Poskolak19

1,208 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Poskolak19

 1. 1. OBSAH ČÍSLA Tabulka hodnocení a přehled pololetí Hodnocení ročníků jejich třídními učiteli – Stránky cti Lyžařský výcvik – Exkurze do elektráren - Pozvánky Školní výlet 1. a 2. stupně – Informace k přijímačkám - Plesodravci V POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2006 / 2007 Hodnocení a klasifikace žáků za 1.pololetí: Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CLK Prospělo s 5 11 5 1 0 3 1 3 3 32 vyznamenáním Prospělo 4 2 4 5 12 7 13 11 18 76 Neprospělo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Průměrný 1,13 1,36 1,60 1,82 2,10 2,02 2,13 2,09 2,07 X prospěch Průměr zameškaných 25,3 17,2 15,8 39,8 27,8 40,4 29,6 40,0 31,1 X hodin Pochval třídního 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5 učitele Pochval ředitele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 školy Napomenutí 0 0 3 2 0 0 6 0 3 14 třídního učitele Důtek třídního 0 0 0 0 2 0 3 0 2 7 učitele Důtek ředitele 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 školy
 2. 2. Pololetí změn 1.pololetí tohoto školního roku bylo jednoznačně časem změn (doufáme, že jich už bylo dost a do konce roku žádná nepřijde). Od začátku září na pracoviště nově nastoupili Marie Kaiserová z Moravských Budějovic a Jiří Niesyt z Police. První událostí, která zamíchala se složením sboru byly komunální volby. Od 7.listopadu (prakticky ze dne na den) odešel na výkon uvolněné veřejné funkce do Jemnice Pavol Bátor. Již předtím vstoupila do pracovní neschopnosti Dana Růžičková; nejprve na týden, pak další a další a nakonec z toho byla pracovní neschopnost v řádu více měsíců. Za p.Bátora nastoupil od 1.prosince Mgr.Lubomír Trnka ze školy v Jemnici (kam se zase vracel bývalý jemnický starosta) a od 11.prosince zastupuje za p.Růžičkovou Mgr.Věra Havlíčková z Jemnice. Z 10 učitelů ve škole jsou tak vlastně v tomto roce 4 noví, což je téměř polovina sboru. Obdobná situace je i v mateřské škole. K 31.prosinci z organizačních důvodů, vyvolaných poklesem počtu dětí odešla učitelka Dana Liščáková. I ta však před odchodem byla několik týdnů v pracovní neschopnosti a tak místo ní od prosince zastupovala a od 1.ledna na poloviční úvazek ve školce učí paní Veronika Pospíšilová, která již působila v základní škole v období od dubna do června 2006. Vzhledem k tomu, že se žádostí o ukončení pracovního poměru od poloviny ledna se na ředitelství obrátila i paní Olga Tříletá, tak byly vypsány nabídky na pracovní místa uklízečky ve školce, pracovnice provozu, která zabezpečuje výdej stravy ve školce doplněné o pomocné kuchyňské práce v hospodářské činnosti. Ke dni uzavření o tato místa projevilo zájem celkem 7 zájemkyň, z toho 4 z Police, 1 z Kostník, 1 z Jiratic a 1 z Bačkovic. Po pohovorech s několika vytypovanými zájemkyněmi byla na toto místo vybrána paní Naděžda Křivanová z Kostník. Třetí změnou ve školce pak je, že od poloviny ledna byla (prozatím) na dobu do konce června 2007 zřízena funkce asistentky pedagoga pro zdravotně postižené dítě. Touto asistentkou se stala paní Božena Veselá z Police Jestli tedy dojde i další avizované změně, spočívající v odchodu vedoucí učitelky MŠ do důchodu k 30.červnu, tak kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Police dozná v období 12 měsíců 8 personálních změn. Milou změnou pak byl přírůstek nových žáků. V průběhu pololetí přišly 2 děti do základní školy (obě do druhého ročníku) a 3 děti do mateřské školy. V současnosti je tedy do základní školy zapsáno 108 žáků a do mateřské školy 18 dětí. Karel Tobolka, ředitel školy Z Občanského sdružení Občanské sdružení pracuje při škole již 10 let. Za tu dobu vykonalo mnoho dobré práce, jejíž výsledky jsou především finanční a vracejí finance zpět dětem. V letošním roce byly základní body schváleny až po plenárním zasedání, především v souvislosti s dohady o pořádání plesu, jehož konání nakonec výbor Občanského sdružení schválil a který bude v pátek 16.února. Žáci i jejich rodiče mohou v tomto roce počítat s příspěvky na školní výlety (výše bude určena podle výsledku plesu a karnevalu) a s uhrazením odměnového výletu, který bude pro nejaktivnější žáky, bude jednodenní a na základě přání rodičů bude do Prahy. Naopak na táboření na Kláskově mlýně v letošním roce Občanské sdružení přispívat nebude. U táboření navíc dochází v souvislosti s termínem výletu 2.stupně k posunu a pokud se bude konat, tak to bude již o víkendu 1.-3.června V závěru roku pak budou opět zajišťován nákup sešitů pro příští rok. Zapsal Karel Tobolka
 3. 3. Hodnocení ročníků jejich třídními učiteli Po pedagogické radě jsem požádat třídní učitele o stručné hodnocení stavu v jednotlivých ročnících naší školy. Tato hodnocení byla svázána jedinou podmínkou, že se v nich neobjeví žádná jména. Přesto, pokud si následující řádky budete číst, tak zjistíte, ve většině ročníků a tříd je mnoho společných problémů. Slabá nebo žádná domácí příprava, vysoké sebevědomí, malá snaha situaci zlepšit a skoro v každé třídě skupinka žáků, se kterými je „těžká řeč“. 9.ročník Je to nejpočetnější třída na naší škole. Má 11 chlapců a 10 dívek. Je to průměrná třída. Tři žákyně prospěly s vyznamenáním, u sedmi žáků se na vysvědčení objevili jedna až sedm čtyřek. Celkový prospěch se oproti minulému roku mírně zlepšil. Děvčata jsou klidná a ochotná ke spolupráci. Chování chlapců ve většině případech je v pořádku. Dobrou pověst třídy však kazí malá skupinka chlapců, kteří svým chováním ruší průběh hodiny. Jsou drzí, vulgární, mluví aniž jsou tázáni, vykřikují, o přestávkách vyvolávají potyčky. Možná si ani neuvědomují, že jejich chování vadí již samotným spolužákům a nejenom vyučujícím. Většinou chlapci v devátém ročníku se již chovají takzvaně „rozumně“, doufám, že i naši chlapci se nad sebou zamyslí a budou se chovat v druhém pololetí lépe. Byly uděleny dvě důtky ředitele školy a jedna důtka třídního učitele za nevhodné chování. Hlavním úkolem naší třídy je dobře si zvolit střední školu a úspěšně vykonat přijímací zkoušky. Mgr.Lenka Tobolková, třídní učitelka 9.třídy 8.ročník Velkým problémem žáků 8. ročníku je velká pasivita a nechuť dělat něco navíc. Proto se budeme snažit v příštím pololetí tuto pasivitu překonat. Dále se nám nepodařilo udržet studijní výsledky, dvě třetiny žáků třídy se ve srovnání s koncem minulého školního roku zhoršilo. Musíme na studijních výsledcích pracovat, protože tyto známky se píší na přihlášky ke studiu. Aby se prospěch zlepšil, je třeba každodenní příprava na vyučování, což znamená napsat domácí úkoly, projít si učivo z minulé hodiny, spočítat si příklady z matematiky, nachystat si sešity a učebnice podle rozvrhu na další den. V dalším pololetí se budeme postupně připravovat k výběru povolání. V nejbližší době připravujeme třídní televizní vysílání. Mgr.Monika Pokorná, třídní učitelka 8.ročníku 7.ročník Pokud mám hodnotit žáky 7.třídy tak musím říct, že situace ve třídě není vůbec jednoduchá. Dosažené výsledky ve třídě jsou průměrné. Žákům převážně chybí pravidelná domácí příprava do školy a nároky k sobě samým. Většina žáků má vysoké sebevědomí, ale se svými dosaženými výsledky jsou spokojeni. Nabídky konzultací a možnosti opravy známek využívají velmi málo. Ve třídě se začíná více odmlouvat a mít ke všemu připomínky. Do činnosti ve škole se zapojuje stále stejná skupina žáků. Pochvalu si zaslouží ti žáci, kteří začali nacvičovat vystoupení na karneval a i přes potíže mají snahu toto vystoupení dotáhnout ke zdárnému konci. Dagmar Vaššová, zastupující třídní učitelka 7.třídy
 4. 4. 6.ročník V šesté třídě je deset žáků, pět chlapců a pět dívek. Přechod z prvního stupně na druhý třída zvládla vcelku dobře. Je to průměrná třída. Tři žákyně prospěly s vyznamenáním, ale ve třídě jsou i čtyři žáci s 1 až 2 čtyřkami. Je potřeba se strany žáků zintenzivnit každodenní přípravu na vyučování. V druhém pololetí se začíná probírat nové učivo a končí opakování z pátého ročníku. Závažnější problémy s chováním žáci zatím nemají ( stačí domluva). Rezervy naší třídy jsou v pravidelné přípravě na vyučování, ale také v časovém plnění drobných úkolů ( přineste, udělejte nástěnku, ukliďte…). Mgr.Lenka Tobolková, třídní učitelka 6.třídy 3.-5.ročník Od začátku školního roku 2006 / 2007 jsem se stal třídním učitelem 3., 4. a 5. ročníku. Věřte mi, že to není lehká práce. 3. ročník je velice šikovný, bystrý, ale lidově řečeno „ukecaný“. Skutečně musím říci, že práce v této třídě je na jednu stranu požitek – chytří žáci, aktivní. Na druhou stranu – obrazně řečeno „za trest“. Někteří žáci pusu nezavřou, naštěstí na ně platí napomenutí nebo přísný pohled. Bohužel ne na všechny. 4. třída je úplně jiná. Pouze 6 žáků, každý jiný, 3 chlapci a 3 dívky. Přes malý počet žáků jsou zde velké rozdíly ve schopnostech, znalostech a dovednostech. Snažím se tyto rozdíly smazat a naopak je i podporovat. 5. třída je kapitola sama pro sebe. Z dvanácti žáků je těžké vyzvednout nejlepšího nebo naopak očernit nejhoršího. Třída je poznamenána chováním 2 – 3 chlapců, ke kterým se bohužel poslední dobou přidávají i některé dívky. Ve vzdělávací oblasti musím říci, že práce žáků je velmi různá od chytrých nápadů až po naprosté nepochopení. Jistě by všem prospělo věnovat více úsilí přípravě do školy, zejména v anglickém jazyce. Mgr.Jiří Julina, třídní učitel 3.-5.ročníku 1.-2.ročník 1.ročník má 9 žáků, 6 chlapců a 3 dívky. Z celkového počtu prospělo s vyznamenáním 5 žáků, 4 prospěli. Žáci zvládají učivo předepsané osnovami. Daří se nám ve čtení, psaní, počítání i výchovách. Třída je aktivní a pracuje v přiměřeném pracovním tempu. V chování se neprojevily větší kázeňské přestupky. 5 žáků navštěvuje nepovinný předmět náboženství, jiní pracují ve výtvarném a rybářském kroužku. Svoje síly měří se staršími spolužáky v kroužku míčových her. Někteří pro stále slabší výslovnost navštěvují logopedii. 2.ročník má 13 žáků, 9 chlapců a 4 dívky. S vyznamenáním prospělo 11 žáků, 2 prospěli. Se třídou se pracuje dobře, děti se zapojují do všech činností a forem práce. Při vyučování jsou aktivní, hodiny zpestřují nošením vlastních knih a encyklopedií. V chování se neprojevují závažnější problémy. 9 žáků navštěvuje náboženství, 9 chodí do kroužku výtvarného, počítačového, rybářského nebo míčových her. Obě třídy se zapojují do akcí pořádaných školou. V současnosti obě třídy nacvičují na karneval. Marie Kaiserová, třídní učitelka 1. a 2.ročníku
 5. 5. Plesodravci Jako již tradičně se téměř všichni žáci 9.ročníku zúčastnili nácviku předtančení na školní ples. Po počáteční nechuti se 20 žáků pustilo s vervou do práce, které věnovali hodně času i v době volna (v poledních přestávkách i mimo vyučování). Jako předtančení byl vybrán král tanců – valčík na hudbu Johanna Strausse – Na krásném modrém Dunaji. Tuto skladbu bylo třeba zkrátit a mírně upravit, čehož se s úspěchem zhostil pomocí počítačové techniky a s pomocí pana ředitele pan učitel Jiří Julina, který také s žáky celý tanec nacvičil. Všichni tanečníci prošli doposud dvěma „prubířskými“ zkouškami: první na plese ve Vratěníně, kde svůj tanec předvedli v premiéře a nutno dodat, že úspěšně. Drobné nedostatky neměly vliv na celkový dojem, za který sklidili solidní potlesk plného sálu. Po zdokonalení tanečního držení a vypilování výsledného dojmu se mladí tanečníci rozjeli na Městský ples do Jemnice. Trochu zaskočeni velkým prostorem předvedli dobrý výkon před zpola zaplněným sálem. Po zaslouženém potlesku přišel poděkovat žákům do šatny sám starosta Jemnice v doprovodu místostarosty a bývalého kolegy ing.Pavola Bátora. Toto vystoupení však zřejmě vzalo žákům hodně sil, protože více než třetina tanečníků následující týden onemocněla a bylo nutno odvolat další plánovanou akci. Věřme však, že do plesu v Polici budou všichni fit a předvedou skvělý výkon. Mgr.Jiří Julina Lyžařský výcvik V letošním roce dostali žáci naší školy další možnost zúčastnit se lyžařského výcviku. Napsal jsem sice další, ale za mého působení ve zdejší škole je to poprvé. Jsem velmi rád, že vzhledem ke své kvalifikaci instruktora lyžování mám možnost jet se žáky já. Možnost účasti na lyžařském výcviku byla také zčásti dána tím, že v počtu 9 žáků můžeme doplnit kurz, který pořádá ZŠ Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou. Výhodou je, že osobně znám vedoucího kurzu i ostatní instruktory. Věřím, že naše účast na lyžařském kurzu jaroměřické školy se stane tradicí. Jinak asi těžko budeme moci uspořádat vlastní, plně obsazený kurz. Na hory odjíždíme v sobotu 10. března 2007. Penzion Školka ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku je jako stvořen pro pořádání školních lyžařských kurzů. Ideální poloha, kdy k nejbližší sjezdovce je to 100 m a všechny okolní sjezdovky jsou uměle zasněžovány, předurčuje tento penzion jako skvělou základnu. Účastníci kurzu to ovšem nebudou mít jako rekreaci. Kromě toho, že se opravdu všichni naučí základům lyžování a ve večerních přednáškách i něco z historie lyžování a stručné teorie o lyžích, zažijí za týden spoustu legrace, seznámí se s novými kamarády a společně prožijí nezapomenutelné chvíle. Na druhou stranu je čeká budíček v 7.45 hod. i po náročném dni a večerka ve 21.45 hod., což se lyžařům jistě líbit nebude. Věřme však společně, že týden se vydaří, bude spousta sněhu, vyhneme se úrazům a prožijeme nádherný týden, o kterém se bude dlouho povídat. Mgr.Jiří Julina, vedoucí lyžař.kurzu Police Exkurze do elektráren Na pondělí 26.února máme pro žáky 7.-9.ročníku připravenu velmi zajímavou exkurzi do Vodní elektrárny Dalešice a Jaderné elektrárny Dukovany. Odjezd bude v 8 hodin ráno od školy, návrat přibližně ve 14 hodin ke škole. Vzhledem k tomu, že na programu se finančně podílí Jaderná elektrárna Dukovany příspěvkem na dopravu a vstup je zadarmo, zaplatí každý žák pouze 40,-Kč za dopravu. Karel Tobolka, ředitel školy
 6. 6. Nové číslo mobilu Od nového roku se do školy dá také dovolat ( nebo poslat SMS ) na nové číslo mobilu, které je 723 315 242. Dají se takto např. odhlašovat obědy nebo lze toto číslo využít v případě, že na pevné lince není nikdo k zastižení. Po-Po-Ma Už asi sedmý rok naše škola organizuje Podivný polický maratón, zkráceně Popoma. Žáci každý vyučovací den za příznivého počasí mají možnost vyběhnout ze školy a podle svých schopností a chuti oběhnout či obejít budovu školy. Děti si počet kol i tempo volí sami. K této činnosti je nijak nenutíme. Původně tato akce vznikla jako otužování vzdušnou lázní. Dnes ji děti berou spíš jako možnost odreagování od sezení ve školních lavicích. Ceníme si zapojení každého dítěte, ale je třeba vyzdvihnout vytrvalost některých žáků, kteří se běhání účastní pravidelně vyjma doby nepřítomnosti ve škole. Našimi vytrvalci jsou : Vojtěch Bastl (3.r.), Dan Otáhal (3.r.), Jan Kalášek (2.r.), Michal Kyprý (4.r.), Jan Kadlec (2.r.), Tadeáš Tříletý (2.r.), Vít Tříletý (2.r.), Ludmila Vaňurová (2.r.), Adam Kaser (1.r.), Petra Valenová (7.r.). Určitě si všimnete, že většina z nich jsou žáci prvního stupně. S vyšším ročníkem zájem o běhání postupně opadá, což je nám velmi líto. Mgr.Monika Pokorná, vedoucí Popoma Školní mléko Vznik programu Školní mléko na základních školách v ČR iniciovala společnost TetraPak v roce 1996. Největším distributorem školního mléka v ČR se stala společnost Laktea. Program dotovaného školního mléka je rozšířen v řadě evropských zemí i ve světě. Naše škola se již v počátcích k tomuto programu připojila. Jak zdůrazňují lékaři, mléko a mléčné výrobky jsou důležité nejen pro nejmenší děti, ale i pro dospívající mládež. Z řady průzkumů vyplývá, že ve výživě dětí je nedostatek vápníku. To může způsobit v pozdějším věku vážné zdravotní komplikace. Mléko a další mléčné výrobky jsou prodávány za zvýhodněnou cenu čtyřikrát týdně. Žáci si nejvíce oblíbili čokoládové a jahodové mléko. Mezi jogurty a lakrumáky je nejvíce oblíben vanilkový lakrumáček. Dále si žáci mohou na svačinku od 1.února koupit BeBe Dobré ráno – cereální sušenky za 7,-Kč, BeBe Bráník s čokoládovou náplní , sušenky Disketo s mléčnou náplní ( vše za 7,- korun ), Musli tyčinky s různými příchutěmi za 4,-Kč a Croissanty s různými náplněmi za 7,-Kč. Novinkou je ovocný nápoj Hellou Simpsonovi za 8,-Kč. Dagmar Vaššová Školní výlet 1.stupně Termín: 24.květen 2007, odjezd v 7.30 od školy, návrat mezi 17. – 18.hodinou. Cena: asi 300,- Kč V ceně je zahrnuta cesta autobusem a vstupenky. Rozpis: · Chýnovská jeskyně ( 10 – 11 hod ) · Tábor husitská expozice, podzemí · Kámen – muzeum motocyklů · Pelhřimov – muzeum kuriozit Marie Kaiserová, vedoucí výletu 1.stupně
 7. 7. Přihláška na střední školu Nový školský zákon upravuje podmínky prvního kola přijímacího řízení na střední školy - na všechny typy škol a formy studia mohou uchazeči podat v prvním kole přihlášku pouze na jeden obor a jednu školu bez ohledu na zřizovatele. Řediteli základní školy odevzdáte do 28.února 2007 vyplněnou přihlášku a většinou musíte přiložit posudek lékaře o vaší zdravotní způsobilosti. Je třeba přiložit také originál nebo ověřenou kopii výstupního hodnocení. Žáci přihlášku a výstupní hodnocení obdrželi spolu s vysvědčením od třídního učitele. Žákům bylo vysvětleno jak přihlášku vyplňovat. První kolo přijímacích zkoušek Pro konání 1. kola přijímacího řízení (pokud je vyhlášeno) pro školní rok 2007/08 je stanoven jednotný termín, a to 23. duben 2007 a platí pro všechny střední školy bez ohledu na zřizovatele. V kompetenci ředitele střední školy je aktuálně reagovat na počty uchazečů a přijímací zkoušky odvolat či naopak dodatečně zorganizovat. Některé školy upřednostňují ústní formu zkoušky, při které přímým kontaktem s uchazečem získají lepší představu o jeho znalostech a motivaci. V jiných školách probíhá výběrové řízení na základě prospěchu žáka v základní škole. Nejpozději 14 dní před uskutečněním přijímací zkoušky obdrží uchazeč pozvánku k jejímu vykonání společně s požadavky ke zkoušce. Nepřijetí ke studiu Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu zveřejní ředitel střední školy do 7 dnů po konání přijímací zkoušky na přístupném místě v budově školy. Ve stejném termínu obdržíte rozhodnutí písemně. To platí i v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, výsledek se ale dozvíte nejdříve 20. dubna 2007. Pokud žák nebyl přijat ke studiu na veřejné škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, má právo se odvolat u ředitele střední školy do 8 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se postupuje správnímu řízení - ředitel školy předá odvolací dopis odboru školství příslušného krajského úřadu, který ve věci rozhodne. Tento způsob však nemůžete uplatňovat v soukromých a církevních školách, kde se jedná o občanskoprávní vztah na základě uzavírané smlouvy a v případě vážných pochybností musíte řešit přezkoumání soudní cestou. Druhé a další kola přijímacího řízení Střední školy, které plně neobsadí 1. ročníky již v prvním kole, jsou povinny nahlásit příslušnému krajskému úřadu počet volných míst a svůj záměr uskutečnit druhé kolo přijímacího řízení. Stanovení termínů druhého, případně dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele školy a mohou být vyhlášeny až po ukončení prvého kola. Klíčovým zdrojem informací o volných místech a dalších kolech jsou krajské úřady, které je musí ze zákona zveřejnit na internetu. Tam také neúspěšní uchazeči z prvního kola zjistí, jaká je ještě nabídka a kam se mohou hlásit. O volných místech na středních školách v našem regionu podává také informace IPS pro volbu povolání na UP v Třebíči ( paní Minaříková tel. 838052). Na druhé a další kola podává uchazeč novou přihlášku (kterou mu na žádost vydá ředitel školy, které kolo vyhlásil) přímo řediteli střední školy. Počet přihlášek již není omezen a můžete se hlásit do více škol. Dejte však pozor, aby se termíny zkoušek nekryly,a nezapomeňte, že můžete vybírat i mimo váš region. Pokud tedy neuspějete v prvním kole, začněte sledovat webové stránky krajských úřadů a vybírejte alternativní studium. Mgr.Lenka Tobolková, výchovný poradce
 8. 8. Školní výlet 2.stupně I když teprve začalo 2.pololetí, už nyní připravujeme školní výlet pro žáky 2.stupně. Po roce oddechu by to měl být opět výlet vícedenní a velmi atraktivní. O tom, zda se nakonec skutečně bude konat se rozhodne podle počtu přihlášených, protože celý výlet je finančně rozpočítán na 45 žáků a při menším počtu přihlášených by se zřejmě nekonal. Následující řádky jsou tedy nabídkou pro žáky a rodiče a až skutečný zájem rozhodne o jeho konání. Výlet by byl pětidenní a konal by se v termínu 18.-22.června 2007 do Východních Čech, konkrétně kraje Boženy Němcové a Aloise Jiráska, skalních měst i vojenských pevností. Žáci by byli ubytováni ve čtyřlůžkových chatkách s malými ledničkami a teplou vodou na chatkách v autokempu Velký Dřevíč na okraji Hronova u Náchoda. V průběhu pěti dnů by navštívili: 1.den – při cestě: Žďárské vrchy; novou 30m vysokou a zcela bezpečnou rozhlednu Karasín, Ski areál v Novém Městě na Moravě, kde se koná Zlatá lyže, skokanské můstky s umělou hmotou u Nového Města a podnikli by krátký a pohodový výšlap na nejvyšší vrchol Žďárských vrchů s kruhovým rozhledem Devět skal. 2.den – prohlídka zámku, zahrady a náměstí v Novém Městě nad Metují, prohlídka vojenských pevností z 2.světové války Dobrošov (obrovský podzemní pěchotní srub rozložený v délce několika kilometrů pod zemí pro 600 vojáků) a Březinka (nedaleko Dobrošova) a návštěva výletního místa Jiráskova chata. 3.den – dvě skalní města – Teplické skály a Adršpašské skály, návštěva Police (nad Metují) a rodného domu Aloise Jiráska ve Hronově. 4.den – návštěva Babiččina údolí, prohlídka zámku kněžny v Ratibořicích a poté přejezd na půldenní návštěvu ZOO Safari ve Dvoře Králové nad Labem. 5.den – cestou zpět: vojenská pevnost z dob Marie Terezie Josefov v Jaroměři a horácký skanzen Vysočina na Veselém Kopci u Hlinska. I když jsou známy naše turistické sklony, tak tento výlet je skutečně pohodový a hodně poznávací, při kterém děti uvidí mnoho rozmanitých a velmi poučných věcí přírodního, ale i společenského charakteru. Cena zájezdu je předběžná a zahrnuje: dopravu autobusem Trado ( asi 600 na žáka + 40 na žáka parkovné ) ubytování ( 400 na žáka ) vstupné ( asi 300 na žáka ) polopenzi – počítáme objednané snídaně a večeře ( asi 360 ) svačiny, pitný režim, něco na druhé večeře, rezerva apod ( asi 100 ) Celkově je předpokládaná cena výletu 1800,- Kč ( jen vstupné pro děti do ZOO Safari je 85,-Kč, všude jinde 20 – 30,- Kč. Pro srovnání výlet do Krkonoš před dvěma lety byl rozpočtován na 1550,-Kč ). Na výlet přispěje každému účastnícímu se žákovi Občanské sdružení. Částka ještě nebyla určena, záleží také na tom, kolik se vydělá na plese a karnevalu. Ale příspěvek do Krkonoš byl 250,- Kč na žáka. Vzhledem k tomu, že již dnes máme rezervované ubytování a autobus, tak je potřeba co nejdříve vyřešit otázku, kolik žáků by na takovýto výlet jelo. Proto Vás žádáme o vyplnění přiložené přihlášky a odevzdání do školy do konce února společně se symbolickou zálohou 300,- Kč, která ovšem bude vrácena pouze v případě nemoci žáka potvrzené lékařem. Karel Tobolka, vedoucí výletu 2.stupně
 9. 9. Základní škola a Mateřská škola Police ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Hodnocení aktivity za 1.pololetí Poř. Žák Roč. Bodů 1-2 Lukšová Zuzana 9 27 1-2 Tříletá Lenka 9 27 3 Kantnerová Dana 9 23 4-5 Nevrklová Libuše 9 22 4-5 Tříletá Lucie 9 22 6 Matějková Dagmar 9 21 7-8 Karásková Simona 9 19 7-8 Tobolková Jaroslava 9 19 9-12 Michalová Marie 7 16 9-12 Valenová Petra 7 16 9-12 Janoušek Lukáš 9 16 9-12 Vlčková Petra 9 16 13-14 Novák Miroslav 9 15 13-14 Tobolka František 9 15 15-16 Nevěčný Martin 9 14 15-16 Tříletý Josef 9 14 17-18 Burdová Jana 8 13 17-18 Štykar Jiří 9 13 19 Tesař Jiří 8 12 20 Čech Martin 9 11 21-22 Vaňurová Marta 8 10 21-22 Horký Filip 9 10 23-27 Nováková Lenka 5 9 23-27 Liška Dominik 7 9 23-27 Kubátová Eliška 8 9 23-27 Vaňurová Marie 8 9 23-27 Zíta David 9 9 28-35 Boček Rostislav 5 8 28-35 Kantner Radek 5 8 28-35 Puchnar Ladislav 5 8 28-35 Raabová Miroslava 6 8 28-35 Strnad Václav 6 8 28-35 Pilátová Markéta 7 8 28-35 Sevelda Roman 7 8 28-35 Liška Matěj 8 8 36-43 Bartošová Veronika 3 7 36-43 Nevěčná Markéta 5 7 36-43 Bartošová Petra 6 7 36-43 Janoušková Michaela 6 7 36-43 Puchnar František 6 7 36-43 Puchnarová Markéta 7 7 36-43 Valena Tomáš 8 7 36-43 Koutný Petr 9 7
 10. 10. Občanské sdružení rodičů a přátel školy a Základní škola a Mateřská škola Police Vás srdečně zvou na Zahájení plesu ve 20.15 hod předtančením žáků ZŠ Police K tanci a poslechu hraje skupina HABAKUK Vstupné 50,-Kč Občerstvení Bohatá tombola Pořadatelé plesu předem děkují za příspěvky do tomboly, které lze odevzdat do školy do středy 14.února 2007 Pozvánka na DĚTSKÝ KARNEVAL V NEDĚLI 18.BŘEZNA 2007 od 14 hodin v sále ZD Police Ráz karnevalu: hejbni kostrou V průběhu karnevalu: vystoupí žáci od 1. do 9.třídy s více než 10 tanečními vystoupeními opětovně vystoupí žáci s předtančením se bude konat průvod masek a vyhodnocení 10 masek budou hrát „dídžejové“ z 9.třídy proběhnou soutěže pro menší děti v předsálí bude bohatá tombola bude zajištěno občerstvení Vstupné: 10,- Kč, masky zdrama Předem děkujeme za příspěvky do tomboly, které lze odevzdat do středy14.března 2007 do školy
 11. 11. Stalo se v 1.pololetí – prospěli s vyznamenáním V 1.pololetí školního roku 2006 / 2007 prospěli s vyznamenáním tito žáci : 1.ročník: Bastlová Michaela Čurda Jaroslav Michalová Michaela Simandl Ondřej Křivanová Julie 2.ročník: Tříletý Tadeáš Pokorný Jiří Meidlová Jaroslava Kincl Daniel Bartoš Libor Kalášková Daniela Kalášek Jan Trnka Matěj Tříletý Vít Vaňurová Ludmila 3.ročník: Bartoš Martin Bartošová Veronika Bastl Vojtěc Křivanová Barbora Michalová Vendula 4.ročník: Kaserová Nikola 5.ročník: nikdo 6.ročník: Burdová Lenka Bartošová Petra Raabová Miroslava 7.ročník: Michalová Marie 8.ročník: Burdová Jana Liška Matěj Antoňů Jan 9.ročník: Matějková Dagmar Kratochvílová Tereza Kantnerová Dana Stalo se v 1.pololetí ( 1 ) Ve čtvrtek 1.února proběhlo testování dovedností a schopností žáků 9.ročníků - tzv. Cermat. Bohužel se ho vzhledem k nemocnosti zúčastnilo pouze 12 z 21 žáků 9.ročníku. Ve středu 31.ledna byly v poslední vyučovací hodině vydány výpisy z vysvědčení s klasifikací za 1.pololetí. V pondělí 29.ledna se konala pedagogická rada k hodnocení 1.pololetí. V sobotu 27.ledna vystoupili naši předtanečníci na Městském plese v Jemnici. V pátek 19.ledna vystoupili naši předtanečníci na obecním plese ve Vratěníně. Ve středu 17.ledna se konalo první předvádění vystoupení na karneval. Od začátku roku usilovně pokračoval nácvik předtančení deváťáků na plesy. Ve středu 3.ledna 2007 byla zahájena výuka po vánočních prázdninách
 12. 12. Stalo se v 1.pololetí ( 2 ) V pátek 22.prosince byli žáci 1.stupně a MŠ v kině v Jemnici na filmu quot;Kouzelná chůvaquot;. Ve čtvrtek 21.prosince se ve škole v Polici konal vánoční koncert hudební školy quot;Yamahaquot;. Ve středu 20.prosince byli žáci 2.stupně v kině v Jemnici na filmu quot;Garfieldquot;. V pondělí 18. prosince se ve školce konala vánoční besídka dětí MŠ a 1. a 2.ročníku ZŠ. Ve středu 13.prosince byli žáci 2.stupně na zájezdu v Horáckém divadle na představení quot;Betlémská hvězdaquot;. V pondělí 11.prosince bylo organizačních důvodů vyhlášeno ředitelské volno. Ve čtvrtek 7.prosince se konal konzultační den, na kterém byli i zástupci středních škol našeho nejbližšího okolí. V úterý 5.prosince do školky a školy zavítal Mikuláš, anděl a hodný čert. V neděli 3.prosince se ve škole ve 14 hodin konalo quot;7.RODINNÉ ODPOLEDNEquot; soutěží a her doplněné v tomto roce o výstavku výrobků a vánočního cukroví vytvořeného v rámci projektového dne. Po skončení akce byl před školou rozsvícen vánoční strom. Ve čtvrtek 30.listopadu se konal 2.letošní projektový den na téma Vánoce, který současně probíhal v 9 dílnách. Rovněž ve čtvrtek 23.listopadu žáci 1.ročníku obdrželi při malé slavnosti zvané quot;Den slabikářequot; své první slabikáře Ve čtvrtek 23.listopadu proběhl ve všech ročnících jednodenní quot;kurz ochrany člověka v mimořádných situacíchquot;. Ve čtvrtek 16.listopadu byli deváťáci na veletrhu vzdělávání DIDACTA v Třebíči. Ve čtvrtek 9.listopadu v odpoledním měli osmáci a deváťáci besedu s kurátorem pro mládež na téma quot;právní vědomíquot;. V úterý 7.listopadu byli deváťáci v Třebíči na besedě na Úřadu práce a na prohlídce Basiliky. V pátek 3.listopadu byli deváťáci na exkurzi ve Střední škole řemesel v Mor.Budějovicích. V úterý 31.října proběhla ve škole dvě představení kouzelníků pro 1.a pro 2.stupeň. V úterý 24. odpoledne a ve středu 25.října proběhl tematický projektový den quot;Vesmírquot;. V sobotu 21.října úspěšně proběhla turistická vycházka Z POLICE PŘES KOPKU DO PODHRADÍ. V úterý 17.října bylo pro žáky základní školy vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO. V pondělí 16.října se ve škole konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V neděli 15.října se v 15 hodin se konal tradiční fotbalový zápas DĚTI - RODIČE. V pondělí 9.října byl 1.stupeň v Horáckém divadle v Jihlavě na pohádce Šípková Růženka. Od pondělí 2.října byly zahájeny konzultační úseky vyučujících. V úterý 3.října se konala plenární schůze rodičů, po společné části krátké třídní schůzky. V úterý 26.září v 19 hodin se konala 1.schůze výboru OSRPŠ a třídních důvěrníků. V týdnu od 18.září postupně začala činnost zájmových kroužků. Od pondělí 11.září došlo zahájení školních činností svačinek, Po-po-ma, školního budíčku, přístupu k PC. Od pondělí 11.září výuka včetně odpoledního. Od středy 6.září výuka podle pravidelného rozvrhu. Úterý 5.září - třídnický den; 1.stupeň do 11.25 hod, 2.stupeň do 12.20 hod. Pondělí 4.září - slavnostní zahájení školního roku. V neděli 3.srpna skončily prázdniny.

×