Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อสอบ O net 52 คณิตศาสตร์

1,754 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ข้อสอบ O net 52 คณิตศาสตร์

 1. 1. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 2 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. Êèǹ·Õ‹ 1 ẺÃкÒµÑÇàÅ×Í¡ áµèÅТéÍÁդӵͺ·Õ‹¶Ù¡µéͧ·Õ‹ÊØ´à¾Õ§¤ÓµÍºà´ÕÂÇ ¨Ó¹Ç¹ 36 ¢éÍ (¢éÍ 1–36) ¢éÍÅÐ 1 ¤Ðá¹¹ 1. ãËé A = {1, 2, 3, . . .} áÅÐ B = {{1, 2}, {3, 4, 5}, 6, 7, 8, . . .} ¢éÍã´à»š¹à·ç¨ 1. A − B ÁÕÊÁÒªÔ¡ 5 µÑÇ 2. ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§à¾ÒàÇÍÃì૵¢Í§ B − A à·èҡѺ 4 3. ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ (A − B) ∪ (B − A) ໚¹¨Ó¹Ç¹¤Ùè 4. A ∩ B ¤×Í૵¢Í§¨Ó¹Ç¹¹Ñº·Õ‹ÁÕ¤èÒÁÒ¡¡ÇèÒ 5 2. ¾Ô¨ÒóҡÒÃãËéà˵ؼŵèÍ仹Ռ à赯 1) A 2) àËç´à»š¹¾×ªÁÕ´Í¡ ¼Å àËç´à»š¹¾×ªªÑŒ¹ÊÙ§ ¢éÍÊÃØ»¢éÒ§µé¹ÊÁà˵ØÊÁ¼Å ¶éÒ A á·¹¢éͤÇÒÁã´ 1. ¾×ªªÑŒ¹ÊÙ§·Ø¡ª¹Ô´ÁÕ´Í¡ 2. ¾×ªªÑŒ¹ÊÙ§ºÒ§ª¹Ô´ÁÕ´Í¡ 3. ¾×ªÁÕ´Í¡·Ø¡ª¹Ô´à»š¹¾×ªªÑŒ¹ÊÙ§ 4. ¾×ªÁÕ´Í¡ºÒ§ª¹Ô´à»š¹¾×ªªÑŒ¹ÊÙ§
 2. 2. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 3 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 3. ¾Ô¨ÒóҢéͤÇÒÁµèÍ仹Ռ ¡. ¨Ó¹Ç¹·Õ‹à»š¹·È¹ÔÂÁäÁèÃÙ騺ºÒ§¨Ó¹Ç¹à»š¹¨Ó¹Ç¹ÍµÃáÂÐ ¢. ¨Ó¹Ç¹·Õ‹à»š¹·È¹ÔÂÁäÁèÃÙ騺ºÒ§¨Ó¹Ç¹à»š¹¨Ó¹Ç¹µÃáÂÐ ¢éÍã´¶Ù¡µéͧ 1. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. 2. ¢éÍ ¡. à·èҹь¹ 3. ¢éÍ ¢. à·èҹь¹ 4. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. ¼Ô´ 4. ¡Ó˹´ãËé s, t, u áÅÐ v ໚¹¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§ «Ö‹§ s < t áÅÐ u < v ¾Ô¨ÒóҢéͤÇÒÁµèÍ仹Ռ ¡. s − u < t − v ¢. s − v < t − u ¢éÍã´¶Ù¡µéͧ 1. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. 2. ¢éÍ ¡. à·èҹь¹ 3. ¢éÍ ¢. à·èҹь¹ 4. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. ¼Ô´
 3. 3. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 4 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 5. ¼Åà©Å¢ͧÊÁ¡Òà 2|5 − x| = 1 ÍÂÙè㹪èǧ㴠1. (−10, −5) 2. (−6, −4) 3. (−4, 5) 4. (−3, 6) 6. ¶éÒ 3 4 ໚¹¼Åà©ÅÂ˹֋§¢Í§ÊÁ¡Òà 4x2 + bx − 6 = 0 àÁ×‹Í b ໚¹¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§áÅéÇ ÍÕ¡¼Å à©ÅÂ˹֋§¢Í§ÊÁ¡ÒùՌÁÕ¤èҵç¡Ñº¢éÍã´ 1. −2 2. − 1 2 3. 1 2 4. 2 7. ¢éÍã´ÁÕ¤èÒµèÒ§¨Ò¡¢éÍÍ׋¹ 1. (−1)0 2. (−1)0.2 3. (−1)0.4 4. (−1)0.8 8. |4 √ 3 − 5 √ 2| − |3 √ 5 − 5 √ 2| + |4 √ 3 − 3 √ 5| 2 à·èҡѺ¢éÍã´ 1. 0 2. 180 3. 192 4. 200
 4. 4. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 5 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 9. ¡Ó˹´ãËé a ໚¹¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§ºÇ¡ áÅÐ n ໚¹¨Ó¹Ç¹¤ÙèºÇ¡ ¾Ô¨ÒóҢéͤÇÒÁµèÍ仹Ռ ¡. n √ a n = |a| ¢. n √ an = |a| ¢éÍã´¶Ù¡µéͧ 1. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. 2. ¢éÍ ¡. à·èҹь¹ 3. ¢éÍ ¢. à·èҹь¹ 4. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. ¼Ô´ 10. ¶éÒ f(x) = −x2 + x + 2 áÅéÇ ¢éÍÊÃػ㴶١µéͧ 1. f(x) ≥ 0 àÁ×‹Í −1 ≤ x ≤ 2 2. ¨Ø´Ç¡¡ÅѺ¢Í§¡ÃÒ¿¢Í§¿˜§¡ìªÑ¹ f ÍÂÙè㹨µØÀÒ¤·Õ‹Êͧ 3. ¿˜§¡ìªÑ¹ f ÁÕ¤èÒÊÙ§ÊØ´à·èҡѺ 2 4. ¿˜§¡ìªÑ¹ f ÁÕ¤èÒµ‹ÓÊØ´à·èҡѺ 2
 5. 5. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 6 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 11. ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìã¹¢éÍã´à»š¹¿˜§¡ìªÑ¹ 1. {(1, 2), (2, 3), (3, 2), (2, 4)} 2. {(1, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3)} 3. {(1, 3), (1, 2), (1, 1), (1, 4)} 4. {(1, 3), (2, 1), (3, 3), (4, 1)} 12. ¶éÒ f(x) = √ 3 − x áÅÐ g(x) = −2 + |x − 4| áÅéÇ Df ∪ Rg ¤×Í¢éÍã´ 1. (−∞, 3] 2. [−2, ∞) 3. [−2, 3] 4. (−∞, ∞)
 6. 6. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 7 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 13. ¡Ó˹´ãËé¡ÃÒ¿¢Í§¿˜§¡ìªÑ¹ f ໚¹´Ñ§¹ÕŒ ßß½¼ ¼ ß ¤èҢͧ 11f(−11) − 3f(−3)f(3) ¤×Í¢éÍã´ 1. 57 2. 68 3. 75 4. 86
 7. 7. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 8 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 14. ÃÙ»ÊÒÁàËÅՋÂÁÁØÁ©Ò¡Ãٻ˹֋§ Áվ׌¹·Õ‹ 600 µÒÃҧૹµÔàÁµÃ ¶éÒ´éÒ¹»ÃСͺÁØÁ ©Ò¡´éҹ˹֋§ÂÒÇ໚¹ 75% ¢Í§´éÒ¹»ÃСͺÁØÁ©Ò¡ÍÕ¡´éҹ˹֋§áÅéÇ àÊé¹ÃͺÃÙ»ÊÒÁ àËÅՋÂÁÁØÁ©Ò¡ÃÙ»¹ÕŒ ÂÒǡՋૹµÔàÁµÃ 1. 120 2. 40 3. 60 √ 2 4. 20 √ 2 15. ¢ºÇ¹¾ÒàËôÃÙ»ÊՋàËÅՋÂÁ¼×¹¼éÒ¢ºÇ¹Ë¹Ö‹§ »ÃСͺ´éǼÙéà´Ô¹à»š¹á¶Ç á¶ÇÅÐà·èÒæ ¡Ñ¹ (ÁÒ¡¡ÇèÒ 1 á¶Ç áÅÐá¶ÇÅÐÁÒ¡¡ÇèÒ 1 ¤¹) â´ÂÁÕ੾ÒмÙéÍÂÙèÃÔÁ´éÒ¹¹Í¡·ÑŒ§ÊՋ´éÒ¹¢Í§ ¢ºÇ¹à·èҹь¹ ·Õ‹ÊÇÁªØ´ÊÕá´§ «Ö‹§Áշь§ËÁ´ 50 ¤¹ ¶éÒ x ¤×ͨӹǹá¶Ç¢Í§¢ºÇ¹ ¾ÒàËô áÅÐ N ¤×ͨӹǹ¤¹·Õ‹ÍÂÙèã¹¢ºÇ¹¾ÒàËôáÅéÇ ¢éÍã´¶Ù¡µéͧ 1. 31x − x2 = N 2. 29x − x2 = N 3. 27x − x2 = N 4. 25x − x2 = N
 8. 8. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 9 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 16. ÃÙ»ÊՋàËÅՋÂÁ¼×¹¼éÒÊͧÃÙ» ÁÕ¢¹Ò´à·èҡѹ â´ÂÁÕàÊé¹·á§ÁØÁÂÒÇ໚¹Êͧà·èҢͧ´éÒ¹ ¡ÇéÒ§ ¶éÒ¹ÓÃÙ»ÊՋàËÅՋÂÁ¼×¹¼éҷь§ÊͧÁÒÇÒ§µè͡ѹ´Ñ§ÃÙ» ¨Ø´ A áÅШش B ÍÂÙèËèÒ§¡Ñ¹à»š¹ ÃÐÂСՋà·èҢͧ´éÒ¹¡ÇéÒ§ 1. 1.5 2. 3 3. √ 2 4. 2 √ 2 17. â´Â¡ÒÃãªéµÒÃÒ§ËÒÍѵÃÒÊèǹµÃÕ⡳ÁԵԢͧÁØÁ¢¹Ò´µèÒ§æ ·Õ‹¡Ó˹´ãËéµèÍ仹Ռ θ sin θ cos θ 72◦ 0.951 0.309 73◦ 0.956 0.292 74◦ 0.961 0.276 75◦ 0.966 0.259 ÁØÁÀÒÂ㹷ՋÁÕ¢¹Ò´àÅ硷ՋÊØ´¢Í§ÃÙ»ÊÒÁàËÅՋÂÁ·Õ‹ÁÕ´éÒ¹·ÑŒ§ÊÒÁÂÒÇ 7, 24 áÅÐ 25 ˹èÇ ÁÕ¢¹Ò´ã¡Åéà¤Õ§¡Ñº¢éÍã´ÁÒ¡·Õ‹ÊØ´ 1. 15◦ 2. 16◦ 3. 17◦ 4. 18◦
 9. 9. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 10 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 18. ÁØÁÁØÁ˹֋§¢Í§ÃÙ»ÊÒÁàËÅՋÂÁÁØÁ©Ò¡ÁÕ¢¹Ò´à·èҡѺ 60 ͧÈÒ ¶éÒàÊé¹ÃͺÃÙ»¢Í§ÃÙ» ÊÒÁàËÅՋÂÁ¹ÕŒÂÒÇ 3 − √ 3 ¿ØµáÅéÇ ´éÒ¹·Õ‹ÂÒÇ໚¹Íѹ´ÑºÊͧÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇà·èҡѺ¢éÍã´ 1. 2 − √ 3 ¿Øµ 2. 2 + √ 3 ¿Øµ 3. 2 √ 3 − 3 ¿Øµ 4. 2 √ 3 + 3 ¿Øµ 19. ¡Åéͧǧ¨Ã»´«Ö‹§¶Ù¡µÔ´µÑŒ§ÍÂÙèÊÙ§¨Ò¡¾×Œ¹¶¹¹ 2 àÁµÃ ÊÒÁÒö¨ÑºÀÒ¾ä´éµ‹Ó·Õ‹ÊØ´·Õ‹ÁØÁ ¡éÁ 45◦ áÅÐÊÙ§·Õ‹ÊØ´·Õ‹ÁØÁ¡éÁ 30◦ ÃÐÂзҧº¹¾×Œ¹¶¹¹ã¹á¹Ç¡Åéͧ ·Õ‹¡Åéͧ¹ÕŒÊÒÁÒö ¨ÑºÀÒ¾ä´é¤×Íà·èÒã´ (¡Ó˹´ãËé √ 3 ≈ 1.73) 1. 1.00 àÁµÃ 2. 1.46 àÁµÃ 3. 2.00 àÁµÃ 4. 3.46 àÁµÃ 20. ¡Ó˹´ãËé 3 2 , 1, 1 2 , . . . ໚¹ÅӴѺàÅ¢¤³Ôµ ¼ÅºÇ¡¢Í§¾¨¹ì·Õ‹ 40 áÅо¨¹ì·Õ‹ 42 à·èҡѺ ¢éÍã´ 1. −18 2. −19 3. −37 4. −38
 10. 10. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 11 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 21. ã¹ 40 ¾¨¹ìáá¢Í§ÅӴѺ an = 3 + (−1)n ÁաՋ¾¨¹ì ·Õ‹ÁÕ¤èÒà·èҡѺ¾¨¹ì·Õ‹ 40 1. 10 2. 20 3. 30 4. 40 22. ¡Ó˹´ãËé a1, a2, a3, . . . ໚¹ÅӴѺàâҤ³Ôµ ¶éÒ a2 = 8 áÅÐ a5 = −64 áÅéÇ ¼ÅºÇ¡ ¢Í§ 10 ¾¨¹ìáá¢Í§ÅӴѺ¹ÕŒà·èҡѺ¢éÍã´ 1. 2, 048 2. 1, 512 3. 1, 364 4. 1, 024 23. ·ÒÊÕàËÃÕ­ÊÒÁÍѹ´Ñ§¹ÕŒ àËÃÕ­áá´éҹ˹֋§·ÒÊÕ¢ÒÇ ÍÕ¡´éҹ˹֋§·ÒÊÕá´§ àËÃÕ­·Õ‹ Êͧ´éҹ˹֋§·ÒÊÕá´§ ÍÕ¡´éҹ˹֋§·ÒÊÕ¿‡Ò àËÃÕ­·Õ‹ÊÒÁ´éҹ˹֋§·ÒÊÕ¿‡Ò ÍÕ¡´éҹ˹֋§ ·ÒÊÕ¢ÒÇ â¹àËÃÕ­·ÑŒ§ÊÒÁ¢ÖŒ¹¾ÃéÍÁ¡Ñ¹ ¤ÇÒÁ¹èÒ¨Ð໚¹·Õ‹àËÃÕ­¨Ð¢ÖŒ¹Ë¹éÒµèÒ§Êաѹ ·ÑŒ§ËÁ´à»š¹´Ñ§¢éÍã´ 1. 1 2 2. 1 4 3. 1 8 4. 1 16
 11. 11. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 12 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 24. ¡ÅèͧãºË¹Ö‹§ºÃèØÊÅÒ¡ËÁÒÂàÅ¢ 1–10 ËÁÒÂàÅ¢ÅÐ 1 㺠¶éÒÊØèÁËÂÔºÊÅÒ¡¨Ó¹Ç¹Êͧ 㺠â´ÂËÂÔº·ÕÅÐãºáººäÁèãÊè¤×¹ ¤ÇÒÁ¹èÒ¨Ð໚¹·Õ‹¨ÐËÂÔºä´éÊÅÒ¡ËÁÒÂàÅ¢µ‹Ó¡ÇèÒ 5 à¾Õ§˹֋§ãºà·èҹь¹ à·èҡѺ¢éÍã´ 1. 2 9 2. 8 15 3. 2 35 4. 11 156 25. 㹡ÒÃÇÑ´ÊèǹÊÙ§¹Ñ¡àÃÕ¹áµèÅФ¹ã¹ªÑŒ¹ ¾ºÇèҹѡàÃÕ¹·Õ‹ÊÙ§·Õ‹ÊØ´ÊÙ§ 177 ૹµÔàÁµÃ áÅйѡàÃÕ¹·Õ‹àµÕŒÂ·Õ‹ÊØ´ÊÙ§ 145 ૹµÔàÁµÃ ¾Ô¨ÒóÒ૵¢Í§ÊèǹÊÙ§µèÍ仹Ռ S = { H | H ໚¹ÊèǹÊÙ§ã¹Ë¹èÇÂૹµÔàÁµÃ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹㹪ь¹} T = { H | 145 ≤ H ≤ 177 } ૵㴶×Í໚¹»ÃÔÀÙÁÔµÑÇÍÂèÒ§ (á«ÁແÅÊ໫) ÊÓËÃѺ¡Ò÷´ÅͧÊØèÁ¹ÕŒ 1. S áÅÐ T 2. S à·èҹь¹ 3. T à·èҹь¹ 4. ·ÑŒ§ S áÅÐ T äÁè໚¹»ÃÔÀÙÁÔµÑÇÍÂèÒ§
 12. 12. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 13 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 26. 㹡ÒÃàÅ×Í¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òêش˹֋§ «Ö‹§»ÃСͺ´éÇ »Ãиҹ Ãͧ»Ãиҹ áÅÐ àŢҹءÒÃÍÂèÒ§ÅÐ 1 ¤¹ ¨Ò¡Ë­Ô§ 6 ¤¹ áÅЪÒ 4 ¤¹ ¤ÇÒÁ¹èÒ¨Ð໚¹·Õ‹¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ªØ´¹ÕŒ ¨ÐÁÕ»ÃиҹáÅÐÃͧ»Ãиҹ໚¹Ë­Ô§à·èҡѺ¢éÍã´ 1. 1 18 2. 1 12 3. 1 9 4. 1 3 27. ¤ÃÙÊ͹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìÁͺËÁÒÂãËé¹Ñ¡àÃÕ¹ 40 ¤¹ ·Óâ¤Ã§§Ò¹µÒÁ¤ÇÒÁʹ㨠ËÅѧ¨Ò¡ µÃǨÃÒ§ҹâ¤Ã§§Ò¹¢Í§·Ø¡¤¹áÅéÇ ¼ÅÊÃػ໚¹´Ñ§¹ÕŒ ¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§§Ò¹ ´ÕàÂՋÂÁ 3 ´Õ 20 ¾Íãªé 12 µéͧá¡éä¢ 5 ¢éÍÁÙŷՋà¡çºÃǺÃÇÁ à¾×‹ÍãËéä´é¼ÅÊÃØ»¢éÒ§µé¹à»š¹¢éÍÁÙŪ¹Ô´ã´ 1. ¢éÍÁÙÅ»°ÁÀÙÁÔ àªÔ§»ÃÔÁÒ³ 2. ¢éÍÁÙŷصÔÂÀÙÁÔ àªÔ§»ÃÔÁÒ³ 3. ¢éÍÁÙÅ»°ÁÀÙÁÔ àªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ 4. ¢éÍÁÙŷصÔÂÀÙÁÔ àªÔ§¤Ø³ÀÒ¾
 13. 13. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 14 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 28. ¤èÒà©ÅՋÂàÅ¢¤³Ôµ¢Í§¹ŒÓ˹ѡ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ºÃÔÉѷ˹֋§ à·èҡѺ 48.01 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ ºÃÔÉÑ· ¹ÕŒÁÕ¾¹Ñ¡§Ò¹ªÒ 43 ¤¹ áÅо¹Ñ¡§Ò¹Ë­Ô§ 57 ¤¹ ¶éÒ¤èÒà©ÅՋÂàÅ¢¤³Ôµ¢Í§¹ŒÓ˹ѡ ¾¹Ñ¡§Ò¹Ë­Ô§à·èҡѺ 45 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ áÅéÇ ¹ŒÓ˹ѡ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ªÒ·ь§ËÁ´ÃÇÁ¡Ñ¹à·èҡѺ ¢éÍã´ 1. 2, 236 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ 2. 2, 279 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ 3. 2, 322 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ 4. 2, 365 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
 14. 14. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 15 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 29. á¼¹ÀÒ¾µé¹-㺢ͧ¹ŒÓ˹ѡã¹Ë¹èÇ¡ÃÑÁ¢Í§ä¢èä¡è 10 ¿Í§ ໚¹´Ñ§¹ÕŒ 5 7 8 6 7 8 9 7 0 4 4 7 8 1 ¢éÍÊÃØ»ã´à»š¹à·ç¨ 1. °Ò¹¹ÔÂÁ¢Í§¹ŒÓ˹ѡ¢Í§ä¢èä¡èÁÕà¾Õ§¤èÒà´ÕÂÇ 2. ¤èÒà©ÅՋÂàÅ¢¤³ÔµáÅÐÁѸ°ҹ¢Í§¹ŒÓ˹ѡ¢Í§ä¢èä¡èÁÕ¤èÒà·èҡѹ 3. ÁÕä¢èä¡è 5 ¿Í§·Õ‹ÁÕ¹ŒÓ˹ѡ¹éÍ¡ÇèÒ 70 ¡ÃÑÁ 4. ä¢èä¡è·Õ‹ÁÕ¹ŒÓ˹ѡÊÙ§¡ÇèÒ°Ò¹¹ÔÂÁ ÁըӹǹÁÒ¡¡ÇèÒ ä¢èä¡è·Õ‹ÁÕ¹ŒÓ˹ѡà·èҡѺ°Ò¹ ¹ÔÂÁ
 15. 15. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 16 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 30. ÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅàªÔ§»ÃÔÁÒ³ã´æ ·Õ‹ÁÕ¤èÒʶԵԵèÍ仹Ռ ¤èÒʶԵÔ㴨еç¡Ñº¤èҢͧ¢éÍÁÙŤèÒ Ë¹Ö‹§àÊÁÍ 1. ¾ÔÊÑ 2. ¤èÒà©ÅՋÂàÅ¢¤³Ôµ 3. ÁѸ°ҹ 4. °Ò¹¹ÔÂÁ 31. ¢éÍÁÙŵèÍ仹ՌáÊ´§¹ŒÓ˹ѡã¹Ë¹èÇ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹¡ÅØèÁ˹֋§ 41, 88, 46, 42, 43, 49, 44, 45, 43, 95, 47, 48 ¤èÒ¡Åҧ㹢éÍã´à»š¹¤èҷՋàËÁÒÐÊÁ·Õ‹¨Ð໚¹µÑÇá·¹¢Í§¢éÍÁÙŪش¹ÕŒ 1. ÁѸ°ҹ 2. °Ò¹¹ÔÂÁ 3. ¤èÒà©ÅՋÂàÅ¢¤³Ôµ 4. ¤èÒà©ÅՋ¢ͧ¤èÒÊÙ§ÊØ´áÅФèÒµ‹ÓÊØ´
 16. 16. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 17 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 32. ¤Ðá¹¹Êͺ¤ÇÒÁÃÙé·Ñ‹Ç仢ͧ¹Ñ¡àÃÕ¹ 200 ¤¹¹ÓàʹÍâ´Âãªéá¼¹ÀÒ¾¡Åèͧ´Ñ§¹ÕŒ ½¼ ½¾ ½ ½ ¾ ¢éÍã´à»š¹à·ç¨ 1. ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é 12 ¶Ö§ 16 ¤Ðá¹¹ ÁÕà·èҡѺ ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é 16 ¶Ö§ 18 ¤Ðá¹¹ 2. ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é 12 ¶Ö§ 18 ¤Ðá¹¹ ÁÕà·èҡѺ ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é 18 ¶Ö§ 24 ¤Ðá¹¹ 3. ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é 10 ¶Ö§ 12 ¤Ðá¹¹ ÁÕà·èҡѺ ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é 18 ¶Ö§ 24 ¤Ðá¹¹ 4. ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é 10 ¶Ö§ 16 ¤Ðá¹¹ ÁÕà·èҡѺ ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹·Óä´é 16 ¶Ö§ 24 ¤Ðá¹¹
 17. 17. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 18 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 33. ¨Ò¡¡ÒõÃǨÊͺÅӴѺ·Õ‹¢Í§¤Ðá¹¹Êͺ¢Í§¹Ò ¡ áÅйÒ ¢ ã¹ ÇÔªÒ¤³ÔµÈÒʵÃì ·Õ‹ÁÕ¼Ùéà¢éÒÊͺ 400 ¤¹ »ÃÒ¡®ÇèÒ¹Ò ¡ Êͺä´é¤Ðá¹¹ÍÂÙèã¹µÓá˹觤ÇÍÃìä·Åì·Õ‹ 3 áÅйÒ ¢ Êͺä´é¤Ðá¹¹ÍÂÙèã¹µÓá˹è§à»ÍÃìà«ç¹ä·Åì·Õ‹ 60 ¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹·Õ‹Êͺä´é ¤Ðá¹¹ÃÐËÇèÒ§¤Ðá¹¹¢Í§¹Ò ¡ áÅйÒ ¢ ÁÕ»ÃÐÁÒ³¡Õ‹¤¹ 1. 15 ¤¹ 2. 30 ¤¹ 3. 45 ¤¹ 4. 60 ¤¹ 34. ¢éÍÁÙŪش˹֋§ ÁÕºÒ§Êèǹ¶Ù¡¹ÓàʹÍã¹µÒÃÒ§µèÍ仹Ռ ÍѹµÃÀÒ¤ªÑŒ¹ ¤ÇÒÁ¶Õ‹ ¤ÇÒÁ¶Õ‹ÊÐÊÁ ¤ÇÒÁ¶Õ‹ÊÑÁ¾Ñ·¸ì 2–6 7–11 11 0.2 12–16 14 17–21 6 0.3 ªèǧ¤Ðá¹¹ã´à»š¹ªèǧ¤Ðá¹¹·Õ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¶Õ‹ÊÙ§ÊØ´ 1. 2–6 2. 7–11 3. 12–16 4. 17–21
 18. 18. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 19 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 35. ¨Ó¹Ç¹¼ÙéÇèÒ§§Ò¹·Ñ‹Ç»ÃÐà·Èã¹à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ »‚¾.È. 2551 Áըӹǹ·ÑŒ§ÊԌ¹ 4.29 áʹ ¤¹ µÒÃÒ§à»ÃÕºà·ÕºÍѵÃÒ¡ÒÃÇèÒ§§Ò¹ã¹à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ »‚¾.È. 2550 ¡Ñº»‚¾.È. 2551 ໚¹´Ñ§¹ÕŒ ÍѵÃÒ¡ÒÃÇèÒ§§Ò¹ã¹à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾×Œ¹·Õ‹ÊÓÃǨ (¨Ó¹Ç¹¼ÙéÇèÒ§§Ò¹µèͨӹǹ¼ÙéÍÂÙèã¹ ¡ÓÅѧáç§Ò¹¤Ù³ 100) »‚¾.È. 2550 »‚¾.È. 2551 ÀÒ¤ãµé 1.0 1.0 ÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í 0.9 1.3 ÀÒ¤à˹×Í 1.5 1.2 ÀÒ¤¡ÅÒ§ (¡àÇ鹡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã) 1.3 0.9 ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 1.2 1.2 ·Ñ‹Ç»ÃÐà·È 1.2 1.1 ¾Ô¨ÒóҢéͤÇÒÁµèÍ仹Ռ ¡. ¨Ó¹Ç¹¼ÙéÇèÒ§§Ò¹ã¹ÀÒ¤ãµéã¹à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹¢Í§»‚¾.È. 2550 áÅТͧ»‚¾.È. 2551 à·èҡѹ ¢. ¨Ó¹Ç¹¼ÙéÍÂÙè㹡ÓÅѧáç§Ò¹·Ñ‹Ç»ÃÐà·Èã¹à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ »‚¾.È.2551ÁÕ»ÃÐÁÒ³ 39 ÅéÒ¹¤¹ ¢éÍã´¶Ù¡µéͧ 1. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. 2. ¢éÍ ¡. à·èҹь¹ 3. ¢éÍ ¢. à·èҹь¹ 4. ¢éÍ ¡. áÅТéÍ ¢. ¼Ô´
 19. 19. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 20 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 36. 㹡ÒÃãªéʶԵÔà¾×‹Í¡ÒõѴÊÔ¹ã¨áÅÐÇҧἹ ÊÓËÃѺàÃ׋ͧ·Õ‹¨Ó໚¹µéͧÁÕ¡ÒÃãªé¢éÍÁÙÅáÅÐ ÊÒÃʹà·È ¶éÒ¢Ò´¢éÍÁÙÅáÅÐÊÒÃʹà·È´Ñ§¡ÅèÒÇ ¼ÙéµÑ´ÊԹ㨤Ç÷Ӣь¹µÍ¹ã´¡è͹ 1. à¡çºÃǺÃÇÁ¢éÍÁÙÅ 2. àÅ×Í¡ÇÔ¸ÕÇÔà¤ÃÒÐËì¢éÍÁÙÅ 3. àÅ×Í¡ÇÔ¸Õà¡çºÃǺÃÇÁ¢éÍÁÙÅ 4. ¡Ó˹´¢éÍÁÙŷՋ¨Ó໚¹µéͧãªé
 20. 20. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 21 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. Êèǹ·Õ‹ 2 ¨Ó¹Ç¹ 4 ¢éÍ (¢éÍ 37–40) ¢éÍÅÐ 1 ¤Ðá¹¹ ¤Ó͸ԺÒ 1. ¢éÍÊͺÊèǹ¹ÕŒ ໚¹¢éÍÊͺ·Õ‹Áդӵͺ·Õ‹¶Ù¡µéͧ໚¹¨Ó¹Ç¹àµçÁºÇ¡ËÃ×ÍÈÙ¹Âì «Ö‹§ »ÃСͺ´éǵÑÇàÅ¢äÁèà¡Ô¹ 3 ËÅÑ¡ àÁ׋Íà¢Õ¹ã¹Ãкº°Ò¹ÊÔº 2. 㹡Òõͺ ãËéÃкÒµÑÇàÅ×Í¡·Õ‹µÃ§¡ÑºµÑÇàÅ¢ã¹áµèÅÐËÅÑ¡¢Í§¤ÓµÍº â´ÂµéͧÃкÒ µÑÇàÅ×Í¡·ÑŒ§ 3 ËÅÑ¡ ¤×Í ËÅÑ¡ÃéÍ ËÅÑ¡ÊÔº áÅÐËÅѡ˹èÇ µÒÁÅӴѺ (¡Ã³Õ·Õ‹¤ÓµÍº·Õ‹ µéͧ¡ÒõͺäÁèÁÕàÅ¢ËÅÑ¡ã´ ãËéÃкÒÂàÅ¢ 0 ã¹ËÅÑ¡¹ÑŒ¹) 3. ¼Ùéà¢éÒÊͺµéͧÃкÒ¤ӵͺä´é¶Ù¡µéͧ·ÑŒ§ 3 ËÅÑ¡ ¨Ö§¨Ðä´é¤Ðṹ㹢é͹ь¹æ µÑÇÍÂèÒ§¡ÒÃÃкÒ¤ӵͺ 1. ¶éҤӵͺ·Õ‹µéͧ¡Òõͺ¤×Í 0 ãËéÃкÒÂàÅ¢ 0 0 0 ã¹ËÅÑ¡ÃéÍ ËÅÑ¡ÊÔº áÅÐËÅѡ˹èÇ µÒÁÅӴѺ 2. ¶éҤӵͺ·Õ‹µéͧ¡Òõͺ¤×Í 47 ãËéÃкÒÂàÅ¢ 0 4 7 ã¹ËÅÑ¡ÃéÍ ËÅÑ¡ÊÔº áÅÐËÅѡ˹èÇ µÒÁÅӴѺ 3. ¶éҤӵͺ·Õ‹µéͧ¡Òõͺ¤×Í 209 ãËéÃкÒÂàÅ¢ 2 0 9 ã¹ËÅÑ¡ÃéÍ ËÅÑ¡ÊÔº áÅÐËÅѡ˹èÇ µÒÁÅӴѺ
 21. 21. ÃËÑÊÇÔªÒ 04 ¤³ÔµÈÒʵÃì ˹éÒ 22 ÇѹàÊÒÃì·Õ‹ 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2553 àÇÅÒ 11.30 - 13.30 ¹. 37. 㹡ÒÃÊͺ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑŒ¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ¡ÅØèÁ˹֋§ ¾ºÇèÒ ÁÕ¼ÙéÊͺ¼èÒ¹ÇÔªÒµèÒ§æ ´Ñ§¹ÕŒ ¤³ÔµÈÒʵÃì 36 ¤¹ Êѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ 50 ¤¹ ÀÒÉÒä·Â 44 ¤¹ ¤³ÔµÈÒʵÃìáÅÐÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ 15 ¤¹ ÀÒÉÒä·ÂáÅÐÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ 12 ¤¹ ¤³ÔµÈÒʵÃìáÅÐÀÒÉÒä·Â 7 ¤¹ ·ÑŒ§ÊÒÁÇÔªÒ 5 ¤¹ ¨Ó¹Ç¹¼ÙéÊͺ¼èÒ¹ÍÂèÒ§¹éÍÂ˹֋§ÇÔªÒÁաՋ¤¹ 38. ã¹Êǹ»†ÒáËè§Ë¹Ö‹§ à¨éҢͧ»ÅÙ¡µé¹ÂÙ¤ÒÅÔ»µÑÊ໚¹á¶Ç´Ñ§¹ÕŒ á¶Çáá 12 µé¹ á¶Ç·Õ‹Êͧ 14 µé¹ á¶Ç·Õ‹ÊÒÁ 16 µé¹ â´Â»ÅÙ¡à¾Ô‹Áàªè¹¹ÕŒ µÒÁÅӴѺàÅ¢¤³Ôµ ¶éÒà¨éҢͧ»ÅÙ¡µé¹ ÂÙ¤ÒÅÔ»µÑÊäÇé·ÑŒ§ËÁ´ 15 á¶Ç ¨ÐÁÕµé¹ÂÙ¤ÒÅÔ»µÑÊã¹Êǹ»†Ò¹ÕŒ·ÑŒ§ËÁ´¡Õ‹µé¹ 39. µÙé¹ÔÃÀÑÂÁÕÃкºÅçÍ¡·Õ‹à»š¹ÃËÑÊ»ÃСͺ´éǵÑÇàŢⴴ 0 ¶Ö§ 9 ¨Ó¹Ç¹ 3 ËÅÑ¡ ¨Ó¹Ç¹ ÃËÑʷь§ËÁ´·Õ‹ÁÕºÒ§ËÅÑ¡«ŒÓ¡Ñ¹ ¤×Íà·èÒã´ 40. ¨Ó¹Ç¹ÇÔ¸Õ㹡ÒèѴãËéË­Ô§ 3 ¤¹ áÅЪÒ 3 ¤¹ ¹Ñ‹§àÃÕ§¡Ñ¹à»š¹á¶Ç â´ÂãËéÊÒÁÕÀÃÃÂÒ ¤Ùè˹֋§¹Ñ‹§µÔ´¡Ñ¹àÊÁÍ Áշь§ËÁ´¡Õ‹ÇÔ¸Õ

×