20070808 Wil 165 X Indesit Wasmachine Nederlands

4,853 views

Published on

 • Be the first to comment

20070808 Wil 165 X Indesit Wasmachine Nederlands

 1. 1. Instructies voor het gebruik WASMACHINE Inhoud NL Installatie, 2-3 F SL NL Uitpakken en waterpas zetten, 2 Water- en elektrische aansluiting, 2-3 Slovenšèina,25 Eerste wasprogramma, 3 Français,13 Nederlands,1 Technische gegevens, 3 Beschrijving van de wasmachine, 4-5 HR Bedieningspaneel, 4 Controlelampjes, 5 Hrvatski,37 Start en programma's, 6 In het kort: een programma starten, 6 Tabel van de programma's, 6 Persoonlijk instellen, 7 Instellen van de temperatuur, 7 Instellen van de centrifuge, 7 WIL 165 X Functies, 7 Wasmiddel en wasgoed, 8 Wasmiddellaatje, 8 Bleekprogramma, 8 Prepareren van het wasgoed, 8 Speciale stukken, 8 Voorzorgsmaatregelen en raadgevingen, 9 Algemene veiligheid, 9 Het afvoeren, 9 Bezuiniging en bescherming van het milieu, 9 Onderhoud, 10 Afsluiten van water en stroom, 10 Schoonmaken van de wasmachine, 10 Het wasmiddellaatje schoonmaken, 10 Reinigen van deur en trommel, 10 Reinigen van de pomp, 10 Controleer de slang van de watertoevoer, 10 Storingen en oplossingen, 11 Service, 12 Voordat u er de installateur bijhaalt, 12 1
 2. 2. Installatie Het is belangrijk dit boekje te bewaren zodat u het Een correcte waterpas geeft de machine stabiliteit NL kunt raadplegen wanneer u maar wilt. In het geval dat u en vermijdt trillingen, lawaai en het zich verplaatsen de machine verkoopt, of u verhuist, moet het boekje bij gedurende het functioneren van de machine. In het de machine blijven zodat de nieuwe gebruiker de geval van vaste vloerbedekking of een tapijt regelt u functies en betreffende raadgevingen kan leren kennen. de stelvoetjes zodanig dat onder de wasmachine genoeg plaats is voor ventilatie. Lees de instructies met aandacht: u vindt er belang- rijke informatie betreffende het installeren, gebruik en veiligheid. Water- en elektrische aansluiting Uitpakken en waterpas zetten Aansluiting van de watertoevoerslang Uitpakken 1. Plaats de pakking A op het uiteinde van de 1. Pak de wasmachine uit. waterslang en schroef 2. Controleer of de wasmachine geen schade heeft hem op een koud- geleden gedurende het vervoer. Indien dit wel het waterkraan met een geval is moet hij niet worden aangesloten en moet u A mondstuk met schroef- contact opnemen met de handelaar. draad van 3/4 gas (zie 3. Verwijder de vier afbeelding). transportbouten met de Voordat u hem aansluit rubberen ring en bijbe- moet u het water laten horende afstandstukken lopen totdat het helder is. die zich aan de achter- kant bevinden (zie afbeelding). 2. Verbind de slang aan de wasmachine door hem op de betreffende watertoevoer aan te schroeven, rechtsboven aan de achterkant (zie 4. Sluit de gaten af met de bijgeleverde plastic doppen. afbeelding). 5. Bewaar alle stukken: mocht de wasmachine ooit worden vervoerd, dan moeten deze weer worden aangebracht. Het verpakkingsmateriaal is geen speelgoed voor kinderen. 3. Let erop dat er geen knellingen of kronkels in de slang zijn. Waterpassen De waterdruk van de kraan moet binnen de 1. Installeer de wasmachine op een rechte en stevige waarden van de tabel Technische Gegevens liggen vloer en laat hem niet leunen tegen een muur, meubel (zie bladzijde hiernaast). of dergelijken. Als de slang niet lang genoeg is moet u zich wenden 2. Als de vloer niet perfect horizontaal is kunt u de tot een gespecialiseerde handelaar of een bevoegde onregelmatigheid opheffen installateur. door de stelvoetjes aan de voorkant in- of uit te schroeven (zie afbeelding); de hoek, gemeten ten opzichte van de aanrecht, mag de 2° niet overschrij- den. 2
 3. 3. Gebruik geen verlengsnoeren of dubbelstekkers. Aansluiting van de afvoerbuis NL Verbind de buis, zonder Het snoer mag niet in bochten of geknikt liggen. hem te buigen, aan een Installatie afvoerleiding of aan een De voedingskabel mag alleen door een bevoegde afvoer in de muur tussen installateur worden vervangen. 65 en 100 cm van de grond af; 65 - 100 cm Belangrijk! De fabrikant is niet aansprakelijk wanneer deze normen niet gerespecteerd zijn. Beschrijving Eerste wasprogramma Voordat u de machine gaat gebruiken moet u hem een of hang hem op de rand wascycle laten uitvoeren met wasmiddel maar zonder van een wasbak of bad, wasgoed, met het programma van 90° zonder voor- en bind de bijgeleverde wassen. Programma's leiding aan de kraan (zie afbeelding). Het uiteinde van de afvoer- slang mag niet onder water hangen. Wasmiddel Gebruik geen verlengstuk voor de slang ; indien dit niet te vermijden is moet het verlengstuk dezelfde doorsnee hebben als de originele slang en hij mag niet Technische gegevens langer zijn dan 150 cm. Model WIL 165 X maatregelen Elektrische aansluiting Voorzorgs- breedte cm 59,5 Afmetingen hoogte cm 85 Voordat u de stekker in het stopcontact steekt moet u diepte cm 53,5 zich ervan verzekeren dat: • het stopcontact geaard is en voldoet aan de gel- Vermogen van 1 tot 5 kg dende normen; Elektrische spanning 220/230 Volt 50 Hz Onderhoud • het stopcontact het maximum vermogen van de aansluitingen max. aansluitwaarde 1850 W machine kan verdragen, zoals aangegeven in de max. druk 1 MPa (10 bar) Aansluiting tabel Technische Gegevens (zie hiernaast); min. druk 0,05 MPa (0,5 bar) waterleiding Inhoud trommel 46 liters • het voltage correspondeert met de waarden die zijn Snelheid aangegeven in de tabel Technische Gegevens (zie tot 1600 toeren per minuut centrifuge hiernaast); Controle-program- Storingen programma 2; temperatuur 60°C; ma's volgens de • het stopcontact geschikt is voor de stekker van de uitgevoerd met 5 kg lading. norm IEC456 machine. Indien dit niet zo is moet de stekker of het Deze apparatuur voldoet aan de stopcontact vervangen worden. volgende EEC voorschriften: -73/23/EEC van 19/02/73 De wasmachine mag niet buiten worden geinstalleerd, (Laagspanning) en successievelijke ook niet op een plaats die beschut is, aangezien het modificaties gevaarlijk is hem aan regen en onweer bloot te stellen. -89/336/EEC van 03/05/89 Service (Elektromagnetische compatiabiliteit) Als de wasmachine is geinstalleerd moet het stop- en successievelijke modificaties - 2002/96/CE contact gemakkelijk te bereiken zijn. 3
 4. 4. Beschrijving van de wasmachine Bedieningspaneel FUNCTIE knoppen NL Controlelampje AAN/DEUR Controlelampjes GEBLOKKEERD AAN/UIT knop PROGRAMMA knop Wasmiddellaatje START/RESET knop TEMPERATUUR CENTRIFUGE knop knop Wasmiddellaatje: voor wasmiddel en verdere START/RESET knop: voor het starten van de toevoegingen (zie blz. 8). programma's of voor het annuleren als u per onge- luk verkeerd heeft ingesteld. Controlelampjes: voor het volgen van het verloop van het wasprogramma. Controlelampje AAN/DEUR GEBLOKKEERD: Als de functie Delay Timer is ingesteld, wordt de geeft aan of de wasmachine aan is en of de deur resterende tijd aangegeven tot het starten van het geopend kan worden (zie blz. 5). programma (zie blz. 5). AAN/UIT knop: voor het in- en uitschakelen van de CENTRIFUGE knop: voor het instellen of uitscha- wasmachine. kelen van de centrifuge (zie blz. 7). PROGRAMMA knop: voor het kiezen van de FUNCTIE knoppen: voor het kiezen van de func- programma's. Gedurende het programma blijft de ties. De knop van de gekozen functie blijft verlicht. knop stilstaan. TEMPERATUUR knop: voor het instellen van de temperatuur of koud wassen (zie blz. 7). 4
 5. 5. Controlelampjes Fase die bezig is: Gedurende het verloop van het wasprogramma NL De controlelampjes geven belangrijke informatie. gaan de controlelampjes een voor een aan om aan Ze geven aan: te tonen met welk programmaonderdeel de machin Installatie bezig is: Uitgestelde start ingesteld: Als de functie Delay Timer is geactiveerd (zie blz. 7), Voorwas nadat het programma is gestart, gaat het controle- lampje dat bij de uitgestelde start hoort knipperen: Was Spoelen Beschrijving Centrifugeren N.B.: gedurende het afpompen gaat het controle- lampje dat bij de fase Centrifugeren hoort branden. Naar gelang de terugloop van de tijd wordt , met het Funtie-knoppen Programma's knipperen van het betreffende controlelampje de De FUNCTIE-KNOPPEN dienen ook als controle- resterende tijd aangegeven: lampjes. Als u een functie kiest wordt de bijbehorende knop verlicht. Als de gekozen functie niet bij het ingestelde programma hoort gaat de knop knipperen en de functie wordt niet geactiveerd. Wasmiddel Als een functie wordt ingesteld die niet past bij een andere eerder ingestelde functie, dan blijft alleen de laatste keuze actief. Als de gekozen wachttijd is afgelopen gaat het knipperende controlelampje uit en begint het inge- stelde programma te lopen. maatregelen Voorzorgs- Onderhoud Storingen Controlelampje AAN/DEUR GEBLOKKEERD: Als het controlelampje brandt dan betekent dit dat de deur geblokkeerd is. Dit om te voorkomen dat hij per ongeluk geopend zou worden; om schade te voorkomen moet u wachten tot het controlelampje knippert. Dan pas kunt u de deur opentrekken. Service Als het controlelampje van AAN/DEUR GEBLOKKEERD snel knippert tegelijkertijd met minstens één ander controlelampje dan betekent dit dat er een storing is. Bel de Installateur. 5
 6. 6. Start en Programma's In het kort: een programma starten 5. Stel de centrifugesnelheid in (zie blz. 7). 6. Giet het wasmiddel en verdere toevoegingen in NL 1. Schakel de wasmachine in met de knop . Alle het laatje (zie blz. 8). controlelampjes branden gedurende enkele secon- 7. Start het programma met de START/RESET knop. den, gaan vervolgens uit en het controlelampje Voor het annuleren houdt u de START/RESET AAN/DEUR GEBLOKKEERD gaat knipperen. knop minstens 2 seconden ingedrukt. 2. Laad het wasgoed in en sluit de deur. 8. Aan het einde van het programma gaat het 3. Stel het gewenste programma in met de knop controlelampje AAN/DEUR GEBLOKKEERD knippe- PROGRAMMA'S. ren hetgeen betekent dat de deur geopend kan 4. Stel de wastemperatuur in (zie blz. 7). worden. Haal het wasgoed eruit en laat de deur op een kier staan zodat de trommel kan drogen. Tabel van de programma's Schakel de wasmachine uit met de knop . D u u r va n O p tie W a sm id d e l P ro gr a m - Te m p e - W a sve rz- he t S o or t s to f e n vu il O n tvle k k e n / B e sc h rijvin g w a sp r og r a m m a m a 's r a tu u r a c hte r w a sp ro gr a - vo o r- H o o f- B le e k m id d e l m m a (m in .) w as dw as S tan d aard Zeer vu ile w itte w as Voorw as, hoofdw as, spoelingen, 9 0 °C • • • 1 135 (laken s, tafellaken s en z.) tussen - en eindcentrifuge Ho ofdw as , s po elin gen , Zeer vu ile w itte w as D elica at / 9 0 °C • • 2 125 (laken s, tafellaken s en z.) Trad itio n eel tussen - en eindcentrifuge Ho ofdw as , s po elin gen , Zeer vu il w it en gekleu rd D elica at / 6 0 °C • • 2 110 w asgo ed Trad itio n eel tussen - en eindcentrifuge Ho ofdw as , s po elin gen , Zeer vu ile w itte en gekleu rde D elica at / 4 0 °C • • 2 105 fijne w as Trad itio n eel tussen - en eindcentrifuge W ein ig vu il w it w as g o ed en Ho ofdw as , s po elin gen , D elica at / fijn g ekleu rd w as g o ed 4 0 °C • • 3 70 Trad itio n eel tussen - en eindcentrifuge (o verh em d en , tru ien en z.) Zeer vu ile kleu rvas te s to ffen H o o fd w as , s p o elin g en , 6 0 °C • • D elica at 4 75 (babygo ed en z.) kreu kvrij o f d elicate cen trifu g e Zeer vu ile kleu rvas te s to ffen H o o fd w as , s p o elin g en , 4 0 °C • • D elica at 4 60 (babygo ed en z.) kreu kvrij o f d elicate cen trifu g e L ich t gekleu rde s to ffen (ieder H o o fd w as , s p o elin g en , 4 0 °C • • D elica at 5 60 s o o rt w ein ig vu il w as go ed) kreu kvrij o f d elicate cen trifu g e H o o fd w as , s po elin g en wol 4 0 °C • • 6 50 kreu kvrij en d elicate cen trifu g e Speciaal fijn e s to ffen H o o fd w as , s p o elin g en , 7 3 0 °C • • 45 (go rdijn en , zijde, vis co s e en z.) kreu kvrij o f a fp o m p en T im e 4 U Zeer vu il w it en gekleu rd Ho o fdw as, spoelin gen , tus sen - 6 0 °C • • 8 65 w asgo ed en ein dcen trifu ge. W ein ig vu il w it w as g o ed en Ho o fdw as, spoelin gen , tus sen - fijn g ekleu rd w as g o ed 4 0 °C • • 9 55 en ein dcen trifu ge. (o verh em d en , tru ien en z.) L ich t gekleu rde s to ffen (ieder H o o fd w as , s p o elin g en en 40 °C • • 10 45 s o o rt w ein ig vu il w as go ed) d elicate cen trifu g e L ich t gekleu rde s to ffen (ieder H o o fd w as , s p o elin g en en 11 3 0 °C • • 30 s o o rt w ein ig vu il w as go ed) d elicate cen trifu g e S po rt Koude w as (zonder w asmiddel), S p o rts ch o en en 3 0 °C • • 50 w assen, spoelen en delicate 12 (M A X. 2 p aa r.) centrifuge Stoffen voo r sportkledin g H o o fd w as , s p o elin g en , 3 0 °C • • 60 13 (jo ggin pakken , sho rts en z.) tu s s en -en ein d cen trifu g e PR OGR AM M A ON DE R DELE N D elica at / S p o elen • S p o elin g en en cen trifu g e Trad itio n eel C en trifu g eren A fpo m p en en cen trifu g e A fpo m p en A fpo m p en Note -Bij de programma´s 8 - 9 is het beter de machine met niet meer dan 3,5 kg wasgoed te beladen. -Bij programma 13 raden wij aan een lading van niet meer dan 2 kg te wassen. -Kijk voor de beschrijving van kreukvrij: Zie Minder Strijken, bladzijde hiernaast. De gevens in de tabel hebben een indicatieve waarde. Speciaal programma Dagelijkse was (programma 11 voor synthetische stoffen) is bedoeld voor het snel wassen van kledingstukken die weinig vuil zijn: het duurt slechts 30 minuten en bespaart dus elektriciteit en tijd. Met programma (11 met 30 °C) kunt u verschillende soorten stoffen tesamen wassen (behalve zijde en wol) met een lading van max. 3 kg. Het beste is om hierbij vloeibaar wasmiddel te gebruiken. 6
 7. 7. Persoonlijk instellen Instellen van de temperatuur C Door aan de TEMPERATUUR-knop te draaien stelt u de temperatuur van het wassen in (zie Tabel van de pro- NL gramma's op blz. 6). De temperatuur kan verlaagd worden tot aan koud ( ). Installatie Instellen van de centrifuge Door aan de CENTRIFUGE-knop te draaien stelt u de snelheid van de centrifuge van het gekozen programma in. De maximum snelheden voorzien voor de programma's zijn: Programma's Maximum snelheid Katoen 1600 toeren per minuut Beschrijving Synthetisch 800 toeren per minuut Wol 600 toeren per minuut Zijde geen U kunt de snelheid van de centrifuge verminderen, of het centrifugeren uitschakelen met het symbool . De machine voert geen centrifugesnelheid uit dat niet overeenkomt met de maximale centrifugesnelheid van het te centrifugeren soort weefsel. Programma's Functies De verschillende functies van de wasmachine zorgen voor een heldere en witte was zoals door u gewenst. Voor het activeren van de functies: 1. druk op de knop die bij de gewenste functie hoort, volgens de hiervolgende tabel; 2. het oplichten van de betreffende knop geeft aan dat de functie actief is. Wasmiddel N.B.: Snel knipperen van de knop geeft aan dat de bijbehorende functie van het ingestelde programma niet gekozen kan worden. Actief bij de Functies Effect Notities voor het gebruik programma's: Druk meerdere malen op de knop totdat het controlelampje dat bij maatregelen Voorzorgs- Stelt de start van de gewenste uitgestelde start hoort verlicht wordt. Allen de machine uit tot Bij de vijfde druk op de knop wordt de functie gedeactiveerd. aan 9 uren. N.B.: Als de Start/Reset knop eenmaal ingedrukt is dan kan de Delay Timer uitgestelde tijd alleen verkort worden. Bleekprogramma in staat de meest Vergeet niet bleekwater in het hiervoor bestemde bakje 4 te gieten 2, 3, 4, 5, hardnekkige (zie blz 8). Spoelingen. vlekken te Deze functie is niet geschikt voor de MINDER STRIJKEN. Onderhoud verwijderen. Bleken Door deze functie in te stellen worden de programma's 4, 5, 6, 7 Vermindert het onderbroken, ( wasgoed blijft in water= spoelstop) (Kreukvrij), en 3, 4, 5, 6, 7, kreuken van de het controlelampje van de fase Spoelen gaat knipperen: 8, 9, 10, stoffen en - voor het afmaken van de cycle drukt u op de START/RESET knop Spoelen. vergemakkelijkt het - voor alleen waterafvoer zet u de knop op het symbool en Minder strijken. drukt u op de START/RESET knop. strijken Deze functie is niet geschikt voor de optie BLEKEN. Storingen 1, 2, 3, 4, 5, Vermeerdert het Aangeraden voor volle lading wasgoed of met extra veel 8, 9, 10, 12, resultaat van het Extra wasmiddel. 13, Spoelen. spoelen. Spoeling Service 7
 8. 8. Wasmiddel en wasgoed Wasmiddellaatje Prepareren van het wasgoed NL Een goed resultaat van de was hangt ook af van • Verdeel het wasgoed volgens: een juiste dosis wasmiddel: te veel maakt het - het soort stof / het symbool op het etiket. wassen niet beter en blijft in het wasgoed hangen - de kleuren: scheid gekleurd goed van de witte was. terwijl het slecht is voor het milieu. • Maak de zakken leeg en controleer de knopen. • Ga niet boven het aangegeven gewicht, berekend Trek het laatje naar voor droog wasgoed: voren en giet het was- stevige stoffen: max 5 kg 4 middel en/of de verdere synthetische stoffen max 2,5 kg toevoegingen erin als fijne stoffen max 2 kg volgt. Wol: max 1 kg 3 2 Hoeveel weegt het wasgoed? 1 1 laken 400-500 gr. 1 sloop 150-200 gr. 1 tafelkleed 400-500 gr. 1 badjas 900-1200 gr. 1 handdoek 150-200 gr. bakje 1: voorwasmiddel (poeder) Speciale stukken Voordat u het middel erin giet moet u controleren of het bakje 4 is geplaatst. Gordijnen: vouw de gordijnen nauwkeurig en doe bakje 2: wasmiddel (poeder of vloeibaar) ze in een kussensloop of net. Was ze apart zonder Het vloeibare wasmiddel wordt erin gegoten vlak ooit de halve lading te overschrijden. Gebruik pro- voor de start. gramma 7 dat automatisch de centrifuge uitsluit. bakje 3: toevoegingen (wasverzachter enz.) Donzen dekbedden en met dons gevulde De wasverzachter mag niet boven het roostertje windjacks: als de vulling uit ganzenveren of uitkomen. eendendons bestaat kunt u ze wassen in de was- extra bakje 4: Bleekwater machine. Keer de stukken binnenste buiten en ga Gebruik nooit middelen voor handwas aangezien niet boven een max. lading van 2-3 kg; herhaal de die te veel schuim vormen. spoeling een of twee keer en gebruik de delicate centrifuge. Bleekprogramma Wol: Gebruik voor de beste resultaten een wasmid- del dat speciaal voor wol is bestemd en laad niet Het traditionele bleekmiddel kan alleen voor meer dan 1kg wollen goed in de machine. stevig wit wasgoed gebruikt worden, terwijl het delicate bleekmiddel geschikt is voor gekleurde stoffen, synthetische stoffen en wol. Plaats het bijgeleverde extra bakje 4 in bakje 1. Let er bij het gieten van het bleekwater op dat het niveau quot;maxquot;, aangegeven op de centrale pin, niet wordt overschreden (zie afb.). Als u alleen wilt bleken giet u het bleekwater in het extra bakje 4, stelt u het programma Spoelen en activeert u de functie Bleken (zie blz 7). Voor bleken tijdens het wassen giet u het wasmiddel en de toevoegmiddelen in de bakjes, stelt u het gewenste programma in en activeert u de functie Bleken (zie blz 7). Gebruik van het extra bakje 4 sluit het voorwassen uit. 8
 9. 9. Voorzorgsmaatregelen en raadgevingen De wasmachine is ontworpen en geproduceerd wanneer u het apparaat vernietigt, het apparaat NL volgens de internationale veiligheidsnormen. Deze apart moet worden ingezameld. aanwijzingen worden voor uw eigen veiligheid gege- Consumenten moeten contact opnemen met de ven en zij moeten met aandacht worden gelezen. Installatie locale autoriteiten voor informatie over de juiste wijze van vernietiging van hun oude apparaat. Algemene veiligheid • Dit apparaat is gemaakt voor huishoudelijk ge- Bezuiniging en bescherming van het milieu bruik, niet-professioneel, en zijn functies mogen Maximale reiniging niet veranderd worden. Als er weinig water door de glazen deur te zien is Beschrijving • De wasmachine mag alleen door volwassen komt dat doordat met de nieuwe Indesit technologie personen en volgens de instructies in dit boekje minder dan de helft water voldoende is voor maxi- worden gebruikt. mum reinheid van de was: een doel dat is bereikt • Raak de machine niet aan als u blootsvoets bent ten gunste van de milieu-bescherming. of met natte of vochtige handen of voeten. Bezuinigen op wasmiddel, water, energie en tijd • Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcon- • Teneinde geen energiebronnen te verkwisten Programma's tact, maar altijd door de stekker aan te pakken. moet de machine altijd met maximum lading • Open het wasmiddellaatje niet terwijl de machine worden gebruikt. U spaart 50% energie met een in werking is. volle lading i.p.v. twee half volle ladingen. • Raak het afvoerwater niet aan aangezien het • Voorwassen is alleen nodig voor erg vuil wasgoed. nogal warm kan zijn. Door dit te vermijden bespaart u wasmiddel, tijd, water en ongeveer 5 tot 15% energie. • Forceer nooit de deur: het veiligheidsmechanisme, Wasmiddel dat tegen per ongeluk openen beschermt, kan • Door vlekken met een ontvlekkingsmiddel te beschadigd worden. behandelen of in de week te zetten kunt u met minder hoge temperaturen wassen. Een pro- • Probeer in geval van storingen nooit zelf interne gramma op 60°C in plaats van op 90°C of op mechanismen van de machine te repareren. 40°C in plaats van 60°C zorgt voor een besparing • Zorg ervoor dat kleine kinderen niet te dicht bij de van 50% aan energie. machine komen als deze in werking is. maatregelen • Doseer het wasmiddel op basis van de hardheid Voorzorgs- • De glazen deur kan heet worden. van het water, de vuilheidsgraad en de hoeveel- heid wasgoed, zo vermijd u onnodig energie- • Als de machine verplaatst moet worden doe dit dan verbruik en beschermt u het milieu. ook al zijn de met twee of drie personen en met grote voorzichtig- wasmiddelen biologisch afbreekbaar, toch bevat- heid. Nooit alleen want de machine is zwaar. ten ze elementen die het evenwicht in de natuur • Voordat u het wasgoed in de machine laadt, verstoren. Bovendien moet u zoveel mogelijk controleer dat hij leeg is. Onderhoud wasverzachters vermijden. • Door zoveel mogelijk te wassen met goedkope Het afvoeren stroomtarieven (s´nachts) werkt u mee aan het • Het afvoeren van het verpakkingsmateriaal: reduceren van de belasting van de elektrische houd u zich aan de plaatselijke normen zodat het centrale. materiaal gerecycled kan worden. De optie Delay Timer (zie blz. 7) is van groot belang voor de uitvoering van het wasprogramma • De Europese Richtlijn 2002/96/EC over Vernieti Storingen gedurende de nacht. ging van Electrische en Electronische Apparatuur, vereist dat oude huishoudelijke electrische appa • Als u na het wassen het wasgoed in een dryer raten niet mogen vernietigd via de normale wilt drogen, kunt u een hoge snelheid centrifuge ongesorteerde afvalstroom. Oude apparaten kiezen. Weinig water in het wasgoed spaart tijd moeten apart worden ingezameld om zo het en energie bij het droogprogramma. hergebruik van de gebruikte materialen te optima liseren en de negatieve invloed op de gezondheid Service en het milieu te reduceren. Het symbool op het product van de quot;afvalcontainer met een kruis erdoorquot; herinnert u aan uw verplichting, dat 9
 10. 10. Onderhoud Afsluiten van water en stroom Reinigen van de pomp NL • Doe de kraan dicht na iedere wasbeurt. Hiermee De wasmachine is voorzien van een zelfreinigende reduceert u de kans op lekkage. pomp en hoeft dus niet te worden schoongemaakt. Het kan echter gebeuren dat kleine voorwerpen (geldstukken, knopen) in het voorvakje terecht komen • Sluit altijd eerst de stroom af voordat u de wasma- dat de pomp beschermt en zich aan de onderkant chine gaat schoonmaken en gedurende bevindt. onderhoudswerkzaamheden. Verzeker u ervan dat het wasprogramma klaar is en trek de stekker uit het stopcontact. Schoonmaken van de wasmachine De buitenkant en de rubber onderdelen kunnen met Toegang tot het paneel: een spons en lauw sopje worden schoongemaakt. Nooit schuurmiddelen of oplosmiddelen gebruiken! 1. verwijder het paneel- tje aan de voorkant van de wasmachine met Het wasmiddellaatje schoonmaken behulp van een schroevendraaier Verwijder het laatje door (zie afbeelding); het op te lichten en naar voren te trekken (zie afbeelding). Was het onder stro- mend water: dit moet u regelmatig doen. 2. draai de deksel eraf, tegen de klok in draaiend (zie afbeelding): het is normaal dat er een beetje water uit komt; Reinigen van deur en trommel • Laat de deur altijd op een kier staan om muffe lucht te vermijden. 3. maak de binnenkant goed schoon; 4. schroef de deksel er weer op; 5. monteer het paneeltje weer, met de haakjes in de betreffende openingen voordat u het paneeltje tegen de machine aan drukt. Controleer de slang van de watertoevoer Controleer minstens eens per jaar de slang van de watertoevoer. Als er barstjes in zitten moet hij vervan- gen worden: gedurende het wassen kan de hoge waterdruk onverwachts scheurtjes veroorzaken. Nooit reeds eerder gebruikte slangen gebruiken. 10
 11. 11. Storingen en oplossingen Het kan gebeuren dat de machine niet werkt. Voordat u de installateur opbelt (zie blz. 12), controleert u of het een storing betreft die gemakkelijk te verhelpen is met behulp van de volgende lijst. NL Storingen: Mogelijke oorzaken / Oplossing: Installatie De wasmachine • De stekker is niet in het stopcontact of niet ver genoeg ingestoken gaat niet aan. om contact te maken. • Er is geen stroom. Het wasprogramma • De deur is niet goed dicht. start niet. • De knop is niet ingedrukt. Beschrijving • De START/RESET knop is niet ingedrukt. • De waterkraan is niet open. • Uitgestelde start is ingesteld (Delay Timer, zie blz. 7). De wasmachine neemt geen • De watertoevoerslang is niet aangesloten aan de kraan. water. • De slang ligt gekneld. • De kraan is niet open. Programma's • In huis mankeert het water. • Er is geen voldoende druk. • De START/RESET knop is niet ingedrukt. De wasmachine blijft water • De afvoerslang is niet geinstalleerd op 65 tot 100 cm afstand van de aan- en afvoeren. grond (zie blz. 3). • Het uiteinde van de afvoerslang ligt onder water (zie blz. 3). Wasmiddel • De afvoer in de muur heeft geen ontluchting. Als na deze controle het probleem niet is opgelost, doet u de water- kraan dicht, de machine uit en belt u de installateur. Als u op een van de hoogste verdiepingen van een flatgebouw woont kan zich een probleem met het hevelen voordoen, waarbij de machine voortdurend water aan- en afvoert. Om deze storing te verhelpen bestaan er speciale in de handel verkrijgbare ventielen. maatregelen Voorzorgs- De wasmachine pompt het water • Het programma voorziet niet in afvoer: bij enkele programma's niet af of centrifugeert niet. moet dit met de hand worden gestart (zie blz. 6). • De optie 'Minder strijken' is actief: voor het afmaken van het programma drukt u op de START/RESET knop (zie blz. 7). • De afvoerslang ligt gekneld (zie blz. 3). • De afvoerleiding is verstopt. Onderhoud De machine trilt erg tijdens het • De trommel is bij het installeren niet op de juiste wijze ontgrendeld (zie blz. 2). centirfugeren. • De wasmachine staat niet recht (zie blz. 2). • De wasmachine staat te nauw tussen meubel en muur (zie blz. 2). De wasmachine lekt. • De slang van de watertoevoer is niet goed aangeschroefd (zie blz. 2). • Het wasmiddellaatje is verstopt (voor schoonmaken zie blz. 10). Storingen • De afvoerslang is niet goed bevestigd (zie blz. 3). Het controlelampje AAN/DEUR • Bel de Installateur want dit geeft een storing aan. GEBLOKKEERD knippert snel tegelijkertijd met minstens één ander controlelampje. Service Er ontstaat teveel schuim. • Het wasmiddel is niet bedoeld voor wasmachines (er moet quot;voor wasmachinequot;, quot;handwas en wasmachinequot;, of dergelijke op staan). • De dosering is te veel. 11
 12. 12. Service Voordat u er de installateur bijhaalt: NL • Kijk eerst even of u het probleem zelf kunt oplossen (zie blz. 11); • Start het programma om te controleren of de storing is verholpen; • Is dit niet het geval dan neemt u contact op met de bevoegde dichtsbijzijnde Technische Dienst via het telefoonnummer dat op het garantiebewijs/gebruiksaanwijzing staat. Nooit een niet-bevoegde installateur erbij halen. Vermeld: • het soort storing; • het model van de machine (Mod.); • het serienummer (S/N). Deze informatie vindt u op het typeplaatje aan de achterkant van de wasmachine. Service 12
 13. 13. Mode d'emploi LAVE-LINGE Sommaire F Installation, 14-15 F Déballage et mise à niveau, 14 Raccordements hydrauliques et électriques, 14-15 Premier cycle de lavage, 15 Français Caractéristiques techniques, 15 Description du lave-linge, 16-17 Bandeau de commandes, 16 Voyants, 17 Mise en marche et Programmes, 18 En bref: démarrage d'un programme, 18 Tableau des programmes, 18 Personnalisations, 19 Sélection de la température, 19 Sélection de l'essorage, 19 WIL 165 X Fonctions, 19 Produits lessiviels et linge, 20 Tiroir à produits lessiviels, 20 Cycle blanchissage, 20 Triage du linge, 20 Pièces de linge particulières, 20 Précautions et conseils, 21 Sécurité générale, 21 Mise au rebut, 21 Economies et respect de l'environnement, 21 Entretien et soin, 22 Coupure de l'arrivée d'eau et de courant, 22 Nettoyage du lave-linge, 22 Nettoyage du tiroir à produits lessiviels, 22 Entretien du hublot et du tambour, 22 Nettoyage de la pompe, 22 Contrôle du tuyau d'arrivée de l'eau, 22 Anomalies et remèdes, 23 Assistance, 24 Consultation à tout moment, 24 13
 14. 14. Installation Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le Une bonne mise à niveau garantit la stabilité de la F consulter à tout moment. En cas de vente, de cession machine et évite qu'il y ait des vibrations, du bruit et ou de déménagement, veillez à ce qu'il suive toujours des déplacements en cours de fonctionnement. Si la le lave-linge pour que son nouveau propriétaire soit machine est posée sur de la moquette ou un tapis, informé sur son mode de fonctionnement et puisse réglez les petits pieds de manière à ce qu'il y ait profiter des conseils correspondants. suffisamment d'espace pour assurer une bonne ventilation. Lisez attentivement les instructions: elles fournissent d'importantes informations sur l'installation, l'utilisation Raccordements hydrauliques et et la sécurité. électriques Déballage et mise à niveau Raccordement du tuyau d'arrivée de l'eau 1. Montez le joint A sur Déballage l'extrémité du tuyau 1. Déballez le lave-linge. d'alimentation et vissez- 2. Contrôlez que le lave-linge n'a pas été endommagé le à un robinet d'eau pendant le transport. S'il est abîmé, ne le raccordez froide à embout fileté 3/4 A pas et contactez votre revendeur. gaz (voir figure). Faites couler l'eau 3. Enlevez les 4 vis de jusqu'à ce qu'elle soit protection pour le limpide et sans transport, le impuretés avant de caoutchouc et la cale, raccorder. placés dans la partie arrière (voir figure). 2. Raccordez le tuyau d'alimentation au lave- linge en le vissant à la prise d'eau prévue, dans la partie arrière en haut à droite (voir figure). 4. Bouchez les trous à l'aide des bouchons plastique fournis. 5. Conservez bien toutes ces pièces: il faudra les remonter en cas de transport du lave-linge. Les emballages ne sont pas des jouets pour enfants. 3. Faites attention à ce que le tuyau ne soit ni plié ni écrasé. Mise à niveau La pression de l'eau doit être comprise entre les 1. Installez le lave-linge sur un sol plat et rigide, sans valeurs indiquées dans le tableau des l'appuyer contre des murs, des meubles ou autre. Caractéristiques techniques (voir page ci-contre). Si la longueur du tuyau d'alimentation ne suffit pas, 2. Si le sol n'est pas parfaitement horizontal, adressez-vous à un magasin spécialisé ou à un vissez ou dévissez les technicien agréé. petits pieds avant (voir figure) pour niveler l'appareil; son angle d'inclinaison, mesuré sur le plan de travail, ne doit pas dépasser 2°. 14
 15. 15. N'utilisez ni rallonges ni prises multiples. Raccordement du tuyau de vidange F Raccordez le tuyau Le câble ne doit être ni plié ni écrasé. d'évacuation, sans le Installation plier, à un conduit Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que d'évacuation ou à une par des techniciens agréés. évacuation murale placés à une distance 65 - 100 cm Attention! Nous déclinons toute responsabilité en cas du sol comprise entre de non respect des normes énumérées ci-dessus. 65 et 100 cm; Description Premier cycle de lavage Avant la première utilisation de la machine, effectuez ou bien accrochez-le à un cycle de lavage avec un produit lessiviel mais un évier ou à une sans linge et sélectionnez le programme à 90°C baignoire, dans ce cas, sans prélavage. fixez le support en Programmes plastique fourni avec l'appareil au robinet (voir figure). L'extrémité libre du tuyau d'évacuation ne doit pas être plongée dans Bac produits l'eau. L'utilisation de tuyaux de rallonge est absolument déconseillée, si vous ne pouvez vraiment pas faire Caractéristiques techniques autrement vous devrez utiliser un tuyau de même diamètre et de longueur maximum de 150 cm. Précautions Modèle WIL 165 X Branchement électrique largeur 59,5 cm Dimensions hauteur 85 cm Avant de brancher la fiche dans la prise de courant, profondeur 53,5 cm contrôlez que: • la prise dispose de mise à la terre et est conforme Capacité de 1 à 5 kg aux normes; Raccordements tension 220/230 Volt 50 Hz Entretien électriques puissance maximale absorbée 1850 W • la prise est bien apte à supporter la puissance maximale de la machine indiquée dans le tableau pression maximale 1 MPa (10 bar) Raccordements des Carcatéristiques techniques (voir ci-contre); pression minimale 0,05 MPa (0,5 bar) hydrauliques capacité du tambour 46 litres • la tension d'alimentation est bien comprise entre les Vitesse jusqu'à 1600 tours minute valeurs figurant dans le tableau des d'essorage Anomalies Caractéristiques techniques (voir ci-contre); Programmes de programme 2; température 60°C; contrôle selon la • la prise est bien compatible avec la fiche du lave- effectué avec une charge de 5 kg. norme IEC456 linge. Autrement, remplacez la prise ou la fiche. Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes: Votre lave-linge ne doit pas être installé dehors, - 73/23/CEE du 19/02/73 (Basse même à l'abri, car il est très dangereux de le laisser Tension) et modifications suivantes Assistance exposé à la pluie et aux orages. - 89/336/CEE du 03/05/89 (Compatibilité électromagnétique) et Après installation du lave-linge, la prise de courant modifications suivantes - 2002/96/CE doit être facilement accessible. 15
 16. 16. Description du lave-linge Bandeau de commandes Touches F FONCTION Voyants Voyant Touche ALLUMAGE/ MISE EN HUBLOT MARCHE/ARRET VERROUILLE Bouton PROGRAMMES Tiroir à produits lessiviels Touche START/RESET Bouton Bouton ESSORAGE TEMPÉRATURE Tiroir à produits lessiviels: chargement des Touche START/RESET: démarrage des produits lessiviels et additifs (voir page 20). programmes ou annulation (en cas d'erreur). Voyants: suivi du stade d'avancement du Voyant ALLUMAGE/HUBLOT VERROUILLE: pour programme de lavage. comprendre si le lave-linge est branché et si le Si la fonction Départ différé a été sélectionnée, hublot peut être ouvert (voir page 17). indiquent le temps résiduel avant le démarrage du programme (voir page 17). Touche MISE EN MARCHE/ARRET: mise en marche ou arrêt du lave-linge. Bouton ESSORAGE: sélection de l'essorage ou exclusion (voir page 19). Bouton PROGRAMMES: choix des programmes (voir page 18). Touches FONCTION: sélection des fonctions En cours de lavage, le bouton ne bouge pas. disponibles. La touche correspondant à la fonction sélectionnée restera allumée. Bouton TEMPÉRATURE: sélection de la température ou lavage à froid (voir page 19). 16
 17. 17. Voyants Phases en cours: F Pendant le cycle de lavage, les voyants s'allument Les voyants fournissent des informations importantes. progressivement pour indiquer son stade Voilà ce qu'ils signalent: d'avancement: Installation Retard programmé: Prélavage Si la fonction Départ différé a été activée (voir page 19) et après avoir sélectionné le programme, le Lavage voyant correspondant au retard programmé commence à clignoter: Rinçage Description Essorage Remarque: pendant la phase de vidange, le voyant correspondant à la phase Essorage s'allume. Touches fonction Programmes Au fur et à mesure que le temps passe, le retard Les TOUCHES FONCTION servent aussi de voyants. résiduel est affiché avec clignotement du voyant La sélection d'une fonction entraîne l'allumage du correspondant: voyant correspondant. Si la fonction sélectionnée est incompatible avec le programme sélectionné, la touche clignote et la fonction n'est pas activée. En cas de sélection d'une fonction incompatible Bac produits avec une autre précédemment sélectionnée, la seule à être activée sera la dernière validée. Une fois que le retard sélectionné touche à sa fin, le voyant clignotant s'éteint et le programme sélectionné démarre. Précautions Entretien Anomalies Voyant ALLUMAGE/HUBLOT VERROUILLE: Le voyant allumé indique que le hublot est verrouillé pour empêcher toute ouverture accidentelle; attendez que le voyant cesse de clignoter avant d'ouvrir le hublot, vous risqueriez d'endommager l'appareil. Assistance Le clignotement rapide du voyant ALLUMAGE/HUBLOT VERROUILLE en même temps qu'un autre signale une anomalie. Appelez Service-après-vente. 17
 18. 18. Mise en marche et Programmes En bref: démarrage d'un programme 5. Sélectionnez la vitesse d'essorage (voir page 19). F 6. Versez le produit lessiviel et les additifs (voir page 20). 1. Pour allumer le lave-linge appuyez sur la touche . 7. Appuyez sur la touche START/RESET pour lancer Tous les voyants s'allument pendant quelques le programme. secondes puis s'éteignent et le voyant ALLUMAGE/ Pour annuler, poussez sur la touche START/ HUBLOT VERROUILLE commence à clignoter. RESET pendant 2 secondes au moins. 2. Chargez le lave-linge et fermez le hublot. 8. A la fin du programme de lavage, le voyant ALLUMAGE/ 3. Sélectionnez à l'aide du bouton PROGRAMMES HUBLOT VERROUILLE clignote pour indiquer que le le programme désiré. hublot peut être ouvert. Sortez le linge et laissez le hublot 4. Sélectionnez la température de lavage (voir page 19). entrouvert pour faire sécher le tambour. Eteignez le lave- Tableau des programmes linge en appuyant sur la touche . D urée Le ssive N a ture d e s tissus e t d e gré d e P rogra m - Te m p é - Assouplis- A nti-tâ che s/ D e scrip tion d u c ycle d e d u cycle sa lissure mes ra ture sant Ea u d e J ave l lavage (m inutes) prélav. lavage S tandard Prélavage, lavage, rinçages, Blancs extrêmement sales 90°C • • • essorages intermédiaires et 1 135 (draps, nappes, etc.) essorage final Blancs extrêmement sales Délicate/ Lavage, rinçages, essorages 2 90°C • • 125 (draps, nappes, etc.) Traditionn elle intermédiaires et essorage final Blancs et couleurs résistantes Délicate/ Lavage, rinçages, essorages 60°C • • 2 110 très sales Traditionn elle intermédiaires et essorage final Blancs et couleurs délicates très Délicate/ Lavage, rinçages, essorages 40°C • • 2 105 sales Traditionn elle intermédiaires et essorage final Blancs peu sales et couleurs Délicate/ Lavage, rinçages, essorages 3 40°C • • 70 délicates (chemises, pulls, etc.) Traditionn elle intermédiaires et essorage final Couleurs résistantes très sales Lavage, rinçages, anti- 60°C • • Délicate 4 75 (linge de bébé, etc.) froissement ou essorage délicat Couleurs résistantes très sales Lavage, rinçages, anti- 40°C • • Délicate 4 60 (linge de bébé, etc.) froissement ou essorage délicat Couleurs délicates (linge en tout Lavage, rinçages, anti- 5 40°C • • Délicate 60 genre légèrement sale) froissement ou essorage délicat Lavage, rinçages , anti- L ain e 40°C • • 6 50 froissement et essorage délicat Tissus particulièrement délicats L avage, rin çages, an ti- 30°C • • 7 45 (rideaux, soie, viscose, etc.) froissemen t ou vidan ge Tim e 4 you Blancs et couleurs résistantes Lavage, rinçages, essorages 60°C • • 8 60 très sales intermédiaires et essorage final Blancs peu sales et couleurs Lavage, rinçages, essorages 40°C • • 9 50 délicates (chemises, pulls, etc.) intermédiaires et essorage final Couleurs délicates (linge en tout Lavage, rinçages, essorage • • 10 40°C 40 genre légèrement sale) délicat Couleurs délicates (linge en tout L avage, rin çages et essorage 30°C • • 30 11 genre légèrement sale) délicat S ports Lavages en eau froide (sans Chaussures de sport • • 50 12 30°C lessive), lavage, rinçages et (2 paires MAX. ) essorage délicat Textiles vêtements de sport Lavage, rinçages, essorages 30°C • • 60 13 (survêtements, shorts, etc.) intermédiaires et essorage final PR OGR AM M E S PAR TIAU X Délicate/ R in çage • R in çages et essorage Traditionn elle Essorage Vidange et essorage Vidange Vidange Remarque - Pour les programmes 8, 9 il est conseillé de ne pas dépasser une charge de 3,5 kg. - Pour le programme 13 il est conseillé de ne pas dépasser une charge de 2 kg. - Pour la fonction anti-froissement: voir Repassage facile, page ci-contre. Les données reportées dans le tableau sont à titre indicatif. Programme spécial Express 30' (programme 11 pour Synthétiques) spécialement conçu pour laver du linge peu sale en un rien de temps: il ne dure que 30 minutes et permet ainsi de faire des économies d'énergie et de temps. Choisissez le programme (11 à 30°C), vous pourrez laver ensemble des textiles différents (sauf laine et soie) en ne dépassant pas 3 kg de charge. Nous vous conseillons d'utiliser des lessives liquides. 18

×