นำเสนอโรงเรียนธงธานี สู่ โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนธงธานี <ul><li>รหัสโรงเรียน ๔๕๐๔๖๑๐๒ </li></ul><ul><li>โทรศัพท์ติดต่อ ๐ - ๔๓๖๓ - ๑๐๗๑ </li></ul><ul><li>เว็บไซ...
ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ <ul><li>ฝ่ายบริหาร จำนวน ๓ คน </li></ul><ul><li>ครูสายผู้สอน จำนวน  ๓๔ คน </li></ul><ul><li...
ข้อมูลด้านกายภาพ โรงเรียนมีพื้นที่ ๗๘ ไร่ ๕๕ . ๙ ตารางวา
ข้อมูลด้านกายภาพ อาคาร ๒๑๖ ค ( ๑๖ ห้องเรียน ) ๑ หลัง
ข้อมูลด้านกายภาพ อาคาร CS ๒๑๗ B ( ๑๔ ห้องเรียน ) ๑ หลัง
ข้อมูลด้านกายภาพ บรรยากาศหน้าอาคารเรียน
ข้อมูลด้านกายภาพ อาคารหอประชุม จำนวน ๑ หลัง
ข้อมูลด้านกายภาพ อาคารห้องสมุด ( ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ) ๑ หลัง
ข้อมูลด้านกายภาพ อาคารโรงอาหาร ๑ หลัง
ข้อมูลด้านกายภาพ อาคารอำนวยการ ๑ หลัง
ข้อมูลด้านกายภาพ ศาลา ๒๕ ปี ธงธานีร่วมใจ ๑ หลัง
ข้อมูลด้านกายภาพ โรงฝึกงาน จำนวน ๓ หลัง
ข้อมูลด้านกายภาพ ห้องน้ำ ๖ ที่ จำนวน ๓ หลัง ห้องน้ำ ๘ ที่ จำนวน ๑ หลัง
ข้อมูลด้านกายภาพ สนามฟุตบอล ขนาดมาตรฐาน ( ๔๐๐ เมตร ) จำนวน ๑ สนาม
ข้อมูลด้านกายภาพ สนามบาสเกตบอล ๒ สนาม ( ขนาดมาตรฐาน )
ข้อมูลด้านกายภาพ สนามวอลเล่ย์บอล ๑ สนาม
ข้อมูลด้านกายภาพ สนามตะกร้อ ๒ สนาม
ข้อมูลด้านกายภาพ ถนนคอนกรีตใช้สัญจร ภายในโรงเรียน
ข้อมูลด้านกายภาพ บริการน้ำดื่มถังเย็นและสะอาด มีไว้บริการ ๒ จุด
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๓ ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ มีจำนวน ๓๕ เครื่อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ มีจำนวน ๓๘ เครื่อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ ( CL20) อยู่ระหว่างการจัดซื้อ และปรับปรุงห้อง
ห้องเรียนต้นแบบ ๕ กลุ่มสาระฯหลัก วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย , สังคมศึกษา
ห้องเรียนต้นแบบ
ห้องเรียนต้นแบบ
ห้องเรียนต้นแบบ
ห้องเรียนต้นแบบ
ห้องเรียนต้นแบบ
ระบบอินเทอร์เน็ต ใช้ระบบความเร็วสูงของ TOT  (ADSL)  จำนวน ๓ คู่สาย ความเร็วคู่สายละ ๔ Mbps. มีระบบ Wireless ครอบ...
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและพื้นที่ใกล้เคียง ๑ ๒ ๓ ๖ ๔ ๕ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๗
เหตุผลของการเลือกให้เป็นโรงเรียนเป้าหมาย -  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล - มีความเหมาะสมด้านภูมิประเทศ พื้นที่ - พ...
โบสถ์วัดป่าทรงธรรมติดเขตโรงเรียนมีถนนเชื่อม นักเรียนเดินทางไปปฏิบัติธรรม
นักเรียนปฏิบัติธรรมที่วัดป่าทรงธรรม ทุกวันศุกร์
คณะฝ่ายบริหารของโรงเรียน มีความมุ่งมั่น นำสู่ความสำเร็จ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
การบริหารแบบมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
การบริหารแบบมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
การคมนาคม สะดวก ห่างจากถนนสายร้อยเอ็ด – โพนทอง ๘๐๐ เมตร
การคมนาคม สะดวก  ถนนหน้าโรงเรียน
เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการส่งเสริมคุณธรรม ฟังธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลบุตโต
เครือข่ายกับมหาวิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการบริการทางวิชาการและห้องสมุดเคลื่อนที่
เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการเปิดบ้านและศึกษาแหล่งเรียนรู้
เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรียนภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา
ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อาคารอำนวยการ สร้างด้วยเงินบริจาค ๑๒๐ , ๐๐๐ บาท พ . ศ . ๒๕๔๑ โรงเรียนธงธานี เป็นโรงเรียนของชุมชน
ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน สร้างด้วยเงินบริจาค ๑๑๓ , ๔๕๐ บาท พ . ศ . ๒๕๔๔ โรงเรียนธงธานี เป็นโรงเรียนของชุมชน
ป้ายชื่อโรงเรียน สร้างด้วยเงินบริจาค ๑๖๘ , ๐๐๐ บาท พ . ศ . ๒๕๔๗ โรงเรียนธงธานี เป็นโรงเรียนของชุมชน
อาคารศาลา ๒๕ ปี สร้างด้วยเงินบริจาค ๓๕๒ , ๖๐๐ บาท พ . ศ . ๒๕๔๕ โรงเรียนธงธานี เป็นโรงเรียนของชุมชน
อาคารห้องสมุด สร้างด้วยเงินบริจาค งบฯ ๑ , ๘๐๐ , ๐๐๐ บาท พ . ศ . ๒๕๕๑ โรงเรียนธงธานี เป็นโรงเรียนของชุมชน
รั้วด้านหน้าโรงเรียน ซ่อมด้วยเงินบริจาค ๓๐ , ๐๐๐ บาท พ . ศ . ๒๕๕๑ โรงเรียนธงธานี เป็นโรงเรียนของชุมชน
ห้องคอมฯ ๒ จัดซื้อด้วยเงินบริจาค งบฯ ๔๐๐ , ๐๐๐ บาท พ . ศ . ๒๕๕๐ โรงเรียนธงธานี เป็นโรงเรียนของชุมชน
ความกตัญญูของนักเรียน ที่มีต่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๗ มอบเครื่องดนตรี มูลค่า ๔๐ , ๐๐๐ บาท
ความกตัญญูของนักเรียน ที่มีต่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๘ มอบ Video มูลค่า ๓๔ , ๙๐๐ บาท
ความกตัญญูของนักเรียน ที่มีต่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๙ มอบเงินจำนวน ๑๕ , ๐๐๐ บาท
ความกตัญญูของนักเรียน ที่มีต่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ สร้างสวนพักผ่อนมูลค่า ๘๘ , ๑๕๔ บาท
ความกตัญญูของนักเรียน ที่มีต่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ สร้างลานจอดรถมูลค่า ๘๐ , ๒๗๙ บาท
พลังสามัคคี ครูมืออาชีพ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่คุณภาพ
ศักยภาพ ของลูกเขียวเหลือง
ศักดิ์ศรี ของลูกเขียวเหลือง
เกียรติยศ ของลูกเขียวเหลือง ของลูกเขียวเหลือง
พลังสามัคคี ของลูกเขียวเหลือง
ขอได้รับคำ ขอบคุณ
สวัสดี
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โรงเรียนธงธานี โรงเรียนดีประจำตำบล

4,882 views

Published on

จัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอโรงเรียนธงธานี เพื่อคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

Published in: Education
 • Be the first to comment

โรงเรียนธงธานี โรงเรียนดีประจำตำบล

 1. 4. นำเสนอโรงเรียนธงธานี สู่ โรงเรียนดีประจำตำบล
 2. 5. โรงเรียนธงธานี <ul><li>รหัสโรงเรียน ๔๕๐๔๖๑๐๒ </li></ul><ul><li>โทรศัพท์ติดต่อ ๐ - ๔๓๖๓ - ๑๐๗๑ </li></ul><ul><li>เว็บไซต์ www.obec.go.th/thongthanee </li></ul><ul><li>E-mail [email_address] </li></ul><ul><li>ที่อยู่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลธงธานี </li></ul><ul><li>อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด </li></ul>
 3. 6. ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ <ul><li>ฝ่ายบริหาร จำนวน ๓ คน </li></ul><ul><li>ครูสายผู้สอน จำนวน ๓๔ คน </li></ul><ul><li>ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ คน </li></ul><ul><li>ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน </li></ul><ul><li>ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๓ คน </li></ul><ul><li>ต้นกล้า ( ครูธุรการ ) จำนวน ๑ คน </li></ul><ul><li>นักเรียน ( ๔ , ๔ , ๔ : ๒ , ๒ , ๒ ) จำนวน ๖๒๓ คน </li></ul>ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
 4. 7. ข้อมูลด้านกายภาพ โรงเรียนมีพื้นที่ ๗๘ ไร่ ๕๕ . ๙ ตารางวา
 5. 8. ข้อมูลด้านกายภาพ อาคาร ๒๑๖ ค ( ๑๖ ห้องเรียน ) ๑ หลัง
 6. 9. ข้อมูลด้านกายภาพ อาคาร CS ๒๑๗ B ( ๑๔ ห้องเรียน ) ๑ หลัง
 7. 10. ข้อมูลด้านกายภาพ บรรยากาศหน้าอาคารเรียน
 8. 11. ข้อมูลด้านกายภาพ อาคารหอประชุม จำนวน ๑ หลัง
 9. 12. ข้อมูลด้านกายภาพ อาคารห้องสมุด ( ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ) ๑ หลัง
 10. 13. ข้อมูลด้านกายภาพ อาคารโรงอาหาร ๑ หลัง
 11. 14. ข้อมูลด้านกายภาพ อาคารอำนวยการ ๑ หลัง
 12. 15. ข้อมูลด้านกายภาพ ศาลา ๒๕ ปี ธงธานีร่วมใจ ๑ หลัง
 13. 16. ข้อมูลด้านกายภาพ โรงฝึกงาน จำนวน ๓ หลัง
 14. 17. ข้อมูลด้านกายภาพ ห้องน้ำ ๖ ที่ จำนวน ๓ หลัง ห้องน้ำ ๘ ที่ จำนวน ๑ หลัง
 15. 18. ข้อมูลด้านกายภาพ สนามฟุตบอล ขนาดมาตรฐาน ( ๔๐๐ เมตร ) จำนวน ๑ สนาม
 16. 19. ข้อมูลด้านกายภาพ สนามบาสเกตบอล ๒ สนาม ( ขนาดมาตรฐาน )
 17. 20. ข้อมูลด้านกายภาพ สนามวอลเล่ย์บอล ๑ สนาม
 18. 21. ข้อมูลด้านกายภาพ สนามตะกร้อ ๒ สนาม
 19. 22. ข้อมูลด้านกายภาพ ถนนคอนกรีตใช้สัญจร ภายในโรงเรียน
 20. 23. ข้อมูลด้านกายภาพ บริการน้ำดื่มถังเย็นและสะอาด มีไว้บริการ ๒ จุด
 21. 24. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๓ ห้อง
 22. 25. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ มีจำนวน ๓๕ เครื่อง
 23. 26. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ มีจำนวน ๓๘ เครื่อง
 24. 27. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ ห้องคอมพิวเตอร์ ๓ ( CL20) อยู่ระหว่างการจัดซื้อ และปรับปรุงห้อง
 25. 28. ห้องเรียนต้นแบบ ๕ กลุ่มสาระฯหลัก วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย , สังคมศึกษา
 26. 29. ห้องเรียนต้นแบบ
 27. 30. ห้องเรียนต้นแบบ
 28. 31. ห้องเรียนต้นแบบ
 29. 32. ห้องเรียนต้นแบบ
 30. 33. ห้องเรียนต้นแบบ
 31. 34. ระบบอินเทอร์เน็ต ใช้ระบบความเร็วสูงของ TOT (ADSL) จำนวน ๓ คู่สาย ความเร็วคู่สายละ ๔ Mbps. มีระบบ Wireless ครอบคลุมพื้นที่ภายในโรงเรียน
 32. 35. โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและพื้นที่ใกล้เคียง ๑ ๒ ๓ ๖ ๔ ๕ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๗
 33. 36. เหตุผลของการเลือกให้เป็นโรงเรียนเป้าหมาย - เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล - มีความเหมาะสมด้านภูมิประเทศ พื้นที่ - พื้นที่จำนวน ๗๘ ไร่ ๕๕ . ๙ ตารางวา - มีเขตติดต่อกับวัดป่าทรงธรรม - บรรยากาศร่มรื่น - มีสถานที่ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 34. 37. โบสถ์วัดป่าทรงธรรมติดเขตโรงเรียนมีถนนเชื่อม นักเรียนเดินทางไปปฏิบัติธรรม
 35. 38. นักเรียนปฏิบัติธรรมที่วัดป่าทรงธรรม ทุกวันศุกร์
 36. 39. คณะฝ่ายบริหารของโรงเรียน มีความมุ่งมั่น นำสู่ความสำเร็จ
 37. 40. การบริหารแบบมีส่วนร่วม
 38. 41. การบริหารแบบมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 39. 42. การบริหารแบบมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 40. 43. การคมนาคม สะดวก ห่างจากถนนสายร้อยเอ็ด – โพนทอง ๘๐๐ เมตร
 41. 44. การคมนาคม สะดวก ถนนหน้าโรงเรียน
 42. 45. เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการส่งเสริมคุณธรรม ฟังธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลบุตโต
 43. 46. เครือข่ายกับมหาวิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการบริการทางวิชาการและห้องสมุดเคลื่อนที่
 44. 47. เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการเปิดบ้านและศึกษาแหล่งเรียนรู้
 45. 48. เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรียนภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา
 46. 49. ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 47. 50. อาคารอำนวยการ สร้างด้วยเงินบริจาค ๑๒๐ , ๐๐๐ บาท พ . ศ . ๒๕๔๑ โรงเรียนธงธานี เป็นโรงเรียนของชุมชน
 48. 51. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน สร้างด้วยเงินบริจาค ๑๑๓ , ๔๕๐ บาท พ . ศ . ๒๕๔๔ โรงเรียนธงธานี เป็นโรงเรียนของชุมชน
 49. 52. ป้ายชื่อโรงเรียน สร้างด้วยเงินบริจาค ๑๖๘ , ๐๐๐ บาท พ . ศ . ๒๕๔๗ โรงเรียนธงธานี เป็นโรงเรียนของชุมชน
 50. 53. อาคารศาลา ๒๕ ปี สร้างด้วยเงินบริจาค ๓๕๒ , ๖๐๐ บาท พ . ศ . ๒๕๔๕ โรงเรียนธงธานี เป็นโรงเรียนของชุมชน
 51. 54. อาคารห้องสมุด สร้างด้วยเงินบริจาค งบฯ ๑ , ๘๐๐ , ๐๐๐ บาท พ . ศ . ๒๕๕๑ โรงเรียนธงธานี เป็นโรงเรียนของชุมชน
 52. 55. รั้วด้านหน้าโรงเรียน ซ่อมด้วยเงินบริจาค ๓๐ , ๐๐๐ บาท พ . ศ . ๒๕๕๑ โรงเรียนธงธานี เป็นโรงเรียนของชุมชน
 53. 56. ห้องคอมฯ ๒ จัดซื้อด้วยเงินบริจาค งบฯ ๔๐๐ , ๐๐๐ บาท พ . ศ . ๒๕๕๐ โรงเรียนธงธานี เป็นโรงเรียนของชุมชน
 54. 57. ความกตัญญูของนักเรียน ที่มีต่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๗ มอบเครื่องดนตรี มูลค่า ๔๐ , ๐๐๐ บาท
 55. 58. ความกตัญญูของนักเรียน ที่มีต่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๘ มอบ Video มูลค่า ๓๔ , ๙๐๐ บาท
 56. 59. ความกตัญญูของนักเรียน ที่มีต่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๙ มอบเงินจำนวน ๑๕ , ๐๐๐ บาท
 57. 60. ความกตัญญูของนักเรียน ที่มีต่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ สร้างสวนพักผ่อนมูลค่า ๘๘ , ๑๕๔ บาท
 58. 61. ความกตัญญูของนักเรียน ที่มีต่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ สร้างลานจอดรถมูลค่า ๘๐ , ๒๗๙ บาท
 59. 62. พลังสามัคคี ครูมืออาชีพ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่คุณภาพ
 60. 63. ศักยภาพ ของลูกเขียวเหลือง
 61. 64. ศักดิ์ศรี ของลูกเขียวเหลือง
 62. 65. เกียรติยศ ของลูกเขียวเหลือง ของลูกเขียวเหลือง
 63. 66. พลังสามัคคี ของลูกเขียวเหลือง
 64. 67. ขอได้รับคำ ขอบคุณ
 65. 68. สวัสดี

×