Maya Icindeki

953 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
953
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
295
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maya Icindeki

  1. 1. MAYA-ICINDEKI 5/21/09 4:07 AM Page vii ‹Ç‹NDEK‹LER G‹R‹fi 1 Kitap Hakk›nda 1 Bu kitab› kimler okumal›? 1 Kitap Nas›l Düzenlendi? 3 Maya Nedir? 4 Maya Unlimited ve Maya Complete 7 Maya ve Donan›m›n›z 8 Maya ‹çin Minimum Sistem Gereksinimleri 10 Maya ve Linux 12 Linux ve Kurulum Sonras› 14 1 “BOfi TUVAL” 17 Bir Yönetmen, Bir Aktör, Bir Kameraman, Bir Ifl›kç›, Bir Heykelt›rafl, Bir Ressam 17 Renk 19 Rengin Temelleri 19 Pigment Ana Renkleri (Ç›karmal› Ana Renkler) 21 Ifl›k Ana Renkleri (Eklemeli Ana Renkler) 22 Maya’da Renk Paleti ve Temel Renk Terimleri (HSV ve RGB) 24 HSV Metodu ile Renk Ayar› 24 RGB Metodu ile Renk Ayar› 25 Kompozisyon 26 Örnek Kompozisyon Oluflturma Ad›mlar› 27 Alan Derinli¤i (Depth of Field) 31 Maya’da Ifl›k ve Ayd›nlatma 32 Gerçek Dünya ve Maya 36 Gerçek Ifl›klar ve Yapay Ifl›klar 38 Mental Ray ve Global Illum›nation 39 Renk, Ifl›k ve Kompozisyon 40 2 MAYA VE GENEL KULLANIM ÖZELL‹KLER‹ 43 Maya ile Tan›fl›yoruz 43 Hangi Maya Versiyonunu Kullan›yorsunuz? 44 Maya’n›n Temel Yap›s› ve Genel Görünümü 44 Maya ve Ellerimiz 47 3 Butonlu Mouse’un Kullan›lmas› 47 Boflluk (Space) Tuflunun Kullan›m› 47 Viewports (Görünüm Pencereleri) Kontrolleri 48
  2. 2. MAYA-ICINDEKI 5/21/09 4:07 AM Page viii viii MAYA UNLIMITED Orbit Hareketi 48 Pan Hareketi 49 Zoom Hareketi 49 Maya Arabirimi 50 De¤iflen Menü Çubu¤u 55 Durum Sat›r›na Daha Yak›ndan Bakal›m 56 Tafl›nabilir Menüler 58 Hotbox ve Hotbox’› Kullanmak 59 Maya’n›n Yard›m Özelli¤ini Kullanmak 61 Özet 61 3 MAYA VE NESNELER 63 Maya’da Nesneler ve Nesnelerin Oluflturulmas› 63 Maya’daki Temel Primitif fiekiller 66 Di¤er Nesneler (Ifl›klar ve Kameralar) 69 Nesneleri Seçmek, Tafl›mak, Döndürmek ve Ölçeklemek 70 Seçme ‹fllemi 70 Çoklu Seçim ‹fllemi 70 Nesneleri Tafl›ma (Move) 72 Nesneleri Döndürme (Rotate) 73 Nesneleri Ölçeklendirme (Scale) 74 Seçme-Tafl›ma-Döndürme-Ölçekleme ‹çin K›sayol Kullan›m› 75 Outliner 76 Pivot Noktas› 77 Nesneleri Ço¤altmak 81 Kopyalamak ve Örneklemek 83 Geliflmifl Kopyalama Seçenekleri 84 Nesneleri Gruplamak 87 Nesneler Aras› Hiyerarfli 89 Ebeveyn ve Çocuk (Parent-Child) 90 viewport Görüntüleme Modlar› 92 Wireframe (Tel Kafes) 93 Smooth Shade 93 Wireframe on Shaded Seçene¤i 94 X-Ray 95 Özet 96 4 MAYA’DA ‹LERLEMEK 97 Basitten Karmafl›¤a Do¤ru 97
  3. 3. MAYA-ICINDEKI 5/21/09 4:07 AM Page ix ‹Ç‹NDEK‹LER ix Maya’da ‹fl Ak›fl› 98 Storyboard 98 Modelleme 99 Setup-Rigging (‹skelet) 100 Texturing (Dokuland›rma) 101 Animasyon 101 Ifl›kland›rma 102 Render ve Postproduction 102 Maya ve Proje Yönetimi 104 Incremental Save Özelli¤i 106 Özet 107 5 PROJE1: HIGH TECH / ROBOT 113 Projemiz için Maya’n›n Yetkilendirilmesi 114 Polygonal Modelleme 116 Robotumuzun Bafl K›sm›n› Modelliyoruz 116 Component Type (Alt nesne) Modunda Düzenleme Yapmak 117 Edge Modunda Düzenleme Yapma 121 Modelimize Parça Ekleyelim 123 Panel Kapa¤›n›n Oluflturulmas› 126 Vidalar›n Oluflturulmas› (Boolean ‹fllemi) 126 Form Yumuflatma ‹fllemi (Smooth) 129 Bafl K›sm›na Yeni Parçalar›n Eklenmesi 130 Face Modunda Düzenleme Yapmak 134 Robotumuza Kablo Ba¤lant›lar› Ekliyoruz 139 Kablolar›n Oluflturulmas› 141 Gövde Ba¤lant›lar› 145 Mekanik Yap›n›n Oluflturulmas› 150 Mekanik Yap›ya Ayr›nt›lar›n Eklenmesi 157 Plasma Halkalar› 163 Gövde ile Bafl›n Ba¤lant›s› 164 Tutucu Parçalar›n Oluflturulmas› 167 Modelleme Sonras› 171 Dokuland›rma ve Renklendirme (Hypershade) 172 Hypershade ve Malzemeler (Malzeme Editörü) 172 Malzeme Tipleri 174 Lambert 174 Blinn 175 Phong 175
  4. 4. MAYA-ICINDEKI 5/21/09 4:07 AM Page x x MAYA UNLIMITED Anisotropic 175 Blinn ve Özellikleri 175 Temel Malzemenin Oluflturulmas› ve Uygulanmas› 180 Plasma Malzemesinin Oluflturulmas› ve Uygulanmas› 182 Mercek Cam› Malzemesi 184 Malzemeler ‹çin Son Rötufllar 187 Robotumuz Nas›l Görünüyor? 188 Test Render Uygulamalar› 189 Rigging-Hiyerarfli-Setup 192 Kemiklerin Oluflturulmas› ve Robota Dahil Edilmesi 194 Jointlerin Robot ile ‹liflkilendirilmesi 197 Kemiklere Tutamaçlar›n Eklenmesi 199 Animasyon 202 Sahneye 3D Yaz› Eklemek 202 Bilgisayar Animasyonu Terimleri 204 Anahtar Kare 204 Animasyon E¤risi 205 Graph Editor 205 Time Slider ve Range Slider 205 Robot Animasyonu 206 Bafl Bölümünün Animasyonu 212 Ayd›nlatma ve Render 215 Ayd›nlatma 215 Render 221 Proje Sonras› 225 6 PROJE 2: FOTOREAL‹ST‹K M‹MAR‹ GÖRSELLEfiT‹RME / ‹Ç MEKAN 229 Duvarlar›n Oluflturulmas› 231 Ölçülendirme Ayarlar› 231 Krokilerin Sahneye Dahil Edilmesi 236 Duvarlar›n Oluflturulmas› 239 Jaluzi 246 Plasma TV 253 Salonumuz ‹çin Bir Sehpa Olufltural›m 257 Tv Sehpas›n›n Oluflturulmas› 259 Vazo Modelleme 260 Raflar 265 Hal› 267 Tavan ve Ayd›nlatma Ekipman›’n›n Oluflturulmas› 268
  5. 5. MAYA-ICINDEKI 5/21/09 4:07 AM Page xi ‹Ç‹NDEK‹LER xi Duvarlar›n Tamamlanmas› 272 Ya¤l›boya Tablo 274 Malzemeler 276 Sehpa ‹çin Ahflap Malzemesi 276 Vazo Malzemesinin Oluflturulmas› 277 Duvar Malzemesinin Oluflturulmas› 278 Plasma Tv 278 Ayd›nlatma Ekipman› Malzemeleri 279 Tv Sehpas› ‹çin Malzemelerin Oluflturulmas› 280 Raflar ‹çin Malzemelerin Oluflturulmas› 280 Hal› Malzemesinin Oluflturulmas› 281 Yer Döflemesi 282 Jaluzi Kaplamalar› 283 Ya¤l›boya Resim Malzemesi 284 Son Rötufllar 284 Ayd›nlatma ve Render 285 Mental Ray 285 Mental Ray’in Aktif Hale Getirilmesi 286 Salonumuzu Mental Ray ile Render Ediyoruz 289 Ifl›klar›n Oluflturulmas› 289 Kalite Ayarlar› 297 Farkl› Atmosferler için Farkl› Ayd›nlatma Seçenekleri 300 Proje Sonras› 304 7 PROJE 3: PART‹KÜLLER 307 1- S‹H‹RL‹ ALAN 307 Emitter 308 Partiküller 309 Hardware Render ‹fllemi ile Görüntülenen Partiküller 310 Software Render ‹fllemi ‹le Görüntülenen Partiküller 311 Sihirli Alan 311 Yeni Proje Oluflturmak ve Sahne Ayarlar› 312 Emitter Oluflturmak 313 Partikül Ayarlar› 315 Partikül Miktar›n›n Canland›r›lmas› 319 Fields (Alanlar) 320 Alan Oluflturmak 321 Hardware Render ‹fllemi 323 Proje Sonras› 326
  6. 6. MAYA-ICINDEKI 5/21/09 4:07 AM Page xii xii MAYA UNLIMITED 2- ROKET 327 Roketin Modellenmesi 327 Roket Profili 327 Ateflleme Bölümü 331 Kanatlar›n Oluflturulmas› 333 Emitter ve Partiküllerin Rokete Dahil Edilmesi 335 Atefl ve Duman 337 Roket Sahnesi için Render ‹fllemi 344 Proje Sonras› 345 8 PROJE 4: PAINT EFFECTS 349 Paint Effects Sahnesi Oluflturmak 351 Arazi Düzleminin Oluflturulmas› 351 Sahne Elemanlar›n›n Modellenmesi 357 Malzemelerin Oluflturulmas› 359 Paint Effects ile Çimen Oluflturmak 363 Sahnenin Render ‹çin Haz›rlanmas› 369 Sahnenin Ayd›nlat›lmas› ve Render ‹fllemi 373 Proje Sonras› 377 9 PROJE 5: POLYGONAL MODELLEME / KÖPEKBALI⁄I 381 Modelleme Öncesi 383 Arabirimi Sadelefltirelim 383 Köpekbal›¤›n› Modellemeye Bafll›yoruz 385 Köpekbal›¤›n›n Kafas›na Ayr›nt›lar›n Eklenmesi 393 A¤›z Bölgesinin Oluflturulmas› 398 Gövdenin Oluflturulmas› 399 Yan Yüzgeçlerin Oluflturulmas› 401 Üst Yüzgecin Oluflturulmas› 403 Kuyru¤un Oluflturulmas› 405 Di¤er Yüzgeçlerin Eklenmesi 408 Smooth ‹fllemi 409 Difllerin Oluflturulmas› 410 Gözler 412 Modelimizi Boyayal›m 413 Render 417 Proje Sonras› 418 10 PROJE 6: FLUID EFFECTS 421 1- GALAKS‹ 421 Galaksi ve Y›ld›z Tarlas› 423
  7. 7. MAYA-ICINDEKI 5/21/09 4:07 AM Page xiii ‹Ç‹NDEK‹LER xiii Nebula için Container’›n Oluflturulmas› 423 Container’›n Yap›land›r›lmas› 424 Saydaml›k Ayar› 425 Y›ld›zlar›n Oluflturulmas› 428 Render Aflamas› 430 2- PATLAMA 432 Patlama için Container’›n Oluflturulmas› 432 Renk Ayarlar› 433 Patlama Animasyonu 435 Görüntü Kalitesi Ayarlar› ve Render 436 Proje Sonras› 437 11 PROJE 7: OCEAN SHADER / OKYANUS YÜZEY‹ 441 Maya Ocean Sistemi 443 Okyanus Yüzeyi 445 Ocean Shader Ayarlar› 448 Okyanus Yüzeyi ve Köpükler 452 Okyanus ve Di¤er Nesneler ile Etkileflim 453 Dinamik Etkileflim 453 Wake Nesnesinin Oluflturulmas› 455 Sahnenin Animasyonu 456 Render 458 Proje Sonras› 459 12 PROJE 8: 3D YAZILAR / METAL‹K HARFLER 463 2D-3D 463 Metalik Harfler 464 Dgs Material (Krom Malzemesi) 467 Ortam Kaplamas› 468 Sahnenin Haz›rlanmas› 471 Proje Sonras› 474 13 PROJE 9: BLAST CODE / ÇATLAYAN DUVAR 477 Blast Code 478 Sahnenin Haz›rlanmas› 478 Duvar›n Oluflturulmas› ve Blastcode’un Yetkilendirilmesi 480 Slab (S›va) 482 Patlama Oluflturmak 485 Çatlama Oluflturmak 487 ‹kincil Parçac›klar 490 Sahnenin Render ‹çin Haz›rlanmas› 493
  8. 8. MAYA-ICINDEKI 5/21/09 4:07 AM Page xiv xiv MAYA UNLIMITED Record ‹fllemi 494 Mermi 498 Malzemelerin Oluflturulmas› ve Uygulanmas› 502 Sahnenin Ayd›nlat›lmas› 504 Render 504 Proje Sonras› 505 14 PROJE 10: COMPOSITING / ORMANDAK‹ ROBOT 509 Maya Live 510 Track (‹z Sürme ‹fllemi) 511 Sahnenin Haz›rlanmas› 512 Video Görüntüsünün Maya Sahnesine Al›nmas› 514 Track ‹fllemi 516 Solve (Çözümleme) ‹fllemi 524 Robotun Sahneye Dahil Edilmesi 530 Use Background Malzemesi 532 Sahnenin Ayd›nlat›lmas› 533 Render 535 Compositing 537 Proje Sonras› 538 15 PROJE 11: MAYA VE ADOBE FLASH 539 Vector Renderer (Ravix) 540 Sahnenin Haz›rlanmas› 542 Diflli Modelini Oluflturmak ve Sahne Animasyonu 542 Vector Render 545 Ayr›nt›l› Görüntü Ayarlar› 549 Render ve Hareketli Swf Dosyas› 551 Proje Sonras› 554 16 PROJE 12: CAUSTICS / CAUSTIC EFEKTLER‹ 557 Sahnenin Haz›rlanmas› 558 Cam Malzemesinin Oluflturulmas› 563 Su Malzemesinin Oluflturulmas› 565 Zemin Malzemesinin Oluflturulmas› 565 Sahnenin Ayd›nlat›lmas› 567 Mental Ray 568 Proje Sonras› 578 EK KAPAK ÇALIfiMASI HAKKINDA 579 SONSÖZ 586

×