Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4

15,901 views

Published on

Published in: Technology, Design

ทฤษฎีการเรียนรู้ อริยสัจ 4

 1. 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ แบบอริยสัจ 4
 2. 2. การสอนตามแนวพุทธ <ul><li>การสอนตามแนวพุทธ </li></ul><ul><li>วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา หรือบุคคลทั่วไปทั้งเทวดาและมนุษย์ </li></ul><ul><li>กลวิธีและอุบาย ประกอบการสอน </li></ul><ul><li>1 . การยกอุทาหรณ์ และการเล่นนิทานประกอบ </li></ul><ul><li>2. การเปรียบเทียบด้วยอุปมา </li></ul><ul><li>3. การใช้อุปกรณ์การสอน </li></ul>05/27/09 Free template from www.brainybetty.com
 3. 3. 4. การทำ เป็นตัวอย่าง 5. การเล่นภาษา เล่นคำ และใช้คำ ในความหมายใหม่ 6. อุบายเลือกคน และปฏิบัติรายบุคคล 7. รู้จักจังหวะและโอกาส 8. ความยืดหยุ่นในการใช้วิธีการ 9. การลงโทษและให้รางวัล 10. กลวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 05/27/09 Free template from www.brainybetty.com
 4. 4. วิธีคิดแบบอริยสัจและการสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ <ul><li>อริยสัจ หมายถึง ความจริงของพระอริยะ ความจริงอันประเสริฐ </li></ul><ul><li>1. ทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก </li></ul><ul><li>2. ทุกขสมุทัย ที่เกิดแห่งทุกข์ </li></ul><ul><li>3. ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ </li></ul><ul><li>4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือ มรรค ทางแห่งความดับทุกข์ </li></ul>05/27/09 Free template from www.brainybetty.com
 5. 5. ขั้นตอนทั้งสี่ของอริยสัจ <ul><li>1. ทุกข์ ความทุกข์ , สภาวะที่บีบคั้นบกพร่องความปรารถนา ไม่สมหวัง </li></ul><ul><li>2. สมุทัย สาเหตุที่ทำ ให้เกิดทุกข์ ได้แก่ตัณหาทั้ง 3 </li></ul><ul><li>3. นิโรธ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป , หลุดพ้นเป็นอิสระคือนิพพาน </li></ul><ul><li>4. มรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทางสายกลางคือมัชฌิมาปฎิปทา </li></ul>05/27/09 Free template from www.brainybetty.com
 6. 6. กิจในอริยสัจ <ul><li>1. ปริญญาการศึกษาให้รู้จักเข้าใจชัดตามสภาพที่เป็นจริง ได้แก่การทำ ความเข้าใจและกำหนดขอบเขตของปัญหาหรือความทุกข์ </li></ul><ul><li>2. ปหานะกำ จัด , ทำ ให้หมดสิ้นไป ได้แก่การแก้ไขกำ จัดต้นตอของปัญหา คือ กำ จัดตัณหาให้สิ้นไป </li></ul>05/27/09 Free template from www.brainybetty.com
 7. 7. 3. สัจฉิกิริยาทำ ให้แจ้ง คือ เข้าถึงหรือบรรลุจุดหมายที่ต้องการได้แก่ การเข้าถึงภาวะที่ปราศจากปัญหาแจ้งในวิธีการที่จะกำ จัดปัญหาหรือทุกข์   4. ภาวนาการกระทำ ตามวิธีการที่จะนำไปสู่จุดหมาย ได้แก่การลงมือแก้ปัญหาตามแนวทางของข้อปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุถึงความดับทุกข์     05/27/09 Free template from www.brainybetty.com
 8. 8. ขั้นของอริยสัจสี่ กิจในอริยสัจสี่และวิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ 05/27/09 Free template from www.brainybetty.com ขั้นของอริยสัจสี่ กิจในอริยสัจสี่ วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ 1. ทุกข์ 1. ปริญญา 1. ขั้นกำหนดปัญหา ( หรือขั้นทุกข์ ) - ครูช่วยผู้เรียนให้ได้ศึกษาพิจารณาดูปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองด้วยความรอบคอบและพยายามกำหนดขอบเขตของปัญหาที่ผู้เรียนจะต้องคิดแก้ให้จงได้
 9. 9. 05/27/09 Free template from www.brainybetty.com 2. สมุทัย 2. ปหานะ 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน ( หรือขั้นสมุทัย ) ก . ครูช่วยผู้เรียนให้ได้พิจารณาด้วยตนเองว่าสาเหตุของปัญหาที่ยกมากล่าวในขั้นที่ 1 นั้นมีอะไรบ้าง ข . ครูช่วยผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจว่าในการแก้ปัญหาใด ๆ นั้น จะต้องกำ จัดหรือดับที่ต้นตอหรือแก้ที่สาเหตุของปัญหาเหล่านั้น ค .! ครูช่วยผู้เรียนให้คิดว่าในการแก้ปัญหาที่สาเหตุนั้นอาจจะกระทำ อะไรได้บ้างคือให้กำหนดสิ่งที่จะกระทำ นี้เป็นข้อ ๆ ไป
 10. 10. 05/27/09 Free template from www.brainybetty.com 3. นิโรธ 3. สัจฉิกิริยา 3. ขั้นการทดลองและเก็บข้อมูล ( หรือขั้นนิโรธ ) ก . สัจฉิกิริยา หมายถึง การทำ ให้แจ้งหรือทำ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ทำ อย่างไรจึงจะทำ ให้แจ้งได้ถ้าเจริญรอยตามของพระพุทธองค์ก็ต้องทำ ด้วยตนเอง จะเห็นว่าพระพุทธองค์ทดลองวิธีการต่าง ๆด้วยพระองค์เอง เช่น โยคะ ตบะ และทรงอด พระกระยาหาร เป็นต้น เมื่อทรงเห็นว่าการทดลองได้ผลประการใด ต้องบันทึกผลของการทดลองแต่ละอย่างหรือที่เรียกว่า ข้อมูลไว้พิจารณาในขั้นไม่บรรลุจุดหมายที่ต้องการได้ จึงทรงใช้วิธีการสมถะ และวิปัสสนา กรรมฐาน ดังนั้นในการสอน ขั้นนี้ครูต้องช่วยผู้เรียนให้ได้กระทำ หรือทำ การทดลองด้วยตนเองตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ว่าจะกระทำ ดัง ข้อต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ว่าจะกระทำ ดังข้อต่าง ๆ ที่
 11. 11. 05/27/09 Free template from www.brainybetty.com 4. มรรค 4. ภาวนา 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ( หรือขั้นมรรค ) ก . จากการทดลองกระทำ ด้วยตนเองหลาย ๆ อย่างนั้นย่อมได้ผลออกมาให้เห็นว่าแก้ปัญหาไม่ได้เลย ผลประการนี้ชี้ให้เห็นว่าแก้ปัญหาได้แน่นอนแล้วและได้บรรลุจุดมุ่งหมายแล้ว ได้แนวทางหรือข้อปฏิบัติที่เราต้องการแล้ว เหล่านี้หมายความว่าจะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในขั้นที่ 3 ข้อ ข . นั้นจนแจ่มแจ้งว่าทำ อย่างไรจึงแก้ปัญหาที่กำหนดในขั้นที่ 1 ได้สำเร็จแล้ว ข . จากการวิเคราะห์ดังกล่าวนั้น จะทำ ให้เห็นว่าสิ่งใดแก้ปัญหาได้จริง ต่อไปก็ให้สรุปการกระทำ ที่ได้ผลนั้นไว้เป็นข้อ ๆ หรือเป็นระบบหรือเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วลงมือกระทำ หรือปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามแนวทางนั้น โดยทั่วกัน
 12. 12. วิธีการสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ 05/27/09 Free template from www.brainybetty.com

×