Οn the next 5,000 days of the Web in Medicine
Aπό τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 2000κακιερϊκθκε ο όροσ « θλεκτρονικι υγεία»Ο όροσ χρθςιμοποιείται για να περιγράψει ό,τιζχ...
Ιn 5,000 Days…Πλιρθσ 3D απεικόνιςθ του ανκρϊπινου ςϊματοσακόμα και ςε ολόγραμμαΕφαρμογι τθσ Ρομποτικισ ςτθν τθλε–χειρουργι...
Κακιζρωςθ ενόσ smart δικτφου μζςα από τοοποίο τα medical data κα είναι διακζςιμα ςεγιατροφσ και αςκενείσΔιάγνωςθ και ςυντα...
Λειτουργία τθλε-διάγνωςθσ ςε real time Σο mobile, όταν κα βρίςκεται ςε επαφι με το ανκρϊπινο ςϊμα, κα καταγράφει τισ ηωτι...
΢ε περίπτωςθ ανάγκθσ:1) κα ειδοποιεί μεS.O.S μινυμαμια κινθτι μονάδαάμεςθσ βοικειασ
2) κα δίνει το ςιμα εντοπιςμοφ μζςω του GPS3) κα παρζχειφωνθτικζσ ςυμβουλζσςτο χριςτθ – αςκενι
Όνομα       Twitter AccountΑλευροποφλου Αλεξία  @AlexiaAlevropou
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

On the 5,000 days of the Web in Medicine

446 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
52
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

On the 5,000 days of the Web in Medicine

 1. 1. Οn the next 5,000 days of the Web in Medicine
 2. 2. Aπό τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 2000κακιερϊκθκε ο όροσ « θλεκτρονικι υγεία»Ο όροσ χρθςιμοποιείται για να περιγράψει ό,τιζχει ςχζςθ με pc & communication ςτθν ΙατρικιΔεν χαρακτθρίηει μόνο τθν τεχνολογικι ανάπτυξθτθσ ιατρικισ αλλά κι ζναν τρόπο ςκζψθσ καιengagement για βελτίωςθ τθσ περίκαλψθσ
 3. 3. Ιn 5,000 Days…Πλιρθσ 3D απεικόνιςθ του ανκρϊπινου ςϊματοσακόμα και ςε ολόγραμμαΕφαρμογι τθσ Ρομποτικισ ςτθν τθλε–χειρουργικι με τισ από απόςταςθ εγχειρίςεισ,χωρίσ τθ φυςικι παρουςία γιατροφ ςτοχειρουργείοEπικοινωνία γιατροφ – αςκενοφσ ςε περιβάλλονsmart homes που κα υποςτθρίηουν τθν κατ’οίκον νοςθλεία
 4. 4. Κακιζρωςθ ενόσ smart δικτφου μζςα από τοοποίο τα medical data κα είναι διακζςιμα ςεγιατροφσ και αςκενείσΔιάγνωςθ και ςυνταγογράφθςθ μζςω pc χωρίστθν παρζμβαςθ γιατροφ
 5. 5. Λειτουργία τθλε-διάγνωςθσ ςε real time Σο mobile, όταν κα βρίςκεται ςε επαφι με το ανκρϊπινο ςϊμα, κα καταγράφει τισ ηωτικζσ του λειτουργίεσ Για παράδειγμα ςφυγμοφσ & αρτθριακι πίεςθ
 6. 6. ΢ε περίπτωςθ ανάγκθσ:1) κα ειδοποιεί μεS.O.S μινυμαμια κινθτι μονάδαάμεςθσ βοικειασ
 7. 7. 2) κα δίνει το ςιμα εντοπιςμοφ μζςω του GPS3) κα παρζχειφωνθτικζσ ςυμβουλζσςτο χριςτθ – αςκενι
 8. 8. Όνομα Twitter AccountΑλευροποφλου Αλεξία @AlexiaAlevropou

×