Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

đơN Xin ChuyểN TrườNg

28,089 views

Published on

Published in: Education, Sports

đơN Xin ChuyểN TrườNg

  1. 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (dành cho học sinh cấp THCS) Kính gởi: - Lãnh đạo Phòng Giào dục &Đào tạo(nơi đi): ………………………... - Lãnh đạo Phòng Giào dục &Đào tạo(nơi đến): ……………………… - Hiệu trưởng trường (nơi đi): …………………………………………. - Hiệu trưởng trường (nơi đến): ……………………………………….. Tôi tên là: ……………………….. hiện ngụ tại:………………………………………….. Là phụ huynh của em …………………................... sinh năm ……… đã trúng tuyển vào lớp 6 năm học ……………… , nay là học sinh lớp ………… năm học ………………… Thuộc trường: …………………………………………. Ngoại ngữ …………………….. Kết quả cuối năm: Học lực: …………………….. , Hạnh kiểm ………………………... Tôi làm đơn này gởi đến Hiệu trưởng trường ………………….………..và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ……………………… cho tôi được chuyển ……… tôi về học lớp …….. Năm học …………………… tại trường …………………………………………………. Lý do: ........................................................................................................................... .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Hồ sơ đính kèm: ....................., ngày …… tháng …… năm 20 ... - Học bạ - Khai sinh Người làm đơn - Giấy chứng nhận HTCTTH - Giấy giới thiệu chuyển trường + Của trường nếu trong Tỉnh. + Của PGD&ĐT nếu ngoài Tỉnh - Giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên - Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú. - ………………………………… Ý kiến Hiệu trưởng trường Ý kiến Hiệu trưởng trường (Nơi đến) (nơi đang học)

×