10 ADIMDA FLASH-icindekiler   6/2/09  11:10 PM   Page xi
       ‹Ç‹NDEK‹LER
     1. ADIM: OYUN PROGRAM...
10 ADIMDA FLASH-icindekiler   6/2/09  11:10 PM   Page xii
    x


         Selection Tool (Seçme Ara...
10 ADIMDA FLASH-icindekiler   6/2/09  11:10 PM    Page xiii
                          ...
10 ADIMDA FLASH-icindekiler     6/2/09  11:10 PM   Page xiv
   xiv


         2D Motion Tween ile ...
10 ADIMDA FLASH-icindekiler   6/2/09   11:10 PM   Page xv
                           ...
10 ADIMDA FLASH-icindekiler     6/2/09  11:10 PM   Page xvi
   xvi


         Kahramana Trigonome...
10 ADIMDA FLASH-icindekiler  6/2/09  11:10 PM  Page xvii
                            ...
10 ADIMDA FLASH-icindekiler  6/2/09  11:10 PM  Page xviii
   xviii
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10 Adimda Flash Icindekiler

2,251 views

Published on

Published in: Technology, Spiritual
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • very good
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here • <b>[Comment posted from</b> http://www.kodlab.com/programlama/63-flash-oyun-programlama.html]
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
206
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 Adimda Flash Icindekiler

 1. 1. 10 ADIMDA FLASH-icindekiler 6/2/09 11:10 PM Page xi ‹Ç‹NDEK‹LER 1. ADIM: OYUN PROGRAMLAMAYA G‹R‹fi VE B‹L‹NMES‹ GEREKEN KAVRAMLAR 1 1. Ad›m Hakk›nda 1 Flash Oyunlar ve Kitap Hakk›nda Bilgiler 1 Bu Kitap Size Ne Kazand›racak? 1 Flash Oyunlar Neden Önemli? 2 Flash ile Hangi Platformlara Oyunlar Yap›labilir? 3 Flash ile Nas›l Oyunlar Yap›labilinir? 3 2D, 3D ve 4D Kavramlar› Nelerdir, Flash Hangi Boyuttad›r? 5 Oyunlardan Nas›l Para Kazan›l›r ve Flash Oyun Pazar›? 5 Türkiye Oyun Programlamada Ne Aflamada? 6 Tek Bafl›na Oyun Yap›labilinir mi Yoksa Ekip fiart m›? 7 Neden Flash ve ActionScript Kullan›yoruz? 8 Neden MDM Zinc Program›na ‹htiyaç Duyuyoruz? 9 Oyun Oluflturma Süreci Hakk›nda 10 Fikir Oluflturmak 10 Senaryo Yazmak 11 Tasar›m Süreci 11 Modelleme 11 Programlama Süreci 11 Test Aflamas› 11 Geri Besleme 12 Oyun Kalitesini Belirleyen Faktörler 12 Oynanabilirlik 12 Yapay Zekâ 12 Görsel Efektler 13 Ses Efektleri 13 Etkileflim 13 2. ADIM: OYUN YAPARKEN KULLANACA⁄IMIZ PROGRAMLAR 15 2. Ad›m Hakk›nda 15 Flash CS4 Kurulumu 16 Flash CS4 Kullan›c› Arayüzü ve Paneller 21 Çal›flma Sahnesi 22 Tools (Araçlar) Paneli 24
 2. 2. 10 ADIMDA FLASH-icindekiler 6/2/09 11:10 PM Page xii x Selection Tool (Seçme Arac›) 26 Free Transform Tool (Serbest Ölçülendirme Arac›) 26 3D Rotation Tool (3D Döndürme Arac›) 26 3D Translation Tool (3D Tafl›ma Arac›) 26 Lasso Tool (Kement Arac›) 26 Pen Tool (Kalem Arac›) 26 Text Tool (Metin Arac›) 26 L‹ne Tool (Çizgi Arac›) 27 Rectangle Tool (Dikdörtgen Arac›) 27 Oval Tool (Oval Arac›) 27 Rectangle Primitive Tool (‹lkel Dikdörtgen Arac›) 27 Oval Primitive Tool (‹lkel Oval Arac›) 27 PolyStar Tool (Çokgen Arac›) 27 Pencil Tool (Kalem Arac›) 27 Brush Tool (F›rça Arac›) 27 Spray Brush Tool (Sprey F›rça Arac›) 27 Deco Tool (Dekore Arac›) 28 Bone Tool (Kemik Arac›) 28 Bind Tool (Ba¤lama Arac›) 28 Paint Bucket Tool (Boya Kovas› Arac›) 28 Ink Bottle Tool (Mürekkep fiiflesi Arac›) 28 Eyedropper Tool (Göz Damlal›¤› Arac›) 28 Eraser Tool (Silgi Arac›) 28 Hand Tool (El Arac›) 29 Zoom Tool (Büyütme Küçültme Arac›) 29 Ekstra Araçlar 29 Color (Renk) Paneli 30 Align (Hizalama) Paneli 30 Properties (Özellikler) Paneli 31 Library (Kütüphane) 33 Common Libraries (Haz›r Kütüphaneler) 34 ActionScript Editörü 35 Output (Ç›kt›) Paneli 37 Scene (Sahne) Paneli 37 History (Geçmifl) Panel 38 Movie Explorer (Animasyon Taray›c›s›) Paneli 39 ActionScript 3.0 Hakk›nda 40 MDM Zinc 3.0 Kurulumu 41
 3. 3. 10 ADIMDA FLASH-icindekiler 6/2/09 11:10 PM Page xiii xiii MDM Zinc 3.0 Kullan›c› Arayüzü ve Paneller 48 mdmScript 3.5 Hakk›nda 49 3. ADIM: ARAÇLARIN KULLANIMI VE FLASH’IN TEMEL B‹LEfiENLER‹ 55 3. Ad›m Hakk›nda 55 Çizim Araçlar›n›n Kullan›m› ve Ayarlamalar 56 Line Tool ile Çizgi Çizmek 57 Pencil Tool ile Çizim Yapmak 60 Brush Tool ile F›rça Çizimler Yapmak 61 Oval Tool ile Daire Çizmek 63 Rectangle Tool ile Dikdörtgen Çizmek 66 PolyStar Tool ile Çokgen ve Y›ld›z Çizmek 67 Paint Bucket Tool ile Çizimleri Renklendirmek 68 Kuler ve Swatches Paneli ile Renk Tonu Paleti Oluflturmak 69 Eraser Tool ile Silme ‹fllemleri 72 Timeline’› Tan›yal›m 73 Tan›m 73 Timeline Üzerinde Yer Alan Araçlar 74 Katmanlar 75 Tan›m 75 Normal Katmanlar 76 Maske Katmanlar› 76 Frame, Keyframe ve Blank Keyframe Kavramlar› 80 MovieClip’ler 81 Tan›m 81 MovieClip Oluflturmak 81 Butonlar 84 Tan›m 84 Buton Oluflturmak ve Özel Buton Frame’leri 84 Buton ve Mouse ‹liflkisini Kavramak 85 4. ADIM: AN‹MASYON TEKN‹KLER‹ 95 4. Ad›m Hakk›nda 95 Timeline Efektleri ve Örnek Animasyonlar 96 Kare Tabanl› Animasyon Tekni¤i 96 Classic Tween ile Nesne Hareket Animasyonlar› 107 Shape Tween ile fiekil De¤ifltiren Nesneler Haz›rlamak 116
 4. 4. 10 ADIMDA FLASH-icindekiler 6/2/09 11:10 PM Page xiv xiv 2D Motion Tween ile ‹z Süren Karakter Animasyonu 119 1. Aflama: Hayalet Uçuflu 132 2. Aflama: Yol ‹zlemek 134 3. Aflama: Karakteri Yürütmek 137 3D Motion Tween ile Nesneleri Döndürmek 143 Bone Tween ile Karakter Yürüme Animasyonunu Haz›rlamak 151 ‹nteraktif Kinematikler ile Haz›r Animasyon Script’leri Kullanmak 160 Animasyonlara Ses Efektleri Eklemek 166 5. ADIM: BÖLÜM 1: KAÇIfi 171 Bölüm Senaryosu 171 Bu Oyunda Ö¤nenece¤iniz Teknikler Hakk›nda 171 Tasar›m ve Programlama Aflamas› 172 Oyun Sahneleri fiablonunu Haz›rlamak 172 Görev Bilgisi Aç›l›fl Sahnesi 174 Oyun Sahnesi ve Katmanlar 180 fiablon Sahneyi Bölüme Göre Düzenlemek 183 Kuflbak›fl› Karakter Yürütme Animasyonu Oluflturmak 186 Klavye ile Karakteri Yürütmek 189 Yol Çizmek ve Barikatlar ile Yürüme Alan› Belirlemek 198 Yerden Anahtar Toplamak 207 Kap›lar› Açmak 212 Gizli Kameralardan Kaçmak 218 Ç›k›fla Ulaflmak 223 Test Aflamas› 228 6. ADIM: BÖLÜM 2: HEPS‹N‹ VUR 229 Bölüm Senaryosu 229 Bu Oyunda Ö¤renece¤iniz Teknikler Hakk›nda 229 Tasar›m ve Programlama Aflamas› 230 fiablon Sahneyi Bölüme Göre Düzenlemek 230 Düflman Binas›n› Tasarlamak 233 Silah ile Atefl Etmek 234 Düflman Karakterleri Haz›rlamak 241 Ölü Düflman Say›s›n› Hesaplatmak ve Ekranda Göstermek 254 Karakter Enerji Seviyesi Gösterge Çubu¤u Haz›rlamak 263 Olay Dinleyicilerini Kald›rmak 268 Test Aflamas› 270
 5. 5. 10 ADIMDA FLASH-icindekiler 6/2/09 11:10 PM Page xv xv 7. ADIM: BÖLÜM 3: ZORLU TIRMANIfi 273 Bölüm Senaryosu 273 Bu Oyunda Ö¤renece¤iniz Teknikler Hakk›nda 273 Tasar›m ve Programlama Aflamas› 274 fiablon Sahneyi Bölüme Göre Düzenlemek 274 Platform Alan› Haz›rlamak, Var›fl Bölgesi Belirlemek 276 Karakter Animasyonlar› 278 Dura¤an Pozisyon 279 Atefl Etme Pozisyonu 280 Z›plama Pozisyonu 282 Koflma Hareketi 283 Karaktere ‹leri ve Geri Yürütmek, Z›platmak, Yerçekimi Kanunlar› 283 Karaktere Silah Kulland›rmak, Uçuflan Mermiler 298 Düflman Karaktere Ait Pozisyonlar› ve Hareketleri Oluflturmak 305 Düflman Karakterlere Yapay Zeka Vermek 308 Kahraman› Takip Ettirmek 309 Düflmana Silah Kulland›rmak ve Düflman Mermisi 313 Karakter Enerji Seviyesi Gösterge Çubu¤u Haz›rlamak 318 Mermileri Programlamak ve Enerji Seviyesini Düflürmek 320 Düflman Mermisini Programlamak 321 Kahraman Mermisini Programlamak 322 Ç›k›fl Kap›s›n› Kontrol Etmek 327 Test Aflamas› 328 8. ADIM: BÖLÜM 4: ÖL YA DA ÖLDÜR 331 Bölüm Senaryosu 331 Bu Oyunda Edinece¤iniz Teknikler Hakk›nda 331 Tasar›m ve Programlama 332 fiablon Sahneyi Bölüme Göre Düzenlemek 332 Kahraman Karakter Pozlar› ve Hareketleri 334 Yürüme Hareketi 338 K›l›ç Savurma Hareketi Oluflturmak ve K›l›ç Kulland›rmak 339 Kahraman için Hasar Temas Alan› Belirlemek 341 Boss Karakter Pozlar› ve Hareketleri 342 Dura¤an Pozisyon 343 Yürüme Hareketi 344 K›l›ç Savurma Hareketi Oluflturmak 345 Boss için Hasar Temas Alan› Belirlemek 345
 6. 6. 10 ADIMDA FLASH-icindekiler 6/2/09 11:10 PM Page xvi xvi Kahramana Trigonometrik Olarak Yön Kontrolü Sa¤lamak ve K›l›ç Kulland›rmak 347 Boss’a Yapay Zeka ile Mesafeli Takip Yetene¤i Kazand›rmak ve K›l›ç Kulland›rmak 354 Kahraman ve Boss için Enerji Seviye Barlar› Haz›rlamak, K›l›çlar› Kodlamak 358 Göreve Zaman S›n›r› Koymak 363 SON Ekran› Haz›rlamak ve Bitifl 365 Test Aflamas› 366 9. ADIM: MDM 3.0 KULLANIMI VE AYARLAMALAR 369 9. Ad›m Hakk›nda 369 MDM Kullan›c› Arayüzü ve Panelleri Kullanmak 369 Application (Uygulama) Paneli 371 Application (Uygulama) Ayarlamalar› 373 Version Info (Versiyon Bilgisi) Ayarlamalar› 375 Embed Flash Player 376 Splash Screen 377 Trial Sürümleri 378 Window (Pencere) Özellikleri Paneli 380 Position (Pozisyon) Ayarlamalar› 382 Size (Ölçü) Ayarlamalar› 383 Window (Pencere) Ayarlamalar› 384 Window Style Properties (Pencere Stil Özellikleri) Ayarlamalar› 389 Misc (Sonland›rma) Ayarlamalar› 390 Input (Girifl Ayg›tlar›) Ayarlamalar› 391 Önizleme Paneli 392 Paketlenecek Oyunun SWF Dosyas›n› Eklemek, Optimum Ayarlar› Yapmak ve Oyunu Derlemek 394 10. ADIM: OYUN KONSOLU HAZIRLAMAK VE OYUNU PAKETLEMEK 397 Konsol Tasar›m› Yapmak 397 Konsol Tasar›m› Yapmak 398 Aç›l›fl Animasyonu Haz›rlamak 398 Oyun Yükleme Sahnesini Haz›rlamak 406 Splash Screen Haz›rlamak 407 MDM Zinc Ayarlamalar› Yapmak ve Derlemek 408
 7. 7. 10 ADIMDA FLASH-icindekiler 6/2/09 11:10 PM Page xvii xvii Autorun.inf Dosyas›n› Haz›rlamak 411 Oyun Dosyalar›n› Bir Araya Getirmek 412 Oyunu CD’ye Yazd›rmak 413 EKLER EK1 KULLANAB‹LECE⁄‹N‹Z BAfiICA MDM Z‹nc 3.0 KODLARI VE Act‹onScr‹pt 3.0 ‹LE KULLANIMI 417 Birkaç Oyun Script’i 418 Oyunu Tam Ekran Açt›rmak 419 Oyunu Küçültmek 419 Oyunu Kapatmak 419 Ekran Görüntüsünü Kaydetmek 419 Ekran› Titretmek 420 Sesi Aç›p Kapatmak 420 EK2 ASCII KARAKTER KODLARI 421 EK3 FLASH KISAYOL TUfiLARI 425 EK4 FAYDALANAB‹LECE⁄‹N‹Z WEB S‹TE ADRESLER‹ 435 SONSÖZ 437
 8. 8. 10 ADIMDA FLASH-icindekiler 6/2/09 11:10 PM Page xviii xviii

×