Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les Cb i educació física

1,670 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Les Cb i educació física

 1. 1. Les competències bàsiques i l’educació física Francesc Segura
 2. 2. Punts de la sessió <ul><li>Les tres preguntes clau </li></ul><ul><li>La LOE i l’educació física </li></ul><ul><li>Les competències bàsiques i l’EF </li></ul><ul><li>El mestre competencial </li></ul>
 3. 3. 1. Les tres preguntes clau
 4. 4. Les tres preguntes clau <ul><li>Com es fa una programació LOE d’educació física complerta? </li></ul><ul><li>Com podem avaluar les Competències bàsiques? </li></ul><ul><li>Com podem “reciclar” les programacions LOGSE? </li></ul>
 5. 5. LOE LEC Decret 142/2007 Decreto de mínimos 1513/2006 Ordre d’avaluació
 6. 6. REFERÈNCIES NORMATIVES DECRET 142/2007 Resolució de 29 de maig de 2009 INSTRUCCIONS INICI DE CURS 2008-2009 +
 7. 7. Referents de la Programació <ul><li>La programació permet fer el seguiment de les actuacions previstes per tal de modificar-les, adaptar-les i millorar-les, quan calgui. </li></ul>PROJECTE EDUCATIU CENTRE CURRÍCULUM
 8. 8. Documents a revisar Projecte Educatiu de Centre Currículum Unitats de Programació
 9. 9. CURRÍCULUM <ul><li>Objectius (etapa, àrea) </li></ul><ul><li>Competències Bàsiques (generals i pròpies) </li></ul><ul><li>Continguts (per àrees i cicles) </li></ul><ul><li>Mètodes Pedagògics </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació (per àrees i cicles) </li></ul><ul><li>Unitats de Programació </li></ul>
 10. 10. AVALUACIÓ ÀREES I CB ÀREES Avaluem l’adquisició dels continguts a través dels Objectius didàctics Saber Saber fer Saber ser COMPETÈNCIES Avaluem l’assoliment de les competències a través dels Criteris d’avaluació Saber actuar +
 11. 11. AVALUACIÓ <ul><li>Qualificació de les àrees </li></ul><ul><li>Valoració de les CB (Assoliment) </li></ul>INSUFICIENT SUFICIENT BÉ NOTABLE EXCEL·LENT GENS POC ADEQUAT FORÇA MOLT
 12. 12. Acta avaluació final cicle Expedient acadèmic Historial acadèmic EP Informe Individ. Final etapa Informe personal trasllat Comissió d’avaluació Tutor/a Secretari/a Secretari/a Tutor/a Tutor/a Darrera sessió avaluació cicle Durant Tota L’etapa Durant Tota L’etapa Final etapa primària Trasllat abans d’acabar etapa Centre Centre Família Centre receptor Institut Institut Centre receptor ef21 cb cb cb
 13. 13. NOU CURRÍCULUM EF <ul><li>Objectius d´etapa: NOU </li></ul><ul><li>Objectius de cicle: Es poden aprofitar LOGSE </li></ul><ul><li>Competències Bàsiques (generals i pròpies) NOU </li></ul><ul><li>Continguts de cicle : NOU </li></ul><ul><li>Mètodes Pedagògics: Es poden aprofitar LOGSE </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació de cicles : NOU </li></ul><ul><li>Unitats de Programació : es poden aprofitar amb modificacions </li></ul>
 14. 14. Noves Unitats de Programació <ul><li>Incorporació de la contribució a l’assoliment de les CB: Quadre, justificació, Objectius, criteris d’avaluació </li></ul><ul><li>Identificar els OD amb les CB generals </li></ul><ul><li>Identificar quins continguts no treballem per a incorporar-los a les UP </li></ul><ul><li>Metodologia competencial </li></ul>
 15. 15. PROGRAMACIÓ PER CICLES I ETAPES <ul><li>DSR - Distribuir, Seqüenciar i Repartir </li></ul>Continguts decret Distribuir per nivell Seqüenciar per trimestres Repartir per UP i PI ef21
 16. 16. 2. La LOE i l’educació física
 17. 17. PARTS DEL CURRÍCULUM <ul><li>LOE </li></ul><ul><li>Objectius generals d´etapa </li></ul><ul><li>CB de l´EP+ESO </li></ul><ul><li>Objectius generals àrea </li></ul><ul><li>CB àrea </li></ul><ul><li>Continguts per cicles </li></ul><ul><li>Criteris d´avaluació </li></ul><ul><li>NO </li></ul><ul><li>LOGSE </li></ul><ul><li>Objectius generals d´etapa </li></ul><ul><li>NO </li></ul><ul><li>Objectius generals àrea </li></ul><ul><li>NO </li></ul><ul><li>Continguts:3 tipus </li></ul><ul><li>Objectius terminals </li></ul><ul><li>Orientacions didàctiques </li></ul>
 18. 18. Programació per àrees <ul><li>PROGRAMACIÓ PER CONTINGUTS </li></ul><ul><li>Àrees Interdisciplinarietat Transversalitat </li></ul>
 19. 19. Paraula Clau LOGSE-LOE LOGSE LOE DIVERSITAT COMPETÈNCIES ef21
 20. 20. Els sabers a la LOGSE i a la LOE Saber actuar LOGSE Saber Saber fer Saber ser LOE +
 21. 21. BLOCS DE CONTINGUTS El joc Ralització de jocs Expressió corporal Expressió corporal i dramatització Activitat física i salut Utilització de les capacitats condicionals Habilitats motrius i qüalitats físiques bàsiques Execució d´habilitats coordinatives El cos imatge i percepció Control i consciència corporal
 22. 22. Número de continguts 11 8 5 El joc 5 7 7 6 Expressió corporal 4 5 4 4 Activitat física i salut 3 5 7 3 Habilitats motrius i qüalitats físiques bàsiques 2 9 7 7 El cos, imatge i percepció 1 CS CM CI Bloc de continguts
 23. 23. 3. Les competències bàsiques i l’educació física
 24. 24. “ Un exemple, val més que mil paraules”
 25. 25. Per què parlem de competències? <ul><li>Ampliació dels coneixements </li></ul><ul><li>Canvis dels coneixements </li></ul>BÀSIC - CLAU
 26. 26. COMPETÈNCIA BÀSICA <ul><li>Competència és la capacitat d´ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversals i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació </li></ul>
 27. 27. CURRÍCULUM COMPETENCIAL “Extracte document Desplegament del currículum a l´EP- Dep.Educació” <ul><li>Un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida. </li></ul>ef21
 28. 28. 1. COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL 3 . TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL 5 .APRENDRE A APRENDRE 7. CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC 8 .SOCIAL I CIUTADANA 6 .AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL 4. MATEMÀTICA 2. ARTÍSTICA I CULTURAL CB TC TC TM TM TM TP ECH ECH
 29. 29. COMPETÈNCIES BÀSIQUES <ul><li>PRÒPIES DE L´ÀREA </li></ul><ul><ul><li>Desenvolupament personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència en la pràctica d´hàbits saludables de forma regular i continuada </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència comunicativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència social </li></ul></ul>
 30. 30. CLAUS APRENENTATGE PER COMPETÈNCIES <ul><li>1. Integració de coneixements </li></ul><ul><li>Què he après? </li></ul><ul><li>2. Funcionalitat dels aprenentatges </li></ul><ul><li>Per a què em serveix? </li></ul><ul><li>3. L´autonomia personal </li></ul><ul><li>Com puc aprendre més? </li></ul>SABER ACTUAR
 31. 31. Les CB no es poden ensenyar <ul><li>Podem desenvolupar-les </li></ul><ul><li>Podem afavorir que l’alumnat les assoleixin </li></ul><ul><li>Podem fer servir metodologies que facilitin la seva adquisició </li></ul><ul><li>Fins i tot, podem no dificultar la seva adquisició </li></ul><ul><li>Però no les podem ensenyar. </li></ul>
 32. 32. Que afavoreix l’assoliment de les CB? <ul><li>Coneixements previs: correctes o incorrectes </li></ul><ul><li>Treball col·laboratiu o col·lectiu </li></ul><ul><li>Raonament i el seu procés </li></ul><ul><li>Investigació, elaboració d’hipòtesis </li></ul><ul><li>Curiositat, ganes de saber més </li></ul><ul><li>Preguntar-se el per què de les coses </li></ul><ul><li>Més important que el què ensenyem és el com ho ensenyem </li></ul>
 33. 33. SEQÜÈNCIA ACTIVITATS UP COMPETENCIAL ACTIVITATS INICIALS ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS DE SÍNTESI
 34. 34. Aportacions de l’EF a l’assoliment de les CB PROJECTES INTERDISCIPLINARIS Activitats pròpies de l’àrea
 35. 35. PROJECTES INTERDISCIPLINARIS <ul><li>MATES: Geometria, numeració, gràfiques, estadística, etc. </li></ul><ul><li>MEDI: orientació, salut, gestió del cos, etc. </li></ul><ul><li>ARTÍSTICA: danses, teatre, material reciclat, etc. </li></ul><ul><li>LLENGUA: expressió sentiments, verbalitzacions d’accions, etc. </li></ul>
 36. 36. Activitats EF + competencials <ul><li>Orientació </li></ul><ul><li>Competitivitat positiva </li></ul><ul><li>Resolució de conflictes </li></ul><ul><li>Joc d’equip </li></ul><ul><li>Experiències investigacions motrius </li></ul><ul><li>Tàctiques joc esportiu </li></ul><ul><li>Relacionades amb l’entorn </li></ul><ul><li>Salut </li></ul>
 37. 37. 4. Quin és el paper del mestre competencial?
 38. 38. Paraules clau Yes, we can
 39. 39. PRÀCTICA 3. Activitat competencial <ul><li>Correcció de faltes d’ortografia </li></ul><ul><li>Resolució de problemes matemàtics </li></ul><ul><li>Realització d’un resum </li></ul><ul><li>Treball en grup </li></ul><ul><li>Resolució de conflictes </li></ul><ul><li>Espais d’aula </li></ul><ul><li>Explicació d’un tema de medi </li></ul><ul><li>Full del quinzet </li></ul>
 40. 40. Treball per competències Una manera de fer de mestre Una manera de ser mestre Cristina Pujol (Inspectora Zona Martorell) +
 41. 41. ISO-CB10 del mestre i la mestra competencial <ul><li>Atent/a als coneixements previs dels alumnes </li></ul><ul><li>Escoltar, escoltar i escoltar </li></ul><ul><li>Disposat/da al treball col·laboratiu </li></ul><ul><li>Pacient, alegre, il·lusionat </li></ul><ul><li>Amb ganes d’aprendre, de conèixer </li></ul>
 42. 42. ISO-CB10 del mestre i la mestra competencial <ul><li>No dogmàtic/a: sap que no té tota la veritat </li></ul><ul><li>Disposat/da a reconèixer i a aprendre dels errors. L’error com a font d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Capaç de fer crítica i autocrítica constructiva </li></ul><ul><li>Que creu en els seus alumnes, visualitza les seves potencialitats i celebra els avenços </li></ul><ul><li>Que mai digui: “amb aquest, amb aquesta ja no n’hi ha res a fer” </li></ul>
 43. 43. El mestre competencial <ul><li>50 % Ensenyar a aprendre </li></ul><ul><li>20% Contextos reals </li></ul><ul><li>15% Coneixements previs </li></ul><ul><li>15% Mestre global </li></ul>
 44. 44. Quin és el paper competencial de cadascú? ALUMNES “ Saber actuar” MESTRES “ ensenyar a aprendre”
 45. 45. Les 4 preguntes clau del qui ensenya què ensenyar? quan ensenyar? què avaluar? com ensenyar? CONTINGUTS PROGRAMACIÓ OBJECTIUS DIDÀCTICS CRITERIS D'AVALUACIÓ COMPETÈNCIES
 46. 46. El nostre paper…

×