-   CULTURAL ARXIUSPOL~ICAEls mormons digitalitzen centmil documents de la Noauera                   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Els mormons digitalitzen documents

817 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
817
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
500
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Els mormons digitalitzen documents

 1. 1. - CULTURAL ARXIUSPOL~ICAEls mormons digitalitzen centmil documents de la Noauera 4Per al seu arxiu genealbgic mundial sobre la historia de la humanitatESMERALDA FARNELLI BALAGUER I La Societat Genealb-gica de Utah, una entitat nord-americana vinculada a lesglé-sia dels mormons, ha digitalit-zat durant els últims mesos uns100.000 documents de 1ArxiuComarcal de la Noguera dinte-res genealbgic. Lobjectiudaquesta societat, arnb motiva-cions religiosa, és crear un granarxiu on es reuneixi la historiafamiliar de la humanitat a tra-vés de la recerca genealogica iajudar les persones de tot elmón vinculades a lorde religi-6s a connectar-se arnb els seusavantpassats a través dun fa-cil accés on-Zine als registres his-tbrics. A través dun conveni firmatarnb el departament de Cultu-ra, aquesta entitat porta a ter-me des de lany 2005 el projec-te de digitalitzar una part im-portant dels fons documentalsque es conserven als arxius dela Genera1itat.Aquest projecte -ia es va iniciar a lEstat espanyolel 1975. A Balaguer, membres de lasocietat han digitalitzat els do-curnents de més de 100 anys deles series dinterks genealbgic,com per exemple els padronsdhabitants, els expedients delsquintos, censos, actes notarials,padrons fiscals i registres civilsde Balaguer i dels municipis dela Noguera que tenen dipositatsels seus fons a larxiu. Per la seua part, la directorade lYArxiu, Maite Pedrol, va as-senyalar que una altra documen-tació que tindrh interes per alsestudiosos és la digitalitzaciódels índexs de protocols notari-a l ~"cosa que permetrh en el fu- ,tur realitzar recerques arnb unamillor precisió per part dels usu-aris"; Fmit de la tasca dels mor-mons, 1Arxiu de la Nogueraha obtingut una copia digitaldels 100.000 documents delfons que conserva, cosa que con-tribuira a garantir la preserva-difusió. -ció dels orininals i a fer-ne més Cartell del 1912, obra de Iartista de Balaguer Francesc Borras, en ocasi6 de la restauraciódel Sant Crist. El mormonisme, una Més de 2.300 cartellsja es poden veure on-line ideotogiafundada LArxiu conserva una nant dels cartells és la comar- 1912 el pintor local ~rancesc als EUA Iany 1830 col-lecció de cartells publici- ca de la Noguera, entre els Borras arnb motiu de la res- taris, anuncis i material grafic quals destaquen els relacio- tauració del santuari del Sant La Societat Genealbgica impres, integrada per uns nats arnb activitats de Bala- Crist de Balaguer. de Utah esta vinculada a 1Es- 2.300 documents, que crono- guer, encara que també sen La col.lecció esta integrada glésiade Jesucrist dels Sants lbgicament van des de finals poden trobar daltres de dife- per un conjunt de cartells en- dels Ultims Dies, popular- del segle XIX fins a lactuali- rents municipis de la comar- tre els quals no existeix cap ment coneguda com a esglé- tat de Balaguer i diversos ca i daltres zones de Catalu- relació organica o vincle, ja sia dels mormons. El mormo- municipis de la Noguera, i nya. Les tematiques són diver- que les peces que la integren nisme va ser fundat als Es- que en els últims mesos han ses: des dactivitats culturals, provenen de documents que tats Units lany 1830 per Jo- estat digitalitzats i publicats de lleure, esportives, de pro- pertanyen a un fons més am- seph Smith i actualment té al web http://cultura.gen- paganda electoral, festes ma- pli o que van ingresar ailla- la seu principal a Salt Lake cat.cat/amius/acn perquk pu- jors o campanyes institucio- dament a larxiu, segons va City, la capital de lestat de guin ser consultats on-line. nals. Un dels destacats és el explicar la directora de 17Ar- Utah. Lambit geografic predomi- cartel1 que va dissenyar el xiu, Maite Pedrol.

×