Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บุคคลสำคัญ

135 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

บุคคลสำคัญ

  1. 1. บุ ค ค ล สำคั ญ
  2. 2. Albert  Einstein <ul><li>   </li></ul><ul><li>ชื่อ : อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ </li></ul><ul><li>เชื้อชาติ :   ชาวเยอรมัน </li></ul><ul><li> มีชีวิตในช่วง : พ . ศ . 2422 – 2498 </li></ul><ul><li> ผลงานที่สำคัญ :   ตั้งทฤษฎีสัมพันธภาพ </li></ul><ul><li>ซึ่งนำไปใช้ในการสร้างระเบิดปรมาณู </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  3. 3. Adolf  Hitler <ul><li>ชื่อ : อดอล์ฟ  ฮิตเลอร์    </li></ul><ul><li>                                         เชื้อชาติ   : เยอรมัน </li></ul><ul><li>                                        ช่วงชีวิต :   พ . ศ . 2432 - 2488 </li></ul><ul><li>                                       ผลงานที่สำคัญ : นายกรัฐมนตรีเยอรมัน </li></ul><ul><li>ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคสังคมแห่งชาติ </li></ul><ul><li>หรือนาซี เพราะต้องการขยายอาณาจักร </li></ul><ul><li>ของตนให้แผ่ไพศาลจึงรุกรานประเทศ </li></ul><ul><li>ในยุโรปและฆ่าชาวยิวนับล้านคน </li></ul>
  4. 4. Abraham  Lincoln <ul><li>ชื่อ : อัลบราฮัม    ลินคอล์น </li></ul><ul><li>                                             เชื้อชาติ   :   อเมริกัน </li></ul><ul><li>                                             ช่วงชีวิต   : พ . ศ . 2352 - 2408 </li></ul><ul><li>                        ผลงานที่สำคัญ : ประธานาธิบดีคนที่ 16 </li></ul><ul><li>แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประกาศเลิก </li></ul><ul><li>ทาสจนเป็นสาเหตุหนึ่งของสงคราม </li></ul><ul><li>การเมืองในสหรัฐอเมริกา </li></ul>

×