Kohout Diploma

478 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kohout Diploma

 1. 1. Å ××ÙÒ Ò Ñ Ù×Ð × Ô ÙÖ Ò ÈÁÄ ÌÍË Ø ØÓÖ ËØ Ò ÃÓ ÓÙØ ÔÐÓÑ Ö Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö× Ø Ø ÙÖ Å Ø Ñ Ø × ¹Ò ØÙÖÛ ×× Ò× ØÐ ÙÐØ Ø ÙÒØ Ö Ö ÒÐ ØÙÒ ÚÓÒ ÈÖÓ º Öº Àº à ÐÐ Ö Ù× Ù ÖØ Ñ È ÙÐ Ë ÖÖ Ö ÁÒ×Ø ØÙØ Ò Î ÐÐ Ò ØÖ ÙØ ÚÓÒ Öº º ÖÓÒÒ Ñ ÒÒ Â ÒÙ Ö ¾¼¼½
 2. 2. Ù× ÑÑ Ò ××ÙÒ ÙÖ Ò Ù Ò × Ò Ù Ò È Ü Ð Ø ØÓÖ× ÙÖ ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô ¹ ×ØÖ ÐÐ Ò Ò Ö ËÄË ÑÙ×× Ò ×Ô Þ ÐÐ Ö Ù×Ð × Ô ÒØÛ ÐØ Û Ö Òº × Ö Ø ××Ø × Ñ Ø Ö ÞÛ Ø Ò Ò Ö Ø ÓÒ × ÈÖÓØÓØÝÔ Ò ÙÒ × Ö Ø Ò×Ø ÐÐÙÒ ×ÑÓ Ð Ø Ò ÙÒ Ö×Ø Å ××ÙÒ Ò Ñ Ø ÊÓÒع Ò×ØÖ Ð Òº ÞÙ ÛÙÖ Ö×Ø Ë Ò×ÓÖ¹ Ù×Ð × Ô¹ Ò Ø Ö ÓÐ Ö Ò ØÖ ÒÓÑÑ Òº ÈÖÓ Ð Ñ ÙÒ Ö Ò ÄÓ×ÙÒ Ò¸ Û ÖÒ Ò Å ××ÙÒ Ò Ñ Ø × Ñ ËÝ×Ø Ñ Ù ØÖ Ø Ò¸ ­Ó×× Ò Ò ÒØÛ ÐÙÒ × Ò ÙÐØ Ò Ô× Òº
 3. 3. ÁÒ ÐØ×Ú ÖÞ Ò× ½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ½ ½º½ ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ ÖÔ º ºººº ºº º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ä ØÕÙ ÐÐ º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¿ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ò Ø ØÓÖ ºº º º º º º º º º º º º º º ½º ×Ø Ò Ø ØÓÖ Ò º ºººº ºº º º º º º º º º º º º º º ¾ × Ö ÙÒ × ËÝ×Ø × ¾º½ Í Ö× Ø Ù Ö Ò Ø ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ë Ò×ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ ¾º¿ Ô ºººººººººººººº º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º¿º½ È Ü Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º¿º¾ Ô ÓÒØÖÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ¾º¿º¿ Ô Ò Ö Ø ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ¾º¿º Ò× ÐÙ×× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¿ ¾º Ì ×Ø Ù Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º½ È ØØ ÖÒ Ò Ö ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º¾ Á Ç Ù×Ð × ×Ô Öº º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º¿ Ä × ÖÔÙÐ× Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º ÅÓ ÙÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º º ËÓ ØÛ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿ Å ××ÙÒ Ò ¿ ¿º½ Î Ö×Ø Ö Ö Ò×Ø ÐÐÙÒ Ò ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¿ ¿º¾ ËÔ ×ÙÒ × ÐÐ º º º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º¿ Ã Ð Ö ÖÙÒ Ñ Ø ÊÓÒØ Ò×ØÖ Ð Ò º º º º º º º º º º º º º º ¿º¿º½ Î Ö×Ø Ö Ö º º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¿º¿º¾ ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¿º ÌÖ ÑÑÙÒ º º º º º º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º º½ Ã Ð Ö ÖÙÒ º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º º¾ ÌÖ ÑÚÓÖ Ò º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¿º Ø Ð ÖÌ Ð º º º º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¿º º½ ÝÒ Ñ × × Ë Ö ×Ø Ö º º º º º º º º º º º º º ¿º º¾ ÉÙ Ö×ÔÖ Ö Ú Ë Ò×ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º ¿º Ë Ò×ÓÖ º º º º º º º º º ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¿º º½ ÁÒ Ö ÖÓعÈÙÐ× Ö ºººººº º º º º º º º º º º º º º º ¾
 4. 4. ¿º º¾ ÁÑÔÐ ÒØ ÖÓ×× º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿º Å ºººººººººººººººººººººººººººººº ¿º ×ØÖ ÐÙÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù× ÑÑ Ò ××ÙÒ ÙÒ Ù× Ð ¿ Ò Ò º½ Ð Ù Ö ÌÖ ÑÑÙÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ Ò× ÐÙ×× Ð ÙÒ × Ù×Ð × Ô× º º º º º º º º º º º º º
 5. 5. Î Ö Ò ÙÒ Á ÑÓ Ø Ñ ÐÐ Ò Ò Ò¸ Ñ ×Ö Ö Ø ÙÒØ Ö×ØÙØÞØ ÙÒ ÚÓÖÛ ÖØ× ØÖ Ò Òº Ð× Ö×Ø Ñ Ù ÖØ Ñ Ò Ò À ÖÖÒ ÈÖÓ º ÀÙ Ó Ã ÐÐ Ö¸ Ö × ×Ó ×ÔÓÒØ Ò Ö Ø Ö Ð ÖØ Ø¸ Ñ Ö × ÜØ ÖÒ ÔÐÓÑ Ö Ø ÞÙ ÖÑÓ Ð Òº ÁÑ ×ÓÒ Ö Ò ÑÓ Ø Ñ ÚÓÖ ÐÐ Ñ À ÖÖÒ Öº Ö ×Ø Ò ÖÓÒÒ Ñ ÒÒ Ò Ò¸ Ö Ñ Ò Ð Ò Ø¸ Ò × Ò Ñ ÈÖÓ Ø Ñ ØÞÙ Ö Ø Ò ÙÒ Ñ ÒÚ Ð Ò Å ××ÙÒ Ò ÙÒØ Ö×ØÙØÞØ Øº Á Ò Ñ ÙÖ × ÒØ Ò Ö Ø Î ÖØÖ Ù Òº Ç Ò ÀÐ ÚÓÒ À ÖÖ Öº ÊÓÐ Ò ÀÓÖ × Ö Ö Û Ö Î Ð × ÒØÛ Ö Ö×Ø Ö Ò Ø ÑÓ Ð Ó Ö ÒÙÖ Ñ Ø × Ö Ó Ñ Ø Ù Û Ò ÞÙ Ö Ð × Ö Ò Û × Òº ×ÓÒ Ö× ÙÖ × Ò Ö Ð ÖÙÒ Ò ÞÙ Ò Ú Ö× Ò×Ø Ò Ö ¹ Ò Ö ÔÐ ØÖÓÒ Ò Ñ Ù×× Ö×Ø Ò Öº À ÖÞÐ Ò Ò Ò Ë ÐÚ Ò ËØÖ ÙÐ ¸ Ö Ô¹Ë Ò×ÓÖ¹ËÝ×Ø Ñ ÙØ Ø ÙÒ Ù ×ÓÒ×Ø Ð × Ö Ø ÐÐ × ÓÒ Ø Ø¸ Û × Ñ Ò×Ø ÐÐØ º Á ÛÓÙÐ Ð ØÓ Ø Ò Ö Ò ÖÖÝ ÓÖ Ø Ö Ø ×ÙÔÔÓÖØ Ò Ù× Ò × ØÚܹËÓ ØÛ Ö Ò ÕÙ ÐÝ ØÙÖÒ Ò ÐÐ Ø Ù × ÒØÓ ØÙÖ ×º ÐÐ Ò Å Ø Ð ÖÒ Ö Ø ØÓÖ ÖÙÔÔ Ò Ñ ÈËÁ ÙÒ Ò Ö ËÄË Ò ÙÖ ÍÒØ Ö×ØÙØÞÙÒ ÙÒ Ö ØÛ ÐÐ Ò Ö Ð ÖÙÒ Ò¸ Ñ Ø Ò Ò × Ñ Ö Ö ÈÖÓ Ø ÚÓÖ ×Ø ÐÐØ Òº Ù×× Ö Ñ Ò Ñ Ò Ò ÐØ ÖÒ¸ Ñ ÙÒÙÒØ Ö ÖÓ Ò ÑÓÖ ¹ Ð × ÙÒ ¬Ò ÒÞ ÐÐ ÙÒØ Ö×ØÙØÞØ Òº Ù ÙØ Ö Ä ØÞØ ÑÓ Ø Ñ ÎÖ À × Ò Ò¸ Ñ ÚÓÖ ÐÐ Ñ Û Ö Ò Ö Ö Ø × Ò Ë ÐÙ××Ô × × Ö Ö Ø Ò Ñ ËØ Ð ×× Ò Øº
 6. 6. Ú
 7. 7. à ÔØ Ð ½ ÅÓØ Ú Ø ÓÒ ÁÒ × Ñ Ã Ô Ø Ð ÑÓ Ø ÖÙÒ Ò Ù Ö Ò¸ ÒØÛ ÐÙÒ Ò × È Ü Ð Ø ØÓÖ× ÙÖ ËÄË ´ËÛ ×× Ä Ø ËÓÙÖ Ñ È ÙÐ Ë ÖÖ Ö ÁÒ×Ø ØÙص Ö Ø ÖØ Ò Ó Ö ×Ó Ö ÒÓØ Ñ Òº ½º½ ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô ×Ø Ò Å Ø Ó ÞÙÖ Ù Ð ÖÙÒ Ö ËØÖÙ ØÙÖ ÚÓÒ ÃÖ ×Ø ÐÐ Òº ÒÐ Û Å Ø Ó ÒÒ Ý ¹Ë ÖÖ Ö Ó Ö Ä Ù ×Ø × Ú ÖÛ Ò Ø ÈÖ ÒÞ Ô ËØÖ ÙÙÒ ÚÓÒ È ÓØÓÒ Ò Ò ØÓÑ Ò Ò Ò Ö Ö ÐÑ ×× Ò ØØ Ö×ØÖÙ ØÙÖº × ÈÖ ÒÞ Ô ÐÐ Ö Å Ø Ó Ò ×Ø Ò Ð ÙÒ ½º½ Ö ×Ø ÐÐغ ÐÒ ÙÖ Þ Ø Ë ØÙ Ø ÓÒ Ò × ËØÖ Ð× Ë¼ ¸ Ö Ù Ò ØØ Ö ØÖ «Ø¸ Ö ¹ Ewald- Reflexion reziprokes Kugel Gitter S=S0+K S K Strahl S0 S0 Stillstand: Gitterrotation um Df=10°: keine Reflexion Reflexion möglich Ð ÙÒ ½º½ ¹ÊÓØ Ø ÓÒ Ò Ö ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô ×Ø ÐÐØ Ñ Ö Þ ÔÖÓ Ò Ê ÙѺ Æ Ä Ù ØÖ ØØ Ò Ê ­ Ü ÓÒ Ë Ù ¸ Û ÒÒ Ë Ë¼ · Ã Ë Ë¼ ½ ´½º½µ Ö ÙÐÐØ ×ظ ÛÓ Ã Ò Ö Þ ÔÖÓ Ö ØØ ÖÚ ØÓÖ ×غ × Ð ÙÒ ÒÒ ÑØ Ö ÛÐ Ù Ð Ö ×Ø ÐÐØ Û Ö Òº ÖÊ Ù× Ö ÃÙ Ð ×Ø Ð ½
 8. 8. ÖÄ Ò × Ò ÐÐ Ò Ò ËØÖ ÐÚ ØÓÖ׸ Ð×Ó Ö Ë¼ ½ º Î Ö Ò¹ ÙÒ × Ö Ò ÞÛ × Ò Ñ Å ØØ ÐÔÙÒ Ø Ö ÃÙ Ð ÙÒ Ò ØØ ÖÔÙÒ ¹ Ø Ò¸ × ÖÙ ÖØ × Ò Ê ØÙÒ Ò Ö ÑÓ Ð Ò Ê ­ Ü ÓÒ Òº Ù× Ñ Ð Ö ×ØÖ ÙØ Ò ËØÖ Ð Ò Ö ÐØ Ñ Ò Ò Ò Ì Ð × Ö Þ ¹ ÔÖÓ Ò ØØ Ö׸ ÛÓÖ Ù× × Ö Ø ØØ Ö ×Ø ÑÑØ Û Ö Ò ÒÒº ¹ Ò Ù ×Ø ÑÑÙÒ Ö ÁÒØ Ò× Ø Ø Ò Ö Ê ­ Ü ÓÒ Ò ÖÐ Ù Ø Ù Ð ÖÙÒ Ö Ò Ø×Þ ÐÐ ÙÒ Ñ Ø Ö ÈÖÓØ Ò×ØÖÙ ØÙÖº Ï ÑÐÒ ÒÌ Ð Ö Ð ÙÒ ½º½ ÞÙ × Ò ×ظ ÒØ×Ø Ò Ö Ñ ÐÐ Ñ Ò Ò Ò Ê ­ Ü ÓÒ Òº Â Ò Å Ø Ó Û Ö ÒÙÒ Ò È Ö Ñ Ø Ö Ú Ö Öظ ÙÑ Ê ­ Ü ÓÒ Ò ÞÙ ÖÑÓ Ð Òº ÁÑ Ý ¹Ë ÖÖ Ö¹Î Ö Ö Ò ×Ø × ÃÖ ×Ø ÐÐÓÖ ÒØ ÖÙÒ Å Ø Ò Ö ÔÓÐÝ Ö ×Ø ÐÐ Ò Ò ÈÖÓ Ö ÐØ Ñ Ò Ò ×Ø Ø ×Ø × Î Ö Ø ÓÒ Ñ Ö Þ ÔÖÓ Ò ØØ Ö¸ ×Ó ×× Ê ­ Ü ÓÒ Ò Ò ÓÖÑ ÚÓÒ Ê Ò Ò Ù ØÖ Ø Òº × Ä Ù ¹Î Ö Ö Ò ÒØ × Û ×× Ò Ä Ø׸ ×Ó ×× Û Ð Ù ÐÒ Ú Ö× Ò Ö Ê Ò ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ×Ø Ò ÙÒ ×Ó ÖÙ ÖÙÒ Ò Ñ Ø Ø¹ Ø ÖÔÙÒ Ø Ò ÙÒ Ñ Ø Ê ­ Ü ÓÒ Ò ÑÓ Ð Û Ö Òº ÁÒ Ö ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô Û Ö Ò ÑÓÒÓ Ò Ö Ø × Ö ËØÖ Ð ÙÒ Ò ÑÓÒÓ Ö ×Ø ÐÐ Ò ÈÖÓ ÒÙØÞغ × Ù ØÖ Ø Ò ÚÓÒ Ê ­ Ü Ò Û Ö ÙÖ Ò Ö ÙÒ × ÃÖ ×Ø ÐÐ× ÖÑÓ Ð Øº ÖÖ Ø Ì Ð Ò Ð¹ ÙÒ ½º½ Þ Ø × ÈÖ ÒÞ Ôº ÙÖ ÊÓØ Ø ÓÒ × ÃÖ ×Ø ÐÐ× ÙÒ ÑØ × Ö Þ ÔÖÓ Ò ØØ Ö× Û Ö Ò ÒÞ ÐÒ ÈÙÒ Ø ÙÖ ÛÐ Ù Ð ¹ × Ó Òº Â Ò ÖÓ×× × Ö Û Ò Ð× ¡ Ö ÐØ Ñ Ò Ú Ö× Ò Ù×Û Ö¹ ØÙÒ ×Ñ Ø Ó Òº Í Ð ÖÛ × Ö Ø Ñ Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ ÙÑ Ï Ò Ð ¡ ÚÓÒ ¼ ß¾ Æ ÙÒ Ð ØØÛ ÖÒ × Ö Ö ÙÒ Ò Ù Ò Ñ º ËÓ Ö ÐØ Ñ Ò Ò Ò Ë ØÞ ÚÓÒ º ½¼¼ Ð ÖÒ ÙÖ Ò Ò ÚÓÐÐ×Ø Ò Ò Ø Ò× ØÞº × Ö ×ÓÐÐØ Ñ Ò ×Ø Ò× ¼Æ Òº Ï Ö ¡ ÔÖÓ Ù Ò Ñ × Ö Ð Ò Ñ Ø¸ ×ÔÖ Ø Ñ Ò ÚÓÒ ¬Ò ¹ ×Ð Ò ³¸ Ò Ö Å Ø Ó ¸ Û Ò × Ó Ò Ø Ù Û Ò × ÒÓ Ò Ø Ú Ö¹ Ö Ø Ø ×غ Ð ÙÒ ½º¾ Þ Ø Ð× ×Ô Ð Ò Ù×× Ò ØØ ´ º ½» Ö Ð µ Ò × Ð ×¸ Û × ÚÓÒ Ò Ñ ¹ Ø ØÓÖ Ù ÒÓÑÑ Ò ÛÙÖ º × Ò ÐØ × ÙÑ × ËØÖ Ù Ð Ò × Î ÖÙ× ×¸ Ò Ö × Ö ÓÑÔÐ Ü Ò ËØÖÙ ØÙÖº ½º¾ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ä ØÕÙ ÐÐ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ò ËØÖ Ð × Ò Ò ÚÓÒ¸ Û Ð ËØÖÙ ØÙÖ Ò ÙÒØ Ö×Ù Ø Û Ö Òº ÙÑ ×Ô Ð Û Ö ÙÖ ÃÖ ×Ø ÐÐ Ñ Ø ÖÓ×× Ò Ò Ø×¹ Þ ÐÐ Ò Ò ÑÓ Ð ×Ø ÓÑÓ Ò Ö ÙÒ Ô Ö ÐÐ Ð Ö ËØÖ Ð Ö Ù Ø¸ Û Ö Ò ÙÖ × Ö Ð Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ Ö Ó Ù× ÑÓ Ð ×Ø Ð Ò × Ò ÑÙ×׺ ÍÑ Å ×¹ ×Þ Ø Ò ÞÙ Ú Ö ÙÖÞ Ò¸ ×Ø Ù×× Ö Ñ Ò Ó Ö È ÓØÓÒ Ò­Ù×× ÚÓÒ ÖÓ×× Ñ ÎÓÖØ Ðº ÙÖ Ñ ×Ø Ò ÒÛ Ò ÙÒ Ò ×Ø Ö Ò Ø Ö × ÑØ ÐÙ×׸ ×ÓÒ ÖÒ Ú ÐÑ Ö Ö ÐÙ×× ÔÖÓ Ê ÙÑÛ Ò Ð¸ Ð ÙÒ Ò Ö Ò Ö ¹ ¾
 9. 9. Ð ÙÒ ½º¾ Ù×× Ò ØØ Ù× Ò Ñ «Ö Ø ÓÒ× Ð ¿
 10. 10. Ø Ö Ð Ú Òغ × ÖÓ×× Û Ö Ö ÐÐ ÒÞ³ ´ Ò Ðº Ö ØÒ ××µ Ò ÒÒØ ÙÒ ÒØ Ð× Î Ö Ð ×Ô Ö Ñ Ø Ö ÙÖ Ú Ö× Ò ËÝÒ ÖÓØÖÓÒÐ ØÕÙ ÐÐ Òº Ò Ö ËÄË Û Ö ËØÖ ÐÐ Ò Ë ×Ô Þ ÐÐ ÙÖ ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô Ùغ Ë ×Ø ÓÔØ Ñ Öظ ÙÑ Ò Ö× Ø× ÃÖ ×Ø ÐÐ Ñ Ø ÖÓ×× Ò Ò Ø×Þ ÐÐ Ò¸ Ò Ö Ö× Ø× ÃÖ ×Ø ÐÐ Ð Ò Ö Ñ Ò× ÓÒ Ò ÞÙ ÙÒØ Ö×Ù Òº ÁÒ Ð ÙÒ ½º¿ ×Ø Ö ÈÐ Ò Ö ËØÖ ÐÐ Ò Þ Øº SLS Protein Crystallography Beamline Optics Hutch Experiments Electronics Hutch Laboratory Splitter Mono. Mirror Slits& Detector Straight Section 6S Front End Filters Computing 4.0 m Coffee Undulator Control Hutch Communication Diffractometer Bending Magnets El. Racks 0.0 m 6.0 m 8.25 m 14.25 m 18.5 m 20.25 m 25.0 m 41.0 m 18.0 m 19.2 m 8:1 2.6:1 position position Ð ÙÒ ½º¿ ÈÐ Ò Ö ËØÖ ÐÐ Ò Ë ÙÖ ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô Ñ Ð Ò Ò Ð Ö Ò ×Ø Ø Ö ÁÒÚ ÙÙÑ¹Å Ò Ô¹ÍÒ ÙÐ ØÓÖ¸ Ö ÊÓÒØ Ò×ØÖ ÐÙÒ ÖÞ Ù Øº Ò Ñ ×Ô ÖØ Ò ËØÖ Ð×ØÖÓÑ ÚÓÒ ¼¼ Ñ ×ÓÐÐ Ò Ö ÐÐ ÒÞ ÚÓÒ ½ ½¼½ ­ × ÑÖ ¾ ÑѾ ¼ ½± Û ÑÓ Ð × Òº Ö È ÓØÓÒ Ò­Ù×× Ù Ö ÈÖÓ Û Ö Ñ Ø º ½¼½¿ ­ × ØÖ Òº ÙÖ Ò Ù ÖØ ÙÛ × Ñ Î ÙÙÑ ÓÒÒ Ò È ÓØÓÒ Ò Ö Ò ÚÓÒ ß ½ Î ÖÖ Ø Û Ö Òº Ö Ð ØÖÓÒ Ò×ØÖ Ð ­ Ø Ò Ö Ð ÒÊ ¹ ØÙÒ Û ËÝÒ ÖÓØÖÓÒ×ØÖ ÐÙÒ Û Ø Ö ÙÒ Û Ö Ñ Ò ×Ø Ò Å Ò ¹ ØÒ ¼Ñ Ð Ò Øº ÁÑ ÖÓÒØ Ò ØÖ ØØ Ö ÊÓÒØ Ò×ØÖ Ð ÙÖ Ò ÖÝÐÐ ÙÑ Ò×Ø Ö Ò Ä٠غ ÁÒ Ö ÇÔØ ÙØØ ´ÇÔØ × ÀÙØ µ Û Ö Ö ËØÖ Ð Ñ Ø Ë Ð ØÞ Ò ÙÒ ÝÒ Ñ × Ó Ù×× Ö Ö Ö ÇÔØ Ù ÈÖÓ Ð Øº ÑÒÑ Ð Ð ÙÒ × ÖÓ×× ØÖ Ø ½ ¢ ¾ Ñ º Ù×× Ö Ñ Û Ö ¾ Ö ÑØ Ñ ÅÓÒÓ ÖÓÑ ØÓÖ ÛÙÒ× Ø È ÓØÓÒ Ò Ö Ñ Ø Ò Ö Ò Ö Ø ÚÓÒ º ¼ ½ ± Ù× Û Ðغ ÁÒ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö ÙØØ ´ ÜÔ Ö Ñ ÒØ× ÀÙØ µ ØÖ «Ø Ö ËØÖ Ð Ù ÈÖÓ º × ×Ø Ù Ò Ñ ÓÒ ÓÑ Ø Ö ×Ø Ø¸ Ñ Ø × ¬Ò ÖØ Ò ÐÐ Ò Ê ØÙÒ Ò Û Ø Û Ö Ò ÒÒº × «Ö ØÓÑ Ø Ö¸ Ù Ñ × ÓÒ ÓÑ Ø Ö ÙÒ Ö Ø ØÓÖ ÑÓÒØ ÖØ × Ò ¸ ÒÒ Ú Ö× Ó Ò Û Ö Òº Å ¹ ÖÓ Ö ×Ø ÐÐ Û Ö Ò Ñ Ø Ö ÈÓ× Ø ÓÒ ¾¼ ¾ Ñ ÙÒØ Ö×٠ظ ÛÓ Ò Ð Ò Ö Ó Ù× ÑÓ Ð ×غ ÙÖ ÃÖ ×Ø ÐÐ Ñ Ø ÖÓ×× Ö Ò Ø×Þ ÐÐ ÒÙØÞØ Ñ Ò ÈÓ× Ø ÓÒ ¾ ¼ Ѹ ÛÓ Ö ËØÖ Ð Ò ×× Ö È Ö ÐÐ Ð Ø Ø Øº ÁÒ Ö ÃÓÒØÖÓÐÐ ÙØØ ´ ÓÒØÖÓÐ ÀÙØ µ Û Ö Ñ ×Ø Ð ØÖÓÒ ÙÒ¹ Ø Ö Ö Ø × Òº ÖÙÒØ Ö Ù Ö Ö Ø×ÔÐ ØÞ ÙÖ ÒÙÒ × ÈÁÄ ÌÍ˹ Ø ØÓÖ׺ Ò Ð Ò × Ä ÓÖ ÙÖ ÎÓÖ Ö ØÙÒ Ö ÈÖÓ Ò ÙÒ ×Ï ×Ò Ö ÃÖ ×Ø ÐÐ ×Ø Ò ÐÐ× Ñ ÒØ Ö Ò Ì Ð Ö ËØÖ ÐÐ Ò ÚÓÖ × Òº
 11. 11. ½º¿ Ò ÓÖ ÖÙÒ Ò Ò Ò Ø ØÓÖ Í Ö Ö ¹ Ð ÙÒ ¾ × Ò´ µ Ò ´½º¾µ Û Ö Ð Ö¸ ×× Ñ Ò Ò Ò ÖÓ×× Ò Ï Ò Ð Ö Ò ÑÙ×׸ Û ÒÒ Ñ Ò Ò ÙØ Ö ÙÑÐ Ù­Ó×ÙÒ ÖÖ Ò Û Ðк × ××ظ ×× Ø ØÓÖ­ Ò Ñ ÖÓ×× Ò ×Ø Ò ÞÙÖ ÈÖÓ ÒØ×ÔÖ Ò ÖÓ×× × Ò ÑÙ×׺ ÍÑ ÖÓ×× ÒÞ Ð ÚÓÒ Ê ­ Ü ÓÒ Ò ÞÙ ØÖ ÒÒ Ò¸ ÑÙ×× Ð ¹ Þ Ø Ï Ò Ð Ù­Ó×ÙÒ ÙØ ÒÙ × Òº ÁÒ Ö ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô Ø Ñ Ò ÚÓÒ Ù׸ ×× Ò Ï Ò Ð ÚÓÒ ¼Æ Ø Û Ö Ò ÑÙ×׸ ÙÒ ×× ¼¼ Ê ­ Ü ÓÒ Ò ØÖ ÒÒØ Û Ö Ò ÑÙ×× Òº ÃÓÑÑ ÖÞ ÐÐ Ö Ðع Ð ´ Ö ÓÙÔÐ Ú µ¹ Ø ØÓÖ Ò × ØÞ Ò Ø ØÓÖ­ Ò ÚÓÒ º ¿¼ ¢ ¿¼ Ñ ¾ × ÞÙ ½ Å Ó È Ü ÐÒº Ù×Ð × Þ Ø ÔÖÓ Ð ×Ø ½ × ÙÒ Ð ÓÖÖ ØÙÖ Ò Ò×ÔÖÙ Ò Ñ Ö Ö Ë ÙÒ Òº × Ù ÖØ ÞÙ ØÝÔ × Ò Ð Ö Ø Ò ÚÓÒ ¼ ½ ÀÞº ×Ø Ò ËÝ×Ø Ñ ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ò ÓÐ Ò ÖÑ ×× Ò ÙÖ ÃÖ ×Ø ÐÐÛ Ò Ð ÃÖ ×Ø ÐÐ Ù   Æ Ö Ò ÃÖ ×Ø ÐÐÖÓØ Ø ÓÒ ×Ø ÖØ Ò ËØÖ ÐÚ Ö× ÐÙ×× Ó«Ò Ò ´ Ø Ò Ò Ñ Òµ ËØÖ ÐÚ Ö× ÐÙ×× × Ð ×× Ò ·½ ÃÖ ×Ø ÐÐÖÓØ Ø ÓÒ ×ØÓÔÔ Ò ´ÃÖ ×Ø ÐÐ ¬Ò Ø × ·½ ·Æ µ Ø ØÓÖ Ù×Ð × Ò × × ÎÓÖ Ò ×Ø ÙÔØ× Ð ÙÖ ÐÒ Ù×Ð × Þ Ø ¹ Ò Øº ÒÒ ÛÙÖ Ñ Ò Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ Û Ö Ò Ö Ø Ò Ù×Ð × Û Ø Ö¹ Ö Ò¸ ÛÙÖ ÞÙÚ Ð ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ú ÖÐÓÖ Ò Òº Ù Ñ Û ÐÐ Ñ Ò Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ Ò Ø ÙÒÒÓØ Ö ÒØ Ò× Ú Ò ÊÓÒØ Ò×ØÖ ÐÙÒ Ù×× ØÞ Ò¸ Ö ËØÖ Ð Ò× Ò ÖРظ Û Ð ÞÙ Ò Ö Î Ö× Ð Ø ÖÙÒ × Ò Ö ÉÙ Ð Ø Ø Ù Ö Òº Ö ÙØݹ Ý Ð ¸ Ð×Ó Ö ÒØ Ð Ö Ø Ú Ò Ø ÒÒ Ñ Þ Ø Ò Ö × ÑØ Ò Ø¸ Û Ö Ò Ö Ö Ø ØÓÖ × Ø Ø ×ظ ×Ø ×Ò ¹ Ø ØÓÖ Ò Ö Ø Ø ´ ¼ ±µº Å Ø Ò Ö × Ò ÐÐ Ò Ù×Ð × Û Ö ×Ö Ó Ö ÙÒ Ñ Ò Ú ÖÐ ÖØ Û Ö Ò Ö Ù×Ð × × Ø ØÓÖ× ÒÙÖ Ò Ò Ð Ò Ò Ì Ð Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒº Ö ÖÓ××Ø ÎÓÖØ Ð × Ò Ù Ò ÈÁÄ ÌÍË Ø ØÓÖ× Ð Ø Ò × Ò Ö × Ö ÙÖÞ Ò Ù×Ð × Þ Ø ÚÓÒ ¿ Ñ׸ Û Ð Ò Ö Ð Ö Ø ÚÓÒ ½¼ ÀÞ Ò Ò ÙØݹ Ý Ð ÚÓÒ ± ÖÑÓ Ð Øº × ÖР٠ظ Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ Û Ö Ò Ö Ù×Ð × × Ø ØÓÖ× Û Ø ÖÞÙ Ö Ò¸ Ó Ò Ò Ò × Ò ¬ ÒØ Ò Ì Ð Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÞÙ Ú ÖÐ Ö Òº Ö Ï Ò Ð ØÖ ¡ ¸ Ù Ö Ò ÒØ Ö ÖØ Û Ö ¸ ×Ø ÒÒ Ò ÙÖ ÏÒ Ð × ÛÒ Ø × ÃÖ ×Ø ÐÐ× ÙÒ Ö ÁÒØ Ö Ø ÓÒ×Þ Ø ¡Ì º Ï Ö ¡ ¼ Ƹ ×Ó Ò ÒÒØ Ñ Ò × ¬Ò ¹ ¹×Ð Ò ³º
 12. 12. Ò Ø ÙÖ × × Ò Ð× À Ð Ð Ø Ö Ø ØÓÖ Ú Ö Ù Ø Ö Ù×× Ö Ñ Ù Ö Ò Ù× Þ Ò Ø ÈÓ ÒعËÔÖ ¹ ÙÒ Ø ÓÒº Ñ ×× Ò Ä ¹ ÙÒ Ò Ø ÒØ Ö Öظ ×ÓÒ ÖÒ Ò ÀÓ Þ ÐØ Û Ö ¸ Û Ö Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ñ Ø Ê Ù× Ò ÖÛ ÖØ Ø ÙÒ × Î Ö ÐØÒ × ÞÛ × Ò Ë Ò Ð ÙÒ ÍÒØ Ö ÖÙÒ Û Ö × Ö Ó × Òº ÍÑ Ä ×ØÙÒ Ö ÈÖÓØ Ò Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô ×ØÖ ÐÐ Ò Ù Ù×ÒÙØÞ Ò ÞÙ ÓÒÒ Ò¸ ÑÙ×× Ö È Ü Ð Ò Ö Ä × Ò¸ Ò ÐÖ Ø ÚÓÒ ½ ÅÀÞ ÞÙ Ú Ö Ö Ø Òº ½º ×Ø Ò Ø ØÓÖ Ò ×Ø Ò Ò ËÝ×Ø Ñ × Ò Ò Ò ÚÓÖ Ö Ò Ò Ã Ô Ø ÐÒ Ö Ø× ÙÖÞ ÖÛ ÒØ ÛÓÖ Òº × Ò ÐØ × × Ò ÙÑ ¹ Ø ØÓÖ Ò¸ Ò ÓÐ Ò Ñ ÈÖ ÒÞ Ô Ö Ø Ò Ò Ò ÐÐ Ò × ÊÓÒØ ÒÔ ÓØÓÒ Ð ××Ø Ò Ò È Ó×Ô ÓÖ× ÖÑ ÐÓ Ð Ù Ð ØÞ Òº × × Ø Ö Ä Ø Û Ö Ù Ö Ò Ð × ¹ × ÖÓÔØ Ù Ð ÖÛ × Ñ Î Ö ÐØÒ × ½ Ù Ò Ò ¹ Ô Ù ÖØÖ Òº Ù Ñ ¹ Ô Û Ö × × Ø Ö Ä Ø Ò Ð ØÖ × Ä ÙÒ ÙÑ ¹ Û Ò ÐØ ÙÒ ×Ô Öغ ÙÖ ÒÐ Ò ÚÓÒ ÜØ ÖÒ Ò ËØ Ù Ö× Ò Ð Ò Û Ö Ä ÙÒ × È Ü Ð× × Ö ÐÐ Ù Ò Ù×Ð × Ú Ö×Ø Ö Ö × Ó Òº Ö Ù× Ò × × Î Ö×Ø Ö Ö× Û Ö ÒÒ Ø Ð × Öغ × Ø Ò ÓÒÒ Ò ÒÒ ×Ô ÖØ ÙÒ Û Ø ÖÚ Ö Ö Ø Ø Û Ö Òº × ÈÖ ÒÞ Ô × Ö Ø ØÓÖ Ò ×Ø × ÓÒ ÙØ ÒÒظ Ò Ù ÒØÛ ÐÙÒ¹ Ò × Ò ÙÔØ× Ð Ò Ö ÇÔØ Ñ ÖÙÒ × Ö ËÝ×Ø Ñ ¸ Ð×Ó ¯ Ö Î Ö ÖÓ×× ÖÙÒ Ö Ø ØÓÖ­ ÙÒ ÒÞ Ð Ö ×¸ ¯ Ò Ö × Ò ÐÐ Ö Ò Ù×Ð × Ò Ù×Ð × Ò Òº ¯ Ö Î ÖÖ Ò ÖÙÒ × Ê Ù× Ò× Û Ö Ò Ö Ù×Ð × ¸ ¯ Ö Î Ö ×× ÖÙÒ Ö ÙÖ × ÆÞ ÒÞ¸ ¯ Ö Î Ö ×× ÖÙÒ Ö ÈÓ ÒعËÔÖ ¹ ÙÒ Ø ÓÒ³¸ Ð×Ó Ö Î Ö Ö Ø ÖÙÒ Ò × ÈÙÒ Ø × ÙÖ Ò È Ó×Ô ÓÖ× ÖÑ ÙÒ Ð × × ÖÓÔØ ¯ ººº Ð× È Ü Ð Ø ØÓÖ Ò Þ Ò Ø Ñ Ò ËÝ×Ø Ñ ¸ ÒÒ Ö ÈÜ Ð ÁÒØ ÐÐ ÒÞ³ Ù Û ×غ ÎÓÖ ÐÐ Ñ Ò Ö ÀÓ Ò Ö Ô Ý× Ú Ö ÓÐ Ø Ñ Ò × Ø Ð Ò Ö Ñ × Ò Ï ¸ ÙÑ ÚÓÒ ÓÔÔ Ð× Ø Ò ËØÖ Ò Ø ØÓÖ Ò Ù Ø ÞÛ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ù­Ó×ÙÒ ÞÙ ÓÑÑ Òº Ö×Ø Ò× ØÞ ÛÙÖ Ò Ñ Ø ËØÖ Ò Ø ØÓÖ Ð ØÖÓÒ Ñ Ø¸ Ñ Ø Ð Ò Ò Ä ØÙÒ Ò Ò Ö Ð Ø Ú ÖÓ×× È Ü Ð Ò × ÐÓ×× Ò Û Ö Òº Ó Ö×Ø Ñ Ø Ö ÙÑÔ¹ ÓÒ Ò ¹ Ì Ò ×Ø × ÑÓ Ð ¸ Ò ÖÓ×× Ð Ð Ò Ö ÈÜ Ð ÑØ Ò Ö ÒÒ Ù×Ð × Ð ØÖÓÒ ÞÙ Ú Ö× Òº
 13. 13. Ö ÖÓ××Ø Ø ÙÛ Ò ÛÖ ÙÖ ÒØÛ ÐÙÒ Ö Ù×¹ Ð × Ô× ÒÓØ Ø¸ Ù ËÁ ´ ÔÔÐ Ø ÓÒ ËÔ ¬ ÁÒØ Ö Ø Ö¹ ÙØ ÒÛ Ò ÙÒ ××Ô Þ ¬× Ö ÁÒØ Ö ÖØ Ö Ë ÐØ Ö ×µ Ò ÒÒغ ÁÒ ÀÓ Ò Ö Ô Ý× ¹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ò × Ò Ê Ø Ò ÔÖÓ È Ü Ð Ñ ×Ø Ò Ø ×Ó Ó ¸ ÙÒ ×Ó × Ò ÔÖÓ Ö Ò × ÚÓÒ Ñ Ô ÒÙÖ Û Ò ÌÖ « Ö Ù×ÞÙ¹ Û ÖØ Òº ÙÖ ÒÛ Ò ÙÒ Ò Ñ Ø Ð Ò Ò ËÝ×Ø Ñ Ò × Ò È Ü ÐÖ Ø Ò Ú Ð Ó Ö ÙÒ Ò Ñ Ö Ò × ´ Ð µ Û Ö Ò ÐÐ È Ü Ð Ñ ÖÑ Ð× ¹ ØÖÓ« Òº × Ù ÖØ ÞÙ × Ö ÙÒØ Ö× Ð Ò Ö Ø ØÙÖ Ò Ö Ô׺ ÒØÛ ÐÙÒ × ÈÁÄ ÌÍË Ø ØÓÖ× × Ø Ò Ò Ö Ù× Ñ¹ Ñ Ò Ö Ø Ñ Ø Ö ÖÙÔÔ ÙÑ Êº ÀÓÖ × Ö Ö¸ Ò Ò È Ü Ð Ø ØÓÖ ÙÖ × ÓÑÔ Ø ÅÙÓÒ ËÓÐ ÒÓ ¹ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ñ Ä Ö À ÖÓÒ ÓÐÐ Ö Ñ ÊÆ Ò Ò Ùغ ÙÖ Ø Ö Ø Ò Ú Ö× Ò ÖÙÔÔ Ò Ò Ö ÒØÛ ÐÙÒ ÚÓÒ Ù×¹ Ð × Ô׸ ÙÖ Ð Ò Î Ö Ö Ò ÒÙØÞØ Û Ö Ò ×ÓÐÐ Òº Ö × Ö Ö×Ø Ò ÒÙØÞÙÒ ×Ø Ò Ð Ò È Ü Ð Ø ØÓÖ ´½¼¼ ¢ ¾ È Ü Ð ½ ¼ ¢ ½ ¼ ѵ ÛÙÖ ÚÓÒ Ö ÖÙÔÔ ÙÑ º ÊÓ×× ½ ÙØ ÙÒ ½ ÚÓÖ ×Ø ÐÐغ × Ö Ú Ö Ù Ø Ò ÑÈÜ ÐÙ Ö Ò Ò Î Ö×Ø Ö Ö¸ Ø × ÐØ Ö ÃÓÒ Ò× ØÓÖ Ò ÙÒ ÃÓÒØÖÓÐÐÓ º Ï Ö Ò Ö Ø ÒÒ Ñ ÓÒÒ Ò ÃÓÒ Ò× ØÓÖ Ò Ñ Ø ×¹ÈÖ Þ × ÓÒ Ò Ò Î Ö×Ø Ö ¹ Ö Ù× Ò Ò × ÐÓ×× Ò ÙÒ Ò Ø Û Ö Òº ËÓ ×Ø × ÑÓ Ð ¸ Ø Ð Ö Ñ Ø ×¹ Ø Ù­Ó×ÙÒ Ù ÞÙÒ Ñ Òº
 14. 14. à ÔØ Ð ¾ × Ö ÙÒ × ËÝ×Ø × ¾º½ Í Ö× Ø Ù Ö Ò Ø ØÓÖ Ö ÈÁÄ ÌÍË ´È Ü Ð ÔÔ Ö ØÙ× ÓÖ Ø ËÄ˵ Ø ØÓÖ ×Ø Ò À Ð Ð Ø Ö¹ Ø ØÓÖº Ù Ò Ö × Ò× Ø Ú Ò Ð Û Ö Ò Ó Ò Ö Ø × È ÓØÓÒ Ò ´   ½ Î µ Ò Ä ÙÒ ÓÒÚ ÖØ Öغ × × Ë Ò Ð ÛÖ ÑØ Ò Ñ ¹ Ò Ø Ò Ä ÙÒ ×Ú Ö×Ø Ö Ö Ò Ò Ò ËÔ ÒÒÙÒ ×ÔÙÐ× ÙÑ Û Ò ÐØ ÙÒ ÒÙ Ò Ö Ë Ò Ð Ó Ò Ò Ñ ØÐÒ Ð Ö Ö ×ØÖ Öغ × ÐÒ Û Ö ÓÖØ× Ù ÐÓ×Ø Ù× Ù Öغ × Ò× Ø Ú Ð ÛÖ Ò Ø Ò Ð Ò Ë ØÓÖ Ò ÙÒØ ÖØ Ðظ ×Ó ¹ Ò ÒÒØ È Ü Ð¸ Ö Ò Ë Ò Ð Ú Ö×Ø Ö Ø ÙÒ Ù× Û ÖØ Ø Û Ö Òº ×ÛÖ ÖÖ Ø¸ Ò Ñ Ò ×Ô Þ ¬× Ö Å ÖÓ Ô ÒØÛ ÐØ Û Ö ¸ Ö × Ð ËØÖÙ ØÙÖ Û Ö Ë Ò×ÓÖ Ù Û ×Ø ÙÒ Ò Ñ Ù×Ð × Ô Ü Ð ÒÓØ Ð ØÖÓÒ ÒØ Ðظ ÙÑ Ò Ò Ë Ò×ÓÖÔ Ü Ð Ù×ÞÙÐ × Òº Î Ö Ò ÙÒ ÞÛ × Ò Ë Ò×ÓÖ ÙÒ Ù×Ð × Ð ØÖÓÒ Û Ö Ñ ØØ Ð× Ð Ò Ö ÁÒ ÙÑ Ù ÐÒ Ö ×Ø ÐÐظ ÞÛ × Ò Ò ÃÓÒØ Ø ÖÙÒ Ò Ù Ñ Ë Ò×ÓÖ ÙÒ Ù Ñ Ù×Ð × Ô Ò Ð ÑÑØ × Ò ¸ Û Ð ÙÒ ¾º½ Þ Øº Ð ÙÒ Þ Ø Ù Ò Ð ØÖÓÒ ÒÑ ÖÓ× ÓÔ Ù Ò Ñ Ö ÁÒ ÙÑ Ù ÐÒ Ù Ò Ñ Ù×Ð × Ôº × Û Ö Ò Ù Ö Ø¸ Ò Ñ Sensor X-rays Bump Bonds (16 mm) Strahlenharter Auslesechip Ð ÙÒ ¾º½ ÃÓÒØ Ø ÖÙÒ Ö Ð ØÖÓÒ ÙÒ ÓØÓ Ö ÙÑÔ× Ô ÓØÓÐ Ø Ó Ö Ô × Ò Å × Ù Ö Ø ÛÖ ¸ Ò È × Ù×¹ ×Ô ÖÙÒ Ò Ù Û ×غ Æ Ñ Ù ÑÔ Ò × ÁÒ ÙÑ× Û Ö × Å× ÒØ ÖÒغ Å ØØ Ð× Ö ØÞ Ò Û Ö × ÁÒ ÙÑ × Ð ××Ð Ù × ÑÓÐÞ Ò ÙÒ
 15. 15. Ð Ø ÃÙ ÐÒº ÆÙÒ ÓÒÒ Ò Ö Ô ÙÒ Ö Ë Ò×ÓÖ Ù Ò Ò Ö ÔÖ ××Ø Û Ö Ò¸ ÙÑ Î Ö Ò ÙÒ ÖÞÙ×Ø ÐÐ Òº Ö Ô Ö×Ø ÐÐÙÒ ×Ø Ñ Ü Ñ Ð ÖÓ×× Ö Ù Ö Ö Ô× º ¾ Ѻ ¾ × ×Ø Ò Ö ÖÙÒ ×Ø Ø× ÙÒ ×Ø Ö Ò ÖÙÒ Ø¸ ×× Ö ÈÖÓÞ ×× ÖÙÒ Ö Ô× Ø Ù ØÖ Ø Òº Å Ø ÞÙÒ Ñ Ò Ö Ð × Ô× Û Ö × Û Ö× ÒÐ Ö¸ ×× ÔÖÓ Ô Ò Ø Ù ØÖ Øغ ÁÒ Ã Ô Ø Ð ¿º º½ Û Ö ÞÙ ÖÛ ÖØ Ò Ù× ÙØ Ö Ô× ÙÒØ Ö×٠غ Ë ØÞØ Ñ Ò ÚÓÖ Ù׸ ×× Ñ Ò ÔÖÓ È Ü Ð Ò Ò ÈÐ ØÞ ÚÓÒ ¾¼¼ ¢ ¾¼¼ Ѿ ÒÓØ Ø¸ ÙÑ Ð ØÖÓÒ ÙÒØ ÖÞÙ Ö Ò Ò¸ Ð Ò Ø Ñ Ò Ù Ò Ò Ï ÖØ ÚÓÒ ¼¼¼ È Ü ÐÒ ÔÖÓ Ôº ÆÙÒ ÑÙ×× Ò Ö Ù Ö Ö Ø ØÓÖ Ñ Ö Ö Å ÐÐ ÓÒ Ò È Ü Ð Ù Û × Ò¸ Û× Ð Ð Ò×Ø ÍÒØ Ö Ò Ø × Ø ØÓÖ׸ Ö Ô¸ ÑÓ Ð ×Ø ÖÓ×× × Ò ×ÓÐÐØ º × ××ظ ×× Ñ Ü Ñ Ð ÖÓ×× ¸ Ö À Ö×Ø ÐÐÙÒ ×ÔÖÓ¹ Þ ×× ÖР٠ظ Ù× ÒÙØÞØ Û Ö Ò ÑÙ×׺ Ñ ÈÁÄ ÌÍË ÈÖÓ Ø Û Ö Ò Ù× ½ Ô× Ö Ð Ø Ú ÖÓ×× ÅÓ ÙÐ Ùظ Ù× Ò Ò Ö × ÑØ Ø ØÓÖ ÞÙ× ÑÑ Ò × ØÞØ Û Ö º ¾º¾ Ë Ò×ÓÖ Ö ÑÔ¬Ò Ð Ì Ð × Ø ØÓÖ׸ Ö Ë Ò×ÓÖ¸ ×Ø Ø Ù× Ò Ö Ë Ð Þ Ùѹ Ó º Ö ÉÙ Ö× Ò ØØ Ò Ö ×ÓÐ Ò Ó ×Ø Ò Ð ÙÒ ¾º¾ Þ Øº Ë ÛÖ Ö ×Ø ÐÐظ Ò Ñ Ò × Û Ò Ø Ú ÓØ ÖØ ´Ò· µ ÑÓÒÓ Ö ¹ X-rays n++ ++ - - + - Edrift + Vbias n+ - p+ Al Ð ÙÒ ¾º¾ ÈÖ ÒÞ Ô × À Ð Ð Ø Ö× Ò×ÓÖ× ×Ø ÐÐ Ò Ë Ð Þ ÙÑ× Ù Ö ÎÓÖ Ö× Ø ÔÓ× Ø Ú ÓØ ÖØ ´Ô· µ Û Ö º ÊÙ × Ø Û Ö ×Ø Ö Ò Ø Ú ÓØ ÖØ ´Ò·· µ¸ ÙÑ Ò ÙØ Ä Ø Ø ÞÙ Ö ÐØ Òº ÙÖ Ò ØÖ ÑÙ×× Ò Ó Ò Ð ×Ô ÒÒÙÒ Ò ËÔ ÖÖ ØÙÒ Ò Ð Ø Û Ö Òº × Ù ÖØ ÞÙ¸ ×× Ù Ö× Ù×× Ò Ð ØÖÓÒ Ò Ù× Ñ ÎÓÐÙÑ Ò ×Ó Ò Û Ö Ò × ÒØ×Ø Ø Ò ÔÐ ¹ Ø ÓÒ×ÞÓÒ ¸ Ö ÚÓÒ Ä ÙÒ ×ØÖ ÖÒ ×غ × ÔÐ Ø ÓÒ×ÞÓÒ ×Ø ÒØ× Ò ÙÖ ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ó Ð× Ø ØÓÖº Ò ×Ñ Ø ÒØ×Ø Ò Ò Ä ÙÒ Ø Ò Ø ÙÖ Ê ¹ ÓÑ Ò Ø ÓÒ Ú ÖÐÓÖ Ò¸ ×ÓÒ ÖÒ Ö Ø Ø ÒØÐ Ò Ö Ð ØÖ × Ò Ð Ð Ò Ò¸ ½¼
 16. 16. Ð ÙÒ ¾º¿ Ù×× Ò ØØ Ù× Ñ Ë Ò×ÓÖÐ ÝÓÙØ ÚÓÒ Ö ÀÓ ×Ô ÒÒÙÒ ÖÚÓÖ ÖÙ Ò Û Ö Ò¸ ÞÙÖ Ã Ø Ó ¸ Ö ×Ôº Ò¹ Ó º ÀÓ Ò Ö Ø × È ÓØÓÒ Ò Ú ÖÐ Ö Ò Ö Ò Ö ¸ Ò Ñ × Ò Ð ¹ ØÖÓÒ Ù× Ö Ë Ð Ò × Ë Ð Þ ÙÑ ØÓÑ× × Ð Ò ´È ÓØÓ « صº ×× Ð ØÖÓÒ Ð Ø ÒÒ Û Ø Ö Ð ØÖÓÒ¹ÄÓ ¹È Ö ÐÓ Ð ÙÑ Ò Ù ØÖ «¹ ÔÙÒ Ø × È ÓØÓÒ׺ Ð ØÖÓÒ Ò Ö Ø Ò ÒÙÒ ÞÙÖ Ã Ø Ó ÙÒ ÄÓ Ö ÞÙÖ ÒÓ º Ù Ö ÎÓÖ Ö× Ø ¸ Ñ Ø Ö Ù×Ð × Ð ØÖÓÒ ÓÒØ Ø ÖØ Û Ö ¸ ×Ø Ô¹ ÓØ ÖÙÒ Ò È Ü Ð × Ñ ÒØ Öغ Ù Ì ×ØÞÛ Ò ÛÙÖ Ò Ú Ö× Ò ÖÓ×× Ô¹ÁÑÔÐ ÒØ ÖÙÒ Ò Ö ×Ø ÐÐغ Ð ÙÒ ¾º¿ Þ Ø Ò Ò Ù×× Ò ØØ Ù× Ñ Ë Ò×ÓÖº Ö Ò Ò Ò Ö ×Ø ÐÐØ Ò ÉÙ Ö Ø ×Ø ÐÐ Ò ÍÑÖ ×× Ö Ô¹ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ ´Ñ ØØÐ Ö × ÉÙ Ö Ø¸ ÔÙÒ Ø Øµ¸ Å Ø ÐÐ × ¹ ÖÙÒ ´ Ù×× Ö × ÉÙ Ö Øµ ÙÖ Ò ÃÓÒØ Ø ÞÙÑ ÙÑÔ¹È ´ Ð Ò Ö ÈÙÒ Øµ ÙÒ ÃÓÒØ Ø ÖÙÒ ÞÛ × Ò Ô¹ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ ÙÒ Å Ø ÐÐ × ÖÙÒ ´ ÒÒ ¹ Ö × ÉÙ Ö Øµº ÎÓÒ Ð Ò × Ò Ö Ø× × Ò Ö ÃÓÐÓÒÒ Ò Ñ Ø Ô¹ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ× ÖÓ×× ½ ¼ ¢ ½ ¼ Ѿ¸ Ú Ö ÃÓÐÓÒÒ Ò Ñ Ø ½¼¼ ¢ ½¼¼ Ѿ ÙÒ Ö ÃÓÐÓÒÒ Ò Ñ Ø ¼ ¢ ¼ Ѿ Ö ×Ø ÐÐغ Ò ÖÓ××Ø Ò Ô¹ÁÑÔÐ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÑÙ××Ø Å Ø ÐÐ × ÖÙÒ Ò ÐÐ× Ú Ö ÖÓ×× ÖØ Û Ö Ò¸ ÙÑ × ÓØ ÖØ Ø ÚÓÐÐ×Ø Ò ÞÙ Òº Ñ ÙÒØ Ö Ò Ê Ò × Ð × × Ò Ê Ò ×ØÖÙ ØÙ¹ Ö Ò¸ ×Ó Ò ÒÒØ Ò Ù Ö Ê Ò × × Ø Öº ÙÖ ËØÓÖÙÒ × ÃÖ ¹ ×Ø ÐÐ ØØ Ö׸ Ë Ò ØØ ÒØ Ñ Ê Ò × Ë Ò×ÓÖ× Û Ö Ø¸ ­ ××Ø ÓÖØ Ò Ö Ó Ø Ö Ä ×ØÖÓѸ Ö ÚÓÒ × Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ò Ù ÖØ Û Ö º × ×Ø Ò Ì Ð ØÙ ÐÐ Ö ÓÖ× ÙÒ ¸ Û × Ù Ö Ê Ò × Ñ Ò Ñ ÖØ Û Ö Ò ÓÒÒ Ò¸ ÙÑ ×Ø Ò ÞÛ × Ò ÞÛ Ë Ò×ÓÖ Ò ÑÓ Ð ×Ø Ð Ò ÐØ Ò ½½
 17. 17. ÞÙ ÓÒÒ Òº ¾º¿ Ô Ð ØÖÓÒ ¸ ÙÖ Ù×Ð × × Ë Ò×ÓÖ× ÒÓØ Ø Û Ö ¸ ¬Ò Ø × ÞÙÑ ÖÓ××Ø Ð Ù Ò Ñ Ò× ÙÖ × ÒÛ Ò ÙÒ ÒØÛ ÐØ Ò ËÁ À Ð Ð Ø Ö Ôº Ö Ò × Ö Ö Ø Ø ×Ø Ø ÈÖÓØÓØÝÔ Ô ´ËÄ˼ µ ×Ø Ø Ù× ¼ È Ü ÐÒ¸ Ò ÓÖ Ò Ø Ò ¾¾ ÃÓÐÓÒÒ Ò ÙÒ ¿¼ Ê Òº Â Û Ð× ÞÛ ÃÓÐÓÒÒ Ò × Ò ÞÙ× ÑÑ Ò ××Ø ÙÒ Ð Ò Ò ÓÔÔ Ð ÓÐÓÒÒ º Û Ø Ö ÒØÛ ÐØ Ò Ô× ÖÙÒØ Ö Ù Ñ Ò ÙÐØ ÈÁÄ ÌÍ˹ Ô ÒÒ Ö È Ü Ð Ò ÃÓÐÓÒÒ Ò¹ ÙÒ Ê ÒÒÙÑÑ Ö Ö ×× ÖØ Û Ö Òº ÍÑ È Ü Ð Ù×ÞÙÐ × Ò ÙÒ ÞÙ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ò Û Ö ÞÙ× ØÞÐ Ð ¹ ØÖÓÒ ÒÓØ Ø¸ ×Ó Ò ÒÒØ Ô ÓÒØÖÓÐÐ º Ë ×Ø Ò Ò Ö Ã ÒØ × Ô× ÙÒØ Ö Ö Øº ÁÑ ÓÐ Ò Ò Û Ö Ò ÒÞ ÐÒ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò × Ô× ÞÙÑ Ì Ð × Ù ÌÖ Ò× ×ØÓÖÒ Ú Ù ÖÐ ÙØ Öغ ÙÒ Ø ÓÒ×Û × ÙÒ Ö ¹ Ø Ö ×Ø × Ò Ò× Ø Ò Ö Ò × Ñ ÈÖÓÞ ×× Ú ÖÛ Ò Ø Ò ÅÇË Ì× ´Å Ø Ð ÇÜ Ë Ð ÓÒ Ð « Ø ÌÖ Ò× ×ØÓÖµ × Ò Ú Ö ÐØÒ ×Ñ ×× Ò º Á Ú ÖÛ × ÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÞÙÖ ÌÖ Ò× ×ØÓÖØ Ò Ù ½ Ó Ö ½ º ¾º¿º½ È Ü Ð Â Ö È Ü Ð Ù Ñ Ù×Ð × Ô ÒØ ÐØ ÙÖ Ù×Ð × Ò × È Ü Ð× × Ë Ò×ÓÖ× ÒÓØ Ð ØÖÓÒ º × Ò ÐØ Ø Ò Ò ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö Ñ Ø ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ ´ Ò ÐÓ Ö Ì Ðµ ÙÒ Ò ½ ¹ Ø Ë Ö ×Ø Ö Ñ Ø ÃÓÒØÖÓÐÐÓ¹ ´ Ø Ð Ö Ì Ðµº Ù×× Ö Ñ ×Ø Ò Å Ò ×ÑÙ× ÑÔÐ Ñ ÒØ Öظ ÙÑ Ë Û ÐÐ Ñ È Ü Ð Ò Ú Ù ÐÐ ÞÙ Ú Ö Ò ÖÒ ´ÌÖ ÑÑÙÒ µº Ð ÙÒ ¾º Þ Ø × Ë Ñ ÙÒ Ð ÙÒ ¾º × ÞÙ ÓÖ Ä ÝÓÙØ Ò × È Ü Ð× Ö Ù×Ð × Ð ØÖÓÒ º Ù Ñ Ä ÝÓÙØ ×Ø Ö Ø× Ó Ò Trimmung Ext/Comp Ein Schwelle - Komp Takt 15-Bit + Gen. Zähler Bump Pad Verst. Aus Enable/ Ext Disable Takt Cal Analoger Block Digitaler Block Ð ÙÒ ¾º Ë Ñ Ö È Ü Ð Ð ØÖÓÒ ½¾
 18. 18. Ð ÙÒ ¾º Ä ÝÓÙØ Ò × È Ü Ð× ½¿
 19. 19. × Ò× ÐÙ××Ô ÙØ × Ø Öº Ê Ø× Ò Ò Ð Ò¸ Û Ð× ÙÖ ÃÓÔÔÐÙÒ × Ô Þ Ø Ø Ò ØÖ ÒÒظ ÚÓÒ Ó Ò Ò ÙÒØ Ò Ö ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö¸ Ö Ë Ô Ö ÙÒ Ö ÃÓÑÔ Ö ØÓÖº Û × Ò × Ñ Ò ÐÓ Ò Ì Ð ÙÒ Ñ Ø Ð ÒÌ Ð Ù Ö ÐÒ Ò À ÐØ ×Ò Ö ÌÖ Ñ Ø× ÞÙ × Òº Ö Ð Ö Ò ÑÑØ × Ö Ú Ð ÈÐ ØÞ Ò Ò×ÔÖÙ ÙÒØ Ö Ò ¿ Ö ÐÒ Ò À Ð Ø ×Ø × Ë Ö ×Ø Ö ÙÒ Ñ Ó Ö Ò Ì Ð Ð Ò Ö Ì Ø Ò Ö ØÓÖ ÙÒ ØÛ × ÃÓÒØÖÓÐÐÓ º Ò ÐÓ Ö Ì Ð Ö Ò ÐÓ Ì Ð × È Ü Ð× ×Ø Ø Ù× Ò Ñ ÞÛ ×ØÙ¬ Ò Î Ö×Ø Ö Ö ´ÈÖ ¹ ÑÔÐ ¬ Ö ÙÒ Ë Ô Öµ ÙÒ Ò Ñ ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ñ Ø Ò×Ø ÐÐ Ö Ö Ë Û ÐÐ º Ð ÙÒ ¾º Ë Ñ × ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö× Î Ö×Ø Ö Ö×ØÙ Ò Ò Î Ö×Ø Ö Ö×ØÙ Ò × Ò Ð× ÐØ Ø Ã ×¹ Ó ´Ú к Ð ÙÒ ¾º µ Ö Ð × ÖØ ÙÒ Ò Ò Ò ËÓÙÖ ¹ ÓÐ Ö¸ ÙÑ Ù× Ò ×Ð ×ØÙÒ ÞÙ Ö Ó Òº Ð ÙÒ Þ Ø ÒÙÖ Ò ÎÓÖ¹ Ú Ö×Ø Ö Ö¸ × Ë Ñ × Ë Ô Ö× × Ù ÍÒØ Ö× Ò Ö ÖÓ×× Ö ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Ò ÒØ × ×غ Ò× ÐÙ×× ÎÊ ÙÒ Î ÓÒÒ Ò ÙÖ Ò Ë Ô Ö × Ô Ö Ø Ò ×Ø ÐÐØ Û Ö Òº Ë ×× Ò ÎÊ Ë ÙÒ Î Ë º ÁÑ ÓÐ Ò Ò Û Ö Ò Ò × Ö Ö Ø ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò × Ë Ô Ö× Ñ Ø Ò Ñ Ò Ò Ø Ò Ë Þ Ò Øº Ö Ö Ø×ÔÙÒ Ø × Î Ö×Ø Ö Ö× Û Ö ÓÐ Ò ÖÑ ×× Ò ¬Ò Öغ Ð× Ò×Ø ÐÐÑÓ Ð Ø Ò ×Ø Ò Ö ÅÇË Ì¹ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Ò Å ¸ Å¿ ÙÒ ÅÁË ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ¸ Ñ Ë ØØ ÙÒ × Ö Ð× ËØÖÓÑÕÙ ÐÐ Ò Ö Ø Ò¸ º º × ÑÙ×× Î Ë ´Î Ë   ÎÌ µ × Òº ÎÌ ×Ø Ë Û ÐÐ Ò×Ô ÒÒÙÒ ¸ ÙÖ ½
 20. 20. Ë Ð Þ ÙѹÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ¼ Î ØÖ Øº Î Ë ÙÒ Î Ë × Ò ÙÖÞÙÒ Ò ÙÖ « Ö ÒÞ Î   ÎË ¸ ÞÛº Î   ÎË ¸ ÛÓ Î ¸ ÎË ÙÒ Î ÈÓØ ÒØ Ð × Ö Ò¹¸ ËÓÙÖ ¹ ÙÒ Ø Ò× ÐÙ×× × × ÌÖ Ò× ×ØÓÖ× ÙØ Òº ÒÒ ­ ××Ø Ò ½ ÙÖ Î Ë ÎÌ Ò ËØÖÓÑ Ï Á ÓÜ ´Î Ë  ÎÌ µ¾ ´¾º½µ Ë ¾ Ä ×Ø ÅÓ Ð Ø Ø Ö Ä ÙÒ ×ØÖ Ö¸ ÙÖ Ò¹ ̹ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Ò ¾  ½  ½ Ò ½ ¼¼ Ñ Î × ´ Ð ØÖÓÒ Òµ ÙÒ ÙÖ Ô¹ ̹ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Ò Ô ¾  ½  ½ ¼ Ñ Î × ´ÄÓ Öµ ØÖ Øº ÓÜ ×Ø Ã Ô Þ Ø Ø × Ø ¹ÇÜ × ÙÒ Ï ¸ ÞÛº Ä Ø Ö Ø ÙÒ ¹Ð Ò º Ö ÊÙ ÓÔÔÐÙÒ ×Û Ö×Ø Ò Ê ´Ëµ ×Ø Ò ÐÐ× Ð× Ì¹ÌÖ Ò× ×ØÓÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Öغ Ñ ×Ø Î Ë ´Î Ë   ÎÌ µ¸ ×Ó ×× Ò ½ ÙÖ Ò ËØÖÓÑ Ò Ð Ò Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò ÒÒ Ï Á Ë ÓÜ ´Î Ë  ÎÌ µ Î Ë ´¾º¾µ Ä ÑØÛÖ Ö Ï Ö×Ø Ò × ÌÖ Ò× ×ØÓÖ× ½ Ê ´¾º¿µ Ï ÓÜÄ ´Î Ë   ÎÌ µ Ò ÐÐ× Ñ Ø Ö Ø ×Ô ÒÒÙÒ Î Ë Ò ×Ø ÐÐغ × ×Ø ÞÙ Ø Ò¸ ×× × Ò Ò ÐÐ Ò Ö ËØÖÓѸ ÞÛº Ö Ï Ö×Ø Ò Ò Öظ Û ÒÒ × ÈÓØ ÒØ Ð ÎË Ò Ø ×Ø Ð ×غ Å Ø Ò ËÔ ÒÒÙÒ Ò Î ¿ ÙÒ Î Û Ö Ò ËØÖÓÑ Á¿ ´ ÙÖ Å¿ µ ÙÒ Á ´ ÙÖ Å µ ÚÓÖ Òº ÁÑ ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö × Ò ×Á ÙÒ Á¿ ½ ¸ Ñ Ë Ô Ö Á Ë ´Î ¿ ×Ø ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö ÙÒ Ë Ô Ö Ð µº Ï Ò Ö ÃÒÓØ ÒÖ Ð ÑÙ×× ÒÒ Ö ËØÖÓÑ ÙÖ Ò Ò Ò ×ØÖ Ò× ×ØÓÖ Å½ Á½ Á¿   Á × Ò ´ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö Á½ ¸Ë Ô Ö Á½Ë Ò ¿ µº ÙÖ ×Ø Ö × Ø ÚÓÒ Å½ ¬Ü ÖØ ÙÒ Ù Ö Ò Ï Ö×Ø Ò Ê Ù ËÓÙÖ ÚÓÒ ÅË ¸ Ò ËØÖÓÑ Ò× Ø ÚÓÒ Å½ ­ ××ظ ÛÓ ÙÖ Ù Ò ËÔ ÒÒÙÒ × ÐÐ Ù Ö Ê Ù ØÖ Ø Ò ÒÒº Å Ø Î Ë ÛÖ Ö ËØÖÓÑ ÙÖ ÅË Ò ×Ø ÐÐغ × Ö ×Ø ÑÑØ ÒÒ Ù Ö × Ò Î Ë Ò ÃÒÓØ Ò ÃË º Ö Ã × Ó ÒØÖ Ò× ×ØÓÖ Å Ë Ø Ò ÐÓ × ÈÓØ ÒØ Ð × ÃÒÓØ Ò× Ã Ë ÚÓÖº Ï Ò ´¾º¿µ Þ Ø¸ Û Ö Ö Ï Ö×Ø Ò Ê Ñ Ø ÎÊ Ò ×Ø ÐÐØ Ö Ø Ø ÓÒ×Ø ÒØ ÚÓÖ¸ Ñ Ø Ö Ö Î Ö×Ø Ö Ö Ò Ò Ñ ÈÙÐ× Ò Ò ÖÙÒ ÞÙ×Ø Ò ÞÙÖÙ Öغ Ë Ò ÐÐ Ò×Ø ÐÐÙÒ Ò Ú ÖÖ Ò ÖÒ ÐÐ Ö Ò × Ò Î Ö×Ø Ö ÙÒ × ØÓÖº Ö ÎÓÖÚ Ö×Ø Ö Ö ÙÒ Ö Ë Ô Ö ÙÒØ Ö× Ò× ÒÞ Ò Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ × Ò Ò ×ØÖ Ò× ×ØÓÖ× ÙÒ Ö ÊÙ ÓÔÔÐÙÒ × Ô Þ Ø Øº ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ö ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ ×Ø Ò ÁÒÚ ÖØ Ö ´ÅÁÎÈ ·ÅÁÎÆ µ¸ Ö Ô ¹ Þ Ø Ú ÓÔÔ ÐØ Ñ Ù× Ò × Ë Ô Ö× Ò × ÐÓ×× Ò ×غ Ö Ò Ò ´ÃÁ µ ×Ø Ñ Ø Ñ Ù× Ò ´ÃÇ µ Ù Ö ÞÛ Ò Ë Ö × ÐØ Ø Ó Ò ´ ¼ ¸ ½
 21. 21. Ð ÙÒ ¾º Ë Ñ × ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ× ½ µ Ú Ö ÙÒ Ò¸ ÙÖ Ö Ú Ö Ð ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ×ØÖÓÑ ­ ××غ ÙÖ ÒØ×Ø Ø ÞÛ × Ò Ò Ò ÙÒ Ù× Ò Ò ¬Ü Ö ËÔ ÒÒÙÒ ×ÙÒØ Ö× ¸ Ö ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ù× Ò Ð Ø Ù Ö Ó Ö Ò Î Ö×ÓÖ ÙÒ ××Ô ÒÒÙÒ º Ä ÖØ Ö Î Ö×Ø Ö Ö Ò Ò ÈÙÐ׸ ­ ××Ø Ò ÙÖÞ Ö ËØÖÓÑÔÙÐ× ÚÓÒ Ö Ù× Ò × Ô Þ Ø Ø × Ë Ô Ö× Ò Ò Ò Ò × ÒÓØ Ò × ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ׺ ÙÖ Ú ÖÖ Ò ÖØ × Ö Ó Ò×ØÖÓÑ × × Ö ÃÒÓØ Ò ´ÃÁ µ Ù ÞÙÐ ¹ Ò ÒÒغ ÁÒ × Ñ ÐÐ Ù Öس Ö ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ¸ Ò Ñ Ö ÌÖ Ò× ×ØÓÖ ÅÁÎÈ ×Ô ÖÖØ ÙÒ ÅÁÎÆ Ð Ø Ø ÙÒ ÙÖ Ò Ù× Ò Ù ÙÒØ Ö Î Ö¹ ×ÓÖ ÙÒ ××Ô ÒÒÙÒ Þ Øº Ö Û Ø Ö Ò ÓÒØ ÒÙ ÖÐ ­ ×× Ò ÃÓÑÔ Ö ¹ ØÓÖ×ØÖÓÑ ÒØÐ Ø Ò Ò Ò × ÒÓØ Ò Û Ö ÙÒ Ö Ò Ø Ò ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ò Ù× Ò ×ÔÓ× Ø ÓÒº Ö ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ø Ò Ò Ò Ø Ú Ò ÈÙÐ× ¹ Ò Ö Öظ ×× Ò Ö Ø ØÛ Ö Ò×Ø ×Þ Ø × ÈÙÐ× × ÒØ×ÔÖ Ø¸ Ö ËØÖÓÑ ÚÓÒ Ö Ù× Ò × Ô Þ Ø Ø × Ë Ô Ö× ÒÙÖ Û Ö Ò Ö Ò×Ø Ò¹ Ò ÐÒ × ÈÙÐ× × ­ ××غ Å Ø × Ñ ÙÖÞ Ò ÈÙÐ× Û Ö Ö ÌÖ Ò× ×ØÓÖ ÅÇÍÌ Ò ×Ø Ù Öظ Ö Ò Ù× Ò × Ä Ú Ð Ë Ø Ö× Ò Ó Ö Î Ö×ÓÖ ÙÒ ××Ô ÒÒÙÒ Þ Ø ÙÒ ×Ó ÒÒ Û Ö Ö Øº × Ö ÈÙÒ Ø Û Ö ÒÙÒ Ð Ò × Ñ Ù Ö Ò Ä Ú Ð Ë Ø Ö ÅÄË Û Ö ÒØÐ Òº Ø ×Ô ÒÒÙÒ × × ÌÖ Ò× ×ØÓÖ× Ø Ò ÒØÐ ×ØÖÓÑ ÙÒ Ñ Ø ÈÙÐ× Ö Ø Ñ Ù× Ò ÚÓÖº Ö ÔÓ× Ø Ú ÈÙÐ× Ñ Ù× Ò × Ä Ú Ð Ë Ø Ö× Û Ö ÒÙÒ Ñ Ø Ð Ò Ì Ð ÒÙØÞظ ÙÑ Ò Ð Ö ÞÙ Ò Ö Ñ ÒØ Ö Òº Ö Ä Ú Ð Ë Ø Ö Ö ÐØ × Þ ÒÙÒ ¸ Ö ÞÙ× ØÞÐ Ù ÈÙÐ× Ó ÒÔ ××Ø ´ÚÓÒ ¾ ¾ Î ÚÓÑ ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ò Î ÙÖ Ø Ð Ð ØÖÓÒ µº Å Ø Ñ ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Å ÁË ÒÒ Ö ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ø Ú ÖØ Û Ö Ò Ï Ö Ò ÁË Ò Ø ËÔ ÒÒÙÒ Ò Ð Ø¸ ÓÖØ × Ö Ù ¸ ÞÙ Ð Ø Ò ÙÒ ÅÇÍÌ Ø Ò Ò Ò­Ù×× Ñ Ö Ù ÇÍÌ ¸ Ò Ù× Ò º × Ö Û Ö ÚÓÒ ÅÄË ×Ø Ò Ø ÐØ Ò Ö ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ ×Ø Ù× × ÐØ Øº Ë Û ÐÐ Ò Ò×Ø ÐÐÙÒ Ë Û ÐÐ × ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ× ÙÖ ÒÒ ËØÖÓÑ Ò ×Ø ÐÐØ Û Ö ¸ ÒÙØÞØ Ñ Ò Ò ÌÖ Ò× ×ØÓÖ ´Å ÅÈ µ Ð× ËØÖÓÑÕ٠й ½
 22. 22. Ð ÙÒ ÙÒØ Ö× ØÞØ Ò Ù Ö Ò ËØÖÓÑ×Ô Ð ´ÅÁ½ ¹ÅÁ¾ µº ÍÒØ Ö× ØÞÙÒ ÖÐ Ù Ø ×¸ Ë Û ÐÐ Ò Ö ÒÞÙ×Ø ÐÐ Òº Ù× ØÞÐ ÞÙ × Ñ ÐÓ ¹ Ð Ò ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ×ØÖÓѸ Ö ÙÖ ÐÐ È Ü Ð Ð ×ظ ÒÒ Ò Ñ ÈÜ Ð Ò Ò Ú Ù ÐÐ Ö ÌÖ Ñ×ØÖÓÑ ÁÌÊÅ ÞÙ × ÐØ Ø Û Ö Òº ÞÙ ×Ø Ò Ö ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Ò ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ¸ × Ò Ö Ö Ä Ø Ø Û ½ ¾ Ú Ö¹ ÐØ Òº ÙÖ ×Ø × ÑÓ Ð ¸ Ò Ø×ØÙ¬ ÌÖ ÑÑÙÒ ÚÓÖÞÙÒ Ñ Òº ÌÖ ÑØÖ Ò× ×ØÓÖ Ò × Ò ¸ Û Ö ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Å ÅÈ ¸ Ô¹ ̹ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Ò ÙÒ Û Ö Ò Ò¹¸ ÞÛº Ù× × ÐØ Ø¸ Ò Ñ Ö ËÓÙÖ Ù Ó Ö ¸ ÞÛº ÙÒØ Ö Î Ö×ÓÖ ÙÒ ××Ô ÒÒÙÒ × ØÞØ Û Ö º ÞÙ × Ò × Ò Ù× Ò Ö Ö ËÔ ÖÞ ÐÐ Ò¸ Ò ÌÖ Ñ Ø׸ Ò × ÐÓ×× Òº ÌÖ Ñ Ø× Û Ö Ò Ù Ö Ö × Ô Ö Ø Ä ØÙÒ Ò ÙÒ Ò Ò ÈÙÐ× Ù Ö ÈÖÓ Ö Ñ Ë Ð Ø³¹ Ä ØÙÒ ´ÈË Ä¸ Ú Ðº Ð ÙÒ ¾º µ ÔÖÓ Ö ÑÑ Öغ Ð ÙÒ ¾º Þ Ø × Ñ Ø × ¸ Û ÌÖ ÑÑÙÒ ÙÒ Ø ÓÒ Öغ À Ö Ð ÙÒ ¾º Ë Û ÐÐ Ò Ò×Ø ÐÐÙÒ Ñ È Ü Ð ×Ø ÐÐ Ö Ò × ÒÙÖ Ò ÌÖ Ñ Ø Ö ×Ø ÐÐغ Ö ÐÓ ¸ Ö ÚÓÒ Ò ÌÖ Ò× ¹ ×ØÓÖ Ò ÅÊË ¸ ÅÈË Ä ¸ ÅÌÊÜ ÙÒ Ö ËÔ ÖÞ ÐÐ Ð Ø Û Ö ¸ ×Ø Ò Ñ È Ü Ð Ö Ñ Ð ÚÓÖ Ò Òº Ï ÒÒ ÊË ´Ú к Ã Ô Ø Ð ¾º¿º¾µ ÙÒ ÈË Ä ´ Ò ÐÓ Ð × Ë Ò Ðµ Ø ¹ ÐØ Ò Û Ö Ò¸ ÒÒ Ù Ö Ä ØÙÒ ÌÊ Ü Ò Ï ÖØ Ò ËÔ ÖÞ Ð¹ и ÚÓÒ Ò Ò ÁÒÚ ÖØ ÖÒ Ð Ø Û Ö ¸ × Ö Ò Û Ö Òº ËÔ ÖÞ ÐÐ ÚÓÒ Î   ÙÒ Î · ×Ô × Ò Û Ö ¸ Û Ö Ø ×¸ ×× Ö ËÓÙÖ Ò× ÐÙ×× × ÌÖ ÑØÖ Ò× ×ØÓÖ× ÅÌÊÜ ÒØÛ Ö Ò Î   Ó Ö Î · Ò¹ × ÐÓ×× Ò Û Ö º ÙÖ Û Ö Ö Ù×¹¸ ÞÛº Ò × ÐØ Øº Á×Ø Ö Ò¹ × ÐØ Ø¸ Ð ÖØ Ö Ò Ò ÌÖ Ñ×ØÖÓÑ ÁÌÊÅ Ò Ò ËØÖÓÑ×Ô Ð ÅÁ½ ¹ÅÁ¾ º × Ö ÌÖ Ñ×ØÖÓÑ ÒÒ ÐÓ Ð Ñ Ø Ö ËÔ ÒÒÙÒ ÎÌÊÅ Ò ×Ø ÐÐØ Û Ö Òº ÅÒ Ø ¸ ×× ÊÙ ÓÔÔÐÙÒ Ö ËÔ ÖÞ ÐÐ ÙÖ × ÌÖ Ñ Ø Ñ Ò× ØÞ ÞÙ Ò Ö ÛÓ ÒÐ Ò ËÔ ÖÞ ÐÐ Ò Ø Ø Ú ÖØ Û Ö Ò ÒÒ¸ ÙÑ × ÞÙ × Ö Òº × Í Ö× Ö Ò × ØÙ ÐÐ Ò Ù×Ø Ò × ÙÒ Ø ÓÒ ÖØ × Ð ÒÙÖ¸ Û ÒÒ Î   ¾ ½ Î ×غ ÒÒ ÒÒ Ó ËÔ Ò¹ ÒÙÒ × « Ö ÒÞ × Ë Ö × Ò Ð× ËÔ ÖÞ ÐÐ Ò Ò Ò Ù Ò Ù×Ø Ò ÞÛ Ò Òº ½
 23. 23. Ã Ð Ö ÖÑ ÙÖÒ ×ÑÙ× Ò×Ø ÐÐÙÒ × Î Ö×Ø Ö Ö× ÙÒ ÙÖ Ú Ö× Ò Å ××ÙÒ Ò ×Ø × ÒÓØ ¸ Ò È Ü Ð ÞÙ ×Ø ÑÙÐ Ö Òº ÞÙ ×Ø Ö Î Ö×Ø Ö Ö Ò Ò Ô Þ Ø Ú Ñ Ø Ò Ö Ä ØÙÒ ´ ÄÈ Ð Ö Ø ÈÙй × µ Ú Ö ÙÒ Ò¸ Ù Ö Ñ Ø Ò Ñ ËÔ ÒÒÙÒ ××ÔÖÙÒ ¡Î Ò Ä ÙÒ É Ð ¡Î Ò Þ ÖØ Û Ö Ò ÒÒº ÁÒ Ñ Ö È Ü Ð Ñ ØØ Ð× ÄË Ä½ ´ Ñ ÓÔÔ Ð ÓÐÓÒÒ Ò× Ö ×Ø Öµ ÙÒ ÊË ´ ÊÓÛ Ë Ð Øµ Ù× Û ÐØ Û Ö ¸ Û Ö Ö×Ø Ò× ÄÈ Ä ØÙÒ Ò Ö ÓÔÔ Ð ÓÐÓÒÒ Ø Ú ÖØ ÙÒ Ö È ¹ ÜÐ Ò ÄÈ Ä ØÙÒ Ò × ÐÓ×× Òº Ð ÙÒ ¾º Þ Ø × Ë Ñ × × Å Ò ×ÑÙ׺ Bump- Pixel Pad RS Ccal M1 MRS Verstärker Kolonnen- Kontrolle CAL SEL CALP Ð ÙÒ ¾º Ë Ñ × Ã Ð Ö ÖÑ Ò ×ÑÙ× Í Ö Ò ÃÓÔÔÐÙÒ × Ô Þ Ø Ø ÚÓÒ ½ ´½¼¼ ÑÎ ÑÔÐ ØÙ Ù ÄÈ ÖÞ Ù Ò ÒÒ ½¼¼¼   Ä ÙÒ µ ÐÒØ × Ë ÒÐ Ò Ò Î Ö×Ø Ö Öº ËÓ ×Ø × ÑÓ Ð ¸ Ò Ô Ó Ò Ë Ò×ÓÖ ÞÙ Ø ×Ø Òº Ø Ð ÖÌ Ð Ð ÙÒ ¾º½¼ ×Ø Ø × ¹ ÝÒ Ñ × Ë Ö ×Ø ÖÞ ÐÐ Ë Ö ×Ø Ö × Ë Ö ×Ø Ö¸ × ÙÖ ËÔ ÖÙÒ × Ð Ö×Ø Ò × ÒÙØÞØ Û Ö ¸ ×Ø Ø Ù× ÙÒ Þ Ò ×Ó Ò ÒÒØ Ò Ð ×Ø ¹ Ø × Ò Ê ×Ø ÖÞ ÐÐ Òº ½Ú к × Ò ØØ ¾º¿º¾ ÞÙÑ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö× Ö ×Ø Ö Ù Ë Ø ¾½ ½
 24. 24. × Ê ×Ø Ö Û Ö Û Ö Ò × Ù×Ø Ò × ¾ ¼¸ ½ ½ ×Ø Ø × ¬Ü Öظ Û Ö Ò ÑË ÞÝ ÐÙ× ´ ¾ ½¸ ½ ¼µ Ö ÝÒ Ñ × ¸ º º Ò ÓÖÑ Ò × Ð Ò Ò ÃÒÓØ Ò׸ ÐØ Òº ×Ë Ñ Ò×Ë Ö ×Ø Ö× ×Ø Ò Ð ÙÒ ¾º½¼ Ö× ØÐ º ÁÑ ×Ø Ø × Ò ËÔ ÖÙÒ ×ÞÙ×Ø Ò ×Ø ÁÒÚ ÖØ ÖÖÙ ÓÔÔÐÙÒ ´ÁÎ˾ µ ¹ × ÐÓ×× Ò¸ ×Ó ×× × Ø ÐØ Ò Û Ö º Ù×× Ö Ñ ×Ø × Ò Ò ×¹ ÌÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ¹ Ø Ì Ë Ó«Ò Ø ÙÒ × ÒØ ÖÒ ÌÖ Ò×Ñ ×× ÓÒ¹ Ø Ì ÞÙÑ ÞÛ Ø Ò ÁÒÚ ÖØ Ö ´ÁÎ µ × ÐÓ×× Òº Ö ¨½ ÐÓ × ¼³ ÙÒ ¨¾ ÐÓ × ½³ × Ò ¸ Ò ÒÒØ Ñ Ò × È × Ù ¨¾ ¹È × º ÁÑ ÝÒ Ñ × Ò Ë ÞÙ×Ø Ò ×Ø ¨½ ½¸ Û × ÞÙ Ù Öظ ×× ÁÒÚ ÖØ ÖÖÙ ÓÔÔÐÙÒ Ó«Ò Ø ÙÒ Ì Ë × ÐÓ×× Ò Û Ö º ËÓ Û Ö × Ø¸ × Ò ÁƳ ÒРظ Ò ËÔ ÖÞ ÐÐ Ù ÖÒÓÑÑ Òº ¨¾ ×Ø ÒÙÒ ÐÓ¹ × ¼³¸ Û × ÞÙ Ù Öظ ×× Ì Ó«Ò Ø ×غ × Ú Ö Ò Öظ ×× × Ò Ù Ø Ò ÞÛ Ø Ò ÁÒÚ ÖØ Ö ´ÁÎ µ Ù Ö× Ö Ø¸ ÒÒ Ö Ò ×Ø ÒÙÒ Ö ÚÓÖ Ö Ù×Ø Ò Ö ËÔ ÖÞ ÐÐ ÝÒ Ñ × ×Ô Öغ × Ö ÒØ ÒÙÒ Ö Ò ×Ø Ò ËÔ ÖÞ ÐÐ Ð× Ò Ò º Ï ÒÒ × Ë Ö ×Ø Ö ÞÙ Ð Ò Ò Ö ÝÒ Ñ × Ò È × ÐØ Ò Û Ö ¸ ÒÒ Ä ÙÒ ¸ Ò ÞÛ Ø Ò ÁÒÚ ÖØ Ö Ò × Ò Ñ Ù×Ø Ò Ðظ ­ ×× Ò × Ø Ø Ú ÖÐÓÖ Òº ÆÓÖÑ Ð ÖÛ × ÒÒ Ò ÝÒ Ñ × Ö ÃÒÓØ Ò Ò Ò Ù×Ø Ò Ñ Ö Ö Ë ¹ ÙÒ Ò ÐØ Òº ظ Ä ×ØÖÓÑ Ò Ö Ö Ò¸ Ù Ö Ò Ó ÞÙ¸ ×× ÖÙ Ø Ð ÚÓÒ Å ÖÓ× ÙÒ Ò Ö Ò¸ ÙÑ Ò Ø ÞÙ Ú ÖÐ Ö Òº ´Î к ÞÙ Å ××ÙÒ Ò ÞÙÖ Ù× ÙØ Ö Ë Ö ×Ø ÖÞ ÐÐ Òºµ Çʹ Ò Ö Ö Ò ×Ø Ò¸ ÞÛº ÔÐ ØÞ×Ô Ö Ò ×Ø Ò Ð Ö ×Ø Ö ×Ó Ò ÒÒØ È× Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÓÙÒØ Ö ´ÈÊ µº Ò ×ÓÐ Ö Ð Ö ×Ø Ò Ò ´Æ Þ ÐÐ ×µ Ë Ö ×Ø Ö¸ ×× Ò ÞÛ Ð ØÞØ Ø× ´Æ ÙÒ Æ   ½µ Ñ Ø Ò Ñ ÇÊ ´ Ü ÐÙ× Ú × Ç Öµ ØØ Ö Ú Ö ÒÙÔ Ø ÙÒ Ù × Ö×Ø Ø ÞÙÖÙ ÓÔÔ ÐØ Û Ö Òº Ö Ð Ö Û Ö Ò Ø Ð × Öظ Ò Ñ ×Ë Ö ×Ø Ö Ñ Ø Ò× Ò ÙÐÐØ Û Ö º Ö Ð Ö ÙÖ Ð Ù Ø ¾   ½ Æ Ù×Ø Ò ÙÒ ÒÒØ ÒÒ Û Ö ÚÓÒ ÚÓÖÒ º ´ Ö Ù×Ø Ò ¼¼ ¡ ¡ ¡ ¼ Û Ö Ò Ò ÒÓÑÑ Òµº Ì ÐÐ ¾º½ Þ Ø Ê Ò ÓÐ Ö Ù×Ø Ò Ò× ¿ عÈÊ º Ð Ö×Ø Ò Ø ÓÐ ¼ ½½½ ½ ½½¼ ¾ ½¼¼ ¿ ¼¼½ ¼½¼ ½¼½ ¼½½ ¼ ½½½ Ì ÐÐ ¾º½ È× Ù Ó Ê Ò ÓÑ ÓÙÒØ Ö ´ÈÊ µ Ù×Ø Ò ½
 25. 25. Ì Ø Ò Ö ØÓÖ ÖÌ Ø Ò Ö ØÓÖ ÖÞ Ù Ø Ù× Ò Ñ Ò Ò ÔÓ× Ø ¹ Ú Ò ÈÙÐ× Ë ÕÙ ÒÞ¸ ÒÓØ ×ظ ÙÑ × Ë Ö ×Ø Ö × Ù Ö ÙÑ Ò ÈÓ× Ø ÓÒ ÞÙ × Ò ÙÒ ÑØ Ò Ð Ö×Ø Ò ÞÙ Ò Ö Ñ ÒØ Ö Òº Ö × Ð Ì Ø Ò Ö ØÓÖ Û Ö Ù Ö Ù×Ð × ÒÙØÞظ ÙÑ Ò × ÑØ Ò ËÔ Ö Ò ÐØ Ö Ù×ÞÙ× Òº Ð ÙÒ ¾º½½ Þ Ø × Ë Ñ × Ì Ø Ò Ö ØÓÖ׸ × Ñ ÓÐ Ò¹ Ò ÙÖÞ ÖÐ ÙØ ÖØ Û Ö º ÁÑ ÙÒØ Ö Ò Ì Ð Ö Ð ÙÒ × Ò Þ ØÐ ¹ CLK φ1 − φ1 φ2 − φ2 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 Zeit [ns] Ð ÙÒ ¾º½½ Ì Ø Ò Ö ØÓÖ Ò Î ÖÐ Ù Ö Ù× Ò × Ì Ø Ò Ö ØÓÖ× Ò Ñ ÈÙÐ× Ù ÄÃ Ö ×Ø ÐÐغ Î ÖÞÓ ÖÙÒ ÙÖ Ò Ò ÁÒÚ ÖØ Ö ÛÙÖ Ñ Ø Ò× Ö Ð Ø Ú Ð Ò × Ñ Ò × ØÞغ Ï Ò Ã Ô Ø Ð ¿º º½ Ù Ë Ø Þ Ø Û Ö ¸ ×Ø Ë ÐØÞ Ø Ò × ÁÒÚ ÖØ Ö× º Ò׺ Î ÖÞÓ ÖÙÒ ÙÖ Ò Ò ÁÒÚ ÖØ Ö ÛÖ Ö Ö Ò Ö × Ò¸ Ö Ò ×Ø × ÓÒ ÞÙ × ÐØ Ò ÒÒظ ÚÓÖ Ö Ö×Ø ÖØ ×غ Å Ø Ò Ö Ð Ô¹ ÐÓÔ¹Ë ÐØÙÒ Û Ö ÖÖ Ø¸ ×× Ì Ø× Ò Ð ¨½ ÙÒ ¨¾ Ò Ñ Ð× Ð Þ Ø Ñ Ù×Ø Ò ³½³ × Ò ¸ ÛÓ ÙÖ ×Ë Ö ¹ ×Ø Ö ÐÓ× Ø ÛÙÖ º ×Ø × Ö Ò Ì Ø× Ò Ð Ù Ö Ò Æ ØØ Ö Ñ Ø Ñ Ò Ò × Ì Ø Ò Ö ØÓÖ× Ú Ö ÒÙÔ Ø¸ ×Ó ×× × Ö×Ø ÒÒ Ù ÐÓ × ½³ Ò ÒÒ¸ Û ÒÒ × Ò Ö Ù ÐÓ × ¼³ Рغ Ò Ù Î Ö ÒÙÔ ÙÒ ×Ø ¨½ ¨¾ Äà ¨¾ ¨½ Äà ¾¼
 26. 26. Ò ÞÙ× ØÞÐ Î ÖÞÓ ÖÙÒ ×Ø Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÞÛ ÁÒÚ ÖØ ÖÒ Ò Ùظ ÑØ Ë Ò Ð Ù Ñ Ø Ò Ò Ð Ò Ò×Ø ×¹ ÙÒ ÐÐÞ Ø Ò Ò Ð Þ Ø ÖÓ×× Ö Ð× Î ¹¸ Ö Ò Ø Ú Ò Î Ö×ÓÖ ÙÒ ××Ô ÒÒÙÒ ÙÖ Ò Ø ÐØ Ð¸ × Ò º ¾º¿º¾ Ô ÓÒØÖÓÐÐ ÁÒ Ö Ô ÓÒØÖÓÐÐÓ × Ò ÐÐ ÙÒ Ø ÓÒ Ò ÞÙ× ÑÑ Ò ××ظ Ò Ø ×Ô Þ ¬× Ò Ò È Ü Ð ØÖ « Òº Ë ÙÑ ×× Ò Þº º Ë ÙØÞ Ó Ò Ò Ò Ò Ò Ò¸ Ë Ö ×Ø Ö ÙÖ ÔÔÖÓ Ö ÑÑ ÖÙÒ ÙÒ ÌÖ Ö ÙÖ Ù× Ò º Ù×× Ö Ñ Û Ö Ò Ö ËØ Ù Ö× Ò Ð ÙÒ ËØÖÓÑÚ Ö×ÓÖ ÙÒ Ù ÃÓÐÓÒÒ Ò Ú ÖØ Ðغ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö× Ö ×Ø Ö × ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö× Ö ×Ø Ö ×Ø Ø Ù× ½¼ Ò Ò Ò Ö ÒØÒ Ø׸ Û Ð× ÞÛ ÔÖÓ Ê ´ØÓØ Ð ¼µ Ò ÃÓÐÓÒÒ Ò ÒØÐ Ò ÙÒ Ú Ö ÔÖÓ ÓÔÔ Ð ÓÐÓÒÒ ´ØÓØ Ð µ Ñ ÙÒØ Ö Ò Ê Ò × Ô× ´Ú к Ð ÙÒ ¾º½¾º Ö×Ø Ò ¼ ×× Ò ÊÓÛ× Ð Ø ´Ê˵ ÙÒ Ð ØÞØ Ò ÓÙ Ð ÓÐÓÙÑÒ Ë Ø Ê ×Ø Ö ´ Çĵº Ð ÙÒ ¾º½¾ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö× Ö ×Ø Ö Ú Ö Ø× × ÇÄ × Ò Ò Ö Û Ð Ò ÓÔÔ Ð ÓÐÓÒÒ Ò Ö ÌÖ Ñ ØÔÖÓ Ö ÑÑ ÖÐ ØÙÒ Ò ÙÒ Ù×Û ÐÐ ØÙÒ ÙÖ Ò Ã Ð ¹ Ö ÖÔÙÐ× Ò × ÐÓ×× Òº ÁÒ ÇÄ Ê ×Ø Ö Û Ö ÛÙÒ× Ø ÈÖÓ¹ Ö ÑÑ ÖÙÒ × Ö Ò ÙÒ Ñ Ø Ñ ÊË Ê ×Ø Ö Û Ö Ê Ù×¹ Û Ðظ ÙÖ × ÐØ Ò ×ÓÐк ÈÖÓ Ê ×Ø Ò ÞÛ ÊË Ê ×Ø Ö ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ¸ Ù×× Ö Ñ ×Ø Ð Ø Û Ö Ò ÑÙ×׸ Ó ÐÒ Ò Ó Ö Ö Ø Ò ÃÓÐÓÒÒ Ò Ò Ò ÓÔÔ Ð ÓÐÓÒÒ Ò Û ÐØ Û Ö Ò ×ÓÐÐ Òº ¾½
 27. 27. ÍÑ Ò ÌÖ Ñ Ø ÞÙ × ØÞ Ò¸ ÑÙ×× ÒØ×ÔÖ Ò Ê ×Ø ÖÞ ÐÐ Ñ Ø Ò Ö ¼³ × Ö Ò Û Ö Òº Ù× ØÞÐ ÞÙÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ ÖÙÒ Ö ÌÖ Ñ Ø× Û Ö × ÓÔÔ Ð ÓÐÓÒÒ Ò¹ × Ö ×Ø Ö ÞÙ ÒÙØÞظ Ò È Ü Ð Ù×ÞÙÛ Ð Ò¸ Ö Ò Ã Ð Ö ÖÔÙÐ× ÄÈ Ö ÐØ Ò ×ÓÐк ÞÙ Û Ö Ò Ë Ö ×Ø ÖÞ ÐÐ ÄË Ä³ Ò ¼³ × Ö Òº ÌÓ Ò Ø × ÌÓ Ò Ø Ë Ö ×Ø Ö Þ Ò Ø Ò ¾¾¹×Ø ÐÐ × Ë Ö ×Ø Ö¸ ÑØ Ñ ÃÓÐÓÒÒ ÞÙÖ Ù×Ð × Û ÐØ Û Ö º ÙÖ ¸ ×× Ò Ö Ü¹ Ø Ò ÐÐ × × Ë Ö ×Ø Ö× Ò ½³ ×Ø Ø¸ Û Ö Ü¹Ø ÃÓÐÓÒÒ Ò Ò Ù×Ð × ÑÓ Ù× Ú Ö× ØÞØ ÙÒ Ö Ø Ð Ù× Ò Ò Ò Ù× Ò × Ô× Ò × ÐÓ×× Òº ËÓÑ Ø ÓÒÒ Ò È Ü Ð × Ö ÃÓÐÓÒÒ Ñ Ø ½ ¢ ¿¼ ¼ Ì ØÞÝ Ð Ò Ù Äó Ù× Ð × Ò Û Ö Òº ¾º¿º¿ Ô Ò Ö Ø ÓÒ Ò Ù Ñ Ï ÞÙÑ ÈÁÄ ÌÍ˹ Ô × Ò Ö Ø× Ò Ö Ø ÓÒ Ò ÚÓÒ Ù×Ð ¹ × Ô× ÒØÛ ÐØ ÙÒ Ø ×Ø Ø ÛÓÖ Òº Ë × Ò Ò Ì ÐÐ ¾º¾ ÞÙ× ÑÑ Ò¹ ××غ Ð ØÞØ Ò Ò ËÔ ÐØ Ò Ò Ò¸ Û ÒÒ × × Ò Ò Ù ØÖ Ò ÛÙÖ ´ ×غ ×Ø ÐÐص ÙÒ Û ÒÒ ÖØ Ò Ô× Ò Óѹ Ñ Ò × Ò ´ Ö º Ö ÐØ Òµº Ù Ö Ö×Ø Ò Ò Ö Ø ÓÒ ´ËÄ˼½µ × Ò ÞÛ Ö ÆÑ ÖÓ×× È Ü Ð¹ Ö Ø ØÙÖ Ô¹ Ö Ø ØÙÖ ×غ Ö º ËÄ˼½ ¾ Î Ö×غ¸ ÃÓÑÔº ¢ ½¾» » ÐÖ ß ËÄ˼¾ ¾¾¢¿¼ Î Ö×غ¸ ÃÓÑÔº ÁÒ Ú Ù ÐÐ » ½½» Ð Ö¸ ÌÖ ÑÑÙÒ ÃÓÐÓÒÒ Ò ËÄ˼¿ ½¢ ¼ » ¿»¼¼ ËÄ˼ ¾¾¢¿¼ ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ ½¾» »¼¼ ËÄ˼ ¿¼¢¿¼ Û ËÄ˼ Ò Ú Ù ÐÐ ¾»¼¼ ½¼»¼¼ ×× Ö ÌÖ ÑÑÙÒ ÈÜ Ð ËÄ˼ ¢ Û ËÄ˼ Û ËÄ˼ ½¾»¼¼ »¼½ ´ ÖÛµ Ì ÐÐ ¾º¾ Ô Ò Ö Ø ÓÒ Ò ÒÙÖ ½ È Ü Ð ÚÓÖ Ò Ò¸ ØÖÓØÞ Ñ × Ò × ÓÒ ÐÐ ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ò ÙØ ÛÓÖ Òº Ò ×Ø Ò Ö Ø ÓÒ ´ËÄ˼¾µ ÛÙÖ Ö Ù Ò Ö ×Ø ÐÐظ й Ð Ö Ò × ÛÙÖ ÈÓÐ Ö Ø Ø Ö ÈÙÐ× Ò Öغ Ø× Ò ÐÖ Ò × Ð Ò¸ Ö × Ú ÖÙÒÑÓ Ð Ø ¸ Ò ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ ÞÙ ÒÙØÞ Òº й Ð Ö Ò × Û Ö ÞÙ × Ñ ØÔÙÒ Ø Ö Ø× Ö ØØ Ò Ö Ø ÓÒ ´ËÄ˼¿µ ¾¾
 28. 28. ÙÒØ ÖÛ ×¸ ×Ó ×× × Ò ÐÐ× ÙÒØ Ö × Ñ Å Ð Ð Øغ Æ Ñ × ÈÖÓ Ð Ñ ÒØ Ø ÙÒ Ö Ð ÖØ Û Ö¸ ÛÙÖ ËÄ˼ Ò Ù ØÖ Ò¸ Ñ Ö Ð Ö ÓÖÖ ÖØ Û Öº ËÓÒ×Ø ÙÒØ Ö× Ø× ×Ö ÔÒ Ø ÚÓÒ Ò ÖÙ Ö Ò Ò Ö Ø ÓÒ Òº Ù ÖÙÒ Ö ÒØ Ø Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ñ Ø Ò ÝÒ Ñ × Ò ÃÒÓØ Ò Ò Ò Ë Ö ×Ø ÖÒ¸ ÒÞ ÃÓÐÓÒÒ Ò Ð ÑÐ Ø Ò¸ ÛÙÖ Ö Ø ØÙÖ Ù Ö ×× Ö Ö È Ü Ð ÙÑ ×Ø ÐÐØ ÙÒ Ð× ËÄ˼ Ò Ù ØÖ Òº Ö Ò ÙÐØ Ô¸ Ö ËÄ˼ Ó Ö ÈÁÄ ÌÍ˸ ÛÙÖ ÖØ ×Ø ÐÐØ ÙÒ ×Ø ÐÐظ Ò Ñ ÐÐ ÚÓÖ Ö Ò ÈÖÓØÓØÝÔ Ò Ø ×Ø Ø ÙÒ Ö ÈÖÓ¹ Ð Ñ Ö Ð ÖØ Û Ö Ò ÓÒÒØ Òº ÁÒ Ö ÚÓÖÐ Ò Ò Ö Ø Ñ Ù×× Ð ××Ð Ñ Ø Ò Ò ¹ Ö Ø ÓÒ Ò ËÄ˼¿ßËÄ˼ Ù× Ò Ò Ö × ØÞغ Ð ÙÒ ¾º½¿ Þ Ø Ò Ò× Ø Ò Ò × ËÄ˼ Ù×Ð × Ô׺ ÁÑ Ð Ò Ò ÓØÓ × Ò ÞÛ Ô× ÞÙ × Ò¸ ÚÓÒ Ò Ò Ö Ð Ò ÚÓÑ Ë Ò×ÓÖ Ú Ö Ø ×غ Å Ò × Ø Ò Ò× ÐÙ×× ÙÖ Á Ë ËÔ ÒÒÙÒ º × Ò Ô× × Ò Ù Ò Ö ÔØ Ö ÖØ ÙÖ × ÅÓ ÙÐ ÓÒØÖÓÐ Ó Ö ´Å µ ÑÓÒØ Öغ ÁÑ Ö Ø Ò ÓØÓ ×Ø Ò Ù×Ð × Ô ÞÙ × Ò¸ Ö Ù Ñ Ì ×Ø Ù Ù ÙÒØ Ö×Ù Ø Û Ö º ÎÓÒ Ó Ò Ö Ø ÇÔØ × Ä × ÖÔÙÐ× Ö× Ò× Ð ÙÒ Ñ À ÒØ Ö ÖÙÒ × Ò Ò Ç×Þ ÐÐÓ× ÓÔ¹ÔÖÓ Ò ÞÙ × Òº Ð ÙÒ ¾º½¿ ËÄ˼ Ù×Ð × Ô ¾º¿º Ò× ÐÙ×× Ò× ÐÙ×× Ð ÙÒ Ò Ö Ö Ô Ò Ö Ø ÓÒ Ò¸ Ò ×Ö Ö Ø ÙÒØ Ö×Ù Ø ÛÙÖ Ò¸ × Ò × Ù Ñ Ò Ñ Ð Ò ÖÙÒ Ò ÕÙ Ú Ð Òغ × Ø Ò ÎÓÖØ Ð¸ ×× Ö Ð Ì ×Ø Ù Ù Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò ÒÒº Ò Ò× ÐÙ××Ð ×Ø ×Ø Ñ Ò Ò Ò Ì ÐÐ º½ Ù Ù Öغ ¾¿
 29. 29. ¾º Ì ×Ø Ù Ù Ð ÙÒ ¾º½ Þ Ø Ò Ù Ù¸ Û Ö ÞÙÖ ÙÖ Ù ÖÙÒ Ö Å ××ÙÒ Ò Ñ ÒÞ Ð Ô Ó Ò Å Ú ÖÛ Ò Ø ÛÙÖ º ÒÞ ÐÒ Ò ÃÓÑÔÓÒ ÒØ Ò VME Crate with Power Supply VME VPG 517 FIFO CPU V A V A lange GATE - 0 + - 0 + Leitung WST CH1 INPUTA x 16 INPUTB x 16 50W-Treiber OUTPUT x 16 DCLK Optokoppler TTL Inverter ethernet ECL Optokoppler Jumper Inverter LVDS Chip TTL Jumper Potentiometer Spannungsregler Ð ÙÒ ¾º½ Ì ×Ø Ù Ù × Ò Ò Ò ÓÐ Ò Ò ÍÒØ Ö Ô Ø ÐÒ Ö Ð Öغ Å Ø Ò ÇÔØÓ ÓÔÔÐ ÖÒ Û Ö Ö Ô ÚÓÒ Ö ËØ Ù Ö Ð ØÖÓÒ ÒØ ÓÔÔ Ðغ × ÛÙÖ Ò ÞÙ ÖÓ×× × Ê Ù× Ò Ú ÖÙÖ× Òº Å Ø Ò ÈÓØ ÒØ ÓÑ Ø ÖÒ ÓÒÒ Ò Ø ×Ô ÒÒÙÒ Ò ÙÖ Ò Î Ö×Ø Ö Ö ÙÒ Ò ÃÓÑÔ Ö ØÓÖ Ò ×Ø ÐÐØ Û Ö Òº Ä Ö ×Ø Ò Ù × Ñ Ù Ù Ò Ø Ð¹ Ò ÐÓ ¹ÃÓÒÚ ÖØ Ö ´ µ ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ º ËÓ ÑÙ×× Ò Å ××ÙÒ¹ Ò ÚÓÒ À Ò ³ ÙÖ Ù ÖØ Û Ö Ò¸ ÒÞ Ù×Ð × × Ô× Ö ÓÐ Ø ÙØÓÑ Ø × º ÙÖ ÞÙ ÙÒ Ø Ò ÈÖÓØÓØÝÔ Ò ÛÙÖ Ö Ø× Ò Ò Ù Ì ×ØÔÐ Ø Ò ÒØÛ Ðظ Ù × ÒØ Ðغ ¾º º½ È ØØ ÖÒ Ò Ö ØÓÖ Ö ÎÅ È ØØ ÖÒ Ò Ö ØÓÖ ´ÎÈ ½ µ Ð ÖØ Ø Ð Ò Ë Ò Ð ÙÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ ÖÙÒ ÙÒ ÃÓÒØÖÓÐÐ × Ù×Ð × Ô׺ Ö Ø Ò Ò ËÔ Ö ÚÓÒ ¿¾ ¸ Ö Ñ Ø Ñ Ö Ö Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÙÐÐØ Û Ö Ò ÒÒº Æ ¹ Ñ Ö Ð Ö Ò Ò Ò Ò ×ÔÙÒ Ø Ò × ÈÖÓ Ö ÑÑ× × ØÞØ ÛÙÖ ¸ ÒÒ Ë ÕÙ ÒÞ Ñ Ø Ò Ñ Ë Ò Ð ×Ø ÖØ Ø Û Ö Òº Æ Ò Ò ÛÓ Ò¹ Ð Ò ÈÖÓ Ö ÑÑÞ Ð Ò¸ Ò × ØÑÙ×Ø Ö Ò Ò¸ Û Ð × Ò Ò ¾
 30. 30. Ù× Ò Ò ÒÐ Ò ×ÓÐи ÓÒÒ Ò Ù Ó Ö Ð Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Òº ËÓ ÓÒÒ Ò Ë Ð Ò¸ Î ÖÞÛ ÙÒ Ò ÙÒ ÍÒØ ÖÔÖÓ Ö ÑÑ Ö Ð × ÖØ Û Ö¹ Òº Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Û Ö Ò Ò Ö Ì ÜØ Ø Ö×Ø ÐÐظ Ñ Ø Ò Ñ ÃÓÑÔ Ð Ö¹ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ù Ö× ØÞØ ÙÒ × Ð ××Ð Ò Ò ËÔ Ö × ÎÈ Ð Òº Ë Ò Ð × È ØØ ÖÒ Ò Ö ØÓÖ × Ò Ò ÄÎ Ë Ö Ð × Öظ ×Ó ×× ÃÓÒ¹ ¾ Ú ÖØ Ö ÒÓØ × Ò ¸ ÙÑ ÌÌÄ¿ ¹Ë Ò Ð ÞÙ ÖÞ Ù Òº ¾º º¾ Á Ç Ù×Ð × ×Ô Ö Ö Á Ç ´ Ö×عÁÒ¹ Ö×عÇÙص Ù×Ð × ×Ô Ö ×Ø Ò ÎÅ ¹ÅÓ Ùи × ÑØ Ò Ð Ò Á ǹ Ù×Ø Ò Ò ×ØÙ Ø ×ظ Û × Ñ Ò ÙÐØ Ò Ø ØÓÖ Ù Ù Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Òº ÍÑ Ø Ò ÞÙ Þ ÔØ Ö Ò¸ ÑÙ×× × Ò Ì ³ Ò Ò Ó ÐØ Ò Û Ö Òº ÒÒ Û Ö Ò Ñ ÔÓ× Ø Ú Ò ÈÙÐ× Ù ÏË̳ ´ÏÖ Ø ËØÖÓ Ë Ö Ø Øµ Ö Ù Ò Ò Ò Ò ÒÐ Ò Ò Ø Ò ×Ô Öغ Ø Ò × Ô× Û Ö Ò Ñ Ø Ñ Ë Ò Ð Äó Ù× Ñ Ë ¹ Ö ×Ø Ö × Ó Ò¸ ÛÓ Ø Ò Ö×Ø Ù ÐÐ Ò ÐÒ Ù Ò Ò Ù Ò Ï ÖØ Ò ÖÒº × ÖÑÓ Ð Ø ×¸ Äà Ð× ÏËÌ ÙÖ Ò Á Ç ÞÙ ÒÙØÞ Òº Ó Ò Ù×Ð × Ö ÕÙ ÒÞ Ò ÑÙ×× × Ö Ì Ø Ö Ú ÖÞÓ ÖØ Ñ Á Ç ÒØÖ « Ò¸ Û Ð Ø Ò ÙÑ º ¾¼¼ Ò× ×Ô Ø Ö ÒØÖ « Òº × Î ÖÞÓ ÖÙÒ Û Ö ÙÖ Ú Ö× Ò Ò ÃÓÒÚ Ö× ÓÒ Ò Ö Ë Ò Ð ¸ × ÛÒ Ø Ö ÇÔØÓ ÓÔÔÐ Ö ÙÒ ÁÒÚ ÖØ Ö Ù Ö Ì ×ØÔÐ Ø Ò ÙÒ × ÛÒ Ø × Ô× × Ð ×Ø Ú ÖÙÖ× Øº Î ÖÞÓ ÖÙÒ ÚÓÒ ¾¼¼ Ò× ÒÒ Ñ Ì ×Ø Ù Ù Ñ Ø Ò Ö Ð Ò Ò ¼ ª¹Ä ØÙÒ Ö Ð × ÖØ Û Ö Òº ÙÖ Ò ÈÁÄ ÌÍË Ø ØÓÖ × Ò ×Ô Þ ÐÐ Ð Ý¹Ä Ò ¹ Ù×Ø Ò ÚÓÖ × Òº Ö Á Ç Ñ Ø Ä Ö Ø Ø¸ ÑÙ×× Ò ÒØ×ÔÖ Ò ÃÓÒÚ ÖØ Ö Ò¹ ÙØ Û Ö Ò¸ × ÌÌÄ¹Ë Ò Ð × Ô× ÙÑ× ØÞ Òº ¾º º¿ Ä × ÖÔÙÐ× Ö ÍÑ Ñ Ë Ò×ÓÖ Ä ÙÒ ÞÙ ÔÓÒ Ö Ò¸ ×Ø Ø Ò Ò Ò ÊÓÒØ ÒÕÙ ÐÐ Ò Ò Ä ØÔÙÐ× Ö ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ º Ö ×Ø Ø Ù× Ò Ö ÁÒ Ö ÖÓØ¹Ä × Ö Ó ¸ Ö Ò Ä Ø Ù Ö Ò Ð × × Ö ÙÒ Ò Ë ÑÑ ÐÐ Ò× Ù Ò Ë Ò×ÓÖ Ö Ø Û Ö Ò ÒÒº ÍÑ Ò×Ø ÐÐÙÒ × ËÝ×Ø Ñ× ÞÙ ÖÐ Ø ÖÒ¸ × Ò ÖÙÒ ÙÑ Áʹ × Ö × × Û Ø Ö × ÖÒ Ò ÓÖ Ò Ø¸ ÚÓÒ Ò Ö × Ø Ö Ò ¾ ÄÓÛ ÎÓÐØ « Ö ÒØ Ð Ë Ò Ð × Û Ö Ò ÞÛ Ä ØÙÒ Ò ÔÖÓ Ë Ò Ð ÒÓØ Ø¸ Ö Ò ÈÓØ ÒØ Ð × ÒØ Ò × ØÞØ ÙÒ ÒÙÖ ÙÑ ¿¼¼ ÑÎ Ò ÖÒº × ÖØ ÚÓÒ Ø ÒÙ ÖØÖ ÙÒ ×Ø × Ö Ö Ù× ÖÑ ÙÒ ÖÐ Ù Ø Ó Ø ÒÖ Ø Òº ¿ ÌÖ Ò× ×ØÓÖ¹ÌÖ Ò× ×ØÓÖ¹ÄÓ ×Ø Ò ×Ø Öظ Ø Ð ÄÓ ÞÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Òº ÅÇ˹ÄÓ ¸ ÙÖ Ò Ô Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö ¸ ×Ø Ñ Ø × Ö ÓÑÔ Ø Ðº ËÔ ÒÒÙÒ Ò Ò ÞÛ × Ò ¼ß Î Ñ ØØ Ö¹ ÓÙÔÐ ¹ÄÓ Ö Ø Ø Ñ Ø Ø Ò ËÔ ÒÒÙÒ Ò ÙÒ Ò Ñ ËØÖÓÑ× Ò Ð ×Ø ØØ Ò Ñ ËÔ ÒÒÙÒ ×× Ò Ðº ÌÖ Ò× ×ØÓÖ Ò Ò ÒÞ Ò¹ Ó Ö Ù× × ÐØ Ø Û Ö Ò¸ ÓÒÒ Ò × Ö Ó Ì Ø × Û Ò Ø Ò ÖÖ Ø Û Ö Òº ÐÐ Ö Ò × ÔÖÓ ÙÞ Ö Ò Ä¹ Ù×Ø Ò ÙÖ Ò ×Ø Ò ­ ×× Ò Ò ËØÖÓÑ Ú Ð Û ÖÑ º ¾
 31. 31. ÄÙ Ø Ó ×Ô × Ò Û Ö Òº × Ä ÒÒ Ù× × ÐØ Ø Û Ö Ò¸ Û ÒÒ × Ò Ø Ñ Ö Ö Ù Ø Û Ö º À ÐØ ÖÙÒ Ö Ä Ò× ÙÒ Ö Ð × × ÖÒ ×Ø Ù Ò Ñ ÜÝ¹Ì × ÑÓÒØ Öظ Ö Ñ Ø Å ÖÓÑ Ø Ö× Ö Ù Ò × Ö Ò Ù Ú Ö Ö Ò Û Ö Ò ÒÒº ËÓ ×Ø × ÑÓ Ð ¸ Ò ÙØ Ó Ù×× ÖÙÒ ÚÓÖ Ù× × ØÞظ Ä ÙÒ Ù Ò ½¼ Ñ Ò Ù Ù Ò Ë Ò×ÓÖ ÞÙ Ö Ò Òº × ×Ø Ñ Ø Ò Ö Ø ×ØÖ Ù Ò Ò ÊÓÒØ ÒÕÙ ÐÐ Ò Ò Ø ÑÓ Ð º Ä × Ö Ó ÑÙ×× Ñ Ø Ò Ñ ÙÖÞ Ò ÀÓ ×Ô ÒÒÙÒ ×ÔÙÐ× ØÖ Ò Û Ö Òº ÞÙ Û Ö Ö Ä ¹ÈÙÐ× Ö ´ÄÈ ½¼¾µ ÒÙØÞغ × ×Ø Ò ÆÁŹ ÅÓ Ùи × ÒÑ Ð Ö Ø Ò Ò Ò ×× Ò Ð Ò Ò ÀÓ ×Ô Ò¹ ÒÙÒ ×ÔÙÐ× Ò×Ø ÐÐ Ö Ö ÀÓ ÙÒ Ò Ö Ö Ø ÚÓÒ ½ Ò× ÖÞ Ù Øº ÁÒØ Ò× Ø Ø Ö Ó ×Ø Ñ Ø ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ÞÙÖ ÈÙÐ× Ó ¸ ×Ó ×× × Ò¹ Ò ×Ø ÐÐØ Û Ö Ò ÒÒº ÐÐ Ù× Ò × È ØØ ÖÒ Ò Ö ØÓÖ Ð× ËØÓÖÙÒ Ù Ñ Ô × Ø Ö × Ò ¸ ÛÙÖ Ò Ð Ý ÌÖ Ö ´ Ì ½¼¿µ ÒÙØÞظ ÙÑ Ò Ä ¹ × ÖÔÙÐ× Ñ Ø Ú Ö Ð Ö Î Ö×Ô ØÙÒ Ù×ÞÙÐÓ× Òº Ï ÐÐ ÒÐ Ò × Ä Ø× Ö Ä × Ö Ó ØÖ Ø ¼ ÒÑ ´ ½ ½½ εº Æ ½¾ ×Ø × Ö Ï ÐÐ ÒÐ Ò Ö ×ÓÖÔØ ÓÒ× Ó ÆÞ ÒØ Ò Ë Ð Þ ÙÑ Ã ´¼ ½¼ ¦ ¼ ¼½µ Ñ ½¸ Û × Ò Ö ×ÓÖÔØ ÓÒ×Ð Ò ÚÓÒ ´ ¦ ¼ ½µ Ñ Ò×Ø×ÔÖ Øº ÒÖ × Ë Ò×ÓÖ× ÚÓÒ ¿¼¼ Ñ Û Ö Ð×Ó ¼± Ö Ä ÙÒ Ò Ò Ö×Ø Ò ¾¾ Ñ ÔÓÒ Öغ × ×Ø Ò ÖÓ×× Ö ÍÒØ Ö× ÞÙÖ Ë ØÙ Ø ÓÒ Ò Ñ Ø ÊÓÒØ Ò×ØÖ ÐÙÒ ¸ ÛÓ Ä ÙÒ ÞÛ Ö ÔÙÒ Ø ÓÖÑ ¸ Ö Ò× ÒÞ ÎÓÐÙÑ Ò Ð Ò Ò ÒÒº ¾º º ÅÓ ÙÐ Ð ÙÒ ¾º½ ÅÓ ÙÐ Ò ÅÓ Ùи Û × Ò Ð ÙÒ ¾º½ Ö ×Ø ÐÐØ ×ظ ×Ø ÐÐØ ÞÛ Ø ÃÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ××ØÙ Ñ Ù× ÑÑ Ò Ù × Ø ØÓÖ× Öº × ×Ø Ø Ù× ¾
 32. 32. Ò Ñ Ë Ò×ÓÖ¸ Ö ½ Ô× Ù Ö Ø ´ Ò Ö Ð ÙÒ Ò × Ò ØØ Ò ¹ Þ Ò Øµ ÙÒ Ñ Ø × Ò Ú ÙÑÔ¹ ÓÒ × Ú Ö ÙÒ Ò ×غ Ò Ø ÚÓÒ Ë Ò×ÓÖ ÙÒ Ù×Ð × Ô× Û Ö Ù Ò ÔØÓÒ¹ ÓÐ ´À Á À Ò× ØÝ ÁÒØ Ö ÓÒÒ Øµ Рغ × ×Ø ÐÐظ Û Ö Æ Ñ × Ø¸ Ð ØÖ × Î Ö¹ Ò ÙÒ Ö Ô× ÞÙÖ Ù×× ÒÛ ÐØ × Öº ÃÓÒØ Ø Ö Ô× Û Ö Ò ÙÖ Ñ Ø Ö Ø ÓÒ × Ò × À Á Ò × ÐÓ×× Òº × ÅÓ ÙÐ ÓÒØÖÓÐ Ó Ö ´Å µ Û Ö Ò ÐÐ× Ñ Ø Ö Ø ÓÒ × Ò × À Á Ò × ÐÓ×× Òº × Å ÙÒ Ò Ø Ù× Ù×Ð × Ô× ÙÒ Ë Ò×ÓÖ Û Ö Ö Ù¹ Ò Ù Ò Ò ÐÙÑ Ò ÙÑÛ Ò Ð ÑÓÒØ Öغ ÙÒ × Ö ÅÓ ÙÐ Û Ö Ò Ù Ò Ò ÐÙÑ Ò ÙÑØÖ Ö × Ö Ù Ø ÙÒ Ð Ò Ò Òº ÅÓ ÙÐ ¹ Ò Ö Ò Û Ö Ò Ò × Ò ÓÒØÖÓÐ Ó Ö ³ Ò × ÐÓ×× Ò¸ × Û¹ × Ò×Ô ÖÙÒ Ö Ø Ò Ù ÖÒ ÑÑغ Ï Ö Ò Ö Ò ×Ø Ò Ð ¹ ØÙÒ ×Þ Ø Û Ö Ò Ø Ò ÚÓÑ Ù× Ð × Ò ÙÒ Ù Ò Ø ÒØÖ Ö × Ö Òº Ë × Ò × Û Ö Ò Ù Ò Û ×× Ö Ù ÐØ ÐÙÑ Ò ÙÑÔРع Ø × Ó Òº × Ð Ø Ò À Ð Ø × Ø ØÓÖ׺ Ò Ò× Ø × Ð ÙÒ ¾º½ ÈÁÄ ÌÍË Ø ØÓÖ ÓÑÔÐ ØØ Ò ÈÁÄ ÌÍ˹ Ø ØÓÖ× ×Ø Ò Ð ÙÒ ¾º½ Þ Øº Ö Ï Ò¹ Ð ÞÛ × Ò Ò Ò À Ð Ø Ò ÒÒ Ú Ö Ò ÖØ Û Ö Ò¸ ÙÑ ÐÖ ÙÖ × ÒØÖ « Ò ËØÖ Ð Ò ´È Ö ÐÐ Ü Ò¹ « ص ÞÙ Ñ Ò Ñ Ö Òº Ö Ï Ò Ð ÑÙ×× ÙÖ Ò ÚÓÑ ×Ø Ò ÞÛ × Ò ÈÖÓ ÙÒ Ø ØÓÖ Ò ×Ø ÐÐØ Û Ö Òº ÅÓ ÙÐ ÓÒØÖÓÐ Ó Ö Å × Å ×Ø ÐÐØ Î Ö×ÓÖ ÙÒ ÙÒ ËØ Ù ÖÙÒ Ö ½ Ô× × Öº ÞÙ × Ò ËÔ ÒÒÙÒ ×Ö Ð Ö ÚÓÖ Ò Ò¸ ÙÑ Î Ö×ÓÖ ÙÒ ××Ô ÒÒÙÒ Ò ÞÙ Ð ¹ ÖÒº Ù×× Ö Ñ × Ò Ñ Ö Ö Ø Ð¹ Ò ÐÓ ¹ÃÓÒÚ ÖØ Ö ´ µ ÚÓÖ Ò¹ Ò¸ ÙÑ ËÔ ÒÒÙÒ Ò ÞÙÖ Ò×Ø ÐÐÙÒ Ö Î Ö×Ø Ö Ö ÞÙ Ð ÖÒº ÍÑ ¾
 33. 33. Ù×× Ö Ò Ò­Ù×× ÞÙ Ñ Ò Ñ Ö Ò¸ × Ò Ù×× Ö Ñ ÇÔØÓ ÓÔÔÐ Ö ÙÖ Ø Ð Ò Ò¹ ÙÒ Ù× Ò ÚÓÖ × Òº ÔØ Ö ÖØ × À Á Ö×Ø Ò× ÒÓ Ò Ø ÚÓÖ Ò Ò Û Ö ÙÒ ÞÛ Ø Ò× Ò Ø ÙÖ ËÄ˼¾ß¼ ÈÖÓØÓØÝÔ Ò ÚÓÖ × Ò ×ظ ÑÙ××Ø ÞÙ Ö×Ø Ò ÈÐ Ø Ò Ö ×Ø ÐÐØ Û Ö Ò¸ ÙÑ Ô× Ò × Å Ò× Ð ×× Ò ÞÙ ÓÒÒ Òº × ØØ ÅÓ Ð Ø¸ Ø Ô× Ò ÅÓ ÙÐ ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ ´ º º Ø Ò Ò Öµ Ñ Ø Ñ Å ÞÙ ØÖ Òº ÒÙÖ À ÐØ Ö × Ù Ñ Å ÒÓÖÑ Ð Ö Ù Ø Û Ö Ò¸ ÛÙÖ Ò Ö ×ØÐ Ò × ¹ Þ Ò ÙÖ Ò×Ø ÐÐÙÒ ÚÓÒ ËÔ ÒÒÙÒ Ò ÒÙØÞظ Ö Ò ÙÐØ Ò ÒÓÖ ÒÙÒ ÓÐÐ Ø Ú ÙÖ ÐÐ Ô× Ð × ØÞØ Û Ö Òº Å Ò Ö ÐØ ×Ó Ò Ö Ò Ò ×Ô × Ò ×× Ö ÃÓÒØÖÓÐÐ Ù Ö × ËÝ×Ø Ñ ÙÒ ÒÒ ×Ô Ð×Û × ÒÞ ÐÒ Ô× Ø Ú Ö Òº Ï Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ñ Ø Ñ ØÖ Ö Ô× Ñ Å ÛÙÖ × Ã ÖØ Ö Ò Ø Ù× ÒÙØÞØ ÙÒ × ÓÒÒØ Ò ÅÓ ÙÐ ÙØ Û Ö Òº ¾º º ËÓ ØÛ Ö Ù Ö ÎÅ ¹ ÈÍ Û Ö × ÈÖÓ Ö ÑÑ ÖÔ Ñ Ò Ð Ò¸ × Ú Ö× Ò ÈÖÓÞ ÙÖ Ò ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ×Ø ÐÐغ × ÓÒÒ Ò ÒØÛ Ö Ö Ø Ù Ö ÈÍ Ó Ö Ú ÊÈ Ù ÖÙ Ò ÓÒÒ Òº Ù ÖÙ Ò ÈÖÓÞ ÙÖ × Ø ÒÒ Ò ÒØ×ÔÖ Ò Ò Ð Ù Ò ÎÅ ¹ Ù׺ Ö Ð Û Ö ÚÓÑ Ö Ø Ò ÅÓ ÙÐ Ö ÒÒØ ÙÒ Ù× Ù Öغ Ù Ñ Ä ÒÙÜ¹È ¸ Ö Ñ Ø Ò Ö Ø ÖÒ Ø¹Î Ö Ò ÙÒ Ò ÎÅ ¹ ÈÍ Ò × ÐÓ×× Ò Û Ö ¸ Ð Ù Ø × ÈÖÓ Ö ÑÑ Ñ× ÖÚ Ö¸ × Ò ¹ ÒÙØÞ Ö× Ò ØØ×Ø ÐÐ ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ×Ø ÐÐظ ÙÑ Ð Ò ÎÅ ¹ ÈÍ ÞÙ × Òº Å Ø × Ò Ð Ò ÒÒ ×ÓÛÓ Ð Ö È ØØ ÖÒ Ò Ö ØÓÖ ÔÖÓ¹ Ö ÑÑ ÖØ Û Ö Ò¸ ÙÑ Ò Ô ÞÙ ×Ø Ù ÖÒ¸ Ð× Ù Ö Á ǹËÔ Ö Ù× Ð × Ò Û Ö Òº ÐРи ÖÔ Ñ Ò Ú Ö×Ø Ø¸ Û Ö Ò ÙÒØ Ö×ØÙØÞغ Ù× ØÞÐ ÒÒ Ñ Ø Ñ Ñ× ÖÚ Ö Ù Ö Ò ËÓ Ø¹Î Ö Ò ÙÒ ×ÔÖÓ Ò Û Ö¹ Òº Ò Ò Ö × ÈÖÓ Ö ÑÑ ×Ø ×Ó Ò Ö Ä ¸ Ö Ø ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ø Ø ÚÓÒ Ñ× ÖÚ Ö ÞÙ ÒÙØÞ Òº Å Ø Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ ØÚÜ Ø Ñ Ò Ò Ö× Ø× ÅÓ Ð Ø¸ Ò Ð Ò Ñ× ÖÚ Ö ÞÙ × Òº Ò Ö Ö× Ø× ×Ø Ø ÓÖØ Ò ¹ ÒÐ Å ÖÓ×ÔÖ ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ¸ Û Ð × ÖР٠ظ Ñ ÖÖ Ð ÞÙ ÖÙÔÔ Ò ÞÙ× ÑÑ ÒÞÙ ×× Ò ÙÒ Ë Ð Ò Ñ Ø Î Ö¹ ÞÛ ÙÒ Ò ÞÙ Ð Òº ØÚÜ ×Ø ÐÐØ ÅÓ Ð Ø ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ¸ × Å ÖÓ× Ò Ú Ö× Ò Ò ÖÙÔÔ Ò¸ ×Ó Ò ÒÒØ Ò ÐÓ×× Ö Ò³ ÞÙ× ÑÑ Ò¹ ÞÙ ×× Òº ÐÓ×× Ö Û Ö Ò ÙÖ ÆÙÑÑ ÖÒ ÒØ ¬Þ ÖØ ÙÒ ÓÒÒ Ò Ò Ú Ù ÐÐ ×Ô ÖØ ÙÒ Ð Ò Û Ö Òº Ê ÑÓØ ÈÖÓ ÙÖ Ðи Ò ÈÖÓØÓ ÓÐÐ ÞÙÑ Ù ÖÙ Ò ÚÓÒ ÈÖÓÞ ÙÖ Ò ÚÓÒ Ò Ñ ÒØ ÖÒØ Ò Ê Ò Ö Ù× ¾
 34. 34. × ÈÖÓ Ö ÑÑ ÛÙÖ Ò ×Ô Þ ÐÐ ÙÖ × ÒÛ Ò ÙÒ ÚÓÒ Ö º Ò ÖÖÝ × Ö Òº ÁÑ Î ÖÐ Ù × Ö Ö Ø ÛÙÖ Ò Ú Ö× Ò ËÝ×Ø Ñ ÒÙØÞظ Ö Ò ×Ô Þ ¬× Å ÖÓ× Ò Ò Ò ÐÓ×× Ö Ò ×Ô ÖØ ÛÙÖ Òº × ËØ Ò¹ Ö ÐÓ×× Ö ÒØ ÐØ Ò Å ÖÓ׸ ÀÒ ÙÒ Ö ÐÓ×× Ö Ú Ö¹ Ò Òº Ù×× Ö Ñ ÒØ ÐØ × ËØ Ò Ö ÐÓ×× Ö Ò Ò Ð¸ ÐÐ Ò ËÝ×Ø Ñ Ò Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Òº Ò Ô Ò Ö Ø ÓÒ Ú Ö¹ × Ò ÎÈ ¹ÈÖÓ Ö ÑÑ ÒÓØ Ø Û Ö Ò¸ × Ò × ×Ô Þ ¬× Ò ¹ ÒÑ Ò Ò Î ÖÞ Ò ×× Ò Ð Ø ÙÒ ÒØ × Ò ÒÒغ º º ××Ø × ÈÖÓ Ö ÑÑ ÙÖ Ù×Ð × Ò × Ô× ÑÑ Ö Ö ÓÙغ ׸ Û Ö Ö Ò ÒÙØÞØ Ñ ËÝ×Ø Ñ Ù× Ñ Ö Ø Ò Î ÖÞ Ò × Ð Òº ×× Î ÖÞ Ò × Û Ö × ØÞظ Ò Ñ × Ö Ø ÐÓ×× Ö Ð Ò Û Ö º ¹ ×Ô Ð×Û × ×Ø Ñ ËØ Ò Ö ÐÓ×× Ö Ö Ð ÐÖ ÓÙØ ¬Ò Öظ Ö × ÈÖÓ Ö ÑÑ Ö ÓÙغ × Ò Ò ËÔ Ö × ÎÈ Ð Øº Ì ÐÐ ¾º¿ Þ Ø ÐÓ×× Ö ¸ Ö Ò ÆÙÑÑ Ö ÙÒ × Î ÖÞ Ò ×¸ × ÙÖ × Û × ØÞØ Û Ö º ËÝ×Ø Ñ ÐÓ×× Ö Î ÖÞ Ò× ËÄ˼ Ù Å ½ Ñ ×Ð×¼ º Ð Ñ »×Ð×¼ ËÄ˼ Ù Å ½ Ñ ×Ð×¼ º Ð Ñ »×Ð×¼ ËÄ˼¿ Ù Ì ×Ø Ó Ö ¾¿ Ø ×Ø×Ð×¼¿º Ð Ø ×Ø»×Ð×¼¿ ËÄ˼ Ù Ì ×Ø Ó Ö ¾ Ø ×Ø×Ð×¼ º Ð Ø ×Ø»×Ð×¼ Ì ÐÐ ¾º¿ ÐÓ×× Ö ÙÒ Î ÖÞ Ò ×× Ò ØÚÜ Ò Ä ×Ø Ö ¬Ò ÖØ Ò Å ÖÓ× ÒÒ Ñ Ø Ñ Ð Ñ ÒÙ Ò ØÚÜ ÖÙ Ò Û Ö Òº ¬Ò Ø ÓÒ Ò × Å ÖÓ× ÒÒ Ñ Ø × ÓÛ Å ÃÊÇ ¹ ØÖ Ø Ø ÙÒ Ñ Ø Ø Å ÃÊÇ Ú Ö Ò ÖØ Û Ö Òº Ù × Ï × ÒÒ ÙÒ Ø ÓÒ ÚÓÒ ÙÒ Ð Ö Ò Å ÖÓ× ÖÙ ÖØ Û Ö Òº ÙÖ Ù×Û ÖØÙÒ Ö × ÑÑ ÐØ Ò Ø Ò ÛÙÖ Ò È Ø ÚÓÒ ÈÖÓ¹ Ö ÑÑ Ò ÒÙØÞظ ÓÖØÛ Ö Ò ÞÙÖ ÄÓ×ÙÒ Ö Ù ØÖ Ø Ò Ò ÈÖÓ Ð Ñ × Ö Ò ÛÙÖ Òº × × Ò Ù×× Ð ××Ð Ò È ÊÄ × Ö Ò ÙÒ × Ò Ñ ÒØ×ÔÖ Ò Ò Ø ÙÖ ÖÓ×× Ø ÒÑ Ò Ò Ò Ø¸ ÈÖÓ Ö Ñ¹ Ñ Ò × Ö ËÔÖ Ò Ø ÓÑÔ Ð ÖØ Û Ö Ò ÙÒ ×Ó Ö Ð Ò × Ñ × Ò º Ë Ò Ö Ò ÎÓÖØ Ð¸ ×× × Ò ÚÓÒ Ö Ä ÒÙܹÃÓÑÑ Ò ÓÞ Ð Ù× Ù ÖÙ Ò Û Ö Ò ÓÒÒ Ò ÙÒ Ò ÖÓ×× Ù×Û Ð ÚÓÒ Ó Ò ÈÖÓ Ö Ñ¹ Ñ Ö Ð Ò ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ×Ø ÐÐ Ò ´ Ñ Ò× ØÞ ÞÙ Ó Ö ÇÊÌÊ Æµº Ù ÐÐ Ò ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ü ×Ø ÖØ Ò Ñ ÒÔ ¸ Ñ Ø Ñ Ò ÈÊÇ Ê ÅÅ Ù ÖÙ Ò Û Ö Ò ÒÒº Ñ Ò ×Ð× Ø Ò Ù× ÑÑ Ò ××ÙÒ ÐÐ Ö ÈÖÓ¹ Ö ÑÑ º ÁÑ ÓÐ Ò Ò Ò ÙÖÞ × Ö ÙÒ Ö Ð ¸ ÔÖÓ Ö Ñ¹ Ñ ÖØ × Ò ÙÒ ÚÓÒ Ö ÃÓÑÑ Ò ÓÞ Ð Ù× Ù ÖÙ Ò Û Ö Ò ÓÒÒ Òº ¯ × ÓÛ Ì Á½ Ì Á¾ ºººÐ ×Ø Ø Ò Ñ º Ñ ¹ ÓÖÑ Ø Ò ÙÒ ÓÖ Ò Ø × Ò Ñ Ð ØÞØ Ò ÒÙÑ Ö × Ò Ì Ð Ñ Ø Ò Ñ Ò¸ ×ÓÒ×Ø ÐÔ Ø× º Ö×Ø Ø ÛÖ Ò Þ Ø ÙÒ × ÒÒ ÙÖ Ò¹ ÚÓÒ ·Æ ´ËÔÖÙÒ ÚÓÖÛ ÖØ× ÙÑ Æ Ð Öµ¸ ¹Æ ´ËÔÖÙÒ ÖÙ Û ÖØ× ¾
 35. 35. ÙÑ Æ Ð Öµ Ó Ö Æ ´ËÔÖÙÒ Þ٠РƵ ÞÛ × Ò Ò Ð ÖÒ ¹ Û × ÐØ Û Ö Òº ÐÐ× Ò Ø ÒÑÒ Ò Ò Û Ö Ò¸ Û Ö Ò Ù ×Ø Ø Ñ Î ÖÞ Ò × Ò Þ Øº ¯ × ÓÛÚ Ö Ñ ×Ø ÐÐ Ò Ú Ö ËÁË Ð Ø Ò ËÁ˶º Ñ Ò ÙÒ ¹ Ö Ò Ø ÙÖ × Ò ØØ ÙÒ Î Ö ÒÞ ÐÐ Ö Ð Ö ÔÖÓ È Ü Ðº Ê ×Ùй ØØ ÛÖ Ò Ò Ö Ø Ò ×Ô ÖØ Ö ÙÖ × Ò ØØ Ñ Ò Ò ËÁËÑ Òº Ñ ¸ Î Ö ÒÞ Ú Ö Ò ËÁËÚ Öº Ñ ÙÒ × ÀÙÒ Öع Ö Î Ö ÒÞ Ú ÖØ ÙÖ Ò ÙÖ × Ò ØØ ´½¼¼ ¡ Ú Ö Ñ Òµ Ò ËÁËÚ ÖѺ Ñ º Â Ò Ñ Ö×Ø Ò Ö ÙÑ ÒØ Û Ö Ñ Ò Ó Ö Ú Ö Ö Ø Ò Þ Øº ¯ Ú Ì Á ÅÁÆ Å Ð ×Ø º Ñ ¹ Ø Ò ÙÒ Þ Ø ÓÐ Ò ÁÒ¹ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ò ß ÒÞ Ð È Ü Ð¸ Ö Ò Ï ÖØ ÞÛ × Ò ÅÁÆ ÙÒ Å Ð Ø¸ ß Ò ÙÖ × Ò ØØ×Û ÖØ × Ö È Ü Ð¸ ß ËØ Ò Ö Û ÙÒ × Ö È Ü Ð¸ ß Ò Ó ×Ø Ò ÖÖ Ø Ò Ï ÖØ × Ö È Ü Ð ÙÒ ß ÛÓ × Ö Ï ÖØ ÖÖ Ø ÛÙÖ º ÐÐ× Å Ðظ Û Ö Å ¼¼¼ × ØÞغ ÙÖ Ö ÐØ Ñ Ò ¹ Ò Ò È Ü Ð¸ ÒÓÖÑ Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ö Ò¸ ÒÒ Ö Ï ÖØ ¿ ×Ø Ø ÙÖ Ò Ù×Ø Ò ¼¼¼ ¡ ¡ ¡ ¼¼¼³¸ Ö Ñ ÆÓÖÑ Ð ÐÐ Ò Ø Ò ÒÓÑÑ Ò Û Ö º ÐÐ× ÅÁÆ Ðظ Û Ö ÅÁÆ ¼ × ØÞغ ÐÐ× Ì Á Ðظ Û Ö Ò Ù×Ø Ø Ñ Î ÖÞ Ò × Ð × Òº ¯ Ú ÓÐ Ì Á Ø Ò Ð Ñ Ø Ò ÙÖ × Ò ØØ×Û ÖØ Ò ÔÖÓ ÃÓ¹ ÐÓÒÒ Ò Ì Á Ù׺ ÐÐ× Ì Á Ðظ Û Ö Ò Ù×Ø Ø Ð × Òº ¯ ×ØÓ Ì Á ÁÆ Ê ÁÌ ÅÁÆ Å Ø Ò Ì ÜعÀ ×ØÓ Ö ÑÑ ÚÓÒ Ø Ù׺ ËØ Ò Ö Û ÖØ × Ò Å ¾¼¼¼¸ ÅÁÆ ¼¸ ÁÆ Ê ÁÌ ¾¼¸ Ì Á ´Ò Ù×Ø Ñ Î ÖÞ Ò ×µº ¯ ÔÖÓ Ð ËÁË ½¸ ½ ¾¸ ¾ Ð ×Ø ÐÐ Ø Ò ¿¸ ¿ ººº ËÁ˶º Ñ Ò ÙÒ ÓÖ Ò Ø × Ò Ñ Ð ØÞØ Ò ÒÙÑ Ö × Ò Ì Ð Ñ Ø Ò Ñ Òº ÒÒ Û Ö Ò Ö Ô Þ Ò Ø¸ Ö Ï ÖØ Ù× Ò Ø Ò Ö È Ü Ð ½¸ ½¸ ¾¸ ¾¸ ¿¸ ¿¸ººº Ò ÚÓÑ Ð ØÞØ Ò ÒÙÑ Ö × Ò Ì Ð Ñ Ø Ò Ñ Ò Ö×Ø ÐÐغ ¯ ÔÐÓØÔÖÓ Ð Ì Á½ Ì Á¾ ººº Ð ×Ø Ø Ò Ò ÙÒ ÓÖ Ò Ø × Ò Ñ Ð ØÞØ Ò ÒÙÑ Ö × Ò Ö ÙÑ ÒØ Ñ Ø Ò Ñ Òº ÒÒ ÓÒÒ Ò ÓÐ Ò Ð Ú ÖÛ Ò Ø Û Ö Ò ß Ø ÍÆÃÌÁÇÆ ¬Ò ÖØ ÍÆÃÌÁÇÆ Ð× ¬Ø ÙÒ Ø ÓÒ ´ Ù××× Ð Ö ÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ñ Ø Ø Ê Ù× Û ÐØ ¿¼
 36. 36. Û Ö Òº ÙÖ ÐÐ ÙÒ Ò Ò Î Ö Ð Ò ´ × ÙÖ Ò Ù×¹ × Ð ××Ð Ù× Ù ×Ø Ò ¹Þ¸ ¹ ³ ×Ø Òµ Ù×× Ö Ü³ Û Ö Ò ËØ ÖØÛ ÖØ Ú ÖÐ Ò Øº Ò× Ð ×× Ò Û Ö Ò È Ö Ñ Ø Ö¸ ¬ØØ Ø Û Ö Ò ×ÓÐÐ Ò¸ Ù× Û Ðظ Ò Ñ Ö Æ Ñ Ò ÙÖ ÃÓÑÑ Ø × Ô Ö ÖØ Ò Ò Û Ö Òº ß ÃÇÄÇÆÆ ¸Ê ÁÀ ¸Î ʽ¸Î ʾ¸ººº Û ÐØ Ò ÈÜ Ð ÃÇÄÇÆÆ ¸Ê ÁÀ Ù× ÙÒ Ñ Ø Ò Ø Ñ Ø Ò Ò Ù Ò ËØ ÖØÛ ÖØ Ò Î Ê½¸Î ʾ¸ºººº Ï ÖØ ÓÒÒ Ò Ð ×× Ò Û Ö Ò¸ Ò Ñ × Ù Ö×ÔÖÙÒ Ò Û Ö Ò ¸¸¾¼ Ñ Ø Ò Ø Ñ ØÙ ÐÐ Ò È Ü Ð¸ ÛÓ ÒÙÖ Ö ËØ ÖØÛ ÖØ ÚÓÒ Î Ê½ Ò ÖØ Û Ö º Å Ø ÐÐ ÙÖ ÃÇÄÇÆÆ Ó Ö Ê ÁÀ Û Ö Ò Ò Ò Ë Ò Ðй ÑÓ Ù× × ÐØ Ø¸ ÛÓ ÃÓÐÓÒÒ ¸ ÞÛº Ê ÙÖ Ð Ù Ò Û Ö ´ Ðи ÐÐ ×Ø Ù ÑÓ Ð µº ÁÒ × Ñ Ë Ò ÐÐÑÓ Ù× × Ò ÓÐ Ò Ò Ò ÑÓ Ð £ ÆÌ Ê ×ÔÖ Ò Ø ÞÙÑ Ò ×Ø Ò È Ü Ð £ Πʽ¸Î ʾ¸ººº Û Ö ÓÐØ Ò Ø × Ñ ÈÜ Ð ÑØ Ò Ò Ù Ò ËØ ÖØÛ ÖØ Ò Î Ê½¸ Πʾ¸ºººº Ï ÖØ ÓÒÒ Ò Ù× Ð ×× Ò Û Ö Ò ´Þº º ¸¸Î Ê¿¸¸Î Ê µº £ Ô Ø ÞÙÑ Ð ØÞØ Ò È Ü Ð ÞÙÖÙ º ´ × ÙÒ Ø ÓÒ ÖØ Ò Ø Ò Ò Ñ Í Ö Ò ÞÙÖ Ò ×Ø Ò ÃÓÐÓÒÒ Ðи Ðеº £ ÓÐ ÙØ ×Ó ÓÖØ ÐÐ È Ü Ð ÙÖ ¸ Ó Ò ÒÞÙ ÐØ Òº × ÒÒ¸ Û ÒÒ Ø× × Ð Ø ÓÒÚ Ö Ö Ò¸ × Ö Ð Ò Ù¹ ÖÒº £ Õ ×Ø Ø Ù× Ñ Ë Ò ÐÐÑÓ Ù× Ù׸ ÞÙÖÙ Ò Ò ÆÓÖ¹ Ñ ÐÑÓ Ù׺ È Ü ÐÔÓ× Ø ÓÒ Û Ö ÐØ Òº ß ÜÖ Ò ÅÁÆ Å × ØÞØ Ò Ö Ö Ö×Ø ÐÐÙÒ Ù Ò ¹ Ö ÅÁƺººÅ º ËØ Ò Ö Ò×Ø ÐÐÙÒ ×Ø Ö Ù×× Ò Øظ Ö ÙÖ Ø Ò ¬Ò ÖØ Û Ö º ß ÝÖ Ò ÅÁÆ Å ×Ø Ò ÐÓ ÞÙ ÜÖ Ò º ß Ü Ø ÅÁÆ Å ×Ø Ò ÐÓ ÞÙ ÜÖ Ò ¸ Ð Ø Ö Ò Ö ×ظ Ö ÙÖ Ò Ø ÒÙØÞØ Û Ö º Ù×× Ö Ð Ð Ò ÈÙÒ Ø Û Ö Ò ÒÓÖ Öغ ß Ý Ø ÅÁÆ Å ×Ø Ò ÐÓ ÞÙ Ü Øº ß × ÓÛ ÐÐ Þ Ø ÐÐ È Ü Ð Ð Þ Ø Òº ß × ÓÛ ÓÐ ÃÇÄÇÆÆ Þ Ø È Ü Ð Ö ÃÓÐÓÒÒ ÃÇÄÇÆÆ Ð ¹ Þ Ø Òº ß × ÓÛÖÓÛ Ê ÁÀ ×Ø Ò ÐÓ ÞÙ × ÓÛ Óк ß ÜÐ Ð Ì Ì × ØÞØ Ü¹ × Ò × Ö ØÙÒ º ß ÝÐ Ð Ì Ì × ØÞØ Ý¹ × Ò × Ö ØÙÒ º ß Ô× Ì ÁÆ Å Ò Ö ÖØ Ò È˹ Ø Ñ Ø Ñ ØÙ ÐÐ × Ø Ö Ò ÈÐÓغ ¿½
 37. 37. ß Õ ×Ø Ø Ù× Ñ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ù׺ Ø Ò Ö Ø× Û Ö Ò Ò Ö Ø ÓÙØÔÙغ ÒÙÔÐÓØ ×Ô Öغ ÙÖ ÜØÖ Ø ÓÒ Ö Ø Ò ×Ø ØÖ ×ÙÐØ ´× Ò ×Ø Ò ÈÙÒ Øµ ÚÓÖ × Òº ¯ ØÖ ×ÙÐØ Æ Å Ð ×Ø ÓÙØÔÙغ ÒÙÔÐÓظ × ÚÓÒ ÔÐÓØÔÖÓ Ð Ò¹ Ö ÖØ ÛÙÖ ÙÒ ÜØÖ ÖØ Ø Ò Ù× Ò Ø׺ × ÛÖ Ò Ò Ð Ö Æ Å º Ñ × Ö Ò¸ ÛÓ ÙÖ ÙÒ Ò Ò ØÔ Ö Ñ Ø Ö Ö× ØÞØ Û Ö º ´Æ Å Ö ×ÙÐØ Ð× ÎÓÖ Ò×Ø ÐÐÙÒ ºµ ¯ × Ì Á ÇÊÅ Ä Û ÖØ Ø ÇÊÅ Ä ÙÖ Ò È Ü Ð Ù× ´Î Ä ×Ø Ø ÙÖ Ò Ï ÖØ × È Ü Ð× ÇÊÅ Ä ³Î Ä ½¼ Î Ä ¼³ Ø Ò Ï ÖØ Ù× Ì Á ÞÙÖÙ ¸ ÐÐ× Ö ½¼ ×ظ ×ÓÒ×Ø Û Ö ¼ ÞÙÖÙ Òµ ÙÒ × Ö Ø × Ö Ò × Ò Ì Á ÓÓ º Ñ º Á×Ø Ì Á Ò Ø Ò Ò Ù¹ Ø Ö Ø Ò Ñ ¸ Û Ö ÇÊÅ Ä ÙÖ Ø Ò Ì Á¶º Ñ Ù× ¹ Û ÖØ Øº Ö Ò ×× Û Ö Ò Ñ Ø Ò Ñ ÐÓ × Ò ÍÆ ³ Ú Ö ÒÙÔ Ø ÙÒ Ò Ì Á ÓÓ º Ñ × Ö Òº ÁÒ × Ñ ÐÐ ×ÓÐÐØ ÇÊÅ Ä ÒÙÖ Ï ÖØ ¼³ Ó Ö ½³ ÒÒ Ñ Òº ¯ Ñ × Ì Á½ Ì Á¾ ÇÊÅ Ä Ð ×Ø Ì Á½ ÙÒ Ì Á¾ Ò ÙÒ Û Ö¹ Ø Ø ÙÖ Ò È Ü Ð ÇÊÅ Ä Ù׸ Ò Ñ × ÁÄ ½ ÙÒ ÁÄ ¾ ÙÖ Ï ÖØ Ù× Ò Ò Ø Ò Ö× ØÞغ × Ö Ò× ÛÖ Ò Ì Á½ÓÙغ Ñ × Ö Òº ÒØ× Ù ÞÙÑ Î ÖÛ ÖØ Ò Ö Ù× ÚÓÒ × º ¯ ØÖ Ñ Ì Á ÖÞ Ù Ø Ò È ØØ ÖÒ ÙÖ Ò ÎÈ ½ ¸ × ÙÖ ÇÊÅ Ä Ò È Ü Ð Ò ÌÖ ÑÛ ÖØ Ù ÇÊŠĸ Ù× Û ÖØ Ø ÙÖ Ò Ï ÖØ Ò Ì Á × ØÞغ ÞÙ ÒØ ÐØ ÇÊÅ Ä Ò Ù× Ö٠Πĺ ¹ ×Ô Ð ØÖ Ñ Ð Ñº Ñ ³´Î Ä ½¿¼¼µ ¼ ³ × ØÞØ ÙÖ ÈÜ Ð ÑØ Ï ÖØ ½¿¼¼ Ò ÌÖ ÑÑÙÒ ÚÓÒ ¼¸ ÙÖ Ò Ö Ò Ò ÌÖ ÑÑÙÒ ÚÓÒ º × ÌÖ ÑÔÖÓ Ö ÑÑ Û Ö Ò Ì Áº × ×Ô Öغ × ÒÒ Ñ Ø ÐÓ Ô ØØ ÖÒ Ô Ì Áº × ¼ ×Ø ÖØ ¼ Ò ØÚÜ Ò Ò È Ø¹ Ø ÖÒ Ò Ö ØÓÖ Ð Ò ÙÒ Ù× Ù ÖØ Û Ö Òº ¯ Ö Ù Æ Ì Á½ Ì Á¾ ººº Ù ÖÒ ÑÑØ Æ¹Ø Ð Ù× Ì Á Ò Ì Á ºÓÙغ × ×Ø Ð Ö ÙÖ ÃÙÖÚ Ò¸ ÚÓÒ Ò Ñ Ø ÐÓ×Þ ÐÐÓ× ÓÔ Ù ÖÒÓÑÑ Ò ÛÙÖ Òº × ÒØ ÐØ Ò Ñ ÐÐ ¹ Ñ Ò Ò × Ö Ú Ð ÈÙÒ Ø ¸ × ÈÐÓØØ Ò ÙÒØ Ö ÍÑ×Ø Ò Ò Ö ×Ø × Ú ÖÐ Ò × Ñ Ò ÓÒÒ Òº ÃÓÑÑ ÒØ ÖÞ Ð Ò¸ Ñ Ø ÒÒ Ò¸ Û Ö Ò ÑÑ Ö Ù ÖÒÓÑÑ Òº ¯ Ò ÐÝ× ØÖ Ñ ÎÇÊÀ Ê Æ Ð ×Ø Ö Ð× Ö Ù¹ ÀÀ Ê ÌÊÁÅÅÍÆ Ñ ÒØ Ò Ò Ø Ò Ò ÙÒ Ø Ò Ä ×Ø Ù׸ ÙÖ Ò È Ü Ð Ò Ï ÖØ Ù× ÎÇÊÀ ʸ Ò Ò Ò Ù× Æ ÀÀ Ê ÙÒ ¹ Ö ÒÞ × Ö Ò¸ Ú ÖØ ÙÖ Ò Ï ÖØ Ù× ÌÊÁÅÅÍÆ º Ù× ÒÒ Ñ Ø Ì Á Ò Ì Á ÙÑ Ð Ø Ø Û Ö Òº ¿¾
 38. 38. ¯ ØÖ Ñ ×ØÓ Ó«Ò Ø Ì Á Ø Ì Á¸ ÚÓÒ Ò ÐÝ× ØÖ Ñ ×Ø ÑÑ Ò ÑÙ×׺ × ×ØÓ Ö ÑÑ ÖØ Ø Ò¸ ØÖ ÒÒØ Ò Ö ÌÊÁÅÅÍÆ º º º Ñ Ò Ö ÐØ Ø À ×ØÓ Ö ÑÑ ¸ Û Ð× «¹ Ö ÒÞ Ù× ÎÇÊÀ Ê ÙÒ Æ ÀÀ Ê ÒØ ÐØ Òº ¯ ÓÒÚ ÓÒÚ ÖØ ÖØ Ò ØÚÜ Ì Á º Ñ ¹ Ø Ò× ÒÙÔÐÓØ Ñ ØÖ Ü¹ ÓÖÑ Ø ÙÒ × Ö Ø × Ò Ì Áº Ø º ×Ô Ð × ÛÙÖ Ò Ë Ö ÚÓÒ Ð ÖÒ Ù ÒÓÑÑ Ò¸ ÛÓ Ù ¹ Ò È Ü Ð ½¼¼¼ Ã Ð Ö ÖÔÙÐ× Ò ÛÙÖ Òº × × Ò Ò Ò Ð ÖÒ Ð ¼¼½º Ñ ¸ Ð ¼¼¾º Ñ ÙÒ Ð ¼¼¿º Ñ ×Ô Öغ ÒÒ ÒÒ Ñ Ø × Ð ³Î Ä ¾¼¼¼³ × Ð Ð ÓÓ º Ñ Ò Ö ÖØ Û Ö Ò¸ × ÙÖ Ò È Ü Ð¸ Ö Ò Ò Ò Ï ÖØ ¾¼¼¼ ÖÖ Ø Ø¸ Ò ½³ ÒØ Ðغ Ñ Ø × ÓÛÚ Ö Ñ Ò Ð Û Ö ÙÖ Ò È Ü Ð Ö ÙÖ × Ò ØØ×Û ÖØ ÙÒ Î Ö ÒÞ Ù× Ò Ö Ð ÖÒ Ö Ò Øº Ò× Ð ×× Ò ÒÒ Ñ Ø Ñ × Ð Ñº Ñ Ð ÓÓ º Ñ ³ ÁÄ ½¶ ÁÄ ¾³ × Ð Ð ÑÓÙغ Ñ Ò¹ Ö ÖØ Û Ö Ò¸ × ÒÙÖ ÙØ Ò³ È Ü Ð ÒØ Ðغ Å Ø Ú ½ Û Ö Ö ÙÖ ¹ × Ò ØØ Ù× Ò È Ü ÐÒ Ù× Ð ÑÓÙغ Ñ Ð Ø¸ Ö Ò Ï ÖØ ½ ×غ Å Ò Ö ÐØ ×Ó Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ Û ÓÑÓ Ò ÙØ Ò È Ü Ð Ö Ø Òº Å Ø × ÓÛ ÒÒ Ñ Ò × × Ö Ò × Ð ÑÓÙغ Ñ Ù ÒÞ Ò Ð ×¹ × Òº Ò Û Ø Ö × ×Ô Ð¸ Û ÌÖ ÑÑÙÒ ÙÖ Ù ÖØ Û Ö ¸ ×Ø Ñ Ò¹ Ò º½ Ù Ë Ø ÞÙ ¬Ò Òº ¿¿
 39. 39. ¿
 40. 40. à ÔØ Ð ¿ Å ××ÙÒ Ò À Ö Û Ö Ò ÐÐ Å ××ÙÒ Ò¸ Û ÖÒ Ö Ö Ø ÙÖ Ù ÖØ ¸ ÚÓÖ ×Ø ÐÐØ ÙÒ Ù×Û ÖØÙÒ Ò ÖÐ ÙØ Öغ ¿º½ Î Ö×Ø Ö Ö Ò×Ø ÐÐÙÒ Ò ÙÖ Ò ØÖ × Ù×Ð × Ô× ÑÙ×× Ò Ú Ö× Ò ËÔ ÒÒÙÒ Ò Ò ¹ Ð Ø Û Ö Òº ÙÒ ×Ø ÑÙ×× Ò Ò ËØÖÓÑÚ Ö×ÓÖ ÙÒ Ò Ù Ò Ñ ¹ Ò Ø Ò ÈÓØ ÒØ Ð ÞÙÖ Î Ö Ù ÙÒ ×Ø ÐÐØ Û Ö Òº × × Ò Ù ÖÙÒ ÚÓÒ Å ××ÙÒ Ò Ò ÐØ Ö Ò ÈÖÓØÓØÝÔ Ò × ÓÒ ÙØ ÒÒØ ÙÒ ÛÙÖ Ò Ò × Ö Ö Ø ×Ó Ò ×Ø ÐÐظ Û Ò Ì ÐÐ ¿º½ ÞÙ× ÑÑ Ò ××غ Þ ÒÙÒ ÆÓÑ Ò Ð×Ô ÒÒÙÒ Î Î · º¼ Î Æ ¾º Î   ¼º¼ Î   ¾º½ ÎË   ¼º¼ Ì ÐÐ ¿º½ × × Ò×Ø ÐÐÙÒ Ò Ï Ø Ö Ò×Ø ÐÐÙÒ Ò Û Ö Ò ÙÖ Ø ×Ô ÒÒÙÒ Ò ÚÓÖ ÒÓѹ Ñ Ò¸ ËØÖÓÑÕÙ ÐÐ Ò ÙÒ Ï Ö×Ø Ò Ñ Î Ö×Ø Ö Ö ´Ú к Ã Ô Ø Ð ¾º¿º½ ٠˺ ½ µ ×Ø ÑÑ Òº ÍÑ Ò­Ù×× Ö Ú Ö× Ò Ò Ò×Ø ÐÐÙÒ ×ÑÓ Ð Ø Ò ÞÙ ÙÒ¹ Ø Ö×Ù Ò¸ ÛÙÖ ÈÙÐ× ÓÖÑ Ñ Ù× Ò Ö ÞÛ Ø Ò Î Ö×Ø Ö Ö×ØÙ ¸ Ñ Ë Ô Ö¸ Ò Ò Ò Ö Å ×× ÖÓ×× Ò Ö Ø Ö × Öغ Ò Ð¹ ÙÒ ¿º½ ÞÙ× ÑÑ Ò ××Ø Ò ÃÖ Ø Ö Ò × Ò Ù×Ö Ò ¸ ÙÑ ÈÙÐ× ÓÖÑ ×Ý×Ø Ñ Ø × ÞÙ ÙÒØ Ö×Ù Òº Å ××ÙÒ Ö ÓÐ Ø Ñ Ø Ú Ö× Ò Ò Å Ø Ó Òº ¸ Ì ÙÒ ÓÒÒ¹ Ø Ò Ñ Ø Ò Å ×× ÙÒ Ø ÓÒ Ò Ò × Ø ÐÓ×Þ ÐÐÓ× ÓÔ× ×Ø ÑÑØ Û Ö Òº Ç   ÛÙÖ ÚÓÒ Ù × ØÞظ Ò Ò Ù Ö Å ××ÙÒ Ò Ù¹ ÛÒ ºÚÖ Ö Ø ØØ º Ò Ü Ø ×Ø ÑÑÙÒ × × È Ö Ñ Ø Ö× ¿
 41. 41. 250 200 150 Amplitude [mV] τ 100 CALP A T 50 0 O− −50 −100 −100 0 100 200 300 400 500 600 700 Zeit [ns] ÄÈ ÑÎ Ã Ð Ö ÖÔÙÐ× Ó ÑÎ ÈÙÐ× ÑÔÐ ØÙ Ì Ò× ÈÙÐ× Ö Ø ¼± Å Ü ÑÙÑ Ò× Ò×Ø ×Þ Ø ´ÚÓÒ ½¼± Ù ¼±µ Ç  ± ÍÒØ Ö× Û Ò Ö Ò ÈÖÓÞ ÒØ ÚÓÒ Ð ÙÒ ¿º½ Ö Ø Ö × ÖÙÒ × Ö Ø Ö Ò ×Ø Ò Ø ÒÓØ ¸ Ö Ò Ò Ö Ø Ò Ò­Ù×× Ù × ÓÔØ Ñ Ð Ö Ø Ò × Î Ö×Ø Ö Ö× Øº × ÒÙ Ø ÞÙ Û ×× Ò¸ Ó Ò Ì Ò ÒÞ ÞÙÑ Ë Û Ò Ò ÚÓÖ Ò Ò ×Ø Ó Ö Ò Øº ÙÒ ×Ø ÛÙÖ ÙÒØ Ö×٠ظ ÒÛ Û Ø Ò×Ø ÐÐÑÓ Ð Ø Ò ÚÓÒ¹ ÒÒ Ö Ò Òº Ù× Ñ Ë Ñ × Î Ö×Ø Ö Ö× ×Ø Ö× ØÐ ¸ ×× × ÚÓÖ ÐÐ Ñ Î ¿ ÙÒ Î ´Ëµ Ò­Ù×× Ò Û Ö Ò¸ ÒÒ × ×Ø Á Á¿ · Á½ ´ÁÜ ×Ø Ö ËØÖÓѸ Ö ÙÖ Ò ÌÖ Ò× ×ØÓÖ ÅÜ ­ ××صº ËÓ Ð Á¿ ÞÙ ÖÓ×× Û Ö ¸ ­ ××Ø ÞÙ Û Ò Ó Ö Ö Ò ËØÖÓÑ ÙÖ Ò Ò Ò ×ØÖ Ò× ×ØÓÖ¸ ÛÓÖ Ù Ö Î Ö×Ø Ö Ö Ù ÓÖØ ÞÙ ÙÒ Ø ÓÒ Ö Òº × Þ Ø × ¸ ×× × Ö×Ø ÒÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ø × Û Ö ¸ Û ÒÒ Á Ó Ö Á Ë ×Ó Ð Ò ×ظ ×× Ö Î Ö×Ø Ö Ö ×ÓÛ ×Ó Ò Ø ÓÔØ Ñ Ð Ö Ø Øº Å Ø Ò×Ø ÐÐÙÒ Ò ÚÓÒ Î Î Ë ½ ½ Î Ô ×× ÖØ × Ö×ظ Û ÒÒ Î ¿ ¾ ¾ Î ×غ ÒÓÖÑ Ð ÖÛ × Î ¿ ¾ ß¾ Î ×ظ ØÖ ØØ × × ÈÖÓ Ð Ñ Ð×Ó Ò Ø Ùº ÙÖ Ò ÓÔØ Ñ Ð ÈÙÐ× ÓÖÑ ×ÓÐÐØ Î ¿ ÑÓ Ð ×Ø Ò ¾ Î × Òº Ï Ö Î ¿ Ó Ö Ò ×Ø ÐÐظ Û Ö Ò×Ø ×­ Ò Ú Ð Ð Ò × Ñ Ö¸ Ø Ö Ò Ï ÖØ Ò Ð Ø Î Ö×Ø Ö ÙÒ º ÏÖ Ò ËØÖÓÑ Á ÙÒ Á Ë × Ö Ó Ñ Ø ´ ÐÐ× Î · Î Ë ¿ Î ×ص¸ ÒÒØ Ö Î Ö×Ø Ö Ö × ÓÒ ÞÙ × Û Ò Ò¸ Û ÒÒ Î ¿ ¾ Î ×غ × Ë Û Ò ÙÒ ÓÒÒØ × Ö Ò Ø Ö Ð ÖØ Û Ö Òº ¿

×