Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing Mix

7,758 views

Published on

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

Marketing Mix

 1. 1. MARKETING I JEGO INSTRUMENTY Autor: Ewelina Boroń
 2. 2. CELE LEKCJI <ul><li>Uczeń: </li></ul><ul><li>rozumie pojęcie marketing, </li></ul><ul><li>zna definicję marketingu wg Kotlera, </li></ul><ul><li>wymienia instrumenty marketingowe, </li></ul><ul><li>charakteryzuje pojęcie produktu, </li></ul><ul><li>charakteryzuje pojęcie ceny, </li></ul><ul><li>opisuje dystrybucję, </li></ul><ul><li>charakteryzuje promocję. </li></ul>
 3. 3. DEFINICJA MARKETINGU WG AMERICAN MARKETING ASSOCIATION Marketing to planowanie i wdrażanie koncepcji, dystrybucji, promocji i ceny dóbr, usług i idei, które zmierzają do zaspokojenia potrzeb nabywców. Rysunek 1.
 4. 4. DEFINICJA MARKETINGU WG PH. KOTLERA Marketing to proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę produktów mających wartość. Rysunek 2.
 5. 5. MARKETING planowanie i wdrażanie koncepcji proces społeczny i zarządczy Rysunek 3.
 6. 6. INSTRUMENTY MARKETINGOWE Rysunek 4. Promocja Dystrybucja Cena Produkt Marketing
 7. 7. PRODUKT Jest nim w ujęciu marketingowym każdy przedmiot, usługa i inny element, które przedsiębiorstwo lub osoba indywidualna oferuje do wymiany, a który ma zdolność zaspokojenia potrzeb konsumenta czy też własnych potrzeb sprzedawcy. Rysunek 5.
 8. 8. PRODUKT pomysły oraz idee organizacje rzeczy fizyczne usługi miejsca osoby czynności Rysunek 6.
 9. 9. PRODUKT <ul><li>Istotne jest, aby produkt wywoływał potrzebę, a więc dążenie do jej zaspokojenia poprzez oczywiście zakup produktu. </li></ul><ul><li>Aspekt techniczno-technologiczny produktu odgrywa rolę drugorzędną, gdyż istnieje założenie, iż ludzie nie kupują produktów, tylko oczekiwane korzyści. </li></ul>
 10. 10. CENA <ul><li>Cena to wartość produkcji wyrażona w pieniądzu. Cena stanowi istotny element marketingu, gdyż wyznacza wartość podstawowych czynników produkcji (praca, ziemia, kapitał), stanowi także o ich alokacji. Cena określa popyt oraz decyduje o konkurencyjności danego produktu oraz pozycji firmy w określonym segmencie rynku. </li></ul>
 11. 11. CENA wartość produkcji wyrażona w pieniądzu wyznacza wartość czynników produkcji stanowi o alokacji czynników produkcji określa popyt decyduje o konkurencyjności produktu element marketingu Rysunek 7.
 12. 12. CENA <ul><li>Cena produktu jest zmienną zależną od innych elementów marketingu, istnieje więc potrzeba skoordynowania poszczególnych instrumentów, biorąc pod uwagę zależności występujące między nimi. Cena umożliwia przedsiębiorstwu wejście na rynek i utrzymanie się na nim. </li></ul>
 13. 13. DYSTRYBUCJA <ul><li>Polega na doborze najbardziej efektywnych dróg którymi produkty są przesuwane od ich producentów do finalnych odbiorców. </li></ul><ul><li>Jest to działalność obejmująca planowanie, organizację i kontrolę sposobu rozmieszczania gotowych produktów na rynku i zaoferowania ich do sprzedaży. </li></ul><ul><li>(Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE , Warszawa 1996, s. 13) </li></ul>
 14. 14. DYSTRYBUCJA dostarczenie wyprodukowanych produktów ostatecznym nabywcom rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiający nabywcom ich zakup w dogodnych dla nich warunkach, miejscu oraz czasie Rysunek 8.
 15. 15. DYSTRYBUCJA działania związane z: dostarczeniem wyprodukowanych produktów ostatecznym nabywcom rozmieszczeniem produktów na rynku w sposób umożliwiający nabywcom ich zakup w dogodnych dla nich warunkach, miejscu oraz czasie Rysunek 9.
 16. 16. DYSTRYBUCJA <ul><li>Kanały dystrybucji (drogi) są budowane </li></ul><ul><li>i dobierane w zależności od wielu </li></ul><ul><li>czynników. </li></ul><ul><li>Do najważniejszych można zaliczyć: </li></ul><ul><li>rodzaj produktów, </li></ul><ul><li>wydolność rynku, </li></ul><ul><li>rodzaj branży przedsiębiorstwa. </li></ul>
 17. 17. DYSTRYBUCJA Czynniki wpływające na rodzaj kanału dystrybucji rodzaj produktów wydolność rynku rodzaj branży przedsiębiorstwa Rysunek 10.
 18. 18. PROMOCJA <ul><li>Termin „promocja” pochodzi z j. łacińskiego (promovere, promotio) i oznacza: „pobudzanie”, „lansowanie”, „szerzenie”. </li></ul><ul><li>Coraz częściej promocja zastępowana jest przez słowo „komunikacja”. </li></ul><ul><li>Promocja jest odmianą społecznej komunikacji. Polega na informowaniu pośredników rynkowych, klientów i potencjalnych nabywców o oferowanych produktach i usługach. </li></ul>
 19. 19. PROMOCJA <ul><li>Promocja zapewnia przepływ informacji </li></ul><ul><li>między: konsumentem, pośrednikiem </li></ul><ul><li>i producentem i z powrotem. </li></ul><ul><li>Oprócz zaznajamiania nabywców </li></ul><ul><li>z asortymentem produktów, promocja </li></ul><ul><li>ma na celu ukształtowanie pozytywnego </li></ul><ul><li>wyobrażenia nabywców o produktach </li></ul><ul><li>i samym przedsiębiorstwie. </li></ul>
 20. 20. PROMOCJA konsument pośrednicy producent przepływ informacji Rysunek 11.
 21. 21. PODSUMOWANIE <ul><li>Każdy z instrumentów marketingu jest ważny i każdy ma swoją niepowtarzalną rolę. Ważne jest więc poznanie tych wszystkich elementów i wytworzenie między nimi odpowiedniej koordynacji tak, aby zarządzanie nimi umożliwiało przedsiębiorstwu skutecznie działać na rynku. </li></ul>

×