Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Markvartický zpravodaj

1,055 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Markvartický zpravodaj

  1. 1. MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Obecní úřad Markvartice, Markvartice 60, 407 42, tel./fax: 412 585 265, www.markvartice.cz ROK 2008 JE JIŽ V PLNÉM PROUDU Česko nebo Alpy? Držíte v ruce první číslo zpravo- doucnost ukáže přínos této inves- Minulý víkend, vlastně trošku prodlou- daje v roce 2008, vydání se troš- tice. žený víkend sem strávil v rakouských ku zdrželo jinými povinnostmi V obci samozřejmě ani letos ne- Alpách. A jelikož už mám za sebou letos redakční rady, zejména studiem. budou chybět žádné běžné akce. i týden na našich horách, napadla mě taková otázka „je výhodnější lyžování V tom prvním čísle v minulém Ať to jsou pro děti Pálení čaroděj- u nás nebo v Alpách?“. roce jsme se snažili odhadnout co nic či Dětský den a pro dospělé zas Objevily se sice pokusy o vzorečky, se bude v obci během roku dít a Václavská a Martinská zábava. Do- z nichž vyplynuly třeba naježděné kilo- i v tomto čísle se o to pokusíme. čkáme se i společné akce a to bě- metry za hodinu nebo za (sto)korunu, Rok je již v plném proudu a spous- hem prázdnin, kdy se bude konat ale také absurdní závěr, že (i pro Libere- tu událostí se již stalo. O těch nej- Sportovní den. Dokonce by jich čáka!) je tisíckrát výhodnější lyžovat ve důležitějších informují další strán- mělo být během prázdnin několik. Francii než na Ještědu. Kvalitu, spoko- ky zpravodaje. Čekají nás také fotbalové zápasy. jenost, požitek a doprovodné emoce se Nejviditelnější událost, a to ne- O start fotbalového života v obci ovšem takto kvantifikovat nedají. jen letos, bude projekt energetiků se postarají pánové ze Staré gar- Otázka tedy zní: Je už dnes výhodnější pokládání kabely nízkého elek- dy, kteří mají svůj zápas již v pátek jet v zimě do alpských zemí? Na první trického vedení do země. Přípravy 11. dubna. „Áčko“ svůj první jarní pohled se to z některých „akčních“ na- bídek cestovních kanceláří může zdát, již započaly a v blízké době začne zápas na domácí půdě rozehra- ale není to pravda. Takzvané superna- samotné kopání. Letos budeme je o den později 12. dubna. V ten bídky se skutečně týkají jenom doby, kdy svědky první etapy, která vede od den odehrají svůj jarní domácí je lyžařů v Alpách méně, v plné sezoně nádražní ulice po obecní úřad a debut i dorostenci a o den později ceny poskočí nahoru i o sto procent a ví- měla by skončit koncem léta. Zda- starší žáci. Fandové si tedy hned ce. Také si musíte vždy uvědomit, co za li se letos rozběhne i druhá etapa, na začátku sezóny mohou fotbalu lákavou nabídkou stojí: zda je v ní také neví ani sami energetici. S projek- užít do sytosti. ubytování, jídlo a právě kýžená perma- tem se obec „sveze“ a do výkopu V letošním roce také bude slavit nentka. přiloží své kabely veřejného osvět- 15. výroční markvartická pohled- Myslím si že existuje jeden základní lení a a speciální chránící trubičku, nice. A pokud se nestane něco rozdíl ve srovnání s Rakouskem, Itálií, do které se v budoucnu dají umís- neočekávaného, na podzim bude Francií a Švýcarskem (Slovensko sem tit optické kabely. Toto obci ubere možná pohlednice nová a vznikne ještě stále nemůžeme zařadit, i když je každým rokem u Čechů populárnější, dosti finančních prostředků, které z vašich návrhů. Podrobnosti ale ale i tam jdou ceny nahoru). Za inves- nepůjdou sice nikde vidět (budou až v dalším zpravodaji. tované peníze projezdíte v Alpách více zakopány v zemi), ale blízká bu- -jn- kilometrů na daleko kvalitněji uprave- ných sjezdovkách se širokou možností Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva výběru tratí, většinou bez mimořádně otravných front (to je u nás stále někdy obce Markvartice velká hrůza!) a na mnoha místech s jis- totou, že ve vyšších polohách sníh na- Zasedání se bude konat ve čtvrtek 20. března 2008 od 18.00 jdete. Bohužel u nás zimní sezona vždy hodin v Červeném dvoře. stojí a padá s počasím. To samozřejmě ovlivňuje i kvalitu a množství sněhu Program: v alpských zemích, ale tam můžete 1) Zpráva o hospodaření obce za rok 2007 v případě potřeby najít náhradní řešení, 2) Pozemky které u nás neexistuje: pojedete, jak už 3) Smlouvy k realizaci veřejného osvětlení sem se zmínil prostě do výše položených 4) Různé, diskuze středisek. Mirek Labuda MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ březen 2008
  2. 2. 2 Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Markvartice, konaného dne 17. ledna od 18.00 hodin ve společenské místnosti kabin Usnesení čj. Z 90/2008 Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy návrhovou komisi ve složení Václav Zákravský, Miroslav Milfait, Jiří Zach. Usnesení čj. Z 91/2008 Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy (1 se zdržel) rozpočtovou změnu č. 4, kterou se upravují rozpočtované příjmy a výdaje v roce 2007 o 1 488 000,--Kč, rozpis jednotlivých položek je přílohou tohoto usnesení. Usnesení čj. Z 92/2008 Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy (1 se zdržel) rozpočet na rok 2008 ve výši 7 369 000,-- Usnesení čj. Z 93/2008 Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy Dohodu o majetkovém vypořádání s ŘSD, týkající se plánované výstavby přechodu pro chodce. Usnesení čj. Z 94/2008 Zastupitelstvo obce schválilo 5 hlasy (2 se zdržely) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu části pozemku č. 44/1 od manželů Novotných, cena za m² je 50,--Kč a kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti. Výměra bude upřesněna po dokončení stavby přechodu pro chodce a zpracování geometrického plánu. Usnesení čj. Z 95//2008 Zastupitelstvo obce schválilo 5 hlasy (2 se zdržely) záměr pronájmu pozemků z historického majetku č. 2844/1, 2767/1, 2827/1, 2632/1, 2502/1, 2766/1, 2499. Usnesení čj. Z 96/2008 Zastupitelstvo obce schválilo 6 hlasy (1 se zdržel) záměr prodeje pozemku č. 364/1 o výměře 1257 m². Usnesení Z 97/2008 Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy prodej části pozemku č. 2496/19 s označením Š3 manželům Techlovým, cena za m² je 85,--Kč. Usnesení Z 98/2008 Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy odměnu řediteli základní školy za rok 2007 ve výši 26 659,--Kč. Usnesení čj. Z 99/2008 Zastupitelstvo obce schválilo 7 hlasy podání žádostí a podíl na spolufinancování na dotace z POV 2008 na přechod pro chodce a na dovybavení SDH. Usnesení čj. 100/2008 Zastupitelstvo obce neschválilo uzavření smlouvy s RK Dům realit na zprostředkování prodeje dvou částí pozemku 2496/19 a pozemku 364/1, pro 4 hlasy a 3 se zdržely. Ing. Petr Hodboď Blanka Novotná starosta místostarosta CZECH POINT Český Podací Ověřovací Informač- státu tak, aby byly minimalizovány řené písemnosti z Katastru nemovi- ní Národní Terminál – projekt, který požadavky na občany. Tak zní ofi- tostí, Obchodního a Živnostenského má zredukovat přílišnou byrokracii ciální text k tomuto novému způ- rejstříku. Od začátku Března je také ve vztahu občanů ke státní správě. sobu komunikace se státní správou. možné si tyto dokumenty nechat Cílem projektu Czech POINT je vy- A praxe? prostřednictvím internetu a České tvořit garantovanou službu pro ko- Zatím je projekt Czech Point ve pošty zaslat domů. munikaci se státem prostřednictvím zkušebním provozu a je rozvíjen po- Správní poplatky se mohou na růz- jednoho universálního místa, kde ných místech lišit, ale nepřesáhnou bude možné získat a ověřit data z ve- částku 100 Kč za první výpis a za řejných i neveřejných informačních každý další 50 Kč. systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumen- Nejbližší Czech Pointy ty do elektronické podoby a naopak, MÚ Benešov nad Ploučnicí získat informace o průběhu správ- MÚ Česká Kamenice ních řízení ve vztahu k občanovi stupně. V tuto dobu můžete na měst- Hospodářská komora Děčín a podat podání pro zahájení řízení ských úřadech zapojených do toho- Magistrát města Děčín správních orgánů. Jde tedy o maxi- to projektu (viz rámeček Nejbližší Česká pošta (Děčín 2, Podmokelská 1) mální využití údajů ve vlastnictví Czech Pointy) získat zatím jen ově- -jn- více informací na www.czechpoint.cz, www.cpost.cz. MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ březen 2008
  3. 3. 3 OBEC SE HEMŽILA MASKAMI Čtyřhlavá saň, ufo, popeláři, dáreček, víla a spoustu dalších vtipných masek putovalo skrz obec 6. února v Masopustním průvodu, který pořádala Základní škola. PODĚKOVÁNÍ Základní škola Markvartice by kteří vlastní autobazar u benzi- zastavil a jež obdarovali děti roz- chtěla poděkovat všem spon- nové pumpy, dále firmě JOTTO, ličnými laskominami. Bez těchto zorům, kteří se značnou měrou občerstvení Jája, čerpací stanici, štědrých a velkorysých darů by se podíleli na zdaru letošního ma- obecnímu úřadu, panu Havlínovi jistojistě letošní masopust tak pěk- sopustu. Dík patří panu Bohusla- a samozřejmě mnoha dalším ob- ně nevyvedl. vu Trechovi a Jaroslavu Vlčkovi, čanům obce, u nichž se průvod ZŠ Markvartice MASOPUST V MATEŘSKÉ ŠKOLE I letos se v naší Mateřské škole konal Masopust. Děti si pro své rodiče připravily zábavný program na téma Tradiční řemesla. Ve školce tak rodiče mohli vidět své děti jako zdatného řezní- ka, umouněného kominíka, šikovnou kuchařku a další tradiční profese. Děti svým rodičům zazpívali několik písní a při kterých před- váděly svá řemesla. Do svého programu zapojily také své rodi- če, kteří do kolektivu dětí perfektně zapadli, nechali se strhnout do zábavných her a mnozí z nich se doslova smíchem za břicho popadali. Na všech tvářích tak byla vidět velká spokojenost. Tr- pělivá příprava a cvičení tohoto představení, za účasti celého personálu mateřské školky, se vyplatila. -jn- MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ březen 2008
  4. 4. 4 NOVÁ INTERAKTIVNÍ TABULE VE ŠKOLE Přibližně před dvěma lety jsme in- tabulí v poměru k počtu žáků. Před spektru vyučovacích předmětů. Prů- formovali čtenáře Markvartického námi je již jen škola z Benešova nad zkum dále ukázal, že výuka s touto zpravodaje o instalaci interaktiv- Ploučnicí a České Kamenice. Dě- tabulí žáky baví a podle jejich sub- ní tabule v naší základní škole. Jen čínské školy nebo víceletá gymnázia jektivních vyjádření jim i pomáhá připomínám, že se jedná o velkou jsou ve výuce za pomoci interaktiv- s pochopením látky. Proto by vedení dotykovou plochu, na které se po- ní tabule s odstupem za naší školou. školy rádo pořídilo ještě jednu inter- mocí dataprojektoru přenáší obraz Podle průzkumu, který byl v minu- aktivní tabuli, aby se výuka s touto z připojeného počítače. S obrazem se poté manipuluje za pomoci klá- vesnice, myši, elektronických per a nebo prostým dotykem ruky s pra- covní plochou. Protože se tato tabule jako didaktická pomůcka osvědčila při výuce, bylo rozhodnuto o náku- pu tabule další. O výuku se stáva- jící tabulí se již učitelé „prali“ a na její provoz musel být zřízen rozpis. Nebylo již zkrátka únosné, aby ta- bule fungovala v omezeném počtu hodin. Proto vedení školy pořídilo tabuli do další třídy, takže odpadl i problém spojený s tímto výukovým prostředkem a sice stěhování ze třídy do třídy, zvláště mezi patry budovy. Nová tabule je doplněna o kvalitní zvukovou reprosoustavu a software vyššího stupně nese nové prvky, které pomohu při výkladu a zpra- lém pololetí proveden na několika pomůckou mohla rozšířit i pro žáky cování vyučované látky. Pořízením školách okresu Děčín, se naše škola prvního stupně. Vše ale závisí na fi- této tabule se naše škola dostala na řadí k těm, které s interaktivní tabulí nancích. třetí místo v okrese, co se týká počtu pracují s velkou intenzitou a v širším Petr Culek st. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ První výjezd hasičů v tomto roce V noci ze čtvrtka na pátek 7. 3. složení: Jiří Zach ml., Karel Vorlíček, a Jan Tauchman, byli profesionál- 2008 v 01.35 hodin ráno byl útva- Miloslav Michálek, Jan Tauchman, ní jednotkou poslání s dýchacími rem vyhlášen první výjezd dobro- Michal Váňa a Antonín Malina. Prv- přístroji přímo do centra dění, aby volných hasičů v tomto roce. Nešlo ní u zásahu byla vozidla profesionál- prověřili stav hořící budovy. Oba se o nic malého, v obci Františkov nad ní jednotky, hned v závěsu za nimi úkolu zhostili velice dobře a s plným Ploučnicí hořela pila, tedy konkrét- Markvartice a poté ostatní, jako po- nasazením. ně střecha, která chytla od komína. slední dorazili hasiči z Benešova. Postupně hasiči kropili střechu Celého zásahu se kromě profesionál- Markvartičtí hasiči hned poprvé při a poté ji rozebírali. Nakonec byl po- ní jednotky z Děčína zúčastnili naši zásahu využili nové centrály, která žár po několika hodinách úspěšně hasiči z Markvartic a Benešova nad byla letos zakoupena a dle slov hasi- uhašen a i včasným varováním oby- Ploučnicí. čů se výborně osvědčila. Dva hasiči vatel Františkova se dále nerozšiřo- Markvartičtí hasiči zasahovali ve z naší jednotky, Miloslav Michálek val. SDH Markvartice Novoroční fotbalový zápas: Hasiči vs. „Stará garda“ 1. 1. 2008 se v tělocvičně v mark- 14.00. Účastníků byl velký počet snažili, ale nakonec zápas po dvou vartické škole konal již tradiční a turnaj stál za to. Bylo k vidě- hodinách úporného boje vzdali. novoroční turnaj ve fotbale. Slav- ní spoustu hezkých zákroků i pár Výsledek zápasu byl příznivější pro nostní zahájení bylo vyhlášeno na faulů. Hráči staré gardy se velice hasiče 30:17. SDH Markvartice MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ březen 2008
  5. 5. 5 CO NOVÉHO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Žáci základní školy byli na horách Týden před jarními prázdninami se Místo: Zadní Telnice, Krušné hory účastnili žáci naší základní školy ly- Poloha: 600 – 800 metrů nad mořem žařského kurzu v Zadní Telnici. Ten- to kurz byl spolupořádán se základní Vzdálenost: 40 km školou v Chřibské. V Chřibské se již Počet sjezdovek: 9 lyžařské kurzy pořádají několik let, ale Délka sjezdovek: od 150 do 900 metrů každý rok je pro ně těžší lyžařský kurz Celková délka sjezdovek: cca 5 km uspořádat, protože počet žáků, kteří Technické zasněžování: ano se přihlašují na kurz klesá. Z tohoto Web: www.ski-telnice.cz důvodu přišli v Chřibské na nápad „spojit síly“ s naší základní školou. pokračovat v tradici lyžařských kurzů úzká spolupráce bude v příštích letech A jako nezainteresovaná osoba mohu a markvartická škola mohla svým žá- nadále pokračovat. potvrdit, že spojení se stalo velmi vý- kům nabídnout další výchovně-zábav- hodným. V Chřibské mohli nadále ný program. A vše nasvědčuje, že tato -jn- Jak sem si vyzkoušel být učitelem V předchozím příspěvku se píše odpoledne, už bylo časem výrazného tický den ve smyslu něčeho špatného, o společném lyžařském kurzu základ- zlepšení. A lyžařský um žáků se zlep- byl to den odpočinku od přezkáčů ních škol v Markvarticích a Chřibské. šoval s každou hodinou strávenou na a běžeckých bot. Místo na svah jsme Tohoto kurzu jsem se účastnil a to jako svahu. Samozřejmě někomu šlo lyžo- se vydali na výlet do okolí a hlavním dozor. Byl to pro mě týden zážitků. vání lépe a někomu trošku hůř, ale na- cílem byla Komáří výška. I přes velmi V polovině února (vlastně až do teď) konec se všichni naučili sjet svah, tak špatnou viditelnost z našeho cíle to to nevypadalo na nějaké slušné lyžař- ské podmínky. Osobně ve mně pano- vala nejistota jak to vlastně dopadne. Ale měli jsme štěstí. První tři dny mrz- lo a tak se vlekařům povedlo vytvořit na dvou svazích dostatek sněhu. Jen běžkařům nezbylo nic jiného, než tré- novat také na svahu. A nutno říci, že se s tím poprali velmi dobře a tu nejtěžší věc na běžkách – sjezd z kopce, nyní zvládají výborně. Průběh celého lyžařského výcviku probíhal, řekl bych velmi podobně jako před devíti lety, když jsem byl také jako žák druhého stupně na podobné akci. Na prvním lyžovacím dopoledni si většina dětí dosytosti užila pádů na vleku, boj s hůlkami a hledání cesty, aby neohrozil sebe či ostatní lyžaře. byla příjemná procházka. I když ně- jak se z té země dostat zpět na nohy. Kurz nebyl jen o lyžování na svahu. které děti to viděli jinak a raději by na Každý večer byl pro žáky také připra- svah. ven i odborný program, vázaný k ly- Nejvíce zábavy si děti, učitelé i já, jak žování a pobytu na horách. Žáci se od už tomu tak bývá, užili poslední den. přítomných učitelů (paní učitelka Do- Odpoledne byly pro děti připrave- ležalové, páni učitelé Prokeš a Zika) ny lyžařské závody a večer slavnostní dozvěděli každý večer něco zajímavé- vyhlášení společně s „diskotékou“, do ho a prospěšného. Například jak se na které byli vtaženi i učitelé. horách bezpečně chovat, jak se zacho- Všichni jsme se vrátili zdraví, možná vat při nějakém úrazu a jak správně jen trochu unavení a to hlavně dospělý namazat své běžecké i sjezdové lyže. účastníci kurzu, protože mít dozor nad Zde jsem se příliš neuplatnil, bohužel 30 žáky není nic snadného psychicky jsem nenalezl nějaké spojení mezi ly- ani fyzicky. Ale i přesto hodnotím kurz žováním a informační technologií :-) jako velmi vydařený a žáci z druhého Jsou to události, kterými si projde kaž- Na kurzu jsme také zažili jeden den stupně se mají příští rok na co těšit. dý začínající lyžař. Ovšem následující kritický, a to v úterý. Ale nebyl to kri- -jn- MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ březen 2008
  6. 6. 6 STATISTIKA NUDA JE II. DÍL V minulé čísle jsme slíbili, že v budeme pokračovat v zajímavých číslech týkajících se obce. Markvartické obyvatelstvo K jedenáctému březnu měla obec 623 trvalé přihlášených obyvatel. Z toho 315 mužů a 308 žen. Zajímá čísla dává věkové složení. V obci žije 134 dětí, tedy občanů od 0 do 18 let. V produktivním věku (19 až 60 let) žije v obci 382 obyvatel. Vichřice Emma Opět na začátku roku došlo k poškození obecního lesa. Tentokrát se pravděpodobně jedná o 200 až 300 kubíků dřevní hmoty. Loňský orkán Kyrill způsobil škodu cca 1000 kubíků. Kalendář praktických informací Březen Srpen 20. 3. - Zasedání zastupitelstva (Červený dvůr, 18.00) 9. 8. - sportovní den 25. 3. - pytlový svoz tříděného odpadu 12. 8. - pytlový svoz tříděného odpadu Duben 26. 8. - pytlový svoz tříděného odpadu 8. 4. - pytlový svoz tříděného odpadu 28. 8. - Zasedání zastupitelstva (Sportovní areál, 18.00) 17. 4. - Zasedání zastupitelstva (Sportovní areál, 18.00) 30. 8. - sportovní den 22. 4. - pytlový svoz tříděného odpadu Září 30. 4. - Pálení čarodějnic 9. 9. - pytlový svoz tříděného odpadu Květen 23. 9. - pytlový svoz tříděného odpadu 6. 5. - pytlový svoz tříděného odpadu 27. 9. - Václavská zábava 15. 5. - Zasedání zastupitelstva obce (Červený dvůr, 18.00) Říjen 20. 5. - pytlový svoz tříděného odpadu 7. 10. - pytlový svoz tříděného odpadu Červen 16. 10. - Zasedání zastupitelstva (Červený dvůr, 18.00) 3. 6. - pytlový svoz tříděného odpadu 21. 10. - pytlový svoz tříděného odpadu 12. 6. - Zasedání zastupitelstva obce (Sportovní areál, Listopad 18.00) 4. 11. - pytlový svoz tříděného odpadu 17. 6. - pytlový svoz tříděného odpadu 15. 11. - Martinská zábava Červenec 20. 11. - Zasedání zastupitelstva (Sportovní areál, 18.00) 1. 7. - pytlový svoz tříděného odpadu 28. 11. - společná tvorba adventních věnců 15. 7. - pytlový svoz tříděného odpadu Prosinec 19. 7. - sportovní den 24. 12. - zpívání u Vánočního stromu 29. 7. - pytlový svoz tříděného odpadu 27. 12. - turnaj ve stolním tenise Tento kalendář berte jako informační, žádné termíny nejsou závazné. O případných změnách budete včas informováni. Výsledky Vánočního turnaje v ping pongu Mezi svátky, přesněji dne 26. prosince 2007 se konal druhý ročník Vánočního turnaje v ping pongu. Turnaje se účastnilo pouze 9 soutěžících. Žádné překvapení se nekonalo a šampiónem se opět stal Jaroslav Flieger. Na druhém místě se umístil Martin Jirovec a třetí skončil Jan Koubek. Gratulujeme. MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ březen 2008
  7. 7. 7 INFORMACE PRO OBČANY Sběrný dvůr Sportovní areál Knihovna Provozní doba Provozní doba Provozní doba (pozor změna!) Úterý 15.00 - 18.00 hod. Úterý, čtvrtek 15 - 20 hod. Středa 16 - 18 hod. Sobota 8.00 - 11.00 hod. Neděle 15 - 20 hod. Veřejný internet zdarma Rezervace 739 351 755 Tělocvična Obecní dům Cena pronájmu 80 Kč/hod pro Ceník Úterý - neděle 17-20 hodin Posilovna 20 Kč/hod. Obecní úřad místní občany a 210 Kč/hod. (měsíční pernamentka 100 Kč) pro ostatní. Asfaltové hřiště 10 Kč/hod. příležitostně Bližší informace na ObÚ. (skupiny 40 Kč/hod) -ml- Úřední hodiny na ObÚ SMS MÍSTO LETÁKŮ Pondělí 7 – 17 Pro lepší informovanost Vám nabízíme zasílání pozvánek, oznámení a upozornění formou SMS. Kdo má zájem o tyto Úterý 8 – 15 informace zdarma je nutné své mobilní telefonní číslo nahlásit na Středa 8 – 15 Obecní úřad paní Labudové nebo poslat SMS na telefonní číslo Čtvrtek 7 – 17 724 169 607 ve tvaru: Pátek 7 – 14.30 od 11.15 do 11.45 polední pauza Registrace Vaše mobilní telefonní číslo Příjmení Jméno Číslo popisné VZOR SMS: Registrace 604210287 Hodbod Petr 344 Doporučujeme vaše záleži- tosti vyřizovat v pondělí a ve Touto formou budou posílány pozvánky na zasedání zastupitelstva, sportovní a kulturní akce a ve vývěsce čtvrtek, kdy je k dispozici také a na plakátovací ploše bude leták nebo plakát větší. starosta či místostarosta obce. starosta obce Ing. Petr Hodboď Termíny svozů pytlů s tříděným odpadem na rok 2007 25.3. 8.4. 22.4. 6.5. 20.5. 3.6. 17.6 Pytle prosím odkládejte na svozová místa den před svozem! Ne dříve - dbejte na vzhled obce. Jubilea V měsíci lednu, únoru a března oslavili svá životní jubilea: leden - paní Březká Bronislava únor - paní Kolářová Marie a paní Křížová Božena březen - pan Jungman Václav a pan Vtípil Jiří Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě. OBECNÍ KNIHOVNA JEN VE STŘEDU TŘI KRÁLOVÉ Knihovna mění din a slouží jen k výpůjčce knih. svoji úlohu i ote- Veřejný internet je přesunut do vírací dobu pro prostor Obecního domu. Kde je veřejnost. Nyní je přístupný od úterý do neděle a to knihovna otevře- od 17 do 20 hodin. na jen ve středu Veřejný internet se nachází také od 16 do 18 ho- v budově Obecního úřadu. NOVINKY NA WEBU WWW.MARKVARTICE.CZ Během minulých dvou měsíců do- postupovat při různých nepříjem- šlo k dvěma novinkám na interneto- ných a životu nebezpečných situací. Králové Matěj, Lukáš a Honza vých stránkách obce. Druhou novinkou je možnost První novinkou jsou informace shlédnout poslední návrh územního Při letošní Tříkrálové sbírce malí o ochraně obyvatel. Devatenáct krát- plánu v elektronickém podobě. koledníci v obci vybrali na pomoc kých videí vám ukáže jak správně -jn- potřebným 4 423 Kč. MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ březen 2008
  8. 8. 8 ŠIBŘINKY PRO VELKÉ ... I letos se pravděpodobně maškarní zábava pořádaná místními sportovci, stane nejnavštívnou akcí v obci. Na Šibřinkách byly vidět jak masky dů- stojné, tak i bláznivé a dovádějící. Na fotografii vpravo vidíte čtyři z pěti místních pralidí, kteří byli porotou vybráni jako nejlepší maska letošních Šibřinek a to bez jakýchkoliv pochyb- ností. Převleky měli dokonalé a svým vystupováním pobavili naprosto kaž- dého. Mezi další oceněné masky patřili Čert s Káčou, Pionýrky či Motýl Emanuel s Makovou panenkou. ... I MALÉ Odpoledne před dováděním dospě- lých, dostal sál zatěžkávající zkoušku od těch nejmenších. Děti v převlecích za pohádkové po- stavy, zvířátka apod. běhaly, tanco- valy a zpívaly za doprovodu Miloše Rejmana a jeho kolegyň. -jn- Markvartický zpravodaj - č. 1/2008, občasník obce Markvartice Redakce: Jakub Nerad (-jn-) jakubnerad@gmail.com; Miroslav Labuda ml., (-ml-) mirek.labuda@seznam.cz; Tomáš Hodboď (-th-) tomas.hodbod@orisek.net Sazba a grafika - Petr Culek ml. (culek.petr@centrum.cz) Redakce si vyhrazuje právo odmítnutí přijetí příspěvku i bez udání důvodu. MARKVARTICKÝ ZPRAVODAJ březen 2008

×