Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Akcijske ponude Beograd, akcijsko snizenje Beograd, popusti Beograd

431 views

Published on

Najvece akcijske ponude i snizenja u Beogradu: www.Akciomat.rs

+381606260068
info@akciomat.rs

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Akcijske ponude Beograd, akcijsko snizenje Beograd, popusti Beograd

  1. 1. Prijavi se | Registruj se Beograd Preporuči ponudu prijat elju i ušt edi 23 4 Kupi usluge Kupi putovanja Kupi proizvod Kako kupiti? Forum Partneri Kontakti Prati nas: Prvi f orum grupne kupovine 990 din umeszo 3000 din za 12 termina EFS-a koji se sastoji Svakodnevno aktivno učestvujte u iz najboljih elemenata više borilačkih veština + 12 termina izgradnji što bolje usluge portala teretane u fitnes centru "AS". Nepropustite priliku da grupne kupovine! dovedete vašu fizičku kondiciju do savršenstva uz popust Otvarajte nove teme, pišite komentare, razmenite vaša iskustva od 67% sa ostalim korisnicima grupne kupovine i na taj način poboljšajte kvalitet budućih ponuda. Dovoljno je da ste registrovan član i da ste prijavljeni na990 Din KUPI portal Akciomat.rs. Najaktivniji korisnik, sa najvećim brojem korisnih komentara svakog Vre dno st Po pust Ušt e da meseca biće nagrađivan jednodnevnim 3 000 Din 67% 2 010 Din putovanjem. Pristupite forumu Pokloni ovu ponudu! Do kraja po nude je preo stalo Ost ale akt ivne ponude 11h : 30m : 07s EFS je borilačka veština koja je nastala iz potrebe z a univerz alnim sistemom koji pokriva sve distance borenja (udaračko- rvački stil). 450 din umesto 900 din za DVE pice Sastoji se iz najboljih elemenata više borilačkih veština (Wingh Chun po 32cm po izboru : Margarita, Do sada je kupljeno 7x Kung Fu; Boks; Kick Boks; Judo; Braz ilski Jiu Jitshu; Filipino- Vegetarijana, Capriccosa, Funghi, Po nuda je akt ivna Indonež anski sistemi Arnis, Kali, Escrima...). Vesuvio, Picante, Bavarese u piceriji "PIZ Z A ..... U ponudi smo z a vas pripremili 12 t ermina EFS- a + 12 t ermina t eret ane u f it nes cent ru "AS" svim radnim danima do 17h bez Preporučite ponudu kardio programa. PDFmyURL.com
  2. 2. Preporučite ponudu prijatelju Na kurs se mož et e prijavit i u periodu od 20.05.2012 do 31.05.2012 . 450 din Like Obavez an počet ak: 01.06.2012 . U svetu borilačkih veština postoji more raz ličitih sistema koji se bave nekim od segmenata umetnosti borenja. U prošlom veku nestala je sva Vre dno st Po pust Ušt e da Prikazati link za prepo ruku mistika koja obavija tradicionalne sisteme i još samo nedoučeni veruju u savršenstvo jednog sistema. Tajni više nema. 900 Din 50% 450 DinKako f unkcio niše ?U ko liko vaš prijatelj kupi neku o d naših Oni koji su upućeni u ovu problematiku shvataju da svaka od veštinapo nuda, ko ju mu vi preko linko va iz pokriva samo jedan segment moz aika borenja. Upravo iz ovoga proiz ilaz i potreba z a EFS - om. 550 din umesto 2000 din zao vo g blo ka prepo ručite, do bijate depilaciju u salonu "Lady Boom".mo gućno st izbo ra jedno g o d našihpo pusta po tpuno besplatno . Što više Depilacija ruku, depilacija celih noguprijatelja po zo vete i prepo ručite im naš i brazilska depilacija + GRAT ISpo rtal, i uko liko o ni kupe neku o d naših korekcij .....po nuda, time po većavate vaše šanseza do bijanje besplatno g kupo na.Važno je napo menuti da vaš prijateljisko risti link ko ji ste mu Vi po slali i ko jisadrži info rmacije o vašo j prepo ruci.Isko ristite neki o d po nuđenih linko va. 550 dinNapomene Kupon mož ete iskoristiti tek Vre dno st Po pust Ušt e da po isteku ponude 2 000 Din 73% 1 450 Din Broj kupona po osobi je ograničen na jedan 1250 din umesto 2500 din za Ponuda obuhvata 12 ultrazvučni pregled regije po vašem t ermina EFS- a + 12 t ermina t eret ane u f it nes izboru ( abdomen ili štitna žlezda ili cent ru "AS" svim radnim ultrazvuk dojke ili ginekološki danima do 17h ultrazvučni pre ..... EFS je skup više borilačkih veština: Period z a prijavu : 20.05.2012 - 31.05.2012 Wing Chun Kung Fu Početak: 01.06.2012 Tradicionalna kineska borilačka veština nastala z bog potreba gerilskog 1 250 din ratovanja u uslovima z abrane nošenja oruž ja. Glavni postulat je: Prijava je obavez na u ¨Minimum napora, maksimalni efekat¨. Indikativno je da je glavni pečat navedenom periodu, na broj ovoj veštini dala ž ena Ng Mui, koja je uspela tehnikom da prevaz iđe telefona : 063/700 - 5157 fiz ičku superiornost muškarca. PDFmyURL.com
  3. 3. Treninz i se odvijaju 3 putanedeljno : ut o,čet od Judo i Braz ilski Jiu Jit shu Vre dno st Po pust Ušt e da17:4 5, i sub od 17h Rvački sistemi koji su u poslednjoj deceniji dvadesetog veka u svetu 2 500 Din 50% 1 250 DinAdresa na kojoj mož ete realnog borenja iz az vali pravu revoluciju. Nije dovoljno z nati samoiskoristiti kupon: Borska 4 1v, udaračke tehnike, već je potrebno snalaz iti se i u parteru: ¨Borba seKanarevo brdo gubi iz dva raz loga: nedostatak fiz ičke spreme i nepoz navanje distance 990 din umesto 2200 din za mesec na kojoj se boriš!¨- Bruce Lee. dana ( 8 dvočasa ) početnog kursaUkoliko se prijavit e na turskog, ili nemačkog ili engleskogkurs i budet e sprečeni da Boks i Kick Boks jezika u školi stranih jezikadođet e, obavest it e klub, u "Tulumba&qu .....susprot nom kupon će bit i Obe veštine su poz nate i veoma popularne. Nama su posluž ile kaonevaž eći inspiracija z a pojedine tehnike. Gard smo preuz eli iz boksa kao i ručne tehnike udaranja jer su najefikasnije. Nož ne tehnike udaranja sa duž ePo rez ervaciji kupona distance su u kik boksu dovedene do savršenstva. Cilj borca je daimat e još 72 sat a da nadvlada protivnika boljom tehnikom, brz inom i snagom.uplat it e vaš z akaz an 990 dinkupon Arnis, Escrima, KaliKupon se prosledjuje u roku Filipino- Indonež anski borilački sistemi u kojima je dominantno borenjeod 3 radna dana od dana oruž jem (palice, nož evi), ali postoje i tehnike praz nih ruku (destrukcije iuplate napadi na nerve).Zaključno sa najboljim elementima ovog sistema Vre dno st Po pust Ušt e da z aokruž ene su sve distance borenja! 2 200 Din 55% 1 210 Din St ress Fight ing Borenje pod stresom je EFS TRADE MARK. Da bi se osoba uspešno nosila sa protivnikom u realnom okršaju mora biti posebno psiho- fiz ički Pronađit e nas na f acebooku! spremna. Ovome se posvećuje ogromna paž nja u EFS Akademiji. Polaz nici se specijalno obučavaju da se u stresnoj situaciji ne blokiraju čime preuz imaju inicijativu u svoju korist. Polaz nici od prvog časa bivaju Akciomat.rs on Facebook iz lož eni psiho- treningu (stress fighting) koji ih sprema z a realne fiz ičke Like sukobe. Smatramo da se ovim posebno iz dvajamo od drugih borilačkih klubova. 2,129 people like Akcio mat .rs. Ponuda se odnosi samo na prvih mesec dana kursa. Nepropust it e priliku da dovede vašu f izičku kondiciju do savršenst va. AG RO NI Ma r i j a Ma j a Bojana J o r d a n co J o vi ca Vl a d i s l a va P l o vi d b a ti s o mS a n j a He l e n a -De s p i n a PDFmyURL.com
  4. 4. Komentari Gde iskoristiti kupon? Do dati ko mentar Мапа Fa ce b o o k s o ci a l p l u g i n По д ац и за м апу - Ус ло ви ко р иш ће ња Firm a EFS Klub Ko nt akt Em ail miljanjaksicbg@yaho o .fr We b Internet stranica adre sa Te le f o n 0 6 370 0 5157Akciomat.rs Ostale informacije Prati nas Nenadmašne ponude za sve naše korisnike!Glavni meni Uslo vi ko rišćenja Akcio mat.rs vam nudi veo ma niske cene za grupnu kupo vinu, Linked InKupi po pust RSS o miljenih usluga u vašem gradu – resto rani, ko zmetički salo ni, Facebo o k kursevi jezika, spo rtska dešavanja, bio sko pi, po zo rišta i mno goKupi usluge Pregled prepo ruke drugih atraktivnih usluga i pro izvo da.Kupi pro izvo d SEO o ptimizacija TwitterKupi puto vanjaKako kupiti? Do o vo g trenutka je kupljeno 8 7 0 3 kupo na. Kako kupiti? Ukupna ušteda 12 85 0 37 5 Din Telefo n: +38 16 0 6 26 0 0 6 8 PDFmyURL.com
  5. 5. Email: info @akcio mat.rs Akcio mat.rs© 20 11 Sva prava zadržanaSkype: akcio mat.rs PDFmyURL.com

×