Ke toan.org thong-tu-203-2009-tt-btc-ve-khau-hao-tai-san-co-dinh_1

396 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ke toan.org thong-tu-203-2009-tt-btc-ve-khau-hao-tai-san-co-dinh_1

 1. 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 203/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 20 tháng 10 năm 2009 Welcome to http://ketoan.org! THÔNG TƯ HƯ NG D N CH Đ QU N LÝ, S D NG VÀ TRÍCH KH U HAO TÀI S N C Đ NH- Căn c Lu t Thu Thu nh p doanh nghi p năm 2008;- Căn c Ngh đ nh s 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2009 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d nthi hành m t s đi u c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p;- Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi mv , quy n h n và cơ c u t ch c B Tài chính;B Tài chính hư ng d n ch đ qu n lý, s d ng và trích kh u hao tài s n c đ nh đ i v i các doanhnghi p như sau:Ph n A – QUY Đ NH CHUNGĐi u 1. Đ i tư ng, ph m vi áp d ng:1. Thông tư này áp d ng cho doanh nghi p đư c thành l p và ho t đ ng t i Vi t Nam theo quy đ nh c apháp lu t.Chi phí kh u hao tài s n c đ nh tính theo quy đ nh t i Thông tư này đư c s d ng đ xác đ nh chi phíđư c tr khi tính thu thu nh p doanh nghi p.2. Vi c tính và trích kh u hao theo Thông tư này đư c th c hi n đ i v i t ng tài s n c đ nh (sau đâyvi t t t là TSCĐ) c a doanh nghi p.Đi u 2. Các t ng s d ng trong Thông tư này đư c hi u như sau:1. Tài s n c đ nh h u hình: là nh ng tư li u lao đ ng ch y u có hình thái v t ch t tho mãn các tiêuchu n c a tài s n c đ nh h u hình, tham gia vào nhi u chu kỳ kinh doanh nhưng v n gi nguyên hìnhthái v t ch t ban đ u như nhà c a, v t ki n trúc, máy móc, thi t b , phương ti n v n t i...2. Tài s n c đ nh vô hình: là nh ng tài s n không có hình thái v t ch t, th hi n m t lư ng giá tr đãđư c đ u tư tho mãn các tiêu chu n c a tài s n c đ nh vô hình, tham gia vào nhi u chu kỳ kinhdoanh, như m t s chi phí liên quan tr c ti p t i đ t s d ng; chi phí v quy n phát hành, b ng phátminh, b ng sáng ch , b n quy n tác gi ...3. Tài s n c đ nh thuê tài chính: là nh ng TSCĐ mà doanh nghi p thuê c a công ty cho thuê tài chính.Khi k t thúc th i h n thuê, bên thuê đư c quy n l a ch n mua l i tài s n thuê ho c ti p t c thuê theocác đi u ki n đã th a thu n trong h p đ ng thuê tài chính. T ng s ti n thuê m t lo i tài s n quy đ nh t ih p đ ng thuê tài chính ít nh t ph i tương đương v i giá tr c a tài s n đó t i th i đi m ký h p đ ng.M i TSCĐ đi thuê n u không tho mãn các quy đ nh nêu trên đư c coi là tài s n c đ nh thuê ho t đ ng.4. Tài s n c đ nh tương t : là TSCĐ có công d ng tương t trong cùng m t lĩnh v c kinh doanh và cógiá tr tương đương.5. Nguyên giá tài s n c đ nh:- Nguyên giá tài s n c đ nh h u hình là toàn b các chi phí mà doanh nghi p ph i b ra đ có tài s n cđ nh h u hình tính đ n th i đi m đưa tài s n đó vào tr ng thái s n sàng s d ng.- Nguyên giá tài s n c đ nh vô hình là toàn b các chi phí mà doanh nghi p ph i b ra đ có tài s n cđ nh vô hình tính đ n th i đi m đưa tài s n đó vào s d ng theo d tính.6. Giá tr h p lý c a tài s n c đ nh: là giá tr tài s n có th trao đ i gi a các bên có đ y đ hi u bi ttrong s trao đ i ngang giá.7. Th i gian s d ng tài s n c đ nh: là th i gian doanh nghi p d tính s d ng tài s n c đ nh vào ho tđ ng s n xu t, kinh doanh ho c xác đ nh theo s lư ng, kh i lư ng s n ph m d ki n s n xu t đư c t
 2. 2. vi c s d ng tài s n c đ nh theo quy đ nh hi n hành, đi u ki n bình thư ng, phù h p v i các thôngs kinh t - k thu t c a tài s n c đ nh và các y u t khác có liên quan đ n s ho t đ ng c a tài s n cđ nh.8. Hao mòn tài s n c đ nh: là s gi m d n giá tr s d ng và giá tr c a tài s n c đ nh do tham gia vàoho t đ ng s n xu t kinh doanh, do bào mòn c a t nhiên, do ti n b k thu t... trong quá trình ho t đ ngc a tài s n c đ nh.9. Giá tr hao mòn lu k c a tài s n c đ nh: là t ng c ng giá tr hao mòn c a tài s n c đ nh tính đ nth i đi m báo cáo.10. Kh u hao tài s n c đ nh: là vi c tính toán và phân b m t cách có h th ng nguyên giá c a tài s nc đ nh vào chi phí s n xu t, kinh doanh trong th i gian s d ng c a tài s n c đ nh.11. S kh u hao lũy k c a tài s n c đ nh: là t ng c ng s kh u hao đã trích vào chi phí s n xu t, kinhdoanh qua các kỳ kinh doanh c a tài s n c đ nh tính đ n th i đi m báo cáo.12. Giá tr còn l i c a tài s n c đ nh: là hi u s gi a nguyên giá c a TSCĐ sau khi tr (-) s kh u haolu k (ho c giá tr hao mòn lu k ) c a TSCĐ tính đ n th i đi m báo cáo.13. S a ch a tài s n c đ nh: là vi c duy tu, b o dư ng, thay th s a ch a nh ng hư h ng phát sinhtrong quá trình ho t đ ng nh m khôi ph c l i năng l c ho t đ ng theo tr ng thái ho t đ ng tiêu chu nban đ u c a tài s n c đ nh.14. Nâng c p tài s n c đ nh: là ho t đ ng c i t o, xây l p, trang b b sung thêm cho TSCĐ nh m nângcao công su t, ch t lư ng s n ph m, tính năng tác d ng c a TSCĐ so v i m c ban đ u ho c kéo dàith i gian s d ng c a TSCĐ; đưa vào áp d ng quy trình công ngh s n xu t m i làm gi m chi phí ho tđ ng c a TSCĐ so v i trư c.Ph n B – QUY Đ NH V QU N LÝ TÀI S N C Đ NHĐi u 3. Tiêu chu n và nh n bi t tài s n c đ nh:1. Tư li u lao đ ng là nh ng tài s n h u hình có k t c u đ c l p, ho c là m t h th ng g m nhi u bph n tài s n riêng l liên k t v i nhau đ cùng th c hi n m t hay m t s ch c năng nh t đ nh mà n uthi u b t kỳ m t b ph n nào thì c h th ng không th ho t đ ng đư c, n u tho mãn đ ng th i c batiêu chu n dư i đây thì đư c coi là tài s n c đ nh:a. Ch c ch n thu đư c l i ích kinh t trong tương lai t vi c s d ng tài s n đó;b. Có th i gian s d ng trên 1 năm tr lên;c. Nguyên giá tài s n ph i đư c xác đ nh m t cách tin c y và có giá tr t 10.000.000 đ ng (mư i tri uđ ng) tr lên.Trư ng h p m t h th ng g m nhi u b ph n tài s n riêng l liên k t v i nhau, trong đó m i b ph nc u thành có th i gian s d ng khác nhau và n u thi u m t b ph n nào đó mà c h th ng v n th chi n đư c ch c năng ho t đ ng chính c a nó nhưng do yêu c u qu n lý, s d ng tài s n c đ nh đòi h iph i qu n lý riêng t ng b ph n tài s n thì m i b ph n tài s n đó n u cùng tho mãn đ ng th i ba tiêuchu n c a tài s n c đ nh đư c coi là m t tài s n c đ nh h u hình đ c l p.Đ i v i súc v t làm vi c và/ho c cho s n ph m, thì t ng con súc v t tho mãn đ ng th i ba tiêu chu nc a tài s n c đ nh đư c coi là m t TSCĐ h u hình.Đ i v i vư n cây lâu năm thì t ng m nh vư n cây, ho c cây tho mãn đ ng th i ba tiêu chu n c aTSCĐ đư c coi là m t TSCĐ h u hình.2. Tiêu chu n và nh n bi t tài s n c đ nh vô hình:M i kho n chi phí th c t mà doanh nghi p đã chi ra tho mãn đ ng th i c ba tiêu chu n quy đ nh t iđi m 1 trên, mà không hình thành TSCĐ h u hình đư c coi là TSCĐ vô hình.Nh ng kho n chi phí không đ ng th i tho mãn c ba tiêu chu n nêu t i kho n 1 Đi u 3 Thông tư nàythì đư c h ch toán tr c ti p ho c đư c phân b d n vào chi phí kinh doanh c a doanh nghi p.Riêng các chi phí phát sinh trong giai đo n tri n khai đư c ghi nh n là TSCĐ vô hình t o ra t n i bdoanh nghi p n u th a mãn đ ng th i b y đi u ki n sau:a. Tính kh thi v m t k thu t đ m b o cho vi c hoàn thành và đưa tài s n vô hình vào s d ng theod tính ho c đ bán; 2
 3. 3. b. Doanh nghi p d đ nh hoàn thành tài s n vô hình đ s d ng ho c đ bán;c. Doanh nghi p có kh năng s d ng ho c bán tài s n vô hình đó;d. Tài s n vô hình đó ph i t o ra đư c l i ích kinh t trong tương lai;đ. Có đ y đ các ngu n l c v k thu t, tài chính và các ngu n l c khác đ hoàn t t các giai đo n tri nkhai, bán ho c s d ng tài s n vô hình đó;e. Có kh năng xác đ nh m t cách ch c ch n toàn b chi phí trong giai đo n tri n khai đ t o ra tài s nvô hình đó;g. Ư c tính có đ tiêu chu n v th i gian s d ng và giá tr theo quy đ nh cho tài s n c đ nh vô hình.Chi phí thành l p doanh nghi p, chi phí đào t o nhân viên, chi phí qu ng cáo phát sinh trư c khi thànhl p doanh nghi p, chi phí cho giai đo n nghiên c u, chi phí chuy n d ch đ a đi m, l i th kinh doanhkhông ph i là tài s n c đ nh vô hình mà đư c phân b d n vào chi phí kinh doanh trong th i gian t i đakhông quá 3 năm k t khi doanh nghi p b t đ u ho t đ ng.Đi u 4. Xác đ nh nguyên giá c a tài s n c đ nh:1. Xác đ nh nguyên giá tài s n c đ nh h u hình:a. TSCĐ h u hình mua s m:Nguyên giá TSCĐ h u hình mua s m (k c mua m i và cũ): là giá mua th c t ph i tr c ng (+) cáckho n thu (không bao g m các kho n thu đư c hoàn l i), các chi phí liên quan tr c ti p ph i chi ratính đ n th i đi m đưa tài s n c đ nh vào tr ng thái s n sàng s d ng như: lãi ti n vay phát sinh trongquá trình đ u tư mua s m tài s n c đ nh; chi phí v n chuy n, b c d ; chi phí nâng c p; chi phí l p đ t,ch y th ; l phí trư c b và các chi phí liên quan tr c ti p khác.Trư ng h p TSCĐ h u hình mua tr ch m, tr góp, nguyên giá TSCĐ là giá mua tr ti n ngay t i th iđi m mua c ng (+) các kho n thu (không bao g m các kho n thu đư c hoàn l i), các chi phí liên quantr c ti p ph i chi ra tính đ n th i đi m đưa TSCĐ vào tr ng thái s n sàng s d ng như: chi phí v nchuy n, b c d ; chi phí nâng c p; chi phí l p đ t, ch y th ; l phí trư c b (n u có).Trư ng h p mua TSCĐ h u hình là nhà c a, v t ki n trúc g n li n v i quy n s d ng đ t thì giá trquy n s d ng đ t ph i xác đ nh riêng và ghi nh n là TSCĐ vô hình, còn TSCĐ h u hình là nhà c a, v tki n trúc thì nguyên giá là giá mua th c t ph i tr c ng (+) các kho n chi phí liên quan tr c ti p đ nvi c đưa TSCĐ h u hình vào s d ng.Trư ng h p sau khi mua TSCĐ h u hình là nhà c a, v t ki n trúc g n li n v i quy n s d ng đ t,doanh nghi p d b ho c hu b đ xây d ng m i thì giá tr quy n s d ng đ t ph i xác đ nh riêng vàghi nh n là TSCĐ vô hình; nguyên giá c a TSCĐ xây d ng m i đư c xác đ nh là giá quy t toán côngtrình đ u tư xây d ng theo quy đ nh t i Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng hi n hành. Nh ng tài s nd b ho c hu b đư c x lý h ch toán theo quy đ nh hi n hành đ i v i thanh lý tài s n c đ nh.b. TSCĐ h u hình mua theo hình th c trao đ i:Nguyên giá TSCĐ mua theo hình th c trao đ i v i m t TSCĐ h u hình không tương t ho c tài s nkhác là giá tr h p lý c a TSCĐ h u hình nh n v , ho c giá tr h p lý c a TSCĐ đem trao đ i (sau khic ng thêm các kho n ph i tr thêm ho c tr đi các kho n ph i thu v ) c ng (+) các kho n thu (khôngbao g m các kho n thu đư c hoàn l i), các chi phí liên quan tr c ti p ph i chi ra đ n th i đi m đưaTSCĐ vào tr ng thái s n sàng s d ng, như: chi phí v n chuy n, b c d ; chi phí nâng c p; chi phí l pđ t, ch y th ; l phí trư c b (n u có).Nguyên giá TSCĐ h u hình mua theo hình th c trao đ i v i m t TSCĐ h u hình tương t , ho c có thhình thành do đư c bán đ đ i l y quy n s h u m t tài s n tương t là giá tr còn l i c a TSCĐ h uhình đem trao đ i.c. Tài s n c đ nh h u hình t xây d ng ho c t s n xu t:Nguyên giá TSCĐ h u hình t xây d ng là giá tr quy t toán công trình khi đưa vào s d ng. Trư ngh p TSCĐ đã đưa vào s d ng nhưng chưa th c hi n quy t toán thì doanh nghi p h ch toán nguyêngiá theo giá t m tính và đi u ch nh sau khi quy t toán công trình hoàn thành.Nguyên giá TSCĐ h u hình t s n xu t là giá thành th c t c a TSCĐ h u hình c ng (+) các chi phí l pđ t ch y th , các chi phí khác tr c ti p liên quan tính đ n th i đi m đưa TSCĐ h u hình vào tr ng tháis n sàng s d ng (tr các kho n lãi n i b , giá tr s n ph m thu h i đư c trong quá trình ch y th , s nxu t th , các chi phí không h p lý như v t li u lãng phí, lao đ ng ho c các kho n chi phí khác vư t quáđ nh m c quy đ nh trong xây d ng ho c s n xu t). 3
 4. 4. d. Nguyên giá tài s n c đ nh h u hình do đ u tư xây d ng:Nguyên giá TSCĐ do đ u tư xây d ng cơ b n hình thành theo phương th c giao th u là giá quy t toáncông trình xây d ng theo quy đ nh t i Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng hi n hành c ng (+) l phítrư c b , các chi phí liên quan tr c ti p khác. Trư ng h p TSCĐ do đ u tư xây d ng đã đưa vào sd ng nhưng chưa th c hi n quy t toán thì doanh nghi p h ch toán nguyên giá theo giá t m tính và đi uch nh sau khi quy t toán công trình hoàn thành.Đ i v i tài s n c đ nh là con súc v t làm vi c ho c cho s n ph m, vư n cây lâu năm thì nguyên giá làtoàn b các chi phí th c t đã chi ra cho con súc v t, vư n cây đó t lúc hình thành tính đ n th i đi mđưa vào khai thác, s d ng.đ. Tài s n c đ nh h u hình đư c tài tr , đư c bi u, đư c t ng, do phát hi n th a:Nguyên giá tài s n c đ nh h u hình đư c tài tr , đư c bi u, đư c t ng, do phát hi n th a là giá tr theođánh giá th c t c a H i đ ng giao nh n ho c t ch c đ nh giá chuyên nghi p.e. Tài s n c đ nh h u hình đư c c p; đư c đi u chuy n đ n:Nguyên giá TSCĐ h u hình đư c c p, đư c đi u chuy n đ n bao g m giá tr còn l i c a TSCĐ trên sk toán đơn v c p, đơn v đi u chuy n ho c giá tr theo đánh giá th c t c a t ch c đ nh giá chuyênnghi p theo quy đ nh c a pháp lu t, c ng (+) các chi phí liên quan tr c ti p mà bên nh n tài s n ph i chira tính đ n th i đi m đưa TSCĐ vào tr ng thái s n sàng s d ng như chi phí thuê t ch c đ nh giá; chiphí nâng c p, l p đ t, ch y th …g. Tài s n c đ nh h u hình nh n góp v n, nh n l i v n góp:TSCĐ nh n góp v n, nh n l i v n góp là giá tr do các thành viên, c đông sáng l p đ nh giá nh t trí;ho c doanh nghi p và ngư i góp v n tho thu n; ho c do t ch c chuyên nghi p đ nh giá theo quy đ nhc a pháp lu t và đư c các thành viên, c đông sáng l p ch p thu n.2. Xác đ nh nguyên giá tài s n c đ nh vô hình:a. Tài s n c đ nh vô hình mua s m:Nguyên giá TSCĐ vô hình mua s m là giá mua th c t ph i tr c ng (+) các kho n thu (không baog m các kho n thu đư c hoàn l i) và các chi phí liên quan tr c ti p ph i chi ra tính đ n th i đi m đưatài s n vào s d ng.Trư ng h p TSCĐ vô hình mua s m theo hình th c tr ch m, tr góp, nguyên giá TSCĐ là giá mua tàis n theo phương th c tr ti n ngay t i th i đi m mua (không bao g m lãi tr ch m).b. Tài s n c đ nh vô hình mua theo hình th c trao đ i:Nguyên giá TSCĐ vô hình mua theo hình th c trao đ i v i m t TSCĐ vô hình không tương t ho c tàis n khác là giá tr h p lý c a TSCĐ vô hình nh n v , ho c giá tr h p lý c a tài s n đem trao đ i (sau khic ng thêm các kho n ph i tr thêm ho c tr đi các kho n ph i thu v ) c ng (+) các kho n thu (khôngbao g m các kho n thu đư c hoàn l i), các chi phí liên quan tr c ti p ph i chi ra tính đ n th i đi mđưa tài s n vào s d ng theo d tính.Nguyên giá TSCĐ vô hình mua dư i hình th c trao đ i v i m t TSCĐ vô hình tương t , ho c có thhình thành do đư c bán đ đ i l y quy n s h u m t tài s n tương t là giá tr còn l i c a TSCĐ vôhình đem trao đ i.c. Tài s n c đ nh vô hình đư c c p, đư c bi u, đư c t ng, đư c đi u chuy n đ n:Nguyên giá TSCĐ vô hình đư c c p, đư c bi u, đư c t ng là giá tr h p lý ban đ u c ng (+) các chi phíliên quan tr c ti p ph i chi ra tính đ n vi c đưa tài s n vào s d ng.Nguyên giá TSCĐ đư c đi u chuy n đ n là nguyên giá ghi trên s sách k toán c a doanh nghi p có tàis n đi u chuy n. Doanh nghi p ti p nh n tài s n đi u chuy n có trách nhi m h ch toán nguyên giá, giátr hao mòn, giá tr còn l i c a tài s n theo quy đ nh.d. Tài s n c đ nh vô hình đư c t o ra t n i b doanh nghi p:Nguyên giá TSCĐ vô hình đư c t o ra t n i b doanh nghi p là các chi phí liên quan tr c ti p đ nkhâu xây d ng, s n xu t th nghi m ph i chi ra tính đ n th i đi m đưa TSCĐ đó vào s d ng theo dtính.Riêng các chi phí phát sinh trong n i b đ doanh nghi p có nhãn hi u hàng hoá, quy n phát hành,danh sách khách hàng, chi phí phát sinh trong giai đo n nghiên c u và các kho n m c tương t khôngđáp ng đư c tiêu chu n và nh n bi t TSCĐ vô hình đư c h ch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ. 4
 5. 5. đ. TSCĐ vô hình là quy n s d ng đ t:- Trư ng h p doanh nghi p đư c giao đ t có thu ti n s d ng đ t: nguyên giá TSCĐ là quy n s d ngđ t đư c giao đư c xác đ nh là toàn b kho n ti n chi ra đ có quy n s d ng đ t h p pháp c ng (+)các chi phí cho đ n bù gi i phóng m t b ng, san l p m t b ng, l phí trư c b (không bao g m các chiphí chi ra đ xây d ng các công trình trên đ t); ho c là giá tr quy n s d ng đ t nh n góp v n.- Trư ng h p doanh nghi p thuê đ t thì ti n thuê đ t đư c tính vào chi phí kinh doanh, không ghi nh nlà TSCĐ vô hình. C th :+ N u doanh nghi p thuê đ t tr ti n thuê m t l n cho c th i gian thuê thì đư c phân b d n vào chiphí kinh doanh theo s năm thuê đ t.+ N u doanh nghi p thuê đ t tr ti n thuê hàng năm thì h ch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ng s ti n thuê đ t tr hàng năm.e. Nguyên giá c a TSCĐ vô hình là quy n tác gi , quy n s h u công nghi p, quy n đ i v i gi ng câytr ng theo quy đ nh c a Lu t s h u trí tu : là toàn b các chi phí th c t mà doanh nghi p đã chi ra đcó đư c quy n tác gi , quy n s h u công nghi p, quy n đ i v i gi ng cây tr ng theo quy đ nh c apháp lu t v s h u trí tu .g. Nguyên giá TSCĐ là các chương trình ph n m m:Nguyên giá TSCĐ c a các chương trình ph n m m đư c xác đ nh là toàn b các chi phí th c t màdoanh nghi p đã b ra đ có các chương trình ph n m m trong trư ng h p chương trình ph n m m làm t b ph n có th tách r i v i ph n c ng có liên quan, thi t k b trí m ch tích h p bán d n theo quyđ nh c a pháp lu t v s h u trí tu .3. Tài s n c đ nh thuê tài chính:Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính ph n ánh đơn v thuê là giá tr c a tài s n thuê t i th i đi m kh i đ uthuê tài s n ho c giá tr hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u (trư ng h p giá tr c a tài s nthuê cao hơn giá tr hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u) c ng (+) v i các chi phí tr c ti pphát sinh ban đ u liên quan đ n ho t đ ng thuê tài chính.4. Nguyên giá tài s n c đ nh c a doanh nghi p ch đư c thay đ i trong các trư ng h p sau:a. Đánh giá l i giá tr TSCĐ trong các trư ng h p:- Theo quy t đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n.- Th c hi n t ch c l i doanh nghi p, chuy n đ i s h u doanh nghi p, chuy n đ i hình th c doanhnghi p: chia, tách, sáp nh p, h p nh t, c ph n hoá, bán, khoán, cho thuê, chuy n đ i công ty tráchnhi m h u h n thành công ty c ph n, chuy n đ i công ty c ph n thành công ty trách nhi m h u h n.- Dùng tài s n đ đ u tư ra ngoài doanh nghi p.b. Đ u tư nâng c p TSCĐ.c. Tháo d m t hay m t s b ph n c a TSCĐ mà các b ph n này đư c qu n lý theo tiêu chu n c a 1TSCĐ h u hình.Khi thay đ i nguyên giá TSCĐ, doanh nghi p ph i l p biên b n ghi rõ các căn c thay đ i và xác đ nh l icác ch tiêu nguyên giá, giá tr còn l i trên s k toán, s kh u hao lu k , th i gian s d ng c a TSCĐvà ti n hành h ch toán theo quy đ nh.Đi u 5. Nguyên t c qu n lý tài s n c đ nh:1. M i TSCĐ trong doanh nghi p ph i có b h sơ riêng (g m biên b n giao nh n TSCĐ, h p đ ng, hoáđơn mua TSCĐ và các ch ng t , gi y t khác có liên quan). M i TSCĐ ph i đư c phân lo i, đánh s vàcó th riêng, đư c theo dõi chi ti t theo t ng đ i tư ng ghi TSCĐ và đư c ph n ánh trong s theo dõiTSCĐ.2. M i TSCĐ ph i đư c qu n lý theo nguyên giá, s hao mòn lu k và giá tr còn l i trên s sách ktoán: Giá tr còn l i trên s k Nguyên giá c a tài s n S hao mòn lu k c a = - toán c a TSCĐ c đ nh TSCĐ3. Đ i v i nh ng TSCĐ không c n dùng, ch thanh lý nhưng chưa h t kh u hao, doanh nghi p ph ith c hi n qu n lý, theo dõi, b o qu n theo quy đ nh hi n hành và trích kh u hao theo quy đ nh t i Thôngtư này. 5
 6. 6. 4. Doanh nghi p ph i th c hi n vi c qu n lý đ i v i nh ng tài s n c đ nh đã kh u hao h t nhưng v ntham gia vào ho t đ ng kinh doanh như nh ng TSCĐ thông thư ng.Đi u 6. Phân lo i tài s n c đ nh c a doanh nghi p:Căn c vào m c đích s d ng c a tài s n c đ nh, doanh nghi p ti n hành phân lo i tài s n c đ nh theocác ch tiêu sau:1. Tài s n c đ nh dùng cho m c đích kinh doanh là nh ng tài s n c đ nh do doanh nghi p qu n lý, sd ng cho các m c đích kinh doanh c a doanh nghi p.a. Đ i v i tài s n c đ nh h u hình, doanh nghi p phân lo i như sau:Lo i 1: Nhà c a, v t ki n trúc: là tài s n c đ nh c a doanh nghi p đư c hình thành sau quá trình thicông xây d ng như tr s làm vi c, nhà kho, hàng rào, tháp nư c, sân bãi, các công trình trang trí chonhà c a, đư ng xá, c u c ng, đư ng s t, đư ng băng sân bay, c u t u, c u c ng, tri n đà.Lo i 2: Máy móc, thi t b : là toàn b các lo i máy móc, thi t b dùng trong ho t đ ng kinh doanh c adoanh nghi p như máy móc chuyên dùng, thi t b công tác, giàn khoan trong lĩnh v c d u khí, c n c u,dây truy n công ngh , nh ng máy móc đơn l . Lo i 3: Phương ti n v n t i, thi t b truy n d n: là các lo i phương ti n v n t i g m phương ti n v n t iđư ng s t, đư ng thu , đư ng b , đư ng không, đư ng ng và các thi t b truy n d n như h th ngthông tin, h th ng đi n, đư ng ng nư c, băng t i.Lo i 4: Thi t b , d ng c qu n lý: là nh ng thi t b , d ng c dùng trong công tác qu n lý ho t đ ng kinhdoanh c a doanh nghi p như máy vi tính ph c v qu n lý, thi t b đi n t , thi t b , d ng c đo lư ng,ki m tra ch t lư ng, máy hút m, hút b i, ch ng m i m t.Lo i 5: Vư n cây lâu năm, súc v t làm vi c và/ho c cho s n ph m: là các vư n cây lâu năm như vư ncà phê, vư n chè, vư n cao su, vư n cây ăn qu , th m c , th m cây xanh...; súc v t làm vi c và/ ho ccho s n ph m như đàn voi, đàn ng a, đàn trâu, đàn bò…Lo i 6: Các lo i tài s n c đ nh khác: là toàn b các tài s n c đ nh khác chưa li t kê vào năm lo i trênnhư tranh nh, tác ph m ngh thu t.b. Tài s n c đ nh vô hình: quy n s d ng đ t, quy n phát hành, b ng sáng ch phát minh, tác ph mvăn h c, ngh thu t, khoa h c, s n ph m, k t qu c a cu c bi u di n ngh thu t, b n ghi âm, ghi hình,chương trình phát sóng, tín hi u v tinh mang chương trình đư c mã hoá, ki u dáng công nghi p, thi tk b trí m ch tích h p bán d n, bí m t kinh doanh, nhãn hi u, tên thương m i và ch d n đ a lý, gi ngcây tr ng và v t li u nhân gi ng.2. Tài s n c đ nh dùng cho m c đích phúc l i, s nghi p, an ninh, qu c phòng là nh ng tài s n c đ nhdo doanh nghi p qu n lý s d ng cho các m c đích phúc l i, s nghi p, an ninh, qu c phòng trongdoanh nghi p. Các tài s n c đ nh này cũng đư c phân lo i theo quy đ nh t i đi m 1 nêu trên.3. Tài s n c đ nh b o qu n h , gi h , c t gi h là nh ng tài s n c đ nh doanh nghi p b o qu n h ,gi h cho đơn v khác ho c c t gi h Nhà nư c theo quy đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n.4. Tuỳ theo yêu c u qu n lý c a t ng doanh nghi p, doanh nghi p t phân lo i chi ti t hơn các tài s nc đ nh c a doanh nghi p trong t ng nhóm cho phù h p.Đi u 7. Đ u tư nâng c p, s a ch a tài s n c đ nh:1. Các chi phí doanh nghi p chi ra đ đ u tư nâng c p tài s n c đ nh đư c ph n ánh tăng nguyên giác a TSCĐ đó, không đư c h ch toán các chi phí này vào chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ.2. Các chi phí s a ch a tài s n c đ nh không đư c tính tăng nguyên giá TSCĐ mà đư c h ch toántr c ti p ho c phân b d n vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng t i đa không quá 3 năm.Đ i v i nh ng tài s n c đ nh mà vi c s a ch a có tính chu kỳ thì doanh nghi p đư c trích trư c chi phís a ch a theo d toán vào chi phí hàng năm. N u s th c chi s a ch a tài s n c đ nh l n hơn s tríchtheo d toán thì doanh nghi p đư c tính thêm vào chi phí h p lý s chênh l ch này. N u s th c chis a ch a tài s n c đ nh nh hơn s đã trích thì ph n chênh l ch đư c h ch toán gi m chi phí kinhdoanh trong kỳ.3. Các chi phí liên quan đ n TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nh n ban đ u đư c đánh giá m t cáchch c ch n, làm tăng l i ích kinh t c a TSCĐ vô hình so v i m c ho t đ ng ban đ u, thì đư c ph n ánhtăng nguyên giá TSCĐ. Các chi phí khác liên quan đ n TSCĐ vô hình phát sinh sau ghi nh n ban đ uđư c h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh. 6
 7. 7. Đi u 8. Cho thuê, c m c , th ch p, như ng bán, thanh lý TSCĐ:1. M i ho t đ ng cho thuê, c m c , th ch p, như ng bán, thanh lý tài s n c đ nh ph i theo đúng cácquy đ nh c a pháp lu t hi n hành.2. Đ i v i tài s n c đ nh đi thuê:a. TSCĐ thuê ho t đ ng:- Doanh nghi p đi thuê ph i có trách nhi m qu n lý, s d ng TSCĐ theo các quy đ nh trong h p đ ngthuê. Chi phí thuê TSCĐ đư c h ch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.- Doanh nghi p cho thuê, v i tư cách là ch s h u, ph i theo dõi, qu n lý TSCĐ cho thuê.b. Đ i v i TSCĐ thuê tài chính: - Doanh nghi p đi thuê ph i theo dõi, qu n lý, s d ng tài s n c đ nh đi thuê như tài s n c đ nh thu cs h u c a doanh nghi p và ph i th c hi n đ y đ các nghĩa v đã cam k t trong h p đ ng thuê tài s nc đ nh.- Doanh nghi p cho thuê, v i tư cách là ch đ u tư, ph i theo dõi và th c hi n đúng các quy đ nh trongh p đ ng cho thuê tài s n c đ nh.c. Trư ng h p trong h p đ ng thuê tài s n (bao g m c thuê ho t đ ng và thuê tài chính) quy đ nh bênđi thuê có trách nhi m s a ch a tài s n trong th i gian thuê thì chi phí s a ch a TSCĐ đi thuê đư cphép h ch toán vào chi phí ho c phân b d n vào chi phí kinh doanh nhưng th i gian t i đa không quá 3năm.4. Đ i v i giao d ch bán và thuê l i tài s n c đ nh:- Trư ng h p doanh nghi p bán và cho thuê l i tài s n c đ nh là thuê ho t đ ng, doanh nghi p ph ith c hi n như quy đ nh đ i v i doanh nghi p đi thuê tài s n c đ nh ho t đ ng. Các kho n chênh l chphát sinh khi giá bán th a thu n, ti n thuê l i tài s n c đ nh m c th p hơn ho c cao hơn giá tr h p lýđư c h ch toán ngay vào thu nh p trong kỳ phát sinh ho c phân b d n vào chi phí theo quy đ nh.- Trư ng h p doanh nghi p bán và thuê l i tài s n c đ nh là thuê tài chính, doanh nghi p ph i th chi n như quy đ nh đ i v i doanh nghi p đi thuê tài s n c đ nh tài chính. Kho n chênh l ch gi a gi athu nh p bán tài s n v i giá tr còn l i trên s k toán đư c h ch toán vào thu nh p theo quy đ nh.Ph n C – QUY Đ NH V TRÍCH KH U HAO TÀI S N C Đ NHĐi u 9. Nguyên t c trích kh u hao TSCĐ:1. T t c TSCĐ hi n có c a doanh nghi p đ u ph i trích kh u hao, tr nh ng TSCĐ sau đây:- TSCĐ đã kh u hao h t giá tr nhưng v n đang s d ng vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh.- TSCĐ chưa kh u hao h t b m t.- TSCĐ khác do doanh nghi p qu n lý mà không thu c quy n s h u c a doanh nghi p (tr TSCĐ thuêtài chính).- TSCĐ không đư c qu n lý, theo dõi, h ch toán trong s sách k toán c a doanh nghi p.- TSCĐ s d ng trong các ho t đ ng phúc l i ph c v ngư i lao đ ng c a doanh nghi p (tr các TSCĐph c v cho ngư i lao đ ng làm vi c t i doanh nghi p như: nhà ngh gi a ca, nhà ăn gi a ca, nhà thayqu n áo, nhà v sinh, b ch a nư c s ch, nhà đ xe, phòng ho c tr m y t đ khám ch a b nh, xe đưađón ngư i lao đ ng, cơ s đào t o, d y ngh , nhà cho ngư i lao đ ng do doanh nghi p đ u tư xâyd ng).- TSCĐ là nhà và đ t trong trư ng h p mua l i nhà và đ t đã đư c nhà nư c c p quy n s d ngđ t lâu dài thì giá tr quy n s d ng đ t không ph i tính kh u hao.- TSCĐ t ngu n vi n tr không hoàn l i sau khi đư c cơ quan có th m quy n bàn giao cho doanhnghi p đ ph c v công tác nghiên c u khoa h c.- TSCĐ vô hình là quy n s d ng đ t.2. Các kho n chi phí kh u hao tài s n c đ nh quy đ nh t i đi m 2.2 m c IV ph n C Thông tư s130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t thu thunh p doanh nghi p s 14/2008/QH12 và hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 124/2008/NĐ-CP ngày 7
 8. 8. 11/12/2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t thu thu nh p doanh nghi pthì không đư c tính vào chi phí h p lý khi tính thu thu nh p doanh nghi p.3. Trư ng h p TSCĐ s d ng trong các ho t đ ng phúc l i ph c v cho ngư i lao đ ng c a doanhnghi p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 9 Thông tư này có tham gia ho t đ ng s n xu t kinh doanh thì doanhnghi p căn c vào th i gian và tính ch t s d ng các tài s n c đ nh này đ th c hi n tính và trích kh uhao vào chi phí kinh doanh c a doanh nghi p và thông báo cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý đ theodõi, qu n lý.4. TSCĐ chưa kh u hao h t b m t, b hư h ng mà không th s a ch a, kh c ph c đư c, doanh nghi pxác đ nh nguyên nhân, trách nhi m b i thư ng c a t p th , cá nhân gây ra. Chênh l ch gi a giá tr cònl i c a tài s n v i ti n b i thư ng và giá tr thu h i đư c (n u có), doanh nghi p dùng Qu d phòng tàichính đ bù đ p. Trư ng h p Qu d phòng tài chính không đ bù đ p, thì ph n chênh l ch thi u doanhnghi p đư c tính vào chi phí h p lý c a doanh nghi p khi xác đ nh thu thu nh p doanh nghi p.5. Doanh nghi p cho thuê TSCĐ ho t đ ng ph i trích kh u hao đ i v i TSCĐ cho thuê.6. Doanh nghi p thuê TSCĐ theo hình th c thuê tài chính (g i t t là TSCĐ thuê tài chính) ph i trích kh uhao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thu c s h u c a doanh nghi p theo quy đ nh hi n hành. Trư ng h pngay t i th i đi m kh i đ u thuê tài s n, doanh nghi p thuê TSCĐ thuê tài chính cam k t không mua tàis n thuê trong h p đ ng thuê tài chính, thì doanh nghi p đi thuê đư c trích kh u hao TSCĐ thuê tàichính theo th i h n thuê trong h p đ ng.7. Trư ng h p đánh giá l i giá tr TSCĐ đã h t kh u hao đ góp v n, đi u chuy n khi chia tách, h pnh t, sáp nh p, chuy n đ i lo i hình doanh nghi p thì các TSCĐ này ph i đư c các t ch c đ nh giáchuyên nghi p xác đ nh giá tr nhưng không th p hơn 20% nguyên giá tài s n đó. Th i đi m trích kh uhao đ i v i nh ng tài s n này là th i đi m doanh nghi p chính th c nh n bàn giao đưa tài s n vào sd ng và th i gian trích kh u hao t 3 đ n 5 năm. Th i gian c th do doanh nghi p quy t đ nh nhưngph i đăng ký v i cơ quan thu trư c khi th c hi n.8. Các doanh nghi p 100% v n nhà nư c th c hi n xác đ nh giá tr doanh nghi p đ c ph n hoá theophương pháp dòng ti n chi t kh u (DCF) thì ph n chênh l ch tăng c a v n nhà nư c gi a giá tr th c tvà giá tr ghi trên s sách k toán không đư c ghi nh n là TSCĐ vô hình và đư c phân b d n vào chiphí s n xu t kinh doanh trong kỳ nhưng th i gian không quá 10 năm. Th i đi m b t đ u phân b vào chiphí là th i đi m doanh nghi p chính th c chuy n thành công ty c ph n (có gi y ch ng nh n đăng kýkinh doanh).9. Vi c trích ho c thôi trích kh u hao TSCĐ đư c th c hi n b t đ u t ngày (theo s ngày c a tháng)mà TSCĐ tăng ho c gi m. Doanh nghi p th c hi n h ch toán tăng, gi m TSCĐ theo quy đ nh hi n hànhv ch đ k toán doanh nghi p.Đi u 10. Xác đ nh th i gian s d ng tài s n c đ nh h u hình:1. Đ i v i tài s n c đ nh còn m i (chưa qua s d ng), doanh nghi p ph i căn c vào khung th i gians d ng tài s n c đ nh quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này đ xác đ nh th i gian sd ng c a tài s n c đ nh.2. Đ i v i tài s n c đ nh đã qua s d ng, th i gian s d ng c a tài s n c đ nh đư c xác đ nh như sau: Th i gian s d ng c a TSCĐ Giá tr h p lý c a TSCĐTh i gian s d ng m i cùng lo i xác đ nh theo = x c a TSCĐ Giá bán c a TSCĐ cùng lo i Ph l c 1 (ban hành kèm theo m i 100% (ho c c a TSCĐ Thông tư này) tương đương trên th trư ng)Trong đó:Giá tr h p lý c a TSCĐ là giá mua ho c trao đ i th c t (trong trư ng h p mua bán, trao đ i), giá trcòn l i c a TSCĐ ho c giá tr theo đánh giá c a t ch c đ nh giá chuyên nghi p đ nh giá (trong trư ngh p đư c cho, đư c bi u, đư c t ng, đư c c p, đư c đi u chuy n đ n ) và các trư ng h p khác.3. Thay đ i th i gian s d ng tài s n c đ nh:a. Trư ng h p doanh nghi p mu n xác đ nh th i gian s d ng c a tài s n c đ nh m i và đã qua sd ng khác v i khung th i gian s d ng quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư này, doanhnghi p ph i l p Phương án thay đ i th i gian s d ng tài s n c đ nh trên cơ s gi i trình rõ các n idung sau: 8
 9. 9. - Tu i th k thu t c a TSCĐ theo thi t k ;- Hi n tr ng TSCĐ (th i gian TSCĐ đã qua s d ng, th h tài s n, tình tr ng th c t c a tài s n);- nh hư ng c a vi c tăng, gi m kh u hao TSCĐ đ n k t qu s n xu t kinh doanh và ngu n v n tr ncác t ch c tín d ng.b. Th m quy n phê duy t Phương án thay đ i th i gian s d ng c a tài s n c đ nh:- B Tài chính phê duy t đ i v i các công ty nhà nư c, bao g m: công ty m các T p đoàn kinh t , T ngcông ty nhà nư c; các công ty con do nhà nư c n m gi 100% v n đi u l ; các công ty c ph n do nhànư c n m gi 51% v n đi u l tr lên thu c các T p đoàn kinh t , T ng công ty nhà nư c.- S Tài chính phê duy t đ i v i các công ty nhà nư c đ c l p tr c thu c các B , U ban nhân dân t nh,các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác có tr s chính trên đ a bàn.Trên cơ s Phương án thay đ i th i gian s d ng tài s n c đ nh đã đư c phê duy t, trong th i h n 20ngày k t ngày đư c phê duy t Phương án, doanh nghi p ph i đăng ký v i cơ quan thu tr c ti pqu n lý đ theo dõi, qu n lý.c. Doanh nghi p ch đư c thay đ i th i gian s d ng TSCĐ m t l n đ i v i m t tài s n. Vi c kéo dài th igian s d ng c a TSCĐ b o đ m không vư t quá tu i th k thu t c a TSCĐ và không làm thay đ i k tqu kinh doanh c a doanh nghi p t lãi thành l ho c ngư c l i t i năm quy t đ nh thay đ i. Trư ngh p doanh nghi p thay đ i th i gian s d ng TSCĐ không đúng quy đ nh thì B Tài chính, cơ quan thutr c ti p qu n lý yêu c u doanh nghi p xác đ nh l i theo đúng quy đ nh.4. Trư ng h p có các y u t tác đ ng (như vi c nâng c p hay tháo d m t hay m t s b ph n c a tàis n c đ nh) nh m kéo dài ho c rút ng n th i gian s d ng đã xác đ nh trư c đó c a tài s n c đ nh,doanh nghi p ti n hành xác đ nh l i th i gian s d ng c a tài s n c đ nh theo ba tiêu chu n nêu trên t ith i đi m hoàn thành nghi p v phát sinh, đ ng th i ph i l p biên b n nêu rõ các căn c làm thay đ ith i gian s d ng, trình c p có th m quy n quy t đ nh theo quy đ nh t i ti t b kho n 3 Đi u 10 Thông tưnày.Đi u 11. Xác đ nh th i gian s d ng tài s n c đ nh vô hình:1. Doanh nghi p t xác đ nh th i gian s d ng tài s n c đ nh vô hình nhưng t i đa không quá 20 năm.2. Đ i v i TSCĐ vô hình là quy n s d ng đ t có th i h n, th i gian s d ng là th i h n đư c phép sd ng đ t theo quy đ nh.3. Đ i v i TSCĐ vô hình là quy n tác gi , quy n s h u trí tu , quy n đ i v i gi ng cây tr ng, thì th igian s d ng là th i h n b o h đư c ghi trên văn b ng b o h theo quy đ nh (không đư c tính th i h nb o h đư c gia h n thêm).Đi u 12. Xác đ nh th i gian s d ng tài s n c đ nh trong m t s trư ng h p đ c bi t:1. Đ i v i d án đ u tư theo hình th c Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (B.O.T), th i gian s d ngtài s n c đ nh đư c xác đ nh t th i đi m đưa tài s n c đ nh vào s d ng đ n khi k t thúc d án.2. Đ i v i h p đ ng h p tác kinh doanh (B.C.C) có bên nư c ngoài tham gia H p đ ng, sau khi k t thúcth i h n c a h p đ ng bên nư c ngoài th c hi n chuy n giao không b i hoàn cho Nhà nư c Vi t Nam,thì th i gian s d ng tài s n c đ nh chuy n giao đư c xác đ nh t th i đi m đưa tài s n c đ nh vào sd ng đ n khi k t thúc d án.3. Đ i v i dây chuy n s n xu t có tính đ c thù quân s và tr c ti p th c hi n nhi m v qu c phòng, anninh t i các công ty qu c phòng, công ty an ninh, thì căn c vào quy đ nh t i Thông tư này, B Qu cphòng, B Công An quy t đ nh khung th i gian s d ng c a các tài s n này.Đi u 13. Phương pháp trích kh u hao tài s n c đ nh:1. N i dung c a phương pháp kh u hao đư ng th ng; phương pháp kh u hao theo s dư gi m d n cóđi u ch nh; phương pháp kh u hao theo s lư ng, kh i lư ng s n ph m đư c quy đ nh t i Ph l c 2ban hành kèm theo Thông tư này.2. Căn c kh năng đáp ng các đi u ki n áp d ng quy đ nh cho t ng phương pháp trích kh u hao tàis n c đ nh, doanh nghi p đư c l a ch n các phương pháp trích kh u hao phù h p v i t ng lo i tài s nc đ nh c a doanh nghi p:a. Phương pháp kh u hao đư ng th ng:Tài s n c đ nh tham gia vào ho t đ ng kinh doanh đư c trích kh u hao theo phương pháp kh u haođư ng th ng. 9
 10. 10. Doanh nghi p ho t đ ng có hi u qu kinh t cao đư c kh u hao nhanh nhưng t i đa không quá 2 l nm c kh u hao xác đ nh theo phương pháp đư ng th ng đ nhanh chóng đ i m i công ngh . Tài s n cđ nh tham gia vào ho t đ ng kinh doanh đư c trích kh u hao nhanh là máy móc, thi t b ; d ng c làmvi c đo lư ng, thí nghi m; thi t b và phương ti n v n t i; d ng c qu n lý; súc v t, vư n cây lâu năm.Khi th c hi n trích kh u hao nhanh, doanh nghi p ph i đ m b o kinh doanh có lãi. Trư ng h p doanhnghi p trích kh u hao nhanh vư t 2 l n m c quy đ nh t i khung th i gian s d ng tài s n c đ nh nêu t iPh l c 1 kèm theo Thông tư này, thì ph n trích vư t m c kh u hao nhanh (quá 2 l n) không đư c tínhvào chi phí h p lý khi tính thu thu nh p trong kỳ.b. Phương pháp kh u hao theo s dư gi m d n có đi u ch nh:Phương pháp kh u hao theo s dư gi m d n có đi u ch nh đư c áp d ng đ i v i các doanh nghi pthu c các lĩnh v c có công ngh đòi h i ph i thay đ i, phát tri n nhanh.TSCĐ tham gia vào ho t đ ng kinh doanh đư c trích kh u hao theo phương pháp s dư gi m d n cóđi u ch nh ph i tho mãn đ ng th i các đi u ki n sau:- Là tài s n c đ nh đ u tư m i (chưa qua s d ng);- Là các lo i máy móc, thi t b ; d ng c làm vi c đo lư ng, thí nghi m.c. Phương pháp kh u hao theo s lư ng, kh i lư ng s n ph m:Tài s n c đ nh tham gia vào ho t đ ng kinh doanh đư c trích kh u hao theo phương pháp này là cáclo i máy móc, thi t b th a mãn đ ng th i các đi u ki n sau:- Tr c ti p liên quan đ n vi c s n xu t s n ph m;- Xác đ nh đư c t ng s lư ng, kh i lư ng s n ph m s n xu t theo công su t thi t k c a tài s n cđ nh;- Công su t s d ng th c t bình quân tháng trong năm tài chính không th p hơn 50% công su t thi tk .3. Doanh nghi p th c hi n đăng ký phương pháp trích kh u hao TSCĐ mà doanh nghi p l a ch n ápd ng v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý trư c khi th c hi n trích kh u hao. Trư ng h p vi c l a ch nc a doanh nghi p không trên cơ s có đ các đi u ki n quy đ nh thì trong vòng 30 ngày k t ngày cơquan thu tr c ti p qu n lý nh n đư c đăng ký phương pháp trích kh u hao tài s n c đ nh c a doanhnghi p (tính theo d u bưu đi n), cơ quan thu có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho doanhnghi p bi t đ thay đ i phương pháp kh u hao cho phù h p.4. Phương pháp kh u hao áp d ng cho t ng TSCĐ mà doanh nghi p đã l a ch n và đăng ký ph i đư cth c hi n nh t quán trong su t quá trình s d ng TSCĐ tr khi có s thay đ i trong cách th c s d ngtài s n đó đ đem l i l i ích cho doanh nghi p ho c khi có thay đ i đáng k cách th c ư c tính thu h il i ích kinh t cho doanh nghi p.Trư ng h p đ c bi t c n thay đ i phương pháp kh u hao, doanh nghi p ph i gi i trình rõ s thay đ i vcách th c s d ng TSCĐ và thay đ i v cách th c ư c tính thu h i l i ích kinh t cho doanh nghi p đ iv i TSCĐ c n thay đ i phương pháp kh u hao và m i tài s n c đ nh ch đư c phép thay đ i phươngpháp trích kh u hao t i đa không quá hai l n trong quá trình s d ng và ph i có ý ki n b ng văn b n c acơ quan thu qu n lý tr c ti p.Ph n D – T CH C TH C HI NĐi u 14. Thông tư này có hi u l c k t ngày 1/1/2010 và thay th Quy t đ nh s 206/2003/QĐ-BTCngày 12/12/2003 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Ch đ qu n lý, s d ng và trích kh uhao tài s n c đ nh.Đi u 15. Trư ng h p các cá nhân kinh doanh có TSCĐ đáp ng đ y đ các quy đ nh v qu n lý tài s nc đ nh t i Thông tư này thì đư c trích kh u hao tài s n c đ nh đ xác đ nh chi phí h p lý đư c tr khitính thu thu nh p cá nhân.Đi u 16. Các đơn v thu c B Tài chính, trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi mth c hi n, t ch c và hư ng d n các doanh nghi p th c hi n đúng Ch đ này. KT. B TRƯ NGNơi nh n: TH TRƯ NG 10
 11. 11. - Th tư ng Chính ph và các Phó TTCP;- Văn phòng TW và các ban c a Đ ng;- Văn phòng Qu c h i;- Văn phòng Ch t ch nư c;- Văn phòng Chính ph ;- Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; Tr n Văn Hi u- Toà án Nhân dân t i cao;- Ki m toán Nhà nư c;- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;- Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ;- UBND, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thànhph tr c thu c TW;- Website Chính ph ; Công báo;- C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp);- Các T p đoàn kinh t , T ng công ty nhà nư c, H i K toán và Ki mtoán VN, H i Ki m toán viên hành ngh VN (VACPA)- Các đơn v thu c B Tài chính;- Website B Tài chính;- Lưu: VT, C c TCDN. PH L C I KHUNG TH I GIAN S D NG CÁC LO I TÀI S N C Đ NH (Ban hành kèm theo Thông tư s 203/2009 /TT-BTC ngày 20/10/2009 c a B Tài chính) Danh m c các nhóm tài s n c đ nh Th i gian s d ng Th i gian s d ng t i thi u (năm) t i đa (năm)A - Máy móc, thi t b đ ng l c1. Máy phát đ ng l c 8 102. Máy phát đi n 7 103. Máy bi n áp và thi t b ngu n đi n 7 104. Máy móc, thi t b đ ng l c khác 6 10B - Máy móc, thi t b công tác1. Máy công c 7 102. Máy móc thi t b dùng trong ngành khai khoáng 5 103. Máy kéo 6 84. Máy dùng cho nông, lâm nghi p 6 85. Máy bơm nư c và xăng d u 6 86. Thi t b luy n kim, gia công b m t ch ng g và ăn mòn 7 10kim lo i7. Thi t b chuyên dùng s n xu t các lo i hoá ch t 6 108. Máy móc, thi t b chuyên dùng s n xu t v t li u xây 10 20d ng, đ sành s , thu tinh9. Thi t b chuyên dùng s n xu t các linh ki n và đi n t , 5 12quang h c, cơ khí chính xác10. Máy móc, thi t b dùng trong các ngành s n xu t da, in 7 10văn phòng ph m và văn hoá ph m11. Máy móc, thi t b dùng trong ngành d t 10 1512. Máy móc, thi t b dùng trong ngành may m c 5 713. Máy móc, thi t b dùng trong ngành gi y 5 1514. Máy móc, thi t b s n xu t, ch bi n lương th c, th c 7 12ph m 11
 12. 12. 15. Máy móc, thi t b đi n nh, y t 6 1216. Máy móc, thi t b vi n thông, thông tin, đi n t , tin h c 3 15và truy n hình17. Máy móc, thi t b s n xu t dư c ph m 6 1018. Máy móc, thi t b công tác khác 5 1219. Máy móc, thi t b dùng trong ngành l c hoá d u 10 2020. Máy móc, thi t b dùng trong thăm dò khai thác d u 7 10khí.21. Máy móc thi t b xây d ng 8 1222. C n c u 10 20C - D ng c làm vi c đo lư ng, thí nghi m1. Thi t b đo lư ng, th nghi m các đ i lư ng cơ h c, âm 5 10h c và nhi t h c2. Thi t b quang h c và quang ph 6 103. Thi t b đi n và đi n t 5 84. Thi t b đo và phân tích lý hoá 6 105. Thi t b và d ng c đo phóng x 6 106. Thi t b chuyên ngành đ c bi t 5 87. Các thi t b đo lư ng, thí nghi m khác 6 108. Khuôn m u dùng trong công nghi p đúc 2 5D - Thi t b và phương ti n v n t i1. Phương ti n v n t i đư ng b 6 102. Phương ti n v n t i đư ng s t 7 153. Phương ti n v n t i đư ng thu 7 154. Phương ti n v n t i đư ng không 8 205. Thi t b v n chuy n đư ng ng 10 306. Phương ti n b c d , nâng hàng 6 107. Thi t b và phương ti n v n t i khác 6 10E - D ng c qu n lý1. Thi t b tính toán, đo lư ng 5 82. Máy móc, thi t b thông tin, đi n t và ph n m m tin h c 3 8ph c v qu n lý3. Phương ti n và d ng c qu n lý khác 5 10G - Nhà c a, v t ki n trúc1. Nhà c a lo i kiên c (1) 25 502. Nhà ngh gi a ca, nhà ăn gi a ca, nhà v sinh, nhà thay 6 25qu n áo, nhà đ xe...3. Nhà c a khác (2) 6 254. Kho ch a, b ch a; c u, đư ng, đư ng băng sân bay; 5 20bãi đ , sân phơi...5. Kè, đ p, c ng, kênh, mương máng, b n c ng, tri n 6 30đà... 12
 13. 13. 6. Các v t ki n trúc khác 5 10H - Súc v t, vư n cây lâu năm1. Các lo i súc v t 4 152. Vư n cây công nghi p, vư n cây ăn qu , vư n cây lâu 6 40năm.3. Th m c , th m cây xanh. 2 8I - Các lo i tài s n c đ nh h u hình khác chưa quy đ nh 4 25trong các nhóm trênGhi chú:(1) Nhà c a lo i kiên c là lo i nhà , tr s làm vi c, nhà văn phòng, khách s n... đư c xác đ nh là cóđ b n v ng B c I, B c II.(2) Nhà c a khác là nhà , tr s làm vi c, nhà văn phòng... đư c xác đ nh là có đ b n v ng B c III,B c IV theo quy đ nh c a B Xây d ng. PH L C 2 PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KH U HAO TÀI S N C Đ NH (Ban hành kèm theo Thông tư s 203/2009 /TT-BTC ngày 20/10/2009 c a B Tài chính)I. PHƯƠNG PHÁP KH U HAO ĐƯ NG TH NG:1. N i dung c a phương pháp:Tài s n c đ nh trong doanh nghi p đư c trích kh u hao theo phương pháp kh u hao đư ng th ng nhưsau:- Xác đ nh m c trích kh u hao trung bình hàng năm cho tài s n c đ nh theo công th c dư i đây:M c trích kh u hao trung bình hàng Nguyên giá c a tài s n c đ nh = năm c a tài s n c đ nh Th i gian s d ng- M c trích kh u hao trung bình hàng tháng b ng s kh u hao ph i trích c năm chia cho 12 tháng.2. Trư ng h p th i gian s d ng hay nguyên giá c a tài s n c đ nh thay đ i, doanh nghi p ph i xácđ nh l i m c trích kh u hao trung bình c a tài s n c đ nh b ng cách l y giá tr còn l i trên s k toánchia (:) cho th i gian s d ng xác đ nh l i ho c th i gian s d ng còn l i (đư c xác đ nh là chênh l chgi a th i gian s d ng đã đăng ký tr th i gian đã s d ng) c a tài s n c đ nh.3. M c trích kh u hao cho năm cu i cùng c a th i gian s d ng tài s n c đ nh đư c xác đ nh là hi u sgi a nguyên giá tài s n c đ nh và s kh u hao lu k đã th c hi n đ n năm trư c năm cu i cùng c atài s n c đ nh đó.4. Ví d tính và trích kh u hao TSCĐ:Ví d : Công ty A mua m t tài s n c đ nh (m i 100%) v i giá ghi trên hoá đơn là 119 tri u đ ng, chi tkh u mua hàng là 5 tri u đ ng, chi phí v n chuy n là 3 tri u đ ng, chi phí l p đ t, ch y th là 3 tri uđ ng.a. Bi t r ng tài s n c đ nh có tu i th k thu t là 12 năm, th i gian s d ng c a tài s n c đ nh doanhnghi p d ki n là 10 năm (phù h p v i quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư s203/2009/TT- BTC), tài s n đư c đưa vào s d ng vào ngày 1/1/2009.Nguyên giá tài s n c đ nh = 119 tri u - 5 tri u + 3 tri u+ 3 tri u = 120 tri u đ ngM c trích kh u hao trung bình hàng năm = 120 tri u : 10 năm =12 tri u đ ng/năm.M c trích kh u hao trung bình hàng tháng = 12 tri u đ ng: 12 tháng = 1 tri u đ ng/ thángHàng năm, doanh nghi p trích 12 tri u đ ng chi phí trích kh u hao tài s n c đ nh đó vào chi phí kinhdoanh.b. Sau 5 năm s d ng, doanh nghi p nâng c p tài s n c đ nh v i t ng chi phí là 30 tri u đ ng, th i gians d ng đư c đánh giá l i là 6 năm (tăng 1 năm so v i th i gian s d ng đã đăng ký ban đ u), ngàyhoàn thành đưa vào s d ng là 1/1/2014. 13
 14. 14. Nguyên giá tài s n c đ nh = 120 tri u đ ng + 30 tri u đ ng = 150 tri u đ ngS kh u hao lu k đã trích = 12 tri u đ ng (x) 5 năm = 60 tri u đ ngGiá tr còn l i trên s k toán = 150 tri u đ ng - 60 tri u đ ng = 90 tri u đ ngM c trích kh u hao trung bình hàng năm = 90 tri u đ ng : 6 năm = 15 tri u đ ng/ nămM c trích kh u hao trung bình hàng tháng = 15.000.000 đ ng : 12 tháng =1.250.000 đ ng/ thángT năm 2014 tr đi, doanh nghi p trích kh u hao vào chi phí kinh doanh m i tháng 1.250.000 đ ng đ iv i tài s n c đ nh v a đư c nâng c p.5. Xác đ nh m c trích kh u hao đ i v i nh ng tài s n c đ nh đưa vào s d ng trư c ngày 01/01/2009:a. Cách xác đ nh m c trích kh u hao:- Căn c các s li u trên s k toán, h sơ c a tài s n c đ nh đ xác đ nh giá tr còn l i trên s k toánc a tài s n c đ nh.- Xác đ nh th i gian s d ng còn l i c a tài s n c đ nh theo công th c sau:  t  T = T2  1 − 1   T   1 T : Th i gian s d ng còn l i c a tài s n c đ nhT1 : Th i gian s d ng c a tài s n c đ nh xác đ nh theo quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theoThông tư s 203/2009/TT-BTC.T2 : Th i gian s d ng c a tài s n c đ nh xác đ nh theo quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theoThông tư s 203/2009/TT-BTC.t1 : Th i gian th c t đã trích kh u hao c a tài s n c đ nh- Xác đ nh m c trích kh u hao hàng năm (cho nh ng năm còn l i c a tài s n c đ nh) như sau:M c trích kh u hao trung bình hàng Giá tr còn l i c a tài s n c đ nh = năm c a tài s n c đ nh Th i gian s d ng còn l i c a tài s n c đ nh- M c trích kh u hao trung bình hàng tháng b ng s kh u hao ph i trích c năm chia cho 12 tháng.b. Ví d tính và trích kh u hao tài s n c đ nh:Ví d : Doanh nghi p s d ng m t máy d t có nguyên giá 600 tri u đ ng t ngày 01/01/2007. Th i gians d ng xác đ nh theo quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Thông tư s 203/2009/TT-BTC là 10năm. Th i gian đã s d ng c a máy d t này tính đ n h t ngày 31/12/2008 là 2 năm. S kh u hao lu klà 120 tri u đ ng.- Giá tr còn l i trên s k toán c a máy d t là 480 tri u đ ng.- Doanh nghi p xác đ nh th i gian s d ng c a máy d t theo quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theoThông tư s 203/2009/TT-BTC là 5 năm.- Xác đ nh th i gian s d ng còn l i c a máy d t như sau:Th i gian s d ng còn l i 2 năm = 5 năm x (1 - ) = 4 năm c a TSCĐ 4 năm- M c trích kh u hao trung bình hàng năm = 480 tri u đ ng : 4 năm = 120 tri u đ ng/ năm (theo Thôngtư s 203/2009/TT-BTC)M c trích kh u hao trung bình hàng tháng = 120 tri u đ ng : 12 tháng = 10 tri u đ ng/ thángT ngày 01/01/2009 đ n h t ngày 31/12/2012, doanh nghi p trích kh u hao đ i v i máy d t này vào chiphí kinh doanh m i tháng là 10 tri u đ ng.II. PHƯƠNG PHÁP KH U HAO THEO S DƯ GI M D N CÓ ĐI U CH NH:1. N i dung c a phương pháp:M c trích kh u hao tài s n c đ nh theo phương pháp s dư gi m d n có đi u ch nh đư c xác đ nh như:- Xác đ nh th i gian s d ng c a tài s n c đ nh: 14
 15. 15. Doanh nghi p xác đ nh th i gian s d ng c a tài s n c đ nh theo quy đ nh t i Thông tư s203/2009/TT-BTC c a B Tài chính.- Xác đ nh m c trích kh u hao năm c a tài s n c đ nh trong các năm đ u theo công th c dư i đây: M c trích kh u hao hàng năm Giá tr còn l i c a T l kh u hao = X c a tài s n c đ nh tài s n c đ nh nhanhTrong đó:T l kh u hao nhanh xác đ nh theo công th c sau: T l kh u khao T l kh u hao tài s n c đ nh H s đi u = X nhanh (%) theo phương pháp đư ng th ng ch nhT l kh u hao tài s n c đ nh theo phương pháp đư ng th ng xác đ nh như sau: T l kh u hao tài s n c đ nh 1 theo phương pháp đư ng = X 100 th ng (%) Th i gian s d ng c a tài s n c đ nhH s đi u ch nh xác đ nh theo th i gian s d ng c a tài s n c đ nh quy đ nh t i b ng dư i đây: Th i gian s d ng c a tài s n c đ nh H s đi u ch nh (l n)Đ n 4 năm ( t ≤ 4 năm) 1,5Trên 4 đ n 6 năm (4 năm < t ≤ 6 năm) 2,0Trên 6 năm (t > 6 năm) 2,5Nh ng năm cu i, khi m c kh u hao năm xác đ nh theo phương pháp s dư gi m d n nói trên b ng(ho c th p hơn) m c kh u hao tính bình quân gi a giá tr còn l i và s năm s d ng còn l i c a tài s nc đ nh, thì k t năm đó m c kh u hao đư c tính b ng giá tr còn l i c a tài s n c đ nh chia cho snăm s d ng còn l i c a tài s n c đ nh.- M c trích kh u hao hàng tháng b ng s kh u hao ph i trích c năm chia cho 12 tháng.2. Ví d tính và trích kh u hao tài s n c đ nh:Ví d : Công ty A mua m t thi t b s n xu t các linh ki n đi n t m i v i nguyên giá là 10 tri u đ ng.Th i gian s d ng c a tài s n c đ nh xác đ nh theo quy đ nh t i Ph l c 1 (ban hành kèm theo Thông tưs 203/2009/TT-BTC) là 5 năm.Xác đ nh m c kh u hao hàng năm như sau:- T l kh u hao hàng năm c a tài s n c đ nh theo phương pháp kh u hao đư ng th ng là 20%.- T l kh u hao nhanh theo phương pháp s dư gi m d n b ng 20% x 2 (h s đi u ch nh) = 40%- M c trích kh u hao hàng năm c a tài s n c đ nh trên đư c xác đ nh c th theo b ng dư i đây: Đơn v tính: Đ ng Năm Giá tr còn l i Cách tính s kh u hao M c kh u hao M c kh u Kh u hao lu th c a TSCĐ TSCĐ hàng năm hàng năm hao hàng k cu i năm tháng 1 10.000.000 10.000.000 x 40% 4.000.000 333.333 4.000.000 2 6.000.000 6.000.000 x 40% 2.400.000 200.000 6.400.000 3 3.600.000 3.600.000 x 40% 1.440.000 120.000 7.840.000 4 2.160.000 2.160.000 : 2 1.080.000 90.000 8.920.000 5 2.160.000 2.160.000 : 2 1.080.000 90.000 10.000.000Trong đó:+ M c kh u hao tài s n c đ nh t năm th nh t đ n h t năm th 3 đư c tính b ng giá tr còn l i c a tàis n c đ nh nhân v i t l kh u hao nhanh (40%). 15
 16. 16. + T năm th 4 tr đi, m c kh u hao hàng năm b ng giá tr còn l i c a tài s n c đ nh (đ u năm th 4)chia cho s năm s d ng còn l i c a tài s n c đ nh (2.160.000 : 2 = 1.080.000). [Vì t i năm th 4: m ckh u hao theo phương pháp s dư gi m d n (2.160.000 x 40%= 864.000) th p hơn m c kh u hao tínhbình quân gi a giá tr còn l i và s năm s d ng còn l i c a tài s n c đ nh (2.160.000 : 2 = 1.080.000)].III. PHƯƠNG PHÁP KH U HAO THEO S LƯ NG, KH I LƯ NG S N PH M:1. N i dung c a phương pháp:Tài s n c đ nh trong doanh nghi p đư c trích kh u hao theo phương pháp kh u hao theo s lư ng,kh i lư ng s n ph m như sau:- Căn c vào h sơ kinh t - k thu t c a tài s n c đ nh, doanh nghi p xác đ nh t ng s lư ng, kh ilư ng s n ph m s n xu t theo công su t thi t k c a tài s n c đ nh, g i t t là s n lư ng theo công su tthi t k .- Căn c tình hình th c t s n xu t, doanh nghi p xác đ nh s lư ng, kh i lư ng s n ph m th c t s nxu t hàng tháng, hàng năm c a tài s n c đ nh.- Xác đ nh m c trích kh u hao trong tháng c a tài s n c đ nh theo công th c dư i đây: S lư ng s n M c trích kh u hao bình M c trích kh u hao trong = ph m s n xu t X quân tính cho m t đơn v tháng c a tài s n c đ nh trong tháng s n ph mTrong đó: M c trích kh u hao bình quân Nguyên giá c a tài s n c đ nh = tính cho m t đơn v s n ph m S n lư ng theo công su t thi t k- M c trích kh u hao năm c a tài s n c đ nh b ng t ng m c trích kh u hao c a 12 tháng trong năm,ho c tính theo công th c sau: M c trích kh u hao bìnhM c trích kh u hao năm S lư ng s n ph m = X quân tính cho m t đơn v c a tài s n c đ nh s n xu t trong năm s n ph mTrư ng h p công su t thi t k ho c nguyên giá c a tài s n c đ nh thay đ i, doanh nghi p ph i xác đ nhl i m c trích kh u hao c a tài s n c đ nh.2. Ví d tính và trích kh u hao tài s n c đ nh:Ví d : Công ty A mua máy i đ t (m i 100%) v i nguyên giá 450 tri u đ ng. Công su t thi t k c a máy i này là 30m3/gi . S n lư ng theo công su t thi t k c a máy i này là 2.400.000 m3. Kh i lư ng s nph m đ t đư c trong năm th nh t c a máy i này là: Tháng Kh i lư ng s n ph m hoàn Tháng Kh i lư ng s n ph m hoàn thành (m3) thành (m3)Tháng 1 14.000 Tháng 7 15.000Tháng 2 15.000 Tháng 8 14.000Tháng 3 18.000 Tháng 9 16.000Tháng 4 16.000 Tháng 10 16.000Tháng 5 15.000 Tháng 11 18.000Tháng 6 14.000 Tháng 12 18.000M c trích kh u hao theo phương pháp kh u hao theo s lư ng, kh i lư ng s n ph m c a tài s n cđ nh này đư c xác đ nh như sau:- M c trích kh u hao bình quân tính cho 1 m3 đ t i = 450 tri u đ ng: 2.400.000 m3 = 187,5 đ/m3- M c trích kh u hao c a máy i đư c tính theo b ng sau: Tháng S n lư ng th c t tháng M c trích kh u hao tháng (m3) (đ ng)1 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.000 16
 17. 17. 2 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.5003 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.0004 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.0005 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.5006 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.0007 15.000 15.000 x 187,5 = 2.812.5008 14.000 14.000 x 187,5 = 2.625.0009 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.00010 16.000 16.000 x 187,5 = 3.000.00011 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.00012 18.000 18.000 x 187,5 = 3.375.000 T ng c ng c năm 35.437.500 See you again at http://ketoan.org! 17

×