Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dt gtea activitat_estadistica

814 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dt gtea activitat_estadistica

 1. 1. ESTRATÈGIESD’APRENENTATGEDOCUMENT DE TREBALLACTIVITAT – TREBALLEM UN TEXT: LESTADÍSTICAAutoria: Montse Talavera SeguíCurs 2011-2012GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 1
 2. 2. L’ESTADÍSTICA DOCUMENT PER AL DOCENTEtapa/curs 2n curs d’Educació Secundària ObligatòriaÀrea/ matèria MatemàtiquesObjectius -Identificar informació. -Comprendre globalment un text matemàtic. -Analitzar i reconèixer conceptes estadístics. -Inferir situacions quotidianes a partir de l’estadística. -Relacionar conceptes matemàtics amb situacions de la vida real. -Aplicar conceptes estadístics per resoldre problemes matemàtics. -Buscar informació relacionada amb el tema de l’estadística. -Analitzar i organitzar la informació trobada amb la finalitat de composar un text. -Explicar de forma argumentativa la importància de l’estadística.Temporalització Tres sessionsContinguts -Significats del concepte estadística. -Propòsit de l’estadística. -Components de l’estadística. -Mesures de tendència central: mitjana aritmètica, mediana i moda. -Taules estadístiques. -Càlculs estadístics. -Entitats relacionades amb l’estadística: Institut Nacional d’Estadística.Competències -Competència en comunicació lingüística.bàsiques -Competència matemàtica. -Tractament de la informació i competència digital. -Competència per aprendre a aprendre. -Autonomia i iniciativa personal.Perfil de Alumnat de 2n nivell d’Educació Secundària Obligatòria, escolaritzats en unal’alumnat aula ordinària, que necessitin treballar aspectes relacionats amb la comprensió global de textos, d’una manera autònoma, organitzada i planificada: identificació, localització i anàlisi d’informació (a partir d’un text donat i de fonts externes); interpretació de dades i relació entre continguts. Aquest text pot ser treballat a manera de reforç i/o revisió de la matèria per l’alumnat amb dificultats de comprensió i hàbit lector de nivells superiors.Materials -Text: L’estadística. -Pissarra. -Ordinadors amb connexió a Internet. -Enciclopèdies. -Calculadora.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 2
 3. 3.  DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITATActivitats de contextualitzacióA  Establiment de l’objectiu de la lectura Anem a iniciar un nou tema a matemàtiques, l’estadística. Amb la finalitat d’introduir aquest nou tema, llegirem un text que parla sobre l’estadística i alguns dels conceptes relacionats.B  Comentari sobre el tipus de lectura a realitzar. Heu de recordar que és molt important realitzar una lectura lenta i amb molta concentració per assolir una bona comprensió del text.Activitats prèvies a la lecturaC  Observació del text (individualment, a partir del propi text de l’alumnat, o col·lectivament,visualitzant el text en una pantalla). Abans de començar a llegir, anem a observar amb atenció el text.D  Elaboració d’hipòtesis a partir del títol i de l’observació de les il·lustracions que acompanyenal text. Després de llegir el títol del text i observar les taules, podeu fer-vos una idea sobre la utilitat de l’estadística? Per què?E  Reconeixement de la tipologia textual en funció de l’estructura del text i previsió del tipusd’informació que ens proporcionarà. Observeu l’estructura del text. Creieu que segueix la mateixa estructura que la majoria de textos? En quines altres matèries podeu trobar textos similars? (Es podran citar alguns exemples de tipologia textual i de matèries, perquè l’alumnat triï el que correspongui. És d’esperar que l’alumnat citi matèries com les ciències socials i les ciències naturals).GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 3
 4. 4. Aquest text ens proporciona informació, creieu que aquesta informació serà real o fictícia? Per què?F  Activació dels coneixements previs. Captació de la informació que té l’alumnat sobrel’estadística. Es poden utilitzar diferents tècniques: mapa conceptual, pluja d’idees, esquema...Prèviament a la sessió de lectura, s’haurà de tenir en compte si és necessària una explicació deconceptes. Anem a fer una llista sobre totes aquelles informacions o exemples que sapigueu sobre l’estadística. (La informació s’anirà anotant i classificant a la pissarra).Activitats durant la lecturaG  La lectura del text pot realitzar-se per apartats i de dues maneres: -Lectura silenciosa: cada alumne o alumna, de forma individual, llegirà mentalment l’apartat corresponent. -Lectura col·lectiva per apartats: un alumne o alumna llegirà cada apartat, mentre la resta segueix la lectura.Després de la lectura de cada apartat es podran realitzar preguntes amb diferents finalitats.Possibles estratègies a treballar són: -Comprovar les hipòtesis realitzades abans de la lectura. -Realitzar noves hipòtesis a partir de paraules clau, vocabulari tècnic, estructures morfosintàctiques, etc. -Activar els coneixements previs necessaris per a la comprensió del text. -Relacionar els continguts del text amb la pròpia experiència. -Comprovar la comprensió global dels paràgrafs o apartats a través de preguntes literals, inferencials i crítiques. -Sintetitzar la idea principal de cada paràgraf o apartat. Subratllar-la si és necessari. -Relacionar els paràgrafs llegits amb els anteriors i posteriors. -Deduir vocabulari pel context. -Treballar els elements lingüístics: pronoms, subjectes el·líptics, connectors, etc.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 4
 5. 5. L’ESTADÍSTICAIntroduccióLa paraula estadística s’acostuma a utilitzar amb dos significats diferents:-Com a col·lecció de dades numèriques: aquestes dades numèriques han d’estar presentades demanera ordenada i sistemàtica i constituir un conjunt coherent, establert de forma sistemàtica iseguint un criteri d’ordenació. Hi ha molts exemples d’aquest tipus d’estadístiques. L’Anuari Estadístic publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, L’ Anuari d’Estadístiques del Treball,…-Com a ciència: l’estadística estudia el comportament dels fenòmens de masses. Com totes lesciències, busca les característiques generals d’un col·lectiu i prescindeix de les particulars de cadaelement. Així per exemple en investigar el sexe dels nadons, s’iniciarà el treball agafant un grupnombrós de naixements per obtenir després la proporció de mascles i femelles.Antigament s’entenia per estadística el conjunt de tècniques que l’Estat aplicava per elaborar uncens, amb la finalitat de conèixer el número d’habitants i les seves característiques, com les edats,el sexe, el nivell social i econòmic, les professions, etc. Encara avui dia, la paraula estadística permolta gent es relaciona amb llargues descripcions numèriques. Tanmateix, la recollida de dadesque després es manipulen per extreure resultats numèrics que tinguin algun significat o gràcies alsquals es puguin fer estudis més a fons, és només una part de l’estadística, l’estadísticadescriptiva.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 5
 6. 6. L’estadística descriptiva conforma el que es pot anomenar una primera fase del mètodeestadístic i serveix per preparar la verdadera tasca estadística: obtenir conclusions de les dadesrecollides, un cop fet el treball de classificació i agrupació. Per exemple, mitjançant l’estudi d’unapetita part d’un gran grup, predir un resultat vàlid per a tot el grup. aquesta segona fase es coneixamb el nom d’inferència estadística. Però encara es pot incloure una tercera fase del mètodeestadístic que correspon a l’anàlisi i interpretació de les dades obtingudes.En els segles XVII i XVIII es van aplicar els mètodes estadístics a problemes relacionats amb l’atzarque en aquell moment van constituir el punt de partida de la teoria de la probabilitat. En el segleXIX, el progrés de l’estadística va permetre aplicar-la a les ciències socials. En l’actualitat, l’àmbitd’aplicació de l’estadística és molt ampli i es considera un instrument de gran utilitat en moltesàrees: economia, política, medicina, psicologia, biologia, etc.Entre les seves moltes aplicacions, cal destacar la resolució de problemes sobre el control deproduccions industrials, els pronòstics meteorològics, les previsions polítiques i econòmiques d’unpaís, etc.Les veritables dificultats de l’estadística apareixen principalment a la fase que està menysrelacionada amb les matemàtiques: la recollida de dades. Per exemple, si interessa conèixer lespreferències d’un país sobre determinats programes televisius, és evident que no es pot preguntara cada un dels individus que el componen; és necessari realitzar un estudio sobre una mostra, és adir sobre un conjunt representatiu del total. Aquí es presenta la primera dificultat: l’elecció d’un bonconjunt que representi la veritable característica de l’estudi. Una segona dificultat és la realitzacióde l’enquesta, ja que la redacció de les preguntes haurà de ser molt curosa i eficaç per obtenir lesrespostes que seran l’instrument de treball.Propòsit de l’estadística L’estadística no es proposa l’estudi individual dels elements d’un conjunt. El seu propòsit ésl’estudi global del conjunt, és a dir, d’una o més característiques comunes a tots els elements d’undeterminat conjunt. És necessari, per això, definir de manera molt precisa la característica que espretén estudiar i el conjunt en el qual es vol estudiar.El vocabulari utilitzat a estadística per designar els conceptes elementals és específic d’aquestaciència. Exemples d’aquests conceptes són: població, mostra, variables estadístiques, mitjanaaritmètica, mediana, moda, freqüència, etc.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 6
 7. 7. Població, elements i caràctersTot estudi estadístic ha d’estar referit a un conjunt o col·lecció de persones o coses. Aquest conjuntde persones o coses és el que s’anomena població.Les persones o coses que formen part de la població són els elements. En sentit estadístic unelement pot ser alguna cosa amb existència real, com un cotxe o una casa, o alguna cosa mésabstracte com la temperatura, un vot, o un interval de temps.D’altra banda, cada element de la població té una sèrie de característiques que poden ser objectede l’estudi estadístic. Així, per exemple, si considerem com element a una persona, podem distingiren ella els següents caràcters: edat, sexe, nivell social, nivell acadèmic, professió, pes, alçada,color d’ulls, etc.Per tant, de cada element de la població es pot estudiar un o més aspectes, qualitats o caràcters.La població pot ser, segons la seva mida, de dos tipus:-Població finita: quan el número d’elements que la formen és finit, per exemple el númerod’alumnes d’un centre educatiu, o d’un grup classe.-Població infinita: quan el número d’elements que la formen és infinit, o tan gran que podrienconsiderar-se infinits. Com per exemple, un estudi sobre els productes que hi ha en el mercat. Hiha tants i de tantes qualitats que aquesta població podria considerar-se infinita.Ara bé, normalment en un estudi estadístic, no es pot treballar amb tots els elements de la poblaciósinó que es realitza sobre un subconjunt de la mateixa, seleccionat amb caràcter representatiu.Aquest subconjunt s’anomena mostra. Una bona mostra disposa de les principals propietats de lapoblació que s’ha seleccionat. Ha de tenir la mateixa proporció d’individus que es vol estudiar quela de la població global.Anàlisis estadístiquesEn les anàlisis estadístiques es tenen en compte uns valors numèrics representatius per a cadasèrie de dades, que s’anomenen números estadístics. Els valors centrals són els númerosestadístics que mesuren la tendència d’una sèrie a agrupar-se al voltant d’un valor. Les mesuresde tendència central més importants són la mitjana aritmètica, la mediana i la moda.-La mitjana aritmètica simple d’un conjunt de dades numèriques és el resultat de dividir la sumade totes les dades pel seu número. La mitjana aritmètica ponderada es troba multiplicant elsvalors de la variable estadística per la seva freqüència absoluta i dividint la suma d’aquestsproductes pel número total de casos.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 7
 8. 8. -La mediana és el valor que ocupa la posició central d’una sèrie, si aquesta té un número imparellde valors. Si la sèrie té un número parell de valors, la mediana és la mitjana aritmètica dels dosvalors centrals. http://www.tuveras.com/estadistica/estadistica02.htm-La moda és el valor de la variable estadística que té una freqüència absoluta més gran.Exemple: Taula 1Observa les taules adjuntes en les quals hi figura el pes dels 15 jugadors d’un equip de futbol. A laprimera taula hi consta la sèrie completa de valors i en la següent hi ha una taula de freqüències. Sèrie de pesos Taula de freqüències Jugadors Pes Pes Freqüència absoluta 1 84 83 1 2 87 84 1 3 92 85 3 4 83 86 1 5 91 87 1 6 85 88 1 7 88 90 1 8 94 91 2 9 85 92 2 10 92 94 1 11 95 95 1 12 85 13 91 14 90 15 86GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 8
 9. 9. Si volem obtenir la mitjana aritmètica simple del pes de l’equip, hem de sumar els diferents pesosdels jugadors i dividir el resultat pel número de casos (o jugadors, en aquest cas). Si volemdestacar quin és el pes mitjà de l’equip, hem d’ordenar els pesos, de menor a major i seleccionar elvalor central (ja que el número quinze és imparell). Finalment, si volem saber quina és la moda dela sèrie de pesos, hem d’indicar quin pes és compartit pel major número de jugadors.Font: adaptació d’Estadística i probabilitat a Nova Enciclopèdia Catalana de l’Estudiant ihttp://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidacticas/53-1-u-indice.htmlActivitats després de la lecturaI  Un cop realitzada la lectura, l’alumnat haurà de respondre a les següents preguntesplantejades. Després de llegir aquest text, haureu de realitzar de forma individual les següents activitats. ACTIVITATSActivitat 1Ordena les següents idees fonamentals que apareixen en el text: a)L’àmbit d’aplicació de l’estadística s’ha ampliat amb el pas del temps  b)Les mesures estadístiques de tendència central més importants són la mitjana aritmètica, la mediana i la moda  c)La part de l’estadística més coneguda és l’estadística descriptiva  d)El propòsit de l’estadística és l’estudi global d’un conjunt d’elements  e)El concepte estadística posseeix dos significats: col·lecció de dades numèriques i ciència e)El concepte estadística posseeix dos significats: col·lecció de dades numèriques i ciènciac)La part de l’estadística més coneguda és l’estadística descriptiva.a)L’àmbit d’aplicació de l’estadística s’ha ampliat amb el pas del tempsa)El propòsit de l’estadística és l’estudi global d’un conjunt d’elementsa)Les mesures estadístiques de tendència central més importants són la mitjana aritmètica, la mediana i la modaGTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 9
 10. 10. Activitat 2Escriu el nom del concepte que queda definit en cada afirmació:-................................................: valor de la variable estadística que té major freqüència absoluta.-.................................................: conjunt o col·lecció de persones o coses al qual està referit unestudi estadístic.-..................................................: ciència que estudia el comportament dels fenòmens de masses,buscant les característiques generals d’un col·lectiu i prescindint de les particulars de cadaelement.-.................................................: valor de la variable estadística que ocupa la posició central d’unasèrie.-....................................................: persones o coses que formen part de la població objecte d’unestudi estadístic.-....................................................: valor de la variable estadística que és el resultat de dividir lasuma de totes les dades pel seu número.-Moda: valor de la variable estadística que té major freqüència absoluta.-Població: conjunt o col·lecció de persones o coses al qual està referit un estudi estadístic.-Estadística: ciència que estudia el comportament dels fenòmens de masses, buscant lescaracterístiques generals d’un col·lectiu i prescindint de les particulars de cada element.-Mediana: valor de la variable estadística que ocupa la posició central d’una sèrie.-Element: persones o coses que formen part de la població objecte d’un estudi estadístic.-Mitjana aritmètica simple: valor de la variable estadística que és el resultat de dividir la suma detotes les dades pel seu número.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 10
 11. 11. Activitat 3Indica si són veritables (V) o falses (F) les següents afirmacions sobre el text. En el cas de quesiguin falses, escriu-les de forma correcta: 1. L’estadística com a ciència busca les característiques particulars de cada element  2. L’estadística s’aplica en ciències com l’economia, la biologia i la política  3. L’estadística descriptiva és una fase del mètode científic  4. Les veritables dificultats de l’estadística apareixen principalment en la fase de manipulació de dades  5. L’edat, el nivell social, el pes i l’altura d’una persona son elements d’una població  6. La moda és el valor que ocupa la posició central d’una sèrie  1.L’estadística com a ciència busca les característiques particulars de cada element F L’estadística com a ciència busca les característiques generals d’un col·lectiu i prescindeix de les particulars de cada element. 2.L’estadística s’aplica en ciències com l’economia, la biologia i la política V 3.L’estadística descriptiva és una fase del mètode científic V 4.Les veritables dificultats de l’estadística apareixen principalment en la fase de manipulació de dades F Les veritables dificultats de l’estadística apareixen principalment en la fase de recollida de dades 5.L’edat, el nivell social, el pes i l’alçada d’una persona són elements d’una població F L’edat, el nivell social, el pes i l’alçada d’una persona són caràcters objectes d’estudi d’un element 6.La moda és el valor que ocupa la posició central d’una sèrie F La mediana és el valor que ocupa la posició central d’una sèrieGTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 11
 12. 12. Activitat 4A quina part del text pertanyen les següents idees? Introducció   L’objecte de l’estadística és l’estudi global d’un conjunt d’elements Propòsit de   La mitjana aritmètica, la mediana i la l’estadística moda són mesures estadístiques de tendència central Població, elements i   Encara avui dia, per molta gent la paraula caràcters estadística es relaciona amb llargues descripcions numèriques Anàlisis estadístiques   Els estudis estadístics treballen sobre un subconjunt representatiu de la poblacióIntroducció Encara avui dia, per molta gent la paraula estadística es relaciona amb llargues descripcions numèriquesPropòsit de L’objecte de l’estadística és l’estudi global d’un conjunt d’elementsl’estadísticaPoblació, Els estudis estadístics treballen sobre un subconjunt representatiu de la poblacióelements icaràctersAnàlisis La mitjana aritmètica, la mediana i la moda són mesures estadístiques deestadístiques tendència centralActivitat 5Digues cinc situacions que pertanyin a diferents àmbits que puguin ser objecte d’estudi del’estadística, com per exemple la temperatura mitjana en el mes de setembre, a la ciutat de Sevilla.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 12
 13. 13. Resposta lliure. Exemples de situacions poden ser les següents:L’alçada de l’alumnat d’una classe.Els ingressos obtinguts per edat i sexe en una determinada ciutat, província o país.Persones que han patit una malaltia determinada i la seva relació amb l’edat, el sexe i els hàbitsde vida.Tendències de vot en política.Preferències sobre programes televisius.Etc.Activitat 6Relaciona: Segles XVII i XVIII   L’estadística és un instrument molt útil en àrees com l’economia, la política, la medicina o la biologia. Segle XIX   Els mètodes estadístics s’apliquen a problemes relacionats amb l’atzar. A partir del segle XX   L’estadística es comença a aplicar a les ciències socials.Segles XVII i XVIII Els mètodes estadístics s’apliquen a problemes relacionats amb l’atzar.Segle XIX L’estadística es comença a aplicar a les ciències socials.A partir del segle L’estadística és un instrument molt útil en àrees com l’economia, la política,XX la medicina o la biologia.Activitat 7Calcula, a partir de les dades de la Taula 1 i seguint les instruccions detallades en el text, lessegüents mesures estadístiques: 1. Mitjana aritmètica simple. 2. Mediana. 3. Moda.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 13
 14. 14. 1- La mitjana aritmètica simple pot calcular-se de dues maneres:a) 84 + 87 + 92 + 83 + 91 + 85 + 88 + 94 + 85 + 92 + 95 + 85 + 91 + 90 + 86 = 88,53 kg 15b) 83x1 + 84x1 + 85x3 + 86x1 + 87x1 + 88x1 + 90x1 + 91x2 + 92x2 + 94x1 + 95x1 = 88,53 152- Per calcular la mitjana s’ordenaran tots els valors, de menor a major: 83, 84, 85, 85, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 91, 92, 92, 94, 95Com són imparells, el número que ocupa la posició central és 88, és la mediana.3- La moda és 85, ja que és el valor que més es repeteix.Activitat 8Indica si són veritables (V) o falses (F) les següents afirmacions relacionades amb el conceptemediana. 1.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: la mediana és 4 2.  23, 24, 25, 26, 27, 28: no té mediana 3.  10, 11, 12, 14, 17, 18, 19: la mediana és 13 4.  4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18: la mediana és 11 5.  50, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60: la mediana és 54 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: la mediana és 4  V 2. 23, 24, 25, 26, 27, 28: no té mediana  F 3. 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19: la mediana és 13  F 4. 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18: la mediana és 11  V 5. 50, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60: la mediana és 54  FGTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 14
 15. 15. Activitat 9Busca informació sobre l’Institut Nacional d’Estadística i escriu de forma resumida dadesrelacionades amb els següents aspectes: què és?, quan es va crear?, qui és l’actual president? ones troba la seu central? Quins serveis ofereix?Resposta lliure. És important que sàpiguen localitzar la informació sol·licitada. La informació es potextreure de la pàgina: www.ine.esL’Institut Nacional d’Estadística o INE és un organisme autònom de caràcter administratiu, ambpersonalitat jurídica i patrimoni propi, adscrit al Ministeri d’Economia, encarregat de la coordinaciógeneral dels serveis estadístics de l’Administració General de l’Estat i la vigilància, control isupervisió dels procediments tècnics dels mateixos. La Llei assigna a l’Institut Nacionald’Estadística un paper destacat en l’activitat estadística pública encomanant-li expressament larealització de les operacions estadístiques de gran abast (censos demogràfics i econòmics,comptes nacionals, estadístiques demogràfiques i socials, indicadors econòmics i socials,coordinació i manteniment dels directoris d’empreses, formació del Cens Electoral...).El seu origen data del període d’Isabel II, el 1856, quan es va crear La comissió d’Estadística delRegne. No serà fins al 1945 quan la Llei de 31 de desembre crea l’Institut Nacional d’Estadística,que té com a missió l’elaboració i perfeccionament de les estadístiques demogràfiques,econòmiques i socials ja existents, la creació d’altres noves i la coordinació amb els serveisestadístics de les àrees provincials i municipals.Entre els serveis que ofereix en l’actualitat destaquen:-Posar a disposició dels ciutadans, empreses, investigadors, organitzacions públiques i privades,així com de les administracions publiques, la informació estadística necessària per a la correctapresa de decisions. Aquesta informació és elaborada pel propi Institut i per la resta d’organismesintegrats en el Sistema Estadístic Nacional.-Produir, dins dels terminis assenyalats, estadístiques adequades, fiables i consistents, d’acordamb les necessitats dels usuaris, amb l’establert en el Pla Estadístic Nacional i amb les directriusdels organismes internacionals, així com fomentar la seva correcta utilització.-Coordinar el treball dels organismes del Sistema Estadístic Nacional i col·laborar amb els de lescomunitats autònomes.-Representar a l’estadística oficial espanyola davant EUROSTAT (Oficina Estadística de lesComunitats Europees) i els altres organismes internacionals.-Gestionar el Cens Electoral i el Padró Municipal de manera eficient i coordinada.El seu actual President, des de l’any 2011, és Gregorio Izquierdo Llanes. La seu central es trobasituada al Paseo de la Castellana, 183, a Madrid.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 15
 16. 16. Activitat 10No hi ha dubte de que l’estadística és una ciència de gran utilitat. Redacta un text breu (15 – 20línies) defensant la importància de l’estadística. Pots exposar algun exemple que avali aquestaimportància.Resposta lliure. Prèviament, pot exposar-se a l’alumnat un esquema de text argumentatiu queserveixi de model per a la redacció del mateix.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 16
 17. 17. MAPA D’EXERCICIS Obtenció d’informació Reflexió i valoració Elaboració d’una Reflexió i valoració del de la forma dun text Comprensió general contingut d’un text interpretació MAPA D’EXERCICIS ACTIVITAT A  Contextualització Activitats de ACTIVITAT B  Activitats prèvies a la lectura ACTIVITAT C  ACTIVITAT D   ACTIVITAT E  ACTIVITAT F  ACTIVITAT G  Activitats després de la lectura ACTIVITAT 1  ACTIVITAT 2   ACTIVITAT 3   ACTIVITAT 4  ACTIVITAT 5   ACTIVITAT 6  ACTIVITAT 7    ACTIVITAT 8   ACTIVITAT 9    ACTIVITAT 10  GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 17
 18. 18. DOCUMENT PER A LALUMNATL’ESTADÍSTICAIntroduccióLa paraula estadística s’acostuma a utilitzar amb dos significats diferents:-Com a col·lecció de dades numèriques: aquestes dades numèriques han d’estar presentades demanera ordenada i sistemàtica i constituir un conjunt coherent, establert de forma sistemàtica iseguint un criteri d’ordenació. Hi ha molts exemples d’aquest tipus d’estadístiques. L’Anuari Estadístic publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, L’ Anuari d’Estadístiques del Treball,…-Com a ciència: l’estadística estudia el comportament dels fenòmens de masses. Com totes lesciències, busca les característiques generals d’un col·lectiu i prescindeix de les particulars de cadaelement. Així per exemple en investigar el sexe dels nadons, s’iniciarà el treball agafant un grupnombrós de naixements per obtenir després la proporció de mascles i femelles.Antigament s’entenia per estadística el conjunt de tècniques que l’Estat aplicava per elaborar uncens, amb la finalitat de conèixer el número d’habitants i les seves característiques, com les edats,el sexe, el nivell social i econòmic, les professions, etc. Encara avui dia, la paraula estadística permolta gent es relaciona amb llargues descripcions numèriques. Tanmateix, la recollida de dadesque després es manipulen per extreure resultats numèrics que tinguin algun significat o gràcies alsGTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 18
 19. 19. quals es puguin fer estudis més a fons, és només una part de l’estadística, l’estadísticadescriptiva.L’estadística descriptiva conforma el que es pot anomenar una primera fase del mètodeestadístic i serveix per preparar la verdadera tasca estadística: obtenir conclusions de les dadesrecollides, un cop fet el treball de classificació i agrupació. Per exemple, mitjançant l’estudi d’unapetita part d’un gran grup, predir un resultat vàlid per a tot el grup. aquesta segona fase es coneixamb el nom d’inferència estadística. Però encara es pot incloure una tercera fase del mètodeestadístic que correspon a l’anàlisi i interpretació de les dades obtingudes.En els segles XVII i XVIII es van aplicar els mètodes estadístics a problemes relacionats amb l’atzarque en aquell moment van constituir el punt de partida de la teoria de la probabilitat. En el segleXIX, el progrés de l’estadística va permetre aplicar-la a les ciències socials. En l’actualitat, l’àmbitd’aplicació de l’estadística és molt ampli i es considera un instrument de gran utilitat en moltesàrees: economia, política, medicina, psicologia, biologia, etc.Entre les seves moltes aplicacions, cal destacar la resolució de problemes sobre el control deproduccions industrials, els pronòstics meteorològics, les previsions polítiques i econòmiques d’unpaís, etc.Les veritables dificultats de l’estadística apareixen principalment a la fase que està menysrelacionada amb les matemàtiques: la recollida de dades. Per exemple, si interessa conèixer lespreferències d’un país sobre determinats programes televisius, és evident que no es pot preguntara cada un dels individus que el componen; és necessari realitzar un estudio sobre una mostra, és adir sobre un conjunt representatiu del total. Aquí es presenta la primera dificultat: l’elecció d’un bonconjunt que representi la veritable característica de l’estudi. Una segona dificultat és la realitzacióde l’enquesta, ja que la redacció de les preguntes haurà de ser molt curosa i eficaç per obtenir lesrespostes que seran l’instrument de treball.Propòsit de l’estadística L’estadística no es proposa l’estudi individual dels elements d’un conjunt. El seu propòsit ésl’estudi global del conjunt, és a dir, d’una o més característiques comunes a tots els elements d’undeterminat conjunt. És necessari, per això, definir de manera molt precisa la característica que espretén estudiar i el conjunt en el qual es vol estudiar.El vocabulari utilitzat a estadística per designar els conceptes elementals és específic d’aquestaciència. Exemples d’aquests conceptes són: població, mostra, variables estadístiques, mitjanaaritmètica, mediana, moda, freqüència, etc.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 19
 20. 20. Població, elements i caràctersTot estudi estadístic ha d’estar referit a un conjunt o col·lecció de persones o coses. Aquest conjuntde persones o coses és el que s’anomena població.Les persones o coses que formen part de la població són els elements. En sentit estadístic unelement pot ser alguna cosa amb existència real, com un cotxe o una casa, o alguna cosa mésabstracte com la temperatura, un vot, o un interval de temps.D’altra banda, cada element de la població té una sèrie de característiques que poden ser objectede l’estudi estadístic. Així, per exemple, si considerem com element a una persona, podem distingiren ella els següents caràcters: edat, sexe, nivell social, nivell acadèmic, professió, pes, alçada,color d’ulls, etc.Per tant, de cada element de la població es pot estudiar un o més aspectes, qualitats o caràcters.La població pot ser, segons la seva mida, de dos tipus:-Població finita: quan el número d’elements que la formen és finit, per exemple el númerod’alumnes d’un centre educatiu, o d’un grup classe.-Població infinita: quan el número d’elements que la formen és infinit, o tan gran que podrienconsiderar-se infinits. Com per exemple, un estudi sobre els productes que hi ha en el mercat. Hiha tants i de tantes qualitats que aquesta població podria considerar-se infinita.Ara bé, normalment en un estudi estadístic, no es pot treballar amb tots els elements de la poblaciósinó que es realitza sobre un subconjunt de la mateixa, seleccionat amb caràcter representatiu.Aquest subconjunt s’anomena mostra. Una bona mostra disposa de les principals propietats de lapoblació que s’ha seleccionat. Ha de tenir la mateixa proporció d’individus que es vol estudiar quela de la població global.Anàlisis estadístiquesEn les anàlisis estadístiques es tenen en compte uns valors numèrics representatius per a cadasèrie de dades, que s’anomenen números estadístics. Els valors centrals són els númerosestadístics que mesuren la tendència d’una sèrie a agrupar-se al voltant d’un valor. Les mesuresde tendència central més importants són la mitjana aritmètica, la mediana i la moda.-La mitjana aritmètica simple d’un conjunt de dades numèriques és el resultat de dividir la sumade totes les dades pel seu número. La mitjana aritmètica ponderada es troba multiplicant elsvalors de la variable estadística per la seva freqüència absoluta i dividint la suma d’aquestsproductes pel número total de casos.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 20
 21. 21. -La mediana és el valor que ocupa la posició central d’una sèrie, si aquesta té un número imparellde valors. Si la sèrie té un número parell de valors, la mediana és la mitjana aritmètica dels dosvalors centrals. http://www.tuveras.com/estadistica/estadistica02.htm-La moda és el valor de la variable estadística que té una freqüència absoluta més gran.Exemple: Taula 1Observa les taules adjuntes en les quals hi figura el pes dels 15 jugadors d’un equip de futbol. A laprimera taula hi consta la sèrie completa de valors i en la següent hi ha una taula de freqüències. Sèrie de pesos Taula de freqüències Jugadors Pes Pes Freqüència absoluta 1 84 83 1 2 87 84 1 3 92 85 3 4 83 86 1 5 91 87 1 6 85 88 1 7 88 90 1 8 94 91 2 9 85 92 2 10 92 94 1 11 95 95 1 12 85 13 91 14 90 15 86GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 21
 22. 22. Si volem obtenir la mitjana aritmètica simple del pes de l’equip, hem de sumar els diferents pesosdels jugadors i dividir el resultat pel número de casos (o jugadors, en aquest cas). Si volemdestacar quin és el pes mitjà de l’equip, hem d’ordenar els pesos, de menor a major i seleccionar elvalor central (ja que el número quinze és imparell). Finalment, si volem saber quina és la moda dela sèrie de pesos, hem d’indicar quin pes és compartit pel major número de jugadors.Font: adaptació d’Estadística i probabilitat a Nova Enciclopèdia Catalana de l’Estudiant ihttp://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidacticas/53-1-u-indice.html ACTIVITATSActivitat 1Ordena les següents idees fonamentals que apareixen en el text: 1. L’àmbit d’aplicació de l’estadística s’ha ampliat amb el pas del temps  2. Les mesures estadístiques de tendència central més importants són la mitjana 3. aritmètica, la mediana i la moda  4. La part de l’estadística més coneguda és l’estadística descriptiva  5. El propòsit de l’estadística és l’estudi global d’un conjunt d’elements  6. El concepte estadística posseeix dos significats: col·lecció de dades numèriques i ciència Activitat 2Escriu el nom del concepte que queda definit en cada afirmació:-................................................: valor de la variable estadística que té major freqüència absoluta.-.................................................: conjunt o col·lecció de persones o coses al qual està referit unestudi estadístic.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 22
 23. 23. -..................................................: ciència que estudia el comportament dels fenòmens de masses,buscant les característiques generals d’un col·lectiu i prescindint de les particulars de cadaelement.-.................................................: valor de la variable estadística que ocupa la posició central d’unasèrie.-....................................................: persones o coses que formen part de la població objecte d’unestudi estadístic.-....................................................: valor de la variable estadística que és el resultat de dividir lasuma de totes les dades pel seu número.Activitat 3Indica si són veritables (V) o falses (F) les següents afirmacions sobre el text. En el cas de quesiguin falses, escriu-les de forma correcta: 1. L’estadística com a ciència busca les característiques particulars de cada element  2. L’estadística s’aplica en ciències com l’economia, la biologia i la política  3. L’estadística descriptiva és una fase del mètode científic  4. Les veritables dificultats de l’estadística apareixen principalment en la fase de manipulació de dades  5. L’edat, el nivell social, el pes i l’altura d’una persona son elements d’una població  6. La moda és el valor que ocupa la posició central d’una sèrie GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 23
 24. 24. Activitat 4A quina part del text pertanyen les següents idees? Introducció   L’objecte de l’estadística és l’estudi global d’un conjunt d’elements Propòsit de   La mitjana aritmètica, la mediana i la l’estadística moda són mesures estadístiques de tendència central Població, elements i   Encara avui dia, per molta gent la paraula caràcters estadística es relaciona amb llargues descripcions numèriques Anàlisis estadístiques   Els estudis estadístics treballen sobre un subconjunt representatiu de la poblacióActivitat 5Digues cinc situacions que pertanyin a diferents àmbits que puguin ser objecte d’estudi del’estadística, com per exemple la temperatura mitjana en el mes de setembre, a la ciutat de Sevilla.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 24
 25. 25. Activitat 6Relaciona: Segles XVII i XVIII   L’estadística és un instrument molt útil en àrees com l’economia, la política, la medicina o la biologia. Segle XIX   Els mètodes estadístics s’apliquen a problemes relacionats amb l’atzar. A partir del segle XX   L’estadística es comença a aplicar a les ciències socials.Activitat 7Calcula, a partir de les dades de la Taula 1 i seguint les instruccions detallades en el text, lessegüents mesures estadístiques: 1. Mitjana aritmètica simple. 2. Mediana. 3. Moda.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 25
 26. 26. Activitat 8Indica si són veritables (V) o falses (F) les següents afirmacions relacionades amb el conceptemediana. 1.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: la mediana és 4 2.  23, 24, 25, 26, 27, 28: no té mediana 3.  10, 11, 12, 14, 17, 18, 19: la mediana és 13 4.  4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18: la mediana és 11 5.  50, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60: la mediana és 54Activitat 9Busca informació sobre l’Institut Nacional d’Estadística i escriu de forma resumida dadesrelacionades amb els següents aspectes: què és?, quan es va crear?, qui és l’actual president? ones troba la seu central? Quins serveis ofereix?GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 26
 27. 27. Activitat 10No hi ha dubte de que l’estadística és una ciència de gran utilitat. Redacta un text breu (15 – 20línies) defensant la importància de l’estadística. Pots exposar algun exemple que avali aquestaimportància.GTEA (2011-2012) – Text: Lestadística – Autoria: Montse Talavera Seguí 27

×