Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

International relation of nnta

403 views

Published on

NNTA 1979 is the leading teachers' union in Nepal. It has been engaged in the global TU community for last 20 years. This slide represents the major relations of NNTA with the global community.

Published in: Education
 • Be the first to comment

International relation of nnta

 1. 1. नपाल रा्रिय शिषक संगठनक अ्तराा्रिय स्ब्ध ल्मण िमाा महासचिव, क्रीय सशमतत २०७२।११।२३
 2. 2. पृरठभूमी • ……िड युतनयनक रा्रिय तथा अ्तराा्रिय शस्दा्त, मू्य मा्यता मा आधाररत एक ्वत्र नपाल रा्रिय शिषक संगठन तनमााण गन ल्यक साथ य ववधान तयार गररएक छ। (र्तावनाबाट) • अ्तराा्रिय शिषक महासंघ ( एजुकिन ई्टरनिनल- EI) साका शिषक महासंघ (SAARC Teachers’ Federation-STF) बबशभ्न रारिका शिषकहु, शिषक संगठनहु एवम्िड युतनयनहुसंग समानताक आधारमा स्ब्ध कायम गरी आपसी अनुभव आदानरदान गना रय्निील रहन। (न रा शि संगठनक ववधान नवं संस धन २०७० क परर्छद २, ७ उ्द्यहु (६) • ववदि ववभागक ्यव्था------ परर्छद -६ (१५) 3/25/2016 2Laxman Sharma GS, NNTA
 3. 3. घटनारम I • २०३६ सालदखि २०४० सालस्मक अवचध अ्य्त संघ्ापूणा र्य ।वदशिक स्ब्ध कायम गना अस्भव राय र्य । • त्काशलन क ्ा्यष सीताराम मा्ककी धमाप्नी राधा मा्कल ल्डनमा रहक WCOTP क कायाालयसंग नराशिसंगठनक स्पका गराएक । • सन ् १९८३ क सुुमा एक बृटटि पयाटक शिषकबाट नराशिसंगठनक नतृ्वल WCOTP क ठगाना रा्त ग-य र स्पका क लाचग परािार ग-य । 3/25/2016 3Laxman Sharma GS, NNTA
 4. 4. घटनारम II • १९८३ बाट WCOTP क त्काशलन क अ्डानटर एल इशसयस ्या्युजसंग परािार र भटघाट। • १९८४ मा WCOTP क सद्यता रा्त। • १९८४/१९८५ बाट Canadian Teachers’ Federation, Norwegian Teachers’ Union (NL) र Australian Education Union (AEU) संग स्ब्ध । • १९९६ मा NL ्वारा न.रा. शिषक संगठनलाई ३.५ र पनी ज्गामा बनक घर िररद र ह्ता्तरण। • WCOTP पहलमा AEU, CTF बाट संगठनलाई ववशभ्न कायारम हुक लाचग आचथाक, भ ततक र राववचधक सहय गहुक तनर्तरता। 3/25/2016 4Laxman Sharma GS, NNTA
 5. 5. घटनारम III • नपाल रा्रिय शिषक संगठनल िलाएक आ्द लनहुमा नीर्तर अ्तराा्रटय ऐ्यव्दता तथा नततक दवाव रृजना भइर्य ।साथ संगठनल पतन अु रारिका शिषकहुल संिालन गरका आ्द लनहुमा नततक दवाव टदन सुु ग-य । • १९९० बाट सुु भई १९९३ मा स्प्न भएक IFFTU र WCOTP क म्जाङमा NNTA Charter Member रहक । • यस रममा नपाल रा्रिय शिषक संगठनल वव्व्तरमा नपाली शिषकहुक रततनतनचध्व गद सभा स्मलनमा भाग शलए भन EI लगायत CTF, NL, AEU, DLF, JTU, AIPTF का शिषक नताहुल नपाल रमण गरी स्ब्ध वव्तार र रगाढ बनक छ। • य माशमलामा इ्ड नशसयन नागररक पूवा EI क -अ्डानटर Aloysius Mathews क ववि् भूशमका रहक छ। 3/25/2016 5Laxman Sharma GS, NNTA
 6. 6. About EI Education International is the voice of teachers and other education employees across the globe. A federation of 396 associations and unions in 171 countries and territories, it represents some 32.5 million educators and support professionals in education institutions from early childhood to university. International Headquarters : Brussels, Belgium 3/25/2016 6Laxman Sharma GS, NNTA
 7. 7. About EI • Africa | Arab Countries | Asia-Pacific | Caribbean | Europe | Latin America • EIAPR : 35 Countries , 72 Unions and Organizations • NNTA Members : Nanda K Thapa, Ramakanta Sapkota & Hira Pd Nepal • SAARC Teachers Federation (STF), 6 Countries, 16 orgs • Led by NNTA, President Baburam Thapa • सद्य सं्याक आधारमा दातय्व र दातय्वक आधारमा नतृ्व तनमााण • वव्व्तरमा युर प र अमररकाक बढी मत • दषषण अमररका, अ्िशलया, जापान • एवपआरमा अरिशलया जापान • दषषण एशसयामा भारतक बाहु्यता 3/25/2016 7Laxman Sharma GS, NNTA
 8. 8. वव्व शिषक नताहु रडभान शलयुइन (महासचिव) नदर्या्ड सं्थापक अ्यष मरी ्याटवुड फु िल संयु्त रा्य अमररका 3/25/2016 8Laxman Sharma GS, NNTA
 9. 9. Leaders of Education International 3/25/2016 Yasunago Okumoto EI President Susan Hopegood 9Laxman Sharma GS, NNTA
 10. 10. Visit EI Websites 7th World Congress Executive Committee Officers Susan Hopgood (President) Mugwena Maluleke (Vice-President, Africa) Yasunaga Okamoto (Vice-President, Asia-Pacific) Marlis Tepe (Vice-President, Europe) Roberto Franklin de Leão (Vice- President, Latin America) Lily Eskelsen-García (Vice-President, North America and Caribbean) Fred van Leeuwen (General Secretary) Francisca L. Castro (Asia-Pacific) Ram Pal Singh (Asia-Pacific 3/25/2016 10Laxman Sharma GS, NNTA
 11. 11. वदशिक भाइिारा शिषक युतनयनहुसंग ववगतमा िलाइएका पररय जनाहु र सं का्यरमको नाम साझेदार सं्था अवधि १ वव्यगत शिषक ताशलम अंरजी गखणत CTF / AEU २०५०-२०५६ २. संयु्त पररय जना EI /NL 1995-2008 ३. संयु्त पररय जना (मटहला) EI/Nl 1995-2010 ४. EFAIDs EI २ व्ा ५. बाल अचधकार/ वव्यालय बाटहराका बालबाशलकाहु EI २ व्ा ६. ्व्दपी्डत शिषकक स्ततीहुलाई िषषक वृ्ती Korean Teachers Union (KTU) २००९ दखि 3/25/2016 11Laxman Sharma GS, NNTA
 12. 12. अटहल िालू कायारमहु • EI संग िालू पररय जना छन। • EI माफा त GPE मा सहभाचगता।य व्ा सनगलक डाकारमा भएक बठकमा अ्यष बाबुराम थापाक सहभाचगता भएक छ। • EIAPR र STF का ववववध कायारममा सहभाचगता जारी छ। • भूक्प पी्डत शिषकलाई राहत र षतत्यूतनकरणक कायारम ््वकृ त भएक छ। • मटहला पररय जना सुु गन बारमा NEA (त्काशलन NL) संग छलफल सुु भएक छ। 3/25/2016 12Laxman Sharma GS, NNTA

×