Energy Audit Offer 2010

974 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
974
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Energy Audit Offer 2010

 1. 1. ОФЕРТА изготвяне на оценка за съответствие за енергийна ефективност, енергиен паспорт, енергийно обследване и сертифициране на сграда изготвил: “И Ес Ди – България” ООД февруари 2010 г. „И Ес Ди – България” ООД София 1000, бул.”Дондуков”38, ет.2, ап.2 тел.: +35929817041, +35929816859, факс: +35929808306, www.esdb.bg, e-mail: esdb@esdb.bg Адрес на управление: София 1000, бул. „Дондуков” 38, ет. 2, ап.2 Регистрирана в Софийски градски съд, фирмено дело № 3163/1998
 2. 2. СЪДЪРЖАНИЕ 1. Оценка за съответствие за енергийна ефективност на сграда ............................................. 3 2. Енергиен паспорт на сграда...................................................................................................... 5 3. Енергиен сертификат на сграда................................................................................................ 6 4. Обследване за енергийна ефективност на сграда.................................................................. 7 5. Задължения на възложителя..................................................................................................... 9 6. Задължения на изпълнителя..................................................................................................... 9 7. Финансово предложение и срокове.......................................................................................... 9 „И Ес Ди – България” ООД, февруари 2010г. 2/9
 3. 3. ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Съгласно чл. 27а от „Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради” (Обн., ДВ бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп. ДВ бр. 85 от 2009 г., попр. ДВ бр. 92 от 2009 г., изм. и доп. ДВ бр. 2 от 2010 г. ): „(1) Оценката за съответствие на част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект на сграда със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ е систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за енергийна ефективност по чл. 4, ал. 1 в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и техническите спецификации. Като за инвестиционни проекти за нови сгради с разгъната застроена площ над 1000 кв. м се изисква да са съобразени и с възможностите за използване на: • децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от възобновяеми енергийни източници; • инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия; • инсталации за централно или локално отопление и охлаждане; • термопомпи. Предвидените дейности, се извършват съгласно ЗЕЕ (обн. ДВ, бр.98 от 14.11.2008г., изм. ДВ, бр.42 от 05.06.2009, изм. ДВ, бр.82 от 16.10.2009), ЗУТ (обн. ДВ бр.1 от 02.01.2001, изм. ДВ., бр.19 от 13.03.2009, изм. ДВ, бр.80 от 09.10.2009, изм. и доп., бр. 2 от 2010 г), Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (Обн. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г.) и са представени в Таблица 1 по-долу. Таблица 1 № Дейност Забележки 1.1 Подготвителен етап: Преглед и проверка на входящите данни, А. Запознаване с наличната документация свързани с външните и вътрешните Б. Събиране и обработка на първичната климатични условия, с функционалното информация предназначение на сградата, със специфичните режими на отопляване/охлаждане и вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата, с топлотехническите и оптичните характеристики на предвидените с проекта продукти; 1.2 Установяване на енергийните характеристики на Проверка за обхвата и съдържанието на сградата направените изчисления на показателите за А. Определяне на топлофизични разход на енергия, вкл. на нетната енергия, характеристики на сградата съобразно характеризиращи енергопреобразуващите и предоставената проектна документация енергопреносните свойства на ограждащите Б. Анализ на енергопотреблението (на база конструктивни елементи и на елементите на предоставената документация) системите за осигуряване на микроклимата и показателите, характеризиращи енергопотреблението на процесите за отопляване/охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди, в зависимост от предвидените енергийни източници и изпълнението на изискването по ЗЕЕ; „И Ес Ди – България” ООД, февруари 2010г. 3/9
 4. 4. 1.3 Оценка на съответствието на външните ограждащи Наредба №7 на МРРБ от 15 Декември елементи и сградни инсталации с нормативите за 2004г. и топлосъхранение и икономия на енергия Наредба № РД-16-1058 от 10 декември А. Създаване на модел на сградата 2009г. Б. Анализ на съответствието на енергийните характеристики на сградата с модела на сградата. В. сравняване на изчислената стойност на показателя за съответствие с референтната стойност за същата сграда; Г. проверка за взаимната съгласуваност на част „Енергийна ефективност” с останалите части на проекта. 1.4 Оценка на въглеродните емисии при експлоатация на сградата 1.5 Изготвяне на доклад за съответствие Допълнителни услуги А. Обсъждане на водещи енергоспестяващи технологии Предварително обсъждане с: и възможности за тяхното приложение съгласно • Архитект спецификата на сградата. • ОВ проектанта Включително, но не само: • ВиК проектанта • Слънчева инсталация за подготовка на топла • Електро проектанта вода за битови нужди; • Пасивни методи за намаляване на топлинния товар на сградата през лятото (води до намаляване на инсталираните хладилни мощности); • Пасивно слънчево отопление; • Използване на отпадъчната топлина на отпадните битови води; • Сградно интегрирани фолтоволтаични панели (Building interaction PV); • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт за оптимизиране на разходите; • Въвеждане на системи за управление на осветлението; • Други. Б. Избор на технологиите В. Избор на варианти за обследване Г. Сравнителен анализ на получените резултати. Избор на оптимален вариант „И Ес Ди – България” ООД, февруари 2010г. 4/9
 5. 5. ЕНЕРГИЕН ПАСПОРТ НА СГРАДА Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок. Енергиен паспорт се съставя както на нови, така и на съществуващи сгради. Енергийният паспорт се състои от 4 страници, неделима една от друга, и се съставя след всяко проведено обследване по образец. Енергийният паспорт на сграда е с валидност 7 години от годината на издаването му и трябва да бъде презаверяван на всеки 7 години. Предвидени дейности, при изготвяне на енергиен паспорт на нова сграда, съгласно ЗЕЕ (обн. ДВ, бр.98 от 14.11.2008г., изм. ДВ, бр.42 от 05.06.2009, изм. ДВ, бр.82 от 16.10.2009), ЗУТ (обн. ДВ бр.1 от 02.01.2001, изм. ДВ., бр.19 от 13.03.2009, изм. ДВ, бр.80 от 09.10.2009, изм. и доп., бр. 2 от 2010 г), Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (Обн. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г.),Наредба №5 за техническите паспорти на строежите (Обн. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г.), са представени в Таблица 1 по-долу. Таблица 1 № Дейност Забележки 1.1 Подготвителен етап: А. Запознаване с наличната документация Б. Събиране и обработка на първичната информация 1.2 Установяване на енергийните характеристики Съгласно: на сградата Наредба №7 на МРРБ за топлосъхранение и А. Определяне на топлофизични икономия на енергия в сградите характеристики на сградата съобразно Наредба № РД-16-1058 за показателите за предоставената проектна документация разход на енергия и енергийните Б. Анализ на енергопотреблението (на база характеристики на сградите предоставената документация) 1.3 Оценка на съответствието на външните Съгласно: ограждащи елементи и сградни инсталации с Наредба №7 на МРРБ от 15 Декември 2004г. нормативите за топлосъхранение и икономия и на енергия Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009г. А. Създаване на модел на сградата Б. Анализ на съответствието на енергийните характеристики на сградата с модела на сградата. 1.4 Оценка на класа на енергийна eфективност на всяка една сграда съобразно скалата на Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009г. класовете на енергопотребление 1.5 Съставяне на енергиен паспорт на сградата Съгласно методиката и изискванията одобрени от АЕЕ и залегнали в ЗЕЕ, ЗЕ, Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите (Обн. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г.) Забележка: Съгласно действащата към момента нормативна уредба в България, ако сградата НЕ е нова (по смисъла на ЗЕЕ) енергиен паспорт се издава след провеждане на детайлно обследване за енергийна ефективност на сградата обхващащо две години назад от годината на изготвяне на енергийния паспорт. Виж Таблица 2. „И Ес Ди – България” ООД, февруари 2010г. 5/9
 6. 6. ЕНЕРГИЕН СЕРТИФИКАТ НА СГРАДА Тъй като сертифицирането на сграда за енергийна ефективност се извършва с цел оценяване и удостоверяване на определено ниво на разход на енергия от скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл.15, ал.2 от ЗЕЕ и реализиране на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите, то се извършва на базата на резултатите от проведено детайлно обследване за енергийна ефективност на сградата за не по-малко от 2 (две) години назад, считано от годината на провеждане на обследването. Сертифициране се извършва за: • Сгради, въведени в експлоатация след 1 януари 2005г. – въз основа на анализ (детайлно енергийно обследване) на енергопотреблението за не по-малко от два отоплителни и охладителни периода от годината на въвеждането им в експлоатация; • При реконструкция, модернизация, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи сгради, въведени в експлоатация до 1 януари 2005г. – въз основа на анализ на енергопотреблението за не по-малко от три отоплителни и охладителни периода. След провеждането на детайлно енергийно обследване и установяване на интегрираната енергийна характеристика, съответстваща на клас на енергопотребление на сградата се издава сертификат категория А или Б. Не се издава сертификат на сгради, за които не са изпълнени изискванията за издаване на сертификат категория Б. Съгласно Закона за местните данъци и такси (в сила от 01.01.98, посл. изм. изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г.) сграда, която е получила сертификат за енергийна ефективност се освобождава от годишен данък сгради, както следва: За Сертификат клас А • за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата; • за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата; За Сертификат клас Б • за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата; • за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата. Сертификатът влиза в сила от началото на следващата календарна година от годината му на издаване. Копие от Сертификатът заедно с резюме от Доклада за детайлното енергийно обследване се внася в Агенцията по енергийна ефективност. Забележка: Виж Таблица 2. „И Ес Ди – България” ООД, февруари 2010г. 6/9
 7. 7. ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ Детайлното енергийно обследване има за цел: • Установяване нивото на потребление на енергия; • Определяне потенциалните възможности за намаляване на потреблението на енергия, при запазване качеството на предлаганата услуга и комфорт в сградата; • Предлагане енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност; Основните етапи и дейности, свързани с изпълнението на детайлно енергийно обследване се извършват съгласно съгласно ЗЕЕ (обн. ДВ, бр.98 от 14.11.2008г., изм. ДВ, бр.42 от 05.06.2009, изм. ДВ, бр.82 от 16.10.2009), ЗУТ (обн. ДВ бр.1 от 02.01.2001, изм. ДВ., бр.19 от 13.03.2009, изм. ДВ, бр.80 от 09.10.2009), Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (Обн. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г.),Наредба №5 за техническите паспорти на строежите (Обн. ДВ. бр.38 от 11 Април 2008г.), са представени в Таблица 2 по-долу. Таблица 2 № Дейност Забележки 1. Обследване за енергийна ефективност 1.1 Подготвителен етап: Подробен оглед, събиране на необходимите А. Оглед на обекта и събиране на необходимите данни и информация и заснемане данни и информация (фотографиране) на обекта. Б. Събиране и обработка на първичната информация за функционирането на обекта и разходите за енергия за предходен период от време (2-3 календарни години) 1.2 Установяване на настоящите енергийни Оценка за съответствие на характеристики на обекта строителната конструкция, съгласно А. Определяне на строителните и топлофизични Наредба №7 на МРРБ от 15 Декември характеристики на сградата в момента и 2004г. за топлосъхранение и икономия на определяне потенциала за тяхното подобряване енергия в сградите (обн. ДВ. бр.38 от 11 Б. Анализ на съществуващото състояние и април 2008 г. последно изм. ДВ, бр. 2 от енергопотребление 2010 г.) и В. Изготвяне на енергиен баланс, определяне Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 базовата линия на енергопотребление г. за показателите за разход на енергия и Г. Събиране на информация за енергийните характеристики на сградите енергопреобразуващите процеси и системи (Обн. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г.) Д. Детайлизиран анализ на данните Е. Анализ на съществуващата схема за управление на енергопотреблението. 1.3 Оценка на съответствието на строителната Оценка за съответствие на конструкция с нормативите за топлосъхранение и строителната конструкция, съгласно икономия на енергия в сгради Наредба №7 на МРРБ от 15 Декември А. Създаване на модел на сградата 2004г. за топлосъхранение и икономия на Б. Анализ на съответствието на настоящите енергия в сградите (обн. ДВ. бр.38 от 11 енергийни характеристики на сградата с модела април 2008 г. последно изм. ДВ, бр. 2 от на сградата. 2010 г.) и Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (Обн. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г.) Моделното изследване на сградата ще бъде направено по БДС EN832 и програмния продукт ENSI, препоръчан от АЕЕ. „И Ес Ди – България” ООД, февруари 2010г. 7/9
 8. 8. 1.4 Изготвяне на препоръки и мерки за намаляване на При необходимост ще бъдат описани енергийните разходи и за постигане на нормативните необходимите енергоспестяващи мерки коефициенти, ако са необходими такива. свързани с конструкцията на сградата с А. Оценка на потенциала за подобряване на цел постигане на нормативните енергийните характеристики на сградата. характеристики. Б. Определяне на строителните и топлофизични характеристики на сградата след изпълнение на предложените мерки по енергийна ефективност В. Остойностяване на мерките по окрупнени показатели Г. Изготвяне на варианти и/или комбинации от варианти за изпълнение на енергоспестяващи мерки Д. Определяне на годишния размер на енергоспестяване за всяка мярка или вариант от мерки, с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки Е. Технико-икономически и екологичен анализ на вариантните решения по показатели: „нетна сегашна стойност”, „срок на изплащане”, „вътрешна норма на възвръщаемост”, „индекс на нетната сегашна стойност”, годишно количество намалени вредни емисии. Д. Представяне на план-процедура за мониторинг на ефекта от въвеждане на предложените енергоспестяващи мерки 1.5 Оценка на класа на енергийна eфективност на всяка Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 една сграда съобразно скалата на класовете на г. за показателите за разход на енергия и енергопотребление енергийните характеристики на сградите (Обн. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г.) 2. Съставяне на енергиен паспорт на сградата Паспортът ще бъде изготвен съгласно методиката и изискванията одобрени от АЕЕ и залегнали в ЗЕЕ, ЗЕ, Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите 3. Издаване на сертификат за енергийна Ще бъде изготвен съгласно методиката и ефективност на сградата изискванията одобрени от АЕЕ и залегнали При наличие на съответствие с изискванията на в ЗЕЕ, ЗЕ, Наредба № РД-16-1057 от 10 Закона за енергийната ефективност и наредбата декември 2009 г. за условията и за сертифициране на сгради за енергийна реда за извършване на обследване за ефективност ще бъде издаден сертификат енергийна ефективност и сертифициране отговарящ на енергийният клас на сградата, на сгради, издаване на сертификати за определен при детайлното енергийно обследване. енергийни характеристики и категориите сертификати (Обн. ДВ. бр.103 от 29.12.2009г) „И Ес Ди – България” ООД, февруари 2010г. 8/9
 9. 9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ • Да осигури пълен достъп до обекта; • Да предостави наличната документация за обекта по част АС, Конструктивна, ОВК, електро, сертификати за вложени в сградата материали, уреди и съоръжения; • Да окаже пълно съдействие за набавяне на необходимата информация свързана с изпълнението на техническото задание. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ • Да изпълни качествено и в срок дейностите по изпълнение на техническото задание, в съответствие с действащата към момента съответна нормативна уредба. ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СРОКОВЕ Цена № Дейност 2 (лева/м ) 1. Съставяне на енергиен паспорт на нова сграда 0,25 ÷ 1,00 2. Детайлно енергийно обследване за енергийна ефективност и 0,70 ÷ 2,00 издаване на енергиен паспорт на съществуваща сграда 2. Детайлно енергийно обследване и сертифициране на съществуваща 0,80 ÷ 2,40 сграда за енергийна ефективност 3. Детайлно енергийно обследване, съставяне на енергиен паспорт и сертифициране на съществуваща сграда за енергийна ефективност 0,90 ÷ 2,50 2 *** Сгради с обща разгъната площ над 10 000 м се раглеждат при преференциални условия. Забележка: Всички цени са без ДДС. Авансово плащане 40%. Срокът за изпълнение тече от датата на получаване на аванса и предоставяне на необходимите документи, данни и информация. Всички плащания се извършват по банков път. „И Ес Ди – България” ООД, февруари 2010г. 9/9

×