Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Narrativa de Postguerra

10,067 views

Published on

 • Pilleicho para usar na aula. Espero que non che importase.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Narrativa de Postguerra

 1. 1. NARRATIVA DE POSTGUERRA IES MARÍA SOLIÑO
 2. 2. PRINCIPAIS TENDENCIAS <ul><ul><li>Ata os anos 60: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os continuadores da Xeración Nós </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O realismo popular de Ánxel Fole </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O realismo fantástico de Álvaro Cunqueiro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O realismo social de Eduardo Blanco Amor </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>A partir dos anos 60: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A Nova Narrativa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A épica rural de Neira Vilas </li></ul></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Otero Pedrayo, Carballo Calero </li></ul>OS CONTINUADORES Entre a vendima e a castañeira A xente da Barreira
 4. 4. <ul><li>Otero Pedrayo, Carballo Calero </li></ul><ul><li>Temática: histórica, realista, tradicional </li></ul><ul><li>Cambio social producido pola desaparición da fidalguía </li></ul><ul><li>Técnica narrativa: incorporación paulatina das técnicas narrativas do momento: </li></ul><ul><ul><li>introspección, monólogo interior, </li></ul></ul><ul><ul><li>ruptura da secuencia temporal </li></ul></ul>OS CONTINUADORES
 5. 5. <ul><li>Anxel Fole </li></ul>REALISMO POPULAR Á lus do Candil Terra Brava Contos da néboa Historias que ninguén cre
 6. 6. <ul><li>Anxel Fole </li></ul><ul><li>Temática: Galicia rural </li></ul><ul><li>Narrativa etnográfica: paisaxe, condicións de vida, costumes </li></ul><ul><li>Técnica: adaptación da narrativa oral popular </li></ul><ul><li>Fondo: contos de lobors, supersticións... </li></ul><ul><li>Forma: narrativa curta (contos, relato breve) </li></ul><ul><li>Apelacións ao lector, incisos... </li></ul>REALISMO POPULAR
 7. 7. <ul><li>Mestura de humor e medo </li></ul><ul><li>Partindo da realidade introduce elementos máxicos </li></ul><ul><li>Naturalismo lingüístico: recolle os trazos característicos da lingua da zona onde ambienta os contos: </li></ul><ul><ul><li>Trazos dialectais </li></ul></ul><ul><ul><li>Léxico característico </li></ul></ul><ul><ul><li>Refráns e fraseoloxía </li></ul></ul>REALISMO POPULAR
 8. 8. <ul><li>Álvaro Cunqueiro </li></ul>REALISMO FANTÁSTICO Merlín e familia (1955) Crónicas do Sochantre (1956) Si o vello Sinbad volvese ás illas… (1961) Semblanzas Escola de Menciñeiros (1960) Xente de aquí e de acolá (1971) Os outros feirantes (1979)
 9. 9. <ul><li>Álvaro Cunqueiro </li></ul><ul><li>Temática: mestura de realismo e fantasía </li></ul><ul><li>Aparencia de realidade e personaxes en situacións fantásticas. </li></ul><ul><li>Mestura de elementos da realidade máis cotiá no mundo mítico. </li></ul><ul><li>Danse por supostas situacións fantásticas e precisan explicación as reais. </li></ul><ul><li>Incorporación de elementos míticos de diversas procedencias. </li></ul>REALISMO FANTÁSTICO
 10. 10. <ul><li>Visión lúdica do mito: humor leve </li></ul><ul><li>Melancolía </li></ul><ul><li>Técnica: </li></ul><ul><ul><li>Disgregación da novela </li></ul></ul><ul><ul><li>Colección de historias </li></ul></ul><ul><ul><li>Historias encaixadas </li></ul></ul><ul><li>Unidade: narrador / espazo / tempo / personaxes </li></ul><ul><li>Estilo narrativo baseado na oralidade: </li></ul><ul><ul><ul><li>períodos longos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>polisíndeto </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>léxico da área mindoniense... </li></ul></ul></ul>REALISMO FANTÁSTICO
 11. 11. <ul><li>Eduardo Blanco Amor </li></ul>REALISMO SOCIAL A esmorga Os biosbardos Xente ao lonxe
 12. 12. <ul><li>Eduardo Blanco Amor </li></ul><ul><li>Temática: Problemática das clases máis desfavorecidas </li></ul><ul><li>Ambientación urbana, especialmente o suburbio </li></ul><ul><li>Técnica: perspectivismo: punto de vista do narrador </li></ul><ul><li>Narrador partícipe dos feitos (homodiexético) </li></ul><ul><li>Reconstrución da linguaxe popular (sen marca dialectal clara) </li></ul>REALISMO SOCIAL
 13. 13. <ul><li>Grupo de autores con características comúns: </li></ul><ul><li>Formación universitaria </li></ul><ul><li>Ideoloxía nacionalista de esquerdas </li></ul><ul><li>Son coñecedores da narrativa europea e americana (Joyce, Kafka, nouveau roman, Faulkner, Dos Passos) </li></ul>NOVA NARRATIVA
 14. 14. <ul><li>Son coñecedores da narrativa europea e americana (Joyce, Kafka, nouveau roman, Faulkner, Dos Passos) </li></ul>NOVA NARRATIVA
 15. 15. <ul><li>Temática: presentación da angustia do ser humano ante un mundo opresivo </li></ul><ul><li>Personaxes desarraigados (fóra de lugar, afastados da súa historia) </li></ul><ul><li>Personaxes abrumados (pola súa consciencia ou por circunstancias experiores) </li></ul>NOVA NARRATIVA
 16. 16. <ul><li>Técnica: </li></ul><ul><li>Narrador: </li></ul><ul><ul><li>Predominio do narrador – protagonista </li></ul></ul><ul><ul><li>Narrador obxectivo (cámara cinematográfica) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pluriperspectivismo (varias versións do mesmo feito) </li></ul></ul><ul><li>Espazo: </li></ul><ul><ul><li>De carácter maioritariamente urbano, mais inconcreto, sen referente de localización real. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pode adquirir carácter simbólico </li></ul></ul><ul><li>Tempo: </li></ul><ul><ul><li>Ruptura entre o tempo do discurso e o tempo do relato. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruptura da secuencia temporal </li></ul></ul>NOVA NARRATIVA
 17. 17. <ul><li>Autores: </li></ul><ul><li>Gonzalo Rodríguez Mourullo: </li></ul><ul><ul><li>Memorias de Tains </li></ul></ul><ul><li>Méndez Ferrín: </li></ul><ul><ul><li>Percival e outras historias </li></ul></ul><ul><ul><li>O crepúsculo e as formigas </li></ul></ul><ul><ul><li>Arrabaldo do norte </li></ul></ul><ul><li>Carlos Casares: </li></ul><ul><ul><li>Vento ferido </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambio en tres </li></ul></ul><ul><li>María Xosé Queizán: </li></ul><ul><ul><li>A orella no buraco </li></ul></ul><ul><li>Xoana Torres: </li></ul><ul><ul><li>Adios, María </li></ul></ul>NOVA NARRATIVA
 18. 18. <ul><li>Xosé Neira Vilas </li></ul><ul><li>Contemporáneo da Nova Narrativa </li></ul><ul><li>Diferenzas: </li></ul><ul><ul><li>Experiencia vital </li></ul></ul><ul><ul><li>Non cursa orixinariamente estudos universitarios </li></ul></ul><ul><ul><li>Emigra a América: Arxentina e posteriormente Cuba </li></ul></ul><ul><ul><li>Alí entra en contacto cos círculos galeguistas </li></ul></ul><ul><ul><li>Formación orixinariamente autodidacta </li></ul></ul>ÉPICA RURAL
 19. 19. <ul><li>Temática relacionada co mundo rural, a infancia e a emigración </li></ul><ul><li>Narrativa formalmente achegada á tradicional </li></ul><ul><li>Pódese cualificar de social-realismo: descrición do mundo rural , desde o punto de vista dos nenos e dos adultos, e a emigración </li></ul><ul><li>Linguaxe próxima á fala popular: léxico rico, depurado e vivo, sintaxe sinxela, próxima á lingua oral. </li></ul>ÉPICA RURAL

×