Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dt gtea activitat_poesia

708 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dt gtea activitat_poesia

  1. 1. ESTRATÈGIESD’APRENENTATGEDOCUMENT DE TREBALLACTIVITAT – LLEGIR POESIA“Entre les barques quan passa l’amor”, J.M. De SagarraAutoria: Raquel MirasCurs 2011-2012GTEA (2011-2012) – Llegir poesia – Autoria: Raquel Miras 1
  2. 2. LLEGIR POESIA DOCUMENT PER AL DOCENTEtapa/curs 1r i 2n cicle d’Educació Secundària ObligatòriaÀrea/ matèria Llengua catalana i literaturaObjectius -Familiaritzar-se amb el gènere líric. -Potenciar la lectura en veu altaTemporalització Al llarg del cursContinguts -Génere líric. -La poesia. -La lectura en veu alta. -Competències -Competència en comunicació lingüística.bàsiques -Competència cultural i artística. -Tractament de la informació i competència digital. -Competència per aprendre a aprendre. -Autonomia i iniciativa personal. -Perfil de Alumnat dEducació Secundària Obligatòria.l’alumnatMaterials -Document de lalumnat. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITATFem una lectura silenciosa del poema, de manera que els alumnes que tinguin dubtes devocabulari els puguin solucionar mitjançant el vocabulari annex, demanant al professor o bé,consultant el diccionari.Un cop aclarits els dubtes, es passa a l’activitat proposada immediatament després del poema.D’aquesta manera es fa una lectura més aprofundida. També exercitem la comprensió lectora ipodem introduir el concepte de figura retòrica que és un dels aspectes que es treballen vinculats aGTEA (2011-2012) – Llegir poesia – Autoria: Raquel Miras 2
  3. 3. la poesia.Demanar als alumnes quins són els adjectius que descriuen el que vol dir el poeta. Posar-los encomú a classe. És interessant veure com són ells mateixos els que donen la clau per entendre elpoema. Té molta importancia que el professor els faci notar que són ells mateixos els que el“desxifren”. És una manera de fer propera una cosa que potser els semblava que no ho era: lapoden entrendre, assaborir, explicar als altres.Quan l’estudiant ja s’ha familiaritzat amb el text és el moment de començar a fer lectura en veualta. Insistirem en la importància de la lectura expressiva: farem notar signes de puntuació,pauses, ritmes, cadències, pronúncia correcta, bona dicció, etc.En una única sessió no és possible que puguin llegir tots els alumnes, per tant, caldrà fer-ho endiferents sessions perquè tots llegeixin i tinguin l’oportunitat de comprovar com podem millorar diarere dia amb dedicació i esforç.Aquesta primera sessió pot ser considerada per atendre qualsevol nivell o ritme d’aprenentatge, jaque el grup en general ha d’estar atent a la lectura de la professora i a les explicacions que es fansobre el vocabulari. En qualsevol cas, de forma espontània es poden resoldre els dubtes i fer elsaclariments corresponents i necessaris.En el cas que en el grup-classe hi haguessin alumnes nouvinguts que no poden seguir lacomprensió del poema, es facilita una bateria de poemes adequats al seu nivell per tal de poderrealitzar la mateixa tipologia d’activitats. La lectura en veu alta en aquests casos, no sempreresulta profitosa, caldria veure les particularitats de cada noi o noia.L’activitat es pot complementar amb la representació de cada estrofa amb un dibuix. Els alumneses poden organitzar per no repetir les mateixes estrofes i després fer una exposició mural a l’aulaamb el text acompanyant les obres dels nois i noies. Aquesta proposta és més adequada per alprimer cicle de l’ESO.ADRECES D’INTERÈShttp://www.viulapoesia.com/http://www.pocio.cat/http://www.musicadepoetes.cat/http://pissiganya.cat/GTEA (2011-2012) – Llegir poesia – Autoria: Raquel Miras 3
  4. 4. DOCUMENT PER A LALUMNATINTRODUCCIÓ A LA POESIALa poesia és l’art d’expressar idees mitjançant paraules disposades segons unes normes percompondre versos. El poeta descriu, imagina uns sentiments, una fantasia, unes creences... ambun joc de paraules ordenades i triades específicament.En els seus orígens la poesia sempre s’acompanyava amb música i es transmetia oralment.Precisament el terme lírica prové de la lira, instrument musical amb què els grecs acompanyavenuns cants que entonaven a les festes.Un poema és format per un nombre determinat o indeterminat de versos que s’agrupen en estrofesi que aconsegueixen efectes musicals gràcies a la rima i al ritme.Com hem de llegir un poema en veu altaLlegir o recitar un poema o un text no és fer teatre sinó transmetre les emocions i els sentimentsamb naturalitat, com si ho diguessis, com si expliquessis un fet a un amic.Amb la teva veu has de donar sentit a les paraules que llegeixes. Aquest tipus de lectura es diulectura expressiva. Abans que a totes les cases hi hagués una “tele”, la gent escoltava la ràdio,que retransmetia novel·les radiofòniques, és a dir, “culebrots” que només es podien escoltar. Pertant els autors havien de fer arribar als oients les emocions i els sentiments mitjançant la seva veu.Quan fem una lectura expressiva hem d’imaginar-nos que és la nostra veu l’única cosa quevehicula l’emoció i el sentit d’aquelles paraules, i per això cal comprendre’l molt bé abans dellançar-nos a la lectura en veu alta, interioritzar allò que vol dir l’autor per tal de poder-ho expressarnosaltres després. Per recitar un poema has de tenir present els aspectes següents:•Vocalitzar els sons amb claredat.•Respectar les pauses marcades pels signes de puntuació: comes, punts, punts i comes, puntssuspensius, signes d’exclamació, d’interrogació, etc.•Entendre el sentit del text i expressar-ho mitjançant pauses, entonacions, modular la intensitat dela veu segons el que necessiti el text.•Trobar un ritme adequat, ni molt lent ni molt ràpid.GTEA (2011-2012) – Llegir poesia – Autoria: Raquel Miras 4
  5. 5. ACTIVITAT: Lectura d’un poema de J.M. de Sagarra“Entre les barques quan passa l’amor”Llegeix detingudament el poema i resumeix amb adjectius allò que s’hi diu sobre l’amor acada estrofa. Vols fer un dibuix inspirat en una de les estrofes?Cançó de rem i de vela nº XIIEntre les barques quan passa lamor,no duu la fúria de crits ni besades,lamor que passa a la vora del mar,és blau verdós i flexible com laigua.Entre les barques quan passa l’amor,no s’ha vestit de passades molt llargues,l’amor que passa a la vora del mar,curt refilet de pinsà i cogullada.Perquè a la platja hi arribi lamor,hem de tenir una miqueta de calma,i una gavina pel cel adormit,una gavina i una aigua ben blava.Perquè a la platja hi estigui de grat,ni una estrelleta li amagui la cara;l’amor que passa a la vora del mar,va sospirant per les nits estrellades.Lamor que passa a la vora del mar,vol que tot just es bellugui la barca,vol a la vela una mica de vent,però té por de sentir les onades.GTEA (2011-2012) – Llegir poesia – Autoria: Raquel Miras 5
  6. 6. Vol una galta que es deixi besar,però que hi posi una certa recança;lamor que es diu a la vora del mar,és un amor de molt poques paraules.Amor d’estrella que apunta en el cel,amor tranquil si agonitza la tarda,ran de la cara se’ns gronxa l’aireti el cant del grill ens arriba a la platja.Entre les barques quan passa lamor,no vol ni plors ni gemecs ni rialles,lamor que passa a la vora del mar,és un sospir que batega com laigua.Que si per cas hi ha una punta de gropsi xiscla el vent, i si trona, i si llampa,l’amor que passa a la vora del maresporuguit va fugint de la platja.Cançons de rem i de vela, Josep Maria de SagarraVocabulariRefilet: cantPinsà i cogullada: ocells petitsEstigui de grat: estigui béPosi una certa recança: li sàpiga una mica de greuGrop: tempestaEsporuguit: espantatGTEA (2011-2012) – Llegir poesia – Autoria: Raquel Miras 6

×