Ppt Charuaypon 124

0 views

Published on

Published in: Technology, Education
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ppt Charuaypon 124

 1. 1. ผู้บริหาร สถาน ศึกษา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดย ดร . จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มิถุนายน 2550 ที่ จังหวัดภูเก็ต
 2. 2. ผู้บริหารการศึกษา ที่ต้องการเป็น ผู้นำ การเปลี่ยนแปลง <ul><li>1. ต้องเข้าใจพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>2. ต้องเป็นนักจัดการชั้นเยี่ยมที่นำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ </li></ul><ul><li>3. ต้องทำงานสนองนโยบายระดับสูงให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ได้ </li></ul><ul><li>4. ต้องเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากการแสวงหาต้นแบบเก่งๆ </li></ul>
 3. 3. การเปลี่ยนแปลงมี 4 ขั้นตอน เหมือนบ้าน มี 4 ห้อง ผู้นำจึงต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงไปถึงห้องที่ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข Prof. Neal Thornberry ผู้นำในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 1. ไม่เห็นด้วยไม่ตอบโต้ 4. ทุกคนเข้าใจยอม เปลี่ยนแปลง 2. ไม่เห็นด้วยและต่อต้าน 3. อยากเปลี่ยนแต่ยัง ไม่รู้จะทำอะไร
 4. 4. 22 กลุ่มตั้งใจทำตามและทำตามได้สำเร็จ กลุ่มตั้งใจทำตามแต่ทำไม่สำเร็จ กลุ่มตั้งใจไม่ทำตามและทำสำเร็จได้บ้าง กลุ่มตั้งใจไม่ทำตามแต่ทำไม่สำเร็จ ผู้ปฏิบัติงาน จะมี 4 ประเภท
 5. 5. 23 เข้าใจนโยบาย เห็นด้วยกับนโยบายอย่างเปิดเผย กลุ่มที่ 1 ตั้งใจทำตาม และทำได้ สำเร็จ ( แชมเปี้ยน ) มีการปรับตัว มีทรัพยากรในการทำงาน
 6. 6. 24 ที่ไม่สมควรได้รับ ทำแล้วผลประโยชน์ไปตกกับกลุ่ม กลุ่มที่ 2 ตั้งใจทำตาม แต่ทำตามไม่สำเร็จ ( ขอพี่เลี้ยง ) ไม่เข้าใจนโยบาย ทำแล้วมีผู้รับผลประโยชน์น้อย วิธีแก้ไข ไม่คุ้มค่า ทำเป้าหมายให้ชัดเจน มีคู่มือการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา มีการติดตามผลงาน การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สิทธิจากนโยบาย
 7. 7. 25 - ทำเพื่อผลประโยชน์ของตน กลุ่มที่ 3 ตั้งใจไม่ ทำตามและ ทำสำเร็จน้อย ( เบี้ยว ) ตั้งใจไม่ทำตาม พลิกแพลงกฎระเบียบ - ตั้งใจเปลี่ยนวิธีทำงาน - ทำอย่างอื่นแทน เตะถ่วง ผักชีโรยหน้า แสดงตนเป็นปฏิปักษ์อย่างเปิดเผย ผลักดันภาระไปให้ผู้อื่น / ขอย้าย ไปทำหน้าที่อื่น
 8. 8. 26 กลุ่มที่ 3 ตั้งใจไม่ ทำตามและสำเร็จน้อย ( เบี้ยว ) วิธีแก้ไข มาตรการลงโทษ ให้ข้อมูลทุกฝ่าย สรรหาคนดี ซื่อสัตย์มาทำ ให้กลุ่มหลากหลายเข้ามาร่วม จัดทำคู่มือ อบรมชี้แจง จัดทำประโยชน์ การอ้างอิงจากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ สร้างการ มีส่วนร่วม
 9. 9. 27 มีระบบตรวจสอบการทำงาน การแก้ไข กลุ่มที่ 4 ตั้งใจไม่ทำตาม แถมทำไม่สำเร็จ ( บูด ) ไม่ในใจนิ่งเฉย ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ทำแบบขอไปที
 10. 10. ปรัชญา HRM ใหม่ : ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 1. ตัวผู้บริหารเป็นผู้นำที่ 2. ต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการ - มีภาวะผู้นำ - ต้องลดขนาดหน่วยงาน - เข้าใจธุรกิจ - ปรับโครงสร้างหน่วยงาน - เข้าใจโลกาภิวัตน์ - ให้ความสำคัญงานบริหารบุคคล - เข้าใจการเปลี่ยนแปลง - ต้องใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย - เข้าใจทรัพยากรมูลค่าเพิ่ม - ต้องใช้เทคนิค HRM แบบใหม่ 8
 11. 11. การพัฒนานักบริหารระดับสูงของออสเตรเลีย คือการสร้างพฤติกรรม 5 กลุ่ม 1. คิดอย่างใช้ยุทธศาสตร์ 2. มีวิธีทำงานโดยมุ่งผลสำเร็จ 3. การพัฒนาทีมร่วมสร้างผลสำเร็จ 4. ติดต่อสื่อสารได้เร็วทั่วถึง 5. มีตัวอย่างต้นแบบให้ศึกษา 9
 12. 12. หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของสคบศ . ปี 2550 แบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย <ul><li>( 1) หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษา ( ผอ . สพท ). และ ผู้บริหารสถานศึกษา ( รวมโรงเรียนรัฐ เอกชน และกทม ) 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ </li></ul><ul><li>1. หน่วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>2. หน่วยการจัดการที่โรงเรียนเป็นฐาน และ </li></ul><ul><li>3. หน่วยปฎิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ </li></ul>
 13. 13. หลักสูตรของสคบศ . ปี 2550 สำหรับครูและศึกษานิเทศก์ <ul><li>( 2) หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับ ครูและศึกษานิเทศก์ 7 หน่วยการเรียนรู้ คือ </li></ul><ul><li>1. หน่วยครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>2. หน่วยคุณธรรมนำความรู้ </li></ul><ul><li>3. หน่วย การพัฒนาสมรรถนะครู </li></ul><ul><li>4. หน่วยการประกันคุณภาพ </li></ul><ul><li>5. หน่วยการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา </li></ul><ul><li>6. หน่วยการปฏิรูปการเรียนรู้ และ </li></ul><ul><li>7. หน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน </li></ul>
 14. 14. ตัวอย่าง หลักสูตร พัฒนาผู้บริหารสายวิชาการ <ul><li>สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา </li></ul><ul><li>ร่วมกับสำนักฝึกอบรมสถาบันบัณฑิต พัฒ นบริหารศาสตร์ </li></ul><ul><li>วิธีการฝึกอบรม บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ และการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ </li></ul><ul><li>ประเมินผลการฝึกอบรมใน 2 ส่วน คือ ประเมินการเรียนรู้ และประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้แบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรม </li></ul><ul><li>ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 1 วัน </li></ul><ul><li>อัตราค่าลงทะเบียน รายละ 45,000 บาท </li></ul>
 15. 15. Module 1 การพัฒนาภาวะผู้นำ วันที่ 1 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน วันที่ 2 การพัฒนาวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 3 การคิดวิเคราะห์และวางแผน เชิงกลยุทธ์ วันที่ 4 จริยธรรมกับหัวหน้างาน วันที่ 5 การเจรจาต่อรอง
 16. 16. Module 2 การบริหารจัดการทรัพยากรในสถาบันอุดมศึกษา <ul><li>วันที่ 6 ศึกษาดูงาน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย </li></ul><ul><li>วันที่ 7 การบริหารจัดการการเงิน / การคลัง / ง บประมาณ </li></ul><ul><li>วันที่ 8 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร </li></ul><ul><li>วันที่ 9 เทคนิคการวางแผนและนโยบายด้านอุดมศึกษา </li></ul><ul><li>วันที่ 10 การบริหารเชิงคุณภาพทั้งองค์กร (TQM) การบริหารความรู้ของทีมงาน </li></ul>
 17. 17. Module 3 การบริหารจัดการบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา <ul><li>วันที่ 11 การวางแผน / การพัฒนา / การประเมินบุคลากร / การสร้างแรงจูงใจ </li></ul><ul><li>วันที่ 1 2 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร / การให้คำแนะนำและการเป็นพี่เลี้ยง </li></ul><ul><li>วันที่ 1 3 การติดตามและการประเมินผลการ / ปฏิบัติงาน เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ </li></ul><ul><li>วันที่ 14 การบริหารความเสี่ยง / การบริหารการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>วันที่ 1 5 การสร้างและบริหารทีมงาน </li></ul><ul><li>วันที่ 1 6 Summary and Presentation </li></ul>
 18. 18. Module 5 ศึกษา ดูงานต่างประเทศเพื่อพัฒนางานบริหารอุดมศึกษา <ul><li>วันที่ 17 –21 </li></ul><ul><li>ศึกษา ดูงานต่างประเทศเพื่อพัฒนางานบริหารอุดมศึกษาประเทศเกาหลี </li></ul>
 19. 19. ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 1. การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง 2. ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของทีมงานผู้รับผิดชอบ 3. ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี 4. ขนาดและความซับซ้อนขององค์การ 5. ความรู้ใหม่ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 6. ความเข้าใจทฤษฏีการเรียนรู้ 7. ผลการปฏิบัติงานของภารกิจหลักอื่นๆ ที่ต้องใช้หลักการ บริหาร ทรัพยากรมนุษย์ 25
 20. 20. 12 1. การบริหารคือการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกตลาด ลูกค้าคือใคร / ใครคือคู่แข่ง / เราจะร่วมมือกับใคร / เราเก่งอะไร / เราจะขายอะไร 2. ต้องสร้างภาพลักษณ์และกำหนดจุดยืนในตลาด เช่น มีลักษณะเฉพาะ และเทียบกับมาตรฐานสากล Prof. Dipak C. Jain ( คณบดีวิทยาลัย การจัดการ Kellogg )
 21. 21. 13 3. บุคลิกนักบริหาร คิดใหญ่ฝันใหญ่ + ขับเคลื่อนความฝัน + สร้างทีมร่วมผลักดัน ใช้สัญชาติญาณ ใช้ข้อมูล ใช้องค์ความรู้ มีเป้าหมาย มีกลยุทธ มีมิติวัด ทำเป็นแบบอย่าง จูงใจ มอบอำนาจ Prof. Dipak C. Jain ( คณบดีวิทยาลัย การจัดการ Kellogg )
 22. 22. 14 4. การนำการเปลี่ยนแปลงของนักบริหาร - คิดเชิงธุรกิจ ( โอกาส + กำไร ) - ทัศนคติเชิงบวก - สามารถนำทีม - ทำงานเชิงรุก - สร้างวัฒนธรรมองค์กร Prof. Dipak C. Jain ( คณบดีวิทยาลัย การจัดการ Kellogg )
 23. 23. เป้าหมายและวิธีปฏิรูปการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ 6 ประเทศเพื่อนบ้านไทย ( ข้อมูลสกศ . ปี 2549) <ul><li>1. เน้นเพื่อก้าวสู่ สังคมฐานความรู้ </li></ul><ul><li>2. เน้นปรับ ระบบการศึกษาให้หลากหลาย ทางเลือก เพิ่ม คณิต ศาสตร์ ภาษา อังกฤษ การ อ่าน การ แก้ปัญห าและการใช้ ICT </li></ul><ul><li>3. พัฒนาคนสร้าง วิสัยทัศน์สู่อนาคต มีอาวุธทางปัญญา </li></ul><ul><li>4. เน้น ความรู้และคุณธรรม สร้างตั้งแต่เยาว์วัย </li></ul><ul><li>ญี่ปุ่นเน้นความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย จิตสำนึกส่วนรวม รักชาติ คุณค่าเพื่อนมนุษย์ และ ส่วนร่วมสังคมนานาชาติ </li></ul><ul><li>เกาหลี เน้นเป็นเลิศทางการศึกษา ประเพณี วิทยาศาสตร์และพลโลก </li></ul><ul><li>สิงคโปร์ เน้น การเป็น นักคิด และสมานฉันท์ </li></ul>
 24. 24. ข้อเสนอแนวปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย <ul><li>1. สร้างความเข้มแข็งของ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย </li></ul><ul><li>สำหรับคนทุกกลุ่มอายุ </li></ul><ul><li>2. สร้างวิสัยทัศน์การศึกษาไทย และแต่ละคน สร้างความพร้อมรองรับอนาคต </li></ul><ul><li>3. เน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ เพิ่มความเข้มแข็งด้าน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน การแก้ปัญหา ใช้ไอซีที </li></ul><ul><li>4. เน้น คุณธรรมนำความรู้ สร้างนักคิด และนักธรรม </li></ul><ul><li>5. ปฏิรูประบบจัดการโรงเรียนที่เน้นพัฒนานักคิด สนับสนุนโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของไทยได้แก่โรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอพียง </li></ul>
 25. 25. มาเริ่มเปลี่ยนแปลง ณ บัดนี้ 1. วิเคราะห์และยอมพัฒนาตนเอง <ul><li>เริ่มจากการตรวจสอบตัวท่านเองก่อน </li></ul><ul><li>อย่าน้อยใจในวาสนา / อย่าเพิ่งอิจฉาเพื่อนที่ได้ดี / อย่ารีบด่วนตำหนิผู้บังคับบัญชา / หากวิเคราะห์โดยสำรวจตนเองท่านอาจได้คำตอบว่าเราต้องปรับปรุงตนเองอย่างไร </li></ul><ul><li>คำพูด “ขุดดินทั้งวันได้พันห้า เดินไปเดินมาได้ห้าพัน” </li></ul><ul><li>“ หลับ ๆ ตื่น ๆ ได้หมื่นห้า พูดไปพูดมาได้ห้าหมื่น” คำพูดเหล่านี้ถูกต้องแล้ว </li></ul><ul><li>ความจริงข้อนี้ก็เหมือนคำพูดที่ว่า “คนจนเล่นหวย </li></ul><ul><li>คน รวยเล่นหุ้น ” </li></ul>27
 26. 26. 2. นักบริหารทำอะไร ภารกิจของนักบริหาร หากคิด จะ ก้าวให้เป็นนักบริหารระดับสูงขึ้น <ul><li>คิด คิดอย่างมียุทธศาสตร์ให้กว้าง - ไกล - ลึก / คิดตัดสินใจ / คิดแก้ปัญหา / คิดริเริ่มสร้างสรรค์ / ประสานความคิด </li></ul><ul><li>2. นำ นำให้คนยอมรับ / นำให้คนมีความสุข / นำให้คนสร้างผลงานสูงสุด / นำให้คนอื่นพัฒนาเติบโตมาแทนตนเองได้ / นำสู่เป้าหมายขององค์กร </li></ul><ul><li>3. คุม คุมเงิน / คุมแผน / คุมคนคุมทรัพยากร / คุมสถานการณ์ </li></ul><ul><li>4. แสดง แสดงความสามารถในงาน / แสดงวัฒนธรรมขององค์การ / แสดงความมั่นคงในยามวิกฤติ / แสดงการเป็นตัวแทนต่อโลกภายนอก </li></ul>28
 27. 27. 3. การจัดการผู้บริหาร กรณีระดับสูง กว่าหรือเท่ากัน <ul><li>- เรียนรู้ประสบการณ์ / คุณวุฒิ / ประวัติความเป็นมา / ให้มีข้อมูลรอบด้านอย่างละเอียดเพื่อเข้าใจวิธีคิด / วิธีพูด / วิธีทำงานของเขา </li></ul><ul><li>- ให้ความ เคารพให้เกียรติ / ไม่นินทาทั้งต่อหน้าหรือลับหลัง </li></ul><ul><li>/ ต้องยกย่องลับหลัง </li></ul><ul><li>- สร้างเครือข่าย กับญาติ / เพื่อน / เลขานุการหน้าห้องเพื่อทำการข่าว </li></ul><ul><li>- แสดงความ จงรักภักดี / ไม่เลื่อยขา / ไม่ Offside เพื่อมิให้นายระแวง </li></ul><ul><li>- รู้จัก รายงานผลงาน ความสำเร็จและยกความสำเร็จให้นาย </li></ul><ul><li>- ขอคำปรึกษา เมื่อเกิดปัญหา </li></ul><ul><li>- ต้องแก้ไขปัญหาสำคัญ อาสาช่วยงาน ทำงานยาก / งานใหญ่ / งานใหม่ </li></ul>29
 28. 28. การจัดการกับผู้บริหารระดับกลาง ( รอง ผอ . / หัวหน้ากลุ่ม ) <ul><li>- สอนงานให้โดยให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล เป็นไปได้ </li></ul><ul><li>- ฝึกให้เก่งขึ้นมาแทน ได้ ต้องสร้างตัวตายตัวแทน เพื่อท่านจะได้ก้าวสูงขึ้น </li></ul><ul><li>- ปกป้องช่วยเหลือ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อขัดแย้ง </li></ul><ul><li>- รู้จัก สร้างเครือข่าย เรียกมาทำงานหลายคน ระวังความสนิทสนมส่วนตนความลำเอียง </li></ul><ul><li>- ไม่ตำหนิต่อหน้าที่ผู้อื่น โดยเฉพาะห้องประชุม เรียกมาคุยเพื่อให้คำแนะนำอย่างนุ่มนวล </li></ul>30
 29. 29. การจัดการกับผู้ปฏิบัติงาน <ul><li>- เรียกชื่อจำหน้า ให้ได้ทุกคน / เกือบทุกคน </li></ul><ul><li>สนใจประวัติพื้นเพ และประสบการณ์ความรู้ความสามารถ </li></ul><ul><li>ให้ความ ยุติธรรม ให้โอกาสแก่ทุกคน </li></ul><ul><li>- มอง ค้นหาผู้มีแวว ดี ให้ฝึกรับผิดชอบงานสำคัญ </li></ul><ul><li>- พูดจาให้เกียรติ สุภาพ แสดงถึงความห่วงใย เอื้ออาทร </li></ul><ul><li>- ชี้แนะ ให้คำปรึกษา ถึงวิธีปฏิบัติงานฯ และให้กำลังใจ </li></ul>31
 30. 30. 4. ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาตนเองเพื่อ เตรียมเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารระดับสูง <ul><li>ก . การจัดวางตำแหน่งของตนเอง </li></ul><ul><li>1. หากอยู่ในตำแหน่งรองผู้บริหารระดับสูง / มิใช่สูงสุด การตัดสินใจควรเป็นหน้าที่ผู้บริหารสูงสุด ต้องหารือ ขอคำปรึกษา </li></ul><ul><li>2. ต้องเคารพรองอธิบดี / รองเลขาธิการคนที่มีอยู่เดิม ให้เกียรติผู้อาวุโส ฝากเนื้อฝากตัว </li></ul><ul><li>3. อย่าเกี่ยงงาน ให้ดูแลรับผิดชอบด้านใด ให้รับมาทำ ทำให้เต็มที่ คิดว่าได้เรียนรู้งานใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์ สร้างความประทับใจที่ดี </li></ul>32
 31. 31. ข . ทักษะที่ต้องพัฒนาตนเองให้เก่งและดีที่สุด 4 ทักษะ <ul><li>ทักษะที่ 1 สร้างบุคลิกของผู้บริหารชั้นเยี่ยม </li></ul><ul><li>- แต่งกายมีรสนิยม ดีเหมาะสมฐานะ </li></ul><ul><li>- ดูแล สุขภาพ ให้มีรูปลักษณ์ทรวดทรงที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>- ควบคุมอารมณ์ ให้เป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผล </li></ul><ul><li>- มีทักษะและ มารยาท ที่ห้องประชุม + โต๊ะอาหาร </li></ul><ul><li>- ติดตาม ข่าวสาร อ่านหนังสือประเทืองปัญญา </li></ul><ul><li>- ไปเข้าร่วม สัมมนา + เป็น วิทยากร </li></ul><ul><li>- รู้จัก ทักษะการแสดงออก ต่อหน้าผู้อื่น เหมาะสมกับบทผู้ช่วยพระเอก อย่าเล่นบทนางอิจฉา ผู้ร้าย </li></ul>33
 32. 32. ข . ทักษะที่ต้องพัฒนาตนเองให้เก่งและดีที่สุด 4 ทักษะ <ul><li>ทักษะที่ 2 การสื่อสารของผู้บริหารชั้นเยี่ยม </li></ul><ul><li>เรียกประชุมชี้แจงให้เกิดกำลังใจ ปลุกเร้า </li></ul><ul><li>มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังขายความคิด </li></ul><ul><li>จัดระเบียบเวลาให้เหมาะสมวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนพบ </li></ul><ul><li>เตรียมคำพูดที่เหมาะกลุ่มเป้าหมาย / พยายามพูดให้ผู้ฟังตอบว่า ใช่เสมอ หรือถ้าขัดแย้งต้องบอกว่า “ ครับ / คะ… . แต่ว่า ” </li></ul><ul><li>สื่อความหมายด้วยภาษากาย เพิ่มจากการพูด </li></ul><ul><li>เยือกเย็น สุขุม เคลื่อนไหวอย่างราบรื่น </li></ul><ul><li>อยู่ในระยะห่างที่เหมาะสม คือเกินมือเอื้อม / ไม่คุกคาม เป็นผู้ฟังที่ดี แสดงความสนใจ </li></ul><ul><li>รู้จักจังหวะรุก - ถอยวางตัวเป็นมืออาชีพ </li></ul>34
 33. 33. ข . สี่ทักษะที่ต้องพัฒนาตนเองให้เก่งและดีที่สุด <ul><li>ทักษะที่ 3 การพูดของผู้มีอำนาจเมื่อมีเรื่องสำคัญต้องสั่ง - ประโยคบอกเล่า ที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ใช้คำน้อย ไม่มีคำขยายมาก เป็นภาษาที่ทรงอำนาจ </li></ul><ul><li>- พูดให้ช้า ลง เสียงระดับต่ำ หนักแน่น เยือกเย็น เข้มงวดและชัดเจน </li></ul><ul><li>- ยืนแบบทหารมั่นคง ไหล่ผึ่ง นัยน์ตามองตรงนิ่ง หน้าเรียบศีรษะนิ่งใส่หน้ากากหิน ควบคุม อากัปกริยาราบเรียบ </li></ul><ul><li>- การปรากฏตัว ให้สำคัญ นั่งในที่เด่น </li></ul>35
 34. 34. ข . ทักษะที่ต้องพัฒนาตนเองให้เก่งและดีที่สุด 4 ทักษะ <ul><li>ทักษะที่ 4 การสร้างภาวะผู้นำขององค์กร </li></ul><ul><li>ค้นหาผู้บริหารระดับสูงสุด ผู้อาวุโสเพื่อขอคำแนะนำ </li></ul><ul><li>สร้างเครือข่ายทีมงาน เพื่อนในสำนักงาน ผู้บริหารต่างหน่วยงาน </li></ul><ul><li>เพื่อใช้ประโยชน์ในการประสานงาน </li></ul><ul><li>รับฟังข้อมูลทำการข่าวความเคลื่อนไหว เพื่อรับทราบความเป็นไปของคนในองค์กร มีสารทุกข์สุกดิบ คับข้องใจเรื่องใด </li></ul><ul><li>ค้นหาดาวรุ่งพุ่งแรง ที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด ทำงานให้เขาประทับใจต้องทำงานให้ผู้บริหารระดับสูงหลายคนไปพร้อมกัน </li></ul><ul><li>เสนอตนเองต่อที่ชุมชน ในที่ประชุม ในงานสังสรรค์ </li></ul><ul><li>ไม่เล่นหรือแข่งขันในสิ่งที่ไม่ถนัด หลีกความพ่ายแพ้ </li></ul>36
 35. 35. ค . ทักษะในการสร้างภาวะผู้นำขององค์กรภาครัฐ <ul><li>ต้องฝึกฝนเพื่อความสำเร็จอยู่เสมอ / เริ่มจากค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง / วางแผนแก้ไข / มีวินัยต่อตนเอง / ลงมือทำงานด้วยความเหนื่อยยาก / ศึกษาผลงานที่คนอื่นทำได้สำเร็จ / ความสำเร็จมิได้หมายความว่าท่านจะล้มเหลวไม่ได้ แต่หมายความว่าท่านจะต้องยอมรับความล้มเหลวไม่ได้ต่างหาก แต่เมื่อล้มไปแล้วต้องลุกสู้ขึ้นใหม่ ถอยหนึ่งก้าวเพื่อสู้ต่อไป ปรับกลยุทธ์ใหม่ </li></ul><ul><li>ท่านจะต้องสร้างภาพของความสำเร็จและก้าวไปสู่ความสำเร็จ / ทำงานหนัก / ใช้สติปัญญา / ความสำเร็จอยู่ที่โอกาส ต้องสร้างโอกาสมิใช่รอโอกาส / รับผิดชอบต่อการกระทำและความผิดพลาดของตนเองเสมอ / ปรับตัวได้เร็ว ทันเหตุการณ์ / ต้องเติมพลังกายพลังใจมีชีวิตกระปรี้กระเปร่า </li></ul>37
 36. 36. อารมณ์ที่ทำลายนักบริหาร <ul><li>นักบริหารหญิง </li></ul><ul><li>ร้องไห้ต่อวงประชุม </li></ul><ul><li>นินทาต่อหน้าวงประชุม </li></ul><ul><li>ปากตลาด </li></ul><ul><li>นักบริหารชาย </li></ul><ul><li>ลงไม้ลงมือ </li></ul><ul><li>เดินหนีจากห้องประชุม </li></ul><ul><li>ประกาศล้างแค้น </li></ul>55
 37. 37. สูตร ทำงานทีม (Twelve Cs for Team Building ) <ul><li>Clear Expectations บอกความคาดหวังให้ชัดเจน </li></ul><ul><li>Context กำหนดขอบข่ายงาน </li></ul><ul><li>Commitment : รับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย </li></ul><ul><li>Competence : ศักยภาพขีดความสามารถในทักษะงาน </li></ul><ul><li>Charter : กฎกติกามารยาท </li></ul><ul><li>Control : การควบคุมสั่งการ </li></ul><ul><li>Collaboration : การให้ความร่วมมือ </li></ul><ul><li>Communication การติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจ </li></ul><ul><li>Creative Innovation ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีให้งานง่ายและเร็วขึ้น </li></ul><ul><li>Consequences : การทำอย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>Coordination การประสานกัน </li></ul><ul><li>Cultural Change ยอมเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน </li></ul>59
 38. 38. สูตร สร้างภาวะผู้นำ : 25 lessons from Jack Welch <ul><li>นำมากกว่าจัดการ : 1. แนะนำมากขึ้น 2. จัดการลดลง 3. วิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>ยาวไกล 4 . ทำให้เป็นเรื่องง่าย 5. ลดพิธีที่เป็นทางการ 6. ให้กำลังใจผู้อื่น </li></ul><ul><li>7. ยอมรับความจริง 8. มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส 9. เก็บเกี่ยวข้อเสนอดีๆจากทุกคน 10. ติดตามผล </li></ul><ul><li>สร้างองค์กรที่ทุกคนชนะ : 11. ลดศักดินา 12. ขจัดสิ่งที่ขวางหน้า 13. คุณค่าต้องมาก่อน 14. เป็นผู้นำที่พร้อมพัฒนาตนเอง 15. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ครองใจผู้คน : 16. ให้ทุกคนมีส่วนร่วม 17. ให้โอกาสทุกคนในทีมได้ทำ </li></ul><ul><li>18. ยืดหยุ่น , 19. มีความมั่นใจตนเอง 20. มีอารมณ์ขัน </li></ul><ul><li>สร้างหน่วยงานให้เป็นผู้นำในวงการ : 21. องค์กรเป็นผู้นำหมาย </li></ul><ul><li>เลข 1 หรือ 2 ของวงการ 22. อยู่ด้วยคุณภาพ 23. เน้นสร้างนวัตกรรมใหม่ 24. ปรับตัวไปกับความรวดเร็ว 25. ทำตัวเรียบง่ายเหมือนอยู่องค์กรเล็กที่อ่อนน้อมรู้จักตน </li></ul>63
 39. 39. เข้าใจ แนว ทางการ บริหารการศึกษาไทยยุค 2550 รมว . ศ ธ . ศ . ดร . วิจิตร ศรีสอ้าน <ul><li>1 . ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดย แก้ปัญหาอุปสรรค </li></ul><ul><li>ที่ค้างอยู่ เพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ 2 . เสริมเติมเต็มใน เรื่องจำเป็น เช่น ผลักดันร่าง พ . ร . บ . การศึกษาตลอดชีวิต พ . ร . บ . อาชีวะ พ . ร . บ . โรงเรียนเอกชน </li></ul><ul><li>ให้การปฏิรูปได้ทั้งระบบ </li></ul><ul><li>3. ทำงานใหม่ให้ได้งาน ที่ขานรับนโยบายรัฐบาล เช่นชูประเด็นคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง </li></ul>56
 40. 40. เรียนรู้ ยุทธศาสตร์ ของ รมว . ศ . วิจิตร ศรีสอ้าน <ul><li>1 . เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ </li></ul><ul><li>2. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน </li></ul><ul><li>3 . พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ </li></ul><ul><li>4 . กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา </li></ul><ul><li>5 . การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และท้องถิ่น </li></ul><ul><li>6. การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ </li></ul>57
 41. 41. แก่นของ คุณธรรมนำความรู้ น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง <ul><li>ปี 2550 การบริหารตามนโยบายรัฐบาล + กระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักชูคุณธรรมนำความรู้ </li></ul><ul><li>– วิถีประชาธิปไตย ( สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางประชาธิปไตย / สอดแทรกในการสอน / จัดกิจกรรมสภานักเรียน / เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น / มีเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ ) </li></ul><ul><li>สมานฉันท์ ( จิตสำนึกเป็น พวกเดียวกัน / มี เอกภาพ ในความหลากหลาย / เป็น มิตรต่อกัน / พึ่งพาอาศัยกัน / ไว้วางใจกัน / สร้าง พลัง ร่วม ของหมู่คณะ ) </li></ul><ul><li>- สันติวิธี ( คารวะธรรม / ปัญญาธรรม / สามัคคีธรรม ) </li></ul><ul><li>- เศรษฐกิจพอเพียง ( พอประมาณ / มีเหตุผล / มีภูมิคุ้มกันในตัว ) </li></ul>
 42. 42. การสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ <ul><li>1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมขั้นพื้นฐาน : </li></ul><ul><li>ความรับผิดชอบ + ทำงานร่วมกับผู้อื่น </li></ul><ul><li>2. จัดกิจกรรมครอบคลุมทั้ง </li></ul><ul><li>การ คิด + พฤติกรรมที่ ทำ + เกิดความ รู้สึก </li></ul><ul><li>3. ใช้วิธีส่งเสริมแบบบูรณาการให้เกิด ความคิดในเชิงบวก </li></ul><ul><li>4. สร้าง บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ อบอุ่น </li></ul><ul><li>5. สร้าง โอกาสการเรียนรู้ เชิงคุณธรรมให้แก่นักเรียน </li></ul>43
 43. 43. การสอนที่ส่งเสริมคุณธรรมเชิงสร้างสรรค์ <ul><li>6 . สอดแทรก คุณธรรม ทุกวิชา และ ให้ เกียรติ นักเรียน </li></ul><ul><li>7. กระตุ้นให้นักเรียนเกิด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ </li></ul><ul><li>8. กระตุ้น ครูทุกคนเป็นแบบอย่าง ที่ดีของศิษย์ </li></ul><ul><li>9. สร้างกิจกรรมนักเรียนใน การเป็นผู้นำ ที่มีคุณธรรม </li></ul><ul><li>10. ขอความ ร่วมมือผู้ปกครอง และชุมชน สนับสนุน </li></ul><ul><li>การทำดีของลูก </li></ul><ul><li>11 . การประเมินความสำเร็จของโรงเรียนให้ </li></ul><ul><li>ประเมินจากพฤติกรรมของเด็กนักเรียน </li></ul>44
 44. 44. วิเคราะห์ ปัญหาและพฤติกรรมเด็กไทย ดร . อมรวิชช์ นาครทรรพ ผอ . สถาบันรามจิตติ 2549 โครงการ Child Watch <ul><li>วัยรุ่นดื่มเหล้า สูบบุหรี่ในอัตราสูง เด็กม . ต้นถึงอุดมศึกษา ดื่มเหล้าเป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำร้อยละ 36 และสูบบุหรี่ร้อยละ 17 เด็กอาชีวศึกษาครองแชมป์เรื่องสูบบุหรี่ร้อยละ 23 ส่วนเด็ก มหาวิทยาลัยครองแชมป์เรื่องกินเหล้าร้อยละ 47 </li></ul><ul><li>เด็กมัธยมถึง อุดมศึกษาเสพสื่อลามกประเภทวีซีดีโป๊ และเว็บโป๊ เป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39 และ 27 เป็นร้อยละ 41 และ 30 </li></ul><ul><li>การพนันพบว่า อัตราเด็กมัธยมถึง อุดมศึกษาเล่นการพนันและหวยบน ดิน ยังคงที่จากปีที่แล้ว ร้อยละ 17 และ 20 </li></ul>16
 45. 45. อายุต่ำกว่า 19 ปี คลอดลูกปีละ 70,000 ราย <ul><li>จังหวัดใดมีอัตรา ดื่มสุรา ของวัยรุ่น สูง จะมีอัตรา เสพสื่อลามก และมี เพศสัมพันธ์สูง ตามไปด้วย </li></ul><ul><li>ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาน่าห่วง วัยรุ่นต่ำกว่า 19 ปี มา ทำคลอดเฉลี่ยเกือบวันละ 200 คน หรือกว่า 70,000 คน / ปี และเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี ถึงกว่า 2,000 คน </li></ul><ul><li>อุบัติเหตุจากการดื่มเหล้า ยังคงสูงอยู่ มีเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี เสียชีวิตเฉพาะจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเกือบ วันละ 20 ราย หรือปีละกว่า 7,000 คน เกือบครึ่งหนึ่งดื่มสุรามึนเมาก่อนเกิดเหตุ </li></ul><ul><li>สรุป เด็กไทยยัง ขาดทักษะการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของทั้งครอบครัวและสถาบันการศึกษาต้องช่วยกันเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้แก่เด็ก </li></ul>17
 46. 46. เด็กไทยสำลักเสรีภาพ <ul><li>ปัจจุบัน ครอบครัวเหินห่างลูก มากขึ้น พบเด็กวัยเรียนระดับมัธยมขึ้นไปเกือบ ร้อยละ 30 ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ และยิ่งโตขึ้นอยู่ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ยิ่งใช้ชีวิตอิสระมากขึ้น กลายเป็นใช้เสรีภาพเกินความเหมาะสม </li></ul><ul><li>โรงเรียนแม้จะส่งเสริมเรื่องระบบการดูแลผู้เรียน แต่ยังขาดประสิทธิภาพดีพอในการดูแลเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง จึงจำเป็นที่ โรงเรียนต้องหันมาช่วยส่งเสริมเรื่องทักษะการใช้ชีวิต และการดูแล ผู้เรียน เป็นรายบุคคล ให้มากขึ้น โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีแววเสีย ซึ่งจะเห็นได้จากผลการเรียนตกต่ำ โดดเรียนบ่อย มีปัญหากับครูประจำชั้น </li></ul>18
 47. 47. ยุทธศาสตร์ ศธ . คุณธรรมนำความรู้ น้อมนำสู่เศรษฐกิจพอเพียง <ul><li>1. สร้าง ความ มือ บ้าน - วัด - โรงเรียน </li></ul><ul><li>2. สร้างวัฒนธรรมสถานศึกษา </li></ul><ul><li>3. สร้างคุณธรรม 8 ประการของนักเรียน </li></ul><ul><li>มีวินัย ซื่อตรง สุภาพ สะอาด </li></ul><ul><li>ประหยัด สามัคคี มีน้ำใจ และ ขยัน </li></ul><ul><li>4. สร้างเครือข่ายสังคม </li></ul>
 48. 48. ตัวอย่างการ สร้างวัฒนธรรมสถานศึกษา <ul><li>สร้างวัฒนธรรมองค์กร – มีจิตวิญญาณ - ผูกพันต่อคุณภาพ </li></ul><ul><li>- มีสำนึกต่อลูกค้าและสังคม </li></ul><ul><li>2) บำรุงปรุงแต่งองค์กรแบบสิ่งมีชีวิต – เน้นการมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>- ทำงานเป็นทีม – สนใจความต้องการของบุคลากร </li></ul><ul><li>3) ผลักดันองค์กรให้เกิดวินัย - มีวินัยตนเอง กระตือรือร้น - รับฟังผู้อื่น - สร้างฝันร่วมกัน - เรียนรู้ร่วมกัน – คิดเป็นระบบภาพรวม </li></ul><ul><li>4) ขับเคลื่อนองค์กรให้เรียนรู้ต่อเนื่อง - เรียนรู้โดยการปฏิบัติ - มีมาตรฐานเปรียบเทียบ - ยินดีให้ผู้อื่นฝึกสอน - ฝึกเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้อื่น - มีแฟ้มงาน เพื่อ พัฒนา </li></ul>
 49. 49. หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว เงื่อนไขความรู้ ( รอบคอบ รอบรู้ ระมัดระวัง ) เงื่อนไขคุณธรรม ( ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน ) ชีวิตเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สมดุล มั่นคง และยั่งยืน
 50. 50. แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา <ul><li>บันทึกบัญชีรายรับและ </li></ul><ul><li>รายจ่าย </li></ul><ul><li>วิเคราะห์บัญชีรายรับและ </li></ul><ul><li>รายจ่าย </li></ul><ul><li>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม </li></ul><ul><li>บริโภคเพื่อลดรายจ่ายที่ </li></ul><ul><li>ฟุ่มเฟือย </li></ul><ul><li>- ออมวันละหนึ่งบาท </li></ul><ul><li>- จัดตั้งธนาคารโรงเรียน </li></ul><ul><li>- ปลูกพืชผักผสมผสาน </li></ul><ul><li>- ปลูกพืชสมุนไพรไทย </li></ul><ul><li>1. รู้จักใช้จ่ายของตนเอง </li></ul><ul><ul><li>- ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล </li></ul></ul><ul><ul><li>- ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ </li></ul></ul><ul><li>2. รู้จักออมเงิน </li></ul><ul><ul><li>- เรียนรู้ระบบการฝากเงิน </li></ul></ul><ul><ul><li>- เรียนรู้ระบบเงินฝาก </li></ul></ul><ul><li>3. รู้จักสร้างรายได้หรืออาชีพ </li></ul><ul><ul><li>- สอดคล้องกับความต้องการ </li></ul></ul><ul><ul><li>- สอดคล้องกับภูมิสังคม </li></ul></ul><ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul></ul>ด้านเศรษฐกิจ ตัวอย่างกิจกรรม ประเด็นหลัก ปัจจัย
 51. 51. แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา <ul><li>จัดกิจกรรมลด ละ </li></ul><ul><li>เลิก อบายมุข </li></ul><ul><li>จัดกิจกรรมช่วย </li></ul><ul><li>เหลือผู้ด้อยโอกาส </li></ul><ul><li>จัดค่ายพัฒนา </li></ul><ul><li>เยาวชน </li></ul><ul><li>- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภายในโรงเรียน </li></ul>4. รู้จักช่วยเหลือสังคมหรือ ชุมชน - ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ - ปลูกฝังความสามัคคี - ปลูกฝังความเสียสละ - เผยแพร่องค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ด้านสังคม ตัวอย่างกิจกรรม ประเด็นหลัก ปัจจัย
 52. 52. แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา <ul><li>เรียนรู้ ฟื้นฟูแม่น้ำ </li></ul><ul><li>ในท้องถิ่น </li></ul><ul><li>จัดค่ายอนุรักษ์ </li></ul><ul><li>อุทยานการศึกษา </li></ul><ul><li>จัดค่ายอบรมยุว </li></ul><ul><li>มัคคุเทศก์ </li></ul><ul><li>- โครงการชีววิถี </li></ul><ul><li>พัฒนาสวนพฤกษ </li></ul><ul><li>ศาสตร์ </li></ul>5. สร้างสมดุลของ ทรัพยากรธรรมชาติ - ปลูกจิตสำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม - ฟื้นฟูแหล่งเสื่อม โทรมในท้องถิ่น - ฟื้นฟูดูแลสถานที่ ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ฯลฯ ด้าน สิ่งแวดล้อม ตัวอย่างกิจกรรม ประเด็นหลัก ปัจจัย
 53. 53. แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา - ปลูกฝังมารยาทไทย - อนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน - อนุรักษ์อาหารประจำท้องถิ่น - อนุรักษ์การใช้ภาษาประจำท้องถิ่น - อนุรักษ์ถิ่นกำเนิด <ul><li>6. สืบสานวัฒนธรรมไทย </li></ul><ul><ul><li>- สร้างจิตสำนึกรักษ์ไทยรัก </li></ul></ul><ul><ul><li>บ้านเกิด </li></ul></ul><ul><ul><li>- ฟื้นฟูและอนุรักษ์อาหาร </li></ul></ul><ul><ul><li>ประจำท้องถิ่น </li></ul></ul><ul><ul><li>- ฟื้นฟูและอนุรักษ์ดนตรีไทย </li></ul></ul><ul><li>และเพลงไทย </li></ul><ul><ul><li>- ฟื้นฟูและอนุรักษ์โบราณสถานและ โบราณวัตถุ ฯลฯ </li></ul></ul>ด้านวัฒนธรรม ตัวอย่างกิจกรรม ประเด็นหลัก ปัจจัย
 54. 54. แนวทางการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา - ฝึกสมาธิก่อนเข้า เรียน - ถือศีลหรืออ่านบท สวดมนต์เป็นประจำ - จัดมุมธรรมะใน โรงเรียน <ul><li>* ส่งเสริมศาสนา </li></ul><ul><ul><li>- ปลูกฝังจิตสำนึก </li></ul></ul><ul><ul><li>ความรักชาติ </li></ul></ul><ul><li>ศาสนา </li></ul><ul><li>พระมหากษัตริย์ </li></ul>ด้านศาสนา ตัวอย่างกิจกรรม ประเด็นหลัก ปัจจัย
 55. 55. สนองนโยบายข้อ 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน <ul><li>1. การรับนักเรียนโดยเปิดรับอย่างเป็นธรรม ไม่มีอภิสิทธ์จากผู้มีอิทธิพล </li></ul><ul><li>2. เก็บตกเด็กที่ตกหล่นจากระบบ ช่วยจัดหาแหล่งทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากจน </li></ul>
 56. 56. 15 งานตามนโยบายข้อ 3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาทุกระดับ การเรียน การสอน ยุคเก่า หลักสูตร + วิธีสอน + ตำรา / อุปกรณ์ + วัดผล ได้รับปริญญา มีงานทำ การเรียน การสอน ยุคใหม่ สร้างศักยภาพเรียนรู้ด้วยตนเอง + เครือข่ายการเรียนรู้ ทำงาน และ เรียนรู้ ตลอดชีวิต ระบบช่วยเหลือนักศึกษา + กิจกรรมรวมพลังทางสังคม
 57. 57. จุดอ่อนการสอนของคณาจารย์แบบดั้งเดิม สอนตามแบบที่ตนเองเรียนมา เน้นท่องจำเนื้อหา เน้นจดบันทึกคำบรรยาย สอนแบบตายตัว ทฤษฎี กฎ ตัวอย่างโจทย์ แบบฝึกหัด ให้ทำรายงาน ยัดเยียดให้ครบ / เกินหลักสูตร
 58. 58. สิ่งที่ผู้เรียนได้จากการสอนแบบดั้งเดิม นกแก้วท่องจำเนื้อหา แก้โจทย์ปัญหาได้ แต่แก้ปัญหา ชีวิตจริงไม่ได้ เป็นนักทฤษฎี แต่ปฏิบัติไม่ได้ ฝึกข้อสอบจากแบบทดสอบรุ่นพี่ / แบบฝึกหัดสำเร็จรูป ลอกรายงาน / ไม่เข้าห้องสมุด
 59. 59. ผู้สอน ประสิทธิประสาทวิชา แม่พิมพ์แบบอย่าง ของการพัฒนา แม่พระให้ความอบอุ่น ความรักความเมตตา ครูยุคใหม่
 60. 60. หลักการฝึกพัฒนาครูยุคใหม่ 1. จากครู : ผู้สอน ครู : ผู้สอน + ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง 2. จากครู : ผู้บรรยาย ครู ผู้คิดริเริ่ม + ครูที่มีเหตุผล หลักการสอนผู้เรียนของครูยุคใหม่ ครูเป็น ต้นแบบ ครู เรียนรู้ด้วยตนเอง + คิดริเริ่ม + มีเหตุผล ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง + คิดริเริ่ม + มีเหตุผล
 61. 61. ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบซ้ำ ๆ ให้เป็นนิสัย ช่างสังเกตเพื่อหาข้อมูล ฉีกแนวคิดเดิมให้มีทางเลือกใหม่ รู้จักฟังให้ได้ข้อมูลที่ดี คุณลักษณะผู้เรียนรู้ด้วยตนเองที่ดี
 62. 62. ปรัชญาของธรรมะ ผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะเห็นธรรม ปรัชญาของการศึกษา การศึกษาคือการให้ผู้เรียนสร้าง ความรู้เอง ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง ที่เก่งที่สุด รู้ว่าจะไปหาความรู้ได้จากที่ไหน ครูที่เก่งที่สุด ครูที่สามารถรายงานได้ครบว่า 1. ผู้เรียนของท่านมีปัญหาอะไร ทั้งด้านการเรียน และการพัฒนา 2. ครูใช้วิธีอะไรแก้ปัญหา 3. วิธีที่ใช้ได้ผลอย่างไร 4. ปีหน้าจะทำอย่างไร
 63. 63. เดิม การปฏิบัติตนต่อผู้เรียน การสอนของครู - ผู้เรียนต้องเคารพเชื่อฟัง - ผู้เรียนคือกลุ่มที่คุ้นเคย - เรียนรู้จากครูฝ่ายเดียว - ครูบรรยาย - ครูสอนทุกคน เหมือนกัน ใหม่ การปฏิบัติตนต่อผู้เรียน การสอนของครู - ผู้เรียนเป็นผู้แปลกหน้า - ผู้เรียนยังอ่อนหัด - ผู้เรียนแต่ละคนแตก ต่างกัน - ครูศึกษาเรียนรู้ให้ รู้จักแขกแปลกหน้า - ครูจำแนกจุดเด่นจุด ด้อยของผู้เรียนแต่ละคน - ครูแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น กับผู้เรียน
 64. 64. เปรียบเทียบครู 2 คน ครูในฐานะผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง + แม่แบบที่ดี กระบวนการสอนแบบใหม่ ผู้เรียนได้ ครูในฐานะผู้สอน เนื้อหา การสอนดั้งเดิม ผู้เรียนได้ เทคนิค / วิธีเรียนรู้ กระบวนการ ข้อเท็จจริง ทฤษฎี เรียนรู้ด้วยตัวเอง - ผู้เรียนมีโอกาสแสดง ความคิดเห็น - พบความจริง - ริเริ่ม - มีความคิดของตัวเอง - มีความกระตือรือร้น ความภูมิใจในความสำเร็จ ของตนเอง ความรู้ท่วมหัวเอาตัว รอดหรือไม่ยังไม่แน่ - ไปตายเอาดาบหน้า - ผู้เรียนได้แต่เนื้อหา - เบื่อหน่าย - นำไปใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ - เป็นผู้ตามที่ดี
 65. 65. สรุปปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทยอยู่ที่ผลผลิต : การคิด <ul><li>1. คิดผิด : คิดแบบเอาเปรียบ , คิดเรียนลัด , คิดเก็งกำไร </li></ul><ul><li>2. คิดไม่เป็น : ตามผู้อื่น , เลียนแบบ , เชื่อเพราะผู้พูด </li></ul><ul><li>เป็นผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโส </li></ul><ul><li>3. ไม่คิด : ติดนิสัยพึ่งพาผู้อื่น , เชื่อตัวบุคคล , เชื่อนัก </li></ul><ul><li>วิชาการ , เชื่อหนังสือพิมพ์โดยไม่ไตร่ตรอง </li></ul><ul><li>4. คิดแล้วไม่ทำ : ประชุมเสร็จก็เลิกรา , ปล่อยให้คน </li></ul><ul><li>ที่รับผิดชอบไปทำคนเดียว , ไม่ช่วยระดมในรูปกลุ่ม </li></ul>35
 66. 66. แก้ให้จุด ต้องสอนเด็กไทยให้คิดได้ 10 มิติ <ul><li>1. คิดเชิงวิพากษ์ ค้นหาจุดดีจุดอ่อน </li></ul><ul><li>2. คิดเชิงวิเคราะห์ จำแนกแจกแจง หาเหตุผล </li></ul><ul><li>3. คิดเชิงสังเคราะห์ นำข้อมูลไปรวมกันเป็นสถานการณ์ใหม่ </li></ul><ul><li>4. คิดเชิงเปรียบเทียบ ชั่งน้ำหนัก เชื่อมโยงกับสิ่งอื่น </li></ul><ul><li>5. คิดเชิงมโนทัศน์ คิดถึงแก่น หลักการ ปรัชญา </li></ul>36
 67. 67. การปฏิรูปการเรียนใหม่ ต้องสอนให้คิดได้ 10 มิติ ( ต่อ ) <ul><li>6. คิดเชิงประยุกต์ นำไปทดลองใช้ในรูปแบบอื่น </li></ul><ul><li>7. คิดเชิงกลยุทธ ค้นหากลอุบายทางเลือก </li></ul><ul><li>หลายทางไปสู่ความสำเร็จ </li></ul><ul><li>8. คิดเชิงบูรณาการ คิดแบบผสมผสาน ใช้ความรู้รอบด้านมาตอบ </li></ul><ul><li>9. คิดเชิงสร้างสรรค์ คิดสร้าง ค้นหาสิ่งแปลกใหม่ที่ </li></ul><ul><li>ไม่เคยมีมาก่อน </li></ul><ul><li>10. คิดเชิงอนาคต วาดไปในอนาคต คาดการณ์จะเกิดอะไรขึ้น </li></ul>37
 68. 68. การสอนแบบบรรยายไม่ใช่เลวร้ายไปหมด แต่ควรใช้เพียง 20 % สอนด้วยวิธีที่หลากหลาย 80 % <ul><li>ควรใช้ การบรรยายใน 3 สถานการณ์ </li></ul><ul><li>1) เหมาะกับการพูดกับคนจำนวนคราวละมากๆ </li></ul><ul><li>ได้พร้อมกัน </li></ul><ul><li>2) ใช้เกริ่นนำและสรุปเนื้อหาเพื่อบอกให้ชัดเจน ตรงไปตรงมา </li></ul><ul><li>3) เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้รู้ไปยัง </li></ul><ul><li>ผู้ไม่เคยรู้มาก่อน </li></ul>38
 69. 69. การสอนแบบบรรยาย มี เ งื่อนไข <ul><li>1) ผู้พูดต้องเก่ง มีน้ำเสียงลีลาน่าฟัง เสียงสูงเสียงต่ำ </li></ul><ul><li>2) เนื้อหาต้องน่าสนใจ </li></ul><ul><li>3) ความยาวไม่มาก </li></ul><ul><li>4) เชื่อมโยงกับชีวิตจริง </li></ul><ul><li>5) มีการชักแม่น้ำทั้งห้า อุปมาอุปมัย พรรณนา </li></ul><ul><li>6) บรรยากาศไม่พูดแข่งกัน ไม่ร้อนเกินไป </li></ul>39
 70. 70. การส่งเสริมการอ่าน <ul><li>อ่านดีคือ อ่านแล้ว จับใจความ ตีความ และ ประเมิน ได้ </li></ul><ul><li>วิธีส่งเสริมรักการอ่าน ( อ่านเร็ว อ่านมาก อ่านยาก อ่านทน ) </li></ul><ul><li>- ครูต้องปรับการสอนให้เน้นเพื่อการ สื่อสาร มากกว่าเน้นไวยากรณ์ </li></ul><ul><li>- ต้องเร่ง งานวิจัยพัฒนา สร้างหลักสูตรวิธีสอนใหม่ๆให้ได้ผล </li></ul><ul><li>- ครูต้องเปิดโอกาสให้ เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>- ต้องมี อุปกรณ์ช่วยสอน </li></ul><ul><li>- ภูมิ ปัญญาของพ่อแม่ช่วย สนับสนุนการเรียนรู้ของลูก </li></ul>45
 71. 71. วิธีการถ่ายทอดให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง <ul><li>1. ผสม ผสาน สรรพวิชา เข้าด้วยกัน </li></ul><ul><li>2. ให้รู้จัก เรื่องใกล้ตัว ก่อน แล้วจึงขยายวงออกไป </li></ul><ul><li>3. รู้จักตนเอง ก่อน จึงรู้จักผู้อื่น กลุ่มอื่น </li></ul><ul><li>4. นำ เรื่องที่เหมาะสมกับตนเอง มาก่อน ง่ายก่อน </li></ul><ul><li>5. ให้ รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของสังคม </li></ul><ul><li>6. ไม่ติดยึด ตำรา แหล่งเรียนรู้แหล่งเดียว </li></ul><ul><li>7. เปิดใจให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง ไปค้นหาเพิ่มเติม </li></ul><ul><li>8. ทำให้ผู้เรียนรู้ว่ามีสิ่งที่รู้แล้วแต่ ยังไม่รู้ อีกมากต้องใฝ่รู้ อีก </li></ul><ul><li>9. สอนให้ฟังไป คิดตาม ไป ด้วย </li></ul>40
 72. 72. แต่ละวิชาใช้ทักษะเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน <ul><li>วิชา เน้นทักษะ </li></ul><ul><li>ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารผู้อื่น </li></ul><ul><li>สังคม สร้างเจตคติ ฝึกทักษะกลุ่ม </li></ul><ul><li>ศิลปะ ดนตรี ลงมือทำ อารมณ์สุนทรียะ คิดสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>กีฬา ลงมือฝึกให้ร่างกายเคลื่อนไหวในสถานการณ์แข่งขัน </li></ul><ul><li>วิทยาศาสตร์ คิดเป็นกระบวนการ ทดลองค้นหาความจริง </li></ul><ul><li>ฝึกอาชีพ ลงมือฝึก รับผิดชอบ สร้างเอกลักษณ์วิชาชีพ </li></ul><ul><li>ปรัชญาศาสนา รู้เข้มวิเคราะห์สร้างศรัทธาเข้าใจชีวิตและตนเอง </li></ul><ul><li>เทคโนโลยี ซื้อมาใช้ เลียนแบบ ดัดแปลง สร้างเอง </li></ul><ul><li>คณิตศาสตร์ ทำแบบฝึกหัด ตีโจทย์ให้แตก หาเหตุผล ต้องเข้าใจ </li></ul>41
 73. 73. สนองนโยบายข้อ 4 . กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา <ul><li>1. ผู้บริหารสถานศึกษาไปเข้ารับการฝึกอบรมการเป็นผู้นำการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา </li></ul><ul><li>2. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับทีมงาน สร้างทีมทำงาน </li></ul><ul><li>3. จัดทำแผนและยุทธศาสตร์การทำงาน </li></ul><ul><li>4. กำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานความก้าวหน้า </li></ul>
 74. 74. สนองนโยบายข้อ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่น ทำอย่างไรดึงชุมชนสร้างโรงเรียนเข้มแข็ง ( ผลวิจัยมศว 2549 ) <ul><li>สอบถามผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมจำนวน 549 โรงเรียนพบว่า </li></ul><ul><li>ปัจจัย / อุปสรรคการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>1. ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ได้แก่ </li></ul><ul><li>1.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน ต้องมีคุณลักษณะ &quot; เป็นผู้บริหารที่มีกำหนดเป้าหมายการทำงาน และมีแนวคิดชัดเจนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งใจแน่วแน่ในการทำงาน สร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา แม้ว่าตามสภาพการณ์ในขณะนี้ยังเป็นเพียงการบริจาคทรัพย์ อุปกรณ์การเรียนการสอน แต่ผู้บริหารก็ต้องเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างความสัมพันธ์และรู้จักเจรจาต่อรองและแลกเปลี่ยน รวมทั้งต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง &quot; </li></ul>
 75. 75. ทำอย่างไรดึงชุมชนสร้างโรงเรียนเข้มแข็ง <ul><li>ปัจจัยที่ 1. ตัว โรงเรียน ได้แก่ </li></ul><ul><li>1.2 ความเอาใจใส่ของครู เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการมาก </li></ul><ul><li>1.3 ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร และครูที่เกิดจากการที่โรงเรียนยึดหลักความร่วมมือกันทำงาน มีการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม </li></ul><ul><li>1.4 การดำเนินงาน ที่ดี ของโรงเรียน เช่น การเผยแพร่ข่าวสาร การจัดประชุมผู้ปกครอง การเปิดโรงเรียนเพื่อชุมชนเข้ามาใช้พื้นที่ ฯลฯ </li></ul>
 76. 76. ทำอย่างไรดึงชุมชนสร้างโรงเรียนเข้มแข็ง <ul><li>ปัจจัยที่ 2) สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน </li></ul><ul><li>ถ้าชุมชนมีความพร้อมหรือมีระดับเศรษฐกิจดีจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกับโรงเรียนมากกว่าชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน </li></ul><ul><li>ปัจจัยที่ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนที่เกิดจากความต้องการของชุมชน หรือชุมชนมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง และโรงเรียนที่ก่อตั้งมานาน จะได้รับการสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับชุมชนสูง </li></ul><ul><li>ปัจจัยที่ 4) ด้านนโยบายรัฐ ผลจากการประกาศใช้ พ . ร . บ . การศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น </li></ul>
 77. 77. ทำอย่างไรดึงชุมชนสร้างโรงเรียนเข้มแข็ง <ul><li>ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า </li></ul><ul><li>ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับกรรมการสถานศึกษาหรือคนในชุมชน </li></ul><ul><li>ยังมีส่วน ร่วมเพียงบางส่วน หรือระดับชายขอบ เนื่องจากมองว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของโรงเรียน </li></ul><ul><li>ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้เพียงบางส่วน คิดว่าไม่มีความรู้ เพียงพอ หรือจะเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรม เมื่อโรงเรียนขอร้อง มาเท่านั้น </li></ul><ul><li>กิจกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นกิจกรรมการ เข้ามาร่วมประชุม การร่วมพัฒนาโรงเรียน และ การบริจาคทรัพย์สิน ให้กับโรงเรียน เป็นต้น </li></ul>
 78. 78. ทำอย่างไรดึงชุมชนสร้างโรงเรียนเข้มแข็ง <ul><li>ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย พบว่า ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ </li></ul><ul><li>ตัวผู้บริหารโรงเรียนและครู </li></ul><ul><li>1. เนื่องจากระบบการบริหารมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหาร ผู้บริหารใหม่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการต่อ ดังนั้น ควรสนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทำระบบสารสนเทศของชุมชน ด้านทรัพยากรชุมชน ทั้งบุคคล แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นคู่มือสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน </li></ul><ul><li>2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย ให้มีการประเมินและ ให้รางวัลโรงเรียน ที่มีความสามารถในการทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และ </li></ul><ul><li>3. โรงเรียนขนาดเล็กในชนบทยากจน ควร ให้การสนับสนุนงบประมาณ มากเป็นพิเศษ </li></ul>
 79. 79. ทำอย่างไรดึงชุมชนสร้างโรงเรียนเข้มแข็ง <ul><li>ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>1. สถานศึกษามี กิจกรรมทำความเข้าใจในบทบาทของชุมชน ให้ชัดเจน เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ศักยภาพในฐานะภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน </li></ul><ul><li>2. เปิดโอกาสให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนะกิจกรรมและดูแลนักเรียน มากขึ้น ก็จะเป็นการจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากขึ้น </li></ul><ul><li>3. คณะกรรมการสถานศึกษา ควรมี ส่วนร่วม ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนในระดับที่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ทั้งกระบวนการคิด วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผล </li></ul>
 80. 80. สนองนโยบายข้อ 6. การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ <ul><li>กรณีสถานศึกษาตั้งในเขตพื้นที่ พัฒนาพิเศษ ฯ </li></ul><ul><li>1 . ส่งเสริม การจัดการสอน อิสลามศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ </li></ul><ul><li>2 . พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้สอน ให้เข้าใจ อิสลามศึกษา </li></ul><ul><li>3. การสร้าง ขวัญกำลังใจ รักษา ความปลอดภัย ครู จัดระบบสื่อสาร รั้วโรงเรียน และติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในสถานศึกษา </li></ul><ul><li>กรณีสถานศึกษาตั้งนอกเขตพื้นที่ พัฒนาพิเศษ ฯ </li></ul><ul><li>- ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว </li></ul><ul><li>- ให้ความร่วมมือและประสานช่วยเหลือ </li></ul>62
 81. 81. ไม่ว่าท่านจะเลือกเป็นผู้บริหารแบบไหน ขอให้โชคดีปีหมูไฟ

×