Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ΓΔΝΙΚΟ΢ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ΢
  Ομογενοποιήζηε ηο ! Μελ
  επαλαιακβάλεηε πξάγκαηα....
 Βάιηε θαη εηθόλεο ! Μπνξείηε λα ην
   θά...
Ση είλαη έλαο Γεληθόο Γηεπζπληήο;

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο είλαη
πξνηζηάκελνο θαη ζπληνληζηήο όισλ
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο βην...
Ση θάλεη;

 • ΢ρεδηάδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο.
 • Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ
  ζηόρωλ ηεο.
 • Καζν...
• ΢ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεύζπλνπο άιισλ
 ηκεκάησλ θαζνξίδεη ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ θαη
 κεξηκλεί γηα ηελ ηήξεζή ηνπ.
•...
• Δλεκεξώλεη ην Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην γηα ηελ
 πξόνδν ηεο εηαηξίαο θαη κεηαθέξεη ηηο
 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίν...
Καζνξηζκόο ΢ηόρσλ γηα ηελ επηηπρία:
Ο Καθορισμός στότων για την Επιτστία:
• εκβαζύλεη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη

Ο ...
• Δλεκεξώλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο πνπ
 δηαγξάθνληαη ζηελ ηνπηθή θαη δηεζλή
 αγνξά(ηερλνινγηθέο-νηθνλνκηθέο-
 επηρεηξεκαη...
΢ΣΟΥΟΙ

• Απμεζε πξνηόληωλ κε λέεο
 πξωηνπνξηαθέο θαη πην ζύγρξνλεο
 κνξθέο ηνπο
• Να δεκηνπξγεζνύλ πξνϊόληα πνπ ζα
 με...
• Να πηζηνπνηεζoπλ ηα πξνϊόληα θαηά
 HACCP
• Να απμεζνύλ νη πωιήζεηο κέζω -
 θπξίωο- ηεο αύμεζεο ηωλ εμαγωγώλ,
• Να θαζε...
• Δθαξκνγή ζπγρξόλωλ κεζόδωλ
 παξαγωγήο θαη δηνίθεζεο, επέθηαζε
 ηωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ,
 βειηίωζε ηνπ εμνπιηζκνύ...
ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ

Έλαο Γεληθόο Γηεπζπληήο είλαη ππεύζπλνο γηα :

• Όινπο ηνπο ππόινηπνπο Γηεπζπληέο

• Σελ θαιή ιεηηνπ...
Αξκνδηόηεηεο:
• Δξαζθάλιζη ηηρ εύπςθμηρ λειηοςπγίαρ ηος εζυηεπικού
 πεπιβάλλονηορ,
• ηος ζςνεσούρ-έγκαιπος ππογπαμμαηιζμο...
• Σςμμεηοσή ζηην Παποςζίαζη ηυν Γπάζευν, ζςνέδπια, ημεπίδερ.
• Σςνεσήρ ενημέπυζη Φοπέυν για ηην ποπεία ςλοποίηζηρ ηυν
 Γπ...
Ειδική Παραπομπή:

Αποζηείηυζη-Κονζεπβοποίιζη
Φιλοζοθία ηηρ εηαιπείαρ
Ανθπώπινο Γςναμικό
Παπαγυγική Γιακικαζία
Ππομήθειερ
...
΢ΣΟΥΟΙ
• Αύμεζε πξντόλησλ κε λέεο αληαγσληζηηθέο
 κνξθέο
• Πηζηνπνίεζε θαηά ISO
• πηζηνπνίεζε θαηά HACCP
• Αύμεζε πσιήζεσ...
Φιλοζοθία ηης Εηαιρείας:
Η επηηπρεκέλε πνξεία ηεο εηαηξείαο καο ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ
εληύπσζε πσο:
 • ζηεξίδεηαη ζηε πνι...
ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑ΢

• ΢εβαζκόο ζην πεξηβάιινλ(ζσζηή ρξήζε
 θπζηθώλ πόξσλ)
• Τπεπζπλόηεηα απέλαληη ζηνπο θαηαλαισηέο
• Τςειή πνη...
ΣΔΛΟ΢ ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η΢
ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΟΥΗ
      ΢Α΢Υαιθνδαίκωλ Ναηάζζα Β'3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Γενικός Διευθυντής

7,880 views

Published on

Μέσα σε αυτή την παρουσίαση αναφέρονται όλες οι ευθύνες και αρμοδιότητες ενός γενικού διευθυντή σε ένα εργοστάσιο κονσερβοποιήας.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Γενικός Διευθυντής

 1. 1. ΓΔΝΙΚΟ΢ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ΢ Ομογενοποιήζηε ηο ! Μελ επαλαιακβάλεηε πξάγκαηα.... Βάιηε θαη εηθόλεο ! Μπνξείηε λα ην θάλεηε πνιύ θαιύηεξν. ΢ηέλιος Κεζζανίδης 25/3
 2. 2. Ση είλαη έλαο Γεληθόο Γηεπζπληήο; Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο είλαη πξνηζηάκελνο θαη ζπληνληζηήο όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο βηνκεραλίαο θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο
 3. 3. Ση θάλεη; • ΢ρεδηάδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. • Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ ζηόρωλ ηεο. • Καζνξίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο κεηά από ηηο εηζεγήζεηο ηωλ ππεύζπλωλ ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηεο εηαηξείαο • Καζνξίδεη ηνπο ζηόρνπο θάζε ηκήκαηνο θαη ειέγρεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηηπρία ηνπο, κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα.
 4. 4. • ΢ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεύζπλνπο άιισλ ηκεκάησλ θαζνξίδεη ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ θαη κεξηκλεί γηα ηελ ηήξεζή ηνπ. • Καζνξίδεη ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη ηα νθέιε απνδνηηθόηεηαο γηα θάζε ηκήκα, δεκηνπξγώληαο θίλεηξα παξαγσγηθόηεηαο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο .
 5. 5. • Δλεκεξώλεη ην Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην γηα ηελ πξόνδν ηεο εηαηξίαο θαη κεηαθέξεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ ζηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο επηρείξεζεο,ώζηε λα πξνζδηνξηζηνύλ νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ.
 6. 6. Καζνξηζκόο ΢ηόρσλ γηα ηελ επηηπρία: Ο Καθορισμός στότων για την Επιτστία: • εκβαζύλεη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη Ο γεληθόο δηεπζπληήο: • ρξεζηκνπνηεί κεζόδνπο θαζνξηζκνύ ησλ ζηόρσλ. Σα απνηειεζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο: • απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αμίεο. • βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ηε ζύλδεζε ησλ ζηόρσλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο. • θαηαλόεζε ζεκαληηθόηεηαο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζηόρσλ, • απμεκέλεο θαη πςειέο επηδόζεηο • πςειό αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο θαη εθπιήξσζεο από ηε πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ. ΢όξθνπ Θενδώξα Β΄1
 7. 7. • Δλεκεξώλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο πνπ δηαγξάθνληαη ζηελ ηνπηθή θαη δηεζλή αγνξά(ηερλνινγηθέο-νηθνλνκηθέο- επηρεηξεκαηηθέο) • Αληηπξνζωπεύεη ηελ εηαηξεία ζε εθδειώζεηο θαη ηελ εθπξνζωπεί ππνγξάθνληαο ηα επίζεκα έγγξαθά ηεο
 8. 8. ΢ΣΟΥΟΙ • Απμεζε πξνηόληωλ κε λέεο πξωηνπνξηαθέο θαη πην ζύγρξνλεο κνξθέο ηνπο • Να δεκηνπξγεζνύλ πξνϊόληα πνπ ζα μερωξίδνπλ από ηνλ αληαγωληζκό • λα πηζηνπνηεζεί ην εξγνζηάζην θαηά ISO
 9. 9. • Να πηζηνπνηεζoπλ ηα πξνϊόληα θαηά HACCP • Να απμεζνύλ νη πωιήζεηο κέζω - θπξίωο- ηεο αύμεζεο ηωλ εμαγωγώλ, • Να θαζεηνπνηεζεί ε παξαγωγή κε ηελ παξαγωγή ηδίωλ πξνϊόληωλ,
 10. 10. • Δθαξκνγή ζπγρξόλωλ κεζόδωλ παξαγωγήο θαη δηνίθεζεο, επέθηαζε ηωλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ, βειηίωζε ηνπ εμνπιηζκνύ, αλαδηνξγάλωζε ηωλ θαλαιηώλ δηαλνκήο πξνϊόληωλ λα κεηωζεί ην θόζηνο ΢νι Λαδαξίδνπ
 11. 11. ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ Έλαο Γεληθόο Γηεπζπληήο είλαη ππεύζπλνο γηα : • Όινπο ηνπο ππόινηπνπο Γηεπζπληέο • Σελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ • Σνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο • Σνλ ζπληνληζκό ηωλ Γηεπζπληώλ Νάληηα Βνύιγαξε Β'3
 12. 12. Αξκνδηόηεηεο: • Δξαζθάλιζη ηηρ εύπςθμηρ λειηοςπγίαρ ηος εζυηεπικού πεπιβάλλονηορ, • ηος ζςνεσούρ-έγκαιπος ππογπαμμαηιζμού και • ηηρ αποηελεζμαηικήρ διοικηηικήρ και παπαγυγικήρ διαδικαζίαρ ηηρ Δηαιπείαρ. • Δποπηεία Γιεςθύνζευν και ζςνεπγαζία για ηην εκπλήπυζη ηυν ςποσπεώζεών • Γιασείπιζη ειζεπσόμενηρ αλληλογπαθίαρ - ςπογπαθή εξεπσόμενυν εγγπάθυν. • Γικαίυμα ςπογπαθήρ για οικονομικέρ ζςναλλαγέρ. • Διζήγηζη ζηο Σςμβούλιο Γιεύθςνζηρ θεμάηυν ανάλητηρ, ανάθεζηρ και ππογπαμμαηιζμού Γπάζευν. • Πποεηοιμαζία ζςμβάζευν Φοπέυν ζε ζςνεπγαζία με ηιρ Γιεςθύνζειρ. ΢όξθνπ Θενδώξα Β'1
 13. 13. • Σςμμεηοσή ζηην Παποςζίαζη ηυν Γπάζευν, ζςνέδπια, ημεπίδερ. • Σςνεσήρ ενημέπυζη Φοπέυν για ηην ποπεία ςλοποίηζηρ ηυν Γπάζευν. • Σσεδιαζμόρ - ςλοποίηζη και παπακολούθηζη ηος εηήζιος Business Plan ηηρ Δηαιπείαρ • και ζςμμεηοσή ζηην πποεηοιμαζία ηυν πενηαεηών επισειπηζιακών ππογπαμμάηυν. • Πποεηοιμαζία ηος πποϋπολογιζμού και απολογιζμού ηηρ Δηαιπείαρ. • Δποπηεία Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Ποιόηηηαρ (Σ.Γ.Π.). • Δνημέπυζη ηος Γ.Σ. για ηην ποπεία ςλοποίηζηρ ηυν δπάζευν ηηρ Δηαιπείαρ. • Σσεδιαζμόρ και διαμόπθυζη ηηρ πολιηικήρ για ηην οπγάνυζη και ηον καθοπιζμό ηυν αμοιβών ηος πποζυπικού ηηρ Δηαιπείαρ. Σόπκος Θεοδώπα Β΄1 8εοδυπα μος θα ηηαν καλο να ηηποςζερ ηον κανονα 7σ7σ7 (μαπιλενα ηζεβη)
 14. 14. Ειδική Παραπομπή: Αποζηείηυζη-Κονζεπβοποίιζη Φιλοζοθία ηηρ εηαιπείαρ Ανθπώπινο Γςναμικό Παπαγυγική Γιακικαζία Ππομήθειερ Ποιοηικόρ έλεγσορ Γιαζθάληζη ποιόηηηαρ. Μαπιλένα Τζέβη β'4
 15. 15. ΢ΣΟΥΟΙ • Αύμεζε πξντόλησλ κε λέεο αληαγσληζηηθέο κνξθέο • Πηζηνπνίεζε θαηά ISO • πηζηνπνίεζε θαηά HACCP • Αύμεζε πσιήζεσλ • Καζεηνπνίεζε παξαγσγήο(παξαγσγή ηδίσλ πξντόλησλ) • Δθαξκνγή ζύγρξνλσλ κνξθώλ παξαγσγήο • κείσζε θόζηνπο Σακπίδηβα Δπγελία
 16. 16. Φιλοζοθία ηης Εηαιρείας: Η επηηπρεκέλε πνξεία ηεο εηαηξείαο καο ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ εληύπσζε πσο: • ζηεξίδεηαη ζηε πνιπεηή εκπεηξία ηνπ αληηθεηκέλνπ, • ζην εμεηδηθεπκέλν αλζξώπηλν δπλακηθό • ηελ πξνζήισζε ησλ αλαγθώλ ηνπ θαηαλαισηή. Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε : • ζην ζηξαηεγηθό πξνγξακκαηηζκό, • ζηελ αλάπηπμε ηνπ κάξθεηηλγθ, • ζηελ έξεπλα αγνξάο, • ζηε ζπλερήο αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ θαη • ζηε δηαζθάιηζε ηεο αλώηαηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ. • • ζενδσξα πξεπεη λα γξαπζεηζ πην ιηγα πξαγγκαηα θαη λα ηεξηζεηζ ηνλ θαλνληα 7ρ7ρ7 8α εηαλ θαιν λα ηα δησξζσλεο!( καξηιελα ηζεβε) • ΢όξθνπ Θενδώξα Β΄1
 17. 17. ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑ΢ • ΢εβαζκόο ζην πεξηβάιινλ(ζσζηή ρξήζε θπζηθώλ πόξσλ) • Τπεπζπλόηεηα απέλαληη ζηνπο θαηαλαισηέο • Τςειή πνηόηεηα,αζθάιεηα,πγηεηλή θαη ζξεπηηθή αμία πξντόληνο • Πιήξε νξγάλσζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ • Αζθάιεηα - επεκεξία εξγαδνκέλσλ • Πξνβνιή εηαηξίαο-δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθόλαο • Γεκηνπξγία Κέληξνπ Γηαηξνθηθήο ελεκέξσζεο(δίαπινο επηθνηλσλίαο κε ην θνηλό)
 18. 18. ΣΔΛΟ΢ ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η΢ ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΟΥΗ ΢Α΢ Υαιθνδαίκωλ Ναηάζζα Β'3

×