ตัวอย่างโครงร่างวิจัย

31,546 views

Published on

เป็นงานตัวอย่างงานวิจัยที่ทำขึ้นในโครงการ ทสรช.

Published in: Education, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
31,546
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างโครงร่างวิจัย

  1. 1. ไตร่ตรองงานวิจัยของฉัน สราวุธ ชัยยอง : wut2524@windowslive.com การใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ( Project-Based Learning : PBL) เพื่อปรับแก้พฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  2. 2. อยากพัฒนาหรือแก้ไขอะไร <ul><li>สิ่งที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ไข คือพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน </li></ul><ul><li>และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนวิชาชีววิทยา </li></ul><ul><li>หน่วยการเรียนรู้เรื่องการรับรู้และการตอบสนอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 </li></ul>
  3. 3. ความเป็นมาของสิ่งที่อยากจะแก้ปัญหา <ul><li>เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาทของสัตว์และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ซึ่งมีความหลากหลาย การทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นการศึกษาในระดับเซลล์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือขั้นสูง </li></ul><ul><li>นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนหลายด้าน ได้แก่ หลับในห้องเรียนทั้งๆ ที่เรียนในชั่วโมงแรกของวัน ไม่ส่งงานหรือส่งงานไม่ตรงเวลา ไม่สนใจและไม่ตั้งใจเรียน รวมถึงนักเรียนบางส่วนหนีเรียน </li></ul><ul><li>ครูผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับ การับรู้และการตอบสนอง โดยเน้นรูปแบบบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ( Project-Based Learning : PBL) เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการเรียนวิชาชีววิทยา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น </li></ul>
  4. 4. ทำไม PBL <ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานโดยบูรณาการไอซีที ( Project-Based Learning : PBL) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิด สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งส่งเสริมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ใน 2 ประการหลักคือ </li></ul><ul><ul><li>นักเรียนได้มีโอกาสในการสร้างชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือ เว็บ 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>นักเรียนได้ใช้ ICT ในการเรียนรู้ </li></ul></ul>
  5. 5. ข้อสงสัยที่อยากรู้หรือได้คำตอบ <ul><li>เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การรับรู้และการตอบสนอง มีสาระสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก สามารถนำมาประกอบการจัดการเรียนรู้และนักเรียนใช้สร้างเป็นชิ้นงานแสดงองค์ความรู้ของตนเอง และนำเสนอต่อเพื่อนร่วมห้องได้ โดยใช้เครื่องมือเว็บ 2.0 ร่วมกับโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ จึงอยากรู้ว่า PBL จะแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้หรือไม่ </li></ul>
  6. 6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย <ul><li>เพื่อปรับแก้พฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องการรับรู้และการตอบสนอง รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ( Project-Based Learning : PBL)   </li></ul>
  7. 7. หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>ทฤษฎีการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยไอซีที </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ( Project-Based Learning : PBL) </li></ul><ul><li>การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน </li></ul>
  8. 8. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการรับรู้และการตอบสนอง รายวิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 1 แผน 6 ชั่วโมง ( คาบ ) </li></ul><ul><li>แบบสังเกตพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียน </li></ul><ul><li>แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ( ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ) </li></ul><ul><li>แบบทดสอบ เรื่องการรับรู้และการตอบสนอง ( ก่อนเรียน - หลังเรียน ) </li></ul><ul><li>แบบบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน ( บันทึกอนุทิน ) </li></ul>
  9. 9. แผนการจัดการเรียนรู้ <ul><li>กลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน จำนวน 41 คน </li></ul><ul><li>ขอบเขตเนื้อหา </li></ul><ul><li>หน่วยการเรียนรู้ เรื่องการรับรู้และการตอบสนอง รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้เวลา 6 ชั่วโมง </li></ul><ul><li>การเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>ครูผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ระหว่างวันที่ 8 – 26 กุมภาพันธ์ 2553 </li></ul>
  10. 10. แผนการดำเนินงานวิจัย แบบประเมินชิ้นงาน การตรวจชิ้นงาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการรับรู้และการตอบสนอง การทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แบบบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกหลังสอนของครู การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน การบันทึกอนุทินของนักเรียน การแจกแจงความถี่ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน การสอบถาม การแจกแจงความถี่ แบบสังเกตพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียน การสังเกต พฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน การใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-Based Learning : PBL) สามารถปรับแก้พฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องการรับรู้และการตอบสนอง รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้หรือไม่ เพื่อศึกษาพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องการรับรู้และการตอบสนอง รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project-Based Learning : PBL) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ศึกษา คำถามวิจัย วัตถุประสงค์วิจัย

×