Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nhat Ky Thuc Tap Hubt

13,897 views

Published on

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

Nhat Ky Thuc Tap Hubt

  1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Điện Thoại: (04) 6.336.507 ; Fax: (04) 6.336.506 NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Họ và tên sinh viên : ...... ................................................................................................. Mã sinh viên : ............................................ Lớp : ……….. Khóa : .................................. Chuyên ngành thực tập : ................................................................................................. Địa điểm thực tập : .. ...................................................................................................... ........................................................................................................................................ Thời gian thực tập : Từ ... ................................................................................................ Giáo viên hướng dẫn thực tập : .. ..................................................................................... ........................................................................................................................................ Giáo viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp : ...................................................................... ........................................................................................................................................ QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH THỰC TẬP CUỐI KHÓA VÀ VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA …….. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Theo kế hoạch học tập của trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội, sinh viên khóa …….. thuộc chuyên ngành tài chính - ngân hàng, sẽ kết thúc học lý thuyết vào ngày ………... sau đó, sinh viên ôn tập, thi và chuẩn bị để đi thực tập cuối khóa và lam luận văn tốt nghiệp. Để giúp sinh viên nắm vững quy trình, nôi dung của từng phần, các yêu cầu cụ thể của quá trình thực tập và lựa chọn đề tài chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp, Khoa tài chính - Ngân hàng có những hướng dẫn cụ thể sau đây : 1
  2. 2. I. Về sổ nhật ký thực tập Tất cả sinh viên đủ điều kiện đi thực tập đều phải có Sổ Nhật Ký Thực Tập. Sổ Nhật Ký Thực Tập, dùng để ghi chép những nôi dung mà sinh viên tìm hiểu và nắm được trong quá trình thực tập, bao gồm : Các số liệu, quy trình thực hiện các nghiệp vụ Tài chính - Ngân Hàng, những vấn đề chưa rõ hoặc những tồn tại của cơ sở thực tập vaaf lĩnh vực mà sinh viên tìm hiểu. Sổ Nhật Ký Thực Tập, được ghi theo thứ tự thời gian và các vấn đề mà sinh viên thực tập theo hướng dẫn của Khoa (xem phần sau). Giáo viên hướng dẫn và cơ sở nơi sinh viên thực tập thông qua sổ nhật ký theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực tập của sinh viên. II. Về thời gian - Thời gian thực tập : Từ ngày …………. đến. ngày ............. - Thời gian viết luận văn : Từ ngày .......... đến. ngày ........... III. Những việc chuẩn bị trước khi đi thực tập : 1. Sinh viên liên hệ địa điểm thực tập và đăng ký tại Khoa. Nếu sinh viên không tự liên hệ được địa điểm thực tập thì báo cáo với Khoa để thu xếp. 2. Sinh viên nghiên cứu quy chế thực tập và làm luận văn. Tốt nghiệp; tìm hiểu nội dung thực tập và dề tài viết luận văn. 3. Liên hệ với văn phòng Khoa Tài Chính - Ngân Hàng để lấy giấy giới thiệu và Sổ Nhật Ký Thực Tập. IV. Những nôi dung công việc thực tập và viết luận văn tốt nghiệp. 1. Thực hiện quy trình thực tập theo bản hướng dẫn về kế hoạch và nội dung thực tập. Kết quả thực tập được ghi chép và sổ nhật ký thực tập để theo dõi. 2. Viết báo cáo thực tập và nộp cho giáo viên hướng dẫn khi kết thúc thực tập. 3. Nộp báo cáo thực tập cho văn phòng Khoa sau khi đã có nhận xét của cơ sở thực tập và giáo viên hướng dẫn. 4. Nộp biên lai học phí và 2 ảnh 4*6 (không kể ảnh nộp cho Trường để làm văn bằng) cho văn phòng Khoa. 5. Nộp cho văn phòng Khoa bản đăng ký làm luận văn thực tập. 2
  3. 3. 6. Tiến hành viết luận văn thực tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn LVTN. 7. Hoàn chỉnh luận văn, có nhận xét của giáo viên hướng dẫn (không cần xin ý kiến nơi thực tập) và nộp cho văn phòng Khoa để chuẩn bị bảo vệ. Văn phòng Khoa sẽ sắp xếp lịch trình bảo vệ cho những sinh viên đã hoàn thành luận văn và các thủ tục bảo vệ trong vòng 2 tuần lễ tính từ ngày nộp luận văn. Thực tập cuối khóa và làm luận văn tốt nghiệp là một khâu quan trọng của quá trình đào tạo của Nhà trường. Các sinh viên cần nghiêm túc thực hiện theo sự hướng dẫn của Khoa. Những trường hợp vi phạm quy định chung phải xyr lý theo Quy chế của Nhà trường. KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 3
  4. 4. Kế hoạch và nội dung thực tập cuối khóa và viết luận văn tốt nghiệp của sinh viên chuyên ngành tài chính - ngân hàng I. Mục đích, yêu cầu của đợt thực tập cuối khóa Thực tập cuối khóa hay thực tập tốt nghiệp là một khâu qua trọng của quá trình đào tạo đại học trước khi sinh viên làm báo cáo thực tập và viết luận văn tốt nghiệp. Mục đích, yêu cầu của đợt thực tập 1. Tạo điều kiên cho sinh viên củng cố kiến thức đã học, tiếp thu kỹ năng nghề nghiệp về tài chính - ngân hàng ở 1 đơn vị cơ sở thực tập; qua đó năng cao trình độ thực hành nghề nghiệp. 2. Bước đầu vận dung kiến thức đã học nghiên cứu, phân tích, đánh giá và nêu kiến nghị giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn quản lý công tác tài chính - ngân hàng của doanh nghiệp để tự năng cao trình độ của mình và góp phần vào cải tiến công tác quản lý cơ sở thực tập. 3. Sưu tầm, tập hợp thông tin tư liệu liên quan để viết báo cáo thực tập và thành luận văn tốt nghiệp. II. Nôi dung thực tập Nội dung thực tập được tiến hành theo các bước sau : Bước 1: Thời gian từ 1 tuần đến 10 ngày Tìm hiểu đặc điểm cơ sở thực tập về cơ cấu tổ chức bộ máy, tình hình và kết quả hoạt động kinh tế - tài chính, tình hình quản lý tài chính của đơn vị đến thực tập trong các năm gần đây (2-3 năm gần nhất. 1. Thông qua báo cáo tổng hợp của doanh nghiệp để tìm hiểu đặc điểm tình hình kinh doanh và kết quả kinh doanh trong 2-3 năm gần nhất của doanh nghiệp. 2. Năm được một cách khái quat vị trí, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp : - Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gì ? - Sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghi ệp (hàng hoá, dịch vụ, doanh số, xuất khẩu, nhập khẩu, nếu có, chi phí giá thành, lợi nhuận, nộp thuế, tích lũy .... Số liệu phải cập nhật tính đến thời điểm trước khi đi thực tập. - Tình hình huy động và sử dụng vốn, cho vay vốn và hoạt động thanh toán của ngân hàng nơi sinh viên thực tập. - Tổ chức bộ máy (các phòng, ban, tổ công tác) của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đơn vị nơi sinh viên thực tập. - Những khó khăn và thuận lợi của đơn vị. 4
  5. 5. - Hướng phát triển của đơn vị trong thời gian tới. 3. Tổ chức và hoạt động của phòng tài chính - kế toán của đơn vị (hoặc phòng kế toán thanh toán, phòng nguồn vốn, phòng kinh doanh ..... của ngân hàng ). - Chức năng, nhiệm vụ. - Các phần hành trong phòng, quan hệ giữa các phần hành và phân công tác. - quan hệ giữa phòng với các bộ phận khác trong đơn vị. - Quan hệ tài chính giữa đơn vị với bên ngoài, đặc biệt với ngân hàng, cơ quan tài chính, kho bạc Nhà nước. Trong thời gian này, sinh viên lựa chọn đề tài để làm luận văn. Đề tài là những chủ đề có thể khai thác được tình hình thực tế của doanh nghiệp và những vướng mắc mà sinh viên có thể đề xuất giải pháp khắc phục. Ý tưởng của đề tài sẽ được khai thác sau ở 2 bước thực tập nghiệp vụ. Bước 2: Thực tập nghiệp vụ A. Thực tập 5 tuần lễ nghiệp vụ tài chính đối với sinh viên thực tập ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh : Dưới sự hướng dẫn của cán bộ phòng tài chính kế toán hoặc phòng nghiệp vụ tín dụng, kế toán ngân hàng và giáo viên hướng dẫn, chú trọng vào các vấn đề sau: 1. Về tài chính doanh nghiệp + Tình hình huy động và sử dụng vốn Vốn cố định: Cơ cấu nguồn hình thành, cơ cấu tài sản cố định, phương pháp tính khấu hao tài sản cố định, các biện pháp quản lý, sổ sách ghi chép, giá trị hiện vật, chế độ trách nhiệm. ... Vốn lưu động: Cơ cấu nguồn vốn, tình hình quản lý tài sản lưu động, sổ sách ghi chép hiện vật và giá trị, hàng hoá tồn kho, nợ phải trả, vòng quay vốn .... + Về quản lý chi phí giá thành Cơ cấu các yếu tố chi phí và cơ cấu các khoản mục giá thành. Phương pháp quản lý, các loại định mức tiêu hao, định mức chi phí. Phương pháp tính toán và phân bổ chi phí, các bảng biểu phản ánh chi phí. Tình hình biến đổi của giá thành sản phẩm hàng hoá có thể so sánh, các biện pháp để hạ giá thành. + Về tình hình doanh thu, lợi nhuận Doanh thu của doanh nghiệp gồm những bộ phận nào, lợi nhuận trước thuế và sau thuế. + Về các qũy Các loại quỹ nguồn hình thành, cách sử dụng các qũy đầu tư phát triển, qũy phúc lợi, qũy ken thưởng .... + Vấn đề bảo toàn vốn của Doanh Nghiệp. + Về các vấn đề mà sinh viên định chọn làm đề tài luận văn: Cần đi sâu hơn, thu thập số liệu, tìm 5
  6. 6. hiểu tình hình, trao đổi ý tưởng với cán bộ nosi thực tập (xem phần hướng dẫn chọn đề tài luận văn). 2. Về thuế Cần tìm hiểu kỹ căn cứ tính thuế, giá tính thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế của các sắc thuế áp dụng tại doanh nghiệp. 3. Về bảo hiểm Cần tìm hiểu các rủi ro Bảo Hiểm, các căn cứ tính Bảo Hiểm, thanh toán Bảo Hiểm của các loại bảo hiểm đã học. B. Thực tập nghiệp vụ kế toán thanh toán và tín dụng ngân hàng đối với sinh viên thực tập tại ngân hàng thương mại. 1. Tình hình huy động vốn và cho vay của ngân hàng thương mại. + Nắm vững trình tự, thủ tục huy động voonsa ngắn, trung, dài hạn, các công cụ huy động đang được sử dụng trên thị trường tiền tệ (hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi ....) + Nắm vững các thể lệ, chế độ hiện hành về cho vay, cho thuê, bảo lãnh ... + Nắm vững quy trình thẩm định, xét duyệt, cho vay, hạn mức tín dụng, hợp đồng tín dụng ...... + Thực hiện các loại cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo dự án. 2. Tình hình tổ chức công tác thanh toán - Các thể thức thanh toán đang áp dụng tại ngân hàng nơi sinh viên thực tập. - Những thuận lợi, khó khăn, triển vọng phát triển các phương thức thanh toán. Ghi chú: Sinh viên cần tham khảo các đề tài luận văn Khoa đã gợi ý. Nội dung nêu ra như theen nhưng m ỗi sinh viên cần căn cứ vào đề tài luận văn cụ thể của mình để đi sâu tìm hiểu chế độ, phương pháp quản lý, phương pháp hạch toán cả về mặt thực tiễn, số liệu, tình hình của đơn vị để suy nghĩ những vấn đề cần đưa vào luận văn tốt nghiệp, nhất là các kiến nghị cần sửu đổi. Tất cả những nội dung thực tập gồm tình hình số liệu, ngày tháng …... sinh viên cần phải ghi vào sổ nhật ký thực tập để làm báo cáo và viết luận văn. Giáo viên hướng dẫn sẽ kiểm tra sổ nhật ký thực tập để có nhận xét đánh giá kết quả thực tập của sinh viên. Bước 3: Viết báo cáo thực tập 1 tuẫn lễ (kể cả hoàn thiện để nộp khoa). Hết đợt thực tập, sinh viên dành ra 5 ngày để viết và hoàn thiện báo cáo thực tập. Báo cáo thực tập phải phản ánh những điểm đã làm trong thời gian thực tập và những thu hoạch, đề xuất của mình đối với đơn vị đến thực tập. Báo cáo thực tập gồm những nội dung sau : 1. Khái quát đặc điểm tình hình hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị. 2. Nội dung các nghiệp vụ của đơn vị thực tập và kết quả thu hoạch được về các nội dung đó. 3. Những kiến nghị hoặc đề xuất với đơn vị thực tập. 6
  7. 7. 4. Kiến nghị với Trường, Khoa (nếu có). 5. Báo cáo thực tập cần có ý kiến của phòng tài chính - kế toán đơn vị (hoặc các phòng nghiệp vụ chuyên môn của ngân hàng). Báo cáo thực tập dài từ 10-15 trang, có nhận xét của cơ sở thực tập và phải được giáo viên hướng dẫn thực tập có ý kiến rồi mới nộp Khoa để làm luận văn tốt nghiệp. Bước 4: Viết luận văn tốt nghiệp (4 tuần sau khi thực tập) Sinh viên cần có kế hoạch cụ thể và làm việc với giáo viên hướng dẫn để thống nhất đề cương LVTN trước khi đi thực tập hoặc trong thời gian thực tập, lập bản đăng ký đề tài dự kiến chọn. Luận văn tốt nghiệp thể hiện nội dung thu hoạch sâu sắc nhất của sinh viên trong việc đối chiếu lý luận đã học ở trường và trong quá trình thực tập. Luận văn viết ngắn gọn, rõ ý và phản ánh được nhận thức của sinh viên, không sao chép tài liệu hoặc các luận văn cũ. Để giúp sinh viên chọn đề tài luận văn, Khoa có 1 danh mục hướng dẫn chi sinh viên tham khảo. Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực tập và làm luận văn tốt nghiệp có trách nhiệm giúp đỡ sinh viên hoàn thành công việc có chất lượng, bảo đảm các yêu cầu quy định của Nhà trường. KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 7
  8. 8. QUY ĐỊNH HÌNH THỨC VÀ KHUÔN KHỔ BÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1. Dùng thống nhất khổ giấy trắng A4 (210*297). 2. Phần nội dung của luận văn không dài quá 30 trang đánh máy khổ chữ 14. Khuôn khổ trình bày trong trang : Cách lề 3cm, cách mép trên và dưới 2cm, cách mép phải 1,5cm và đánh số trang bên dưới, ở giữa trang giấy từ trang mở đầu đến hết. 3. Nếu luận văn có các bảng, biểu, đồ thị và ảnh chụp, thì bố trí vào từng phần để phân tích và tiện theo dõi. Bảng biểu đánh số thứ tự theo chương. Ví dụ: Bảng 1.2 (tức là bảng số 1 của chương 2) bảng số liệu có nguồn xuất xứ, đơn vị tính cụ thể 4. Phần tài liệu tham khảo bố trí sau phần kết luận. 5. Mục lục được bố trí sau trang bìa thứ 2. 6. Liệt kê theo thứ tự trước sau những ký hiệu và chữ viết tắt dùng trong luận văn (nếu có) vào một trang đánh máy cùng mục lục. 7. Luận văn kết thúc gồm các chương (nên chia làm 3 chương). Mỗi chương có một số mục, đánh số theo thứ tự của chương. Tất cả chương mục viết theo chữ số Latin. 8
  9. 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI ------------------- KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Phiếu đăng ký đề tài viết luận văn tốt nghiệp 1. Họ và tên : 2. Mã Sinh Viên : 3. Lớp : 4. Số điện thoại liên hệ : DD: CD : 5. Quê quán : 6. Địa chỉ hiện tại : 7. Địa điểm thực tập : 8. Đăng ký đề tài : 9. Số đơn vị học trình còn nợ : 10. Đăng ký giáo viên hướng dẫn : Hà Nội, ngày ...... tháng ........ năm 2009 Sinh viên Phiếu đăng ký đề tài luận văn đề nghị sinh viên gửi về Văn Phòng Khoa Tài Chính - Ngân Hàng trước ngày ........... 9

×