Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Takehiko inoue นักวาดการ์ตูนผู้ยิ่งใหญ่

380 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Takehiko inoue นักวาดการ์ตูนผู้ยิ่งใหญ่

  1. 1.  Takehiko Inoue ¹นÑั¡กÇวÒา´ด¡กÒาÃรì์µตÙู¹น¼ผÙูé้ÂยÔิè่§งãใËห­Þญè่ ·ท∙Òาàเ¤คÎฮÔิâโ¡กÐะ ÍอÔิâโ¹นÍอØุàเÍอÐะ àเ¡กÔิ´ดàเÁม×ืè่ÍอÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ 21 Áม¡กÃรÒา¤คÁม ¾พ.Èศ. 2510 ·ท∙Õีè่ ¨จÑั§งËหÇวÑั´ด¤คÒาâโ¡กªชÔิÁม‹‹Òา »ปÃรÐะàเ·ท∙Èศ­ÞญÕีè่»ปØุ††¹น àเ¢ขÒาàเÃรÔิè่Áมàเ»ปšš¹น¹นÑั¡กÇวÒา´ด¡กÒาÃรµตÙู¹นáแÅลÐะäไ´ดŒŒÃรÑัºบÃรÒา§งÇวÑัÅล “Tezuka Prize” ¨จÒา¡ก¼ผÅล§งÒา¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง “Kaede Purple” ãใ¹น»ป‚‚ 1988 ¨จÒา¡ก¹นÑัé้¹นãใ¹น»ป‚‚ 1989 “¤คÒาàเÁมàเÅลÕีÂย¹นàเ¨จÅล”¼ผÅล§งÒา¹นàเÃร×ืè่Íอ§งÂยÒาÇวàเÃร×ืè่Íอ§งáแÃร¡ก«ซÖึè่§งàเ»ปšš¹นáแ¹นÇวÊส×ืºบÊสÇว¹นàเºบÒาÊสÁมÍอ§ง¢ขÍอ§งàเ¢ขÒา¡กç็äไ´ดŒŒÅล§งµตÕี¾พÔิÁม¾พãใ¹น¹นÔิµตÂยÊสÒาÃรâโªชàเ¹นç็¹นÃรÒาÂยÊสÑั»ป´ดÒาËห ·ท∙Çว‹‹ÒาµตÕี¾พÔิÁม¾พäไ´ดŒŒàเ¾พÕีÂย§ง 12ÊสÑั»ป´ดÒาËห¡กç็¶ถÙู¡กµตÑั´ด¨จºบ¼ผÅล§งÒา¹น·ท∙Õีè่·ท∙íํÒาãใËหŒŒªช×ืè่Íอ¢ขÍอ§งàเ¢ขÒาàเ»ปšš¹น·ท∙Õีè่ÃรÙูŒŒ¨จ¡ก¨จ¹นàเÃรÔิè่Áมâโ´ด‹‹§ง´ดÑั Ñั§ง¤ค×ืÍอ¡กÒาÃรµตÙู¹นàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ¡กÕีÌฬÒาºบÒาÊสàเ¡กµตºบÍอÅลàเÃร×ืè่Íอ§ง “ÊสáแÅลÁม´ดÑั§ง¡ก”·ท∙Õีè่¨จíํÒาËห¹น‹‹ÒาÂยäไ´ดŒŒ¡กÇว‹‹Òา  
  2. 2.  100ÅลŒŒÒา¹นàเÅล‹‹Áม·ท∙Ñัè่ÇวâโÅล¡กµต‹‹ÍอÁมÒา¨จÖึ§งÍอÍอ¡ก¼ผÅล§งÒา¹นªชÔิé้¹นàเÍอ¡กµตÒาÁมÁมÒาÍอÕี¡ก¤ค×ืÍอ“ÇวÒา¡กÒาºบÍอ¹น´ด”àเ»ปšš¹นàเÃร×ืè่Íอ§งÃรÒาÇวªชÕีÇวÔิµต¢ขÍอ§ง«ซÒาÁมÙูäไÃร¼ผÙูŒŒàเÅล×ืè่Íอ§งªช×ืè่ÍอÃรÐะ´ดÑัºบµตíํÒา¹นÒา¹น¢ขÍอ§ง­ÞญÕีè่»ปØุ††¹น ÁมÔิÂยÒาâโÁมâโµตÐะÁมØุ«ซÒาªชÔิ áแÅลÐะ «ซÒา«ซÒา¡กÔิâโ¤ค¨จÔิâโÃร‹‹ áแÅลÐะ¡กÒาÃรµตÙู¹นàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบºบÒาÊสàเ¡กµตºบÍอÅลÍอÕี¡กàเÃร×ืè่Íอ§ง¢ขÍอ§งàเ¢ขÒา“àเÃรÕีÂยÅล”áแµต‹‹àเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÕีé้äไÁม‹‹ãใªช‹‹ºบÒาÊสàเ¡กµตºบÍอÅล¸ธÃรÃรÁม´ดÒาáแµต‹‹àเ»ปšš¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง¢ขÍอ§งÇวÕีÅลáแªชÃรºบÒาÊสàเ¡กµตºบÍอÅล«ซÖึè่§ง¨จÐะàเ»ปšš¹น¡กÒาÃรµตÙู¹นÍอÍอ¡กäไ»ปáแ¹นÇวªชÕีÇวÔิµต·ท∙Õีè่¤ค‹‹Íอ¹น¢ขŒŒÒา§งËห¹นÑั¡กÊสÑั¡กËห¹น‹‹ÍอÂยàเ¾พÃรÒาÐะµตÑัÇวàเÍอ¡ก3¤ค¹น·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§งàเ¢ขŒŒÒาÁมÒาàเ¡กÕีè่ÂยÇว¢ขŒŒÍอ§ง¡กÑัºบÇว§ง¡กÒาÃร¡กÕีÌฬÒาÇวÕีÅลáแªชÃรºบÒาÊสàเ¡กµตºบÍอÅล¹นÑัé้¹น 2 ãใ¹น 3 àเ»ป¹น¤ค¹น šš¾พÔิ¡กÒาÃรáแµต‹‹äไÁม‹‹äไ´ดŒŒàเ»ปšš¹น¤คÇวÒาÁม¾พÔิ¡กÒาÃร·ท∙Õีè่ÁมÕีÁมÒาáแµต‹‹¡กíํÒาàเ¹นÔิ´ด ¤ค¹นËห¹นÖึè่§ง¾พÔิ¡กÒาÃรàเ¾พÃรÒาÐะâโÃร¤คÃรŒŒÒาÂยáแµต‹‹ÍอÕี¡ก¤ค¹นËห¹นÖึè่§ง¾พÔิ¡กÒาÃร¨จÒา¡กÍอØุºบÑัµตÔิàเËหµตØุ «ซÖึè่§งµตŒŒÍอ§ง¼ผ‹‹Òา¹นªช‹‹Çว§งàเÇวÅลÒา·ท∙Õีè่ÂยÒา¡กÅลíํÒาºบÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา¨จÐะÂยÍอÁมÃรÑัºบÊสÀภÒา¾พ¢ขÍอ§งµต¹นäไ´ดŒŒ Êส‹‹Çว¹นµตÑัÇวàเÍอ¡กÍอÕี¡ก¤ค¹น¶ถÖึ§งáแÁมŒŒ¨จÐะäไÁม‹‹äไ´ดŒŒ¾พÔิ¡กÒาÃรáแµต‹‹¡กç็àเ»ปšš¹นÊสÒาàเËหµตØุãใËหŒŒ¤ค¹นãใ¡กÅลŒŒµตÑัÇวµตŒŒÍอ§ง¾พÔิ¡กÒาÃร¨จ¹นàเ¡ก×ืÍอºบ¨จÐะäไÁม‹‹ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถÍอÀภÑัÂยãใËหŒŒµตÑัÇวàเÍอ§งäไ´ดŒŒâโ´ดÂย·ท∙Ñัé้§ง2àเÃร×ืè่Íอ§งËหÅลÑั§ง¹นÕีé้»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹นÂยÑั§งàเ¢ขÕีÂย¹นäไÁม‹‹¨จºบ  
  3. 3.    
  4. 4.    
  5. 5.    
  6. 6.      

×