Đại cương về thị trường chứng khoán

2,748 views

Published on

Đại cương về thị trường chứng khoán

Published in: Business, Education, Sports
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,748
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Đại cương về thị trường chứng khoán

 1. 1. Baøi giaûng chöông 1 ( 3 tieát) ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN (BAØI GIAÛNG 01) http://digiworldhanoi.vn
 2. 2. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN <ul><li>1.1Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn . Vaøo giöõa theá kyõ 15, taïi nhöõng trung taâm buoân baùn lôùn ôû phöông taây, caùc thöông gia thöôøng tuï taäp ôû caùc quaùn caø pheâ ñeå thöông löôïng mua baùn caùc loaïi haøng hoùa nhö noâng saûn, khoaùng saûn, ngoaïi teä vaø ñoäng saûn. Taïi caùc phieân hoïp naøy, hoï thoáng nhaát vôùi nhau nhöõng qui öôùc cho caùc cuoäc thöông löôïng.Töø ñoù thò tröôøng chöùng khoaùn baét ñaàu hình thaønh </li></ul>
 3. 3. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN <ul><li>Naêm 1453, phieân hoïp ñaàu tieân dieãn ra vôùi quy moâ lôùn taïi Bruges (Bæ). Ñeán naêm 1547, ñöôïc dôøi ñeán thò traán Antwerpen moät haûi caûng lôùn cuûa Bæ).Töø naêm 1875-1913, laø thôøi kyø huy hoaøng nhaát cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn. Ngaøy 29/10/1929 ñöôïc goïi laø ngaøy thöù naêm ñen toái môû ñaàu cho cuoäc khuûng hoaûng thò tröôøng chöùng khoaùn New York. </li></ul><ul><li>Naêm 1987 vaø thaùng 7/1997, cuoäc khuûng hoaûng taøi chính xaõy ra laøm thò tröôøng chöùng khoaùn theá giôùi bò chao ñaûo. Ñeán cuoái naêm 1997, treân theá giôùi coù treân 160 sôû giao dòch chöùng khoaùn raûi khaép caùc chaâu luïc. </li></ul>
 4. 4. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN <ul><li>1.2 Baûn chaát vaø cô caáu cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn trong neàn kinh teá thò tröôøng hieän ñaïi . </li></ul><ul><li>1.2.1 Baûn chaát cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn </li></ul><ul><li>Thò tröôøng chöùng khoaùn laø nôi dieãn ra caùc hoaït ñoäng mua baùn caùc loaïi chöùng khoaùn trung vaø daøi haïn </li></ul><ul><li>Xeùt veà baûn chaát , thò tröôøng chöùng khoaùn phaûn aùnh caùc quan heä trao ñoåi, mua baùn quyeàn sôû höõu veà tö lieäu saûn xuaát va ø voán baèng tieàn, töùc laø mua baùn quyeàn sôû höõu veà voán. </li></ul><ul><li>Thò tröôøng chöùng khoaùn laø hình thaùi phaùt trieån cao cuûa neàn saûn xuaát haøng hoaù. </li></ul><ul><li>1.2.2.1 Caên cöù vaøo phöông dieän phaùp lyù cuûa hình thöùc toå chöùc thò tröôøng </li></ul>
 5. 5. : <ul><li>TTCK tập trung </li></ul><ul><li>Laø thò tröôøng hoaït ñoäng theo caùc qui ñònh phaùp luaät. </li></ul><ul><li>Laø nôi mua baùn caùc loaïi CK ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø chöùng khoaùn ngoaïi leä. </li></ul><ul><li>Coù ñòa ñieåm vaø thôøi gian mua baùn roû reät, </li></ul><ul><li>Giaù caû ñöôïc ñònh theo theå thöùc ñaáu giaù coâng khai, coù söï kieåm soaùt cuûa UBCK NN. </li></ul><ul><li>Phöông thöùc giao dòch : ñaáu giaù coâng khai </li></ul><ul><li>TTCK phi tập trung </li></ul><ul><li>khoâng theo qui ñònh cuûa phaùp luaät </li></ul><ul><li>mua baùn caùc loaïi CK khoâng ñöôïc ñaêng kyù, ít ngöôøi bieát hay ít ñöôïc mua baùn. </li></ul><ul><li>khoâng coù thôøi gian, ñòa ñieåm taäp trung,khoâng coù söï kieåm soaùt cuûa UBCKNN. </li></ul><ul><li>Giaù caû, thuû tuïc do söï thoaû thuaän cuûa ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn. </li></ul><ul><li>thoâng qua maïng ñieän thoaïi vaø vi tính. </li></ul>
 6. 6. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN <ul><li>1.2.2.2 Caên cöù vaøo tính chaát phaùt haønh hay quaù trình löu haønh cuûa chöùng khoaùn: a) Thò tröôøng sô caáp: </li></ul><ul><li>Coøn goïi laø thò tröôøng caáp 1 hay thò tröôøng phaùt haønh. Ñaây laø nôi dieãn ra caùc hoaït ñoäng mua baùn chöùng khoaùn môùi phaùt haønh laàn ñaàu nhaèm thu huùt voán ñaàu tö. </li></ul><ul><li>Thò tröôøng sô caáp laø thò tröôøng taïo voán cho ñôn vò phaùt haønh. Thò tröôøng naøy laøm taêng voán cho neàn kinh teá ñoàng thôøi taïo ra haøng hoaù chöùng khoaùn cho thò tröôøng thöù caáp. </li></ul>
 7. 7. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN <ul><li>b)Thò tröôøng thöù caáp: </li></ul><ul><li>Coøn goïi laø thò tröôøng caáp 2 hay thò tröôøng löu thoâng. Ñaây laø nôi dieãn ra caùc hoaït ñoäng mua baùn chöùng khoaùn ñeán tay ngöôøi thöù hai. </li></ul><ul><li>Vieäc giao dòch mua baùn ôû thò tröôøng thöù caáp dieãn ra raát nhoän nhòp, nhöng khoâng laøm taêng theâm qui moâ ñaàu tö voán. </li></ul><ul><li>Noù coù taùc duïng chuyeån dòch quyeàn sôû höõu ñaûm baûo tính thanh khoaûn cuûa chöùng khoaùn . </li></ul>
 8. 8. c. Moái lieân heä giöõa thò tröôøng sô caáp vaø thò tröôøng thöù caáp: <ul><li>Hai thò tröôøng naøy coù moái lieân heä maät thieát vôùi nhau.Thò tröôøng sô caáp laø tieàn ñeà cho söï hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng thöù caáp, ngöôïc laïi, thò tröôøng thöù caáp taïo ñoäng löïc cho söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng sô caáp. Tuy nhieân, caàn phaûi coi troïng thò tröôøng sô caáp vì ñaây laø thò tröôøng taïo voán cho ñôn vò phaùt haønh, ñoàng thôøi phaûi giaùm saùt chaët cheõ thò tröôøng thöù caáp, khoâng ñeå tình traïng ñaàu cô luõng ñoaïn… Thò tröôøng thöù caáp hoaït ñoäng coù hieäu quaû thì keùo theo thò tröôøng sô caáp hoaït ñoâïng hieäu quaû. </li></ul>
 9. 9. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN <ul><li>1.2.2.3 Caên cöù vaøo phöông thöùc giao dòch: </li></ul><ul><li>a) Thò tröôøng giao ngay (Spot market) </li></ul><ul><li>Coøn goïi laø thò tröôøng thôøi ñieåm, töùc laø thò tröôøng thöïc hieän vieäc giao dòch mua baùn chöùng khoaùn theo giaù thoûa thuaän cuûa ngaøy giao dòch, nhöng vieäc thanh toaùn vaø giao hoaùn seõ dieãn ra tieáp sau ñoù 2 ngaøy. </li></ul><ul><li>b) Thò tröôøng töông lai (Future market) </li></ul><ul><li>Laø thò tröôøng mua baùn chöùng khoaùn theo moät hôïp ñoàng ñònh saún, giaù caû ñöôïc thoaû thuaän trong ngaøy giao dòch, nhöng vieäc thanh toaùn vaø giao hoaùn seõ dieãn ra trong moät kyø haïn nhaát ñònh trong töông lai. </li></ul>
 10. 10. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN <ul><li>1.2.2.4 Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm caùc loaïi haøng hoaù löu haønh treân thò tröôøng chöùng khoaùn </li></ul><ul><li>a)Thò tröôøng coå phieáu </li></ul><ul><li>b)Thò tröôøng traùi phieáu </li></ul><ul><li>c )Thò tröôøng caùc coâng cuï coù nguoàn goác chöùng khoaùn </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 11. 11. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN <ul><li>1.3 Muïc tieâu vaø nguyeân nhaân khaùch quan thaønh laäp TTCK Vieät Nam </li></ul><ul><li>1.3.1Muïc tieâu thaønh laäp thò tröôøng chöùng khoaùn </li></ul><ul><li>-Nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng voán. </li></ul><ul><li>-Môû roäng neàn taûng cuûa quyeàn sôû höõu cuûa caû taøi chính vaø baát ñoäng saûn. </li></ul><ul><li>-Taïo ñieàu kieän cho nhieàu ngöôøi söû duïng voán ñaàu tö, ñaûm baûo saún saøng caùc nguoàn voán cho ñaàu tö daøi haïn. </li></ul><ul><li>-Môû roäng caùc dòch vuï taøi chính thoâng qua hoaït ñoäng cuûa caùc ñònh cheá taøi chính. </li></ul><ul><li>-Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc thu huùt vaø naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi </li></ul>
 12. 12. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN <ul><li>1.3.2 Nguyeân nhaân khaùch quan thaønh laäp thò tröôøng chöùng khoaùn </li></ul><ul><li>Moät laø, Söï phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi ngaøy caøng phaùt trieån theo höôùng chuyeân moân hoaù </li></ul><ul><li>Hai laø, Chuùng ta ñang xaây döïng moät neàn kinh teá thò tröôøng, ñoøi hoûi vieäc giao löu, luaân chuyeån caùc yeáu toá saûn xuaát ñoù phaûi thoâng qua thò tröôøng. </li></ul><ul><li>Ba laø, Quaù trình quoác teá hoaù neàn kinh teá ngaøy caøng cao, </li></ul>
 13. 13. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN <ul><li>1.4 Caùc Ñieàu Kieän Caàn Thieát Cho Söï Hình Thaønh thò tröôøng chöùng khoaùn </li></ul><ul><li>1.4.1 Yeáu toá con ngöôøi </li></ul><ul><li>Caàn phaûi coù moät nguoàn nhaân löïc ñeå tham gia vaø quaûn lyù caùc hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn, goàm coù: </li></ul><ul><li>Caùc ñoái töôïng taùc nghieäp treân thò tröôøng chöùng khoaùn: nhaø ñaàu tö, nhaø phaùt haønh, nhaø kinh doanh vaø moâi giôùi </li></ul><ul><li>Caùc ñoái töôïng tham gia quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn </li></ul><ul><li>Caùc chuyeân gia chöùng khoaùn </li></ul>
 14. 14. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN <ul><li>1.4.2 Yeáu toá vaät chaát </li></ul><ul><li>Phaûi laø moät neàn kinh teá haøng hoaù phaùt trieån, nhaát laø haøng hoaù vaø tieàn teä. Vaø thò tröôøng chöùng khoaùn coù phaùt trieån hay khoâng phuï thuoäc raát nhieàu vaøo thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi cuûa ngöôøi daân. </li></ul><ul><li>1.4.3 Yeáu toá löu thoâng tieàn teä oån ñònh </li></ul><ul><li>Löu thoâng tieàn teä phaûi oån ñònh thì thò tröôøng chöùng khoaùn môùi hoaït ñoäng troâi chaûy, vì nhaø ñaàu tö chöùng khoaùn thu lôïi töùc bieåu hieän baèng tieàn. </li></ul>
 15. 15. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN <ul><li>1.4.4 Cô sôû phaùp lyù </li></ul><ul><li>Caàn phaûi coù moät neàn taûng phaùp lyù cao. Phaûi coù caùc vaên baûn phaùp luaät ñaûm baûo söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc, ñaûm baûo quyeàn lôïi vaø traùch nhieäm cuûa caùc chuû theå khaùc nhau tham gia treân thò tröôøng chöùng khoaùn ….. </li></ul><ul><li>1.4.5 Ñieàu kieän kyõ thuaät </li></ul><ul><li>Caàn phaûi trang bò ñaày ñuû maùy moùc thieát bò, phöông tieän thoâng tin, vaên phoøng giao dòch… caàn thieát cho vieäc thaønh laäp, vaän haønh heä thoáng thoâng tin cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn . </li></ul>
 16. 16. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN <ul><li>1.5 Vai Troø Cuûa Thò Tröôøng Chöùng Khoaùn Trong Neàn Kinh Teá Thò Tröôøng </li></ul><ul><li>(1) Laø phöông tieän huy ñoäng voán ñaàu tö vaøo saûn xuaát kinh doanh, thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån. </li></ul><ul><li>( 2) Laø coâng cuï khuyeán khích daân chuùng tieát kieäm vaø söû duïng nguoàn tieát kieäm naøy vaøo ñaàu tö, töø ñoù xaõ hoäi hoaù vieäc ñaàu tö. </li></ul><ul><li>(3) Thuùc ñaåy caùc doanh nghieäp söû duïng voán coù hieäu quaû . </li></ul><ul><li>( 4) Goùp phaàn ñieàu hoaø voán giöõa caùc ngaønh trong neàn kinh teá, taïo neân söï phaùt trieån nhanh vaø ñoàng ñeàu cuûa neàn kinh teá. </li></ul><ul><li>(5) Laø coâng cuï thu huùt vaø kieåm soaùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. </li></ul>
 17. 17. ÑAÏI CÖÔNG VEÀ THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN <ul><li>1.6 Nhöõng maët haïn cheá cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn </li></ul><ul><li>1.6.1 Yeáu toá ñaàu cô </li></ul><ul><li>1.6.2 Mua baùn noäi giaùn </li></ul><ul><li>Moät caù nhaân naøo ñoù lôïi duïng vieäc naém ñöôïc nhöõng thoâng tin noäi boä cuûa doanh nghieäp ñeå mua vaø baùn coå phieáu moät caùch khoâng bình thöôøng nhaèm kieám lôïi nhuaän hoaëc ñeå traùnh ruûi ro loã voán, hoaëc moùc noái vôùi thaønh vieân Sôû giao dòch chöùng khoaùn laøm aûnh höôûng ñeán giaù caû coå phieáu ñoù treân thò tröôøng.ÔÛ Myõ ñaïo luaät chöùng khoaùn naêm 1934 ñaõ caám loaïi mua baùn naøy. </li></ul><ul><li>1.6.3 Luõng ñoaïn doanh nghieäp </li></ul><ul><li>Nhaø ñaàu tö coù theå tìm moïi caùch ñeå naém giöõ moät tyû leä coå phieáu lôùn ñeå khoáng cheá hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, deã daøng thaâu toùm doanh nghieäp ñoù. Luaät caùc nöôùc ñeàu qui ñònh tæ leä sôû höõu taøi saûn cuûa moãi coå ñoâng . </li></ul>
 18. 18. <ul><li>TỔ BỘ MÔN GIÁO VIÊN </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>TS,NGUYỄN TRUNG TRỰC </li></ul></ul></ul></ul></ul>http://digiworldhanoi.vn

×