparcia samochodu na lub pod podnośnikiem. służą odpowiednie podpórki. 5-6 Postępowanie w przypadku awarii
 7. 7. 3. Kluczem dokręcić nakrętki do oporu, na- 1,6 km po okresie parkowania. przemiennie, w kolejności jak na rysunku. Nominalne wartości ciśnień w zimnych 4. Opuścić samochód ostrożnie aż koła oponach kół podane są na tabliczce dotkną nawierzchni. Dokręcić nakrętki umieszczonej na centralnym słupku w mocujące w kolejności jak na rysunku. otworze drzwi kierowcy. 5. Uszkodzone koło, podnośnik oraz narzę- OSTRZEŻENIE dzia umieścić ostrożnie w samochodzie Nakrętki kół z obręczami aluminiowy- OSTRZEŻENIE mi należy po przejechaniu pierwszych 1,000 km (po każdorazowym ich mon- Po każdorazowym korzystaniu z pod- towaniu) ponownie dokręcić zalecanym nośnika, narzędzi czy koła zapasowego momentem. należy bezwzględnie umocować je po- nownie w miejscach do tego przezna- Układ kontroli ciśnienia w oponach Mocowanie koła czonych. (opcja) Niewłaściwie zamocowane mogą stworzyć OSTRZEŻENIE znaczne niebezpieczeństwo w przypadku OSTRZEŻENIE gwałtownego hamowania czy wypadku. Dojazdowe koło zapasowe służy wyłącz- Jeżeli ekran ostrzegawczy włączy się nie do awaryjnego użytku na niewielkim UWAGA podczas jazdy należy unikać gwałtow- dystansie. Nie wolno nigdy stosować go nych ruchów kierownicą i gwałtowne- Tak szybko jak tylko to możliwe należy do wielokilometrowej jazdy przez dłuż- go hamowania. Należy natychmiast śruby mocowania koła dokręcić zaleca- szy czas. (jak to tylko możliwe) zwolnić, zjechać nym momentem: w bezpiecznym miejscu na pobocze 1. Oczyścić z błota i brudu powierzchnię 108 Nm (11 kGm) i zatrzymać samochód. Skontrolować piasty stykającej się z kołem. Skontrolować ciśnienie w oponie (zimnej) ciśnienie we wszystkich 4-ch kołach 2. Starannie nałożyć koło i palcami wkręcić jezdnych i wyregulować do wartości Za „Zimną oponę” rozumie się oponę w nakrętki. dla „Zimnej opony”. samochodzie, który nie poruszał się przez ostatnie 3 godz. lub przebył nie więcej niż Postępowanie w przypadku awarii 5-7
 8. 8. URUCHAMIANIE ZA POMOCĄ PRZEWODÓW ROZRUCHOWYCH Jeżeli po regulacji ciśnienia w kołach dzonego koła (opony) zlecać do ASO Pojazd uru- na wyświetlaczu pojawi się ostrze- NISSAN, gdzie obsługa posiada nie- chamiany żenie o usterce to jest to oznaką, że zbędne urządzenia i wiedzę. w oponie jest znaczny ubytek ciśnie- nia lub go brak w ogóle. Należy pil- Pojazd użyczający nie zmienić koło na koło zapasowe, prądu a uszkodzone koło zawieźć do napra- wy do ASO NISSAN lub kwalifikowa- nego warsztatu wulkanizacyjnego. Po zamontowaniu koła zapasowego system nie będzie działał poprawnie, Szmatka a na monitorze ukaże się informacja Kolejność podłączania przewodów o usterce układu. Należy pilnie skon- taktować się z Dealerem NISSAN w celu naprawy i ponownego mon- OSTRZEŻENIE tażu koła jezdnego oraz kalibracji i uaktywnienia systemu. Akumulatory wytwarzają gaz palny. Urządzenia iskrzące, otwarty ogień WSKAZÓWKI czy papierosy trzymać z dala od aku- Każdy z sensorów ciśnienia jest zinte- mulatora. growany z zaworem koła i dedykowa- Unikać kontaktu z elektrolitem. ny jest tylko do jednego, konkretnego W przypadku dostania się go do oka koła. Zmiana położenia koła (zamoco- - przemyć dużą ilością wody i natych- wanie w innym miejscu) powoduje dez- miast zgłosić się do lekarza. integrację systemu kontroli ciśnienia. UWAGA Z kołami wyposażonymi w sensory Jako akumulator pomocniczy wolno sto- należy obchodzić się bardzo ostroż- sować wyłącznie akumulator o napięciu nie. NISSAN zaleca naprawę uszko- 12V. 5-8 Postępowanie w przypadku awarii
 9. 9. URUCHAMIANIE SAMOCHODU PRZEZ POPYCHANIE. 1. Zdjąć korki cel akumulatora (jeżeli wystę- nadwozia czy silnika. UWAGA pują) i przykryć akumulator szmatką. NISSAN zaleca stosowanie przewo- Samochód wyposażony w automa- 2. Podłączyć przewody rozruchowe w ko- dów umożliwiających przepływ co tycz-ną skrzynię biegów lub w skrzy- lejności jak na rysunku. najmniej 100A. nię H CVT nie może być uruchamiany poprzez popychanie. Może dojść do UWAGA poważnego uszkodzenia skrzyni. Niewłaściwe podłączenie przewodów może uszkodzić układ ładowania. Samochody z silnikiem benzynowym wyposażonym w katalizator nie po- 3. Uruchomić silnik drugiego pojazdu i utrzy- winny być uruchamiane poprzez mać w nim przez parę minut ok. 2,000 popychanie, bowiem spowodować obr/min. Uruchomić silnik własnego sa- to może zniszczenie katalizatora. mochodu. Nigdy nie wolno próbować urucha- 4. Po uruchomieniu silnika należy najpierw miania samochodu poprzez cią- ostrożnie odłączyć przewód ujemny, a na- gnięcie go za innym. W momencie stępnie dodatni. uruchomienia silnika może dojść do uderzenia w holujący samochód. 5. Zamontować z powrotem korki cel aku- mulatora (jeżeli występują) UWAGA Nie trzymaj rozrusznika włączonego jednorazowo dłużej niż przez 10 sek. Jeżeli nie udało Ci się uruchomić sil- nika za pierwszym razem, odczekaj 10 sek. i ponów próbę. Należy uważać, aby przewód dodat- ni nie zetknął się ani z przewodem ujemnym, ani z żadnym elementem Postępowanie w przypadku awarii 5-9
 10. 10. PRZEGRZANIE SILNIKA HOLOWANIE PRZEZ POMOC DROGOWĄ wego, niedziałającego wentylatora Podczas holowania należy stosować się do OSTRZEŻENIE należy natychmiast wyłączyć silnik lokalnych przepisów regulujących jego zasady. Nigdy nie wolno zdejmować korka chłod- Użycie niewłaściwego sprzętu może uszko- 4. Po ostygnięciu silnika sprawdzić poziom nicy gdy silnik jest gorący. Można ulec dzić Twój pojazd. NISSAN zaleca holowanie chłodziwa w zbiorniczku wyrównawczym groźnemu poparzeniu. wyłącznie przez specjalistyczne samochody (przy pracującym silniku). W przypadku pomocy drogowej, odpowiednio wyposażone. 1. Zjechać na pobocze, zaciągnąć hamulec konieczności należy uzupełnić płyn do Zaleca się, aby operator Pomocy Drogowej ręczny, dźwignię skrzyni biegów ustawić w poziomu „MAX”. Samochód odstawić do przed przystąpieniem do holowania zapoznał pozycji N (neutral), a w modelu z A/T lub naprawy do Dealera NISSAN. się z poniższymi wskazówkami. H CVT - w pozycji P. Nie wyłączać silnika. Zalecenia przy holowaniu: 2. Wyłączyć klimatyzację. Otworzyć wszy- Przed rozpoczęciem holowania należy stkie okna, dźwignię regulacji temperatury sprawdzić prawidłowość działania skrzy- ogrzewania ustawić w położeniu „MAX”, ni biegów i układów jezdnego, kierowania a dmuchawę na najwyższej prędkości. i napędowego. W przypadku stwierdzenia 3. Wzrokowo sprawdzić czy paski klinowe usterki niezbędne będzie użycie wózka. nie są uszkodzone, zerwane lub zbyt Holowanie samochodu z manualną luźne. Sprawdzić czy pracuje wentylator skrzynią biegów z uniesionymi ko- chłodnicy, czy nie ma wycieków płynu łami tylnymi. chłodzącego. Kluczyk w stacyjce ustawić w położeniu „OFF” i zablokować kierownicę w pozycji OSTRZEŻENIE do jazdy na wprost przy pomocy linki, Uważać, aby ręce, włosy i części ubra- taśmy itp. Nigdy nie ustawiać kluczyka nia nie znalazły się w pobliżu wen- w położeniu „LOCK” bowiem może dojść tylatora, pasków klinowych i innych do uszkodzenia mechanizmu blokady obracających się elementów silnika. kierownicy. Dźwignię zmiany biegów ustawić w poło- W przypadku wycieku chłodziwa, żeniu N (neutral). braku lub zbyt luźnego paska klino- 5-10 Postępowanie w przypadku awarii
 11. 11. Koła przednie uniesione Model z automatyczną skrzynią Zwolnić całkowicie hamulec ręczny. biegów lub H CVT W każdym przypadku zabezpieczyć samo- chód za pomocą dodatkowych łańcuchów lub pasów na cały okres holowania. NISSAN zaleca, aby holowanie odbywało Holowanie modelu z automatyczną skrzy- się z przednimi kołami uniesionymi (jak na nią biegów lub H CVT z uniesionymi ko- ilustracjach). łami tylnymi (koła przednie na jezdni) UWAGA NIGDY nie wolno holować samochodu z automatyczną skrzynią biegów lub H CVT z kołami osi przedniej na jezdni i uniesionymi kołami tylnymi. Może to spowodować poważne uszkodzenie skrzyni biegów. Jeżeli holowanie musi odby- wać się w ten sposób, to pod koła osi przed- niej należy podstawić dodatkowy wózek. Postępowanie w przypadku awarii 5-11
 12. 12. Holowanie modelu z automatyczną skrzynią biegów lub H CVT z wszyst- kimi kołami toczącymi sie po jezdni Stosuj się do następujących zaleceń: Prędość: poniżej 50 km/h Odległość: do max. 65 km UWAGA Zaczep holowniczy Nigdy nie holuj samochodu z auto- matyczną skrzynią biegów lub H CVT WKRĘCIĆ hak holowniczy tyłem do przodu z wszystkimi kołami toczącymi się po jezdni. Spowoduje to poważne uszkodzenia skrzyni biegów HAK HOLOWNICZY czy śniegu. NIGDY nie holuj samochodu na nieobjęte gwarancją. większą odległość przy korzystaniu tylko Hak holowniczy wkręcać można wyłącznie w z haka czy zaczepów holowniczych. nagwintowany otwór do tego przeznaczony (patrz rysunek). Hak holowniczy znajduje się Przy uwalnianiu samochodu, hak holowniczy w bagażniku samochodu, wraz z narzędzia- oraz zaczepu poddawane są ogromnym obcią- mi (w torbie narzędziowej). żeniom. Dlatego też hol powinien być zawsze ustawiony równolegle do osi samochodu, a Uwalnianie pojazdu z piachu, błota, zasp koła ustawione do jazdy na wprost. Korzystać jedynie z haka lub zaczepów OSTRZEŻENIE holowniczych. Zaczepianie lin do innych elementów pojazdu spowoduje trudne do W pobliżu naprężonej liny holowniczej usunięcia uszkodzenia. nie mogą przebywać żadne osoby. Linę należy napinać powoli, aby unik- Z haka i zaczepów holowniczych korzystaj je- nąć jej zerwania. dynie przy uwalnianiu pojazdu z piachu, błota 5-12 Postępowanie w przypadku awarii

×