การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SCHOOL BASED MANAGEMENT :SBM) ดร . ประกอบ กุลเกลี้ยง
ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) America Association of school Administration, 1993. online กล่าวว่าเป็นกล...
ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) David, JL. ,1989 เป็นแนวทางการบริหารการศึกษา แบบการกระจายอำนาจ การจัดการ...
ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544  เป็นการบริหาร และการ จัดการศ...
ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) The World Bank, 2008. online. School-base management Is the decentraliza...
SBM Principle Decentralization  การกระจายอำนาจ Self-Management  การบริหารตนเอง Participation  การมีส่วนร่วม Whole Schoo...
Management school Resource, Physical Financial and Human Thailand Education Vision SBM Philosophy Beliefs Teaching Learnin...
ขั้นตอนการดำเนินการ  SBM <ul><li>สร้างความตระหนัก </li></ul><ul><li>ให้ความรู้ และทักษะ </li></ul><ul><li>ประเด็นความพร้...
รูปแบบ SBM  ในประเทศไทย 1. แบบผู้นำสามประสาน ผู้บริหาร ครู และชุมชน มีความพร้อมและตั้งใจที่จะพัฒนา รูปแบบที่ปฏิบัติงาน ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

School Management

2,871 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

School Management

 1. 1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SCHOOL BASED MANAGEMENT :SBM) ดร . ประกอบ กุลเกลี้ยง
 2. 2. ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) America Association of school Administration, 1993. online กล่าวว่าเป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจ ระดับรัฐ (state) หรือเขตการศึกษา (School District) ไปยังแต่ละ โรงเรียน ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีอำนาจควบคุมการจัดการ ศึกษามากขึ้น โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบ ตัดสินใจ เกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร และหลักสูตร Edley,Jr.C.,1992 เป็นการให้ชุมชนในการจัดการศึกษามากขึ้น ผู้มีอำนาจ ตัดสินใจในระดับโรงเรียน ไม่ใช่มีแต่เพียงผู้บริหารเท่านั้น แต่ยังมีตัวแทนครู และ ผู้ปกครอง เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจร่วมด้วย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของตัวแทน จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเวลาต่างๆ การควบคุมวินัยนักเรียน งานบุคลากร และงบประมาณ
 3. 3. ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) David, JL. ,1989 เป็นแนวทางการบริหารการศึกษา แบบการกระจายอำนาจ การจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษามากขึ้น ตามความเชื่อที่ว่า การให้โรงเรียนมีอำนาจ หน้าที่มากขึ้น จะทำให้สถานศึกษา มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และผลงานดีขึ้น อุทัย บุญประเสริฐ , 2546 เป็นรูปแบบทางการบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ที่เน้นความสามารถในการบริหารตนเองได้ ของโรงเรียนโดยแต่ละโรงเรียน จะมีความ เป็นอิสระ และคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น จะรับผิดชอบดูแลตนเอง ทั้งด้าน วิชาการหลักสูตร การเงิน การงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
 4. 4. ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544 เป็นการบริหาร และการ จัดการศึกษาที่หน่วยปฏิบัติ โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน หรือเป็นองค์กรหลัก ในการจัด การศึกษา ซึ่งจะต้องมีการกระจายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความอิสระคล่องตัว การบริหารจัดการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป ภายใต้ คณะกรรมการโรงเรียน (School Board หรือ School Committee หรือ School Council ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทน องค์กรชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนนักเรียน และผู้บริหาร เพื่อให้การจัดการศึกษา เป็นไปโดยมีส่วนร่วม และตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มากที่สุด
 5. 5. ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) The World Bank, 2008. online. School-base management Is the decentralization of level of authority to the school level. Responsibility and decision-making over school, operations is transferred to principals, teachers, parents, sometime students, And other school committee members. The school-level actors, However, have to conform to , or operate , within a set of centrally determined policies , ERIC Digest, 1995. online. define as the decentralization of decision-making authority to the school site, is one of the most popular strategies that came out of the 1980 school reform movement.
 6. 6. SBM Principle Decentralization การกระจายอำนาจ Self-Management การบริหารตนเอง Participation การมีส่วนร่วม Whole School Approach การกระจายอำนาจ Transformation Leadership การบริหารตนเอง Accountability การตรวจสอบได้
 7. 7. Management school Resource, Physical Financial and Human Thailand Education Vision SBM Philosophy Beliefs Teaching Learning Technology Community Building and Partnership Quality Assurance And Accountability Community Building and Partnership Standards and Curriculum Leadership Development Model by Aus Aid , 200 I.P.104
 8. 8. ขั้นตอนการดำเนินการ SBM <ul><li>สร้างความตระหนัก </li></ul><ul><li>ให้ความรู้ และทักษะ </li></ul><ul><li>ประเด็นความพร้อม </li></ul>การเตรียมการ รูปแบบ โดย บุญมี เณรยอด , 2545 การดำเนินการ การประเมินผลและรายงานผล กำหนดเป้าหมาย การพัฒนาสู่ SBM พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ สร้างกลไกการ ประกันคุณภาพ สร้างระบบการเงิน และ งบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้อง ประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็น ดำเนินการพัฒนา ตามเป้าหมาย <ul><li>ส่งเสริมสนับสนุน </li></ul><ul><li>จัดสิ่งอำนวย ความสะดวก </li></ul><ul><li>กำกับ ติดตาม </li></ul><ul><li>นิเทศ </li></ul>การประเมินผล <ul><li>วางกรอบการประเมิน </li></ul><ul><li>จัดหาหรือจัดทำเครื่องมือ </li></ul><ul><li>รวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>แปลผลข้อมูล </li></ul><ul><li>ตรวจสอบ / ปรับปรุง คุณภาพการประเมิน </li></ul>นำผลการประเมินผล มาปรับปรุงงาน จัดทำรายงาน <ul><li>ปรับปรุงการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>วางแผนในระยะต่อไป </li></ul><ul><li>จัดทำข้อมูลสารสนเทศ </li></ul><ul><li>รวบรวมผลการดำเนินงาน และผลการประเมิน </li></ul><ul><li>วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย การดำเนินงาน </li></ul><ul><li>เขียนรายงาน </li></ul>
 9. 9. รูปแบบ SBM ในประเทศไทย 1. แบบผู้นำสามประสาน ผู้บริหาร ครู และชุมชน มีความพร้อมและตั้งใจที่จะพัฒนา รูปแบบที่ปฏิบัติงาน ได้ง่ายและใช้เวลาน้อย 2. แบบผู้บริหาร ครู เป็นผู้นำ เป็นรูปแบบที่ กรรมการสถานศึกษา และชุมชนยังไม่มีความเข้าใจ และยังไม่พร้อม ต้องอาศัยความตั้งใจ และความร่วมมือของผู้บริหาร และครู ทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 3. แบบผู้บริหารเป็นผู้นำ ต้องใช้เวลามาก ในการดำเนินงาน แต่ก็ปะสบผลสำเร็จได้ ถ้าผู้บริหารกระทำอย่างต่อเนื่อง 4. แบบครู - ชุมชน เป็นผู้นำ ผู้บริหารอาจเพิ่งย้ายมาใหม่ และมีการดำเนินการไว้ก่อนแล้ว ผู้บริหารต้องใช้เวลา ทำความเข้าใจก่อน

×