090428 Forretningsplaner

718 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

090428 Forretningsplaner

 1. 1. Pluss Leadership Forretningsplanlægning for et netbibliotek Foreningen Kommunale Bibliotekers Netbiblioteker Vejle Bibliotek 28. april 2009 Ole Bisleth 1
 2. 2. Pluss Leadership
 3. 3. Pluss Leadership Baggrund • Netbibliotekerne mister hovedparten af den hidtidige økonomisk støtte. • Netbibliotekerne befinder sig i en afklaringsfase.
 4. 4. Pluss Leadership Formål med indlægget • At skabe klarhed - hvad skal en forretningsplan indeholde for et netbibliotek? • At øve os – hvilke værktøjer kan bruges til at komme frem til en forretningsplan?
 5. 5. Pluss Leadership Forretningsplanen • Man læser og hører, hvad der bliver sagt og går så ud og gør det, man plejer, evt. med nye mærkater på! 5
 6. 6. Pluss Leadership Forretningsplanlægningen • For at få en god forretningsplan, skal vi igennem en strategisk proces! 6
 7. 7. Pluss Leadership Metodiske tilgange Designskolen Appreciative Inquiry Problemløsende tilgang Anerkendende tilgang Stiller skarpt på mangler og problemer Stiller skarpt på ressourcer og drømme Fokus på individer Fokus på relationer Den sande objektive version Vi har hver vores sandhed Problemidentifikation Identificere det vellykkede og værdifulde Årsagsanalyse Skabe billeder af fremtiden PEST AI-5-metoden SWOT U-teorien Viden og indsigt i problemet Hvad ønsker vi mere af
 8. 8. Pluss Leadership Processens design for et netbibliotek Konkretisering Implementering Forberedelse Analyse ?? Nye vækst- Eksterne Eksterne baserede analyser analyser behovsområder Spørgsmål og Spørgsmål og udfordringer, udfordringer, som processen ?? som processen skal give skal give svar på svar på Syntese og Innovations- Syntese og Innovations- Ejerskab til Fokus Ejerskab til ?? oplæg til Forretningsplan og kreativitets oplæg til Forretningsplan og kreativitets processen processen hovedspor proces hovedspor proces Tilrette- Tilrette- ?? læggelse af læggelse af processen processen Mere af det Interne Interne der virker analyser analyser
 9. 9. Pluss Leadership Forberedelsesfasen Forberedelse ?? Nye vækst- Eksterne Eksterne baserede analyser analyser behovsområder Spørgsmål og Spørgsmål og udfordringer, udfordringer, som processen ?? som processen skal give skal give svar på svar på Syntese og Innovations- Syntese og Innovations- Ejerskab til Fokus Ejerskab til oplæg til Forretningsplan og kreativitets oplæg til Forretningsplan og kreativitets ?? processen processen hovedspor proces hovedspor proces Tilrette- Tilrette- ?? læggelse af læggelse af processen processen Mere af det Interne Interne der virker analyser analyser
 10. 10. Pluss Leadership Huskeregler til forberedelsesdelen.. • KISS • Formålsbeskrivelse • Involvere nøglepersonerne • Udarbejde en kommunikationsplan • Beslutte hvilke analyser, der er relevante? • Udarbejde en tidsplan • Beslutte hvor arbejdet skal forankres? • ? • ?
 11. 11. Pluss Leadership Analysedelen Analyse ?? Nye vækst- Eksterne Eksterne baserede analyser analyser behovsområder Spørgsmål og Spørgsmål og udfordringer, udfordringer, som processen som processen ?? skal give skal give svar på svar på Syntese og Innovations- Syntese og Innovations- Mandat for Fokus Mandat for ?? oplæg til Forretningsplan og kreativitets oplæg til Forretningsplan og kreativitets processen processen hovedspor proces hovedspor proces Tilrette- Tilrette- ?? læggelse af læggelse af processen processen Mere af det Interne Interne der virker analyser analyser
 12. 12. Pluss Leadership Ramme for analysedelen Overordnede tendenser og samfundsudvikling Eksternt perspektiv Nuværende og potentielle markeder, kunder, konkurrenter, leverandører, partnere, politikere, offentligheden Internt perspektiv Ressourcer, kompetencer, know how, produktet, organisation, ledelse, værdier, kultur, processer, relationer 12
 13. 13. Pluss Leadership Makroanalysen - PEST Politik/Jura Økonomi •Støtteordninger •Recessionen •Monopollovgivning •Arbejdsløshed Socio-kultur Teknologi •Livsstilsændringer •Udviklingen i bredbåndshastighed •Attitude til job, fritid og forbrug •Internetpenetrering Hvilke forhold, som har betydning for netbiblioteket, vil forandre sig? Hvordan vil disse ændringer påvirke netbiblioteket fremover – muligheder og trusler
 14. 14. Pluss Leadership Interessent analyse Vigtigste Vigtighed fra 1-3 Hvordan er Interessentens Hvor og hvordan interessenter/ relationen? vigtigste behov kan relationen ”kunder” udvikles?
 15. 15. Pluss Leadership Serviceydelses analyse Vigtigste Grundydelsen Serviceydelsen Vigtige elementer Vinderkriterier ydelsespakker i serviceydelsen fremover
 16. 16. Pluss Leadership Produktanalysen – Boston analysen M a r k e d s p o t e n t i a l e Markedsandel
 17. 17. Pluss Leadership Kompetence analyse Vigtigste nuværende og Beskriv kompetencen- Vurder kompetencen – Bemærkninger til Skal kompetencen fremtidige kompetencer hvordan skaber den fra 1-10 kompetenceniveauet fastholdes, udvikles eller værdi for hvem? Lige nu afvikles?
 18. 18. Pluss Leadership Proces analyse Skitser de vigtigste værdikæder i organisationen/netværket? Skitser de vigtigste eksterne værdikæder, hvor netbiblioteket har en strategisk vigtig rolle? Hvor er der kritiske grænseflader til andre leverandører og organisationer/netværk? Hvor er organisationen omkring netbiblioteket enten særligt stærkt eller særligt svagt?
 19. 19. Pluss Leadership Syntese og oplæg til hovedspor Analyse ?? Nye vækst- Eksterne Eksterne baserede analyser analyser behovsområder Spørgsmål og Spørgsmål og udfordringer, udfordringer, som processen ?? som processen skal give skal give svar på svar på Syntese og Innovations- Syntese og Innovations- Mandat for Fokus Mandat for ?? oplæg til Forretningsplan og kreativitets oplæg til Forretningsplan og kreativitets processen processen hovedspor proces hovedspor proces Tilrette- Tilrette- ?? læggelse af læggelse af processen processen Mere af det Interne der virker Interne analyser krav analyser
 20. 20. Pluss Leadership Analyseresultat Eksterne perspektiv: • PEST • Interessentanalyse • Produktanalyse Interne perspektiv: • Serviceydelsesanalyse • Kompetenceanalyse • Procesanalyse
 21. 21. Pluss Leadership SWOT-analysen Interne niveau Eksterne niveau Styrker Muligheder •Særlige fordele, der adskiller netbiblioteket fra andre? •Er der tendenser eller ændringer i omverdenen, der kan udnyttes? •Hvad er det, der får brugerne til at vælge vores service? •Giver recessionen nye muligheder? •Hvad er det ved vores primære og sekundære ydelser, •Er der nye teknologier, der kan bringe vores ydelser ind på nye som konkurrenterne ikke kan efterligne? markeder? Svagheder Trusler •Er der nogle af vores interne processer, som er ineffektive? •Er vores ydelser truet af konkurrenternes innovation? •Gør konkurrenterne noget, som vi burde gøre – eller agere på •Er vores indtægtskilder stabile? •Er vores teknologi og design opdateret? •Er der ændrede forbrugsmønstre, der truer vores eksistens? •Har vi de rigtige kompetencer i forhold til målene?
 22. 22. Pluss Leadership SWOT - syntesen Ekstern/Intern Styrker Svagheder S1 SV1 S2 SV2 S3 SV3 Muligheder Vi bruger styrkerne til at Vi bekæmper svaghederne M1 udnytte mulighederne? ved at bruge mulighederne? M2 M3 Konsekvens af: Konsekvens af: S1/M1 M1/M2/SV2 S1/M2/M3 M1/SV3 Trusler Vi bruger styrkerne til at Vi reducerer de værste T1 imødegå truslerne? trusler og svagheder. T2 T3 Konsekvens af: S1/S2/T1 S1/T3
 23. 23. Pluss Leadership Konkretisering Konkretisering Investerings- Investerings- behov og behov og Nye vækst- finansiering finansiering Eksterne Eksterne baserede analyser analyser behovsområder Spørgsmål og Spørgsmål og Salg af vores know udfordringer, Salg af vores know udfordringer, how og how og som processen som processen kampagne- skal give kampagne- skal give plads svar på plads svar på Syntese og Innovations- Syntese og Innovations- Mandat for Fokus Mandat for Nye services oplæg til og kreativitets Nye services oplæg til og kreativitets Forretningsplan processen Forretningsplan processen hovedspor proces hovedspor proces Tilrette- Organisations- og Tilrette- Organisations- og læggelse af netværksudvikling læggelse af netværksudvikling processen processen Mere af det Interne Interne der virker analyser analyser ?
 24. 24. Pluss Leadership Innovationsprocessen – i henhold til AI-4D DISCOVERY DREAM Opdagelse af det Hvordan kunne vi i bedste af det der endnu højere grad allerede findes! lykkes? DESIGN DESTINY Hvad skal vi gøre Hvad skal vi hver mere af og mindre især og sammen af for at lykkes? dedikere os til? 24
 25. 25. Pluss Leadership Implementering Implementering Investerings- Investerings- behov og behov og Nye vækst- finansiering finansiering Eksterne Eksterne baserede analyser analyser behovsområder Spørgsmål og Spørgsmål og Salg af vores know udfordringer, Salg af vores know udfordringer, how og how og som processen som processen kampagne- skal give kampagne- skal give plads svar på plads svar på Innovations- Innovations- Oplæg til Mandat for Fokus Oplæg til Mandat for Nye produkter Forretningsplan og kreativitets Nye produkter Forretningsplan og kreativitets hovedspor processen hovedspor processen proces proces Tilrette- Tilrette- Organisation læggelse af Organisation læggelse af processen processen Mere af det Interne Interne der virker analyser analyser
 26. 26. Pluss Leadership Forretningsplanbeskrivelsen • Baggrund, historie og fokusområder • Vision • Mision • Målgrupper • Interessenter • Formål • Resultatmål • Hovedaktiviteter • Milepælsplan • Organisering • Ressourceforbrug/budget • Forudsætningsanalyse • Succeskriterier
 27. 27. Pluss Leadership Baggrund, historie og fokusområder • Hvorfor går netbiblioteket i gang med at lave en forretningsplan? Hvori består behovet? Hvad har vi været igennem af analyser. Hvad er ståstedet - hidtidige prioriteringer, udfordringer, styrker, aktiviteter, fokus og resultater på en række nøgleområder – hentes fra hovedspors findingen og fra den kreative/innovative proces.
 28. 28. Pluss Leadership Vision og mission • Visionen er netbibliotekets klart formulerede idealbillede af den foretrukne fremtid – det vi stræber efter. • Missionen er det klare egentlige formål med at netbiblioteket eksisterer – det vi er sat i verden for.
 29. 29. Pluss Leadership Målgrupper og interessenter • Hvem er de primære målgrupper for netbibliotekerne? Er der tale om sekundære målgrupper? • Hvem er netbibliotekets samarbejdspartnerne, og hvilke interesser har de?
 30. 30. Pluss Leadership Formål og resultatmål • Formålet er operative mål, som netbiblioteket går efter. F.eks. ”..at levere en netværksskabende kommunikationsplatform for ældre…” • Resultatmål er de konkrete resultater, som med garanti bliver leveret. F. eks.: ”…spørgefunktion leveret og anvendt af 2000…”..”blogg funktion leveret og 20 indlæg opnået pr. dag”, etc.
 31. 31. Pluss Leadership Hovedaktiviteter og milepælsplan • En aktivitet er en handling, som er nødvendig for at omsætte et in put til et planlagt resultatmål indenfor en given tidsramme. • Aktiviteterne inddeles i indsatsområder og der identificeres terminer og ansvarlige for aktiviteten.
 32. 32. Pluss Leadership Organisering og ressourceforbrug • Hvem er ansvarlig for hvad – hvad er arbejdsflowet og referencerammerne? • Ressurceforbrug er det, der skal til af tid og økonomi for at producere de definerede resultatmål.
 33. 33. Pluss Leadership Forudsætningsanalyse og succeskriterier • Forudsætningsanalysen beskriver de forhold i omgivelserne, som skal holde, for at planen kan gennemføres som planlagt. • Succeskriterierne definerer den performancestandard, som skal nås, for at formål og resultatmål er indfriet.
 34. 34. Pluss Leadership Afrunding • Vi har fået en fin plan – hvordan sikrer vi, at ordene bliver til handling? 34
 35. 35. Pluss Leadership Opfølgning • Ledelsesmodel • Kultur • Kommunikation • ? • ?

×