Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1900-1967)

10,767 views

Published on

Published in: Education
 • http://www.sendspace.com/file/quqk1c
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1900-1967)

 1. 1. P. P. PANAITESCU • ,. " .... :,. "It · ·c·,·; • • . " www.dacoromanica.ro
 2. 2. INCCPUTIIKILC $1 BIRIIINTA SCRISEILIII IN LIMA KOMFINA www.dacoromanica.ro
 3. 3. Coperta de Eugen Stoianwww.dacoromanica.ro
 4. 4. P. P. PANAITESCU INCEPUTURILe $1 BIRUINTA SCRISULtil IN LIMBli ROMAEDITURA ACADEMIEI REPUBLIC!! POPULARE ROMANE BucureOl 1965 www.dacoromanica.ro
 5. 5. INTRODUCERE In perioada feudala, multe veacuri de-a rindul, statulromanesc, biserica, oamenii inveitati, scriitori de cronici si pravile, ca si de po-ve,sti, cancelariile de curte ale domnilor si ale marilor boieri, chiar cele orase-nesti, s-au exprimat in scris intr-o limba strains, limba slava-bisericeasca.Limba romana, limba romanica, nu era folosita in scris, deli era vorbita detoate paturile sociale ale poporului. Pina catre sfirsitul veacului al XV-lea,de altf el linzba romcineasca nici nu era constituita ca un instrument potrivitpentru exprinzarea in scris a operelor religioase si a linzbajului de cancelarie. Limba vorbita, cu toata bogatia sa de imagizzi, era si a ramas multavreme un grai cu caracter foarte concret, farei o logica a legaturilor dinfraza, fara o topics necesitata de ordinea elementelor cugeteirii. Limba po-porului era retinutei inca in situatie improprie pentru cultura, data nu inchip voit, constient, dar, in orice caz pornind de la convingerea priturii feu-dale steipinitoare ca poporul nu trebuie sa aiba acces la cultura, pentru casi cultura, alaturi de avere (funciara), de privilegii si de arme, formeazagarantia perpetztarii superioritatii sociale a clasei feudale, o distingere clareia ei de cei multi si ignoranti. Dar, incepind de la sfirsitul secolului al XV-lea, urnzind apoi in totveacul al XVI-lea, apare scrisul ronzanesc, inlocuind treptat limba slava inCoate rosturile sale. Desi sintem, inca, in istoria Romciniei, in plina epoca feudala, totusibaza sociala a clasei cirmuitoare, numarul celor care grin averea for si prinlibertatea de care se bucura a crescut, si o data cu ascensizinea oamenilornoi, acestia s-au lepadat de traditia slavona. Pzz cursul veacului al XVI-lea are loc introducerea si perfectionarealimbii ronzane ca Limba literary si de stat. De asenzenea si ca limba a bise-ricii ortodoxe romcine in veacul al XVII-lea se produce biruinta definitivaa limbii roinane asupra celei slavone : ceirtile de legi, poruncile domnesti,cronicile de elate voievodala si boiereasca, scrierile oficiale ale cultuluiortodox, Biblia si Liturghierul, pina si poemele in versuri se scriu in roma-zzeste, se face deci dovada ca s-a format instrumentul pentru creatia roma-?leased, in proxy si versuri, adica o limbs literary. Prezenta carte are de stop sa cerceteze cauzele aparitiei scrisului inlimba romcina si apoi biruinta definitiva a limbii poporului asupra celeislavone. Nu este vorba in aceasta scriere critics de o reluare a istoriei lite- www.dacoromanica.ro
 6. 6. 6 Introducereraturii noastre vechi, caci problems inceputurilor scrisului in limba romanadepaseste marginile istoriei literaturii, ca si pe acelea ale istoriei bisericii ;ea formeaza un capitol de istorie culturalil general romaneasca, prezentatin functie de istoria sociala. Din istoria limbii romdne, a literaturii noastrevechi, a bisericii si a cancelariei de scat, vom reline numai acele elementecare pot fi de folos sustinerii tezelor noastre asupra cauzelor, imprejurarilorsi aspectelor specifice ale fenomenului inceputurilor scrisului romcinesc. Aceste teze, precum credem ca reies limpede din prezentarea docu-mentata a problemei in paginile care urmeaza, pot fi rezumate astfel : a) Limba slavona la romani, in toate cele trei tari romcinesti a fost olimba literara si de cancelarie a paturii stapinitoare feudale (boierii) si pre-feudale (cnezii). intocmai precum limba slavona a fost caracteristica pentru culturaclasei stapinitoare romanesti din toate cele trei tari romcinesti, tot astfel sitreptata ei inlocuire din toate rosturile ei de limba literara si bisericeascas-a produs aproape simultan in cele trei tari, peste granitele politice. b) Nu putem desparti in compartimente impermeabile diferitele as-pecte ale istoriei culturii : literatura bisericeasca, aceea a scrierilor apocrife,cronicile, actele oficiale si private etc., in sensul ca trecerea for de la redac-tarea in slavona la cea romcineasca formeaza un singur capitol unitar dinistoria culturii noastre. in special adoptarea limbii liturgice romdnesti inlocul celei slavone, de catre biserica ortodoxa, nu poate fi considerata ca oreforms religioasa", distincta de ref orma literara si a scrisului de cancelarie.Este deajuns sa schitam aici numai doua argumente in favoarea acesteiteze : biserica ortodoxa din cele trei tari a admis cartes in limba romdnafara a-si schimba ceva din temelia dogmatica. Pe de alts parte, cronologic,traducerea vechilor carti bisericesti din slavoneste in romcineste in tot cursulveacului al XVI-lea corespunde cu inceputurile scrisului romcinesc si in do-menii laice : istoriografie, pravile, scrisori. Deci, aparitia cartilor bisericestiin romcineste face parte integranta din curentul general pentru promovareascrisului in limba poporului. c) Din teza precedents reiese in chip necesar si aceea a originilor in-terne ale impulsului pentru scrierea primelor carti in romcineste. Teoriiledespre inflztentele externe si straine, care ar sta la baza acestor scrieri, sianunze teoria husita, cea luteranii si cea catolica, nu au bath stiintifica, elenu tin seamy de conexiunea faptelor culturale intre ele si totodata si de lega-tura organics dintre cultura si stadiul de dezvoltare sociala si economica apoporului. Traducerea cartilor bisericesti slavone in romcineste este rezul-tatul curentului intern pentru limba romdneasca si nu al unor influente venitedin afara. Nu strainii au invatat pe romani sa scrie romcineste. d) Principala cauza economica determinants pentru inceputurile scri-sului in romdneste este cresterea relativa a economiei de schimb. Desi nu aatins mari proportii, totusi schimbul intre oral si sate si intre tarile roma-nesti, pe linia schimbului produselor meste,sugaresti transilvane cu cele agri-cole din Moldova si din Tara Romiineasca, inceputurile exportului de Brinesere mares Mediterana si, in veacul al XVI-lea, sere Imperiul Otoman, auprovocat, pe plan social, ridicarea unei not pilturi de producatori, boieri,boiernasi, oraseni, mestesugari, interesati in aceste operatii de schimb. www.dacoromanica.ro
 7. 7. Introducere 7tlechile autarhii domeniale, imunitatile for privilegiate se dizolva si se des-chid portile relatiilor comerciale externe ci interne. Purtatorii acestor relayiinu se mai puteau multumi cu folosirea limbii slavone, bung pentru momen-tele solenizze ale rugaciunilor cintate in abur de tamiie, ci aveau nevoie deun instrument practic pentru tranzac(iile lor. e) In acest izzteles, inceputurile scrisului romanesc sint rezultatul lupteide clasa, sint urmarea inlocuirii in frztntea vielii economice si politice a tariia vechii boierimi militare cu imunitati, grin noua boierime angajata in eco-nomia de schimb, in productia de marla pentru pia(a , alaturi de oraseni side mica boierime. In veacul al XVII-lea, dezvoltarea limbii literare si a lite-raturii romdnesti sty in strinsa legatura cu largirea bazei sociale a claseistapinitoare. f) In a doua jumatate a veacului al XVII-lea se dezvolta in toate celetrei taxi romcine un curent cultural umanist, cu implicatii ci in domeniulpolitic, nedefinit clan pins acum de istoriografia noastra. Pe baza recunoas-terii limbii romcine ca moctenitoare a limbii latine, umanistii romdni auintrat si ei in lupta pentru promovarea limbii noastre ca organ de exprimarea literaturii, bisericii si cancelariei de stat. Umanistii romani an un loc cunzult mai mare decit acela care li s-a atribuit pina acum ; ei sint aceiacare, in chip constient, au inlaturat definitiv limba slavona din pozitia sa delimbs a statului si a culturii in Wile romcine,inlocuind-o cu limba poporului,din care au fa cut o limba literary. g) Din cele spuse mai sus, care urmeaza sa fie dezvoltate, documentatesi fixate in cadrul de istorie generala a feudalismului in Romania, rezultaca fenomenul cultural al aparitiei si biruintei scrisului in limba romana, cares-a desfasurat pe un rastimp de doua veacuri, a urmat linia de dezvoltarea societatii feudale, a ridicarii economice si politice a unei not boierimi (dincare faceau parte si umanistii) ci a altor paturi sociale angajate in econo-mia de schimb. Aceasta constatare ilustreaza in chip concludent exactitateafaincifith a principiilor nzetodei materialismului istoric aplicate la studiulculturii ronuinesti in perioada feudala. Dar, privity in perspectiva generalaa desfasurarii istoriei, a rezultatelor objective ob(inute, inlocuirea limbii sla-vone cu cea romana depaseste cadrul luptei sociale dintre vechea boierimesi noile paturi care se ridica in interiorul societatii feudale, Pe baza incepu-turilor econonziei de schimb. Biruinta limbii romdne are ztn caracter maigeneral in istoria Romaniei, ea inseamna o afirmare a individualitatii po-porului roman, maturitatea lui culturala, biruinta lui asupra influentelor sitraditiilor straine, in special a ,celor slavone. Problema inlocuirii limbii literare bisericesti straine cu cea popularanu este specifica numai pentru istoria Romdniei. Ea a fost puss, la datediferite, corespunzind cu stadiul de dezvoltare a fiecarei tari, in istoria tutu-ror statelor ,ei popoarelor din Europa, in cursul perioadei feudale. Acestmoment caracteristic pentru istoria Europei la sfirsitul evului mediu a fostfoarte bine sesizat de Fr. Engels. Du/JO cum scrie autorul Dialecticii naturii, in locul opozi(iei dintregreci, respectiv romani si barbari, acum exists case popoare culte (fara sasocotim popoarele scandinave) care an atins toate un grad de dezvoltaredestul de inalt pentru a participa la puternicul avint al literaturii din veacul www.dacoromanica.ro
 8. 8. 8 Introducereal XIV-lea si as asigurat o mult mai mare multilateralitate a culturii decitlimbile greaca sff latinii, decazute sere sfirsitztl antichitatii si pe tale de adeveni limbi moarte" 1. Acest proces de trecere a limbilor populare la rangul unor limbi de cztltura se datoreste imprejurarilor vietii materiale, caci, precum spztneK. Marx, Modal de productie al vietii materiale determina in genere pro- cesul vielii sociale, politice si spirituale" 2. Inlocuirea limbilor moarte, oficiale, cu limbile populare, s-a produs inliteralura scrisa si in cancelaria tutztror tarilor din Perioada feudala, intr-unanumit moment din dezvoltarea for istorica, in strinsa legatura cu formarea ci cresterea relatillor de schimb, interne si externe. Mate literaturile romanice, ca si cele germanise, slave (catolice) si ceamaglizard an cunoscut momentul aParitiei, luptei si biruintei limbii popularein concztrenra cu limbo latina a paturii conducatoare. Se poate afirma Ca, tinind seams de unele exceptii, cele mai vechi scrieri in limba vulgara" sint cintecele populare cu subject religios, sau apoczif. In Franta, dupes juramintul de la Strasbourg din 842, cea mai vecheisczieze lite, ara in franceza medievala este La sequence de sainte Eulalie,din mini 881, urmata de able vieti de sfinti, apoi de traducerea Psaltirii dinsecolul al XII-lea (lucrare ewe nu are nici o legatura cu vreo oarecare re-jorma religioasa). In Italia, primele texte literare in graiztrile populare au ace-lasi caracler Para- religios, inca din secolele XII-XIII, dominate de cinti-cele lui Francesco dAssisi. In Spania, Misterele regilor magi de la sfirsitztl secolului al Xll-lea,Disputa sufletului cu trupul, din aceeasi epoca, Ant $i ele scrieri popularede inspiratie religioasa-apocrifa. In Anglia, poenzele anglo-saxone, dinaintea cuceririi normande, incepsa apara in scris in secolele VIIVIII ci sint in parte imnuri religioasepopulare si in parte preamarirea eroilor populari in bipta pentru aparareainzpotriva monstrilor (Boewulff, sec. VIII). in Germania, limba poporului apare inca din anii 350-380 cu tradu-cerea Noului Testament de Wu lfila, episcopul vizigotilor, dar trebuie apoisa asteptam in in secolul al IX-lea pentru scrierile propriu-zise germane(althochdeutsch), intre care mai remarcabile sint Heiland ci Muspilli, ambelepoenze in versuri cu aspectul unor aPocrife religioase. In Polonia, cea dintii scriere in limbo rarii este rugaciunea Bogurod-zica (Maica Donznului), care a servit, inca din veacul al XIII-lea, drept cin-tec al gloatelor din oastea polona. Inainte de Renastere, literatura polona cuprinde aproape exclusiv im-nuri si predici in limba poporului. inceputztrile scrisului in limba celza dateaza dinainte de refornza reli-gioasa a lui loan This, care a ProPovaduit inlaturarea ritualzdui latin in bise-rica cella si izzlocztirea lzti cu limba tariff. Cea dintii scriere in aceasta limbaeste cintecul maselor in biserica (Doamne, miluie§te) si invocatia sfintztlui I Fr. Engels, Dialectica natnrii, Bucure#i, 1954, p. 191. 2 K. Marx, Contribulii la critica econonziei politice, ed. II-a, Bucure§ti, a1960, p. 9 www.dacoromanica.ro
 9. 9. lntroducere 9Venceslav", din veacurile XII XIII. De asemenea, primele cronici, primelepravile si legende populare in proza, in ceha, sint anterioare aparitiei husi-tismului, adica sfirsitului secolului al XIV-lea 3. Aceasta foarte scurta schita nu are alt rost decit acela de a arata exis-tenta general europeanil a fenomenului cultural din perioada feudala : tre-cerea de la scrisul in limba literara si de cancelarie, latina ci greaca (res-pectiv slavond bisericeasca) la linzba populare ca forma de expresie a lite-raturii religioase si laice ,si a actelor oficiale si private. Pn toate tarile catolice s-a produs la un moment dat, in evul mediu, oridicare la o stare mai bung a unor anumite paturi sociale, legate de econo-mia de schinzb ; de la acestea s-a pornit miscarea pentru inlocuirea in ye-chile sale rosturi a limbii latine. Dupe aceea s-au produs reformele reli-gioase, bazate Pe aceleasi paturi sociale (nobilimea mica si orasenii). Pretutindeni aparitia scrisului in linzba poporului are o baza econo-mica si sociala si nu este rezultatul vreunei ideologii religioase. Primelescrieri populare" din Europa medievala, in tarile amintite nzai sus si inmulte alte state, cite au trait in conditii asemanatoare, sint, in genere, cartilepopulare ", cu un cuprins religios, dar deosebite in privinta tendizztelor so-ciale de atitudinea bisericii oficiale si a clasei stapinitoare feudale. Multedizztre ele sint apoczife", condamnate de biserica oficiala ca eretice. Aceastaliterature para-religioasci o voin regasi si la inceputztl scrisului in limbaromcina, care nu se deosebeste esential ca fenomen cultural si social de celecu acelasi cuprins din alte tari ale continentului nostru. Prezezitztl sludiu asuPra unzti aspect esential din istoria noastra cultu-rala nu se margineste numai la aPlicarea metodei materialismului istoricpentru intelegerea originilor si conditiilor de dezvoltare a scrisului in limbaromana. Autorul 1-a inteles ca o cercetare critics a izvoarelor contemporane,o contributie nova prin faptele necunoscztte puse in circztlatie. El este bazatin mare parte pe o documentatie inedita de acte din arhivele din Brasov,Sibiu si din alte °rase, precum si din diferite biblioteci. S-au folosit pentruintiia oara un numar de manuscrise vechi romcinesti din secolul al XVI-lea,precum si fragmente din cele mai vechi texte in limba noastra. Pretutindeniam cautat urmele limbii romcine. Pentru aceasta cazttare de izvoare am fostajutat cu dezinteresare de mai multi cercetatori entuziasti ai vechii limbi ro-mcizzesti (I. Golan, Valeria Caliman, I. Roman, C. Stoide, A. Huttman dinBrasov, D. Bodogae, M. Scorobet, I Beju din Sibiu, G. Cardas din Bucztresti),care mi-au pus la dispozitie pretioase materiale inedite. Tuturor le aduccaldele mete multumiri. * Volumul pe care-1 infati,sarn a fost precedat de doua articole premer-gatoare, in care se cuprind o parte din rezultatele la care am ajuns. Aceste 3 P. .P. Panaitescu, lnceputurile scrisului in limba romdnd, in Studii $i materialede istorie medie", IV, p. 117-191 si idem, Noi contributii, in Studii yi cercetari debibliologien, V, p. 107-134. www.dacoromanica.ro
 10. 10. 10 Introducererezultate au fost intimpinate in genere cu interes, aprobate de specialistirecunoscuti ai studiului limbii ,si vechii culturi romcinesti, combatute de altispecialisti, care au ramas pe vechile pozitii 4. Pentru lamurirea mai adincita si mai completa a problemei incepu-turilor si, de asta data, si a biruintei limbii romcine, am scris aceasta carteasupra luptei pentru limbs. Documentarea, cercetarea critics, considera-iiile de sinteza au fost innoite in chip esential. Am folosit ci criticele ces-au facut asupra celor doua articole de prezentare, pentru a lamuri unelechestiuni neclarificate. Cit privefle articolele ci recenziile favorabile, elem-au incurajat sa scriu aceasta carte. Cu sprijinul Editurii Academiei Re-publicii Populare Romdne am izbutit sa dau la lumina scrierea aceasta des-pre o problems de bazii a istoriei culturale a Romdniei. Fara a avea pretenlia unei solutii definitive, avem convingerea ca amasezat-o pe calea cea buns, din punctul de vedere metodic si al incadrarii eiin procesul evolutiv al istoriei Romaiei. 4 Al. Rosetti, Des pre data primelor traduceri romcinelti de cOrli religioase ,si des precurentele culturale din secolul al XVI -lea, in ,Limbs romans, X, 1961, p. 241-245. www.dacoromanica.ro
 11. 11. Partea I SLAVONISMUL LA ROMANI $I PROBLEMA TNLOCUIR,Il LUI CU LIMBA POPORULUI www.dacoromanica.ro
 12. 12. Capitolul I ORIGINILE SI CARACTERUL CULTURII SLAVE LA ROMANI inainte de a putea explica inceputurile scrisului inlimba romaneasca, inlocuirea cu limba poporului a scrisului slavonesc folositde romani timp de mai multe veacuri ca limba literara, bisericeasca si decancelarie, este nevoie sa stabilim care an Lost originile si icaracterul specifical slavonismului in tarile romane, in perioada feudala. Aceasta precizaresta la baza intelegerii imprejurarilar sociale si de istorie culturala in cares-a produs biruinta limbii poporului asupra celei straine, feudale. Timp de opt veacuri poporul roman, vorbind o limba romanica, afolosit totusi limba slavona bisericeasca influentata de dialectele slave vii(medio-bulgara, rusa apuseana si isirba), ca lirnba a culturii feudale si abisericii. Din veacul al X-lea, pins la sfirsitul ceiui de al XVII-lea, aceastalimba literara a predominat in biserica, precum si la curtile domnilor si aleboierilor, ca si ale cnezilor romani din Transilvania. Limba scrisa, pe care am putea-o denumi slavonismul cultural" 1,se explica, la origini, prin prezenta unei populatii .slavo-bulgare traindpe teritoriul locuit in evul mediu, ca si in zilele noastre, de poporul roman. Cronicile bizantine, incepind din veacul al VI-lea, rezultatele sapa-turilor arlieologice, studiul toponimiei, adica al denumirilor de locuri de peparrtintul Republicii Populare Romane, precum psi cercetarea elementelorslave, fonetioe, lexicale si in parte si graanaticale, in limba romans vorbitaazi, impun cu certitudine convingerea despre convietuirea roman -slavape acest teritoriu 2. Existenta unei limbi claw-slave", a slavilor din Dacia, este Inca con-troversata, deli ea se impune mai ales din cercetarea onomasticii romanestide origine slava, deosebita de aceea a popoarelor slave vecine si specificsnumai pentru ,onomastica slavo-romana 3. Slavii din Dacia vorbeau, in oncecaz, 1111 dialect foarte apropiat de cel bulgar. 1 Denumirea de slavonism cultural" pentru definirea culturii slave la romani inevul mediu apartine lui Hie Barbulescu, Curentele literare la romdni in perioada slavo-nismului cultural, Bucuresti, 1928. 2 Cf. Al. Rosetti, Istoria limbii romdne, III. Limbile slave meridionale, ed. a III-a,Bucuresti, 1956. 3 Cf. E. Petrovici, in Dacoromania", X, 1942, p. 233-277, Daco-slava,P. P. Panaitescu, Mircea cel Biztrin, Bucuresti, 1944, p. 68-69 si Gh. Mihaila, Impru-muturi vechi sud-slave in limba romans, Bucuresti, 1960. www.dacoromanica.ro
 13. 13. 14 Inceputurile Si biruinfa scrisului in limba romeinii Limba cronicilor, a documentelor slavo-romane, a ,cartilor slave scrisepentru bisericile din Tara Romaneasca, Moldova si Transilvania, nu estedialectul daco-slav, nici limba populara bulgara 4. Este vorba, dimpotriva,de o limba de cultura folosita de carturari si nu de aspectul popular allimbii respective. Aceasta limbs are la temelie limba veche slava biseri-ceasca a lui Metodie 5j Chiria, dar cu numeroase sinu numai ale limbilor slave vii, dar 5i, Inca de la inceput, ale limbii ro-mane. De aceea o putem defini ca o limba literara culta, cu caractercompozit 5. Pe de alts parte, cronologic, monumentele de limba slavo-romans nucoincid cu existenta populatiei slave pe teritoriul romanesc. Slavii apar inDacia in secolul ad VI-lea, iar ultimele mentiuni despre existenta unor co-munitati slave pe pamintul acestei provincii dateaza din veacul al XII-lea(Cronica Notarului Anonim al regelui Bela) 6. Pasajul despre slavii de laDunarea de jos, alungati de volohi, in LetoPisetul de la Chiev din acelasiveac, trebuie interpretat ca o informatie despre predominarea elementuluiromanesc in Dacia, in acea vreme 7. Privilegiile de proprietate 5i acteleoficiale ale regatului Ungariei, incepind din veacul all XIII-lea, referin-du-se la domeniile, orasele 5i biserica din Transilvania, amintesc de popu-latia valaha (romaneasca), cumana, maghiara, germana din aceasta pro-vincie, dar niciodata despre slavi, fie sub forma unor comunitati taranestisau sub aceea a unei close feudale de stapini stravechi ai satelor. Socotimdeci ca slavii dacici, incepind din veacul al XIII-lea, erau complet asi-milati de romani, i¢i pierdusera limba si individualitatea etnica. Aceste imprejurari explica adoptarea in Dacia nord-dunareana alimbii de cultura slavona in biserica si ca limba oficiala de stat (e vorbade statele feudale in formatie) 8. Dupa disparitia, ,adica ,asimilarea slavilordacici, din veacul al XIII-lea ping in al XVII-lea, dimba literara slava(cu infiltratii reinnoite ale limbilor slave vii, cit si ale celei romane) a lamasca o traditie, ca o limba sacra si de class, a bisericii si a clasei stapinitoareromanesti, care ca limba materna folosea insa romana. Limba slavona a fost deci la romani o limba de cultura menita sadistinga pe stapinitori de stapiniti, sa formeze un zagaz intre cultura celordintii 0i lipsa de cultura a celor din urma. In acest fel, slavona a jucat laromani acelasi rol social ca latina in tarile catolice. 4 Cf. insa sustinerea acestei teorii de I. Venelin, Bizazo-6oAaapctcue zpamortg, St. Peters-burg, 1849, L. Miletici si D. D. Agura, ,LIarcopomanure U r.axnara cnize.guctca nucmenocra,in Sbornicul Ministerului Instructiunii Publice", Sofia, IX, 1890, iar, mai recent,S. B. Bernstein, Pa3bicicanuR B ch5.aacru 6onzapcicou ucroputieckoci duanetcromeuu, Moscovasi Leningrad, 1948. 5 Vezi gi studiul nostru, Caracterele specif ice ale literaturii slavo-romcine, inRomanoslavica", IX, 1963. 6 Ed. G. Popa-Lisseanu, lzvoarele istoriei romanilor, I. 7 Ibidem, vol. VII, p. 34. 8 Al. Grecu (P. P. Panaitescu), Bulgarii in nordul Dunarii in veacurile al IX-leaal X-lea, in Studii $i cercetari de istorie medic", I-1, 1950, p. 223-236 (cu argumentareadespre adoptarea liturghiei slave la romani in veacul al X-lea). www.dacoromanica.ro
 14. 14. Originile 51 caratterta culturii slave la romdni 15 In ultimul timp, o serie de savanti, mai ales profesorul Bernstein 9, aureluat insa vechea teorie gresita a lui L. Miletici 10, dupa care clasa boiereascadin tarile romane, ping in veaoul al XVII-lea, a fost de inearn si de limba bul-gara, limba slavona folosita an biserica, in cancelaria $i literatura dinaceste taxi fiind deci limba materna a acestei clase. Slavonismul la roman a fost, dupa sustinatorii acestei teorii, un fe-nomen etnic si nu unul cultural-feudal. Unicul argument al acestei teorii deriva din faptul, semnalat mai sus,ca in limba cartilor gi actelor slavo-romane se gasesc elemente lexicale $igramaticale ale limbilor slave vii. Sa nu se uite insa. ca nici latina medie-vala, limba bisericeasca, de cancelarie si literara a clasei dominante inapusul Europei nu mai este identica cu latina clasica, ca din punct devedere sintactic, lexical, ea a fost adinc influentata de limbile romanice me-dievale. Limba slava folosita in scris in tarile romane, care poate fi denumitaslavo-romana, are un caracter compozit : cartile religioase, cronicile, nomo-canoanele sint redactate intr-o limbs mai apropiata de slava bisericeasca.De asemenea, Si in actele de cancelarie se disting doua categorii in privintalimbii slave : privilegiile solemne ale domnilor ¢i corespondenta curenta ;primele mai apropiate de textele bisericesti, ultimele reprezentind o pa-trundere mai aocentuata a limbilor slave vii (bulgara, sirba, rusa apuseana.).Aceasta se explica pentru ca in mediul cancelariilor domnesti si boieresti,precum si la ora,se se aflau scribi de meserie, de origine din tarile slave,dar mai ales roman care invatasera o limb. slava, vie, pentru a face fatsnevoilor statului feudal cu limb. oficiala slavona. Garacterul arhaizant alcelor mai multe texte slavo-romane, precum i aspeotul foelemente bulgare vechi $i noi, sirbesti si ucrainene) arata ca avem a facecu un fenomen literar $i nu cu unul ethic. Slavonismul la romani, scrisul slavon in tarile romane, nu este numaio thestiune de limba, ci formeaza o problems mai vasta de civilizatie feu-dala. De aceea, ca metoda el nu poate fi inteles si nu trebuie sa fie studiatnumai prin rezultatele aduse de cercetarea limbii textelor slavo-romane,fail a tine seama de datele istoriei culturii. Amintim ca numele boierilor munteni si moldoveni, In secoleleXIVXVII, pe care-i cunoastem din actele interne, din corespondentadiplomatica (in parte in limba latina), deriva in mare parte din limbaromans. Poreclele care sint independente de calendarul bisericesc, si con-stituie forma cea mai autentica a onomasticii unui popor, apar ca parteconstituanta a limbii romane : Limnba dulce, Girpitul, Jumatate, Albul. Evorba de poreclele boierimii, care, conform teoriei amintite mai sus, arurma sa fie formats din slavi. Chiar numele de origine slava. ale unorboieri sint trecute, in actele slavone din Tara Romaneasca, articulate cuarticol romanesc : Radul, Stanciul, Danciul etc. Toponimia satelor romanesti medievale corespunde, in parte, carac-terului etnic al clasei stapinitoare, de vreme ce stapinul, primul stapin feu- 9 Vezi mai sus, nota, la p. 14. " Vezi mai sus, aceeai nota. www.dacoromanica.ro
 15. 15. 16 Inceputurile si biruinta scrisului in limba romansdal al satului, da adesea numele sau obstii taranesti aservite. Aceste satepoarta numele propriu al stapinului, la plural (deci inseamna : oameniilui N.). In actele slavo-romane aceste sate sent relate icu articolul postpusal pluralului romanesc : Bujorenii, Ciocanestii, Calimanestii, Bucurestii etc.Acest .fel de denumiri, care apar in cele mai vechi ante slavo-romane, for-meaza un sistem romanesc de denumire a satelor care iconstituiau sfapinirifeudale. Multi ling-visti au tendinta de a face abstractie, in cercetarea proble-melor de cultura, de datele precise ale izvoarelor istorice, singurele hazesigure ale cercetarii istoriografice. Descrierile geografice, insemnarile cala-torilor si ale cronicarilor din secolele XIVXV amintesc in chip foarte clardespre populatia de limba romanica, de origine romans ", din cele treitaxi romanesti, dar aceiasi autori nu pomenesc niciodata nici un cuvintdespre existenta unei paturi de nobili slavi in aceleasi taxi, pe care le des-criu. Daca slavii ar fi format atunci patura stapinitoare in tarile roman, arfi atras in primul rind atentia cercetaturilor si calatorilor. Germanul Schiltberger, care a calatorit in tarile roman in 1396,spune ca valahii au o limba a for deosebita", dar nu poaneneste de slaviconlocuitori cu dinsii11. In 1409, o relatie de curind ,descoperita a luiJoan arhiepiscop de Sultanieh arata, de asemenea, ca valahii au limbafor apropiata de cea latina, de aceia se falesc ca sint romani" 12. Umanistulitalian Poggio Bracciolini scrie in 1451 : In partile Sarmatiei de sus seafla o colonic rama.sa de la Traian, dupa cum izic ei, care, pins astazi, inmijlocul atitor barbari, au pastrat cuvintele latine din Italia, de unde auvenit : Ei zic : oculum, digitum, manum"13, ear contemporanul sau, FlavioBiondo, in 1453, spune : Valahii sau dacii ripensi, care sent vecini cu Du-narea, isi revendica o origine romans, clovedita prise limba lor, pe careodinioara ne-am bucurat s-o auzim"14. Laonic Chalkokondil, istoricul bizantin de la mijlocul secolului alXV-lea, descriind razboaiele romanilor cu turcii, arata ca romanii se tragdin italieni ; limba for este latina, alterata de vreme. Ei se aseamana cuitalienii, nu numai in privinla limbii, ci si ca obiceiuri, felul de a se hrani,arme etc.15. Cronicarul polon loan Dlugosz, care scrie istoria Poloniel inanii 1460-1480, interesindu-se in special de istoria romanilor, in relatiilefor cu Polonia Iagellonilor, vorbeste despre valahii, ai caror stramosi sentbastinasi din Italia, de unde au fost alungati, au adoptat ritualul si obi-ceiurile ,slavilor, ale for proprii stricIndu- se "16. Dlugosz stia ca romanii sentun popor romanic, care a adoptat cultUra slavona, deci o limba straina,fara a se referi la o populatie slava din mijlocul lor, purtatoare a acesteiculturi. 11 H. Schiltberger, Reisebuch, ed. Langmantel, Tubingen, 1885, p. 52. 12 Text descoperit de $. Papacostea (Din volumul, sub tipar, Calcitori strainiin Prue romdne, vol. I, editat de institutul de istorie al Academiei R.P.R.). 13 Ephemeris Dacoromana, I, Roma, 1923, p. 358-360. 14 Ibidem. 15 L. Chalkokondil, Cronica, ed. Bonn, p. 77. 16 I. Dlugosz, Historiae Polonicae libri, Leipzig, 1711, I-1, col. 1122. www.dacoromanica.ro
 16. 16. Originile 3i caracterul culturii slave la romani 17 In sfirsit, calugarul italian Della Valle, in 1532, cu prilejul viziteisale la Tirgoviste, afirma ca limba for (a locuitorilor, nn) este putin deo-sebita de limba noastra italiana ; ei isi zic in limba for romani, spunindca au venit din vremuri stravechi de la Roma"17. Citatele de acest fel s-arputea Inanulti ; este evident ca toti scriitorii din veacurile XIVXVI careau cunosicut, cei mai multi in chip direct, pe romani, au ifost impresionati delatinitatea limbii romane ; rnici unul nu vorbeste de limba slavona ca despreo limb. materna a clasei sapinitoare. Limba slava nu este limba materna a boierimii rominesti, ci olimba strains, o limba de cultura feudal., Intocinai ca latina in tarile ca-tolice, deci o limba receptata. Folosirea unei asemenea limbi clasice (inevul mediu aceasta inseamna in primal rind limba bisericii) era menita satins patdrile populare departe de lumina culturii. Gultura slavona la romanin-a fast un fenomen etnic, ci un fenomen social. La origini, tarile romane se adoptarea slavonismului cultural inexplica prin prezenta in aceste regiuni a daco-slavilor, dar dupa asimilareaacestora (in veacurile XIXII) slavona ramine o limba de cultura a claseistapinitoare rominesti. In privinta originilor slavonismului cultural la romani, numai aceastapoate forma o explicatie stiintifica ; nici supravietuirea unei boierimi sin societatea feudala romaneasca, pina in veacul al XVII-lea, nementionatade nici un izvor istoric, nici teoriile unor istorici burghezi sovini, dupa careromanii s-ar trage din pastori balcanici emigrati din mijlocul slavilor sudiciin Cara for abia in secolul al XIII-leaal XIV-lea aducind cu ei culturaacestora, u-au valoare stiintifica. Este evident ca pastorii de of nu puteau fipurta.torii unei literaturi savante si retorice, de origine bizantina, a unei limbide ,cultura. 18 si de ritual. De asemenea, cercetarea stiintifica a istoriei nu vaputea refine nici ipoteza altor istorici, in special din scoala burgheza roma-neasca, dupa care limba slavona a bisericii romane ar fi fost adoptata abiain veacul al XIV-lea, ca urmare a influentei" exercitate asupra bisericiiromane de episcopiile slave de pe malul sudic al Dunarii (Belgrad, Vidin,Silistra) 19. Principial, nu putem admite ca dezvoltarea unei culturi, timp de optsecole, s-ar datori numai influentelor" din orasele vecine si nu situatieisi evolutiei interne a societatii. De altfel, dad este vorba de influente",cu rezultate hotaritoare asupra adoptarii limbii liturgice si de stat de catreromani, atunci ne intrebam de ce n-au adoptat romanii ritualul latin, devreme ce episcopiile catolice de rit latin se aflau Inca din veacul al XI-lea,la Alba Iulia si la Oradea, chiar pe teritoriul locuit de dinsii, si care eranecesitatea de a face apel la episcopiile exterioare acestui teritoriu, in tarileslave sud-dunarene ? 20 17 Della Valle, in vol. citat, Calatori straini in tarile romane, vol. I. 18 Intre ultimii sustinatori ai acestei teorii, Ladislas Makkai, Histoire de Transyl-vanie, Paris, 1946. 19 Aceasts ipotezg a fost expusa de N. Bainescu, Vechiul stat bulgar fi farileromane, Academia Rcrman5., memor. sectiei istorice, seria III, torn. XXIX, 1947 si acelasi,Lancien etat bulgare et les pays roumains, Bucuresti, 1947. 2° Cf. P. P. Panaitescu, specifice ale literaturii slavo-romane, Caractereleed. citata. www.dacoromanica.ro
 17. 17. l8 lnceputztrile si biruinta scrisului in limba romans Limba slavona folosita de romani, pins in veacul al XVII-lea, n-afost numai o limbs liturgics, cultura slava nu deriva, la romani, exclusivde la biserica. Ea era limba oficiala a statului feudal, in structura caruiase incadra si biserica, una dintre institutiile feudale. 1n slavona erau scriseprivilegiile de proprietate ale nobilimii, poruncile domnesti si boieresti, cro-nicile,icodicele de legi, tratatele de comert, inscriptiile de pe morminte si depe monezi. Cei ce scriau aceste texte slavo-romane erau In mare parte laid.Scribii de la curtea domneasca, care-si scriu numele pe privilegiile slavone,erau aproape toti laici, unii char de neam boieresc, ca de pilda acel Bai-seanu uricar (gramatic), caruia, in 1631, domnul Moldovei ii acarda unprivilegiu de staninire a patru sate intregi si a partii din alte patru sate,toate mostenite de la parinti 21. In Transilvania, de asemenea, slavona era o limba de cultura pentruromanii din aceasta provincie. Populatia romaneasca era diferentiatasocial in epoca pe care o studiem in acest capitol. Clasa cnezilor si a no-bililor olahi" formau o mica nobilime de limbs romaneasca, pastrind in naultelocuri, in special in Maramures, Banat si in Tara. Oltului, privilegii ante-rioare cuceririi unguresti. Cartile bisericesti, donatiile date de cnezi bise-ricilor ortodoxe, inscriptiile sint scrise in aceeasi limba slavona ca cea fo-losita in Tara Romaneasca si in Moldova. In ultimul timp au fost desco-perite In bibliotecile si arhivele din Transilvania numeroase carti slavonesti,manuscrise datind din veacurile XIIIXVII, scrise pentru si de care ro-mani 22. Acesbe descoperiri masive nu mai ingaduie nici o indoiala ca romaniidin aceasta tara intrebuintau si lei ca limba deiclasa slavona, intocmai ca ceidin Tara Romaneasca si din Moldova. Caracterul de limbs clasica, literary al limbii slavone la romani nuinseamna ca ea era cunoscuta numai de patura extrem de subtire a preo-tilor oficianti si a scribilor de profesiune. Intocmai ca latina medievala intarile catolice, ca greaca literary si franceza folosite in veacurile XVIIIXIX ca limbi de class stapinitoare in tarile romane, slavona in veacurileprecedente era o limb. vorbita de carturari de membrii clasei stapinitoare,ai clerului, oamenilor de la carte, ai patriciatului orasenesc, alaturi de limbafor materna. Slavona vorbita era adesea, cum s-a spus, formats dintr-unamestec al slavonei bisericesti cu elemente ale limbilor stave vii. Ea seinvata in scolile domnesti 23 si manastiresti si la diecii de cancelarie, carenu erau destul de invatati spre a putea distinge ceea ce este clasic, bise-ricesc §i ceea ce tine de graiurile slave conternporane for (acelasi fenomense petrece si cu latina medievala, limba de cancelarie si de cult, care numai este aceeasi cu cea clasica). Avem ,dovezi directe ca in secolele XVXVII domnii si boierii vor-beau slavoneste, alaturi de limba for materna, romana. In 1503, Nicolae 21 Academia R.P.R., Documente privind istoria Romdniei, A, Veacul XVII-6(sub tipar). 22 P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R., I, 1958,p. VII ; I. Iufu, Manuscrise slave in bibliotecile din Transilvania si Banat, in Roma-noslavica", VIII, 1963, p. 461-468. 23 P. P. Panaitescu, Husitismul si cultura slava in Moldova, in Romanoslavica",X, 1964, p. 229-234. www.dacoromanica.ro
 18. 18. Originile ¢i caracterul culturii slave la romdni 19Fir ley, ambasador polonez in Moldova, reproduce aonversatia avuta cuStefan cel Mare, care se desfasura prin mijlocirea unui talmaci, de unclerezulta ca domnul Moldovei vorbea romaneste, iar soled. latineste. La unmoment dat, Stefan enervat de pretentia insistenta a solului ca sa fie eva-cuata Pocutia, ooupata de moldoveni, trace poste tilmaci i strigain ruseste", adica in limba slavona de redactie ruseasca, folosita in can-celaria si biserica Moldovei : Am luat acea bucata (cle tara) si vreau sa-miramina mie" 24. In 1620, Gaspar Gratiani, de origine croat, ajunge damn al Moldovei,numit de turd. Nestiind romaneste, el se adresa sirbeste" supusilorMiron Costin, reproduoind cuvinitele lui in limba in care au Lost rostite,arata ca marele vornic Bucioc le traducea in romaneste. Acest boier mol-dovean stia deoi $i romaneste si slavoneste 25. Un alt aspect al raspindirii -slavonei in rindurile membrilor clasei su-perioare in tarile romane se lass inteles de ,faptul ca privilegiile de comert,cuprinzind scutirile sau micsorarile de vama acordate negustorilor in orasesau la balli, emise de domnii romani in veacurile XVXVII, erau scrisein slavoneste. Rezulta de ad ca vamesii de la orase, precum ¢i conduca-torii caravanelor de carute cu marfuri ale negustorilor, trebuiau sa fie sistiutori ai limbii slavone, pentru a putea intelege i revendica drepturileacordate de privilegiile domnesti (la fel, si in tarile catolice, privilegiile decomert erau redactate in latineste). Caracterul de limba literary si oficiala de clasa al slavonei la romanireiese clar aplicludu -se metoda de cercetare a istoriei literare, adica prinstudierea continutului ideologic al textelor slavo-romane, precum Si legareaacestui continut de imprejurarile sociale si economice ale vremii in careau fast scrise. In general, se poate spune ca literatura si scrisul slavon la romanicorespund cu perioada orinduirii feudale In istoria Romlniei, si nu depa-sesc, ,cronologic, limitele acestei orinduiri. Ele dispar o data icu transforma-rile sociale care premerg inceputurilor destramarii feudale 26. Inceputurile scrisului slavon pe teritoriul tarii noastre corespund cuepoca pe care istoricii o fixeaza pentru inceputurile feudalismului in acestetaxi, adica in veacul al X-lea. Cercetarile arheologice din Republica Populara R0,1115.11a intreprinsein ultimul timp au scos la iveala inscriptii pe piatra si grafite databile dinacel veac. Aceste descoperiri infirma, fira putinta de replica, ipotezele isto-ricilor din vechea scoala, care vedeau inceputurile scrisului slavonesc laromani abia sn veacurile XIIIXIV, ca urmare a influentei" episcopieibulgare din Vidin 27. In sapaturile de la Bucov, ling5 Ploiesti, s-au gasit resturile unuiatelier de fierarie cuprinzind fragmente de inscriptii slavone in alf abetchirilic si o data dupa era bizantina, cu lipsa cifrei uniatilor (641...), care 24 I. Bogdan, Docurnentele lui Stefan cel Mare, II, Bucuresti, 1913, p. 479. 25 Miron Costin, Opere, E.S.P.L.A., Bucuresti, 1958, p. 67. 26 Pentru periodizarea epocii feudale la romani, v, Istoria Romciniei, vol. II si III. 27 Vezi mai sus, nota 19. www.dacoromanica.ro
 19. 19. 20 lnceputurile 3i biruinta scrisului in limba romanspoate conespunde numai cu anii erei noastre 902-911 28. Atelierul de laBucov cuprinde ceramics derivata din asa-numita ceramics de bucatarie"din provinciile romane, cu unelte de munca specifice populatiei autohtane.Avem de-a face, desigur, cu un atelier in care lucrau supusii unui stapin,pe domeniul sau, in apropierea unei curti caracteristice pentru epoca feu-dalismului timpuriu. Aceste inscriptii corespund, ca datare, cu cele aflatein Dobrogea, in satul Mircea Vocla (anul 943) si de la biserica rupestra dela Basarabi (Murfatlar) din 992, ambele scrise slavoneste, cu alfabetchirilic 29. Manuscrisele $i actele scrise slavoneste in cele trei tari romane sepot imparti in doua categorii : prima, cea mai numeroasa, formeaza litera-tura receptata, copii acute pentru romani dups textele sud-slave si ruseapusene, traduse anterior din greceste in Bulgaria, Serbia si Ucraina. Acestetexte de origine bizantina., reprezentind ideologia religioasa a Bizantului,cuprind, In icea mai mare parte, scrieri religioase, fie cartile uzuale alecultului bisericesc in slavoneste : evanghelii, psaltiri, apostoli, octoihuri,fie, pe de alts parte, comentarii ale parintilor bisericii asupra unor tememorale $i mai ales teologice. Cele mai vechi manuscrise slavane aflate sau provenite din bisericile$i manastirile parnanesti, dateaza din secolele XIIIXIV, dinainte sau dinvremea intemeierii statelor romanesti Tara Romaneasca $i Moldova. Estevorba de Apostolztl scris (copiat) de diacul Stefan, seoolul XIII, Octoihulde la Caransebes, provenit din Moldova, fragmentul de evanghelie gasitin biserica din Risnov (Transilvania) si fragmentul din Noul Testament, totde acolo, Mineiul de la manastirea Neamt 30. Acest din urrna text, care cuprinde evidente iromanisme, a fast recentdatat de unii cercetatori ca provenind din veacurile XIXII 31, datare careurmeaza Inca sa fie controlata. Pe de alts parte, posedam un text cuprinzindrugaciunea (exorcismul) sfintului Sisinie, scris in slavoneste pe foite de metalde Gheorghe Bratul, un roman din partile Seveninului. Aceasta copie slavo-romana dateaza in mod sigur din veacul al XIII-lea 32. Cartile de ritual scrise slavoneste reprezinta nevoile practice ale bi- ele devin tot mai numeroase in a doua jumatate a secolului alisericii,XV-lea, pe masura ce biserica ortodoxa din tarile romane trece de subprotectia marilor boieri cu domenii bucurindu-se de imunitate, la o orga-nizatie ce.ntralizata cirmuita de domn, care are grija inzestrarii bisericii cucarti de cult. 28 M. Chisvasi-Comsa, Sapaturile de la Bucov, in Materiale si cercetari arheolo-gice", VI, 1959, p. 574. 29 Cf. Studiul colectiv, Inscriplia slava din Dobrogea din anul 943, in Studii",IV, 1951-3, p. 123-134, D. P. Bogdan, fioopydycanctcast ttaanue,in Romanoslavica", I,1958, p. 88-104, I. Barnea si V. Bilciurescu, $antierul arheologic Basarabi, in Materialesi cercetari arheologice", VI, 1959, p. 541-566. 30 P. P. Panaitescu. Manuscrisele din Biblioteca Academiei R.P.R., I, slavep. VIVII. 31 D. Smochina, Unul dintre cele mai vechi texte slave scrise de un roman (sec. XIXII), in Biserica Ortodoxa Romans ", 1961, p. 1111-1141. 32 Lazar Ciomu, Un vechi monument epigrafic slay la Turnu Severin, in Revistaistorica romans ", VIII, 1938, p. 210-234. www.dacoromanica.ro
 20. 20. Originile si caracterul culturii slave la romdni 21 Receptarea manuscriselor teologice, comentarii filozofice subtile, in-terpretari ale texteloi, predici, toate scrise intr-un stil retonic mostenit dela Bizant, pun problema paturii sociale careia se adresau. Cele mai multedintre aceste manuscrise slave provin din bibliotecile de manastiri, undese oopiau de moteri ai caligrafiei chiriliee, dar, precum se stie, nu ni s-aupastrat bibliotecile boierilor, stiutori si ei ai limbii slavone. Cum am vazut,o parte dintre scribii de slavonie erau laici, de la curte si din orase undefaceau scoala. Pe manuscrisele cu cuprins teologic, ajunse la manastiri, seafla insemnari ale cititorilor, dintre cari multi sint boieri, precum si scribide cancelarie. Trebuie sa consideram oultura slavona din tarile romane, inveacurile XIVXVI, ca fiind unitara, reprezentind, cu caracterul ei as-cetic si mistic (influentata de miscarea isihasta bizantina), aspiratiile intregiiclase stapinitoare romanesti si nu rezervata numai manastirilor, ale carorlegaturi culturale Cu aceasta class apar evidente in evul mediu. Tot din literatura slava. receptata, adica dintre manuscrisele slave,cu texte traduse din greoeste sau redactate in tarile slave ortodoxe si co-piate pentru nevoile spirituale ale boierilor, clericilor si boierilor romani,fac parte o serie de scrieri : cronicile bizantine ale lui Gheorghe Amar-tolos, Constantin Manasses, cronicile si rodoslaviile sirbesti si bulgaresti,nomocanoanele si pravilele, cuprinzind clreptul roman si cel bizantin 33. Pentru a putea aprecia rolul literar si social al slavonismului la ro-mani in evul mediu, trebuie in primul rind insa sa ne ,adresam operelororiginale redactate in tarile romane de ,catre romani sau pentru romani (la comanda unor clerici sau boieri), scrise in slavoneste. Existenta uneiliteraturi slavo-romane originale, formeaza, cum este usor de inteles, ele-mentul principal al slavonismului cultural la romani, din studiul caruia sepot scoate concluziile ,despre rolul $i caracterul acestei culturi. Despre limba acestor scrieri, oum s-a aratat mai sus, se poate spuneca are un caracter compozit, cu o temelie de slava bisericeasca, paste carese suprapun influente ale limbilor slave vii si ale limbii romane. Numarul acestor scrieri originale slavo-romane nu este asa de con-siderabil ca acela al scrierilor medievale din tarile slave vecine : Ucraina,Bulgaria si Serbia, tocmai pentru Ica aoolo limba acestor scrieri era apro-piata de a poporului si putea fi inteleasa de paturi sociale mai largi, perind la romani slavona era o limba strains, sorierile in aceasta limba adre-sindu-se unei paturi mai .restrinse, care nu era in situatia de a stirni unlarg avint creator. Rezultatele analizei genurilor cuprinse in literatura slavo-romans sintgraitoare pentru a intelege caracterul de class ail acestei literaturi. Dacine oprim la scrisul slavo-roman in general, atunci trebuie sa tinem seamssi de actele domnesti $i particulare scrise in tarile romane in slavoneste.Aceste acte, in marea for majoritate, sint acte de proprietate feudala, inmai mica parte acte diplomatice relative la relatiile cu alte tari. Ele ilus-treala caracterul de class al cancelariei slavo-romane. 2 P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R., I, 1959,expunerea introductiva". www.dacoromanica.ro
 21. 21. 22 Inceputurile fi biruinta scrisului in limba romtind Ace lasi lucru se poate spune despre literatura slavo-romana ; ea cu-prinde, in genere, trei genuri : religion (imnuri, vieti de sfin(,), istoric (anglesi cronici), juridic (nomocanoane revizuite dupa cele slavo-bizantine), ,ase-manindu-se in aceasta privinta cu literatura slava receptata. Nu este ,cazul sa expunem aci scrierile slavo-romane din secoleleXIVXVII, ele sint cunoscute si in prezentul studiu nu ne preocupa dealtcaracterul for general 34. Reducerea acestei literaturi la cele trei genuri amintite mai susindica de la sine ca este vorba de o literatura a clasei feudale si a cirmuiriistatului creat de dinsa. Literatura religioasa era destinata bisericii, sprijinal acestei clase, oit $i a statului monarchic ; icronicile erau destinate sa ves-niceasca faptele razboinice si evlavioase ale membrilor aceleiasi came,.pentru a putea fi invocate in justificarea tendintei die aoaparare a pamin-tului si a muncitorilor lui exercitate de aceiasi nobili si boieri, in sfirsit,cartile de legi reprezentau justitia de class. Lipsa versurilor, a legendelorpopulare, a pamiletelor antifeudale si antibisericesti si in genere a litera-turii beletristice originale arata larnurit ca avem a face cu o productieculturala exclusiv feudala 35. Literatura religioasa originals slavo-iromana ouprinde imnurile reli-gioase ale lui Filos (Filotei), logofatul lui Mircea cel Batrin, un laic dinrinclurile mares boierimi devenit calugar 36, viata lui loan cel Nou de laSuceava, scrisa in 1402 de Grigone Tamblac, la porunca domnului Moldo-vei, Alexandru cal Bun, care adusese moastele sfintului in capitala lui,pentru cresterea prestigiului domniei 27, cintarile religioase cu texte slavoneale lui Evstatie de la Putna, la inoeputul secolului al XVI-lea (cu incer-oath de prezentare ritmica a textului slavon 38), precum gi lauda sfintuluiMihail al Sinadelor, datorita unui laic, boierul Simian Dedulovici, vistier-nic din Tara Romaneasca, scriitor de la inceputul isecolului al XVI-lea 39.Aceste scrieri slavo-romane originale ilustreaza .colaborarea dintre biserica,boieri gi amnia feudala, reprezentind asadar preocuparile exclusive aleclasei stapinitoare, legate de ideologia religioasa medievala. Acelasi lucru se poate spune si despre istoriografia slavo-romana.Analele ysi cronicile moldovenesti preced pe cele muntenesti. Ele apar intimpul domniei lui Stefan cel Mare, in a doua jumatate a isecolului al XV-leasi reprezinta ideologia politics a vremii si a icurtii lui Stefan cel Mare. Inceputurile formarii unei pieti interne, cresterea exportului de vitedin Moldova au adzes drupa sine o (conoentrare politics, o data cu desfiin-tarea treptata a autarchiei economice si a imunitatilor marilor domeniiboieresti. Lupta eroica impotriva dusmanilor din afara, in special impo- 34 Cf. Academia R. P. R., Istoria literaturii romdne, vol. I, Bucuresti, 1964,p. 235-293. 35 Vezi ibidem, cu bibliografia chestiunii. 36 S. Teodor, Filotei monahul de la Cozia, imnograf roman, in Mitropolia ()lie-flier, VI (1954), p. 26-35. 37 Viata sfintului loan cel Nou de la Suceava, de Grigore Tamblac, ed. Melhise-dec, in Revista pentru istorie, arheologie yi filologie", I 38 R. Pava, Cartea de cintece a lui Evstatie de la Putna, in Studii (i materialede istorie medic", V, 1962, p. 335-348. 38 Manuscrisul slay nr. 278 al Academiei R.P.R., f. 7-8. www.dacoromanica.ro
 22. 22. Originile i caracterul culturii slave la romdni 23triva cotropirii otomane, o lupta cu caracter european, introdusese Moldovain rindurifle statelor europene, intr-o solidaritate si o ideologie politicagenerals. Pentru ducerea razboiului, de care depindea viata intregului popor,era nevoie de o concentrare a fortelor intr-o putere centrals, adica adomniei. Literatura istorica, sub haina icronicilor slavone, incepe- substapinirea lui Stefan cel Mare, la curtea lui, ca instrument ideologic alintaririi puterii centrale4°. Dintre toate variantele cronicilor slave moldovenesti, prelucrate indiferite epoci, Cronica slavon anoninia a Moldovei4i incea mai apropiata a analelor de curte ale lui Stefan cel Mare. Punctul devedere politic al marelui domn luptator penitru independents si civilizatiecuprindea ideea stapinirii monarhice de drept divvn, boierii datorindu-isupunere. In jurul domnului spar pe primul plan vitejii, ostenii privi-legiati, mici proprietari, care, spre deosebire de banderiile feudale, depin-deau direct de idomn. Lupta ,domnului impotriva turcilor este definita ca oaparare ,comuna a crestinatatii (kristianstvo), prin care se intelege alianta(ideals) a statelor crestine din Europa ; Stefan apare in cronica in calitatede exponent al iacestei aliante. Istoriografia militants a domniei in vremea lui Stefan cel Mare nuse putea ,margini la cele citeva exemplare de anale scrise in cancelariadomneasca si copiate la manastiri si la curtile boieresti, poate si la oir-muirea oraselor, ea s-a rIspindit asupra intregii tari, ca un imn de biruintasi de indemn la rezistenta. Inscriptiile de la biserici, in special cea de laRazboieni 42 si intinsa descriere istorica a campaniei impotriva Polaniei,din 1497, ,aflata pe marginile unui manuscris slavon ,donat de Stefan uneimanastiri 43, fonmeaza o explicare a actiunii istorico- politice initiata dedomn si de sfetnicii lui. Cancelaria lui Stefan alcatuieste adevarate descrieri istorice despreevenimentele mai de seams ale domniei, care sint trimise prin ambasadori,in Polonia, Ungaria, Rusia si Germania, probabil citite si in tars, la bi-serici, in orase si la curtile boieresti". De o inalta tinuta literary si politica sint desorierea bataliei de laBaia, trimisa regelui Poloniei45 si, mai ales, scrisoarea adresata de Stefan 40 P. P. Panaitescu, Les chroniques slaves de Moldavie au XV-e siècle, in Ro-manoslavica", I, 1958, p. 146-168. Cf. si E. Stanescu, Cultura scrisa moldoveneasca invremea lui Stefan cel Mare, in vol. Cultura romoneasal in timpul lui $tefan cel Mare,Bucuresti, 1964, p. 9-95. 41 Cronicile slavo- romdne din secolele XVXVI, publicate de I. Bogdan, editieP. P. Panaitescu, Bucuresti, 1959, p. 1-23. 42 Episcop Melhisedec, Inscriptiunea de la manastirea Razboieni, judetul Neamplui,in Analele Academiei Romane", sectia istorica, seria II, tom. VII, 1885. 43 N. Iorga, Contributii la istoria bisericii noastre, in Analele Academiei Romane",sectia istorica, seria II, 1911. 44 P. P. Panaitescu, Contributii la istoria lui Stefan cel Mare, in Analele Acade-miei Romane", sectia istorica, seria III, torn. XV, 1934. 45 Inspiratia unica a acestor texte istorice : pagini de cronica, rapoarte diploma-tice, inscriptii ale fundatiilor domnesti este evidenta, deoarece toate provin din aceeasioficina : cancelaria curtii domnesti, care reprezinta gindirea politica a lui Stefan informa voita de dinsul. www.dacoromanica.ro
 23. 23. 24 Inceputurile biruinta scrisului in limba romtinamarel -ui cneaz al Moscovei, Ivan III, pe la 1480-1484, in care domnulMoldovei descrie intreaga situatie politica din Europa rasariteana. Dupacucerirea Bizantului, Serbiei, Bulgariei $i Albaniei, turcii au cotropit siMarea Neagra, de cind au cucerit Caffa". Iagellonii, Ica si domnii TariiRomanesti, s-au dat cu si in laceste locuri eu am ramas singur". Se intelege ca Moldova a ramas singurul steag ridicat in lupta deaparare impotriva cotropirii musulmane. Solutia pentru oprirea inaintariipaginilor nu putea fi alta, spune Stefan, dealt ,alianta ,Moldovei cu Rusia 46. Trairea taxii intr-un moment de suprema incordare nu se mentinela acelasi nivel in secolul urmator. Istoriografia slavona continua Insacu alt ritm : Analele de curte, sobre, cu caracter militar, continua "7, sedesfasoara de-a lungul vremii in cancelaria domneasca, dar alaturi cu elese scriu si opera literare, in stil bizantin. Irnitind pe Constantin Manassas, cronicarul bizantin, istorici mol-doveni prelucreaza, din porunca domnului, analele de curte, transpunin-du-le intr-un stil retoric, destinat sa dea o atmosfera de stralucire faptelorcare nu mai sint numai inregistrate, ci si luminate, valorificate literar. Episcopul Macarie de Roman, care a scris, din porunca lui PetruRarer, istoria Moldovei intre anii 1504 si 1552, era un mare invatat insensul medieval : a fost sol domnesc la Constantinopol48, a restructurat,pentru tarul Ivan IV al Moscovei, pravila bizantina a lui Matei Vlastares,tradusa in slavoneste49. Urrnasii si elevii lui Macarie, egumenul Eftimiede la Capriana si calugarul Azarie, care duc povestirea in slavoneste aistoriei Moldovei ,pins la 1575, sint scriitori din vremea stabilirii regimuluinobiliar centralizat in aceasta tara. Ei proslavesc pe domnii ridicati deboieri, impotriva vechii dinastii a urmasilor lui Petru Rarer si a domnieiautoritare a lui Joan Voda (1572-1574), cal care a incercat sa dobin-deasca independenta Moldovei si a pierit eroic, ucis de turd, parasit deboieri, fats de care se aratase dirz in apararea alrmuirii centralizatedomnesti. A fost, scrie Azarie, ca un nour intunecos si in loc de ploaies-a raspindit singe, de la inceput racnea ca un leu, sa linga singele bole-rilor nevinovati". Acesti doi cronicari reprezinta astfel politica noii bole-rimi, de acomodare cu turcii si de tutelare a domniei5°. $i in Tara Romaneasca istoriografia este pe rind organul domnieiautoritare si al manii boierimi, in orice caz, al clasei stapinitoare, in cadrullimbii literare slavone. in .aceasta Cara, istoriografia apare mai tirziu cain Moldova, si anume la inceputul veacului al XVI-lea. Cronicile slavone 46 N. I. Kazakova si Ia. S. Luria, AttrucpeoaaAonote eperuitecKue douottettuR tta Pyct;XIVXVl eeica, Moscova 1955, p. 388 ; cf. si V. Cerepnin, H3 ucropuu oCuietreetatotiMbleAtt e Poccuu u MoAdaeutt XVXVI eeKoe, in volumul colectiv «BemoBasi AppK6ax ,Moscova, 1961, p. 87-91. a Aceste anale slavone de cancelarie din secolul aS XVI-lea s-au pastrat numaiits traducers polona, in Cronica moldo-polond (Cronicile slavo romdne, editia citata) siin romaneste, incorporate in Letopise(ed Moldovei, de Grigore Ureche. 48 Actele T. Holban, extrase din arhivele din Varsovia (1855, decembrie), folositeprin amabilitatea lui T. Holban. 49 A. Iatimirski, BAaeoreopurenottocro pyccKux eocydaped 8 Pymbutuu, extras din«Pycxx BeCTHI11{, 1899, p. 4-5. so Vezi textele slavone in Cronicile slavo - romdne, editia citata. www.dacoromanica.ro
 24. 24. Originile si caracterul culturii slave la ronuini 25din Tara Romaneasca s-au pierdut in forma for originals si le cunoastemnurnai In traducere romineasca, intercalate in compilatia de cronici de lasfirsitul secolului al XVIII-lea, cunoscuta sub numele de LetopisetulCantacuzinesc"51. Din lectura capitolelor privitoare la istoria secolului alXVI-lea se desprinde lamurit traducerea a doua cronici slavone, aria dinprima jumatate a veacului (ping in 1545), care exprima vederile domnilorce continua, inconjurati de boieri credinciosi, lupta Impotriva turcilor (inspecial Radu de la Afumati), a doua, pina in 1593 (cu Mihai Viteazul incepeistoriografia in limbo. romans). Aceasta de-a doua cronica are un caracter vadit boieresc, de opozitiefats de unii domni invinuiti de cruzimi impotriva boierilor, dar favorabilaaltora, care se supuneau factiunii boieresti inspiratoare a cronicii 52. Tara Romaneasca, mai saraca decit Moldova in ceea ce privesteistoriografia slavona, a cunoscut insa forme literare inrudite cu istoria,mai libere pentru exprimarea ideilor politice $i sociale si mai ales pentruimbrkarea formelor artistice specifice gustului medieval. Cea mai veche este colectia de anecdote despre Vlad Tepes, scrisein slavoneste in medial de pribegi munteni dintre fostii familiari feudaliai cumplitului domn, mort pentru tars. Povestirile slavone despre VladTepes sint un raspuns la adresa odor sasesti, cu acelasi subiect, o colectiede anecdote polemice impotriva acestui domn muntean. Pastrind intocmai aceeasi forma, povestirile slavone raspund celordintii, prezentind pe Vlad ca un mare luptator impotriva turcilor si inacelasi timp ca un apkator al ideii monarhiei centralizate, opusa mariiboierimi anarhice, nefacind nici o deosebire, cu dreptatea lui, intre boierigi oameni de rind. Traduse in ruseste (traducerea pastreaza urme ale versiunii medio-bulgare), Povestirile" s-au bucurat de multa faima in Rusia medievala 53. Tot ca o scriere de doctrina politics medievala trebuie consideratelnvarciturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Teodosie, numai ca aceastacarte reprezinta sfirsitul luptei dintre domnie $i boieri, cind acestia punstapinire pe posturile de comanda ale statului centralizat, pe cind Poves-tirile despre Vlad repee stall la inceputul centralizarii domnesti, cinddomnul are de luptat cu boierii stapini pe domenii cu imunitate (a.sa-nu-mita faramitare feudala). Invataturile scrise in a doua jumatate a secolului al XVI-lea sinto scriere pseudoepigrafa (atnibuita de un cleric de cultura bizantino-slavaunui domn slavit din treaut). 51 Istoria 7arii Romiinesti, 1290-1690, Letopiseful Cantacuzinesc, editia critics deC. Grecescu si D. Simonescu, Bucuresti, 1960. Pas* le traduse din cronicile slavone dinsecolul al XVI-lea, la p. 42-54. 52 Ibidem. 53 Textul slay, in Cronicile slavo- romdne, editia citat5. ; cf. si J. Striedter, DieErziihlung vom walachisclzen Vojevoden Drakula, in Zeitung fur slavische Philologie"(Heidelberg), XXIX, 2, 1961, p. 398-427, si recenzia critics a acestui articol deP. P. Panaitescu, in Revue roumaine dhistoire", II, 1963, 1, p. 253-259 (cu bibliografiachestiunii). Vezi $i Ia. S. Luria, In legatura cu originea subiectului povestirilor despreDracula (Vlad Tepes), in Romanoslavica", X, 1964, p. 5-18. www.dacoromanica.ro
 25. 25. 26 Inceputurile fi biruinfa scrisului in limba rowing Principala for valoare sea in doctrina politica care tinde la p5,strareaautoritatii centrale domnesti impotriva asalturilor boierimii noi, stapinadomeniilor producatoare de marfuria4. Sub o forma bizantina imprurnutata de la misticii .ortodoxiei, prinproblemele puse, Invataturile ar putea fi considerate, ca opera unui Machia-veli Toman si rasaritean. Autorul nu se multumeste cu icercetarea actitmiidomnesti : (diplomatia, razboiul, alegerea si rolul sfetnicilor, judecata, cipune problecma bazei sociale largite a puterii domnesti. Pentru prima oarsin literatura noastra se vorbeste de rolul taranimii ca sprijin al cirmuirii.Acest venit, spun invaTeiturile, inca nu este agonisit de tine (de domn,nn), ci tot 1-ai luat din stapinirea ta si de la oamenii saraci ai tai, pe carei-a dat dumnezeu sub mina ta. Astfel socoteste si orinduieste in tara ta,incit 6a faci ca sa alba si aceia dreptate, liniste si pace in zilele tale... Deaceea, precum ai luat averea de, la tarani, asa se cuvine sa le o $i dai for,pentru ca sa le faci pace" 55. Limba slavona fiind la romani o limba literara, pe care o stiaunumai eel ce se aflau in situatia de a o invata, era de la inceput o limbade cultura. Analiza continutului literaturii slavo-romine ne duce la ace-lasi rezultat : genurile literare cultivate in 011ie romane sint numai aceleace inieresau curtea voievodala, biserica, marea boierime, anumite paturiorasenesti : adica literatura religioasa, cea istorica, doctrina politica acirmuirii. La acestea se mai adauga scrierea privilegiilor de proprietatefeudala, adica limba si formularele de .cancelarie, transcrierea codicelorde legi slavo-bizantine pentru nevoile statului centralizat domnesc (ceamai veche pravila slavona comandata de domnie in Tara Roananeascadateaza din 1451, in Moldova, sub Stefan cel Mare, din anii 1472 $i 1495,prima pravila slavona tiparita in tarile romine dateaza din anul 1544, laTirgoviste) 56. Aparritia tipografiilor in Tara Romaneasca si in Moldova, pentrutiparirea cartilor slavone necesare bisericii, se situeaza pe aceeasi linie deraspindire a scrisului in limba slavona, pentru intarirea centraliz5,rii sta-trului. Este caracteristic faptul ca prima tipografie slava din Tiara Roma-neasca a Lost infiintata de domnie in anul 1508, sub Radul eel Mare, prinaducerea tipografului muntenegrean Macarie. Este vorba de domnul care incearca sibisericile de pe domeniile feudale de sub ascultarea stapinilor de mosii sisa le treaca sub controlul episcopilor, aflati, la rindul for, sub ,controluldomnilor. Tipografia slavona (cu cele doua perioade de activitate 1508 54 Stiff ca nu to -au uns pe tine ca domn ei (boierii, n.n.), ci te-a uns Dumnezeu,ca sa fii drept fats de toti" invaraturile, in Cronicile slavo-romdne, editia citata,p. 278. 55 inziataturi/e, text slavon, in slavo-romcine, p. 215-316, versiunea Cronicileromaneasca, lnmireiturile lui Neagoe Basarab care fiul sau Teodosie, prefata de N. Iorga,Valenii de Munte, 1907.; 1nvagiturile lui Neagoe vodii Basarab, versiunea greceasca,editia V. Grecu, Bucuresti, 1942. In Romanoslavica", VIII, 1963, se afla publicate maimulte articole, reprezentind diferite opinii ale cercetkorilor despre autorul si vremeain care s-au redactat lnvagiturile. 56 Al. Grecu (P. P. Panaitescu), Inceputurile dreptului scris in limba romdmi, inStudii", VII, 1954, p. 215-228. www.dacoromanica.ro
 26. 26. Originile ¢i caracterul culturii slave la romdni 271512 si 1544-1547) corespunde cu actiunea domneasca de etatizare abisericii si-si inceteaza definitiv activitatea o data cu inceputunile nouluistat nobiliar, in a doua jumatate a secolului al XVI-lea57. Caracterul de class al literaturii slavo-romane sta in legatura cufaptul ca cei mai multi cititori ai ei erau boieri si clerici. Poporul isi aveape atunci propria sa literatura, orals, mult mai bogata decit cea in limbastrains a claselor stapinitoare. Totusi, trebuie sa admitem ca s-au pututnaste contacte, pe o baza restrinsa, intre cele doua literaturi coexistente.In orate, un numar de oameni bogati, in special negustori, erau nevoiti sainvete slavoneste, pentru a face fats legaturilor cu autoritatile domnesti,iar la sate preoti si scribi stiau slavona, pe care o foloseau in liturghie siin alcatuirea actelor ,publice. Traditia satelor romanesti cuprinde sezatori", in care stiutorii decarte impartaseau taxanilor legende, fapte istorice, invataturi din manus-crisele care ,ajungeau ping la dinsii. Pe baza acestui contact iliterar se explicaprezenta in literatura populara orals a legendelor aflate in textele manus-criselor slavo-romane 58. Cartile populare" traduse, in mare parte, in romaneste in veacul alXVI-lea, uncle probabil chiar la sfirsitul celui de-al XV-lea 59, cuprindsi asa-numitele apocrife", interzise de biserica ortocloxa. Aceste carti populare" in limba romans au fost studiate de maimulti istorici literari6°, dar prezenta si raspindirea for in literatura slavo-romana a ramas necercetata 5i neexplicata. Poporul nu le citea, nestiind slavoneste, biserica le interzicea 61, boierii,care aveau cultura teologica si intretineau legaturi strinse cu clerul inalt,le respingeau. Nu ramin decit orasenii si intelectualii satelor ca difuzoriai apocrifelor in limbs slavona, pe care le transmiteau nestiutorilor de carte. Intre aceste carti populare slavo-rornane se numara romanele istoricemedievale (Alexandria, Varlaam si loasaf ), dar si carti de-a dreptul eretice". Miscarea bogomililor din Bulgaria, care s-a ridicat impotriva statuluisi a bisericii feudale, ca si a nobilimii privilegiate, a patruns in veaculal XIV-lea si in Tara Romaneasca, poate si in Transilvania 62. 0 serie de carti apocrife" bogomilice si-au gasit locul in literaturaslavo-romans si ,au ciroulat in slavona in tarile romane, cu mult inaintede a fi traduse in romAneste. Astfel sint Vedenia lui Isaia proorocul, 57 I. Bianu, N. Hodos si D. Simonescu, Bibliografia ronuineasca veche, vol. I 0 IV,Liturghierul lui Macarie, cu o introducere de P. P. Panaitescu, Bucuresti, 1961 ; pentrupolitica lui Radu cel Mare, vezi Viata ,si traiul lui Nif on patriarhul, editia Tit Simedrea,Bucuresti, 1937, p. 9-10. 58 Cf. N. Cartojan, Cartile populare in literatura romtinli, vol. I 0 II, Bucuresti,1929-1938 si I. C. Chitimia si Dan Simonescu, Cartile populare in literatura romcineavol. II, Bucuresti, 1963. 58 Asupra acestei chestiuni, vezi mai jos, Partea a II-a, capitalul 4. 6° Vezi nota anteprecedenta. Pentru lucrarile anterioare, special ale inB. P. Hasdeu, M. Gaster $i N. Iorga, vezi bibliografia la I. C. Chitimia $i D. Simo-nescu, op. cit. 81 Cf. lista cartilor interzise de biserica in manuscrisul slay nr. 461 al Acade-miei R. P. R. 62 Cf. Acad. R.P.R., Istoria literaturii romdne, vol. I, p. 244-245. www.dacoromanica.ro
 27. 27. 28 lnceputurile si biruinta scrisului in limba romanscopiata in 1448 de gramaticul moldovean Gavril 63, precum ¢i Carteasecrets a lui Enoh, cunoscuta prin caracterul ei bogomilic, copiata tot inveacul al XV-lea, atit in Moldova, cit si in Tara Romaneasca 64. Raspindirea cartilor bogomilice, alaturi de alte productii apocrife,toate in slavoneste ramile vazduhului, Evanghelia apocriN a lui Nico-dim, Legenda lui Al? oditian, Revela(io lui Avraam, Coborirea Maicii Dom-mini in iad) si altele a intimpinat opozitia bisericii ortodoxe, care a scosla iveala un index (copiat dupa cel rusesc) al cartilor tainice, care sinteretice" 65. Totusi, manuscrisele slave ale cartilor populare", inclusiv celeeretice, s-au ra.spindit in toate cele trei taxi rominesti, de uncle au trecutin literatura romaneasca orala a poporului 66. Acest fapt constituie o do-vada ca literatura slavo-romana, cu tot caracterul ei de ,clasa, a aflat, pecalea indirecta a cititorilor de sat, o cale de patrundere in masa mare apoporului, pastrind insa, in privinta actelor de cancelarie, pentru istorio-grafia de stat, pentru cartile bisericesti, caracterul de class in cadrul orin-duirii feudale. In aceste conditii, lupta pentru promovarea limbii romane, limbapoporului, la rangul de organ al cirmuirii si de mijloc al exprimarii li-terare nu poate fi considerata decit ca un aspect al luptei de class. 63 Iordan Ivanov, BOZOMLIACKU Knuzu u Aezenabz, Sofia, 1925, p. 131. 64 Ibidenz, p. 165 $i manuscrisul slay al Academiei R.P.R., nr. 552. 65 Vezi mai sus, nota nr. 61. 66 Cf. N. Cartojan, op. cit., vol. I 0 I. C. Chitirnia si Dan Simonescu, op. cit.,vol. I, precum si in prezenta lucrare, Partea a II-a, capitolul 4. www.dacoromanica.ro
 28. 28. Capitolul II INCEPUTURILE SCRISULUI IN LIMBA ROMANA TN VECHEA ISTORIOGRAFIE Inceputul scrierii in limba romina,inlocuirea slavoneifeudale si bisericesti cu graiul poporului, formeaza o problema capitals aistoriei culturale romanesti. Greutatile pe care le-a intimpinat vechea istoriografie in cercetareaei sint de doua feluri, unele provenind din lipsa de izvoare, altele din ideilepreconcepute ale stiintei burgheze asupra dezvoltarii istoriei culturale. Multa vreme, ping in ultimele decenii ale veacului trecut, nu s-aputut deterrnina care sint cele mai vechi texte scrise romaneste ; tipari-turile in limba romans ale lui Coresi, la Brasov, in a doua jumatate a se-colului al XVI-lea erau socotite ca cele dintil scrieri in limba poporului.De aceea, scriitori cu orizont vast de cercetare $i cu idei origi03. P. Hasdeu (in Cuvente den bcitrini)i si Ovid Densusianu (Histoire dela langue roumaine) 2 pornesc de la aceasta epoca pentru cercetarea incepu-turilor limbii rorname. Descoperirea manuscriselor romanesti in grai rotacizant (CodiceleVoronetean, Apostolul Voronetean, Psaltirea Scheiana, ulterior PsaltireaHurnzuzachi) 3, cu aspeotul for lingvistic arhaic, a produs la inceput oare-care confuzie in rindurile istoricilor si ale filologilor. Astfel, I. Sbiera,care a editat Codicele Voronetean, se pronunta, in studiul istorico-ling-vistic ce insotea eclitia, pentru o datare straveche, veacul al XII-lea si olocalizare a compunerii la patriarhia de la Ohrida, in Macedonia4. Daca problema locului si a ppocii in care au fost scrise textede rota-cizante a aflat un inceput de rezolvare la istoricii culturii noastre de lainceputul veaoului nostru, a,sa cum vom vedea mai jos, prin lucrarile unorinvatati de seams, totusi au persistat idei preconcepute in privinta apari- 1 B. P. Hasdeu, Cuvente den batrini, Linba romtinii vorbitii intre 1550-1600, I,Bucure0i, 1878. 2 Ovid Densusianu, Histoire de la langue roumaine, II, Paris, 1938 (reprezint5o carte scrisi cu mult inainte), p. 1-8. 3 Vezi descrierea acestor manuscrise, mai jos, Partea a II-a, capitolul 2, in pre-zentul studiu. 4I. G. Sbiera, Codicele Voronetean, Cernauti, 1885, gi aspra recenzie a luiI. Bogdan, in Convorbiri literare", XX, 1886, p. 78-88. www.dacoromanica.ro
 29. 29. 30 Inceputurile i biruinta scrisului in limba romdnittiei scrisului in limba romans, a fenomenului social cultural in cadrulcaruia s-a produs inlocuirea limbii slavone cu limba romans. Aceste preju-decati se pot defini astfel : biserica fiind pastratoarea si ,creatoarea culturiimedievale, in toata Europa, trecerea ide la limba slavona la cea romans sereduce, ca fenomen fundamental, la introducerea limbii romane in bise-irica" ; dupa biserica au urmat si ceilalti. I. Bianu scria in 1904: cartea era un instrument bisericesc"5. Noisocotim, dimpotriva, ca nu biserica, ci poporul a savirsit inlocuirea limbiislavone cu cea romans. Cine judeca sanatos, chiar lipsit de cunoastereamaterialului documentar, nu poate admite ca slavona, limba bisericii, afost inlaturata in centrele ei de rezistenta : manastirile, episcopiile, curtilefeudale, fara un impuls al celor care vorbeau si aveau nevoie sa citeascanumai in limba romans, singura cunoscuta de ei. A doua prejudecata a scolii istorice vechi este aceea a influentelor.Orice schimbare culturala nu se poate produce la un popor, mai ales laun popor mic ca al nostru, decit prin influente" straine, in speta a husi-tismului ceh, a Reformei sasesti si unguresti, a catolicismului polonez.Aceasta prejudecata este asa de curenta, incit o intilnnn si la cele mailuminate minti de cercetatori romani din domeniul istoriei culturale 6. In 1904, I. Bianu a publicat un studiu intitulat Despre introducerealimbii romdnegi in biserica romdnilor. Desi, precum se vede din titlu,autorul acestui stucliu adopts ideia ca biserica sta la baza revolutiei cul-turale a biruintei limbii populare asupra celei staine, de aspect literar, totusiprin icadrul de istorielculturala, prin punerea unor probleme noi, Bianu faceun pas inainte pentru lamurirea aparitiei si dezvoltarii scrisului in limbaromana. El recunoaste ca primele texte romanesti sint cele rotacizante, amin-tite mai sus, dar fixeaza sarierea for la sfirsitul domniei lui Stefan eel Mare,deci in ultimii iani ai Slecolului al XV-lea si in prirnii ani ai secolului urmator,datare ce poate fi retinuta. Limba acestor prime carti tromanesti ar fi graiuldin nordul Maramuresului, ele s-ar fi scris probabil in imanastirile din Bu-covina, ceea ce nu a fost confirmat de cencetarile lingvistice. Cauza schimbarii sta., afirma Bianu, in nevoia de a intelege, care s-a;nascut intre cei marunti si numerosi". Dupa acest stadiu al textelor rotacizante, care constituie prima incer-care de a ridica limba romans la starea de limba de carte", a urmat,in secolul al XVI-lea, influenta Reformei, un vint nou venit din apus". Totusi, spune Bianu, Reformatiunea a ajutat tiparirea de carti ro-manesti, dar nicidecum n-a dat intliul impuls la traducerea lor, caci, dincontra, este probat ca propagatorii reformati tipareau, in cea mai mareparte, traduceri vechi". 5 I. Bianu, Des pre introducerea limbii romanesti in biserica romdnilor, AcademiaRomans, Discursuri de receptie ", XXVI, 1904, p. 6. 6 0. Densusianu, op. cit., II, p. i : Lemploi du roumain dans les monumentslitteraires imprimes apres 1560 napparit donc pas comme le resultat dun mouvementdetermine par des causes inherentes a la vie nationale des roumains ; it este plutOt du...a une impulsion etrangeren. Pentru sustinatorii teoriilor influentelor" husite si luteraneasupra scrisului romanesc, vezi mai jos, in acest capitol. 7 I. Bianu, op. cit. www.dacoromanica.ro
 30. 30. lnceputurile scrisului in limba romana in vechea istoriografie 31 $i aceasta este adevarat, deci intreaga miscare, Bianu n-o spune, darlass sa se inteleaga, isi are raclacinile in schimbarile si progresele socie-tatii romanesti. Cu toate meritele sale, acest studiu ramine cu concluzii neprecizateasupra momentului rind s-a produs prima miscare de scrieri in limbaromana, a imprejurarilor si locului in care s-au scris cele mai vechi textesi mai ales cu privire la rolul bisericii in aceasta imiscare, pe care azi 1.1socotim inlauntrul societatii si nu in afara sau deasupra ei. TEORIA HUSITA Tot in 1904, in anul publicarii studiului lui Bianu, apare asa-numitateorie husita" a inceputurilor scrisului in limba romana, datorita luiN. Iorga, in istoria religioasg a ronminilor ping la 1688 8. Teoria lui N. Iorgaasupra inceputurilor scrisului in limba romana a fost reluata si in maimulte scrieri ulterioare ale aceluiasi istoric, forrnularea ei cea mai completa,in caarul culturii medievale romanesti se afla expusa in capitolul intitulat :Creatiunea culturala", in volumul IV (Cavalenii) din Istoria Romani lor(aparut in 1937) 9. Teoria husita a lui N. Iorga, care merits o discutie amanuntita, sepoate rezuma in felul urrnator : textele rotacizante (Iorga cunoaste numaitrei dintre aceste manuscrise, Psaltirea Scheiang, Codicele si APostolul Vo-ionetean) sint scrise intr-o limba arhaica, mai veche decit cea a tiparitu-rilor romanesti ale lui Coresi din a doua jumatate a veacului al XVI-lea. Socotind ca traducerea in limba poporului a cantilor religioase nu seputea face decit ca urmare a unei influente" venite din afara, ramine savedem care a fost curentul religios anterior Reformei (careia, dupa N. Iorga,i se datoreste activitatea de publicatii romanesti a lui Coresi), propovaduindfolosirea limbii poponului si prezentind posibilitki de contact cu romanii. Aceste conditiuni le indeplineste numai husitismul, marea rascoalapopulara, cu forme religioase, din Boemia, a carei epoch de expansiune side biruinti dateaza din prima jumatate a secolului al XV-lea. Textele rotacizante sint scrise in graiul maramuresean, in care seafla fenomenul rotacismului (-n- intervocalic inlocuit cu -r- sau cu -nr-) 10,pins tirziu in veacul al XVII-lea, poate si mai tirziu. Localizarea in Ma-ramures a vechilor texte rotacizante formeaza un rezultat care ramine cis-tigat pentru istoriografie. Dar Maramuresul este provincia locuita de romanicea mai apropiata de Boemia, leaganul husitismului, ceea ce confirms siargumentul tras din vechimea acestor texte anterioare tipariturilor lui Coresi. Teoria aceasta a lui N. Iorga trebuie inteleasa in cadnul conceptieigenerale a acestui istoric despre evul anediu romanesc. Poporul roman a fost, 8 N. Iorga, Istoria literaturii religioase a rominilor ping la 1688, introducere laStudii si documente cu privire la istoria romanilorn, VII, Bucuresti, 1904, p. XVXXIX. 9 Idem, Istoria romcinilor, IV, p. 430-439. 10 Pentru limba vechilor texte rotacizante, vezi mai jos, Partea a II-a, capitolul 2. www.dacoromanica.ro
 31. 31. 32 lnceputurile si biruinta scrisului in limba romansspune Iorga, unipopar de tarani, cu stapinirea obstilor taranesti libere asuprapamintului. Feudalismul n-a aparut la noi decit de la mijlacul secoluluial XVI-lea, ca urmare a cresterii economiei in bani, cind boierii $i manas-tirile cumpara mosii si se produce criza financiara a secolului al XVI-lea"11. Aplicind aceastai conceptie despre evul mediu romanesc problemeiinceputurilor scrisului in limba romans, Iorga vede, mai ales in Maramures,o ordine... care se tinea de vechiul trai liber al satelor cu juzi-cnezi, cuvoievozi de razboi, cu marunti domni locali" 12. Maramuresul era, totusi, an secolele XIVXVI, o regiune orga-nizata feudal, sub stapinirea micii nobilimi romineti, amenintate, de la ovreme, cu cotropirea marilor feudali din Ungaria13. N. Iorga a facut o apropiere, de altfel nejustificata, intre husiti, taranieliberati prin lupta, si presupusa taranime libera de la noi. De fapt, teoria husita, adoptata, dupa Iorga, de o serie de filologi $ide istarici ai culturii noastrem, nu are nici un fel de baza documentara, defapte concrete. Nu avem nici o stire despre patrunderea propagandei husitein Maramures, nici o dovada despre vreo conceptie religioasa husita incartile bisericesti traduse in Maramures in graiul romanesc local, dupatexte slavone. Chiar in vrea-nea cind, in Transilvania de apus, in orase sint semnalatipropagandisti husiti, adica in anii 1431-1437, cind un numar de husitisari si unguri se refuF,riaza in Moldova, despre existenta for in Maramuresnu aflam nimic, nici in actele husite, care enumera comunitkile tor, nici inacelea ale contrapropagatorilor catolici, care se lauds cu stirpirea ereziei"in diferite parti ale Transilvaniei. Nu cunoastem nici un act, nici o dovadadespre adoptarea credintei husite de vreun roman15. Maramuresul este asezat, in adevar, nu prea departe de Boemia, nueste insa vecin cu aceasta tara mai ales, este deun drum de trecere venind din Boemia spre Transilvania. Prezenta husitilor in Transilvania in veacul al XV-lea este incontes-tabila, dar toate stirile pe care le avem despre acesti asa-zisi eretici" privescpe fostii catolici departati de la vechea for credinta. In anii 1436-1437, in eparhia catolica a Oradiei, inchizitorul Jacobde Marchia, ajutat de stapinii feudali ai regiunii, izbuteste, intr-un timprelativ scurt, sa dezradacineze erezia". Nicaieri in rapoartele privitoare la 11 N. Iorga, Constatari istorice cu privire la viata agrara a romcinilor, Bucuresti,1908, capitolul VII : Criza financiara din secolul al XVI-lea". 12 Idem, Istoria romanilor, IV, p. 435. 13 Vezi mai jos, capitolul urmator. 14 J. A. Candrea, Psaltirea Scheiana, 2 vol., Bucuresti, 1916 ; S. PuKariu, Istorialiteraturii romdne. Perioada veche, ed. a II-a, Sibiu, 1930, p. 66 ; Al. Procopovici, Arhe-tipul husit al catehismelor noastre luterane, in Fat-frumos", II, Suceava, 1927 ; N. Dra-ganu, Douci manuscrise vechi: codicele Todorescu ci codicele Martian, Bucuresti,1914, p. 6. 15 Z. Piclipnu, Fost-au romani ardeleni husiti?, in Convorbiri literare", LXV,p. 649-652 : Nu exists nici o marturie istorica, absolut nici una, care ne-ar oferi ceamai slabs indicatie ca o parte, cit de mica, din natia noastra de peste Carpati s-ar ficonvertit la aceasta erezie". www.dacoromanica.ro
 32. 32. Inceputurile scrisului in limbo romcinii in vechea istoriografie 33aceasta actiune ide represiune nu se vorbeste de fosti ortodocsi trecuti inrindurile husitilor, ci numai de catolici, si deci unguri si sasi.16. Marea rascoala antifeudala din Transilvania din anii 1437-1438,cunoscuta si sub numele de rascoala de la Boblina ", fusese socotita ca orascoala provocata de ideile si de indemnul husit17. In ultima vreme, in istoriografie a revenit explicatia husita a acesteimiscari faranesti, in care romanii au avut un rol hotaritor 18. 0 miscare antifeudala nu se imprumuta, ea nu se poate naste dealtdin asuprire si suferinta, cind eel aserviti nu mai pot suporta jugul. Intro-ducerea nonei (a noua parte din produse) pretinsa taranilor si a decimeipentru biserica catolica, transformarea unor dari in nature- in dari in baniau fost princiipalele motive ale rascoalei (motive care ni s-au pastrat inscris cu prilejul tratarilor dintre taranii raisculati si conducatorii oasteifeudale19. Miscarea husita nu a fost cauza rascoalei de la 1437, taranii nu s-aurasculat pentru ca ideile husite au patruns in Transilvania, ci pentru ca seaflau asupriti de feudali si de monarhia feudal62°. Informatiile pe care le posedam azi despre rolul jucat de husiti inMoldova in vremea domniei lui Alexandru cel Bun, relatiile for cu domnia,raporturile for cu cultura slavona din aceasta tara sint mult mai bogate decitcele ce stateau la indemina istoricilor mai vechi 21. Ele ine ingaduie sa intele-legem raporturile dintre husitism si cultura slavona din tarile roman si ingeneral cu biserica ortodoxa. In 1431 se afla in Moldova un conducator spiritual al husitilor, anumeJacob, a carui activitate este (denuntata de catre iepiscopul fcatolic loan de Baiaintr-o sarisoare adresata episcopului de Gracovia, Zbigniev Olesnicki. lacob, spune episcopul de Baia, a cigigat sprijinul domnului Moldoveisi in disputa teologica dintre dinsul si episcop, tinuta in fata lui Alexandrueel Bun, acesta a dat dreptate husitului si a poruncit ca nimeni se- nu seatinga., in tara lui, de husiti. Mai mult dealt atita, in relatiile dintre husitisi cirmuirea Moldovei se produce un fapt unit in istoria expansiunii husitein diferite tari : comunitatea husita din Moldova devine comunitate privile-giata, aparata de un privilegiu domnesc, cu un sef recunoscut de damn, cusediul fixat la Bacau22. Un privilegiu asemanator capatasera, la inceputul 18 Z. Piclisanu, op. cit. 17 N. Iorga, Istoria romrinilor, IV, p. 58. 18 Cf. L. Demeny si I. Pataki, Husitske revolncni hnuti na uzemi RepublikyRumunske v privni polovine 15 stoleti, in volumul Mezinarodni ohlas husitvi",Praga, 1958. 19 L. Demeny, Textele celor douii infelegeri incheiate in 1437 intre rdsculaci sinobili dupe- documentele inedite, in Studii" XIII, 1960, p. 91-112. 28 T. Ionescu-Niscov, Husitica dans lhistoriographie roumaine, in Revue rou-maine dhistoire", III, 1964. 21 Cf. P. P. Panaitescu, Husitismul 5.1 cultura slavonii in Moldova, in Romano-slavica ," X, 1964. 22 Serban Papacostea, $tiri not cu privire la istoria husitismului in Moldova intimpul lui Alexandru cel Bun, in Studii si cercetari stiintifice", seria istorie, filialaIasi, XIII, 1962, nr. 2, p. 253-258. www.dacoromanica.ro3-415
 33. 33. 34 incet uturile §i biruinta scrisului in limba romcinadomniei lui Alexandru, si armenii, cu episcopul for Ovanes. Chiar dupace a intervenit Vladislav Iagello, regele Poloniei, cerind vasalului sau dinMoldova sa inceteze cu protectia acordata ereticilor", domnul moldoveansi-a continuat politica de sprijinire a husitilor. Regele scrisese domnului cahusitii sint o primejdie pentru domnia lui, yeti ajunge, intocmai ca inBoemia..., sub stapinirea taranilor si a calugarilor" 23, subliniind astfel laturasociala, antifeudala a husitismului. Alexandru cel Bun nu pare a fi fast ingrijorat de asemenea amenin-tari. Totusi, nimeni nu poate crede Ca acest damn, moldovean ar fi avutceva comun cu ideologia religioasa Si nici eu cea sociala, antifeudala a hu-sitilor. Politica religioasa a lui Alexandru se bazeaza pe sprijinul reciprocdintre biserica ortodoxa si domnie. Pentru a atinge acest stop, domnulMoldovei se impaca cu patriarhia de Gonstantinopol, sprijinita de impa-ratul bizantin, se funcleaza atunci mitropolia Moldovei supusa patriarhiei,in Moldova domnul intemeiaza mai multe manastiri, bogat dotate cuaduce la Suceava moastele sfintului Joan de la Cetatea Alba, ca protectoral cetatii domnesti. Alexandru cel Bun, in politica sociala s-a sprijinit pe anarea boierimemoldoveneasca, actele slavone ale acestui damn arata ca el a daruit nu-meroase sate, a confinmat stapiniri mai vechi ale unor boieri care ajung saaiba sub oblacluirea for ping la cincizeci de sate, forrnind domenii continuiin acelasi hotar. Toate aceste domenii boieresti si manastiresti se bucuraude privilegiul imunitalii, formau deci adevarate state in stat24. Cum se poate,deci, ca un asemenea domn, cu o politica bine conturata, sa fi sprijinit pehusitii revolutionari ? Explicatia nu poate fi decit una : husitii din Moldovanu constituiau o amenintare nici pentru statul feudal moldovenesc, nicipentru biserica ortodoxa de acolo, cu cultura ei slavoneasa Dimpotriva,Alexandru cel Bun cu boierii lui gaseau un avantaj politic in sprijinul acor-dat ereticilor" : posibilitatea unui aliat din Boemia si din interiorul Un-gariei si Poloniei, in cazul unei agresiuni din partea acestor doua taxi vecine. Instructori husiti invatara pe moldoveni sistemele militare ale tabo-i ului boem : Iacob, conducatorul husit, spune un raport canteanporan, um-bla pe cimp cu gloate de oaaneni, invatindu-i sa conduca oastea si sa adoptesistemele de lupta folosite de ereticii din Boemia"25. Motivul pentru care cirmuirea moldoveana din prima jumatate a se-colului al XV-lea nu se temea de propaganda husita, precum nici bisericaortodoxa nu vedea primejduite pozitiile sale religioase si cultura slavonapatronata de dinsa, este de ordin mai general si nu prive5te numai Moldova.Este vorba de atitudinea husitilor fata de biserica ortodoxa in general,precum si de aceea fata de limba $i cultura slavona. Principalul adversar impotriva caruia luptau husitii era catolicismul,cu cultura sa latina legata de feudalismul dezvoltat din Europa centrals. 23 Monumenta Medii Aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, XII,p. 254-255 §i 287. 24 Docutnente privitoare la istoria Romdniei. A. Veacul XIVXV, passim. 25 Monumenta Poloniae Medii Aevi, loc. cit. www.dacoromanica.ro
 34. 34. Inceputurile scrisului in limba romans in vechea istoriografie 35Fats de religia ortodoxa husitii nu aveau aceeasi clusmanie. Ortodocsii seaflau in lupta ideologica, ba si politica, impotriva catolicilor (rascoala Litva-niei in 1431-1432, sub Swidrigaillo, impotriva Poloniei ,avea ca motiv, macarsi propagandistic, aipararea ,ortodoxiei). Husitii, aflati in lupta grea cu catolicii,cautara un sprijin la sefii clerului ortodox si la principii care profesau cre-dinta rasariteana. Inca din vremea cind traia Joan Hus, intemeietorul mis-call ce-i poarta nurnele, husitii au incercat, in 1413, o apropiere si o co-laborare cu cnezii nisi din Litvania26. Mai tirziu, Ise face o incercare oficiala de unire a husitismului cu orto-doxia. In 1451-1452, un reprezentant al conducatorilor husiti de la uni-versitatea din Praga, preotul Constantin, se prezinta la Constantinopole, infata patriarhului de acolo si a sinodului sau, declarind ca toti husitii, dintoate locurile uncle se afla risipiti, car unirea au biserica ortodoxa. Ni s-apastrat raspunsul, in limba greaca, al sinodului constantinopolitan, in careprelatii ortoclocsi, adresindu-se conducatorilor husiti de la Praga, primescpropunerea for si-si arata bucuria pentru unirea cu dinsii27. In aceastascrisoare se face mentiune precisa despre husitii din Moldova, care si ei, cao comunitate ,deosebita, aniliteaza pentru unirea cu lortodocsii. Ceea ce soco-tim de mare pret, scrie patriarhul de la Bizant, si nepricinuieste mare bum-rie, a fost raportul pe care el (preotul Constantin nn) ni 1-a prezentatsi in care ne indica nurnerosii credinciosi (husiti) ce impartasesc parerea luidespre dreapta credinta si cultul bisericesc si anume cei care locuiesc inMoldova si acestia sint refugiati, cei din Ungaria, din Boemia si mai alescei din Anglia28, care inclina cu totii spre credinta ortodoxa."29. Rezulta din aceste informatii ca husitii din Moldova, cit si cei dinUngaria, cleparte de a iconstitui o actiune de isubminare a ortodoesilor, atemeiurilor culturale ale comunitatilor lor, cautau apropierea si unirea cudinsii. Este caracteristic faptul ca in scrisoarea amintita a episcopului deBaia, in care denunta activitatea husitilor in Moldova, se vorbeste de disputateologica a acestora cu catolicii, nu insa si cu clerul ortodox. In general, nu numai in Moldova, husitii nu erau si nu puteau fiadversarii limbii slavone si ai liturghiei slave-bisericesti. Limba cella faceparte dintre limbile ,slave si in acea epoca, la inceputul secolului al XV-lea,dezvoltarea separata, literara, a acestor limbi nu era asa de inaintata casa impiedice intelegerea for de care toti vorbitorii diferitelor limbi slave.Liturghia slavona nu putea fi considerata ca strains de intelegerea popu-lara, pentru cei ce cunosteau o limba slava. vie. Hotaritor pentru intelegerea atitudinii husitilor fatl de slavonism estetextul unei scrisori a lui Ieranim de Praga, un refugiat ceh, antihusit, adre-sata conciliului de la Basel, in 1434, denuntind progresele propagandeihusite : Cehii predicatori (husitii) cu predicile for ant razvratit adinc regatul 26 R. Heck gi Ewa Maleczynska, Ruch husycki w Polsce, Wroclaw, 1953, p. 26. 27 Antonin Salad, Constantinopole et Prague en 1452, In Rozpravy CeskoslovenseAkademie yeti", LXVIII, 1958, II. 28 Adica secta lui Wykliffe. 29 Antonin Sala, op. cit., p. 42-43. www.dacoromanica.ro

×