Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Creamat Competencies Primaria Nuria Guitart

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 25 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Creamat Competencies Primaria Nuria Guitart (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Advertisement

Creamat Competencies Primaria Nuria Guitart

 1. 1. La mesura de la circumferència aprendre matemàtiques per a … Barcelona, 4 de febrer del 2009 Núria Guitart CEIP GUILLERIES Sant Hilari Sacalm
 2. 2. <ul><ul><ul><li>poder realitzar-se personalment, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>poder aprendre tota la vida, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>poder incorporar-se a la vida adulta satisfactòriament i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>poder ser un ciutadà autònom, actiu i crític. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>COMPETÈNCIA= HABILITATS+CONEIXEMENTS+GESTIÓ (ser-ne conscient i saber-ho utilitzar quan cal) </li></ul>
 4. 4. Com podem ajudar a millorar les competències de l’alumnat? <ul><li>Cada CB s’aconsegueix com a resultat de treballar diverses àrees </li></ul><ul><ul><li>acords generals de centre sobre metodologia, ús de recursos didàctics (TIC, biblioteca,...)i organització . </li></ul></ul><ul><ul><li>treballar en equip de mestres . </li></ul></ul><ul><ul><li>els continguts els hem hagut de parcel·lar per àrees però no podem perdre de vista el conjunt, la persona que aprèn . </li></ul></ul>
 5. 5. Com desenvolupar competències a partir d’una activitat concreta de matemàtiques?
 6. 6. La mesura de la circumferència OBJECTIU: Descobrir el problema real de la mesura de la circumferència en les seves perspectives històrica i utilitària. Saber trobar un element d’una circumferència a partir de la relació que manté amb els altres elements. PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT
 7. 7. QUÈ? Acceptació de les idees dels companys i de les diferents estratègies. Valorar la riquesa del treball en grup. Treball en cooperació Recerca d’estratègies, validació de solucions i contrast amb les dels altres 8. Competència social i ciutadana Mesurar el perímetre d’una la roda per desplaçament.Calibratge d’un velocímetre.Ús peu de rei. Competències específiques -> conviure i habitar el món 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Les competències personals -> ser jo mateix 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal Reflexió sobre els resultats obtinguts Presa de decisions Sistematització Síntesi Reflexió sobre el propi treball i la capacitat per comunicarlo 5. Competència a aprendre a aprendre Analitzar les característiques i propietats de la circumferència i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques entre els seus elements Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per a resoldre problemes Trobar un procediment per calcular diàmetres inaccessibles. Estimar mesures Problema real de mesuraLlei de la longitud de la circumferència en funció del diàmetreEl nombre pi.Càlcul indirecte del diàmetre d’una circumferència 4. Competència matemàtica Üs de TIC per a facilitar el treball Ús de calculadora.- Üs de GEOGEBRA .- Üs d’internet per a obtenir i tractar informació.-Ús de la camara de fotografiar Les competències metodològiques -> pensar i aprendre 3. Tractament de la informació i competència digital 2. Artística i cultural Percebre la necessitat d’una bona estructuració de les idees en les conclusions Mostrar interès per a comunicar les descobertes. Descriure oralment el procés seguit i les conclusions Buscar informació sobre nombre pi. Lectura i elaboració d’un petit informe. Expressar raonaments i argumentacions per escrit. Comunicar el treball realitzat Les competències comunicatives -> Comunicar 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual QUÈ SABER FER I ESTAR ACTITUDS I VALORS QUÈ SABER FER HABILITATS QUÈ SABER CONNTINGUTS QUÈ VOLEM SABER OBJECTIU: UNITAT DIDÀCTICA: SESSIONS NIVELL: 6è ETAPA: PRIMÀRIA ÀREA: MATEMÀTIQUES
 8. 8. AVALUACIÓ 4. APLICACIÓ DEL CONEIXEMENT 3. ESTRUCTURACIÓ DE CONEIXEMENTS 2.INTRODUCCIÓ DE NOUS CONTINGUTS 1. EXPLORACIÓ DE LES IDEES PRÈVIES ACTIVITATS D’APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ RECURSOS I MATERIAL ATENCIÓ A LA DIVERSITAT COM METODOLOGIA INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUÈ HEM APRÈS SÉ QUE PUC… CRITERIS D’AVALUACIÓ
 9. 9. ACTIVITATS D’APRENENTATGE I D’AVALUACIÓ 1. EXPLORACIÓ DE LES IDEES PRÈVIES 2. INTRODUCCIÓ DE NOUS CONTINGUTS 3. ESTRUCTURACIÓ DE CONEIXEMENTS 4. APLICACIÓ DEL CONEIXEMENT AVALUACIÓ
 10. 10. INDICADORS DEL NIVELL DE RIQUESA COMPETENCIAL 1. És una activitat que té per objectiu respondre a una pregunta? 2. Porta a aplicar coneixements adquirits i a fer alguns nous aprenentatges? 3. Ajuda a relacionar coneixements diversos dins la matemàtica o amb d’altres matèries? 4. És una activitat que es pot desenvolupar de diferents formes i estimula la curiositat i la creativitat de l’alumnat? 5. Implica l’ús de d’instruments diversos com material manipulable, eines de dibuix, programari, calculadora...? 6. Es fomenta l’autonomia de l’alumnat? 7. S’intervé a partir de preguntes adequades més que amb explicacions? 8 . Es posa en joc l’esforç i el treball individual però també el treball en parelles o en grups que porta a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.? 9. Implica raonar sobre el que s’ha fet i justificar els resultats? 10.S’avança en la representació de manera cada vegada més precisa usant progressivament llenguatge matemàtic més acurat? Millorar el treball de competències
 11. 11. Se sap que el botí l’han enterrat en aquest bosc. S’ha trobat un paper amb una nota escrita “a l’arbre 25,46 cm ø”. Com podem trobar el botí?
 12. 12. 1. EXPLORACIÓ DE LES IDEES PRÈVIES EL GRUP ES FAMILIARITZA AMB EL PROBLEMA ES BUSQUEN ESTRATÈGIES POSSIBLES: pluja d’idees S’escriuen les preguntes i mancances que sorgeixen (què sabem, què volem saber, què necessitem)
 13. 13. Què ens diu la pista? Què significa aquest símbol? Com podem trobar l’arbre que mesura 25,46 de diàmetre? No el podem pas tallar!!
 14. 14. 25,46 cm de diàmetre!! Hi ha alguna relació entre la mesura del diàmetre i el perímetre?
 15. 15. Cada grup mesura els perímetres i diàmetres dels objectes que han portat. Omplen una taula. 2. INTRODUCCIÓ DE NOUS CONTINGUTS
 16. 16. Mesura indirecta del diàmetre d’un pot.
 17. 18. Mesura indirecta del diàmetre d’una pilota
 18. 19. 3. ESTRUCTURACIÓ DE CONEIXEMENTS Es proposa un treball en parelles sobre aproximació per comparació de figures
 19. 20. Seguint un mètode geomètric s’arriba a una altra descoberta: Redacció de la conclusió. Mètode d’Arquimedes GEOGEBRA
 20. 21. 4. APLICACIÓ DEL CONEIXEMENT <ul><li>Resolució del problema inicial en grups </li></ul><ul><li>EL GRUP ES FAMILIARITZA AMB EL PROBLEMA </li></ul><ul><li>ES BUSQUEN ESTRATÈGIES POSSIBLES: pluja d’idees:-  cadascú proposa les idees que se li acudeixen lliurement sense ordre.-  no es fa cap judici de les idees que es van proposant.-  interessa la quantitat d’idees.-  les idees són del grup, no són propietat individual. </li></ul><ul><li>EL GRUP SELECCIONA I DESENVOLUPA LES ESTRATÈGIES QUE LI SEMBLEN MES ADEQUADES </li></ul><ul><li>L’EQUIP REFLEXIONA SOBRE LA SOLUCIÓ TROBADA, SOBRE EL PROCÉS DE RESOLUCIÓ I SOBRE LA DINAMICA INTERNA DEL GRUP </li></ul><ul><li>ES FA LA POSADA EN COMÚ ON TOTS ELS SECRETARIS EXPLIQUEN ELS PROCESSOS I RESULTATS DELS DIFERENTS GRUPS SOBRE EL MATEIX PROBLEMA </li></ul><ul><li>El mestre comenta i ressalta les coincidències i les diferències estimulant les conclusions i buscant-hi relacions </li></ul>
 21. 22. Informes presentats tant orals com escrits sobre els processos seguit. Activitat de síntesi Redacció de procediments i càlculs emprats. Autoavaluació: què he après? (IND) 1Estimar amb un mínim error la longitud d’una circumferència coneixent el seu diàmetre. 2Calcular el desplaçament d’una volta d’una roda. 3Calcular un diàmetre inaccessible a partir del perímetre. 4Mesurar el diàmetre de diverses pilotes i d’anells. 5Expressar el procés seguit, els càlculs fets i les conclusions. 6Participació en el procés. De construcció de la capsa cilíndrica. 7Actitud en el treball en grup. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ QUÈ HE APRÈS SÉ QUE PUC… CRITERIS D’AVALUACIÓ
 22. 23. AVALUACIÓ (GRUP)Construcció d’ una capsa de forma cilíndrica igual que una llauna d’olives donada. (IND)Explicació del procés que has seguit i els càlculs que has hagut de fer. (GRUP)Un vehicle (tractor o fórmula1) de joguina amb rodes desiguals recorre una longitud donada. Calcular quantes voltes fa cadascuna de les rodes.
 23. 24. 7 6 5 4 3 2 1 alumne
 24. 25. <ul><li>“ És molt important que els mestres parlem d’aquestes coses i que intentem salvar les dificultats que tots sabem que hi ha per fer-ho. </li></ul><ul><li>Alguns canvis només els aconseguirem si prenem alguns acords, unifiquem maneres de fer, i ens donem temps per assumir-los.” </li></ul>… i com diu la Montse Torra: Gràcies Núria Guitart

×