Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phan Tich Ky Thuat Va Dau Tu Chung Khoan

2,246 views

Published on

Phan Tich Ky Thuat Va Dau Tu Chung Khoan

Published in: Business, Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Phan Tich Ky Thuat Va Dau Tu Chung Khoan

 1. 1. Giíi thiÖu vÒ m«n ph©n tÝch vµ ®Çu t­ chøng kho¸n http://digiworldhanoi.vn
 2. 2. ®Çu t­ chøng kho¸n Lµ mét h×nh thøc ®Çu t­ trong nhiÒu h×nh thøc ®Çu t­ mµ b¹n (nhµ ®Çu t­) cã thÓ lùa chän : + §Çu t­ vµo ThÞ tr­êng tiÒn tÖ (göi tiÕt kiÖm) + §Çu t­ vµo thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n + §Çu t­ trùc tiÕp + §Çu t­ chøng kho¸n + §Çu t­ thÞ tr­êng vèn kh¸c : Vµng, B¶o hiÓm, thÞ tr­êng hèi ®o¸i
 3. 3. Môc tiªu kinh tÕ cña nhµ ®Çu t­ CK - Cæ tøc; l·i tr¸i phiÕu - Chªnh lÖch gi¸ => Quan träng nhÊt => §Ó thu chªnh lÖch gi¸ ph¶i dù b¸o ®óng gi¸ trong t­¬ng lai. http://digiworldhanoi.vn
 4. 4. Dù b¸o gi¸ cæ phiÕu => + Ph©n tÝch c¬ b¶n => + Ph©n tÝch kü thuËt => + Kh«ng cÇn ph©n tÝch => Gi¸ chøng kho¸n: Kh«ng ai, kh«ng ph­¬ng ph¸p nµo dù b¸o chÝnh x¸c ®­îc.
 5. 5. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o Ph©n tÝch vµ §Çu t­ chøng kho¸n 1. Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n : + Gi¸ trÞ ®ång tiÒn theo thêi gian (1) + Møc sinh lêi & rñi ro trong §TCK (1) 2. Ph©n tÝch c¬ b¶n (4) 3- Ph©n tÝch kü thuËt (2) 4- Ph©n tÝch & §T tr¸i phiÕu (2) 5- §Çu t­ theo danh môc vµ qu¶n lý danh môc ®Çu t­ (4) 6- «n tËp- lµm bµi tËp ( 2) 7. KiÓm tra
 6. 6. gi¸ trÞ ®ång tiÒn theo thêi gian (The time value of money) http://digiworldhanoi.vn
 7. 7. Lý thuyÕt vµ bµi tËp
 8. 8. L·i suÊt kÐp Tr­êng hîp l·i suÊt gièng nhau : Gi¶ sö ta cã 1 kho¶n tiÒn lµ 10 000 $ göi vµo ng©n hµng víi l·i suÊt cè ®Þnh lµ i = 5% n¨m, khi ®ã : Thêi kú TrÞ gi¸ 0 10 000 1 10 000 x 1.05 1 = 10 500 2 10000 x 1.05 x 1.05 =10 000 x 1.05 2 = 11 025 3 10000 x 1.05 x 1.05x 1.05 = 10 000 x 1.05 3 = 11 576 4 10 000 x 1.05 4 = 12 155 5 10 000 x 1.05 5 = 12 763 <ul><li>FV(n,i) = PV x (1+i) n </li></ul>
 9. 9. Tr­êng hîp l·i suÊt kh¸c nhau : - Gi¶ sö göi 10 000$ víi l·i suÊt n¨m thø nhÊt lµ 5%; n¨m thø 2 lµ 7%; n¨m thø 3 lµ 8%. Th× sè cuèi kú sau 3 n¨m lµ : <ul><li>10000$ x 1.05 x 1.07 x 1.08 = 12 133.8$ </li></ul><ul><li>FV(n, i 1 i 2 ...i n ) = PV (1+i 1 )(1+i 2 )....(1+i n ) </li></ul><ul><li> </li></ul>
 10. 10. GI¸ TRÞ T¦¥NG LAI CñA 1 $ §Ó tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n,ng­êi ta ®· tÝnh s½n mét b¶ng gi¸ trÞ cña (1+i) n (Phô lôc A - P379). FV1( n; i ) = 1 x (1+i) n VÝ dô : Göi 1 $ trong 10 n¨m, l·i suÊt 9% n¨m, th× sè tiÒn cuèi kú lµ : 2 .3674$ ( FV1(10,9%) = 2.3674)
 11. 11. VÝ dô : Göi 500$ trong 10 n¨m l·i suÊt 9% n¨m, th× sè tiÒn thu ®­îc vµo cuèi kú lµ : <ul><li>FV500(10,9%) = 500 x FV1(10, 9%) </li></ul><ul><li>= 500 x 2.3674 = 1183.7 </li></ul><ul><li>FV(n,i) = PV x (1+i) n = PV x FV1(n,i) </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 12. 12. L·i suÊt theo th¸ng VÝ dô : Gi¶ sö göi 10 000$ trong vßng 14 th¸ng, víi l·i suÊt 9% n¨m. Th× sè tiÒn cuèi kú lµ bao nhiªu ? <ul><li>Sè tiÒn cuèi kú = 10 000$ x 1.09 14/12 = 11 057, 69 $ FV(n,i) = PV (1+i) n/12 </li></ul>
 13. 13. L·i suÊt theo ngµy VÝ dô : NÕu göi tiÕt kiÖm 10000$ víi l·i suÊt 9% n¨m vµ sau 500 ngµy rót ra. Sè tiÒn thu ®­îc lµ bao nhiªu ? <ul><li>10 000$ x 1.09 500/365 = 11 253,02 </li></ul><ul><li>FV(n,i) =PVx (1+i) n/365 </li></ul>
 14. 14. Quy l·i suÊt kú nhiÒu n¨m ra l·i suÊt n¨m - L·i suÊt gép 8 n¨m lµ 90% L·i suÊt b×nh qu©n n¨m lµ bao nhiªu ? <ul><li>8 i = 1+ 0.9 -1 = 1.0835-1=> 8,35% n i= 1 +  (i) -1 </li></ul>
 15. 15. Quy l·i suÊt th¸ng ra l·i suÊt n¨m VÝ dô : NÕu l·i suÊt 4 th¸ng lµ 3 % Th× l·i suÊt n¨m lµ bao nhiªu ? <ul><li> 3( = 12/4 ) i n = ( 1+ 0.03 ) - 1 = 1,092727 => 9.27 % 12/ t i n = ( 1 + i t ) -1 i n : L·i suÊt theo n¨m it : L·i suÊt t th¸ng </li></ul>
 16. 16. Quy l·i suÊt theo ngµy ra l·i suÊt n¨m - L·i suÊt 1 ngµy lµ 1%, th× l·i suÊt n¨m lµ bao nhiªu? 365% ? FV = ( 1+ 0.01 ) 365/1 = 37,783 L·i = 3678,3 % >10 x 365 1+i n¨m = (1+ i k ngµy ) 365/k
 17. 17. L·i suÊt gåm : - L·i c¬ b¶n (l·i ®¬n) - L·i mÑ ®Î l·i con (l·i kÐp) VÝ dô : Sè n¨m 1% 3% 5% 1 1.01 1.03 1.05 10 1.10 1.34 1.63 100 2.70 19.22 131.50 500 144.77 2 631 877.23 39 223 261 827.22 L·i c¬ b¶n cña 3%, göi 500 n¨m chØ lµ : 1$ x 3% x 500 = 15 $
 18. 18. ` 5 10 15 t 10$ 5 $ 1- 15 % 10% 5% 1% Gi¸ trÞ t­¬ng lai cña 1 $ theo thêi gian & l·i suÊt L·i suÊt cµng cao th× ®é do·ng cµng lín theo t
 19. 19. VÝ dô vÒ «ng Benjamin Franklin: ChÕt ngµy 17/4/1790, trong di chóc «ng biÕu 1000 Stecling cho Massachusetts thuéc thµnh phè Boston & 1000 St. cho Pennylvania thuéc Philadelphia. Còng theo ­íc nguyÖn cña «ng ta th× tiÒn ®ã chØ ®­îc tr¶ cho 2 ®¬n vÞ trªn sau 100 n¨m nh»m môc tiªu ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ. Sau ®ã v× mét sè thñ tôc vÒ luËt ph¸p mµ sau 200 n¨m tøc lµ n¨m 1990 míi tr¶ ®­îc. Trong thêi gian ®ã tiÒn cña Pennylvania trë thµnh kho¶ng 2 tr St. vµ tiÒn cña Massachusetts trë thµnh 4.5 tr.St. Sè tiÒn nµy ®· ®­îc dïng cho Häc viÖn Franklin ë Boston & Philadephia. <ul><li>Chªnh lÖch trªn lµ do l·i suÊt gi÷a hai n­íc: </li></ul><ul><li>Pennylvania ==> 3.87% </li></ul><ul><li>Massachusetts ==> 4.3% </li></ul>
 20. 20. L·i suÊt theo c¸c kú h¹n L·i suÊt 16% n¨m cã t­¬ng ®­¬ng l·i suÊt 8%/ 6 th¸ng kh«ng ? <ul><li>- Göi 1000 $ l·i suÊt 16% n¨m, tr¶ 1 lÇn ta cã sè tiÒn cuèi kú lµ 1000$ x FV1(1; 16%) = 1160$ => L·i suÊt n¨m lµ 16 % </li></ul><ul><li>- Göi 1000$ l·i suÊt 16% n¨m, tr¶ 2 lÇn ta cã sè tiÒn cuèi kú lµ 1000$ x FV1( 2;8%) =1166,4$ ==> l·i suÊt n¨m = (1+0.16/2) 2 -1 = 16,64% - NÕu tr¶ m kú trong n¨m th×: i FV = PV x ( 1 + ------) m m </li></ul>
 21. 21. L·i suÊt tr¶ nhiÒu kú trong n¨m Kú tr¶ sè lÇn tr¶ Møc l·i suÊt n¨m tÝnh ra N¨m 1 10 % Quý 4 10, 38129 % Th¸ng 12 10, 47131 % TuÇn 52 10, 50648 % Ngµy 365 10, 51558 % Giê 8 760 10, 51703 % phót 525 600 10, 51709 % http://digiworldhanoi.vn
 22. 22. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña 1 kho¶n tiÒn trong t­¬ng lai N Õu l·i suÊt 10% n¨m vµ «ng bè cho t«i 1$ vµo n¨m sau. Th× 1$ ®ã cã gi¸ trÞ hiÖn t¹i lµ 1/1.1 = 0.9091 $ T­¬ng tù, nÕu 2 n¨m n÷a míi cho th× gÝa trÞ hiÖn t¹i lµ : 1/1.1 2 = 0.8264 $ Nãi c¸ch kh¸c : NÕu t«i cã 0.9091 $ t«i göi tiÕt kiÖm th× sau 1 n¨m t«i cã 1$ hoÆc nÕu t«i cã 0.8264 $ th× sau 2 n¨m t«i còng cã 1$. §©y lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña 1$ trong t­¬ng lai 1 PV1(n,i) = ----------- => Xem Phô lôc B- P380 ( 1+i) n
 23. 23. 0 5 10 15 t 1$ 0 .75 0.50 0.25 1 % 5% 10% 15% L·i suÊt cµng cao th× sù gi¶m gi¸ cña 1$ trong t­¬ng lai vÒ 0 cµng nhanh h¬n. Sù gi¶m gi¸ cña 1$ trong t­¬ng lai theo l·i suÊt
 24. 24. tÝnh theo th¸ng VÝ dô : NÕu l·i suÊt 12% n¨m vµ t«i sÏ ®­îc h­ëng 1 kho¶n thõa kÕ lµ 11000$ sau 15 th¸ng (n) n÷a. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña sè tiÒn ®ã lµ bao nhiªu ? <ul><li>11 000$ x (1/(1+0.12) 15/12 ) = 9 547.07 $ FV(i,n) PV = ------------- (1+i) n/12 </li></ul>
 25. 25. tÝnh theo ngµy VÝ dô : NÕu l·i suÊt 12% n¨m vµ t«i sÏ ®­îc h­ëng 1 kho¶n thõa kÕ lµ 11000$ sau 450 ngµy (n) n÷a. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña sè tiÒn ®ã lµ : <ul><li>11 000$ x (1/(1+0.12) 450/365 ) = 9 565.62 $ FV(n,i) PV = ------------- (1+i) n/365 </li></ul>
 26. 26. x 1.05 x 1.05 x 1.05 x 1.05 x 1.05 10000 => 10500 => 11025 => 11576 => 12155 => 12765 ---------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 10000 <= 10500 <= 11025 <= 11576 <= 12155 <= 12765 :1,05 : 1,05 :1,05 :1,05 :1,05 ®ång tiÒn vµ l·i suÊt http://digiworldhanoi.vn
 27. 27. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng tiÒn trong t­¬ng lai VÝ dô : NÕu l·i suÊt thÞ tr­êng lµ 10% vµ trong vßng 10 n¨m tíi cø mçi n¨m ®Õn ngµy sinh nhËt «ng bè cho ng­êi con 10 $, th× gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña toµn bé dßng tiÒn ®ã lµ: 10$ sau n¨m 1 cã trÞ gi¸ hiÖn t¹i lµ : 10/(1+0.1) 1 10$ sau n¨m 2 cã trÞ gi¸ hiÖn t¹i lµ : 10/(1+0.1) 2 …………. 10$ sau n¨m 10 cã trÞ gi¸ hiÖn t¹i lµ: 10/(1+0.1) 10 10$x PVA1(n,i%) =10$x ` r
 28. 28. i ChiÕt khÊu l¹i dßng tiÒn 0 1$ 1$ . . . . . . .. . ……1$ … Xem phô lôc D : PVA1 (n,i)= r
 29. 29. NÕu l·i suÊt kh¸c nhau gi÷a c¸c n¨m th× c¸ch chiÕt khÊu sÏ ®æi kh¸c VÝ dô : NÕu l·i suÊt 3 n¨m tíi lµ 7, 8 vµ 9%. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng thu nhËp 1$ lµ : 1 1 1 PV = --------- + ---------------------- + --------------- (1+0.07) (1+0.07)(1+0.08) 1.07x1.08x1.09
 30. 30. NÕU L·I SUÊT THEO THêI Kú : V Ý dô : NÕu l·i suÊt tiÒn göi b/q n¨m cña kú 1 n¨m lµ 7%, kú 2 n¨m lµ 8% vµ kú 3 n¨m lµ 9%, th× gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng thu nhËp 1$ trong 3 n¨m tíi lµ : 1 1 1 PV = ------------ + -------------- + ------------- (1+0.07) 1 (1+0.08) 2 (1+0.09) 3 1 1 1 PVA1(3,i 1 i 2 i 3 %) = -------- + ------------ + --------- (1+i 1 ) 1 (1+i 2 ) 2 ( 1+i 3 ) 3
 31. 31. http://digiworldhanoi.vn
 32. 32. Gi¸ trÞ t­¬ng lai cña mét dßng tiÒn 1 $ VÝ dô : Cã mét tr¸i phiÕu cã coupon 1$ vµo cuèi mçi n¨m. Gi¸ trÞ cña dßng tiÒn nµy t¹i thêi ®iÓm nhËn coupon thø 4 (sau 4 n¨m) lµ bao nhiªu víi l·i suÊt 10% ? 0 1 2 3 4 1$ 1$ 1$ 1$ 1x1.1=1.1 1 x 1.1 2 = 1.21 1 x 1.1 3 = 1.331 FVA1(4,10%) = 1+1.1+1.21+1.331 = 4.641
 33. 33. §©y lµ trÞ gi¸ t­¬ng lai cña dßng tiÒn 1$ ( tr¶ n lÇn, kÓ c¶ lÇn cuèi cïng) cña 1$ víi l·i suÊt i% ====> Xem Phô lôc C NÕu thêi gian lµ n n¨m th× : FVA1(n,i) = 1x  (1+i) 0 + (1+i) 1 +(1+i) 2 +..+ (1+i) n-1  FVA1( n,i) =
 34. 34. Bµi tËp mÉu : 1) NÕu l·i suÊt n¨m lµ 12% n¨m vµ mét kh¸ch hµng göi tiÕt kiÖm 1 triÖu ®ång, th× «ng ta sÏ cã bao nhiªu tiÒn : a) Sau 2 n¨m b) Sau 27 th¸ng c) Sau 600 ngµy ( 1 n¨m cã 365 ngµy) http://digiworldhanoi.vn
 35. 35. (BKT) 2) Gi¶ sö mét kho¶n vay cña ViÖt nam ®èi víi §øc lµ 700 tr USD. Trong ®µm ph¸n n­íc ta høa sau 20 n¨m sÏ tr¶. NÕu §øc chÊp nhËn ®iÒu kiÖn nµy vµ ta muèn lÊy tiÒn ngay th× n­íc ta ph¶i tr¶ bao nhiªu, nÕu l·i suÊt thÞ tr­êng quy ­íc lµ 9% n¨m suèt trong 20 n¨m chê ®îi ®ã.
 36. 36. ( BKT) 3) T«i dù kiÕn cho ch¸u mét kho¶n tiÒn lµ 10000$ vµo 8 n¨m sau khi ch¸u tèt nghiÖp ®¹i häc ®Ó chaó ®i du häc tiÕng Anh ë óc. A) B©y giê t«i ph¶i göi vµo tiÕt kiÖm bao nhiªu ®Ó cã kho¶n tiÒn ®ã, nÕu l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ dµi h¹n lµ 8% n¨m b) NÕu hµng n¨m t«i quyÕt ®Þnh bá vµo tiÕt kiÖm 1 kho¶n tiÒn cè ®Þnh (8 lÇn trong 8 n¨m) th× mçi lÇn t«i ph¶i bá bao nhiªu, nÕu l·i suÊt b×nh qu©n lµ 6% n¨m
 37. 37. http://digiworldhanoi.vn
 38. 38. 4) C«ng ty b¶o hiÓm vËn ®éng b¹n ®ãng gãp b¶o hiÓm nh©n thä víi møc ®ãng lµ 300000®/th¸ng vµ hä coi kho¶n ®ãng ®ã cña b¹n lµ mét kho¶n tiÕt kiÖm vµ l·i suÊt lµ 5% trªn tæng gi¸ trÞ ®ãng c¶ n¨m. (300000 x 12 x 5%). TÝnh l·i suÊt dßng tiÒn cña b¹n trong n¨m ®Çu ®ã & so s¸nh víi l·i suÊt trªn b¹n cã thiÖt kh«ng ? NÕu l·i suÊt thÞ tr­êng lµ 1% th¸ng.
 39. 39. 5. TÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng tiÒn sau : 0 1 2 3 4 0$ 1000$ - 500$ 2000$ - 600$ a) 1214.85 $ b) 1487.15 $ c) 1601.85 $ d) 1710.15 $ NÕu l·i suÊt chiÕt khÊu lµ 14%
 40. 40. 6- MÑ b¹n Minh göi tiÒn tiÕt kiÖm kú h¹n 6 th¸ng, l·i suÊt tÝnh theo th¸ng. Sè tiÒn bµ göi lµ 2 000 000® vµ sau 6 th¸ng rót ra bµ nhËn ®­îc 2064400®. Theo b¹n mÑ b¹n Minh ®· h­ëng l·i suÊt hµng th¸ng bao nhiªu, nÕu l·i nhËp gèc sau mçi th¸ng ? ( S¸ch bµi tËp To¸n líp 7. Trang 100) http://digiworldhanoi.vn

×