Arnau morales

308 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arnau morales

 1. 1. OBJECTIU DE LA INVESTIGACIÓ 1.Estudiar les característiques de l’àmbit de consum municipal i domèstic. 2.Presentar una proposta de millora de la despesa en l’àmbit municipal i domèstic. 3.Saber el que gastem i descobrir maneres de reduir el consum.
 2. 2. INTERES DE LA INVESTIGACIÓ Aquesta investigació és interessant perquè hem pogut saber una mica més sobre la economia domèstica i municipal, sobre el consum domèstic i municipal. Realment ens hem adonat que algunes despeses són bastant elevades i hem buscat solucions per poder solucionar això.
 3. 3. EL CONSUMEl consum és el fet deconsumir bens i serveis amb lobjectiude satisfer les necessitats o els desitjosdels consumidors, o per ser utilitzat enla producció per les empreses.
 4. 4. TIPUS DE CONSUM Consum experimental: Quan el consum del producte es fa per novetat. Consum ocasional: Quan el consum és intermitent. Consum habitual: Quan el consum forma part de les activitats quotidianes. Consum crític: Quan el consum esta fet amb racionalitat.
 5. 5. CONCEPTE EN MACROECONOMIA Consum privat: Valor de totes les compres i béns i serveis realitzats per les unitats familiars, les empreses privades i les institucions privades sense ànim de lucre. Consum públic: Valor de totes les compres i despeses que realitzen les administracions públiques en l’acompliment de les seves funcions.
 6. 6. 300,000 0 400,000 500,000 100,000 200,000 Neteja ContenidorsTractament escombraries Recollida escombraries Neteja viària Recollida mobles Aigua Gas Telèfons Energia elèctrica DESPESA PRESSUPOSTADA EN SERVEIS MUNICIPALS Despesa Despesa real pressupostada
 7. 7. Tant per cent de les despeses pressupostades Neteja Contenidors Recollida selectiva 2% 2% vidre, paper… Tractament escombraries 26% 21% Recollida escombraries 3% Neteja viària0% 20% 25% 0% Recollida mobles 1% Aigua Gas Teléfons
 8. 8. Ingressos municipals12,000,000.0010,000,000.008,000,000.006,000,000.004,000,000.00 Ingressos2,000,000.00 0.00
 9. 9. INGRESSOS EN TANT PER CENT Impostos directes Impostos indirectes 0% Taxes i altres ingressos 19%0% 0% 1% Transferències corrents 51% 16% Ingressos patrimonials 11% Alienació dinversions de capital Transferències de capital 2% Actius financers Passius financers
 10. 10. Despeses municipals12,000,000.0010,000,000.008,000,000.006,000,000.004,000,000.00 Despeses municipals2,000,000.00 0.00
 11. 11. Despeses en tant per cent Despeses personal 0% 0% 3% Bens corrents i serveis 19% 36% Despeses financeres4%1% Transferències corrents Inversions reals 37% Transferències de capital Actius financers Passius financers
 12. 12. Despesa pressupostada en euros500,000400,000300,000200,000 Despesa real100,000 Despesa pressupostada 0
 13. 13. Tant per cent de les despeses pressupostades Neteja contenidors Recollida selectiva: 2% 2% vidre, paper… Tractament escombraries 26% 21% Recollida escombraries 3% Neteja viària0% 20% 25% 0% Recollida mobles 1% Aigua Gas Telèfons
 14. 14. PROPOSTES ESTALVI MUNICIPAL 1.Els llums de les façanes dels edificis s’haurien d’apagar a les 10. 2.Els vehicles municipals i autobusos haurien de ser elèctrics. 3.Podrien apostar per les energies renovables fent parcs eòlics o posant plaques solars. 4.Les llums dels fanals les haurien d’apagar a les 2:00 els dies laborables i a la Festa Major a les 4:00.
 15. 15. IMPOSTOS MUNICIPALS IBI: Impost sobre Béns Immobles: És un impost de titularitat municipal i d’exacció obligatòria. És un impost directe de caràcter real que grava el valor dels immobles (urbans, rústics i de característiques especials). IIVTNU Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana: LIIVTNU és un tribut directe que grava lincrement de valor que ha experimentat un terreny mentre una persona ha estat propietària dun pis, local o terreny.
 16. 16. IMPOSTOS MUNICIPALS IVTM: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un impost de titularitat municipal i dexacció obligatòria. És un impost directe que grava la titularitat dels vehicles de tracció mecànica, aptes per circular per les vies públiques. ICIO Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres: LICIO és un tribut indirecte, de caràcter potestatiu, el fet imponible del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual calgui una llicència urbanística.
 17. 17. IMPOSTOS MUNICIPALS IAE Impost sobre Activitats Econòmiques: Limpost sobre activitats econòmiques és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït per lexercici dactivitats empresarials, professionals o artístiques.
 18. 18. ENTREVISTA AL TÈCNIC ACC 1. Creu que el consum de 450.000€ anuals en electricitat en un poble de 8000 habitants no és massa elevat? És una mica elevat però tampoc és tant elevat. 2. Vostè com reduïria el consum d’una casa? Apagant les llums quan no es fa sevir la habitació. 3. Vostè fa servir fonts d’energia renovable? No 4. Cada quant de temps les companyies elèctriques estan obligades a llegir els contadors? Cada dos mesos. 5. Podem posar un regulador d’energia per posar-nos un màxim de Kw? Si
 19. 19. ENTREVISTA A LA REGIDORA Entrevista a la regidora Teresa Bada Franquet, regidora de Comerç, Hissenda, Turisme, Sanitat, Transports i Mobilitat.
 20. 20. ENTREVISTA A LA REGIDORA 1.Segons el pressupost municipal es preveu gastar 37.000€ en telèfon, el que son més de 3.000€ mensuals. A què és degut aquest consum tan elevat? El consum no és ni de bon tros elevat si es té en compte el que inclou aquesta partida. Estem parlant de telefonia fixe de totes les dependències municipals. Les escoles Bertí i els Cingles, la Biblioteca, la Policia Local, l’Escola de Música, el pavelló municipal, Protecció Civil, l’edifici de Ràdio l’Ametlla i el manteniment global de la centraleta per si hi ha averies o altes noves durant l’any. Tot i així estem treballant per si es pogués, mitjançant parcialment subvencions o altres recursos econòmics, substituir-ho per una centraleta digital i reduir encara més aquests costos. En el seu moment no es va invertir per a estar actualitzats i actualment no hi ha recursos per a invertir en aquest sentit. Això també inclou les línees Adsl i aportació a localret que es un consorci a la que estan adherits els Ajuntaments.
 21. 21. ENTREVISTA A LA REGIDORA 2. A la partida pressupostària de bens corrents i serveis hi ha un apartat de neteja de contenidors que acumula un valor de 23.000€, però la majoria de contenidors de brossa estan molt bruts. Amb quina freqüència netegen els contenidors de tot el poble? Es netegen tots amb la mateixa freqüència? Hi ha zones que es netegen més que altres? Si la anterior pregunta és que si, podria explicar-me el motiu? Un cop al mes. Si. No.
 22. 22. ENTREVISTA A LA REGIDORA 3.Donat el context de crisi trobem que la despesa de 10.000€ en recollida de mobles és una mica pretensiosa. No creu que seria millor que els mobles es portessin a la deixalleria i es recollissin allà? Hi ha gent que no disposa de vehicle, i gent gran que no te mobilitat per pòquer moure mobles i altres ensers. Es podria suprimir, però segur que tindríem uns carrers que no ens agradarien, ja qui havent el servei i tot, la gent ho tira sense importar on. Hi ha unes bonificacions per qui utilitza la deixalleria i aixó els hi suposa una reducció amb l’impost, que penso es important. És complicat. Pero entenem que s’ha de prestar aquet servei.
 23. 23. ENTREVISTA A LA REGIDORA 4. Calen 94 treballadors en un poble de 8.200 habitants? Crec que la brigada municipal podria assumir part de algunes partides pressupostàries que el seu cost podria reduir-se amb escreix. Vostè que n’opina? La brigada esta assumint molta part d’ells arreglos que es fan al nostre poble, l’ajuntament compra el material per pòquer fer front a tots els desperfectes que van sorgint i que no son pocs, degut a la manca de manteniment i així l’Ajuntament pot reduir les despeses d’empreses externes. Aquesta plantilla inclou: Policia Local, Brigada, Biblioteca, bidells de les escoles, Territori, personal de l’Ajuntament…
 24. 24. ENTREVISTA A LA REGIDORA 5. Recentment a l’Ametlla es substituïran 1800 fanals per fanals de baix consum. Segon fonts comarcals (el nou 9) el cost l’assumeix la Diputació, però quin és es cost real de la substitució? La idea és reduir un 10% el consum elèctric, però ja s’ha superat per més de 70.000 el pressupost elèctric a falta de 3 mesos per acabar l’any (encara falta l’hivern i el Nadal que és l’època que es consumeix més electricitat) segons els càlculs que hem fet passarem els 100.000€ i vostès tenien previst gastar el mateix que ingressaven, llavors, com tenen previst cobrir el descobert de 100.000€? La reducció de consum no es d’un 10%, es de gairebé del 22%. El cost es de 195.000€ peró a L’Ajuntament realment li costa uns 40.000€ ja que hi ha una subvenció del ICAEN de 64.500€ i un Puos de la Generalitat de 105.000€ L’equip de govern esta prenent les mesures per aquet hivern.
 25. 25. ENTREVISTA A LA REGIDORA PROPOSTA MILLORA DE MOBILITAT 6. Ja que vostè és la regidora de mobilitat i transport no creu que seria més eficient econòmicament i mediambientalment tenir un bus opcional que qui vulgues que fes el servi a l’Institut per un mòdic preu per alumne? Podria fer servir la ruta i parades del bus de la Festa Major. Així s’evitaria el consum de gasolina i els embussos a davant de l’Institut. Respecte al transport urbá, s’ha reduït la primera expedició, i els festius, per motiu de pressupostos, i per estalvi, entenem que aquet poble necessita d’un transport col·lectiu per a tothom Els preus del transport son excesivament cars i no es pot tindre un bus opcional. Ja es va fer la proba de temps, gasoil, personal per poguer anar per tot el poble aprofitan aquestes parades, el cost es “inviable”
 26. 26. EL CONSUMDOMESTIC
 27. 27. Consum en tant percent de despeses domèstiques a casa de la Sarah 2% 2% 5%45% Llum Aigua 35% Telèfon Hipoteca Gasoil Alimentació 9% Varis i estalvi 2%
 28. 28. Consum en tant per cent de despeses domèstiques a casa del Ramon 2% 1% 2%44% Llum 33% Aigua Telèfon Hipoteca Gasoil Alimentació 16% Varis i estalvi 2%
 29. 29. Consum en tant per cent de despeses domèstiques a casa de lAlex 3% 2% 7% 26% Llum Aigua Telèfon9% Hipoteca 51% Gasoil Alimentació2% Varis i estalvi
 30. 30. Consum en tant per cent de despeses domèstiques a casa de lArnau 2% 1% 2%43% Llum 36% Aigua Telèfon Hipoteca Gasoil Alimentació 14% Varis i estalvi 2%
 31. 31. Mitjana despeses domèstiques entre les cases dels membres del grup en euros1,600.00 €1,400.00 €1,200.00 €1,000.00 € 800.00 € Mitjana despeses 600.00 € domèstiques entre les cases dels membres del grup en 400.00 € euros 200.00 € 0.00 €
 32. 32. Mitjana despeses domèstiques entre les cases dels membres del grup en tant per cent 2% 4% 4% 35% Llum Aigua Telèfon 41% Hipoteca Alimentació 12% Gasoil Varis i estalvi2%
 33. 33. OPINIÓ PERSONALValorem aquest treball positivament. Per començar, hasigut una feina que ens ha exigit esforç i treball enequip, preparant-nos així per iniciar els curs de manerasatisfactòria. Hi han hagut coses que ens han costat,hem investigat, fet entrevistes i buscat noticies. Ens hohem passat molt bé tot i que el primer dia ens vacostar començar.
 34. 34. WEBGRAFIA www.viquipedia.cat www.endesa.com www.gencat.cat www.google.com/imatges www.enciclopèdiacatalana.cat www.sorea.es
 35. 35. Gràcies per la vostra atenció.Ramon Minguell RibasSarah Guardia CamachoAlex Carbonell BatallaArnau Morales Soley

×