Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Present

581 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
 • Be the first to comment

Present

 1. 1. หลักการเขียนโครงการ และการจัดการด้านงบประมาณ
 2. 2. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแผน หลักการด้านการวางแผนนั้น ได้จัดระบบแผนไว้ในรูปโครงสร้างแผนงาน ซึ่งระบุว่าการทำงานตามระบบการวางแผน ทั้งระบบนั้นจะประกอบด้วย แผน แผนงานโครงงาน งาน และกิจกรรม ตามลำดับ
 3. 3. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ โครงการเป็นส่วนเฉพาะซึ่งแสดงถึงกิจกรรมหรือการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะของตัวโครงการนั้นๆ โดยตรง ซึ่งในที่สุดแล้วจะนำไปสู่การบรรลุนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนงาน ที่โครงการนั้นสังกัดอยู่และนำไปสู่การบรรลุนโยบาย เป้าหมายของแผน ทั้งแผนต่อไป
 4. 4. หลักการจัดทำโครงการ โครงการโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. โครงการที่จัดทำเพื่อเสนอขออนุมัติในหลักการและงบประมาณ
 5. 5. เป็นเรื่องการจัดทำโครงการเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือเพื่อเสนอหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการดำเนินการวิเคราะห์และพิจารณาโครงการเพื่อจัดเข้าเป็นส่วนของแผน เพื่อนำปฏิบัติต่อไป 2. โครงการที่ได้อนุมัติไว้แล้วเพียงแต่นำมาจัดดำเนินการด้านการงบประมาณเท่านั้น
 6. 6. หลักการจัดทำโครงการ การเขียนโครงการจะมีโครงสร้างและโครงการ ดังนี้ 1. ชื่อโครงการ 2. บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการที่นำเสนอ 3. เวลาที่ใช้ ( ในการดำเนินโครงการ )
 7. 7. 4. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมาของโครงการหรือความสำคัญของโครงการ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ตามหัวข้อที่แบบฟอร์มโครงการของหน่วยงานกำหนดไว้ 5. วัตถุประสงค์ 6. เป้าหมาย 7. วิธีดำเนินงาน 8. งบประมาณ
 8. 8. 9. การติดตาม ควบคุมกำกับและประเมินผล ( วิธีติดตามโครงการ ควบคุมกำกับและการประเมินผลโครงการ สามารถทำได้ 3 ระดับ คือ ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และสิ้นสุดโครงงาน ) 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 11. ผู้เสนอโครงการ ( ตัวบุคคล หรือคณะบุคคล )
 9. 9. ชื่อโครงการ จะเป็นส่วนที่จะบอกให้ทราบว่า “ จะทำอะไร ” โครงการนั้น ต้องการจะทำสิ่งใด จัดทำโครงการนั้นเสนอขึ้นมาเพื่อจะทำอะไร ชื่อโครงการ ชื่อโครงการส่วนใหญ่แล้วมักจะมาจาก ชื่องานที่จะปฏิบัติ ชื่อของโครงการ อาจเป็นชื่อที่มาจากลักษณะเฉพาะของกิจกรรม
 10. 10. บุคคล - คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติโครงการ ผู้รับผิดชอบ เช่น นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 11. 11. ส่วนนี้จะแสดงถึงมิติด้านเวลาในการดำเนินงานของโครงการ ( เวลาที่ใช้ และช่วงระยะเวลาปฏิบัติการ ) เวลา ( ในการดำเนินการ ) เช่น มิถุนายน - กรกฎาคม 2551
 12. 12. หลักการ - เหตุผล / ความเป็นมา หรือความสำคัญของโครงการ รายละเอียดส่วนนี้จะแสดงถึงเหตุผลว่า ทำไมต้องทำเป็นโครงการ แสดงถึงที่มาของการทำโครงการว่า มีเหตุผลความเป็นมา หรือมีความสมควรอย่างไรจึงต้องจัดทำเป็นโครงงานขึ้น มีความจำเป็นอย่างไร โครงการนั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน หรือโครงการนั้นมาได้อย่างไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร
 13. 13. วัตถุประสงค์ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าถ้าให้ทำตามโครงการที่กำหนดแล้ว จะมีผลงาน จะเห็นผลอะไรเกิดขึ้น ผลงาน ชิ้นงาน สิ่งที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์
 14. 14. เป้าหมาย เป็นการกำหนดจุดในการปฏิบัติงาน ( จะปฏิบัติอย่างไร จำนวนใด ในเงื่อนไขใด ในช่วงเวลาอย่าไร จึงจะบรรลุเป้าหมายการทำงานในช่วงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ) เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
 15. 15. วิธีดำเนินงาน จะแสดงวิธีปฏิบัติ แสดงกิจกรรมตามลำดับขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
 16. 16. งบประมาณ คือส่วนที่ว่าที่ตอบคำถามว่า จะต้องใช้เงินใช้งบประมาณเท่าใด และนำมาจากที่ใด ส่วนนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามโครงการนั้น ครอบครุมถึงกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
 17. 17. การติดตามกำกับและการประเมินผล เป็นส่วนที่แสดงถึงวิธีการ ขั้นตอน ในการติดตามงาน ในการควบคุมกำกับและการติดตามประเมินผลงาน
 18. 18. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ หมายถึงผลพลอยได้ หรือผลประโยชน์ที่อาจได้รับนอกเหนือไปจากผลตามวัตถุประสงค์ แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้จะมีผลพลอยได้อะไรอีกบ้าง
 19. 19. ผู้เสนอโครงการ ข้อมูลในส่วนนี้มุ่งตอบคำถามว่า ใครคือผู้ร่างโครงการที่นำเสนอ ใครเป็นผู้จัดทำร่างโครงการมานำเสนอ และถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการให้ปรับโครงการ จะติดต่อกับใคร

×