Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Participatie: kunst van het verbinden

628 views

Published on

Presentatie t.b.v. HBO Kennisnetwerk - december 2008

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Participatie: kunst van het verbinden

 1. 1. MZ in beweging Nieuwe vormen en verbindingen
 2. 3. Betrokkenheid… <ul><li>Participatie = invloed op besluiten </li></ul><ul><li>Via werkoverleg, MR, projectgroepen, individuele gesprekken, etc. </li></ul><ul><li>MR= formele participatie (medezeggenschap) </li></ul><ul><li>Betrokkenheid: verantwoordelijk zijn – ‘het gaat je aan’ </li></ul>
 3. 4. Even somberen… <ul><li>Onderzoek ‘De volwassen OR’ (1998): </li></ul><ul><ul><li>62 % van de ondernemingsraden vindt dat zij een te geringe rol heeft bij werkelijk belangrijke zaken </li></ul></ul><ul><ul><li>85 % geeft aan dat ze niet deskundig genoeg zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>92 % vindt dat OR-leden overbelast zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>65 % ervaart een grote afstand tussen OR en achterban </li></ul></ul><ul><ul><li>38 % heeft moeite om leden te vinden </li></ul></ul>
 4. 5. Nog meer somberen… <ul><li>O.a. GBIO (2003), Goodijk & Sorge (2005), Smit & Schilstra (2006), Van Hoof (2007): </li></ul><ul><ul><li>Overbelasting OR-leden </li></ul></ul><ul><ul><li>Afnemend animo </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebrek aan deskundigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Spanning loopbaan en OR-lidmaatschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Moeite met verkrijgen relevante informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Grote afstand tot achterban </li></ul></ul><ul><ul><li>Weinig invloed op strategie en financieel economisch beleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Onduidelijkheid over rolverdeling met andere participatievormen </li></ul></ul><ul><ul><li>Afhankelijkheid van bestuurder </li></ul></ul>
 5. 7. Hogeschoolstudenten <ul><li>Onderzoek ISO (2008): </li></ul><ul><ul><li>87 % tevreden over relatie met het CvB </li></ul></ul><ul><ul><li>40 % vindt communicatie met deelraden goed tot zeer goed </li></ul></ul><ul><ul><li>80 % vindt communicatie met OC’s slecht tot zeer slecht </li></ul></ul><ul><ul><li>70 % tevreden over bevoegdheden (niet over gebruik) </li></ul></ul><ul><ul><li>Faciliteiten (vergoeding, tijd, ruimte): ± 40 % tevreden </li></ul></ul><ul><ul><li>80 % (zeer) ontevreden over betrokkenheid studenten (de achterban) </li></ul></ul>
 6. 8. Gelukkig… <ul><li>Gaan deze onderzoeken niet over de (P)MR </li></ul><ul><li>En: </li></ul>
 7. 9. Andere vormen… <ul><li>Zoals: </li></ul><ul><ul><li>Vakbonden, werkgroep, klankbordgroep, projectgroep, werkoverleg, kwaliteitskringen, autonomie, zelfsturing, regelvermogen, strategische conferenties, panels, ronde tafelgesprekken, beleidscafés, intercollegiale consultaties, systemen van taakroulatie en taakverbreding, functioneringsgesprekken, lunchbijeenkomsten, roadshows, enquêtes (analoog en digitaal), interviewrondes, intranet en internet (chatrooms, communities), … </li></ul></ul><ul><li>Maken betrokkenheid grote groepen medewerkers mogelijk </li></ul>
 8. 10. Andere vormen… <ul><li>Sluiten aan op veranderingen in ondernemingen: </li></ul><ul><ul><li>Minder hiërarchische aansturing – meer eigen verantwoordelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibelere organisatievormen </li></ul></ul><ul><ul><li>Druk op openheid naar stakeholders </li></ul></ul><ul><ul><li>Toename automatisering en ICT </li></ul></ul><ul><li>Passen bij wensen (jonge) medewerkers: </li></ul><ul><ul><li>Hoger opleidingsniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer vertrouwd met nieuwe middelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Toegenomen (eigen) mondigheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbondenheid niet persé ‘for life’ </li></ul></ul>
 9. 11. <ul><li>Van participatie van enkelen </li></ul><ul><li>naar </li></ul><ul><li>betrokkenheid van velen </li></ul>
 10. 12. Wat levert dat op? <ul><ul><li>kwaliteit van besluiten en draagvlak </li></ul></ul><ul><ul><li>versterken motivatie en productiviteit </li></ul></ul><ul><ul><li>communicatie en samenwerking </li></ul></ul><ul><ul><li>verkleinen druk op leidinggevenden </li></ul></ul><ul><ul><li>relatie tussen werkgever en werknemer </li></ul></ul><ul><ul><li>eigenaarschap </li></ul></ul><ul><ul><li>verminderen ziekteverzuim </li></ul></ul>
 11. 13. Waarom lukt het vaak niet? <ul><li>Wil men het echt? Directie, management en medewerkers? </li></ul><ul><li>Grote gerichtheid op procedures en hiërarchie: verhoudt zich lastig tot initiatief en participatie </li></ul><ul><li>(Te) grote nadruk op structuren (i.p.v. gedrag) </li></ul><ul><li>Vertrouwen lastig vorm te geven </li></ul><ul><li>Gebrek aan consistentie! (men doet maar wat) </li></ul>
 12. 14. Kan het wel werken? <ul><li>Vergt cultuuromslag </li></ul><ul><ul><ul><li>Ghoshal & Bartlett: ‘van strategie, structuren en systemen, naar doel, processen en mensen’ </li></ul></ul></ul><ul><li>Vergt aandacht voor het individu </li></ul><ul><li>Vergt omslag van ‘alles doen’ naar consistent vormgeven van participatie… </li></ul>
 13. 15. Professionele participatie Besturing Structuur Missie Cultuur Participatie
 14. 16. Integrale aandacht voor <ul><li>Missie: </li></ul><ul><ul><ul><li>rol van medewerkers, functie van participatie </li></ul></ul></ul><ul><li>Besturing: </li></ul><ul><ul><ul><li>duidelijkheid over wie waarop stuurt èn over mogelijke invloed van medewerkers </li></ul></ul></ul><ul><li>Cultuur </li></ul><ul><ul><ul><li>participatie is onderdeel van gewoonten en gebruiken organisatie? </li></ul></ul></ul><ul><li>Structuur: </li></ul><ul><ul><ul><li>kiezen voor passende vormen en duidelijkheid over (verschil en relatie tussen) vormen </li></ul></ul></ul><ul><li>Vertrouwen: </li></ul><ul><ul><ul><li>duidelijkheid over verwachtingen, rekening houden met inbreng en belangen, openheid over afweging </li></ul></ul></ul>
 15. 17. De (P)MR <ul><li>Als we hem niet hadden, dan… </li></ul><ul><ul><li>vonden we hem uit! </li></ul></ul><ul><li>MR organiseert betrokkenheid op hoogste niveau van de organisatie; </li></ul><ul><li>Waar kaders worden vastgesteld en belangen worden gewogen </li></ul>
 16. 18. Belangrijke opgaven MR <ul><li>Waarde toevoegen </li></ul><ul><li>Verbindingen leggen </li></ul><ul><li>Nieuwe wegen bewandelen </li></ul>
 17. 19. Waarde toevoegen <ul><li>Visie ontwikkelen </li></ul><ul><li>Onderscheidend zijn </li></ul><ul><li>Een duidelijke positie innemen t.o.v. relevante partijen, waaronder de achterban </li></ul>“ Het zijn de slimste, beste, meest betrokken medewerkers” “ Zonder MR zouden we veel ideeën missen!” “ Het CvB kan niet zonder de MR” “ Ik vertel aan sollicitanten, dat ik trots ben op onze MR.”
 18. 20. Verbinden <ul><li>Positioneel: </li></ul><ul><ul><li>Met andere vormen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afstemming met werkoverleg, gezamenlijke projectgroepen, mee opzetten strategische conferenties, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Met de leiding van de organisatie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet alleen bestuurder, maar ook staf, P&O, leidinggevenden </li></ul></ul></ul><ul><li>Inhoudelijk: </li></ul><ul><ul><li>Met ontwikkeling van de organisatie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meedenken in vernieuwing, alternatieven voorstellen </li></ul></ul></ul><ul><li>Facilitair: </li></ul><ul><ul><li>Lidmaatschap wordt onderdeel personeelsbeleid </li></ul></ul>
 19. 21. Nieuwe wegen <ul><li>Van procedures naar inhoud </li></ul><ul><li>Van gelijk halen, naar gelijk hebben </li></ul><ul><li>Sturen i.p.v. remmen </li></ul><ul><li>Van ‘ouderwets’, naar vernieuwend </li></ul><ul><li>Gebruik moderne middelen </li></ul>
 20. 22. MR aantrekkelijk? <ul><li>Laat mensen kennismaken (bijv. door ‘MR’- experience): </li></ul><ul><ul><li>Wat is MR? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke competenties zijn nodig? </li></ul></ul><ul><ul><li>Past dat bij mij? </li></ul></ul><ul><li>Ondersteuning vanuit leiding </li></ul><ul><li>Investeer in ontwikkeling (mondigheid, kennis, vaardigheden) </li></ul><ul><li>Bevestig ontwikkeling (EVC’s, certificaten, bespreekpunt op FG) </li></ul><ul><li>Beloon participatie (onderdeel beoordeling) </li></ul><ul><li>Werk aan vertrouwen </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>

×