Present

547 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
547
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Present

 1. 1. หลักการเขียนโครงการ และการจัดการด้านงบประมาณ
 2. 2. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแผน หลักการด้านการวางแผนนั้น ได้จัดระบบแผนไว้ในรูปโครงสร้างแผนงาน ซึ่งระบุว่าการทำงานตามระบบการวางแผน ทั้งระบบนั้นจะประกอบด้วย แผน แผนงานโครงงาน งาน และกิจกรรม ตามลำดับ
 3. 3. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ โครงการเป็นส่วนเฉพาะซึ่งแสดงถึงกิจกรรมหรือการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะของตัวโครงการนั้นๆ โดยตรง ซึ่งในที่สุดแล้วจะนำไปสู่การบรรลุนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนงาน ที่โครงการนั้นสังกัดอยู่และนำไปสู่การบรรลุนโยบาย เป้าหมายของแผน ทั้งแผนต่อไป
 4. 4. หลักการจัดทำโครงการ โครงการโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. โครงการที่จัดทำเพื่อเสนอขออนุมัติในหลักการและงบประมาณ
 5. 5. เป็นเรื่องการจัดทำโครงการเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือเพื่อเสนอหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการดำเนินการวิเคราะห์และพิจารณาโครงการเพื่อจัดเข้าเป็นส่วนของแผน เพื่อนำปฏิบัติต่อไป 2. โครงการที่ได้อนุมัติไว้แล้วเพียงแต่นำมาจัดดำเนินการด้านการงบประมาณเท่านั้น
 6. 6. หลักการจัดทำโครงการ การเขียนโครงการจะมีโครงสร้างและโครงการ ดังนี้ 1. ชื่อโครงการ 2. บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการที่นำเสนอ 3. เวลาที่ใช้ ( ในการดำเนินโครงการ )
 7. 7. 4. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมาของโครงการหรือความสำคัญของโครงการ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ตามหัวข้อที่แบบฟอร์มโครงการของหน่วยงานกำหนดไว้ 5. วัตถุประสงค์ 6. เป้าหมาย 7. วิธีดำเนินงาน 8. งบประมาณ
 8. 8. 9. การติดตาม ควบคุมกำกับและประเมินผล ( วิธีติดตามโครงการ ควบคุมกำกับและการประเมินผลโครงการ สามารถทำได้ 3 ระดับ คือ ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และสิ้นสุดโครงงาน ) 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 11. ผู้เสนอโครงการ ( ตัวบุคคล หรือคณะบุคคล )
 9. 9. ชื่อโครงการ จะเป็นส่วนที่จะบอกให้ทราบว่า “ จะทำอะไร ” โครงการนั้น ต้องการจะทำสิ่งใด จัดทำโครงการนั้นเสนอขึ้นมาเพื่อจะทำอะไร ชื่อโครงการ ชื่อโครงการส่วนใหญ่แล้วมักจะมาจาก ชื่องานที่จะปฏิบัติ ชื่อของโครงการ อาจเป็นชื่อที่มาจากลักษณะเฉพาะของกิจกรรม
 10. 10. บุคคล - คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติโครงการ ผู้รับผิดชอบ เช่น นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 11. 11. ส่วนนี้จะแสดงถึงมิติด้านเวลาในการดำเนินงานของโครงการ ( เวลาที่ใช้ และช่วงระยะเวลาปฏิบัติการ ) เวลา ( ในการดำเนินการ ) เช่น มิถุนายน - กรกฎาคม 2551
 12. 12. หลักการ - เหตุผล / ความเป็นมา หรือความสำคัญของโครงการ รายละเอียดส่วนนี้จะแสดงถึงเหตุผลว่า ทำไมต้องทำเป็นโครงการ แสดงถึงที่มาของการทำโครงการว่า มีเหตุผลความเป็นมา หรือมีความสมควรอย่างไรจึงต้องจัดทำเป็นโครงงานขึ้น มีความจำเป็นอย่างไร โครงการนั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน หรือโครงการนั้นมาได้อย่างไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
 13. 13. วัตถุประสงค์ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าถ้าให้ทำตามโครงการที่กำหนดแล้ว จะมีผลงาน จะเห็นผลอะไรเกิดขึ้น ผลงาน ชิ้นงาน สิ่งที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
 14. 14. เป้าหมาย เป็นการกำหนดจุดในการปฏิบัติงาน ( จะปฏิบัติอย่างไร จำนวนใด ในเงื่อนไขใด ในช่วงเวลาอย่าไร จึงจะบรรลุเป้าหมายการทำงานในช่วงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ) เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
 15. 15. วิธีดำเนินงาน จะแสดงวิธีปฏิบัติ แสดงกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
 16. 16. งบประมาณ คือส่วนที่ว่าที่ตอบคำถามว่า จะต้องใช้เงินใช้งบประมาณเท่าใด และนำมาจากที่ใด ส่วนนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามโครงการนั้น ครอบครุมถึงกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
 17. 17. การติดตามกำกับและการประเมินผล เป็นส่วนที่แสดงถึงวิธีการ ขั้นตอน ในการติดตามงาน ในการควบคุมกำกับและการติดตามประเมินผลงาน
 18. 18. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ หมายถึงผลพลอยได้ หรือผลประโยชน์ที่อาจได้รับนอกเหนือไปจากผลตามวัตถุประสงค์ แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้จะมีผลพลอยได้อะไรอีกบ้าง
 19. 19. ผู้เสนอโครงการ ข้อมูลในส่วนนี้มุ่งตอบคำถามว่า ใครคือผู้ร่างโครงการที่นำเสนอ ใครเป็นผู้จัดทำร่างโครงการมานำเสนอ และถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการให้ปรับโครงการ จะติดต่อกับใคร

×