Dori dt 1213_cbmt007_r1_orientacions_pares

269 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dori dt 1213_cbmt007_r1_orientacions_pares

  1. 1. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EnsenyamentInstitut Carles VallbonaGranollers TÈCNIQUES DESTUDI: EL PAPER DE LA FAMÍLIAEls hàbits d’estudi ha de ser entesos com una hàbit més que hauria dincorporarlalumnat. Per això, uns bons hàbits d’estudi generen autonomia, independència,capacitat de resoldre situacions complexes, milloren lautoestima i faciliten l’èxit enels aprenentatges escolars. Per aconseguir uns bons hàbits, hem de tenir encompte els següents aspectes:1. INCORPORAR L’ESTUDI COM UN HÀBIT MÉSUn dels principals problemes és que molts alumnes han començat massa tard aposar-se a estudiar. Per la majoria de nois i noies els hàbits comencen quan tenendeures i es limiten a fer-los, sense dedicar un temps regular a l’estudi o el repàs. Elsprofessors posen els deures, però som els pares els que hem de vigilar que el nois iles noies els facin i els facin en les condicions adequades. Si estem atents al quetreballen a l’escola i en parlem a casa, ells percebran que és quelcom important iestaran més motivats per fer deures i estudiar quan arribin. Nom arxiu: DORI_DT_1213_CBMT007_R1_orientacions_pares Data : gener 2013 Elaborat: Carme Barbany - Montse Talavera pàg. 1 de 5
  2. 2. 2. COM MOTIVAR ELS NOSTRES FILLS I FILLES PER AFRONTAR L’ESTUDI • Cal ser positiu i optimista de cara a animar els fills en l’estudi. • Que els pares estiguin al corrent de les seves feines escolars i dels deures de les diferents assignatures fa veure als fills la importància que aquestes tasques tenen. • Per altra banda, cal tenir en compte que cridar-li l’atenció sobre allò que fa malament més que sobre allò que fa bé, és font de desmotivació. • Cal motivar als fills perquè es prenguin l’estudi, l’aprenentatge i la formació com una activitat quotidiana normal amb un alt valor per a la vida.3. GESTIÓ DEL TEMPSCal realitzar una organització setmanal del temps, tenint en compte la resta d’activitatsdels nois i les noies i sent flexible. L’hora de fer els deures o estudiar no pot serimprovisada, així evitem problemes com no acabar les feines; anar a dormir tard, generanervis i discussions, etc.El temps que lalumnat hauria de dedicar a l’estudi i als deures, des de secundària enendavant, hauria de ser duna hora diària, com a mínim, per fer deures, llegir i estudiar.Aquest temps és flexible, en funció del volum de tasques a realitzar i hauria daugmentara mesura que avancen els nivells.En qualsevol cas, hem de tenir en compte les característiques personals dels nostresfills. Per alguns això serà suficient i d’altres necessitaran més temps. És important quepuguem ser flexibles i que puguem pactar fins a cert punt les estones destudi.Un altre element a tenir en present en la gestió i la planificació del temps destudi sónles activitats extraescolars. 2
  3. 3. 4. L’ESPAI FÍSICSempre que sigui possible, els nois i les noies han de tenir la seva pròpia taula per ferels deures, preferentment a la seva habitació, amb el material escolar necessari al’abast. Quan hi ha germans que també fan deures, pot ser interessant que els facin almateix temps, ja que això ajuda a crear un millor clima d’estudi, però a lhora destudiar,és preferible que cadascú tingui el seu espai per afavorir la concentració. El mésimportant és que cadascú trobi el seu lloc, és a dir, un espai on pugui treballar i estudiaramb comfort.No oblidem que la temperatura ambiental ha de ser agradable, la il·luminació suficient isense sorolls que distreguin l’atenció. Han de disposar d’una cadira còmoda i una taulaben endreçada.5. LES TÈCNIQUESLes diferents tècniques d’estudi poden ajudar als nois i les noies a aprendre estratègiesper afrontar les situacions d’estudi i, si s’incorporen correctament i de forma continuada,faciliten l’estudi dels exàmens, la realització dels treballs i altres tasques acadèmiques.Algunes daquestes tècniques són: • Realitzar una primera lectura exploratòria d’allò que han d’estudiar, sense subratllar. • Realitzar una segona lectura més profunda subratllant. Es tracta de jerarquitzar les idees i marcar-les segons la seva importància. • Fer un esquema, mapa conceptual o resum amb les idees principals. • Llegir vàries vegades el resum i repetir-ho en veu alta amb les seves paraules, per assegurar que s’ha memoritzat, però sobretot que s’ha entès el text. 3
  4. 4. • Organitzar un pla d’estudi i decidir amb quina periodicitat haurem de repassar el resum en funció dels dies que quedin per la prova o control. • Tornar a llegir el text original per comprovar que a l’esquema que hem fet no hi falta cap idea important. • Posteriorment, estudiar sobre el seu resum no sobre els originals.6. ALGUNES IDEES PER AJUDAR ALS NOIS I A LES NOIES AMB ELS DEURESA secundària, els nois i les noies ja haurien de ser autònoms a lhora de fer els deures iestudiar, tot i així, els pares poden donar suport si hi ha dificultats, o supervisar laplanificació diària del temps destudi a casa. La nostra presència i disponibilitat ha deser, si és possible, una constant per garantir bons resultats. Aquest suport aniràdisminuint amb el temps i amb la integració dels correctes hàbits destudi.Hem de tenir en compte que: • Ajudar al noi o a la noia no vol dir fer els deures al seu lloc, sinó seguir-lo, animar- lo i fer-li veure que ens interessem per la seva tasca. Si les dificultats que experimenta en una tasca no li permeten en absolut realitzar-la, és recomanable suggerir-li que ho ha de comunicar al professor/a. • Ajudem-lo a planificar el temps i a triar l’ordre més adequat per cada tasca. És recomanable començar i acabar amb tasques que requereixin menys esforç i deixar les més complexes per l’estona central, quan està més concentrat. • És convenient acompanyar el treball del noi i la noia amb comentaris positius, cada vegada que alguna cosa li surt bé. 4
  5. 5. • Un cop ha acabat els deures es poden revisar junts: comprovar si shan acabat, si hi ha hagut dificultats, etc.• Davant d’un error, es recomana substituir frases com “això està malament” o “t’has equivocat” amb altres com “et sembla que aquí està tot bé?”, “vols revisar aquí?”, “com has arribat a aquest resultat?”, “es podria fer d’una altra manera?”.• Mai és bo cedir a l’impuls d’enfadar-se amb el noi i la noia quan alguna cosa no li surt. S’ha de tenir en compte que no tots tenen la mateixa facilitat en els processos d’aprenentatge. Hem de vigilar com ens dirigim a ells i a elles per no perjudicar la seva autoestima i no generar desmotivació envers les feines escolars.• Donem temps a que pensin. Els deures poden ser complicats i requereixen temps per concentrar-se, pensar i arribar a una conclusió. Intentem valorar més l’esforç que les notes. Si ens fixem en el procés i no tant en el resultat podrem ajudar-lo a introduir canvis en els seus hàbits per tal que millori els resultats.• Recordar que pares i professors compartim un objectiu comú pel que fa a l’educació dels nostres fills. Si hi col·laborem i ens mostrem oberts al diàleg i a l’intercanvi d’opinions els nostres fills en trauran un gran benefici. Algunes coses que cal evitar:• Comparar-lo amb germans o companys. Cada noi i cada noia té les seves capacitats i el seu ritme d’aprenentatge. Cal conèixer-lo i respectar-lo.• Entrar en desqualificacions quan s’equivoqui.• Projectar sobre els nostres fills les nostres pròpies frustracions. Som persones diferents amb circumstàncies, gustos, inquietuds i capacitats diferents. 5

×