SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Mieszkańcy Szczecina o budowie spalarni odpadów na Ostrowie Grabowskim. Raport końcowy z badania sondażowego Opracowanie merytoryczne :  Robert Bartłomiejski Jordan Klimek UNI-STAT Badania i Projekty Europejskie dla Biznesu Spółka Cywilna Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin Luty, 2011
Problem badawczy Celem głównym badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jaka jest opinia mieszkańców Szczecina na temat planowanej budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów na Ostrowie Grabowskim?  Metoda i technika badawcza:  Badanie sondażowe z wykorzystaniem wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo (CATI) Założenia metodologiczne : W badaniu przyjęto przedział ufności na poziomie 0,95 i poziomie istotności 0,05, co pozwoliło oszacować reprezentatywną próbę dla Miasta Szczecina w ilości 1064 pomiarów. Losowy i proporcjonalny dobór próby pozwolił na odzwierciedlenie cech całej populacji mieszkańców Miasta Szczecina pod względem płci, wykształcenia i dzielnicy zamieszkania.
Organizacja i przebieg badania Etap realizacji badania: Proces gromadzenia danych empirycznych odbywał się w dniach 12-27 stycznia 2011 r. w godzinach od 10:00 do 20:00 (z wyjątkiem niedziel). Poziom realizacji wyznaczonej próby:  Łącznie przeprowadzono 1089 wywiadów, co pozwoliło na osiągnięcie minimalnej liczebności próby określonej na poziomie 1064 pomiarów. Kontrola jakości gromadzonych danych : Przez cały okres realizacji badania ankieterzy poddawani byli kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Ponownie wykonano telefony do 10% respondentów celem weryfikacji faktu realizacji wywiadu i sposobu jego prowadzenia. Wyniki kontroli wskazują na rzetelność i wysoki poziom jakości realizacji etapu pozyskiwania danych empirycznych.
Problem odpadów komunalnych w perspektywie mieszkańców miasta
Problem odpadów komunalnych z perspektywy … cd.2 Odsetek osób posiadających przeciwne zdanie był minimalny i wyniósł 1,0% wszystkich badanych. Zwraca również uwagę niski odsetek osób niezdecydowanych. Powyższe wyniki świadczą zatem o dużej świadomości znaczenia gospodarki odpadami dla miasta u jego mieszkańców oraz potrzebie wprowadzenia znaczących zmian w sposób jej zarządzania. Zdecydowana większość mieszkańców Szczecina (93,5%) dostrzega istotę problemu odpadów w mieście.
Problem odpadów komunalnych z perspektywy … cd.2
Problem odpadów komunalnych z perspektywy … cd.3 W roku 2011 zaobserwowano znaczący wzrost opinii, iż odpady domowe stanowią istotny problem dla Miasta Szczecin, względem wyników uzyskanych w roku 2009 Oznacza to, że dyskurs publiczny wokół zasadności potrzeby i wyboru lokalizacji dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie oraz sam proces konsultacji społecznych mogły mieć istotne znaczenie dla wzrostu świadomości znaczenia gospodarki odpadami wśród mieszkańców Szczecina.
Zadowolenie z działalności władz miasta w zakresie gospodarki odpadami
Zadowolenie z działalności władz miasta w zakresie gospodarki odpadami. Cd.2 Zdecydowanie najkorzystniej mieszkańcy Szczecina oceniają działania władz w zakresie wywozu odpadów komunalnych, najgorzej sposób wdrażania segregacji odpadów w mieście. Opinie na temat efektywności zarządzania przez władze miasta systemem gospodarki odpadów nie są silnie zależne od płci, wieku, wykształcenia, dochodu czy sytuacji materialnej, ale mają charakter powszechny. Innymi słowy, ocena władz miasta przez jego mieszkańców jest reprezentatywna dla wszystkich grup wiekowych i jest niezależna od płci czy wykształcenia..
Stopień zgodności działań WGKiOŚ UM Szczecin z potrzebami mieszkańców miasta
Stopień zgodności działań WGKiOŚ UM Szczecin z potrzebami mieszkańców miasta Większość badanych Szczecinian jest zdania że działania władz miasta w zakresie gospodarki odpadami odpowiadają ich potrzebom (41,6%). Łączny odsetek poparcia dla władz miasta jest większy od osób deklarujących niezadowolenie. Należy jednak odnotować również istotny odsetek osób nieusatysfakcjonowanych. Tu rozkład procentowy wygląda następująco: umiarkowane niezadowolenie – 23,7% oraz 12,9% zdecydowane niezadowolenie. Oznacza to, że opinie ws. zgodności działań WGKiOŚ z potrzebami mieszkańców miasta są podzielone.
Poziom świadomości mieszkańców Szczecina w zakresie funkcjonowania na obszarze gminy czynnych składowisk odpadów
Mieszkańcy m. Szczecina w zdecydowanej większości (46,3%) nie potrafią jednoznacznie wskazać jakiejkolwiek odpowiedzi, niezależnie czy byłaby ona poprawna czy błędna. Prawidłową odpowiedź wskazało jedynie 30,8% badanych, a więc prawie co trzeci Szczecinianin. Zdecydowana większość mieszkańców (69,2%) miasta nie potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie czy istnieją na terenie miasta funkcjonujące składowiska odpadów, co wskazuje na słabe rozeznanie w sprawach gospodarki odpadami. . Poziom świadomości mieszkańców Szczecina w zakresie funkcjonowania na obszarze gminy czynnych składowisk odpadów cd.2.
Poziom świadomości mieszkańców Szczecina w zakresie grożących Polsce kar za składowanie zbyt dużej ilości odpadów na składowiskach ze strony Unii Europejskiej.
Zdecydowana większość (68,2%) ankietowanych wyraziła opinię, że znane jest im potencjalne zagrożenie grzywną z tytułu niespełnienia wymagań wobec Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami. Świadomość potencjalnych konsekwencji z tytułu niewywiązania się ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej jest powszechna, niezależna od płci czy dochodu i dotyczy każdej grupy wiekowej powyżej 18 roku życia. Odnotowano jedynie słabą zależność ze zmienną wykształcenie. Osoby lepiej wykształcone częściej deklarują wiedzę w tym zakresie. Poziom świadomości mieszkańców Szczecina w zakresie grożących Polsce kar za składowanie zbyt dużej ilości odpadów na składowiskach ze strony Unii Europejskiej.
Poziom świadomości mieszkańców Szczecina w zakresie budowy spalarni odpadów w mieście
Zdecydowana większość badanych (74,3%) deklaruje wiedzę o planach budowy spalarni odpadów w Szczecinie. Zdecydowane poczucie poinformowania o planowanej inwestycji deklaruje większość, bo aż 39,7% badanych. Co piąty mieszkaniec m. Szczecina (21,6%) deklarował, iż nic nie wiedział o planach budowy spalarni odpadów do momentu rozmowy z tele-ankieterem. Mieszkańcy m. Szczecin w zdecydowanej większości są zdania, iż są satysfakcjonująco poinformowani o planach budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, co należy uznać za sukces informacyjny władz miasta, organizacji ekologicznych oraz lokalnych mediów. Poziom świadomości mieszkańców Szczecina w zakresie budowy spalarni odpadów w mieście
Stopień poparcia mieszkańców Szczecina dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w mieście
Zdecydowana większość badanych (84,6%) deklaruje poparcie dla budowy spalarni odpadów w Szczecinie. Zdecydowane poparcie dla planowanej inwestycji deklaruje aż 51,6% badanych. Przeciwnicy budowy spalarni stanowią zdecydowaną mniejszość wśród mieszkańców miasta Szczecina (6,5%). Niewielki jest również odsetek osób niezdecydowanych lub nie posiadających wyrobionego zdania w tym zakresie (8,9%). Oznacza to, że dyskurs publiczny osiągnął konsensus w sprawie budowy spalarni odpadów w Szczecinie. W ciągu dwuletniej dyskusji publicznej oraz trwających konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji ZTUO w Szczecinie, mieszkańcy Szczecina ugruntowali swoje zdanie na ten temat i nabrali pewności, że inwestycja jest rzeczywiście niezbędna miastu. Stopień poparcia mieszkańców Szczecina dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w mieście cd.2
Zestawienie porównawcze poparcia mieszkańców Szczecina dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w latach 2009 i 2011
W roku 2009 umiarkowane poparcie wyrażała prawie połowa mieszkańców miasta (47,4%), ale już zdecydowane poparcie deklarowało jedynie 10,6% badanych. Przeciwnicy budowy spalarni stanowili wówczas 15,0%. Istotny był również odsetek osób, które nie posiadały opinii w tej sprawie (27,0%). Porównując wyniki poparcia z roku 2009 i 2011, można zauważyć, że zmiana poparcia wynika przede wszystkim z kategorii osób niezdecydowanych (2009-27,0%; 2011-8,9%). Świadczyć to może o tym, że w ciągu dwuletniej dyskusji publicznej oraz trwających konsultacjach społecznych w sprawie lokalizacji ZTUO w Szczecinie, mieszkańcy Szczecina ugruntowali swoje zdanie na ten temat i nabrali pewności, że inwestycja jest rzeczywiście niezbędna miastu. Zestawienie porównawcze poparcia mieszkańców Szczecina dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w latach 2009 i 2011
Poziom znajomości lokalizacji spalarni odpadów w przestrzeni miejskiej Ustalona lokalizacja spalarni odpadów na Ostrowie Grabowskim jest słabo identyfikowana przez mieszkańców Szczecina: wskazało ją zaledwie 8,4% badanych. Co piąty respondent (20,0%) zna przybliżoną lokalizację Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Zaskakująco duży odsetek wskazań uzyskały Pomorzany(18,33%). Powodem takiego stanu rzeczy, może być utrwalony w świadomości mieszkańców miasta przekaz medialny z lat 2007-2008, kiedy to media informowały o silnym sprzeciwie mieszkańców Pomorzan dla budowy na terenie ich osiedla spalarni odpadów. częstości odsetek odsetek ważnych odsetek skumulowany Znajomość przybliżonej lokalizacji spalarni 218 20,0% 20,0% 20,0% Brak wiedzy o lokalizacji spalarni 871 80,0% 80,0% 100,0% Razem: 1089 100,0% 100,0%  
Ocena mieszkańców m. Szczecin w zakresie poprawy warunków gospodarowania odpadami po wybudowaniu spalarni odpadów
Zdecydowana większość badanych (80,5%) deklaruje przekonanie o poprawie warunków gospodarowania odpadami po zakończeniu inwestycji. Przeciwnego zdania jest zaledwie 3,9% wszystkich osób biorących udział w badaniu. Mieszkańcy m. Szczecina wykazują tendencję do idealizowania roli spalarni odpadów w miejskim systemie gospodarki odpadami. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów jawi się im jako remedium na problem odpadów komunalnych. Brakuje tu świadomości, że spalarnia stanowi jedynie uzupełnienie szerszego systemu gospodarki odpadami, gdzie kluczową rolę odgrywać będzie segregacja odpadów. Ocena mieszkańców m. Szczecin w zakresie poprawy warunków gospodarowania odpadami po wybudowaniu spalarni odpadów
Ocena mieszkańców m. Szczecin budowy spalarni odpadów jako dobrej inwestycji dla miasta
Zdecydowana większość ankietowanych (86,4%) deklaruje przekonanie, że budowa spalarni odpadów w Szczecinie to dobra inwestycja dla miasta. Opinię przeciwną ma zaledwie 3,3% osób uczestniczących w badaniu. Z kolei co dziesiąty badany (10,3%) deklaruje brak jednoznacznego stanowiska w tej kwestii . Pozytywna ocena budowy spalarni odpadów może wynikać z niskiego poziomu aktywności władz miasta w obszarze znaczących dla regionu inwestycji infrastrukturalnych. W połączeniu z wyidealizowanym modelem funkcjonowania instalacji, świadomość potrzeby rozwoju miasta wydaje się być głównym powodem wysokiego poziomu akceptacji społecznej dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Ocena mieszkańców m. Szczecin budowy spalarni odpadów jako dobrej inwestycji dla miasta
Opinia mieszkańców Szczecina na temat wpływu spalarni odpadów na poprawę czystości miasta
Zdecydowana większość badanych (72,4%) twierdzi, że po wybudowaniu spalarni odpadów nastąpi zdecydowana poprawa czystości miasta. Przeciwnego zdania jest co dziesiąta osoba uczestniczącą w badaniu (10,0%). Niemal co piąty ankietowany (17,4%) nie wyraża jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.  Wysoki poziom deklaracji związanych z poprawą czystości miasta po wybudowaniu spalarni odpadów świadczy o wysokim poziomie oczekiwań zbiorowości lokalnej wobec tego typu instalacji oraz ich niskim poziomie świadomości w zakresie jej celu i zasad funkcjonowania. Opinia mieszkańców Szczecina na temat wpływu spalarni odpadów na poprawę czystości miasta
Stopień aprobaty dla znacznego zwiększenia kosztów budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
Ponad połowa badanych (63,5%) deklaruje aprobatę dla zapewnienia finansowania inwestycji w postaci spalarni odpadów pomimo wzrostu jej kosztów. Przeciwnego zdania jest co 12,9% osób biorących udział w badaniu. Niemal co czwarty ankietowany (23,5%) nie ma jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Wysoki poziom aprobaty dla zapewnienia przez władze miasta środków na wkład własny dla budowy spalarni odpadów może wynikać z przekonania o niezbędności tego typu instalacji dla bieżących potrzeb miasta w zakresie gospodarki odpadami. Świadomość badanej zbiorowości w zakresie dostrzegania problemów związanych z odpadami komunalnymi oraz wysoki poziom ich oczekiwań w stosunku do funkcjonowania instalacji i jej wpływu na gospodarkę odpadami pozwala sądzić, że koszty budowy spalarni odpadów pozostają na drugim planie. Stopień aprobaty dla znacznego zwiększenia kosztów budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
Rekomendacje Kampania informacyjno-edukacyjna: Skierowana do wszystkich grup wiekowych, przeprowadzona w mediach lokalnych. Cel to przybliżenie mieszkańcom sposobu funkcjonowania systemu gospodarki odpadów w mieście. Nacisk na praktykę w życiu codziennym:  Wskazanie mieszkańcom lokalizacji wszystkich składowisk odpadów w mieście, skupów złomu oraz punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (w tym rodzaj odpadów, godziny otwarcia, numery telefonów kontaktowych). Wydanie i kolportaż broszury informacyjnej : Inicjatywa wspierająca kampanię. Broszura dostarczana do domów drogą pocztową lub jako insert w gazecie codziennej. Jej zakres merytoryczny powinien zawierać informacje praktyczne omówione wyżej.  Badanie wykazało, że mieszkańcy Szczecina z jednej strony są świadomi znaczenia gospodarki odpadami w mieście, zaś z drugiej wyraźnie zaznacza się ich brak wiedzy z zakresu jej uwarunkowań. Dlatego warto rozważyć następujące działania:
Rekomendacje cd.2. Większy nacisk informacyjny na komplementarność systemu gospodarowania odpadami w mieście: Informacje na temat spalarni odpadów powinny przede wszystkim być ujęte, tak aby wyraźny był związek tego elementu z resztą opracowywanego miejskiego systemu gospodarki odpadami. Promocja działań władz miasta w zakresie wdrażania segregacji odpadami:  Z uwagi na fakt, że segregacja odpadów należy do najgorzej ocenianych elementów systemu gospodarki odpadami, warto wskazywać, że planowane lub wdrażane są zmiany w tym zakresie. Badanie wykazało, że mieszkańcy Szczecina z jednej strony są świadomi znaczenia gospodarki odpadami w mieście, zaś z drugiej wyraźnie zaznacza się ich brak wiedzy z zakresu jej uwarunkowań. Dlatego warto rozważyć następujące działania:

More Related Content

More from gs24

Akademia zmienia Szczecin
Akademia zmienia SzczecinAkademia zmienia Szczecin
Akademia zmienia Szczecings24
 
Prezentacja kamienice szczecina
Prezentacja kamienice szczecinaPrezentacja kamienice szczecina
Prezentacja kamienice szczecinags24
 
Centrum handlowe ferio pogodno w szczecinie
Centrum handlowe ferio pogodno w szczecinieCentrum handlowe ferio pogodno w szczecinie
Centrum handlowe ferio pogodno w szczeciniegs24
 
Struga Szczecin
Struga SzczecinStruga Szczecin
Struga Szczecings24
 
Kalendarz 2010 zgłoszenie
Kalendarz 2010 zgłoszenieKalendarz 2010 zgłoszenie
Kalendarz 2010 zgłoszeniegs24
 
Szczecin miasto wody i turystow
Szczecin miasto wody i turystowSzczecin miasto wody i turystow
Szczecin miasto wody i turystowgs24
 
Galeria kaskada w szczecinie
Galeria kaskada w szczecinieGaleria kaskada w szczecinie
Galeria kaskada w szczeciniegs24
 
Obwodnica
ObwodnicaObwodnica
Obwodnicags24
 

More from gs24 (8)

Akademia zmienia Szczecin
Akademia zmienia SzczecinAkademia zmienia Szczecin
Akademia zmienia Szczecin
 
Prezentacja kamienice szczecina
Prezentacja kamienice szczecinaPrezentacja kamienice szczecina
Prezentacja kamienice szczecina
 
Centrum handlowe ferio pogodno w szczecinie
Centrum handlowe ferio pogodno w szczecinieCentrum handlowe ferio pogodno w szczecinie
Centrum handlowe ferio pogodno w szczecinie
 
Struga Szczecin
Struga SzczecinStruga Szczecin
Struga Szczecin
 
Kalendarz 2010 zgłoszenie
Kalendarz 2010 zgłoszenieKalendarz 2010 zgłoszenie
Kalendarz 2010 zgłoszenie
 
Szczecin miasto wody i turystow
Szczecin miasto wody i turystowSzczecin miasto wody i turystow
Szczecin miasto wody i turystow
 
Galeria kaskada w szczecinie
Galeria kaskada w szczecinieGaleria kaskada w szczecinie
Galeria kaskada w szczecinie
 
Obwodnica
ObwodnicaObwodnica
Obwodnica
 

Spalarnia

 • 1. Mieszkańcy Szczecina o budowie spalarni odpadów na Ostrowie Grabowskim. Raport końcowy z badania sondażowego Opracowanie merytoryczne : Robert Bartłomiejski Jordan Klimek UNI-STAT Badania i Projekty Europejskie dla Biznesu Spółka Cywilna Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin Luty, 2011
 • 2. Problem badawczy Celem głównym badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jaka jest opinia mieszkańców Szczecina na temat planowanej budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów na Ostrowie Grabowskim? Metoda i technika badawcza: Badanie sondażowe z wykorzystaniem wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo (CATI) Założenia metodologiczne : W badaniu przyjęto przedział ufności na poziomie 0,95 i poziomie istotności 0,05, co pozwoliło oszacować reprezentatywną próbę dla Miasta Szczecina w ilości 1064 pomiarów. Losowy i proporcjonalny dobór próby pozwolił na odzwierciedlenie cech całej populacji mieszkańców Miasta Szczecina pod względem płci, wykształcenia i dzielnicy zamieszkania.
 • 3. Organizacja i przebieg badania Etap realizacji badania: Proces gromadzenia danych empirycznych odbywał się w dniach 12-27 stycznia 2011 r. w godzinach od 10:00 do 20:00 (z wyjątkiem niedziel). Poziom realizacji wyznaczonej próby: Łącznie przeprowadzono 1089 wywiadów, co pozwoliło na osiągnięcie minimalnej liczebności próby określonej na poziomie 1064 pomiarów. Kontrola jakości gromadzonych danych : Przez cały okres realizacji badania ankieterzy poddawani byli kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Ponownie wykonano telefony do 10% respondentów celem weryfikacji faktu realizacji wywiadu i sposobu jego prowadzenia. Wyniki kontroli wskazują na rzetelność i wysoki poziom jakości realizacji etapu pozyskiwania danych empirycznych.
 • 4. Problem odpadów komunalnych w perspektywie mieszkańców miasta
 • 5. Problem odpadów komunalnych z perspektywy … cd.2 Odsetek osób posiadających przeciwne zdanie był minimalny i wyniósł 1,0% wszystkich badanych. Zwraca również uwagę niski odsetek osób niezdecydowanych. Powyższe wyniki świadczą zatem o dużej świadomości znaczenia gospodarki odpadami dla miasta u jego mieszkańców oraz potrzebie wprowadzenia znaczących zmian w sposób jej zarządzania. Zdecydowana większość mieszkańców Szczecina (93,5%) dostrzega istotę problemu odpadów w mieście.
 • 6. Problem odpadów komunalnych z perspektywy … cd.2
 • 7. Problem odpadów komunalnych z perspektywy … cd.3 W roku 2011 zaobserwowano znaczący wzrost opinii, iż odpady domowe stanowią istotny problem dla Miasta Szczecin, względem wyników uzyskanych w roku 2009 Oznacza to, że dyskurs publiczny wokół zasadności potrzeby i wyboru lokalizacji dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie oraz sam proces konsultacji społecznych mogły mieć istotne znaczenie dla wzrostu świadomości znaczenia gospodarki odpadami wśród mieszkańców Szczecina.
 • 8. Zadowolenie z działalności władz miasta w zakresie gospodarki odpadami
 • 9. Zadowolenie z działalności władz miasta w zakresie gospodarki odpadami. Cd.2 Zdecydowanie najkorzystniej mieszkańcy Szczecina oceniają działania władz w zakresie wywozu odpadów komunalnych, najgorzej sposób wdrażania segregacji odpadów w mieście. Opinie na temat efektywności zarządzania przez władze miasta systemem gospodarki odpadów nie są silnie zależne od płci, wieku, wykształcenia, dochodu czy sytuacji materialnej, ale mają charakter powszechny. Innymi słowy, ocena władz miasta przez jego mieszkańców jest reprezentatywna dla wszystkich grup wiekowych i jest niezależna od płci czy wykształcenia..
 • 10. Stopień zgodności działań WGKiOŚ UM Szczecin z potrzebami mieszkańców miasta
 • 11. Stopień zgodności działań WGKiOŚ UM Szczecin z potrzebami mieszkańców miasta Większość badanych Szczecinian jest zdania że działania władz miasta w zakresie gospodarki odpadami odpowiadają ich potrzebom (41,6%). Łączny odsetek poparcia dla władz miasta jest większy od osób deklarujących niezadowolenie. Należy jednak odnotować również istotny odsetek osób nieusatysfakcjonowanych. Tu rozkład procentowy wygląda następująco: umiarkowane niezadowolenie – 23,7% oraz 12,9% zdecydowane niezadowolenie. Oznacza to, że opinie ws. zgodności działań WGKiOŚ z potrzebami mieszkańców miasta są podzielone.
 • 12. Poziom świadomości mieszkańców Szczecina w zakresie funkcjonowania na obszarze gminy czynnych składowisk odpadów
 • 13. Mieszkańcy m. Szczecina w zdecydowanej większości (46,3%) nie potrafią jednoznacznie wskazać jakiejkolwiek odpowiedzi, niezależnie czy byłaby ona poprawna czy błędna. Prawidłową odpowiedź wskazało jedynie 30,8% badanych, a więc prawie co trzeci Szczecinianin. Zdecydowana większość mieszkańców (69,2%) miasta nie potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie czy istnieją na terenie miasta funkcjonujące składowiska odpadów, co wskazuje na słabe rozeznanie w sprawach gospodarki odpadami. . Poziom świadomości mieszkańców Szczecina w zakresie funkcjonowania na obszarze gminy czynnych składowisk odpadów cd.2.
 • 14. Poziom świadomości mieszkańców Szczecina w zakresie grożących Polsce kar za składowanie zbyt dużej ilości odpadów na składowiskach ze strony Unii Europejskiej.
 • 15. Zdecydowana większość (68,2%) ankietowanych wyraziła opinię, że znane jest im potencjalne zagrożenie grzywną z tytułu niespełnienia wymagań wobec Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami. Świadomość potencjalnych konsekwencji z tytułu niewywiązania się ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej jest powszechna, niezależna od płci czy dochodu i dotyczy każdej grupy wiekowej powyżej 18 roku życia. Odnotowano jedynie słabą zależność ze zmienną wykształcenie. Osoby lepiej wykształcone częściej deklarują wiedzę w tym zakresie. Poziom świadomości mieszkańców Szczecina w zakresie grożących Polsce kar za składowanie zbyt dużej ilości odpadów na składowiskach ze strony Unii Europejskiej.
 • 16. Poziom świadomości mieszkańców Szczecina w zakresie budowy spalarni odpadów w mieście
 • 17. Zdecydowana większość badanych (74,3%) deklaruje wiedzę o planach budowy spalarni odpadów w Szczecinie. Zdecydowane poczucie poinformowania o planowanej inwestycji deklaruje większość, bo aż 39,7% badanych. Co piąty mieszkaniec m. Szczecina (21,6%) deklarował, iż nic nie wiedział o planach budowy spalarni odpadów do momentu rozmowy z tele-ankieterem. Mieszkańcy m. Szczecin w zdecydowanej większości są zdania, iż są satysfakcjonująco poinformowani o planach budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, co należy uznać za sukces informacyjny władz miasta, organizacji ekologicznych oraz lokalnych mediów. Poziom świadomości mieszkańców Szczecina w zakresie budowy spalarni odpadów w mieście
 • 18. Stopień poparcia mieszkańców Szczecina dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w mieście
 • 19. Zdecydowana większość badanych (84,6%) deklaruje poparcie dla budowy spalarni odpadów w Szczecinie. Zdecydowane poparcie dla planowanej inwestycji deklaruje aż 51,6% badanych. Przeciwnicy budowy spalarni stanowią zdecydowaną mniejszość wśród mieszkańców miasta Szczecina (6,5%). Niewielki jest również odsetek osób niezdecydowanych lub nie posiadających wyrobionego zdania w tym zakresie (8,9%). Oznacza to, że dyskurs publiczny osiągnął konsensus w sprawie budowy spalarni odpadów w Szczecinie. W ciągu dwuletniej dyskusji publicznej oraz trwających konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji ZTUO w Szczecinie, mieszkańcy Szczecina ugruntowali swoje zdanie na ten temat i nabrali pewności, że inwestycja jest rzeczywiście niezbędna miastu. Stopień poparcia mieszkańców Szczecina dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w mieście cd.2
 • 20. Zestawienie porównawcze poparcia mieszkańców Szczecina dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w latach 2009 i 2011
 • 21. W roku 2009 umiarkowane poparcie wyrażała prawie połowa mieszkańców miasta (47,4%), ale już zdecydowane poparcie deklarowało jedynie 10,6% badanych. Przeciwnicy budowy spalarni stanowili wówczas 15,0%. Istotny był również odsetek osób, które nie posiadały opinii w tej sprawie (27,0%). Porównując wyniki poparcia z roku 2009 i 2011, można zauważyć, że zmiana poparcia wynika przede wszystkim z kategorii osób niezdecydowanych (2009-27,0%; 2011-8,9%). Świadczyć to może o tym, że w ciągu dwuletniej dyskusji publicznej oraz trwających konsultacjach społecznych w sprawie lokalizacji ZTUO w Szczecinie, mieszkańcy Szczecina ugruntowali swoje zdanie na ten temat i nabrali pewności, że inwestycja jest rzeczywiście niezbędna miastu. Zestawienie porównawcze poparcia mieszkańców Szczecina dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w latach 2009 i 2011
 • 22. Poziom znajomości lokalizacji spalarni odpadów w przestrzeni miejskiej Ustalona lokalizacja spalarni odpadów na Ostrowie Grabowskim jest słabo identyfikowana przez mieszkańców Szczecina: wskazało ją zaledwie 8,4% badanych. Co piąty respondent (20,0%) zna przybliżoną lokalizację Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Zaskakująco duży odsetek wskazań uzyskały Pomorzany(18,33%). Powodem takiego stanu rzeczy, może być utrwalony w świadomości mieszkańców miasta przekaz medialny z lat 2007-2008, kiedy to media informowały o silnym sprzeciwie mieszkańców Pomorzan dla budowy na terenie ich osiedla spalarni odpadów. częstości odsetek odsetek ważnych odsetek skumulowany Znajomość przybliżonej lokalizacji spalarni 218 20,0% 20,0% 20,0% Brak wiedzy o lokalizacji spalarni 871 80,0% 80,0% 100,0% Razem: 1089 100,0% 100,0%  
 • 23. Ocena mieszkańców m. Szczecin w zakresie poprawy warunków gospodarowania odpadami po wybudowaniu spalarni odpadów
 • 24. Zdecydowana większość badanych (80,5%) deklaruje przekonanie o poprawie warunków gospodarowania odpadami po zakończeniu inwestycji. Przeciwnego zdania jest zaledwie 3,9% wszystkich osób biorących udział w badaniu. Mieszkańcy m. Szczecina wykazują tendencję do idealizowania roli spalarni odpadów w miejskim systemie gospodarki odpadami. Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów jawi się im jako remedium na problem odpadów komunalnych. Brakuje tu świadomości, że spalarnia stanowi jedynie uzupełnienie szerszego systemu gospodarki odpadami, gdzie kluczową rolę odgrywać będzie segregacja odpadów. Ocena mieszkańców m. Szczecin w zakresie poprawy warunków gospodarowania odpadami po wybudowaniu spalarni odpadów
 • 25. Ocena mieszkańców m. Szczecin budowy spalarni odpadów jako dobrej inwestycji dla miasta
 • 26. Zdecydowana większość ankietowanych (86,4%) deklaruje przekonanie, że budowa spalarni odpadów w Szczecinie to dobra inwestycja dla miasta. Opinię przeciwną ma zaledwie 3,3% osób uczestniczących w badaniu. Z kolei co dziesiąty badany (10,3%) deklaruje brak jednoznacznego stanowiska w tej kwestii . Pozytywna ocena budowy spalarni odpadów może wynikać z niskiego poziomu aktywności władz miasta w obszarze znaczących dla regionu inwestycji infrastrukturalnych. W połączeniu z wyidealizowanym modelem funkcjonowania instalacji, świadomość potrzeby rozwoju miasta wydaje się być głównym powodem wysokiego poziomu akceptacji społecznej dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Ocena mieszkańców m. Szczecin budowy spalarni odpadów jako dobrej inwestycji dla miasta
 • 27. Opinia mieszkańców Szczecina na temat wpływu spalarni odpadów na poprawę czystości miasta
 • 28. Zdecydowana większość badanych (72,4%) twierdzi, że po wybudowaniu spalarni odpadów nastąpi zdecydowana poprawa czystości miasta. Przeciwnego zdania jest co dziesiąta osoba uczestniczącą w badaniu (10,0%). Niemal co piąty ankietowany (17,4%) nie wyraża jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Wysoki poziom deklaracji związanych z poprawą czystości miasta po wybudowaniu spalarni odpadów świadczy o wysokim poziomie oczekiwań zbiorowości lokalnej wobec tego typu instalacji oraz ich niskim poziomie świadomości w zakresie jej celu i zasad funkcjonowania. Opinia mieszkańców Szczecina na temat wpływu spalarni odpadów na poprawę czystości miasta
 • 29. Stopień aprobaty dla znacznego zwiększenia kosztów budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
 • 30. Ponad połowa badanych (63,5%) deklaruje aprobatę dla zapewnienia finansowania inwestycji w postaci spalarni odpadów pomimo wzrostu jej kosztów. Przeciwnego zdania jest co 12,9% osób biorących udział w badaniu. Niemal co czwarty ankietowany (23,5%) nie ma jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Wysoki poziom aprobaty dla zapewnienia przez władze miasta środków na wkład własny dla budowy spalarni odpadów może wynikać z przekonania o niezbędności tego typu instalacji dla bieżących potrzeb miasta w zakresie gospodarki odpadami. Świadomość badanej zbiorowości w zakresie dostrzegania problemów związanych z odpadami komunalnymi oraz wysoki poziom ich oczekiwań w stosunku do funkcjonowania instalacji i jej wpływu na gospodarkę odpadami pozwala sądzić, że koszty budowy spalarni odpadów pozostają na drugim planie. Stopień aprobaty dla znacznego zwiększenia kosztów budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
 • 31. Rekomendacje Kampania informacyjno-edukacyjna: Skierowana do wszystkich grup wiekowych, przeprowadzona w mediach lokalnych. Cel to przybliżenie mieszkańcom sposobu funkcjonowania systemu gospodarki odpadów w mieście. Nacisk na praktykę w życiu codziennym: Wskazanie mieszkańcom lokalizacji wszystkich składowisk odpadów w mieście, skupów złomu oraz punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (w tym rodzaj odpadów, godziny otwarcia, numery telefonów kontaktowych). Wydanie i kolportaż broszury informacyjnej : Inicjatywa wspierająca kampanię. Broszura dostarczana do domów drogą pocztową lub jako insert w gazecie codziennej. Jej zakres merytoryczny powinien zawierać informacje praktyczne omówione wyżej. Badanie wykazało, że mieszkańcy Szczecina z jednej strony są świadomi znaczenia gospodarki odpadami w mieście, zaś z drugiej wyraźnie zaznacza się ich brak wiedzy z zakresu jej uwarunkowań. Dlatego warto rozważyć następujące działania:
 • 32. Rekomendacje cd.2. Większy nacisk informacyjny na komplementarność systemu gospodarowania odpadami w mieście: Informacje na temat spalarni odpadów powinny przede wszystkim być ujęte, tak aby wyraźny był związek tego elementu z resztą opracowywanego miejskiego systemu gospodarki odpadami. Promocja działań władz miasta w zakresie wdrażania segregacji odpadami: Z uwagi na fakt, że segregacja odpadów należy do najgorzej ocenianych elementów systemu gospodarki odpadami, warto wskazywać, że planowane lub wdrażane są zmiany w tym zakresie. Badanie wykazało, że mieszkańcy Szczecina z jednej strony są świadomi znaczenia gospodarki odpadami w mieście, zaś z drugiej wyraźnie zaznacza się ich brak wiedzy z zakresu jej uwarunkowań. Dlatego warto rozważyć następujące działania:

Editor's Notes

 1. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 2. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 3. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 4. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 5. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 6. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 7. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 8. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 9. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 10. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 11. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 12. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 13. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 14. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 15. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 16. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 17. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 18. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 19. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 20. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 21. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 22. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 23. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 24. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 25. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 26. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 27. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 28. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 29. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 30. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 31. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).
 32. Goal: Provide a thorough understanding of the leading programs and techniques for solid waste prevention and reuse implemented in jurisdictions in the U.S. and internationally. Focus : Innovative and successful programs at the state and provincial level in North America, plus European initiatives (especially those related to “sustainable consumption”).