ªìíºõ ¿ã    ªíºº ¿åä êîìïüþòåð àøèãëàí õýâëýëèéí ýõ áýëòãýõ íü ìàø ýíãèéí ¿çýãäýë
áîëæýý. Ó÷èð íü êîìïüþòåðèéã àøèã...
Ãàð÷èã

 Mouse (õóëãàíà) -íèé àæèëëàãààã íýðëýõ


Õè÷ýýë- 01                 Õè÷ýýë- 02         ...
Õè÷ýýë- 16          Õè÷ýýë- 17          Õè÷ýýë- 18
 Interactive Envelope Tool   Interactive Extrude ...
Mouse (õóëãàíà) -íèé àæèëëàãààã íýðëýõíýã óäàà äàðàõ......Click

õî¸ð óäàà äàðàõ......Double  Click
         ...
Õè÷ýýë- 01

Corel Draw 9 ãýæ ÿìàð ïðîãðàìì âý?  Corel Draw 9 ïðîãðàìì íü õýâëýëèéí ýõ áýëòãýõ ïðîãðàììóóäûí íýã þì. ...
Õè÷ýýë- 02

Corel Draw 9 ïðîãðàììûã àæèëëóóëàõ1. Corel Draw 9 ïðîãðàììûã àæèëëóóëàõ    3. Welcome to Corel Draw öîí...
Õè÷ýýë- 03

Ôàéëûã íýýõ, õààõ, øèíý õóóäàñ íýýõ1. Ôàéëûã íýýíý.               4. Ôàéëûã õààíà.

   [...
Õè÷ýýë- 04

Çóðãèéã õàðàõ1. Ôàéëûã íýýíý.
   File>Open
    kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson03-open
    sam...
3.Çóðãèéã õºäºëãºæ õàðàõ.      6. Ǻõºí ñîíãîñîí îáúåêòèéã õàðàõ
   H òîâ÷ëóóðûã äàðààä           -ã àâàà...
Õè÷ýýë- 05

¯íäñýí ä¿ðñ çóðàõ
          10
¯íäñýí ä¿ðñ çóðàõ õýðýãë¿¿ð            Õ¿ðýýíèé ºí㺠ººë÷ëºõ


     äºðâºëæèí               ...
Îáúåêòûí õýìæýýã ººð÷ëºõ          Ñîíãîñîí îáúåêòûí äýýð äàõèàä Click.

     -ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîíî.
 ...
Äîîðõ çóðàã çóðæ ¿çüå !             Õ¿ðýý ¿ã¿éñãýíý.

                            ...
3. Îä çóðíà.

                              äýýð Double Click õèéãýýä
            ...
4. Îáúåêòèéã õóâèëíà.             5. Õàëáàãà çóðíà.
                          Õî¸ð ...
Õè÷ýýë- 06

Îáúåêòèéã Ãðóïï õèéõ, õóâèëàõ
            16
1. Øèíý õóóäàñ õèéíý.
   File>New...  A4 áîñîî õýëáýðýýð
   ñîíãîîä

                        ...
-ã àâààä õîîëíû çóðàã ñîíãîîä     Äîîðõûã áàéðëóóëíà.
Edit>Duplicate (Ctrl+D)
Õýìæýýã æèæèãð¿¿ëýýä ýðã¿¿ëíý.


  ...
-ã àâààä ãàõàéíû çóðàã ñîíãîîä       Äýâñãýðä óëààí øàð ºí㺠òàâèíà.
   Edit>Duplicate (Ctrl+D)
5. Äýâñãýð ºí...
Äóóñãàâàð
     -ã àâààä äàõèàä òåêñò áè÷íý.
7. Îä çóðíà.

     äýýð Double Click õèéãýýä
   ãàð÷ èðñýí öîíõ...
Õè÷ýýë- 07

Îutline Pen Tool, Import...
               21
Ýõëýýä äîîðõè ãàçðûí çóðãèéã õèéæ ¿çüå.
                             OK-ã äàðíà.


1. Øèí...
Æèøýý íü:                        4. Çóðààñûã õóâèëíà.
   1) Scale with image-ã ñîíãîîä æèæèãð¿¿ë...
3. ĺðâºëæèí çóðíà.             4. Îáúåêòûã ãðóïï õèéíý.

                          ...
6. Òåêñò áè÷íý.

     -ã àâààä òåêñò áè÷íý.
                     8. Òàñëñàí çóðààñ çóðíà.

 ...
9. Ñóðãóóëèéí ýìáýëåì îðóóëæ èðíý.
-ã àâààä çóðààñ çóðíà.
                File>Import...
         ...
2. Äýâñãýðèéí ºí㺠òàâèíà.
   Äîîðõè ñóðãóóëèéí ðåêëàì õèéíý.
                         -èéí äýýð...
5. Ñóðãóóëèéí ýìáýëåì îðóóëæ èðíý.

                    File>Import...
                ...
Áàñ íàëóó õèéíý.                 Window>....
                           Ðåêëàìí...
Õè÷ýýë- 08

Bezier ToolBezier Tool                      Ìóðèé øóãàì çóðàõ

      Bezier Too...
Áàñ ÷èã ººð÷èëæ áîëíî.

               2.C äàðààä
                ÷èã ººð÷èëíº.


     ...
Øàð ºí㺺ð áóäíà.                     -ã äàðààä í¿õ õèéíý.
Äàõèàä íýã çóðàã çóðíà.


      ...
Combine õèéñýí çóðãèéã ñàëãàõ                 2.Click
   Arrange>Break Apart ñîíãîíî.         ...
Óóñãàëòèéí ºí㺠ñîíãîíî.

                             Ýõíèé ºíãº
Drag
            ...
Õè÷ýýë- 09

Bezier Tool 2
        35
1. Øèíý õóóäàñ íýýíý.
   File>New... A4 õýâòýý
                           4. Ëèéð çóðíà.
...
-ã àâààä A äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã    Òýãýýä C òîâ÷ëóóð äàðààä øàð öýã õ¿ðòýë
                  ...
-èéí äýýð áàðóóí Click õèéãýýä           -ã àâààä ºíãèéí óóñãàëò õèéíý.
   çóðààñûã ¿ã¿éñãýíý.
     ...
Òýãýýä C òîâ÷ëóóð äàðààä øàð öýã õ¿ðòýë     Áîð ºí㺺ð áóäààä çóðààñûã ¿ã¿éñãýíý.
÷èã ººð÷èëíº.
B äýýð Click õèéãý...
Ñ¿¿ëèéí õýëáýðèéã ñîíãîíî.     Ñóìíû õýëáýð ñîíãîíî.
               3.Ò¿ãæñýí çóðãèéã õ¿÷èíã¿é áîëã...
Ýíý ñóì ëèéðíèé öààíà ãàðñàí õàðàãäàíà.
  -ã àâààä íàâ÷ áàñ èøèéã 纺æ ýðã¿¿ëíý.
                  ...
ªí㺠ñîíãîíî.                   -ã äàðààä ãðóïï õèéíý.

                        ...
10. Äýâñãýð ôîí òàâèíà.

     -èéí äýýð Double Click õèéíý.


     -ã àâààä Pattern Fill ñîíãîíî.
   ªí㺠áà...
Õè÷ýýë- 10

Îáúåêòûã Íýìýõ, Õàñàõ, Íààíà, Öààíà ãàðãàõ  Îáúåêòûã Íýìýõ, Õàñàõ,Íèéòýä íü òàñëàõ áîë
         ...
Äîîðõ îëîí îáúåêòûã íýìýõ áîë

  -ã àâààä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî.
                          Ò...
2. Îáúåêòûã Õàñàõ                Ýõëýýä   -ã àâààä äºðâºëæèí ñîíãîîä
  Äîîðõ õî¸ð îáúåêòûã çóðíà.

  ...
Äóãóé äýýð äàðíà.            3. Îáúåêòèéã Íèéòýä íü òàéðàõ
                       Äîîðõ...
Äîîðõ ãóðâàí îáúåêòûã îðõèíî.
Õýðâýý   -ã àâààä äóãóé ñîíãîîä
Shaping ñàìáàð äýýð    -ã ñîíãîîä
Source Objects,...
4. Îáúåêòûã íààíà, öààíà ãàðãàõ            Òýãýýä Arrange>Order>To Front


   Îáúåêòûã íààíà, öààíà ãàðãàâàë...
Èíãýýä íîãîîí îä ñîíãîîä          Óëààí äóãóé ñîíãîîä
                      Arrange>Orde...
Õè÷ýýë- 11

ßíç á¿ðèéí ä¿ðñ çóðàõ  ßíç á¿ðèéí ä¿ðñ çóðæ ¿çüå.
                      Îëîí ä...
2.  -ãààð äîîðõ çóðãèéã çóðíà.
Äîîðõ îáúåêòûã ñîíãîîä     -ã äàðíà.
                    ...
4.ªí㺠ººð÷è뺺ä
                   Arrange>order>...
Õýìæýý ººð÷èëíº.
3.Transformation ñàìáàð ...
2.    -ãààð öàãààí çóðààñ çóðíà.
                      1.  -ãààð 1 äóãóé çóðíà.
3.Transform...
-ã àâààä õî¸ð öýã ñîíãîîä  -ã äàðíà.
1.  -ãààð äîîðõè çóðààñûã çóðíà.
                     ...
4.Øóãàìíû   -ààñ äóãóéíû ãîë õ¿ðòýë
Drag õèéãýýä øóãàìíû 0-ã 纺íº.
5.Transformation ñàìáàð äýýð
         o...
Õè÷ýýë-12

Power Clip
       57
1.Øèíý õóóäàñ íýýíý.              4. Power Clip õèéíý.
   File>New... A4 áîñîî               ...
Òýãýýä äàõèàä PowerClip õèéæ ¿çýýðýé.
Õýðâýý ôîòî àâòîìàòààð 纺㺺ä äîîðõè øèã
áîëñîí áîë....            ...
Çóðààñíû äýýð Click õèéíý.  11. Power Clip õèéíý.
                       -ã àâààä ôîòî ñîíãîíî.

 ...
14. Power Clip õèéíý.                15. Äýâñãýð õèéíý.

     -ã àâààä ôîòî ñîíãîîä          ...
Õè÷ýýë- 13

Interactive Blend Tool  Interactive Blend Tool

  Õî¸ð îáúåêòûã òîî íýìæ õîëáîõ õýðýãë¿¿ð.
    ...
Ìóðèé çóðààñíû äýýð Click.
1.  -ãààð õî¸ð äóãóé çóðààä

   -ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã
 õîëáîíî.
    ...
Blend Along Full Path coíãîíî.
1.Äîîðõ     ä¿ðñ çóðààä Ctrl-D õóâèëààä
   î
 180 ýðã¿¿ëýýä      äóãóéã áàñ çóð...
Õè÷ýýë- 14

Interactive Contour Tool                         ãàäíàõ õ¿ðýý
  Interactive Cont...
Õè÷ýýë- 15

Interactive Distortion Tool  Interactive Distortion Tool

  Òàòàõ, àðçãàðòàé õèéõ, ýðã¿¿ëýõ õýðýãë¿¿ð....
2.Àðçãàðòàé õèéõ                 3. Ýðã¿¿ëýõ

   1.    -ãààð äºðâºëæèí çóðíà.         1.  ...
Õè÷ýýë- 16

Interactive Envelope Tool  Interactive Envelope Tool            -ãààð òåêñò áè÷ýýä

  Õóâèð...
Õè÷ýýë- 17

Interactive Extrude Tool
  Interactive Extrude Tool

  Ãóðâàí õýìæýýñ õèéõ õýðýãë¿¿ð.       ...
Îáúåêòûã ýðã¿¿ëýõ
-ààñ õ¿ðýýíèé õýìæýýã ºãíº.

                    -ãààð ãóðâàí õýìæýýñ õèéíý.
  ...
Õè÷ýýë- 18

Interactive Drop Shadow Tool
  Interactive Drop Shadow Tool

  Îáúåêòýä ñ¿¿äýð ºãºõ õýðýãë¿¿ð.
  ...
Õè÷ýýë- 19

Bitmap Effects
         72
1.Øèíý õóóäàñ íýýíý.            File>Import...  maidaru.jpg
   File>New...
2.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.
   F...
Òýãýýä Bitmaps>Mode>Grayscale      Bitmaps>Bitmap Color Mask

                      -ã àâààä öà...
-ã àâààä òóíãàëàãøóóëíà.(Uniform)
4.òåêñò áè÷íý.

     -ãààð òåêñò áè÷ýýä  -ãààð ñ¿¿äýð ºãíº.        ...
Õè÷ýýë- 20

Ýìáëåì çóðàõCity Coffee-èéí ýìáëåì çóð÷ ¿çúå.       3.Çóðãèéã ò¿ãæèíý.
               ...
Copy(Ctrl-C),Paste(Ctrl-V) õèéãýýä  6. Òåêñò áè÷íý.
   Shift äàðààä õýìæýý ººð÷èëíº.
                 ...
Text>Fit Text To Path

                         Òýãýýä äîîðõè äóãóéí äýýð Click õèéíý.
  -ã ...
-ã àâààä òåêñòèéã á¿õ èäýâõæ¿¿ëýýä  7. Òåêñò áè÷íý.
òåêñòèéí õýìæýý áàñ ºí㺠ººð÷èëíº.         -ààð äîîðõ òåêñò ...
9. Îáúåêòèéã ãðóïï õèéíý.            Äàðààãèéí Mobicom-èéí ýìáëåì çóð÷ ¿çúå.

   Äîîðõè á¿õ îáúåêòèéã ñîíãîîä...
3. Äóãóé çóðíà.                    Äàõèàä íýã     -ã àâààä Ctrl äàðààä
              ...
4.Çóðààñûã õýëáýðò îðóóëàõ.
   Arrange> Convert Outline To Object
                         ...
Copy(Ctrl-C),Paste(Ctrl-V) õèéãýýä     Äóãóé ä¿ðñèéã Click õèéíý.
   Çóðààñûã äîîðõè øèã òàâèíà.
   Á¿õ çóðààñ...
Äàñãàë-2
                     Ñî¸ëûí Êîëëåæèéí ýìáëåì
Äàñãàë-1
  SKY Shopping Center-èéí ýìáëåì...
Õè÷ýýë- 21

Äýëã¿¿ðèéí Ðåêëàì
          85
1.Øèíý õóóäàñ íýýíý.             -ààð äîîðõè ä¿ðñèéã çóðíà.
   File>New...
2.Ýìáëåìèéã çóðíà.
   File...
Äîîä çóðãèéí äýýð Click õèéíý.        Ò¿ãæñýí çóðãèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîíî.
                     ...
-ààð òåêñò ñîíãîîä           -ã àâààä Òåêñòèéí õýëáý𠺺ð÷èëíº.
  Text>Fit Text To Path


Äóãóé äýýð Click õèé...
5. Ãàð÷èã õèéíý.

                            -ààð òåêñò áè÷íý.
File>Import... food1.jpg
 ...
Òýãýýä äîîðõè øèã òàâèíà.
                         -ààð õ¿ðýý õèéíý.
6.Äýâñãýð õèéíý.
    ...
Õè÷ýýë- 22

Transparency Tool
  Transparency Tool

   Îáúåêòûã òóíãàëàãøóóëàõ õýðýãë¿¿ð.

1.Øèíý õóóäàñ íýýíý.
  ...
-ààð çºâõºí Z ¿ñãèéã òîìðóóëíà.
                            Æèæèã òåêñò áàñ áè÷íý.

   ...
5.Îáúåêòûã òóíãàëàãøóóëíà.
  Çàãàñûã çóðãèéí äýýð òàâèíà.
    -ã àâààä Uniform ñîíãîíî.

            ...
File>Import...  fish-map.cdr
  -ààð öàãààí äºðâºëæèí çóðíà.
                       Ýìáëåìèéã ...
Õè÷ýýë-23

Êàëåíäàðü
      95
1. Øèíý õóóäàñ õèéíý.
                        -ã äàðààä ãðóïï õèéíý.
             ...
Îáúåêòûã çýðýãö¿¿ëíý.             Íýãèéã íü äîîðõè øèã òàâèàä
                       á¿...
Ãàðèã áàñ áè÷íý.
      -ã äàðààä áóòàðõàé ãðóïï áèø
áîëãîíî.
                      6 óäàà Ct...
3. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.
                        File>Import...
                  ...
Äýâñãýðèéí ôîí ñîíãîíî.           Áàñ ººð õýðýãòýé þì õèé.
   Äóðòàé ôîí ñîíãîîðîé.
         ...
Õè÷ýýë- 24

Íýðèéí õóóäàñ   Äîîðõè íýðèéí õóóäàñ õèéæ ¿çúå.     Òîî(90mm, 55mm) ºãººä õýìæýý ººð÷èëíº.
  ...
4.Òåêñòèéã çýðýãö¿¿ëíý.
   Äîîðõè 3 òåêñò ñîíãîîä
                       Ç¿¿í òàë ðóóãàà
   ...
File>Import... My-photo.jpg
                         Äîîðõè á¿õ îáúåêòûã ñîíãîîä      õèéíý.
...
Õè÷ýýë- 25

Öýöãèéí Çóðàã
        104
1. Øèíý õóóäàñ õèéíý.               Mesh Fill Tool -ã ñîíãîíî.
2.Ñêàéíåðààñ àâñàí ýñêèç îðóóëæ èðíý.
 ...
-ààð äàðààãèéí ä¿ðñ çóðààä ºí㺺ð áóäíà.
                        4. Äýâñãýð õèéíý.

        ...
Õè÷ýýë- 26

Export
1. Øèíý õóóäàñ íýýíý.           3. Export õèéíý.

                   ...
5.Çóðãèéã íèéë¿¿ëíý.
                         File>Open...
                    ...
Edit>Transform>Distort           5. Òàñàëñàí çóðãèéã õàäãàëíà.
Äîîðõè õýëáý𠺺ð÷èëíº. Enter-ã äàðíà.
     ...
Preview-ààñ TIFF(8 bit/pixel) ñîíãîîä OK.    7. Òåêñòèéã îðóóëæ èðíý.
                         ...
7. Çóðãèéã òåêñò äîòîð áàéðëóóëíà.           Äóóñâàë
   Ýìáëåìèéã òåêñòèéí äýýð Copy, Paste õèéíý.
   ...
Õè÷ýýë- 27

ÂÈÒÑÀÌÎ-ãèéí øèëýí äèçàéí
           112
Ýõëýýä File>Open...              Õî¸ð ãóðâàëæèí çóðààä
   kimi-Lesson/ Corel Draw/            ...
-ã àâààä òóíãàëàãøóóëàõ õýñýãèéã      3. Corel Draw-ä áóöíà.
òýìäýãëíý.
                      ...
Òåêñòèéã æààõàí äîîøîî 纺íº.
  -ã àâààä öàãààí öýãèéã äàðæ äýýøýý
äîîøîî 纺íº.


                   ...
-ààð òåêñòèéã ñîíãîîä Copy,Paste õèéíý.
                          Äîîðõè á¿õ îáúåêòèéã òàâèíà.
Ò...
Effects>Power Clip>Place Inside Container...
ªíöºãèéí öýã ñîíãîîä   -ã ñîíãîíî.
                    ...
Õè÷ýýë- 28

Äýëã¿¿ðèéí õàÿã
         118
1. Øèíý õóóäàñ õèéíý.               3. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.
   File>New...                ...
4. Øèíý õóóäàñ õèéíý.                 7. Adobe Photoshop-ã àæèëëóóëíà.
   File>New...         ...
Êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéí
ªºðºº ñóðàõ áè÷èã 3 - Corel Draw 9


  Çîõèîã÷ :
   Õàÿøè Êèìèõèêî

  Òóñëàñàí õ¿ì¿¿ñ :
 ...
Corel Draw Book [Www Ehlel Com]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Corel Draw Book [Www Ehlel Com]

4,361 views

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
293
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Corel Draw Book [Www Ehlel Com]

 1. 1. ªìíºõ ¿ã ªíºº ¿åä êîìïüþòåð àøèãëàí õýâëýëèéí ýõ áýëòãýõ íü ìàø ýíãèéí ¿çýãäýë áîëæýý. Ó÷èð íü êîìïüþòåðèéã àøèãëàñíààð àæëûí öàã áàãàñàæ, ýäèéí çàñãèéí õýìíýëò ãàðààä çîãñîõã¿é ÷ºëººòýé, ºíäºð ò¿âøèíû äèçàéíòàé á¿òýýë õèéæ ÷àääàãò áàéãàà þì. Èéìýýñ èðýýä¿éä äèçàéíåð áîëîõ õ¿íèé õóâüä êîìïüþòåð íýí ÷óõàë àæëûí áàãàæ áîëîîä áàéíà. Ýíýõ¿¿ “Êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéí ªºðºº ñóðàõ áè÷èã” íîìûã ñóäàëñíààð êîìïüþòåð àøèãëàí äèçàéí õèéõýä õýðýã áîëîõ ¿íäñýí 3 ïðîãðàìì õàíãàìæ (Photoshop, Corel Draw, Pagemaker) áîëîí ñ¿¿ëèéí ¿åä ìàø èõýýð õýðýãëýãäýæ áàéãàà Web Design-íû òóõàé çýðýã îëîí ç¿éëèéã ñóð÷ áîëîõ þì. Óã íîìîíä àøèãëàãäàõ ä¿ðñ, çóðàã,òåêñò çýðãèéã CD-ROM-ä ñóóëãàí áýëäñýí áîëíî. Ýíý ìàòåðèàëóóäûã àøèãëàí, á¿ëýã á¿ðèéí àæëûã ýõíýýñ àâàõóóëààä øàò øàòààð ã¿éöýòãýñíýýð ïðîãðàìì õàíãàìæèéí ¿íäýñ áîëîí ïðàêòèê àæëûí äàðààëàë, ¿éë ÿâöàä ñóðàëöàõ áîëíî. Ýíýõ¿¿ íîìûã óíøèæ ñóäëàõàä õàìãèéí ÷óõàë íü ìàóçàà áàðèí, êîìïüþòåðèéíõàà ãàðûí òîâ÷ëóóðûã äàðæ ¿çýí, àëäàà ãàðãàñàí ÷ á¿õèé ë ç¿éëèéã ººðèéí ãàðààð òóðøèæ ¿çýí ã¿éöýòãýõ ÿâäàë þì. Óã íîìûã ñóäëàõäàà ç¿ãýýð ë õ¿íèé õèéñýí ç¿éëèéã õàðñàí òºäèéõíººð áîë òàíä îíöãîé àõèö ãàðàõã¿é. Á¿ãäèéã ººðèéí ãàðààð õèéæ ¿çýõ íü ÷óõàë þì. Ýíýõ¿¿ íîìûí àãóóëãûã á¿ãäèéã ñàéòàð îéëãîí, ïðîãðàìì õàíãàìæèéí ¿íäñèéã ñóðñíààð, ººñäèéíõºº äèçàéí çîõèîõ ÷àäâàðàà ñàéæðóóëæ ÷àäàõ áîëíî. Äèçàéíä ýíý çºâ þìàà ãýñýí õàðèóëò áàéõã¿é. Áè äèçàéí ãýäýã þìàíä ººðèéí áèåýýð ñóðàëöàõ ¸ñòîé ãýæ áîäîæ áàéíà. Íîì , ñýòã¿¿ë, ìºí ãóäàìæ òàëáàéí ðåêëàì ñàìáàðò ýíý ìàø ñàéí áîëæýý ãýæ áîäñîí äèçàéí òààðàëäâàë, ÷óõàì ¿¿íèé þó íü ñàéí áîëñîí áàéíà âý ãýäãèéã ñàéí áîäîæ ¿çýýðýé. Òýãýýä ýõëýýä óã äèçàéíûã äóóðèàãààä ººðºº õèéæ ¿çýýðýé. Ñàéí áîëñîí äèçàéíûã äóóðèàõ íü ìàø ÷óõàë áàéäàã. Ò¿¿íèé äàðàà óã äèçàéíä ººðèéíõºº ñàíààã áàãà çýðýã íýìæ ºãñíººð óëàì ñàéí äèçàéíûã õèéæ ÷àäàõ áîëíî. Ýíýõ¿¿ “Êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéí ªºðºº ñóðàõ áè÷èã” íîìûã àøèãëàí, êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéíû ¿íäñèéã ñóðñàí òà á¿õýí èðýýä¿éä ìîíãîëûí äèçàéíû øèíý ýðèíã òýðã¿¿ëæ ÿâàõ ãàðàìãàé ñàéí äèçàéíûã á¿òýýí, àìæèëò ¿ç¿¿ëýõèéã õ¿ñýí åðººå. Çîõèîã÷ Õàÿøè Êèìèõèêî 1
 2. 2. Ãàð÷èã Mouse (õóëãàíà) -íèé àæèëëàãààã íýðëýõ Õè÷ýýë- 01 Õè÷ýýë- 02 Õè÷ýýë- 03 Corel Draw 9 ãýæ ÿìàð ïðîãðàìì âý? Corel Draw 9 ïðîãðàììûã àæèëëóóëàõ Ôàéëûã íýýõ, õààõ, øèíý õóóäàñ íýýõ Õè÷ýýë- 04 Õè÷ýýë- 05 Õè÷ýýë- 06 Çóðãèéã õàðàõ ¯íäñýí ä¿ðñ çóðàõ Îáúåêòèéã Ãðóïï õèéõ, õóâèëàõ Õè÷ýýë- 07 Õè÷ýýë- 08 Õè÷ýýë- 09 Îutline Pen Tool, Import... Bazier Tool Bazier Tool 2 Õè÷ýýë- 10 Õè÷ýýë- 11 Õè÷ýýë- 12 Îáúåêòèéã Íýìýõ, Õàñàõ, Íààíà, Öààíà ßíç á¿ðèéí ä¿ðñ çóðàõ Power Clip ãàðãàõ Õè÷ýýë- 13 Õè÷ýýë- 14 Õè÷ýýë- 15 Interactive Blend Tool Interactive Contour Tool Interactive Distortion Tool 2
 3. 3. Õè÷ýýë- 16 Õè÷ýýë- 17 Õè÷ýýë- 18 Interactive Envelope Tool Interactive Extrude Tool Interactive Drop Shadow Tool Õè÷ýýë- 19 Õè÷ýýë- 20 Õè÷ýýë- 21 Bitmap Effects Ýìáëåì çóðàõ Äýëã¿¿ðèéí Ðåêëàì Õè÷ýýë- 22 Õè÷ýýë- 23 Õè÷ýýë- 24 Transparency Tool Êàëåíäàðü Íýðèéí õóóäàñ Õè÷ýýë- 25 Õè÷ýýë- 26 Õè÷ýýë- 27 Öýöãèéí çóðàã Export ÂÈÒÑÀÌÎ-ãèéí øèëýí äèçàéí Õè÷ýýë- 28 Äýëã¿¿ðèéí õàÿã 3
 4. 4. Mouse (õóëãàíà) -íèé àæèëëàãààã íýðëýõ íýã óäàà äàðàõ......Click õî¸ð óäàà äàðàõ......Double Click áàðóóí òîâ÷ëóóð äàðàõ ...... áàðóóí Click ç¿¿í òîâ÷ëóóð óäààí äàðàõ.....Press ç¿¿í òîâ÷ëóóðèéã äàðààä 纺õ....Drag Ýíý íîìîíä Mouse (õóëãàíà) -íèé àæèëëàãààã èíãýæ íýðëýæ áîëíî. 4
 5. 5. Õè÷ýýë- 01 Corel Draw 9 ãýæ ÿìàð ïðîãðàìì âý? Corel Draw 9 ïðîãðàìì íü õýâëýëèéí ýõ áýëòãýõ ïðîãðàììóóäûí íýã þì. Ýíý ïðîãðàììààð òà õ¿ññýí õýìæýý, õýëáýð, ºíãº, äèçàéíààð õýâëýëèéí ýõèéã õèéæ áîëíî. Áóñàä ïðîãðàììààñ îëîí äàâóó òàëòàé. (ôîòî çóðàãòàé àæèëëàõ / âåêòîðûí çóðàã, ÷èìýãëýë, ýìüáëåì çýðãèéã çóðàõ/ òåêñòòýé àæèëëàõ/ Clipart îðóóëæ çàñàõ, øèíýýð çóðàõ) Ãîë äàâóó ÷àíàð íü òåêñò, çóðàã 2-ûã èæèë ò¿âøèíä àøèãëàäàã ºíäºð íàðèéâ÷ëàëòàé ä¿ðñ ãðàôèê ãàðãàäàã ÿâäàë þì. Ýìüáëåì Ðåêëàì Âåêòîðûí çóðàã 5
 6. 6. Õè÷ýýë- 02 Corel Draw 9 ïðîãðàììûã àæèëëóóëàõ 1. Corel Draw 9 ïðîãðàììûã àæèëëóóëàõ 3. Welcome to Corel Draw öîíõ ãàð÷ èðíý. 1) [Start] òîâ÷èéã Click. New Graphic-èéã äàðààä øèíý õóóäàñ íýýíý. 2) [Programs] îðîîä 3) [Corel Draw 9] îðîîä 4) [Corel Draw 9] Click. 4. Corel Draw 9 ïðîãðàììûã àæèëëóóëñàí. 2. Start up screen ãàð÷ èðíý. 6
 7. 7. Õè÷ýýë- 03 Ôàéëûã íýýõ, õààõ, øèíý õóóäàñ íýýõ 1. Ôàéëûã íýýíý. 4. Ôàéëûã õààíà. [File] îðîîä ,[Open] ñîíãî. File>Close êîìàíäûã ºãíº. (¯¿íýýñ õîéø ýíý àæèëëóóëàõûã File>Open ãýæ áè÷íý.) 2. Çóðãèéí ôàéëûã ñîíãîíî. 5. Øèíý õóóäàñ íýýíý. 1- [kimi-lesson] õàâòàñä îðîîä File>New êîìàíäûã ºãíº. 2- [Corel Draw]õàâòàñä îðîîä -ã äàðààä õóóäàñíû õýìæýýã ñîíãîíî. 3- [CD-Lesson03-open]õàâòàñä îðîîä 4-sample.cdr ñîíãîíî. 5- Open Click. Áîñîî Õýâòýý 3. Çóðãèéí ôàéë ãàð÷ èðñýí. 7
 8. 8. Õè÷ýýë- 04 Çóðãèéã õàðàõ 1. Ôàéëûã íýýíý. File>Open kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson03-open sample.cdr ñîíãîíî. Ýñâýë F2 òîâ÷ëóóðûã äàðààä òîìðóóëæ ¿çìýýð õýñãèéã Drag õèéãýýä òýìäýãëýæ áîëíî. 2. Çóðãèéã òîìðóóëæ õàðàõ. F2 òîâ÷ëóóðûã äàðààä òîìðóóëæ ¿çìýýð õýñýã äýýð Click. Click 8
 9. 9. 3.Çóðãèéã õºäºëãºæ õàðàõ. 6. Ǻõºí ñîíãîñîí îáúåêòèéã õàðàõ H òîâ÷ëóóðûã äàðààä -ã àâààä íýã îáúåêòèéã ñîíãîíî. çóðãèéí äýýð Drag õèéíý. 4. Çóðãèéã æèæèãð¿¿ëæ õàðàõ. Shift+F2 òîâ÷ëóóðûã äàðíà. F3 òîâ÷ëóóðûã äàðíà. 5. Çóðãèéã á¿õýëä íü õàðàõ. F4 òîâ÷ëóóðûã äàðíà. 9
 10. 10. Õè÷ýýë- 05 ¯íäñýí ä¿ðñ çóðàõ 10
 11. 11. ¯íäñýí ä¿ðñ çóðàõ õýðýãë¿¿ð Õ¿ðýýíèé ºí㺠ººë÷ëºõ äºðâºëæèí -ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîíî. äóãóé îëîí ºíöºãò, îä Ǻâ îëîí ºíöºãò,òîéðîã, îä õýëáýðòýé ä¿ðñ çóðàõäàà Ctrl òîâ÷ëóóðûã äàðæ áàéãààä çóðíà. Áóäàõ ºíãèéí äýýð Áàðóóí Click Ôîíî Õ¿ðýý Ôîíû ºí㺠ººë÷ëºõ -ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîíî. Ôîíû ºíãº, õ¿ðýýíèé ºí㺠¿ã¿éñãýõ Áóäàõ ºíãèéí äýýð Ç¿¿í Click Ôîíû ºí㺠¿ã¿éñãýõ äýýð Ç¿¿í Click Õ¿ðýýíèé ºí㺠¿ã¿éñãýõ äýýð Áàðóóí Click 11
 12. 12. Îáúåêòûí õýìæýýã ººð÷ëºõ Ñîíãîñîí îáúåêòûí äýýð äàõèàä Click. -ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîíî. -ã ãàð÷ èðýõ öýãèéã ýðã¿¿ëýíý. Æèæèã õàð öýãèéã 纺íº. -ã ãàð÷ èðýõ öýãèéã 纺õ áîëîí íàëóó áîëãîíî. Îáúåêòûã ýðã¿¿ëýõ, íàëóóëàõ -ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîíî. Îáúåêòûã óñòãàõ -ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîîä Delete òîâ÷ëóóðûã äàðíà. 12
 13. 13. Äîîðõ çóðàã çóðæ ¿çüå ! Õ¿ðýý ¿ã¿éñãýíý. Áàðóóí Click 2. Äóãóé çóðíà. -ã ñîíãîîä Äóãóé çóðíà. 1. ĺðâºëæèí çóðíà. -ã ñîíãîîä äºðâºëæèí çóðíà. Öýíõýð ºí㺺ð áóäíà. Øàð ºí㺺ð áóäíà. Ç¿¿í Click Õ¿ðýýíèé ºðãºíèéã ñîíãîíî. 13
 14. 14. 3. Îä çóðíà. äýýð Double Click õèéãýýä ãàð÷ èðñýí öîíõîîñ îäíû òîî, õýëáýðèéã øèéäíý. Õ¿ðýýíèé ºí㺠ººð÷èëíº. Áàðóóí Click OK-ã äàðààä îä çóðíà. -ã ñîíãîîä Ctrl äàðààä çºâ äóãóé çóðíà. ªí㺠ñîíãîîä õýìæýý ººð÷èëíº. Õ¿ðýý ¿ã¿éñãýíý. Äàõèàä íýã çºâ äóãóé çóðíà. 14
 15. 15. 4. Îáúåêòèéã õóâèëíà. 5. Õàëáàãà çóðíà. Õî¸ð äóãóé çóðààä õýìæýý ººë÷èëíý. -ã ñîíãîîä îáúåêòèéã ñîíãîíî. Äóóñâàð Ctrl-D äàðíà. 6.Ôàéëûã õàäãàëààä õààíà. Îáúåêòûã 纺ë㺺ä îáúåêòûí äýýð äàõèàä File>Save As... Click õèéíý. äóðòàé íýðèéã áè÷ýýä Òýãýýä ýðã¿¿ëíý. Kimi-Lesson/My Works äîòîð õàäãàëíà. File>Close Äàñãàë Äîîðõè çóðàã çóðààðàé ! 15
 16. 16. Õè÷ýýë- 06 Îáúåêòèéã Ãðóïï õèéõ, õóâèëàõ 16
 17. 17. 1. Øèíý õóóäàñ õèéíý. File>New... A4 áîñîî õýëáýðýýð ñîíãîîä -ã äàðíà. Òýãýýä Copy (Ctrl-C) 4. Îáúåêòûã õóâèëíà. 2. ªìíº õàäãàëñàí çóðãèéã íýýíý. Window>Graphic 1 File>Open... Ñàÿ õèéñýí øèíý õóóäàñ äýýð Paste (Ctrl-V) Îäîî íýýæ áàéãàà ôàéëûí íýð 3. Îáúåêòûã ãðóïï õèéíý. -ã ñîíãîîä äîîðõ á¿õ çóðãèéã ñîíãîíî. 17
 18. 18. -ã àâààä õîîëíû çóðàã ñîíãîîä Äîîðõûã áàéðëóóëíà. Edit>Duplicate (Ctrl+D) Õýìæýýã æèæèãð¿¿ëýýä ýðã¿¿ëíý. 4. Ãàõàéíû çóðàã çóðíà. Äîîðõ ãàõàéíû çóðãèéã çóðààðàé. -ã àâààä äîîðõ á¿õ çóðãèéã ñîíãîíî. Äàõèàä íýã õóâèëíà. Edit>Duplicate (Ctrl+D) -ã äàðààä ãðóïï õèéíý. 18
 19. 19. -ã àâààä ãàõàéíû çóðàã ñîíãîîä Äýâñãýðä óëààí øàð ºí㺠òàâèíà. Edit>Duplicate (Ctrl+D) 5. Äýâñãýð ºí㺠òàâèíà. äýýð Double Click õèéíý. 6. Òåêñò áè÷íý. òýãâýë àâòîìàò A4 õýìæýý òýé äºðâºëæèí áîëíî. -ã àâààä áè÷èõ õýñãèéí äýýð Click. Øðèôò ñîíãîîä -ãààð õýìæýý òîìðóóëíà. 19
 20. 20. Äóóñãàâàð -ã àâààä äàõèàä òåêñò áè÷íý. 7. Îä çóðíà. äýýð Double Click õèéãýýä ãàð÷ èðñýí öîíõîîñ îäíû òîî, õýëáýðèéã øèéäíý. 8. Ôàéëûã õàäãàëíà. File>Save As... äóðòàé íýðèéã áè÷ýýä Kimi-Lesson/My Works äîòîð õàäãàëíà. 9.ªìíº õèéñýí áàéäàëä áóöàõ. Corel Draw äýýð ºìíº õèéñýí áàéäàëä áóöàõäàà Edit>Undo(Ctrl-Z) êîìàíäûã àøèãëàíà. Íîãîîí ºí㺺ð áóäíà. Íýã óäàà Ctrl-Z-ò äàðâàë íýã óäàà ºìíºõ áàéäàëä áóöàæ ÷àäíà. Äàõèàä íýã Ctrl-Z-ò äàðâàë äàõèàä íýã ºìíºõ áàéäàëä áóöíà. ªìíº áàéäàëä áóöààä äàõèàä ÿâìààð áîë Edit>Redo(Ctrl-Shift-Z) êîìàíäûã ºãíº. 20
 21. 21. Õè÷ýýë- 07 Îutline Pen Tool, Import... 21
 22. 22. Ýõëýýä äîîðõè ãàçðûí çóðãèéã õèéæ ¿çüå. OK-ã äàðíà. 1. Øèíý õóóäàñ õèéíý. File>New... A4 áîñîî Color : ñààðàë ºí㺠Width : 30 points Line caps : 2. Çóðààñíû õýëáýð ñîíãîíî. Scale with image-ã ñîíãîíî -ã ñîíãîíî. OK-ã äàðíà. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Scale with image òóõàé Outline Pen öîíõîîñ Scale with image-ã ñîíãîîä çóðñàí çóðãèéí õýìæýýã ººð÷ëºâºë çóðààñíû ºðãºí áàñ õàìò ººð÷ëºãäºíº. 22
 23. 23. Æèøýý íü: 4. Çóðààñûã õóâèëíà. 1) Scale with image-ã ñîíãîîä æèæèãð¿¿ëñýí íü: -ã àâààä çóðààñ ñîíãîîä Ctrl-D äàðíà. Äýýøýý 纺ë㺺ä -ààñ çóðààñíû ºðãºí íàðèéíûã ñîíãîíî. 2) Scale with image-ã ñîíãîîã¿é æèæèãð¿¿ëñýí íü: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3. Çóðààñ çóðíà. -ã àâààä õóóäàñíû äýýð Click, Click õèéíý. Ctrl äàðààä çóðàõ áîë ÿã 180î çóðààñ çóðæ áîëíî. Èíãýýä äîîðõ çàìûã çóðíà. 23
 24. 24. 3. ĺðâºëæèí çóðíà. 4. Îáúåêòûã ãðóïï õèéíý. -ã àâààä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî. -ã ñîíãîîä çóðààñã¿é ä¿ðñ çóðíà. -ã äàðààä ãðóïï õèéíý. OK-ã äàðíà. -ã àâààä äîîðõ äºðâºëæèí çóðíà. 5. Îáúåêòûã íàëóó õèéíý. Äàõèàä Click õèéãýýä íàëóó õèéíý. 24
 25. 25. 6. Òåêñò áè÷íý. -ã àâààä òåêñò áè÷íý. 8. Òàñëñàí çóðààñ çóðíà. -ã ñîíãîîä Äîîðõ á¿õ òåêñòûã áè÷íý. 7. Îä çóðíà. -èéí äýýð Double Click õèéíý. OK-ã äàðíà. 25
 26. 26. 9. Ñóðãóóëèéí ýìáýëåì îðóóëæ èðíý. -ã àâààä çóðààñ çóðíà. File>Import... kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson07-school/ college-logo.cdr ñîíãîíî. -ààñ ñóì ñîíãîíî. Õóóäàñ äýýð Click õèéãýýä õýìæýýã æèæèãð¿¿ëíý. -ã àâààä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî. -ã äàðààä ãðóïï õèéíý. 26
 27. 27. 2. Äýâñãýðèéí ºí㺠òàâèíà. Äîîðõè ñóðãóóëèéí ðåêëàì õèéíý. -èéí äýýð Double Click õèéíý. àâòîìàò À4 õýìæýýòýé äºðâºëæèí áîëíî. Øàð ºí㺺ð áóäíà. 1. Øèíý õóóäàñ íýýíý. File>New... A4 áîñîî 3. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson07-school/ image-art.jpg ñîíãîíî. 27
 28. 28. 5. Ñóðãóóëèéí ýìáýëåì îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson07-school/ college-logo.cdr ñîíãîíî. Õóóäàñ äýýð Click õèéíý. Õýìæýýã òîìðóóëíà. Õýìæýýã æèæèãð¿¿ëýýä öàãààí ºí㺺ð áóäíà. 6. Òåêñò áè÷íý. 4. Òåêñò áè÷íý. -ã àâààä òåêñò áè÷íý. -ã àâààä òåêñò áè÷íý. 28
 29. 29. Áàñ íàëóó õèéíý. Window>.... Ðåêëàìíû ôàéë ñîíãîíî. 7. Ãàçðûí çóðãèéã Copy Paste õèéíý. Window>.... ñàÿ õèéñýí ãàçðûí çóðãèéí ôàéëûã ñîíãîíî. Edit>Paste (Ctrl-V) õèéíý. -ã àâààä óòàñíû äóãààð áè÷íý. -ã àâààä ãàçðûí çóðàã ñîíãîîä Edit>Copy (Ctrl-C) 29
 30. 30. Õè÷ýýë- 08 Bezier Tool Bezier Tool Ìóðèé øóãàì çóðàõ Bezier Tool íü âåêòîðûí ä¿ðñ áàéãóóëàõ -ã àâààä Click and Drag, Click and Drag. ¿íäñýí õýðýãë¿¿ðèéí íýã þì. Ýíýõ¿¿ õýðýãë¿¿ðýýð øóëóóí áîëîí ìóðèé øóãàìààñ òîãòñîí ä¿ðñèéã çóðàõ áîëîìæòîé. Photoshop-èéí -òàé áàðàã àäèëõàí. Drag Øóëóóí øóãàì çóðàõ 1.Click -ã àâààä Click, Click, Click õèéíý. Click Click Click 2.Click Click Click Click Drag Öýãèéí äýýð ä¿ðñ ãàð÷ èðñýí áîë óÿæ áîëíî. Drag 3.Click Ìóðèé øóãàìíû ÷èã ººð÷èëæ çóðàõ 1.Click Drag 30
 31. 31. Áàñ ÷èã ººð÷èëæ áîëíî. 2.C äàðààä ÷èã ººð÷èëíº. Îðãèë 3.Click Drag Çóðñàí çóðààñûã çàñàõ [Äàñãàë-1] -ã àâààä öýãèéã 纺æ áîëíî. Äîîðõ çóðãèéã çóðíà. 1) -ã àâààä Click, Click, Click õèéíý. Öýãèéí äýýð ä¿ðñ ãàð÷ èðñýí áîë óÿíà. 31
 32. 32. Øàð ºí㺺ð áóäíà. -ã äàðààä í¿õ õèéíý. Äàõèàä íýã çóðàã çóðíà. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Combine öýñíèé òóõàé Äàâõàðëàñàí õýñýãò í¿õ ãàðàõààð -ã àâààä õî¸ð ä¿ðñ ñîíãîîä -ã àâààä õî¸ð çóðãèéã ñîíãîíî. Arrange>Combine ýñâýë -ã äàðíà. 32
 33. 33. Combine õèéñýí çóðãèéã ñàëãàõ 2.Click Arrange>Break Apart ñîíãîíî. Drag Drag 3.Click ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ [Äàñãàë-2] 4.Click Äîîðõ çóðãèéã çóðíà. Drag Drag -ã àâààä Click and Drag, Click and Drag. 5.Click Drag 1.Click 6.Click Drag 33
 34. 34. Óóñãàëòèéí ºí㺠ñîíãîíî. Ýõíèé ºí㺠Drag Ñ¿¿ëèéí ºí㺠7.Click Äàðàà -ã àâààä çàñíà. -ã äàðààä ºíãèéí óóñãàëò õèéíý. Fountain Fill ñîíãîíî. 34
 35. 35. Õè÷ýýë- 09 Bezier Tool 2 35
 36. 36. 1. Øèíý õóóäàñ íýýíý. File>New... A4 õýâòýý 4. Ëèéð çóðíà. F2 äàðààä òîìðóóëæ ¿çýõýýð õýñãèéã Drag õèéíý. 2. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson09-Bezier2/ practice.jpg ñîíãîíî. 3. Çóðãèéã ò¿ãæèíý. Arrange>Lock object 36
 37. 37. -ã àâààä A äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã Òýãýýä C òîâ÷ëóóð äàðààä øàð öýã õ¿ðòýë ÷èã ººð÷èëíº. õ¿ðòýë Drag õèéíý. Èíãýýä K õ¿ðòýë ÿâààä ëèéðèéí çóðàã çóðíà. Äàðààãûí  äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã õ¿ðòýë Drag õèéíý. Click Òýãýýä C òîâ÷ëóóð äàðààä øàð öýã õ¿ðòýë ÷èã ººð÷èëíº. -ã àâààä ºíãèéí óóñãàëò õèéíý. Äàðààãèéí C äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã õ¿ðòýë Drag õèéíý. 37
 38. 38. -èéí äýýð áàðóóí Click õèéãýýä -ã àâààä ºíãèéí óóñãàëò õèéíý. çóðààñûã ¿ã¿éñãýíý. -èéí äýýð áàðóóí Click õèéãýýä çóðààñûã ¿ã¿éñãýíý. 5. Íàâ÷ çóðíà. -ã àâààä A äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã õ¿ðòýë Drag õèéíý. C õ¿ðòýë ÿâíà. 6. Èø çóðíà. -ã àâààä A äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã õ¿ðòýë Drag õèéíý. Òýãýýä C òîâ÷ëóóë äàðààä A öýãèéí äýýð Drag õèéíý. Drag 38
 39. 39. Òýãýýä C òîâ÷ëóóð äàðààä øàð öýã õ¿ðòýë Áîð ºí㺺ð áóäààä çóðààñûã ¿ã¿éñãýíý. ÷èã ººð÷èëíº. B äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã õ¿ðòýë Drag õèéíý. 7. Ñóì çóðíà. -ã àâààä A äýýð Click, B äýýð Click. Çóðààñíû ºðãºí 4.0 point ñîíãîíî. Òýãýýä C òîâ÷ëóóð äàðààä A öýãèéí äýýð Drag õèéíý. 39
 40. 40. Ñ¿¿ëèéí õýëáýðèéã ñîíãîíî. Ñóìíû õýëáýð ñîíãîíî. 3.Ò¿ãæñýí çóðãèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîíî. Arrange>UnLock object Ctrl-D äàðààä õóâèëíà. òýãýýä Delete äàðíà. 40
 41. 41. Ýíý ñóì ëèéðíèé öààíà ãàðñàí õàðàãäàíà. -ã àâààä íàâ÷ áàñ èøèéã 纺æ ýðã¿¿ëíý. 8. Áàãñààð çóðíà. -ã àâíà. Ñóìûã áàñ 纺㺺ä Çóðàã äýýð ÷ºëººòýé çóðíà. Arrange>order>Behind... ëèéð äýýð click õèéíý. 41
 42. 42. ªí㺠ñîíãîíî. -ã äàðààä ãðóïï õèéíý. Ctrl-D äàðààä õóâèëíà. Íàâ÷èí äýýð áàñ çóðíà. 9. Îáúåêòûí ºí㺠ººð÷èëíº. Effects>Color Adjustment> Hue-Saturation-Lightness 8. Îáúåêòèéã õóâèëíà. -ã àâààä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî. 42
 43. 43. 10. Äýâñãýð ôîí òàâèíà. -èéí äýýð Double Click õèéíý. -ã àâààä Pattern Fill ñîíãîíî. ªí㺠áàñ õýìæýýã ñîíãîíî. Äóóñâàë 43
 44. 44. Õè÷ýýë- 10 Îáúåêòûã Íýìýõ, Õàñàõ, Íààíà, Öààíà ãàðãàõ Îáúåêòûã Íýìýõ, Õàñàõ,Íèéòýä íü òàñëàõ áîë Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä Shaping ñàìáàðûã àøèãëàíà. -ã äàðíà. Window>Dockers>Shaping>... Leave Original Source Objects-----Ýõëýýä ñîíãîñîí Îáúåêòèéã îðõèõ Target Objects-----Äàðàà íü ñîíãîñîí îáúåêòûã îðõèõ 1. Îáúåêòûã Íýìýõ Äîîðõ õî¸ð îáúåêòûã çóðíà. -ã àâààä äóãóé ñîíãîíî. ĺðâºëæèí äýýð äàðíà. 44
 45. 45. Äîîðõ îëîí îáúåêòûã íýìýõ áîë -ã àâààä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî. Òåêñò áàñ àäèëõàí. -ãààð òåêñò áè÷íý. -ã àâààä íýã ¿ñãèéã ñîíãîíî. Òýãýýä Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä Òýãýýä Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä -ã äàðíà. -ã äàðíà. îáúåêòûí äýýð Click õèéíý. îáúåêòûí äýýð Click õèéíý. 45
 46. 46. 2. Îáúåêòûã Õàñàõ Ýõëýýä -ã àâààä äºðâºëæèí ñîíãîîä Äîîðõ õî¸ð îáúåêòûã çóðíà. -ã àâààä äóãóé ñîíãîíî. Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä -ã äàðíà. Äóãóé äýýð äàðíà. Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä -ã äàðíà. Äîîðõ ãóðâàí îáúåêòûã ñîíãîîä ĺðâºëæèí äýýð äàðíà. Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä -ã äàðíà. 46
 47. 47. Äóãóé äýýð äàðíà. 3. Îáúåêòèéã Íèéòýä íü òàéðàõ Äîîðõ õî¸ð îáúåêòûã çóðíà. -ã àâààä äóãóé ñîíãîíî. Äîîðõ òåêñò äýýð áàñ äºðâºëæèí çóðààä Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä -ã äàðíà. Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä -ã äàðíà. Òåêñòèéí äýýð äàðíà. ĺðâºëæèí äýýð äàðíà. 47
 48. 48. Äîîðõ ãóðâàí îáúåêòûã îðõèíî. Õýðâýý -ã àâààä äóãóé ñîíãîîä Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä Source Objects, Target Objects ñîíãîîä Íèéò õýñãèéí ºí㺠ººð÷èëñºí íü. -ã äàðâàë 48
 49. 49. 4. Îáúåêòûã íààíà, öààíà ãàðãàõ Òýãýýä Arrange>Order>To Front Îáúåêòûã íààíà, öààíà ãàðãàâàë Arrange>Order>... êîìàíäûã àøèãëàíà. Öýíõýð ãóðâàëæèíã á¿õ îáúåêòûí ºìíº ãàðãàñàí. To Front-----Ñîíãîñîí îáúåêòûã á¿õ îáúåêòûí ºìíº ãàðãàíà. To Back-----Ñîíãîñîí îáúåêòûã Íîãîîí îä ñîíãîîä á¿õ îáúåêòûí àðä ãàðãàíà. Forward One-----Ñîíãîñîí îáúåêòûã íýã îáúåêòûí ºìíº ãàðãàíà. Back One-----Ñîíãîñîí îáúåêòûã íýã îáúåêòûí àðä ãàðãàíà. In Front of...-----Ñîíãîñîí îáúåêòûã äàðàà íü ñîíãîñîí îáúåêòûí ºìíº ãàðãàíà. Behind...-----Ñîíãîñîí îáúåêòûã äàðàà íü ñîíãîñîí îáúåêòûí àðä ãàðãàíà. Arrange>Order>To Back Äîîðõè äºðâºí îáúåêò äýýð öýíõýð ãóðâàëæèí ñîíãîíî. Íîãîîí îä á¿õ îáúåêòûí àðä ãàðñàí. 49
 50. 50. Èíãýýä íîãîîí îä ñîíãîîä Óëààí äóãóé ñîíãîîä Arrange>Order>Behind... Arrange>Order>In Front of... öýíõýð ãóðâàëæèí äýýð Click õèéíý. Øàð äºðâºëæèí äýýð Click õèéíý. Øàð äºðâºëæèíãèéí ºìíº íü ãàðãàñàí. Öýíõýð ãóðâàëæèíãèéí àðä íü ãàðãàñàí. 50
 51. 51. Õè÷ýýë- 11 ßíç á¿ðèéí ä¿ðñ çóðàõ ßíç á¿ðèéí ä¿ðñ çóðæ ¿çüå. Îëîí äàõèí -ã äàðíà. 1. -ãààð íýã äóãóé çóðíà. 2.Window>Dockers>Transformation o -ã ñîíãîîä 45 ºãººä -ã äàðíà. 1. -ãààð äîîðõ çóðãèéã çóðíà. 51
 52. 52. 2. -ãààð äîîðõ çóðãèéã çóðíà. Äîîðõ îáúåêòûã ñîíãîîä -ã äàðíà. 1. -ãààð äîîðõ çóðãèéã çóðíà. 3.Transformation ñàìáàð äýýð o -ã ñîíãîîä 60 ºãººä -ã ñîíãîîä -ã äàðíà. 2.Transformation ñàìáàð äýýð o -ã ñîíãîîä 45 ºãººä -ã äàðíà. 52
 53. 53. 4.ªí㺠ººð÷è뺺ä Arrange>order>... Õýìæýý ººð÷èëíº. 3.Transformation ñàìáàð äýýð o -ã ñîíãîîä 30 ºãººä -ã äàðíà. 1. -ãààð 4 äóãóé çóðíà. 53
 54. 54. 2. -ãààð öàãààí çóðààñ çóðíà. 1. -ãààð 1 äóãóé çóðíà. 3.Transformation ñàìáàð äýýð o -ã ñîíãîîä 10 ºãººä -ã äàðíà. 2.Transformation ñàìáàð äýýð o -ã ñîíãîîä 10 ºãººä -ã ñîíãîîä -ã äàðíà. 54
 55. 55. -ã àâààä õî¸ð öýã ñîíãîîä -ã äàðíà. 1. -ãààð äîîðõè çóðààñûã çóðíà. 3. -ãààð äóãóé çóðíà. 2.Ctrl-D äàðààä õóâèëæ õî¸ð áîëãîíî. -ã äàðíà. 55
 56. 56. 4.Øóãàìíû -ààñ äóãóéíû ãîë õ¿ðòýë Drag õèéãýýä øóãàìíû 0-ã 纺íº. 5.Transformation ñàìáàð äýýð o -ã ñîíãîîä 30 ºãººä Center: H:0, V:0 ºãíº. -ã äàðíà. 56
 57. 57. Õè÷ýýë-12 Power Clip 57
 58. 58. 1.Øèíý õóóäàñ íýýíý. 4. Power Clip õèéíý. File>New... A4 áîñîî -ã àâààä ôîòî ñîíãîíî. 2.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-Lessons/ CorelDraw/ CD-lesson12-Powerclip/ photo-1.jpg Effect>Power Clip>Place Inside Container... 3. ĺðâºëæèí çóðíà. ĺðâºëæèí äýýð Click õèéíý. -ãààð äºðâºëæèí çóðíà. 58
 59. 59. Òýãýýä äàõèàä PowerClip õèéæ ¿çýýðýé. Õýðâýý ôîòî àâòîìàòààð 纺㺺ä äîîðõè øèã áîëñîí áîë.... 6.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... photo-2.jpg Tools>Options-ä îðîîä 7.Îä çóðíà. -ãààð îä çóðíà. Ãàð÷ èðñýí öîíõîîñ Workspace - Edit-ä îðîîä Auto-center new PowerClip...-ã ñîíãîëã¿éãýýð OK-ã äàðíà. 8. Power Clip õèéíý. -ã àâààä ôîòî ñîíãîíî. Effect>Power Clip>Place Inside Container... 59
 60. 60. Çóðààñíû äýýð Click õèéíý. 11. Power Clip õèéíý. -ã àâààä ôîòî ñîíãîíî. Effect>Power Clip>Place Inside Container... Òåêñòèéí äýýð Click õèéíý. 12.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. 9.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... photo-4.jpg File>Import... photo-3.jpg 13. -ãààð çóðãèéí äýýð çóðààñ çóðíà. 10.òåêñò áè÷íý. -ãààð òåêñò áè÷íý. 60
 61. 61. 14. Power Clip õèéíý. 15. Äýâñãýð õèéíý. -ã àâààä ôîòî ñîíãîîä -èéí äýýð Double Click õèéíý. Effect>Power Clip>Place Inside Container... Çóðààñíû äýýð Click õèéíý. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Power Clip õèéñýí çóðãèéã äàðàà íü çàñàõ Effect>Power Clip>Edit contents 15. ªºð çóðàã áàñ Power Clip õèéíý. Effect>Power Clip>Finishing This Level Power Clip -ã ¿ã¿éñãýõ Effect>Power Clip>Extract contents 61
 62. 62. Õè÷ýýë- 13 Interactive Blend Tool Interactive Blend Tool Õî¸ð îáúåêòûã òîî íýìæ õîëáîõ õýðýãë¿¿ð. 1. -ãààð õî¸ð ä¿ðñ çóðíà. 2. -ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã õîëáîíî. 1. -ãààð õî¸ð äºðâºëæèí çóðíà. 3.Õîîðîíäîõ òîîã ºãíº. 2. -ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã õîëáîíî. 3. -ã äàðààä ºí㺠ººð÷èëíº. 3.Õîîðîíäîõ òîî ºãíº. 62
 63. 63. Ìóðèé çóðààñíû äýýð Click. 1. -ãààð õî¸ð äóãóé çóðààä -ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã õîëáîíî. 4.Õîîðîíäîõ òîîã íýìíý. 2. -ãààð çóðààñ çóðíà. 3. -ãààð äóãóé ñîíãîîä New Path ñîíãîîä 63
 64. 64. Blend Along Full Path coíãîíî. 1.Äîîðõ ä¿ðñ çóðààä Ctrl-D õóâèëààä î 180 ýðã¿¿ëýýä äóãóéã áàñ çóðíà. 2. -ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã õîëáîíî. New Path ñîíãîîä äóãóé äýýð Click. 1. -ãààð òåêñò áè÷íý.Ctrl-D õóâèëààä -ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã õîëáîíî. Rotate All Object ñîíãîîä 2.Õîîðîíäîõ çàéã ººð÷èëíº. -ã äàðààä ºí㺠ººð÷èëíº. 64
 65. 65. Õè÷ýýë- 14 Interactive Contour Tool ãàäíàõ õ¿ðýý Interactive Contour Tool õ¿ðýýíû òîî Õ¿ðýý õèéõ õýðýãë¿¿ð. Äîòîð õ¿ðýý õ¿ðýýíû ºðãºí ãîë õ¿ðòýëõ õ¿ðýý õ¿ðýýíû çóðààñíû ºí㺠õ¿ðýýíû ºí㺠ºí㺠ººð÷èëºõ 1. -ãààð äºðâºëæèí çóðíà. -----õ¿ðýý ¿ã¿éñãýõ 2. -ã àâààä äºðâºëæíèé ãîëîîñ ãàäàãø íü Drag õèéíý. 65
 66. 66. Õè÷ýýë- 15 Interactive Distortion Tool Interactive Distortion Tool Òàòàõ, àðçãàðòàé õèéõ, ýðã¿¿ëýõ õýðýãë¿¿ð. Drag 1.Òàòàõ 1. -ãààð äºðâºëæèí çóðíà. 2. -ã àâààä -ã ñîíãîîä äºðâºëæíèé Drag ãîëîîñ ãàäíà òàë ðóó Drag õèéíý. Drag Drag 66
 67. 67. 2.Àðçãàðòàé õèéõ 3. Ýðã¿¿ëýõ 1. -ãààð äºðâºëæèí çóðíà. 1. -ãààð äóãóé çóðíà. 2. -ã àâààä -ã ñîíãîîä äºðâºëæíèé 2. -ã àâààä -ã ñîíãîîä äóãóéíû ãîëîîñ ãàäíà òàë ðóó Drag õèéíý. ãàäààíààñ Drag õèéíý. Drag Àðçãàðûí õýìæýý Àðçãàðûí òîî 67
 68. 68. Õè÷ýýë- 16 Interactive Envelope Tool Interactive Envelope Tool -ãààð òåêñò áè÷ýýä Õóâèðãàëò õèéõ õýðýãë¿¿ð. -ã àâààä õóâèðãàëò õèéíý. 1. Ýõëýýä File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson16-envelope / Flag.cdr 2. -ã àâààä Drag õèéãýýä õóâèðãàëò õèéíý. -ã àâààä -ã ñîíãîíî. Çóðààñíû äýýð Double Click õèéãýýä öýã íýìýæ áîëíî. 68
 69. 69. Õè÷ýýë- 17 Interactive Extrude Tool Interactive Extrude Tool Ãóðâàí õýìæýýñ õèéõ õýðýãë¿¿ð. ºíäºð 1. -ãààð òåêñò áè÷íý. ñ¿¿äýðò ºíãèéí óóñãàëò ºãºõ 2. -ã àâààä ãîëîîñ ãàäíà òàë ðóó Drag õèéíý. Õ¿ðýý õèéõ Drag -ãààð äºðâºëæèí çóðíà. 3. -ààñ ñ¿¿äðèéí ºí㺠ººð÷èëíº. -ã àâààä ãîëîîñ ãàäíà òàë óó Drag õèéíý. ñ¿¿äýð íýã ºíãºòýé 69
 70. 70. Îáúåêòûã ýðã¿¿ëýõ -ààñ õ¿ðýýíèé õýìæýýã ºãíº. -ãààð ãóðâàí õýìæýýñ õèéíý. Äàõèàä Click õèéíý. -ààñ ãýðýë ºãíº. Òýãýýä Drag õèéãýýä ýðã¿¿ëíý. 70
 71. 71. Õè÷ýýë- 18 Interactive Drop Shadow Tool Interactive Drop Shadow Tool Îáúåêòýä ñ¿¿äýð ºãºõ õýðýãë¿¿ð. Òåêñòèéí ºíãèéã öàãààíààð òàâüñàí. 1. -ãààð òåêñò áè÷íý. Õàð äýâñãýð äýýð õàð ºí㺺ð òåêñò áè÷ýýä 2. -ã àâààä òåêñòèéí ãîëîîñ ãàäíà òàë ðóó ñ¿¿äðèéí ºíãèéã ººð÷èëñºí íü . Drag õèéíý. ñ¿¿äðèéí ºí㺠Çóðàãò ñ¿¿äýð ºã÷ áîëíî. -ààñ ñ¿¿äðèéí øóãàì ººð÷èëæ áîëíî. 71
 72. 72. Õè÷ýýë- 19 Bitmap Effects 72
 73. 73. 1.Øèíý õóóäàñ íýýíý. File>Import... maidaru.jpg File>New... 2.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson19-wanted / wood.jpg Õýìæýý ººð÷èëíº. File>Import... paper.jpg -ã àâààä õî¸ð öýã ñîíãîîä Õýðýãã¿é õýñãèéã òàñëàíà. 3.Çóðàãò ýôôåêò ºãíº. Bitmaps>3D Effects>Page Curl Bitmaps>Crop Bitmaps... 73
 74. 74. Òýãýýä Bitmaps>Mode>Grayscale Bitmaps>Bitmap Color Mask -ã àâààä öàãààí õýñýã äýýð Click. Bitmaps>Creative>Vignette Tolerance-ã 纺㺺ä -ã äàðíà. File>Import... stamp.jpg Öàãààí õýñãèéã òóíãàëàã áîëãîíî. 74
 75. 75. -ã àâààä òóíãàëàãøóóëíà.(Uniform) 4.òåêñò áè÷íý. -ãààð òåêñò áè÷ýýä -ãààð ñ¿¿äýð ºãíº. Ctrl-D õèéãýýä -ã äàðààä ýðã¿¿ëíý. Òýãýýä Îáúåêòûã áàãà çýðýã ýðã¿¿ëíý. 5. Scotch õèéíý. -ãààð äºðâºëæèí çóðaaä öàãààí ºí㺺ð áóäíà. 75
 76. 76. Õè÷ýýë- 20 Ýìáëåì çóðàõ City Coffee-èéí ýìáëåì çóð÷ ¿çúå. 3.Çóðãèéã ò¿ãæèíý. Arrange>Lock object 4. Äóãóéã çóðíà. Outline Pen-ã ñîíãîíëî. 1.Øèíý õóóäàñ íýýíý. File>New... 2.Ñêàéíåðààñ àâñàí çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson20-emblem / city-coffee.jpg -ã àâààä äîîðõè äóãóé çóðíà. 76
 77. 77. Copy(Ctrl-C),Paste(Ctrl-V) õèéãýýä 6. Òåêñò áè÷íý. Shift äàðààä õýìæýý ººð÷èëíº. -ààð äîîðõè òåêñò áè÷íý. Text>Fit Text To Path 5. Ä¿ðñèéã çóðíà. Òýãýýä äîîðõè äóãóéí äýýð Click õèéíý. -ã àâààä äîîðõè çóðààñ çóðíà. ªí㺠áàñ çóðààñíû ºðãºí ñîíãîíî. -ã àâààä òåêñòèéí äýýð Click õèéíý. òýãýýä äîîðõè òîî ºãººä òåêñòèéã äýýøýý 纺íº. 77
 78. 78. Text>Fit Text To Path Òýãýýä äîîðõè äóãóéí äýýð Click õèéíý. -ã àâààä òåêñòèéã á¿ãäèéã íü èäýâõæ¿¿ëýýä òåêñòèéí õýìæýý áàñ ºí㺠ººð÷èëíº. -ã äàðààä äîîðõè ñîíãîíî. -ààð äîîðõè òåêñò áè÷íý. 78
 79. 79. -ã àâààä òåêñòèéã á¿õ èäýâõæ¿¿ëýýä 7. Òåêñò áè÷íý. òåêñòèéí õýìæýý áàñ ºí㺠ººð÷èëíº. -ààð äîîðõ òåêñò áè÷íý. -ã àâààä äóãóé ñîíãîîä ºí㺠áóäíà. -ààð çóðààñ çóðààä òåêñò áè÷íý. 8. Ò¿ãæñýí çóðãèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîíî. Arrange>UnLock Object Òýãýýä Delete õèéíý. 79
 80. 80. 9. Îáúåêòèéã ãðóïï õèéíý. Äàðààãèéí Mobicom-èéí ýìáëåì çóð÷ ¿çúå. Äîîðõè á¿õ îáúåêòèéã ñîíãîîä -ã äàðíà. 1.Ñêàéíåðààñ àâñàí çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... mobicom.jpg 2.Çóðãèéã ò¿ãæèíý. Arrange>Lock object 80
 81. 81. 3. Äóãóé çóðíà. Äàõèàä íýã -ã àâààä Ctrl äàðààä çºâ äóãóé çóðíà. -ã àâààä Ctrl äàðààä çºâ äóãóé çóðíà. -ã ñîíãîîä äîîðõ òîî ºãíº. Äîîðõ õî¸ð äóãóé ñîíãîîä õèéíý. Çóðààñíû ºðãºí ººð÷èëíº. 81
 82. 82. 4.Çóðààñûã õýëáýðò îðóóëàõ. Arrange> Convert Outline To Object Îäîî äîîä çóðàã áîëñîí. Copy(Ctrl-C),Paste(Ctrl-V) õèéãýýä -ã äàðààä ýðã¿¿ëíý. 5.Çóðààñ çóðíà. -ã àâààä äîîðõè çóðààñ çóðíà. 5.Çóðãèéã íýãòãýíý. Windows> Dockers>Shaping>Weld Õî¸ð äóãóé ñîíãîîä Weld To... äàðíà. Çóðààñûã õýëáýðò îðóóëíà. Arrange> Convert Outline To Object 82
 83. 83. Copy(Ctrl-C),Paste(Ctrl-V) õèéãýýä Äóãóé ä¿ðñèéã Click õèéíý. Çóðààñûã äîîðõè øèã òàâèíà. Á¿õ çóðààñ ñîíãîíî. 8. Ò¿ãæñýí çóðãèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîíî. 7. Çóðãèéã òàéðíà. Arrange>UnLock Object Òýãýýä Delete õèéíý. Windows> Dockers>Shaping... -ã ñîíãîîä Trim...äàðààä 83
 84. 84. Äàñãàë-2 Ñî¸ëûí Êîëëåæèéí ýìáëåì Äàñãàë-1 SKY Shopping Center-èéí ýìáëåì 84
 85. 85. Õè÷ýýë- 21 Äýëã¿¿ðèéí Ðåêëàì 85
 86. 86. 1.Øèíý õóóäàñ íýýíý. -ààð äîîðõè ä¿ðñèéã çóðíà. File>New... 2.Ýìáëåìèéã çóðíà. File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson21-seven / logo.jpg -ààð äîîðõè äºðâºëæèí çóðààä Çóðãèéã ò¿ãæèíý. Windows> Dockers>Shaping>Trim Arrange>Lock object -ã ñîíãîîä Trim...äàðààä 86
 87. 87. Äîîä çóðãèéí äýýð Click õèéíý. Ò¿ãæñýí çóðãèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîíî. Arrange>UnLock Object Òýãýýä Delete õèéíý. Äîîðõè á¿õ îáúåêòûã ñîíãîîä -ã äàðíà. 3.Òåêñò áè÷íý. Äîîðõè òåkñòèéã -ààð òåêñò áè÷íý. Òåêñò áè÷ýýä äîîðõè øèã ºí㺺ð áóäíà. -ààð äóãóé çóðíà. 87
 88. 88. -ààð òåêñò ñîíãîîä -ã àâààä Òåêñòèéí õýëáý𠺺ð÷èëíº. Text>Fit Text To Path Äóãóé äýýð Click õèéíý. 4.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... shop.jpg -ààð äóãóé ñîíãîîä Delete. Çóðàãò ýôôåêò ºãíº. Bitmaps>Creative>Vignette -ààð äîîðõè òåêñò áè÷íý. 88
 89. 89. 5. Ãàð÷èã õèéíý. -ààð òåêñò áè÷íý. File>Import... food1.jpg -ààð ºíãºíèé óóñàëò õèéíý. -ààð îä çóðíà. -ààð ãóðâàí õýìæýýñ õèéíý. -ààð ôîòî ñîíãîîä Effect>Power Clip>Place Inside Container... Ñ¿¿äðèéí ºí㺠ñîíãîíî. 89
 90. 90. Òýãýýä äîîðõè øèã òàâèíà. -ààð õ¿ðýý õèéíý. 6.Äýâñãýð õèéíý. -èéí äýýð Double Click õèéãýýä A4 õýìæýýòýé äýâñãýð õèéíý. Äóóñâàë -ààð ºíãºíèé óóñàëò õèéíý. 7.Òåêñòèéã íýìíý. -ààð òåêñò áè÷íý. 90
 91. 91. Õè÷ýýë- 22 Transparency Tool Transparency Tool Îáúåêòûã òóíãàëàãøóóëàõ õýðýãë¿¿ð. 1.Øèíý õóóäàñ íýýíý. File>New... 2.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... 3.Power Clip õèéíý. kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson22-fish / fish-photo.jpg -èéí äýýð Double Click õèéãýýä A4 õýìæýýòýé äºðâºëæèí õèéíý. Õýìæýý òîìðóóëíà. Arrange>Order>To Front 91
 92. 92. -ààð çºâõºí Z ¿ñãèéã òîìðóóëíà. Æèæèã òåêñò áàñ áè÷íý. -ààð ôîòî ñîíãîîä Effect>Power Clip>Place Inside Container... ĺðâºëæèí äýýð Click õèéíý. -ààð äîîðõè çóðàã çóðíà. -ã äàðààä íýãòãýíý. 4.Ýìáëåì õèéíý. Äóãóé çóðààä õèéíý. -ààð òåêñò áè÷ýýä íàëóó áîëãîíî . 92
 93. 93. 5.Îáúåêòûã òóíãàëàãøóóëíà. Çàãàñûã çóðãèéí äýýð òàâèíà. -ã àâààä Uniform ñîíãîíî. -ààð äóãóé çóðíà. -ààð òåêñò áè÷ýýä ýðã¿¿ëíý. -ã àâààä Fountain ñîíãîíî. -ã àâààä Fountain ñîíãîíî. 93
 94. 94. File>Import... fish-map.cdr -ààð öàãààí äºðâºëæèí çóðíà. Ýìáëåìèéã çººãººä ºí㺠ºãíº. -ã àâààä öýãèéí äýýð Drag õèéãýýä äóãóéëíà. Øóóä òîî ºã÷ ÷ áîëíî. Òýãýýä çàãàñ áàñ äóãóéã Ctr-D õèéãýýä õóâèëíà. Drag -ã àâààä Uniform ñîíãîíî. Äóóñâàë 94
 95. 95. Õè÷ýýë-23 Êàëåíäàðü 95
 96. 96. 1. Øèíý õóóäàñ õèéíý. -ã äàðààä ãðóïï õèéíý. Ctrl-D äàðààä îáúåêòûã õóâèëíà 2. Êàëåíäàðü õèéíý. -ã àâààä äºðâºëæèí çóðíà. 6 óäàà Ctrl-D äàðààä îáúåêòûã õóâèëíà -ààð òîî áè÷èíý. Íýãèéã íü äîîðõè øèã òàâèàä -ààð õî¸óëàíã íü ñîíãîíî. á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî. 96
 97. 97. Îáúåêòûã çýðýãö¿¿ëíý. Íýãèéã íü äîîðõè øèã òàâèàä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî. Arrange>Align and Distribute Arrange>Align and Distribute OK-ã äàðíà. Äàõèàä -ã äàðààä ãðóïï õèéíý. 4 óäàà Ctrl-D äàðààä îáúåêòûã õóâèëíà. OK-ã äàðíà. 97
 98. 98. Ãàðèã áàñ áè÷íý. -ã äàðààä áóòàðõàé ãðóïï áèø áîëãîíî. 6 óäàà Ctrl-D äàðààä îáúåêòûã õóâèëíà. Õýðýãã¿é îáúåêòûã Delete õèéíý. Íýãèéã íü äîîðõè øèã òàâèàä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî. -ààð á¿õ ºäðèéã ººð÷èëíº. Arrange>Align and Distribute 98
 99. 99. 3. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson23-calender / boris02.jpg OK-ã äàðíà. -ààð á¿õ ãàðèã ººð÷èëíº. 4. Äýâñãýð õèéíý. -èéí äýýð Double Click õèéãýýä A3 õýìæýýòýé äýâñãýð õèéíý. Äîîðõè á¿õ îáúåêòûã ñîíãîîä -ã äàðààä ãðóïï õèéíý. 99
 100. 100. Äýâñãýðèéí ôîí ñîíãîíî. Áàñ ººð õýðýãòýé þì õèé. Äóðòàé ôîí ñîíãîîðîé. Æèøýý: 5. Êàëåíäàðèéí äèçàéí ººðë÷èëíº. -ã äàðààä áóòàðõàé õèéãýýä ôîí, çóðààñíû ºí㺠ººð÷èëíº. Òà íà𠺺𺺠ÿíç ÿíçûí ãî¸ êàëåíäàðü õèéãýýðýé ! 100
 101. 101. Õè÷ýýë- 24 Íýðèéí õóóäàñ Äîîðõè íýðèéí õóóäàñ õèéæ ¿çúå. Òîî(90mm, 55mm) ºãººä õýìæýý ººð÷èëíº. 3.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson24-name-card / college logo.cdr 1. Øèíý õóóäàñ õèéíý. File>New... 2. Õ¿ðýý çóðíà. 4.Òåêñò áè÷íý. -ààð äºðâºëæèí çóðíà. -ààð äîîðõè òåêñò áè÷íý. 101
 102. 102. 4.Òåêñòèéã çýðýãö¿¿ëíý. Äîîðõè 3 òåêñò ñîíãîîä Ç¿¿í òàë ðóóãàà Text>Format Text... çýðýãö¿¿ëíý. Align îðîîä Center ñîíãîíî. Arrange>Align and Distribute... Áàðóóí òàë ðóóãàà çýðýãö¿¿ëíý. Èíãýæ ãîë ðóóãàà çýðýãö¿¿ëíý. 102
 103. 103. File>Import... My-photo.jpg Äîîðõè á¿õ îáúåêòûã ñîíãîîä õèéíý. -ààð íýð áîëîí ìýäýýã àíãëèàð áè÷ýýä Òýãýýä A4 öààñíû äýýð 10 -ã Copy , Paste Text>Format Text... õèéãýýä Align îðîîä Left ñîíãîíî. Arrange>Align and Distribute... îáúåêòûã çýðýãö¿¿ðíý. Arrange>Align and Distribute... Ýìáëåì áàñ îðóóëæ èðýýä Arrange>Order>To Back 103
 104. 104. Õè÷ýýë- 25 Öýöãèéí Çóðàã 104
 105. 105. 1. Øèíý õóóäàñ õèéíý. Mesh Fill Tool -ã ñîíãîíî. 2.Ñêàéíåðààñ àâñàí ýñêèç îðóóëæ èðíý. File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson25-flower / sketch.jpg Arrange>Lock Object Íýã öýã ñîíãîîä ºí㺠ºãíº. 3. Öýöýã çóðíà. ׺뺺òýé öýã ñîíãîîä ºí㺠ºãíº. -ààð äîîðõè çóðààñ çóðíà. Áàñ öýãèéã 纺æ áîëíî. -ààð çàñàæ áîëíî. ªí㺠ºãíº. 105
 106. 106. -ààð äàðààãèéí ä¿ðñ çóðààä ºí㺺ð áóäíà. 4. Äýâñãýð õèéíý. -ààð öàãààí äºðâºëæèí çóðààä Arrange >Order>To Back Mesh Fill Tool -ã ñîíãîîä íýã íýã öýã ñîíãîîä ºí㺠ºãíº. 5. Õ¿ðýý õèéíý. Mesh Fill Tool -ã ñîíãîîä ºíãèéí -ààð äºðâºëæèí çóðààä óóñàëò õèéíý. Effect>Artictic Media... Äóðòàé áàãñ ñîíãîíî. Èíãýýä á¿õ çóðãèéã çóðíà. Ýñêèç õýðýãã¿é áîëñîí áîë Arrange>UnLock Object õèéãýýä Delete äàðíà. 106
 107. 107. Õè÷ýýë- 26 Export 1. Øèíý õóóäàñ íýýíý. 3. Export õèéíý. ªºðèéí ýìáëåìèéã ãðóïï õèéãýýä File>Export... Íýð ºãººä File of types: -ààñ EPS ñîíãîíî. 2. ªºðèéí ýìáëåì õèéíý. Áàñ Selected only (çºâõºí ñîíãîñîí îáúåêò)-ã ñîíãîîä Export -ã äàðààä õàäãàëíà. ׺뺺òýé ººðèéí ýìáëåì õèéãýýðýé. Æèøýý 107
 108. 108. 5.Çóðãèéã íèéë¿¿ëíý. File>Open... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson26-export / box.jpg, cap.jpg, cup.jpg Ýìáëåìèéí çóðãèéã Copy(Ctrl-C) õèéãýýä cap.jpg çóðãèéí äýýð Paste(Ctrl-V) òýãýýä Ctrl-T õèéíý. OK-ã äàðíà. 4. Adobe Photoshop-ã àæèëëóóëíà. Layer ñàìáàðààñ æààõàí òóíãàëàãøóóëíà. File>Open... Ñàÿ õèéñýí ýìáëåìèéí ôàéëûã íýýíý. Layer>Flatten Image õèéíý. Box.jpg äýýð Ýìáëåìèéí çóðãèéã Copy(Ctrl-C) ,Paste(Ctrl-V), Ctrl-T õèéíý. OK-ã äàðíà. -ààð äîîðõè øèã òýìäýãëíý. 108
 109. 109. Edit>Transform>Distort 5. Òàñàëñàí çóðãèéã õàäãàëíà. Äîîðõè õýëáý𠺺ð÷èëíº. Enter-ã äàðíà. -ààð äîîðõè øèã òýìäýãëíý. Select>Inverse Select>Feather Õýðýãã¿é õýñýãèéã òýìäýãëýýä Image>Adjust>Hue/Saturation Ñ¿¿äýð ºãíº. Help>Export Transparent Image... I have selected...-ã ñîíãîîä Next äàðíà. Layer>Flatten Image õèéíý. EPS -ã ñîíãîîä õàäãàëíà. 109
 110. 110. Preview-ààñ TIFF(8 bit/pixel) ñîíãîîä OK. 7. Òåêñòèéã îðóóëæ èðíý. -ã àâààä òåêñòèéã òàâèõ õýñýãò äîîðõè Drag õèéíý. Èíãýýä á¿õ ýìáëåìèéã çóðàãòàé íèéë¿¿ëýýä òàñàëñàí çóðàãààð õàäãàëíà. File>Import... 6. Corel Draw-ä áóöíà. kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson26-export / sample.txt File>Open... Ñàÿ õàäãàëñàí òàñàëñàí çóðãèéã íýýíý. Text>Format Text... Align-ààñ Full justify(õî¸ð òàëààð çýðýãö¿¿ëýõ) Frame and Columns-ààñ 2 áàãàíà ñîíãîíî. Copy(Ctrl-C) õèéãýýä -ààð çóðñàí äýâñãýðèéí äýýð Paste(Ctrl-V) Á¿õ çóðãèéã Copy, Paste õèéãýýä îðóóëæ èðíý. OK-ã äàðíà. 110
 111. 111. 7. Çóðãèéã òåêñò äîòîð áàéðëóóëíà. Äóóñâàë Ýìáëåìèéã òåêñòèéí äýýð Copy, Paste õèéíý. -ààñ Straddle Text -ã ñîíãîîä OK. -ààð òåêñò áè÷íý. 111
 112. 112. Õè÷ýýë- 27 ÂÈÒÑÀÌÎ-ãèéí øèëýí äèçàéí 112
 113. 113. Ýõëýýä File>Open... Õî¸ð ãóðâàëæèí çóðààä kimi-Lesson/ Corel Draw/ -ààð õîëáîëò õèéíý. CD-Lesson27-bitcamo / start-file.cdr 1. Õ¿ðýý çóðíà. -ààð äºðâºëæèí çóðààä òîî ºãíº. -ã àâààä Ctrl-D õèéãýýä ýðã¿¿ëýýä äîîðõè øèã òàâèíà. -ààð ºíãèéí óóñàëò õèéíý. 2. Òàñàëñàí çóðãèéã õèéíý. Adobe Photoshop-ã àæèëëóóëíà. File>Open... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson27-bitcamo / start-file.cdr 113
 114. 114. -ã àâààä òóíãàëàãøóóëàõ õýñýãèéã 3. Corel Draw-ä áóöíà. òýìäýãëíý. File>Open... Ñàÿ õàäãàëñàí òàñàëñàí çóðãèéã íýýíý. Copy(Ctrl-C) õèéãýýä ñàÿ õèéñýí çóðãèéí äýýð Paste(Ctrl-V) Help>Export Transparent Image... I have selected...-ã ñîíãîîä Next äàðíà. -ààð Fountain Fill ñîíãîîä òóíãàëàãøóóëíà. EPS -ã ñîíãîîä õàäãàëíà. 4. Ãàð÷èã õèéíý. -ààð òåêñò áè÷ýýä -ààð óóñàëò õèéíý. Preview-ààñ TIFF(8 bit/pixel) ñîíãîîä OK. -ààð õ¿ðýý õèéíý. 114
 115. 115. Òåêñòèéã æààõàí äîîøîî 纺íº. -ã àâààä öàãààí öýãèéã äàðæ äýýøýý äîîøîî 纺íº. Áàñ -ààð òåêñòèéí ºí㺠ººð÷èëíº. 5. Îëîí ºíãèéí óóñàëò õèéíý. -ààð òåêñò áè÷ýýä -ã àâààä Fountain Fill ñîíãîíî. -ààð äîîðõè çóðààñ çóðíà. -ã äàðààä îëîí ºíãèéí óóñàëò ñîíãîíî. Presets-ààñ Rainbow-06 -ã ñîíãîîä OK-ã äàðíà. -ààð òåêñò áè÷ýýä Text>Fit Text To Path Çóðààñíû äýýð Click õèéíý. 115
 116. 116. -ààð òåêñòèéã ñîíãîîä Copy,Paste õèéíý. Äîîðõè á¿õ îáúåêòèéã òàâèíà. Òýãýýä á¿ä¿¿í çóðààñ ñîíãîíî. Arrange>Order>Back One -ààð òàâàí ºíöºãò çóðààä -ààð ýðã¿¿ëíý. -ààð äóãóé çóðíà. Arrange>Convert to Curve -ààð çóðààñíû äýýð Double Click õèéãýýä öýã íýìíý. Effects>Artistic Media... Çîõèñòîé áàãñ ñîíãîíî. 116
 117. 117. Effects>Power Clip>Place Inside Container... ªíöºãèéí öýã ñîíãîîä -ã ñîíãîíî. Çóðààñ äýýð Click õèéíý. -ààð óóñàëò òàâèíà. Òýãýýä Delete äàðààä -ààð äóãóé çàñíà. Èíãýýä á¿õ ºíöºãèéã äóãóéëíà. Äóóñâàë Òýãýýä ºìíº õèéñýí çóðãèéã Copy, Paste õèéãýýä äîîðõè øèã òàâèààä õèéíý. 117
 118. 118. Õè÷ýýë- 28 Äýëã¿¿ðèéí õàÿã 118
 119. 119. 1. Øèíý õóóäàñ õèéíý. 3. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. File>New... File>Import... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson28-shop-sign / shop.jpg 2. Äýëã¿¿ðèéí õàÿãèéí äèçàéí õèéíý. Corel Draw äýýð ÷ºëººòýé äýëã¿¿ðèéí õàÿãèéí äèçàéí õèéãýýðýé. Æèøýý Ñàÿ õèéñýí íàÿãèéã ôîòîíû äýýð òàâèààä Effects>Add Perspective... Öýãèéã 纺㺺ä õýëáý𠺺ð÷èëíº. -ààð Ctrl äàðààä çºâ äóãóé çóðíà. -ã ñîíãîîä òîî ºãíº. 119
 120. 120. 4. Øèíý õóóäàñ õèéíý. 7. Adobe Photoshop-ã àæèëëóóëíà. File>New... File>Open... kimi-Lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson28-shop-sign / depart.jpg Áàñ ñàÿ õèéñýí Ðåêëàì ôàéëûã íýýíý. 5. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý. Ðåêëàì ôàéëûã Select>All, File>Import... Copy õèéãýýä depart.jpg äýýð Paste. photo-01.jpg, gobi-logo.wmf. Äîîðõè Ðåêëàì õèéíý. Effect>Power Clip> Place Inside Container... õèéñýí. Edit>Transform>Distort Õýðáý𠺺ð÷èëºíº. 6. Çóðãèéã Export õèéíý. Gobi-èéí Ðåêëàì ñîíãîîä File>Export... Selected only-ã ñîíãîîä, JPEG-ààð õàäãàëíà. Layer>Flatten Image õèéãýýä File>Save as... JPEG-ààð õàäãàëíà. 8.Corel Draw äýýð File>Import... OK-ã äàðíà. 120
 121. 121. Êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéí ªºðºº ñóðàõ áè÷èã 3 - Corel Draw 9 Çîõèîã÷ : Õàÿøè Êèìèõèêî Òóñëàñàí õ¿ì¿¿ñ : Á.Ãàíòóëãà, Á.Áàòçîðèã, Ý.Ñàíñàðòóÿà, Ã.Àççàÿà, Ý.Áîëîðòóÿà, À.Îþóíãýðýë, Ã.×èíçîðèã, Á.Ýíõíàéðàìäàë Ñ.×óëóóí-Ýðäýíý, Á.Öýíäñ¿ðýí,×.Îþóíöýöýã Ñî¸ëûí Êîëëåæ Óëààíáààòàð 2002 Óã íîìûã á¿õýëä íü áîëîí õýñýã÷ëýí çºâøººðºëã¿éãýýð õóâèëàí îëøðóóëæ, õóäàëäààëàõûã õîðèãëîíî. 121

×