Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doutrina Social da Igrexa

451 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doutrina Social da Igrexa

 1. 1. DOUTRINA SOCIAL DA IGREXA <ul><li>DSI : o seu principal obxectivo é a CUESTIÓN SOCIAL plantexada a partir do século XIX de forma radical </li></ul><ul><li>A Revolución Industrial trouxo consigo unha nova clase obreira: o PROLETARIADO , que vivía sometido a unha dura explotación e condenada a vivir en condicións infrahumanas </li></ul><ul><li>Fronte a esta situación xurdiu un movemento reivindicativo de costas á Igrexa: SINDICALISMO, SOCIALISMO, MARXISMO,… </li></ul><ul><li>ONDE ESTABA A IGREXA? </li></ul>
 2. 3. A CUESTIÓN SOCIAL (I) <ul><li>S. XVIII: revoluciones que botaron por terra as estruturas do Antigo Réxime, basado no absolutismo rexio e cuio poder viña de Deus </li></ul><ul><li>1776: independencia dos Estados Unidos </li></ul><ul><li>1789: REVOLUCIÓN FRANCESA : </li></ul><ul><ul><li>Puxo fin a estrutura do Antigo Réxime, formada por os PRIVILEXIADOS (nobreza e clero) e os non privilexiados (funcionarios, campesiños e clases populares) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aboliu os privilexios, amosouse hostil coa Igrexa e a monarquía e implantou un novo réxime, baseado na Declaración Universal dos Dereitos do Home e do Cidadán </li></ul></ul><ul><li>Xurdimento dunha actitude hostil cara á Igrexa </li></ul><ul><li>A R.F. Proclamou os fundamentos da nova sociedade: “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” , base no novo réxime xunto coa Declaración dos dereitos </li></ul>
 3. 7. A CUESTIÓN SOCIAL (II) <ul><li>A Igrexa non soubo aceptar a mensaxe evanxélica destes tres principios nin a Declaración dos dereitos por mor da actitude hostil e anticlerical dos revolucionarios que: </li></ul><ul><ul><li>Nacionalizaron os bens eclesiásticos </li></ul></ul><ul><ul><li>Suprimiron as ordes relixiosas </li></ul></ul><ul><ul><li>Chegaron a abolir o cristianismo, instalando o culto á deusa razón </li></ul></ul><ul><ul><li>O Papa Pío VI foi apresado e morreu prisioneiro </li></ul></ul><ul><ul><li>O Papa Pío VII tamén foi feito prisioneiro por Napoleón, que invadiu os Estados Pontificios </li></ul></ul><ul><li>Coa unificación italiana (1870) fóronlle arrebatados os Estados Pontificios á Igrexa, e Pío IX refuxiouse no Vaticano como prisioneiro voluntario </li></ul><ul><li>En España produciuse a Desamortización de Mendizábal (1836) </li></ul><ul><li>Ante esta situación, a Igrexa repregouse en si mesma, negándose a participar no desenvolvemento da vida pública </li></ul>
 4. 11. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (I) <ul><li>Comezou no s. XVIII en Inglaterra e estendeuse a partir do s. XIX por Europa </li></ul><ul><li>Factores da Revolución Industrial : </li></ul><ul><ul><li>Descubrimentos científicos aplicados á técnica </li></ul></ul><ul><ul><li>Avances tecnolóxicos aplicados ás máquinas </li></ul></ul><ul><ul><li>Máquinas aplicadas á produción </li></ul></ul><ul><ul><li>Aparición das fábricas, coas que masas de obreiros emigran dos pobos ás cidades </li></ul></ul><ul><li>Xorde a chamada SOCIEDADE INDUSTRIAL </li></ul>
 5. 13. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (II) <ul><li>Coa Revolución Industrial tamén se dá un cambio nas estruturas económicas: </li></ul><ul><ul><li>Fronte á nobreza terratenente, aparece a burguesía capitalista , que se apropia dos medios de produción e ríxese por unhas leis baseadas no liberalismo económico : oferta e demanda, competitividade, libre mercado,... é dicir, unhas leis que discurren libremente de forma natural, por enriba de calquera consideración ética e sen que deba intervir o Estado </li></ul></ul><ul><li>Desenvólvese o CAPITALISMO , que lle daba aos bens materiais un valor predominante </li></ul>
 6. 16. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (III) <ul><li>Os obreiros estaban sometidos á lei da oferta e da demanda... </li></ul><ul><li>...e para competir había que abaratar o producto a costa dos obreiros, que concorrían a moreas na procura de traballo: </li></ul><ul><ul><li>Tiñan que traballar ata 12 e 16 horas diarias por un salario mísero, sen seguridade nin hixiene, vivindo apiñados en vivendas insalubres, sen asistencia social nin previsión algunha </li></ul></ul><ul><li>Esta situación mobilizou aos obreiros: </li></ul><ul><ul><li>Empezaron a amotinarse de forma desorganizada polas rúas e as fábricas </li></ul></ul><ul><ul><li>Logo uníronse en asociacións sindicais para reivindicar os seus dereitos (aínda que estas non eran recoñecidas polas autoridades políticas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fixeron folgas e manifestacións para defender os seus dereitos </li></ul></ul>
 7. 17. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (IV) <ul><li>Esta inxusta situación do proletariado fixo xurdir un grupo de pensadores que propuxo o socialismo como única solución para acabar coas desigualdades e as inxustizas producidas polo capitalismo : </li></ul><ul><ul><li>Socialismo Utópico de Saint-Simon : crear unha sociedade igualitaria e fraternal, inspirada nos principios revolucionarios franceses de igualdade e fraternidade, e incluso no mesmo Evanxeo. Para elo había que abolir a propiedade privada e crear unha nova orde social </li></ul></ul>
 8. 19. A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (V) <ul><li>KARL MARX (1818-1883) : </li></ul><ul><ul><li>Propuxo un socialismo máis radical, ao que lle chamou “científico” en contraposición co socialismo utópico </li></ul></ul><ul><ul><li>1848: publica, xunto co seu amigo Engels , o “Manifesto comunista” , no que: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>expón as principais ideas marxistas , e </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Chama a todos os proletarios do mundo a unirse na loita contra a burguesía capitalista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Promove a loita de clases (que o proletariado se rebele contra os patróns) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Defende: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A supresión da propiedade privada dos medios de produción </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A dictadura do proletariado </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Unha economía colectivista (COMUNISMO) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Unha visión materialista e atea do home </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Unha sociedade sen clases nin Estado </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 22. A DOUTRINA SOCIAL DA IGREXA <ul><li>A resposta da Igrexa á cuestión social chegou con retraso : gran parte da clase obreira afastouse da Igrexa por considerala aliada do capitalismo e demasiado paternalista </li></ul><ul><li>A resposta chegou da man do papa LEÓN XIII en 1891 coa publicación da encíclica Rerum novarum , na que o pontifice sinalaba unha solución intermedia entre o capitalismo e o socialismo </li></ul>
 10. 25. LEÓN XIII: Rerum novarum (1891) <ul><li>Fronte ao SOCIALISMO : </li></ul><ul><ul><li>Declara de dereito natural a propiedade privada , pero sen esquecer a función social </li></ul></ul><ul><ul><li>Condena a loita de clases, pero recoñecendo o dereito a asociarse para defender os intereses </li></ul></ul><ul><li>Fronte ao CAPITALISMO : proclama: </li></ul><ul><ul><li>O valor do traballo </li></ul></ul><ul><ul><li>O dereito a un salario digno </li></ul></ul><ul><ul><li>A obriga do Estado de protexer os dereitos públicos e privados sen abusar do seu poder, sen chegar ao totalitarismo </li></ul></ul>
 11. 26. PÍO XI: Quadragesimo anno (1931) <ul><li>Publicada 40 anos despois da RN </li></ul><ul><li>Despois dunha época marcada por: </li></ul><ul><ul><li>A Primeira Guerra Mundial (1914-1917) </li></ul></ul><ul><ul><li>A crise económica de 1927 </li></ul></ul><ul><ul><li>A auxe dos movementos totalitarios: fascismo, nazismo e comunismo </li></ul></ul><ul><ul><li>A puxanza do socialismo como alternativa a un capitalismo en crise </li></ul></ul><ul><ul><li>Auxe do sindicalismo </li></ul></ul><ul><li>Pío XI ve necesario actualizar a doutrina social da Igrexa </li></ul>
 12. 28. PÍO XI: Quadragesimo anno (1931) <ul><li>1ª parte : Fai unha lectura da RN , loando o boa que foi para as relacións socio-laborais </li></ul><ul><li>2ª parte : Trata de aspectos socio-económicos como: </li></ul><ul><ul><ul><li>O dereito natural á propiedade privada sempre que cumpra a súa función social </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O contrato social entre capital e traballo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A promoción do proletariado </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>O salario xusto </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A restauración da orde social segundo o principio de subsidiariedade (repartir co máis desfavorecido) e xustiza social </li></ul></ul></ul><ul><li>3ª parte : Propón unha nova orde social como alternativa ao capitalismo e aso socialismo (aparición dun sistema intermedio) </li></ul><ul><li>4ª parte : Chamamento á cristianización da orde social e económica (caridade e xustiza cristiás) </li></ul>
 13. 29. XOÁN XXIII (1958-1963) <ul><li>Época de grandes cambios a causa do desenvolvemento económico, científico e tecnolóxico </li></ul><ul><li>Desenvolvemento da enerxía atómica, armamento cada vez máis sofisticado, comunicacións, transportes, agricultura, comercio,... </li></ul><ul><li>Descolonización e independencia de gran parte dos pobos de África e Asia </li></ul><ul><li>División do mundo en Leste/Oeste, e en Norte/Sur. Xurdimento do Terceiro Mundo fronte ao mundo desenvolvido ( Primeiro Mundo ). O Segundo Mundo sería o dos países comunistas </li></ul>
 14. 31. XOÁN XXIII: Mater et magistra (1961) <ul><li>Actualización da RN no seu 70 aniversario </li></ul><ul><li>Trata sobre: </li></ul><ul><ul><li>O salario </li></ul></ul><ul><ul><li>A estrutura de produción e xustiza </li></ul></ul><ul><ul><li>A propiedade privada </li></ul></ul><ul><ul><li>… enfocando todo desde unha nova visión: a SOCIALIZACIÓN como proceso de acercamento ás clases sociais </li></ul></ul><ul><li>Chama a atención sobre: </li></ul><ul><ul><li>Os desequilibrios producidos polo desenvolvemento económico a nivel sectorial (industria, agricultura e servizos) </li></ul></ul><ul><li>Denuncia: </li></ul><ul><ul><li>A situación de subdesenvolvemento e superpoboación do Terceiro Mundo que, pola falla de entendemento e de solidariedade entre as nacións, está chegando a extremos insostibles </li></ul></ul>
 15. 33. XOÁN XXIII: Pacem in terris (1963) <ul><li>Amenaza dunha guerra nuclear </li></ul><ul><li>Xoán XXIII chama á PAZ en base ás esixencias éticas fundamentais que deben rexer a vida social a todos os niveis: </li></ul><ul><ul><li>NIVEL PERSOAL : correlación entre dereitos e deberes na mesma persoa, e reciprocidade destes entre persoas distintas </li></ul></ul><ul><ul><li>NIVEL COMUNITARIO : comunidades políticas, función da autoridade, o ben común, formas de goberno e comportamento dos cidadáns </li></ul></ul><ul><ul><li>NIVEL MUNDIAL : autoridade política mundial establecida por acordo entre as nacións (ONU) para solucionar os problemas mundiais </li></ul></ul><ul><li>Os cristiáns son chamados a comprometerse no eido político e na vida pública </li></ul>
 16. 35. CONCILIO VATICANO II (1962-1965) : Gaudium et spes <ul><li>Inaugurado por Xoán XXIII </li></ul><ul><li>Clausurado por Paulo VI </li></ul><ul><li>Catro documentos fundamentais: </li></ul><ul><ul><li>Tres referentes á situación interna da Igrexa: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lumen gentium </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dei verbum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sacrosanctum concilium </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Un referente á situación externa da Igrexa: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gaudium et spes </li></ul></ul></ul>
 17. 36. CONCILIO VATICANO II (1962-1965) : Gaudium et spes <ul><li>GAUDIUM ET SPES : </li></ul><ul><ul><li>Constitución pastoral sobre a Igrexa no mundo actual </li></ul></ul><ul><ul><li>Comeza expresando a solidariedade da Igrexa con todos os seres humanos, especialmente cos pobres e cos que sofren </li></ul></ul><ul><ul><li>Dúas partes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1ª) Resáltase a dignidade da persoa , as relacións fraternas dentro da comunidade humana , o sentido do traballo e a misión da Igrexa no mundo actual </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2ª) Abórdanse os problemas máis importantes da sociedade moderna nos ámbitos familiar, cultural, socioeconómico e político. Ante a ameaza dunha guerra, o Concilio chama a todos os pobos a que se unan e fomenten a paz, establecendo novas formas de cooperación internacional que lle dean ao progreso un sentido máis integral e humano </li></ul></ul></ul>
 18. 38. PAULO VI (1963-1978) <ul><li>De carácter discreto e aberto, sentiu gran preocupación polos problemas da Igrexa e da humanidade </li></ul><ul><li>Comezou coas viaxes por distintos países do mundo subdesenvolvido, facéndose eco na ONU dos problemas sociais que este sufría </li></ul><ul><ul><li>Era a época da GUERRA FRÍA entre USA e a URSS </li></ul></ul><ul><ul><li>O comercio internacional cada vez agranda máis os problemas entre ricos e pobres: os países ricos cada vez compran máis baratas as materias primas nos países pobres, os cales quedan sen recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Os países do Terceiro Mundo, unha vez libres do colonialismo, abrirán unha fronte de guerras civis </li></ul></ul><ul><ul><li>En España dáse unha apertura cara ao exterior (emigración). Nos anos 70 prodúcese unha forte tensión entre a Igrexa e o goberno franquista. Prodúcese a transición (1975) e a instauración da democracia (1978) </li></ul></ul>
 19. 41. PAULO VI: Populorum progressio (1967) <ul><li>Dirixida a toda a humanidade, dando unha visión ética e cristiá de cómo debe ser o verdadeiro desenvolvemento: integral e solidario </li></ul><ul><li>1ª parte: </li></ul><ul><ul><li>Fai unha chamada urxente á solidariedade cos máis pobres da Terra para que accedan a unha vida máis humana, que pasa polos bens materiais, a propiedade, a cultura, o recoñecemento dos dereitos, os valores relixiosas,... </li></ul></ul><ul><li>2ª parte: </li></ul><ul><ul><li>Baseándose na igualdade da natureza humana, propón camiños de solidariedade, de xustiza social e de caridade universal </li></ul></ul>
 20. 43. PAULO VI: Octogesima adveniens (1971) <ul><li>Conmemora os oitenta anos da RN , iniciando unha nova reflexión para a comprensión da dimensión política da existencia e do compromiso cristiá </li></ul><ul><li>1ª parte: </li></ul><ul><ul><li>Invita a reflexionar sobre os principais problemas que lle afectan ao mundo moderno: grandes urbes, masificación, problemas de traballo, emigrantes, problemas dos mozos, das mulleres, dos medios de comunicación e do medio ambiente </li></ul></ul><ul><li>2ª parte: </li></ul><ul><ul><li>Trata da sociedade científico-técnica, das ideoloxías liberal e marxista e das políticas derivadas destas ideoloxías, valorándoas e procurando alternativas </li></ul></ul><ul><li>3ª parte: </li></ul><ul><ul><li>Ofrece unha reflexión sobre o pluralismo dos cristiáns no compromiso social e político. Desde unha mesma fe pódense tomar opcións diversas </li></ul></ul>
 21. 45. XOÁN PAULO II (1978-2005) <ul><li>Karol Józef Wojtyla (Cracovia, Polonia) </li></ul><ul><li>Resposta puntual nas súas encíclicas aos distintos problemas sociais: </li></ul><ul><ul><li>Problema mundial do subdesenvolvemento: froito da confrontación entre bloques ideolóxicos, políticos, militares e económicos </li></ul></ul><ul><ul><li>A pesar de que a humanidade dispón de máis recursos económicos, mellores técnicas de conservación de alimentos, de medios de transportes máis rápidos e mellores canles de distribución; sen embargo, as necesidades e desigualdades entre as persoas aumentan </li></ul></ul><ul><ul><li>Nos países ricos o valor da enerxía pásase a capital. Medran as compañías transnacionais que basean todo nunha economía de produción e consumo </li></ul></ul><ul><ul><li>Acrecéntase o problema ecolóxico </li></ul></ul><ul><ul><li>Medra o consumo como motor que move a economía . O problema do paro palíase co subsidio por desemprego. Créase unha mentalidade consumista que convive con bolsas de pobreza nacidas do paro </li></ul></ul><ul><ul><li>Países do Leste: situación desesperante ata a caída do bloque comunista áo final da década de 1980 </li></ul></ul><ul><ul><li>A Comunidade Económica Europea transfórmase en Unión Europea: transformacións económicas </li></ul></ul><ul><ul><li>Prodúcense unha serie de problemas sociais en cadea: miseria, explosión demográfica, emigración, xenofobia, racismo, marxinación, violencia,... </li></ul></ul>
 22. 47. XOÁN PAULO II: Laborem exercens (1981) <ul><li>Conmemoración da RN no seu noventa aniversario respondendo aos novos retos ético-sociais que xorden do mundo do traballo </li></ul><ul><ul><li>1º) Revisión do sentido do traballo que, ante a situación de paro, comeza a ser un ben escaso (dimensión material e espiritual do traballo) </li></ul></ul><ul><ul><li>2º) Análise crítica do capitalismo e o colectivismo, buscando as diferenzas e as coincidencias entre ambos sistemas </li></ul></ul><ul><ul><li>Invitación á transformación de ambos sistemas seguindo a prioridade do traballo sobre o capital. O capital debe estar ao servizo do traballo e da persoa </li></ul></ul><ul><ul><li>Pide respecto aos principios e valores fundamentais: a dignidade humana, a solidariedade, a xustiza social e o traballo </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediante o TRABALLO o home: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Transforma a natureza adaptándoa ás súas necesidades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Realízase a si mesmo como home </li></ul></ul></ul>
 23. 49. XOÁN PAULO II: Sollicitudo rei socialis (1987) <ul><li>Chamada de atención ante a situación dramática do TERCEIRO MUNDO , solicitando un desenvolvemento máis integral e solidario. </li></ul><ul><li>Conmemora os 20 anos da PP , facendo ver que era maior a esperanza de desenvolvemento en 1967 ca en 1987 </li></ul><ul><li>Analiza os signos negativos do desenvolvemento : </li></ul><ul><ul><li>Diferenza abismal entre Norte e Sur </li></ul></ul><ul><ul><li>Precario equilibrio entre os bloques do Leste e do Oeste </li></ul></ul><ul><ul><li>Venta de armamento </li></ul></ul><ul><ul><li>Violación dos dereitos humanos </li></ul></ul><ul><li>Marca as liñas do verdadeiro progreso , que debe integrar todas as dimensións propiamente humanas: </li></ul><ul><ul><li>Política </li></ul></ul><ul><ul><li>Económica </li></ul></ul><ul><ul><li>Relixiosa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ecolóxica </li></ul></ul><ul><li>Fai ver que a situación social esixe unha renovación estrutural profunda e unha actitude auténtica de solidariedade </li></ul>
 24. 51. XOÁN PAULO II: Centesimus annus (1991) <ul><li>Conmemoración dos 100 anos da RN </li></ul><ul><li>Nova lectura da RN desde tres dimensións: </li></ul><ul><ul><li>PASADO : Ensinanzas da RN que teñen vixencia no presente e no futuro </li></ul></ul><ul><ul><li>PRESENTE : Hai cousas que xa non son coma en 1891. Entre elas o fracaso do socialismo tras a caída da Unión Soviética e as súas consecuencias para a sociedade </li></ul></ul><ul><ul><li>FUTURO : Cheo de incógnitas e promesas. A conciencia histórica e a responsabilidade social proporcionarán o modelo máis axeitado, no que predominará o ideal democrático xunto cunha viva atención e preocupación polos dereitos humanos </li></ul></ul>
 25. 57. BENEDICTO XVI: Deus caritas est (2006) <ul><li>Trata sobre o amor cristián </li></ul><ul><li>1ª parte : reflexión teolóxico-filosófica sobre o amor precisando algúns datos esenciais do amor de Deus e da relación deste amor co amor humano </li></ul><ul><li>2ª parte : exercicio concreto do amor cara ao próximo, afrontando o tema da relación entre a xustiza e a caridade, e dando unhas orientacións sobre a competencia da Igrexa e da súa doutrina social e sobre a competencia do Estado na realización dunha orde social xusta </li></ul><ul><li>A Igrexa non ten como cometido o establecemento dunha orde social e estatal xusta, xa que é un cometido político. Pero si pode esixir o cumprimento da xustiza </li></ul><ul><li>Os fieis laicos , como cidadáns dun Estado, están chamados a participar na vida pública , cooperando cos demais cidadáns na mellora da vida social </li></ul>

×