Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tajuk Mini Kajian Tindakan (Kekuatan)

799 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tajuk Mini Kajian Tindakan (Kekuatan)

  1. 1. KEKUATAN
  2. 2. <ul><li>REFLEKSI INDIVIDU </li></ul><ul><li>Penggunaan laman sesawang boleh dicapai di mana sahaja. </li></ul><ul><li>Membenarkan pelajar berinteraksi dengan guru, pelajar berinteraksi dengan pelajar lain atau pelajar berinteraksi dengan persekitaran laman web itu sendiri. </li></ul><ul><li>REFLEKSI KUMPULAN </li></ul><ul><li>Meningkatkan pencapaian dan minat pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Mewujudkan suasana serta penglibatan pelajar secara aktif dan bermotivasi. </li></ul><ul><li>REFLEKSI KUMPULAN LAIN </li></ul><ul><li>Meningkatkan sikap pelajar terhadap aspek kerjasama dan pencapaian. </li></ul><ul><li>Pemahaman pelajar menjadi lebih jelas. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>BUKU </li></ul><ul><li>Tajuk : Penginterasian ICT dalam Pendidikan Penyelidikan, Amalan dan Aplikasi </li></ul><ul><li>Sumber: (Bab 4, M/S 40) </li></ul><ul><li>Pengamal dan pengkaji melaporkan bahawa integrasi teknologi secara efektif dalam pengajaran boleh meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran, meningkatkan pembelajaran peringkat tinggi dan menggalakkan peningkatan pembelajaran pelajar . (Lazarowitz, 2002; Wheeler et al. 2002) </li></ul>LITERATURE REVIEW (BUKU DAN JURNAL)
  4. 4. LITERATURE REVIEW (BUKU DAN JURNAL) <ul><li>BUKU </li></ul><ul><li>Tajuk : Penginterasian ICT dalam Pendidikan : Penyelidikan, Amalan dan Aplikasi </li></ul><ul><li>Sumber: (Bab 4, M/S 40) </li></ul><ul><li>Sankaran et al (2000) mendapati penggunaan inovatif aplikasi berasaskan web boleh membantu kepelbagaian stail pembelajaran </li></ul>
  5. 5. LITERATURE REVIEW (BUKU DAN JURNAL) <ul><li>BUKU </li></ul><ul><li>Tajuk : Penginterasian ICT dalam Pendidikan : Penyelidikan, Amalan dan Aplikasi </li></ul><ul><li>Sumber: (Bab 4, M/S 40) </li></ul><ul><li>Selain itu, pengajaran berasaskan web membolehkan pelajar berkolaborasi tentang tugasan, membuat refleksi kritikal dan pembelajaran berasaskan masalah (Weigel, 2000) </li></ul>
  6. 6. LITERATURE REVIEW (BUKU DAN JURNAL) <ul><li>ARTIKEL (JURNAL) </li></ul><ul><li>Tajuk : Kelebihan Penggunaan Internet dan Laman Web dalam Pengajaran dan Pembelajaran </li></ul><ul><li>Penulis: Dr. Sajap Maswan (Jabatan Teknologi Pendidikan, Institut Perguruan Tuanku Bainun, Penang </li></ul><ul><li>Antara ciri utama web yang tidak terdapat dalam media lain ialah kebolehan menyediakan persekitaran yang membenarkan pelajar berinteraksi dengan guru, pelajar berinteraksi dengan pelajar-pelajar lain atau pelajar berinteraksi dengan persekitaran laman web itu sendiri. </li></ul>
  7. 7. LITERATURE REVIEW (BUKU DAN JURNAL) <ul><li>ARTIKEL (JURNAL) </li></ul><ul><li>Tajuk : Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Melalui Laman Web di Sekolah </li></ul><ul><li>Penulis: Dr. Sajap Maswan (Jabatan Teknologi Pendidikan, Institut Perguruan Tuanku Bainun, Penang </li></ul><ul><li>Pembelajaran melalui laman web mengajak para guru untuk mengalih paradigma pengajaran mereka daripada yang bercorak behavioris dan kognitivis kepada konstruktivis. Konstruktivis dikatakan berupaya mengubah sikap memindah maklumat secara pasif kepada yang aktif dengan menyediakan suasana pengajaran-pembelajaran yang dapat mempertingkat kemahiran berfikir tahap tinggi (high- order thinking skills). Aliran ini juga percaya bahawa pengajaran-pembelajaran yang bertumpu kepada penglibatan multisensori pelajar dan persekitaran pembelajaran yang interaktif dan eksploratori dapat membantu meningkatkan kemahiran yang dimaksudkan. Justeru penggunaan Laman web yang mempunyai ciri-ciri hipermedia, hiperteks dan hiperlinks amat sesuai dengan konteks konstruktivis ini. Sebab itu laman web harus dimanfaat sepenuhnya oleh guru-guru dalam pengajaran-pembelajaran. </li></ul>

×